Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie Algemene regels binnen de organisatie Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen Hoe te handelen bij brand Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Werken op hoogte Hoe te handelen bij gevaarlijke stoffen Werken met machines en gereedschappen Lichamelijke belasting Bijlage 1: Borden. 19 Bijlage 2: Meldingsformulier VGM incident Versie 8, augustus

2 Inleiding Werken via onze organisatie betekent dat u voor inleners werkzaam bent. Vaak wordt in plaats van inleners het woord opdrachtgevers gebruikt. Volgens de Arbowet dient de opdrachtgever voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te zorgen. Onze organisatie gaat dan ook alleen in zee met opdrachtgevers die zich aan deze plicht houden. De hoofdtaak van onze organisatie is om er voor te zorgen dat u bij de juiste opdrachtgever wordt ingezet. Het is heel belangrijk dat u kundig bent en zich thuis voelt in het werk dat u doet. In uw werk kunt u te maken krijgen met bepaalde situaties of handelingen die gevaar kunnen opleveren voor uw veiligheid en gezondheid. Daarom is het belangrijk dat de opdrachtgever u altijd op de hoogte brengt van de veiligheidsvoorschriften. Als algemene aanvulling op de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, bieden wij u dit veiligheidshandboek aan. In dit veiligheidshandboek staan een aantal gevaren genoemd die u kunt tegenkomen tijdens uw werk. Bij de genoemde gevaren zijn richtlijnen en verplichtingen aangegeven waar u zich (wettelijk) aan dient te houden. Het veiligheidshandboek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de algemene regels die gelden binnen onze organisatie aan de orde. In hoofdstuk 2 t/m hoofdstuk 8 komt er per hoofdstuk een onderwerp aan de orde dat betrekking heeft op uw veiligheid en gezondheid. Dit veiligheidshandboek is opgesteld voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij. AB Brabant Groep B.V. en de aan haar gelieerde organisaties. U dient dit veiligheidshandboek goed door te nemen. Wanneer er iets onduidelijk is, kunt u dit vragen aan de relatiebeheerder, dit is uw contactpersoon op kantoor. 2

3 Beleidsverklaring Mede door middel van deze beleidsverklaring willen wij kenbaar maken dat het beleid van onze onderneming gericht is op: Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers en zodanig dat onze opdrachtgevers tevreden zijn en blijven; Het zo goed mogelijk waarborgen van. de veiligheid en gezondheid van indirecte medewerkers, directe mede-. werkers / inleenmedewerkers en derden,. alsmede de zorg voor het milieu; Zorgzame plaatsing van uitzendkrachten,. gedetacheerden en bedrijfsverzorgers. waarbij er duidelijke afspraken. gemaakt worden met de inlener om. de veiligheidsregels te respecteren; Het voorkomen of zoveel mogelijk. beperken van onveilige situaties en /. of onveilige handelingen, waardoor. persoonlijk letsel en / of materiële schade zou kunnen optreden; Het voldoen aan de voorwaarden. zoals omschreven in de criteria van de. veiligheid checklist uitzendbureaus. (VCU) met als doel werkzaamheden in overeenstemming met de geldende. voorschriften en wettelijke regels uit. te voeren en op te leveren; Het streven naar continue verbetering. op het gebied van veiligheid en. gezondheid. Dit beleid is nader uitgewerkt in doelstellingen en procedures en heeft betrekking op alle activiteiten van de organisatie, voor zowel de indirecte medewerkers als de directe medewerkers / inleen medewerkers. Bij beslissingen wordt getoetst of aan bovengenoemde uitgangspunten wordt voldaan. Het beleid is gebaseerd op de overtuiging dat een geïntegreerde aanpak van Arbo en veiligheid essentieel is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Door het behalen en behouden van het VCU certificaat willen we dit beleid naar buiten toe kenbaar maken. Jaarlijks worden hiertoe concrete meetbare doelstellingen geformuleerd in het arbojaarplan en aan de medewerkers uitgedragen, zodat een continue verbetering van veiligheid en gezondheid meetbaar is en blijft. Deze beleidsverklaring wordt minimaal eenmaal per drie jaar herzien. Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid bij veiligheids- en gezondheidszaken. De directie 3

4 1. Algemene regels binnen de organisatie 4 Algemeen Wanneer u naar een opdrachtgever gaat, heeft u van de relatiebeheerder doorgekregen welke werkzaamheden u dient te verrichten. Het is belangrijk dat u uw werk uitvoert onder veilige en gezonde omstandigheden. Als het om werk gaat dat risico s met zich meebrengt, heeft de relatiebeheerder u daarvan op de hoogte gesteld en de nodige maatregelen getroffen. De relatiebeheerder heeft dit in overleg gedaan met de opdrachtgever (inlener). Het kan voorkomen dat een opdrachtgever de opdracht verandert of dat u een onveilige situatie tegenkomt. Daarom zijn er een aantal algemene regels opgesteld die aangeven wat u moet doen in bepaalde situaties. Regels met betrekking tot de uitvoering van de opdracht Lees en volg de specifieke veiligheidsregels en gedragsregels op van de... opdrachtgever, deze regels mogen... niet in strijd zijn met de inhoud van dit veiligheidshandboek. Onderbreek het werk wanneer u van mening bent dat het werk direct... gevaar oplevert voor uw veiligheid en gezondheid en/of die van derden,... voorwaarde is dat het gevaar ernstig en acuut moet zijn (artikel 29 van de Arbowet). Neem onmiddellijk contact op met de opdrachtgever/hoofd van de afdeling waar u werkzaam bent en met de relatiebeheerder. Zij dienen maatregelen te treffen om de gevaarlijke situatie op te lossen, zodat u de opdracht veilig kunt voortzetten. Wanneer de opdracht tussentijds wijzigt en u bent hiervoor niet bevoegd, dient u in overleg met de opdrachtgever/hoofd van de afdeling waar u... werkzaam bent een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, neem dan direct... contact op met de relatiebeheerder. Geef onveilige situaties of belangrijke wijzigingen in de opdracht altijd door aan de relatiebeheerder, dit kan zowel telefonisch als schriftelijk via de eindewerkbon. Op deze manier kan de... relatiebeheerder samen met de opdrachtgever afspraken maken om de onveilige situatie op te lossen. Algemene gedragsregels Alcohol en drugs zijn verboden, zij... mogen niet worden meegebracht. De werkzaamheden mogen niet worden aangevangen en/of worden hervat wanneer u onder invloed van... genoemde stoffen bent. Het is niet toegestaan om tijdens het werk te eten, drinken of te roken. Voordat er gegeten, gedronken of gerookt wordt na werktijd of tijdens pauzes dient u uit hygiënische oog-. punt uw handen te wassen Bij gebruik van medicijnen met een gele sticker (rijvaardigheid kan beïnvloed worden) is overleg met een... Arbo-arts gewenst. Volg altijd de aanwijzingen die op de waarschuwings-, gebods- en verbodsborden staan, in bijlage 1 van dit veiligheidshandboek staan de belang rijkste borden met de bijbehorende betekenis.

5 Zorg voor orde en netheid op uw... werkplek, dus leg geen materiaal of gereedschap in de looppaden of voor uitgangen, dit voorkomt ongevallen. Parkeer voertuigen alleen op de hiervoor bestemde plaatsen. Belangrijk! Wanneer u ziet dat uw collega zich niet aan de gestelde regels houdt, is dat voor u uiteraard geen reden om zich dan ook niet aan de regels te houden. Wat u dan wel kunt doen is uw collega er op wijzen wat de regels zijn. Let wel, het gaat om de veiligheid en gezondheid van u, uw collega s en derden! Preventiespreekuur Alle medewerkers van onze organisatie hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het preventiespreekuur van Stigas. Voor medewerkers die werkzaam zijn via de uitzendorganisatie kunnen afwijkende afspraken gelden. U kunt hier terecht voor allerlei vragen over uw werkomstandigheden in relatie met uw gezondheid en welzijn. U kunt bellen met het dichtstbijzijnde vestigingskantoor van Stigas. De telefoonnummers vindt u op - Organisatie - Stigas - Stigas preventie-adviseur in uw regio. Alle medewerkers van Stigas zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat er zonder uw toestemming geen informatie naar buiten gaat. 5

6 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen Algemeen Ongevallen en bijna-ongevallen kun - nen veroorzaakt worden door: Menselijke aspecten: haast, slordigheid, bedrijfsblindheid, sleur, onbekendheid enz. De techniek: het ontwerp van machines, storingen enz. De omgeving: lawaai, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke omstandigheden enz. De organisatie: geen veiligheidsvoorschriften aanwezig, geen (duidelijke) werkinstructies, niet de juiste man op de juiste plaats enz. Voordat u begint bij een nieuwe opdrachtgever, stelt u zich op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften die gelden bij deze opdrachtgever. Dit houdt onder andere het volgende in: wat is bij de opdrachtgever de werkwijze bij ongevallen, wie zijn de bedrijfshulpverleners, wat zijn belangrijke (interne) telefoonnummers, waar bevindt zich de verbanddoos enz. Deze voorlichting dient over het algemeen door de opdrachtgever zelf gegeven te worden. Algemene werkwijze bij ongevallen met ernstig letsel Het melden van een ernstig ongeval is heel belangrijk, omdat bij ernstig letsel elke seconde telt. Een mensenleven kan er van af hangen! 1. Zorg voor uw eigen veiligheid 2. Meld het ongeval bij a. de bedrijfshulpverlening (via intern telefoonnummer) en/of b. door het alarmnummer 112 te bellen: meld uw naam, de plaats van het... ongeval, zo mogelijk de aard van de verwondingen, het aantal slachtoffers en waar de ambulance moet komen 3. Zorg dat er leiding is bij het hulp verlenen, door bedrijfshulpverleners en leidinggevenden 4. Verleen eerste hulp, dit mag worden verleend door daarvoor opgeleide... personeelsleden (EHBO-ers en bedrijfshulpverleners) 5. Verander niks aan de werkomgeving, dit in verband met een mogelijk... onderzoek door overheidsinstanties, zoals de Arbeidsinspectie Hoe te handelen bij een ongeval zonder ernstig letsel Waarschuw de direct leidinggevende van de gewonde(n) Maak bij een snee, schaafwond e.d. gebruik van de verbanddoos Meld aan de daarvoor bestemde persoon wat er is gebruikt uit de verbanddoos 6

7 Melden ongevallen en bijnaongevallen aan de relatiebeheerder U dient VGM-incidenten, waar u persoonlijk bij betrokken bent, altijd te melden aan de relatiebeheerder. Onder VGMincidenten wordt het volgende verstaan: Ongevallen Bijna-ongevallen Materiële schade Gevaarlijke situaties/handelingen Milieu-incidenten Wanneer er sprake is van een VGM-incident dient het meldingsformulier VGMincidenten ingevuld te worden door u of de relatiebeheerder. Dit formulier is opgenomen als bijlage 2 van dit veiligheidshandboek en zijn op locatie te verkrijgen. Het is heel belangrijk om VGM-incidenten te melden, omdat er dan maatregelen kunnen worden genomen. Wanneer er niks door u of uw collega s gemeld wordt, is de kans op herhaling groot. 7

8 3. Hoe te handelen bij brand 8 Algemeen Brand en explosies veroorzaken altijd schade en vaak menselijk leed door letsel of door dodelijke slachtoffers. In Nederland komen per jaar 70 tot 80 mensen om bij brand of explosie en raken ruim 600 mensen gewond. Oorzaken zijn onder andere: het niet bekend zijn met werkinstructies/algemene instructies het niet opvolgen van werkinstructies het niet bekend zijn met de gevaren van brand en explosie het niet bekend zijn met de omgang van blusmiddelen Voordat u begint bij een nieuwe opdrachtgever, stelt u zich op de hoogte van de bij de opdrachtgever geldende brandveiligheidsvoorschriften, dit houdt onder andere het volgende in: wat is in de organisatie/op de werkplek de werkwijze bij brand, waar bevinden zich de blusapparaten, wat zijn de vluchtroutes enz. Hieronder staat in volgorde aangegeven wat de algemene werkwijze is bij brand. Algemene werkwijze bij brand 1. Zorg voor uw eigen veiligheid 2. Meld de brand a. bij uw direct leidinggevende en/of b. door het alarmnummer 112 te bellen meld uw naam, de plaats en het adres van de brand, omvang van de brand en eventuele aanwezigheid van... gewonden 3. Waarschuw de personen in de omgeving 4. Breng personen in veiligheid 5. Doe de deuren achter u dicht 6. Controleer of iedereen in veiligheid is 7. Blus, indien mogelijk 8. Meld u af bij de opdrachtgever 9. Meld het incident/de brand bij de... relatiebeheerder Bij brand en brandpreventie dient u verder het volgende in acht te nemen: Gebruik nooit een lift om te vluchten. Verlaat ruimtes met rookontwikkeling zo snel mogelijk en blijf laag bij de... grond, door rook kunt u bedwelmd.. raken en stikken. Bij de grond is vaak nog lucht met voldoende zuurstof... aanwezig. Eerste hulp bij brandwonden: Alle brandwonden moeten tenminste 15 minuten met lauw water worden gekoeld! Gebeurt dit niet dan ver-.. brandt de huid verder, genezing van de wonden wordt dan moeilijker en duurt langer. Verplaats brandblusmiddelen niet... onnodig. Houd nooduitgangen, toegangen,... blusmiddelen en EHBO-materiaal altijd bereikbaar.

9 4. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de gevolgen van ongevallen te beperken, maar niet te voorkomen. Bijvoorbeeld: wanneer iemand een baksteen op zijn hoofd krijgt kan dat tot een zeer ernstige hersenbeschadiging leiden of zelfs tot een dodelijk ongeval. Met het gebruik van PBM s, in dit geval een veiligheidshelm, kan de ernst van de verwonding in dit voorbeeld beperkt worden tot niks of een lichte hersenschudding. De noodzakelijke PBM s worden aan u verstrekt door de relatiebeheerder of door de opdrachtgever. Voor medewerkers die via AB Service werkzaam zijn, kunnen afwijkende afspraken gelden. Alle werknemers zijn verplicht de ter beschikking gestelde middelen te gebruiken bij die werkzaamheden of situaties waar dit aangegeven is. De belangrijkste PBM s op een rij: Voetbescherming Draag veiligheidsschoenen of veilig-. heidslaarzen overal en altijd waar kans is op: Vallende voorwerpen, vallen of stoten tegen de voet, vallen door uitglijden, staan op puntige of scherpe voorwerpen, overmatige belasting van de enkel, middenvoet en/of het been, laag- en middenspanning, hoogspanning, warmte of koude, metaalspatten en agressieve stofdeeltjes of vloeistoffen. Hoofdbescherming Draag een helm overal en altijd waar u kans loopt door vallende voorwerpen geraakt te worden Laat de helm vervangen bij beschadiging Laat de helm vervangen wanneer de levensduur van de helm is verlopen Gehoorbescherming Draag gehoorbescherming, wanneer het geluidsniveau op de werkplek... meer dan 80 db (a) bedraagt.... Vuistregel is: indien men op 1 meter afstand van elkaar staat, moet men... met normaal stemgebruik, dus zonder stemverheffing, elkaar goed kunnen verstaan. Is dit niet mogelijk dan kan men er vanuit gaan dat het geluidsniveau hoger is dan 80 db (a). Bij een geluidsniveau van 85 db (a) of hoger is het zelfs wettelijk verplicht.. om gehoorbescherming te dragen. Let wel, eenmaal opgelopen gehoor schade is nooit meer te herstellen! 9

10 10 Oogbescherming Gebruik altijd oogbescherming bij slijpen, lassen, bikken, knippen, schoonblazen, werken met glas en bij het vastschieten van nietjes en spijkers Dit geldt ook wanneer er in de directe omgeving bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd Gezichts- en adembescherming Gebruik gezichts- en adembescher-.. ming wanneer de mogelijkheid aanwezig is dat gevaarlijke gassen, stoffen, rook of nevel worden ingeademd Laat u goed informeren door de... opdrachtgever wanneer welk beschermingsmiddel gebruikt dient te worden, bij twijfel de risico-inventarisatie en... evaluatie van de opdrachtgever raadplagen of de Arbodienst om advies.. vragen: - Wegwerpmaskers:.. beschermen tegen onschadelijke.. vaste en vloeibare deeltjes - Halfgelaatsmaskers:.. beschermen tegen schadelijke..... gassen en dampen (met juist filter) - Volgelaatsmaskers:.. beschermen tegen schadelijke gassen.. en dampen (met juist filter) en de.. ogen en huid zijn ook beschermd - Soorten filters:.. verschillende soorten filters voor.. bepaalde soorten gevaarlijke..... gassen en dampen - Verse luchtmaskers:.. schone lucht toevoer - Persluchtmaskers:.. alleen te gebruiken door speciaal.. opgeleide mensen Arm- en handbescherming (handschoenen, mouwen en kappen) Gebruik altijd arm- en handbescher-. ming in de volgende situaties: Rondslingerende glassplinters of metalen deeltjes Vallende vonken Uitstekende scherpe delen.. (van machines en materialen) Agressieve vaste of vloeibare stoffen Bij gebruik van messen Kou Trillingen Beschermende kleding Draag een (leren) schort bij gebruik van messen en in geval van vonkvorming

11 5. Werken op hoogte De wet zegt dat werkzaamheden op hoogte alleen mogen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verant-woorde steiger, helling, bordes of werkvloer. Het op hoogte werken vanaf ladders, lijnen en dergelijke arbeidsmiddelen is alleen toegestaan bij korte klussen of wanneer een veiliger alternatief zoals een steiger of hoogwerker op een bepaalde plek niet mogelijk is. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste veiligheidsregels aangegeven bij het werken op hoogte. Veilig werken met steigers Breng nooit veranderingen aan op de steigerconstructie, dit kan grote gevolgen hebben Controleer altijd uw schoenen op gladheid, ga niet met gladde zolen aan de slag Vermijd dat materialen of gereed-.. schappen naar beneden vallen Gebruik altijd uw persoonlijke beschermingsmiddelen Een steiger mag nooit worden gebruikt bij onweer of bij windkracht 6 of hoger Laat een hang- of rolsteiger nooit... onbeheerd achter Laat geen materiaal of gereedschap rondslingeren, dit voorkomt struikelen en vallen en bevordert tevens de veiligheid van de collega s die op lager gelegen vloeren werken Werk nooit vanaf ladders en trappen die zijn opgesteld op de werkvloeren van een steiger Waarschuw uw direct leidinggevende, wanneer er sprake is van gladde vloerplanken en looppaden Raadpleeg altijd de steigerkaart voor het betreden van de steiger Gebruik altijd een deugdelijke harnas gordel in combinatie met valbeveili-.. ging op een hangsteiger Controleer altijd bij aanvang van het werk het aantal contragewichten. Zet de hangsteiger circa 30 cm boven de grond en spring dan een paar keer op de steigervloer... Controleer daarna de verankering Controleer een rolsteiger altijd op stabiliteit Zet voor het betreden van de rolsteiger de wielen op de rem Beklim de rolsteiger altijd via de... binnenzijde Een rolsteiger mag maximaal 8 meter zijn Verrijden van een rolsteiger waar zich personen op bevinden is verboden! Veilig werken met ladders Het werken met ladders is alleen toegestaan als er sprake is van een korte klus of een locatie die niet kan worden aangepast aan andere arbeidsmiddelen, bijvoorbeeld een gebouw waaraan geen materieel kan worden bevestigd omdat het een monument is. Hieronder staan de belangrijkste veiligheidsregels aangegeven voor het werken met ladders. 11

12 Hieronder staan de belangrijkste veiligheidsregels aangegeven voor het werken met ladders Controleer de ladder voor gebruik op beschadigingen Gebruik nooit een beschadigde of... gebroken trap/ladder De ladder moet vlak en stevig staan, op een vaste ondergrond in een... opstelhoek van Richtlijn: zet de benen tegen de onderste sport aan, als men rechtop staat moet men met de gestrekte arm de muur kunnen aanraken Gebruik nooit een ladder bij wind.. kracht 6 of hoger Daal af en beklim een ladder altijd met het gezicht er naar toe Beklim de ladder niet hoger dan de vierde sport van bovenaf (is meestal rood gemarkeerd) Verricht geen tijdelijke reparaties aan een ladder, laat reparaties over aan... een deskundige Let op de aanwezigheid van een ladderschoen of een scharnierende... laddervoet Borg de ladder tegen omvallen door hem bijvoorbeeld bovenaan vast te... zetten Gebruik opsteekladders steeds met het schuivende deel aan de voorkant, dus naar u toe. Zorg voor een overlap van minimaal 5 treden Laat opgestelde ladders nooit onbeheerd achter Plaats de ladder altijd minimaal 2,5... meter van niet geïsoleerde onder... spanning staande elektrische delen, dit omdat metalen ladders geleidend zijn voor elektriciteit Verplaats nooit de ladder wanneer u er nog op staat Houd bij het verrichten van de werkzaamheden beide voeten op de sport Werk alleen direct naast de ladder,... voorkom reiken Ladders bij gebruik in fabrieken... mogen maximaal tot 7 meter uitge-.. schoven worden 12

13 6. Hoe te handelen bij gevaarlijke stoffen Algemeen In alle bedrijven worden stoffen gebruikt die, behalve brandbaar en explosief, ook giftig, agressief of bijtend kunnen zijn. Bovenstaande gevaren kunnen brand, ongevallen en overige incidenten tot gevolg hebben. In dit hoofdstuk wordt daarom een toelichting met algemene richtlijnen gegeven op een aantal gevaarlijke stoffen die u tijdens uw werk kunt tegenkomen. Bacteriën, virussen en schimmels kunnen ziektes en aandoeningen veroor-.. zaken. Het is belangrijk om altijd hygiënisch te werken, onder andere door het dragen van schone kleding en het regelmatig wassen van de handen Belangrijk! Voer nooit werkzaamheden uit waarvoor u niet bevoegd bent en waarmee u zich niet vertrouwd voelt, bijvoorbeeld werkzaamheden waarbij een certificaat of opleiding vereist is. Werken met gevaarlijke stoffen Algemeen: Lees altijd voor gebruik het etiket van het product, bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen en verfproducten die u gaat gebruiken! Bij regelmatig contact met verven en lakken is er kans op blijvende aandoeningen. Om dit te voorkomen is het volgende van belang: - Vermijd contact met ogen en huid - Zorg voor voldoende ventilatie - Rook niet in de buurt van verf Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid, het kan namelijk kanker of stoflongen veroorzaken.... Asbesthoudende producten mogen alleen verwijderd worden door speciaal opgeleide werknemers die.. werkzaam zijn via Man & Mach, volgens de richtlijnen die hiervoor gelden. 13

14 14 Bestrijdingsmiddelen leveren zowel.. een gevaar op voor mens, als dier en milieu, bijvoorbeeld vergiftiging, huidaandoeningen, vervuiling bodem en drinkwater. Het is dan ook belangrijk de volgende regels in acht te nemen: - Voer alleen werkzaamheden uit.... met bestrijdingsmiddelen wanneer.. u daarvoor bevoegd bent.. (spuitlicentie I of II) - Let op voldoende re-entry tijd bij.. behandelde gewassen Bij blootstelling aan zuren of logen... dient u: - Onmiddellijk te spoelen met veel.. water - Verontreinigde kleding direct uit.. te trekken - Bij oogcontact doorgaan met..... spoelen zolang als mogelijk is - Bij elke huid- of oogcontact met.. loog of zuur een arts te raadplegen Stoffen/middelen die allergische reacties oproepen, zoals bij bijvoorbeeld technovit/bovi-bond adhesive bij de klauwverzorging. Dit kan voorkomen worden door... PBM s te gebruiken, door het middel/ de stof niet te gebruiken en/of alternatieven in te zetten. Ook bepaalde gewassen kunnen reacties geven. Laat u zonodig voorlichten door de.. opdrachtgever, relatiebeheerder. of Stigas.

15 7. Werken met machines en gereedschappen In dit hoofdstuk wordt er voor een aantal machines en gereedschappen aangegeven welke algemene regels opgevolgd dienen te worden om letsel te voorkomen, daar waar nodig wordt toegelicht welke gevaren er kunnen schuilen achter het gebruik hiervan. De volledige en specifieke regels dienen door de opdrachtgever aan u te worden verstrekt en toegelicht. Algemeen handgereedschappen Ongevallen met handgereedschappen zijn vaak het gevolg van onjuist gebruik van het gereedschap. Een schroeven-draaier dient bijvoorbeeld niet als breekijzer en een tang is niet bedoeld om als hamer te gebruiken. Een andere oorzaak is dat het gereedschap defect of versleten is. Wanneer u werkt met handgereedschappen dient u rekening te houden met de volgende eisen: 1. Het juiste gereedschap voor het werk kiezen 2. Deugdelijk en onbeschadigd gereedschap gebruiken 3. Het gereedschap op de juiste manier gebruiken en opbergen, het is verboden om eventuele veiligheidsvoorzieningen op apparatuur uit te schakelen of te verwijderen (beschermkappen e.d.) 4. Vakmanschap 5. Regelmatig onderhoud en controle 6. Ondeugdelijk gereedschap direct verwijderen Algemeen elektrisch (hand)gereedschap De risico s van het werken met elektrisch (hand)gereedschap zijn: Kans op elektrische schok Kans op het overslaan van vonken Vonken kunnen explosieve mengsels ontsteken Loshangende kleding of lange haren kunnen in ronddraaiende delen... terechtkomen. Denk daarom om het volgende: - Gereedschappen die werken op Volt dienen dubbel geïsoleerd.. te zijn (teken op gereedschap twee.. in elkaar geplaatste vierkantjes) - Bij veilige spanning: 50 Volt wissel-.. spanning of 120 Volt gelijkspan-.. ning, mag u ervan uit gaan dat er.. geen problemen ontstaan wan-.... neer er door een storing in het..... apparaat er onverhoopt stroom.. door het lichaam gaat. Let wel,.... een natte omgeving of een slech-.. te lichamelijke conditie kunnen..... een veilige spanning toch gevaar-.. lijk maken! 15

16 16 Verricht nooit reparaties aan elektrische machines en apparaten Controleer voor gebruik of het.. elektrisch gereedschap is goedge-.. keurd voor gebruik, elektrisch handgereedschap dient namelijk elk jaar... gekeurd te worden door een deskundige Gebruik alleen goedgekeurd gereedschap Bij ronddraaiende delen; draag bij... lang haar een haarnetje en draag geen loshangende kleding Boormachines Draag oogbescherming, in verband met mogelijk wegspringende deeltjes Haal niet krullen of boorsel met de... hand weg, gebruik bij voorkeur een borstel of veger Slijpmachines Slijpstenen dienen gemonteerd te worden door deskundigen, als gebruiker dient u op de volgende aspecten te letten: Draag oogbescherming (slijpbril, gelaatscherm), in verband... met mogelijk wegspringende deeltjes Draag gehoorbescherming, het... geluidsniveau is schadelijk voor de... gezondheid De zijkanten van de machines moeten zijn afgeschermd De afstand tussen de leunspaan en slijpsteen mag niet groter zijn dan 3 mm De leunspaan mag alleen worden bij gesteld bij een stilstaande machine De leunspaan mag niet U-vormig zijn uitgesleten Houtbewerkingsmachines Onder houtbewerkingsmachines vallen zaagmachines, vlakbanken, vandiktebanken, tafelfreesmachines en pennenbanken. Met het werken met houtbewerkingsmachines dient u rekening te houden met de volgende aspecten: Draag oogbescherming, in verband met mogelijk wegspringende deeltjes Draag gehoorbescherming, het... geluidsniveau is schadelijk voor de... gezondheid Verwijder nooit beschermingskappen e.d. Let op dat u niet in aanraking komt.. en/of gegrepen wordt door bewegen de delen Let op dat u niet bekneld raakt bij... gebruik van pneumatische opspan- of doorvoerapparatuur Denk om hinderlijk of schadelijk hout stof, dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, het is aan te raden adembescherming te dragen Pneumatisch handgereedschap (bijvoorbeeld bikhamers, vloerhamers en koppensnellers) De risico s van het werken met pneumatisch handgereedschap zijn: Het gebruik hiervan kunnen trillingen over het hele lichaam geven en aanleiding geven tot ernstige gewrichts-.. klachten Bij het gebruik van hakbeitels is het verschijnsel witte vingers het resultaat Het geluidsniveau kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk daarom om het volgende:

17 - Gebruik van zacht leren hand.... schoenen kunnen trillingen.. enigszins opvangen - Onderbreek bij sterke trillingen.. het werk regelmatig - Gebruik, indien noodzakelijk,..... gehoor bescherming Handslijpmachines, doorslijp- en afbraamschijven De risico s van het gebruik van hand slijpmachines, doorslijp- en afbraamschijven zijn: Rondvliegende deeltjes van het werkstuk en/of van de slijpschijf Aanraking van de slijpschijf Brand door ontsteking van brandbare stoffen Kans op gehoorschade Houdt u daarom aan de volgende... voorschriften: Een slijpbril is bij slijpen verplicht Gezien het hoge geluidsniveau is... gehoorbescherming verplicht Gebruik de juiste slijpschijf Adembescherming in de vorm van... stoffiltermaskers wordt sterk aanbevolen Gebruik de machine alleen waarvoor die bestemd is Werken met haspels/verlengsnoer Er mag alleen met haspels/verleng-.. snoer worden gewerkt, indien de volgende voorschriften in acht worden genomen: Rol voor gebruik de haspel geheel uit Controleer of isolatie nog intact is Controleer of de stekker en de contrastekker nog intact zijn Controleer of er geen breuken zijn Gebruik nooit een 2-aarderig verlengsnoer, indien 3-aarderig bedoeld is Rijden met aanhangwagen Houdt u aan de regels die behoren bij uw rijbewijs Controleer bij het aankoppelen altijd de slijtage-indicator van de trekkop van de aanhangwagen. Indien slijtage wordt aangegeven, de aanhangwagen niet gebruiken Zorg ervoor dat de juiste kenteken-.. plaat op de juiste aanhangwagen... komt Let op! Overschrijd het gewicht dat op het kentekenbewijs deel I staat aangegeven niet Controleer of de verlichting werkt,... indien de verlichting niet werkt de... aanhangwagen niet gebruiken 17

18 8. Lichamelijke belasting Hieronder staan de (wettelijke) richtlijnen en gezondheidsnormen die betrekking hebben op het uitoefenen van zware werkzaamheden. Tillen Til niet meer dan 23 kg per keer (mannen), bij vrouwen is dit gewicht vastgesteld op 18 kg per keer Bij gewichten boven de 23 kg dient er gebruik te worden gemaakt van til hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld.. een opvoerband of moet er met... meerdere personen getild worden Til met de bovenbenen en niet met de rug, met andere woorden zak altijd.. door de knieën om de last te pakken en houd de rug recht Houd de last zo dicht mogelijk bij het lichaam Zorg voor een gemakkelijke en ont-. spannen houding wanneer u gaat tillen, ga recht voor de last staan Zorg dat de lasten op een hoogte van ongeveer 75 cm boven de vloer zijn gezet, wanneer er veel getild moet.. worden Onder verzwarende omstandigheden kan het nodig zijn het tilgewicht naar beneden te halen Duwen en trekken Duwen is beter dan trekken Maximaal duwgewicht is 50 kg Maximaal trekgewicht is 50 kg Zittend en staand werk Bij het werk moet er voldoende ruimte zijn om je houding regelmatig te kunnen veranderen Gebruik instelbare werkstoelen Langer dan 4 uur aaneen zitten of... staan is te eenzijdig, zorg voor afwisseling 18

19 Bijlage 1: Borden Verbodsborden (wit bord met rode rand) Verboden te roken Vuur, open vlam en roken verboden Verboden voor voetgangers Verboden met water te blussen Geen toegang voor onbevoegden Gebodsborden (blauw bord) Adembescherming verplicht Gelaatsscherm verplicht Veiligheidshandschoenen verplicht Veiligheidshelm verplicht Veiligheidspak verplicht Waarschuwingsborden (geel bord met zwarte rand) Bijtende stoffen Gevaar voor elektrische spanning Veiligheidsbril verplicht Gehoorbescherming verplicht Veiligheidsschoenen verplicht Explosieve stoffen Opgelet: gevaar Giftige stoffen... Schadelijke of irriterende stoffen Oxiderende stoffen... Ontvlambare stoffen 19

20 Bijlage 2: Meldingsformulier VGM incident Naam melder:... Naam betrokkene:... Werkzaam bij lid / inlener:... Plaats van gebeurtenis:... Adres lid / inlener:... Telnr. lid / inlener:... adres lid / inlener:... Datum ongeval:... Tijdstip ongeval:... Aard van ongeval / incident: 0 Onveilige werksituatie 0 Bijna-ongeval 0 Ongeval zonder letsel/met letsel/ met verzuim* 0 Milieu-incident 0 Materiële schade EHBO verleend: 0 Nee 0 Ja, door:... Bezoek arts/ ziekenhuis: 0 Nee 0 Ja, nl.:... Materiële schade: 0Nee 0 Ja, nl.:... Soort werk tijdens ongeval:... Omschrijving soort letsel: Beschrijving incident:... Mogelijke oorzaken: 0 Onveilige werkplek 0 Onveilige werkmethode 0 Onveilige materialen 0 Onveilige handeling derden namelijk: 0 Onveilige of onjuiste PBM s 0 Onvoldoende instructie 0 Onvoldoende overleg 0 Onvoldoende toezicht 0 Onbevoegde handeling 0 Gebrek aan orde en netheid 0 Niet opvolgen veiligheidsregels 0 Overig namelijk: In te vullen door locatiehoofd / KAM functionaris / regiomanager* Te nemen veiligheidsmaatregelen:... Handtekening: Plaats, datum: 20 Besproken in werkoverleg 0 Nee 0 Ja Melding arbeidsinspectie 0 Nee 0 Ja Melding ondernemingsraad 0 Nee 0 Ja

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doen we met elkaar!

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doen we met elkaar! Personeelsinformatie- en veiligheidshandboek Goed werkgeverschap doen we met elkaar! Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. Wie is Blue Circle Payrolling B.V.... 4 1.2. Driehoeksverhouding... 4 2. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN...

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Personeelsinformatie- en veiligheidshandboek Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. Wie is Blue Circle Payrolling B.V.... 4 1.2. Driehoeksverhouding... 4 2. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN...

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

veiligheid op het werk

veiligheid op het werk veiligheid op het werk Regels en voorschriften droombanen voor Technisch talent Inhoud Veiligheid op het werk 1 Inleiding 3 2 Beleidsverklaring 4 3 Wet- en regelgeving 5 4 Veiligheid op kantoor 6 5 Veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE. te Amersfoort

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE. te Amersfoort VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE te Amersfoort Tel. nr kantoor: 033 434 66 00 Tel. nr G. Driece 06-28904760 Versie: juni 2014 versie 0.3 Pagina 1 VOORWOORD Amersfoort, juni 2014 Voor u ligt het veiligheidsinstructieboekje

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Toolbox-Meeting. Haakse Slijpmachine

Toolbox-Meeting. Haakse Slijpmachine Toolbox-Meeting Haakse Slijpmachine Inleiding Er vinden veel ongevallen met handslijpmachines (haakse slijper) en vaste slijpmachines plaats, daarom is het zinvol de medewerkers te wijzen op de gevaren

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1.

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 1.1 Inleiding 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en de wet 1.3 Oogbescherming 1.4 Adembescherming 1.5 Gehoorbescherming 1.6 Hoofdbescherming 1.7 Hand/armbescherming

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Machines en gereedschappen

Machines en gereedschappen Machines en gereedschappen RISICO s Mechanische risico s Gegrepen door bewegende delen Gekneld of geplet raken Getroffen door een wegvliegend deel Doorboord of gestoken worden RISICO s Elektrische risico

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd Blad : 1 van 5 ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd 1 Je moet

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

vervolg werken op een ladder of trap

vervolg werken op een ladder of trap Verstoring werk door derden bijvoorbeeld door gebouwgebruikers. Windkracht bij een windkracht groter dan 6 Beaufort is er sprake van verhoogd valgevaar. Gebruik materiaal en/of hulpmiddelen bijvoorbeeld

Nadere informatie

veiligheid op het werk

veiligheid op het werk veiligheid op het werk Regels en voorschriften droombanen voor Technisch talent Inhoud Veiligheid op het werk 1 Inleiding 3 2 Beleidsverklaring 4 3 Wet- en regelgeving 5 4 Veiligheid op kantoor 6 5 Veiligheid

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Veiligheid: pictogrammen en borden

Veiligheid: pictogrammen en borden KWALIFICATIE DETAILHANDEL Veiligheid: pictogrammen en borden Joris werkt in een bouwmarkt waar aluminium buizen worden verkocht. Joris moet een grote order verzamelen. Bij een stelling moet hij tien buizen

Nadere informatie

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu VGM PLAN Veiligheid, Gezondheid, Milieu uitgave 2008 Inhoud - Inleiding 1 - Algemene veiligheidsregels 2 - Ongevallen en brand 3 - Te ondernemen acties 4 - PBM s 5 - Handgereedschap 6 - Ziekte 7 - Risicoinventarisatie

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Themabundel Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

veiligheid op het Werk

veiligheid op het Werk veiligheid op het Werk Regels en voorschriften!! TECHNISCH PERSONEEL vakwerk voor vakmensen inhoud 1. inleiding 1. Inleiding 3 2. Beleidsverklaring 4 3. Wet- en regelgeving 5 4. Veiligheid in technische

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer Kozijnenmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het handmatig stellen van kozijnen moet

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE)

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE) Examen: Proefexamen asisveiligheid V (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid V (E) Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

1. Veiligheids presentatie Uitzendkrachten. Ortgiess Group Keurmeesterstraat 27-2984 BA Ridderkerk Nederland info@ortgiess.nl - www.ortgiess.

1. Veiligheids presentatie Uitzendkrachten. Ortgiess Group Keurmeesterstraat 27-2984 BA Ridderkerk Nederland info@ortgiess.nl - www.ortgiess. 1. Veiligheids presentatie Uitzendkrachten 2015 2. Verboden activiteiten Het is verboden om materiaal of uitrusting te bedienen, zonder toestemming vooraf. Raak geen elektrische installaties aan. Elektrische

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 1

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 1 asisveiligheid-v Proefexamen 1 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek Naam flexwerker : Naam bedrijf/opdrachtgever : Ingevuld door : Functie/opdrachtnaam : Datum : 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

Toolbox. Gevaarlijke stoffen

Toolbox. Gevaarlijke stoffen Toolbox Gevaarlijke stoffen Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden Hoe herken je een gevaarlijke stof? Gevaarlijke stoffen herken je aan het etiket: gevaarsymbolen; R-zinnen; S-zinnen. 2 Gevaarsymbolen

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Ladders en Trappen Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is draagbaar klimmateriaal? Met draagbaar

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ladders

Gebruiksaanwijzing Ladders Gebruiksaanwijzing Ladders 1 2 3 4 Veilig gebruik van een ladder Alle ladders die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de Warenwet waarvan de eisen zijn vastgelegd in het Besluit

Nadere informatie

Arbochecklist Schoonmaak 1

Arbochecklist Schoonmaak 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever 1/6 Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 2

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 2 asisveiligheid-v Proefexamen 2 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Examen: Basisveiligheid (BE)

Examen: Basisveiligheid (BE) Examen: asisveiligheid (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Veilig werken, gereedschappen en machines

Veilig werken, gereedschappen en machines Docentenblad 3 Veilig werken, gereedschappen en machines De gevaren die optreden bij het gebruik van een gereedschap of machine(groep) staan beschreven in het boek of op de cd-rom Basisveiligheid VCA.

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Safe Start Tom van Alfen 2016

Safe Start Tom van Alfen 2016 Safe Start Tom van Alfen 2016 3 Inhoudsopgave 1. Safe Start: Werken met isolatiemateriaal... 6 1.1. Risico s... 6 1.2. Veiligheidsregels... 6 1.3. Persoonlijk... 6 2. Safe Start: Werken met hoogwerkers...

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Examenopgaven Basisveiligheid

Examenopgaven Basisveiligheid Dit VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en is hiervoor vrijelijk te gebruiken. Auteursrechten Examenopgaven Basisveiligheid Evenementcode: Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit

Nadere informatie

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer Stukadoor Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar voor je lichaam.

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid Glaszetter De glaszetter zorgt voor het beglazen van onder meer woningen, gebouwen en kassen in de nieuwbouw- en onderhoudssector. De glaszetter heeft door zijn werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat,

Nadere informatie