Veiligheidsplan Evenementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Evenementen"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld, opgeslagen en worden g d naar

2 Inleiding Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er zich tijdens een evenement een calamiteit voordoet. Om de veiligheid van bezoekers, deelnemers en medewerkers te garanderen is het van belang om in geval van een calamiteit snel op te treden. Om dit te bereiken is het opstellen van een veiligheidsplan noodzakelijk. Het doel van een veiligheidsplan is de omvang en gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken. In een veiligheidsplan zijn voor een aantal verschillende calamiteiten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffender worden gereageerd. Het veiligheidsplan voorziet in de te nemen maatregelen op de volgende punten: Ontruiming Brand Ongeval Bommelding Waarom een veiligheidsplan? Hiervoor is al aangegeven dat het in geval van een calamiteit van groot belang is dat er snel wordt opgetreden. Zoals al is opgemerkt is het noodzakelijk om hiervoor een plan op te stellen. In dit plan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Uiteraard is het de bedoeling dat u een plan opstelt dat is toegespitst op uw evenement. U dient hierbij rekening te houden met de grootte en gevaarzetting van het evenement. Mocht u bij het opstellen van het plan nog vragen hebben of op problemen stuiten, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers APV/Bijzondere wetten van de gemeente Raalte. Het veiligheidsplan wordt bij de aanvraag evenementenvergunning ingediend en maakt onderdeel uit van de vergunning. De politie en de medewerker APV/Bijzondere wetten besluiten of in het veiligheidsplan alle benodigde informatie is opgenomen, zodat het kan worden goedgekeurd. Indien dit niet het geval is wordt u verzocht het plan aan te passen of aanvullende gegevens aan te leveren. Plan in gedeelten Dit plan is onderverdeeld in twee gedeelten. Zo is er een verdeling gemaakt van de informatie die bij de aanvraag om een evenementenvergunning moet worden ingediend en informatie die bestemd is voor u als organisator. Het eerste gedeelte (Deel A) bestaat uit verschillende gegevens die worden gevraagd, dit deel moet door de organisator in overleg met het beveiligingsbedrijf en de EHBO-organisatie worden ingevuld. Het tweede gedeelte (Deel B) is bedoeld voor u als organisator van een evenement. Hier staat informatie in over hoe te handelen bij bepaalde calamiteiten. Het veiligheidsplan moet aanwezig zijn op het evenemententerrein gedurende het evenement. Lijst contactpersonen In dit veiligheidsplan vindt u een lijst van contactpersonen die volledig ingevuld dient te worden. De hulpdiensten kunnen door middel van deze lijst samen met de plattegronden snel een inzicht krijgen in de plaatselijke situatie. Verantwoordelijkheid De organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een goed verloop van het evenement, ook als de gebeurtenis niet in dit plan is opgenomen.

3 DEEL A: In te vullen formulieren

4 1. Beschrijving evenement 1.1 Omschrijving doelgroep evenement 1.2 Leeftijdsindicatie bezoekers 1.3 Programma evenement, inclusief optredende artiesten en eindtijden programmaonderdeel Datum begintijd eindtijd er is een programmaoverzicht als bijlage bij dit veiligheidsplan gevoegd 1.4 Betreft het een lokaal, regionaal of bovenregionaal evenement? lokaal regionaal bovenregionaal 1.5 Wanneer verwacht u de meeste aanwezigen? (dag en tijdstip) 1.6 Om hoeveel aanwezigen gaat het op dat moment? 1.7 Dagen en tijden geluid Datum Begintijd geluid Eindtijd geluid 1.8 Dagen en tijden alcohol Datum Begintijd schenken alcohol Eindtijd schenken alcohol

5 2. Contactpersonen tijdens evenement 2.1 Organisatie Contactpersoon 1 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon Contactpersoon 2 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon 2.2 Beveiliging Contactpersoon 1 (is werkzaam bij het beveiligingsbedrijf en is tevens coördinator ontruiming) Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon Contactpersoon 2 (is werkzaam bij het beveiligingsbedrijf) Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon 2.3 EHBO Contactpersoon 1 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon Contactpersoon 2 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon 2.4 Overige contactpersonen Naam Contactpersoon in verband met Functie Telefoonnummer tijdens evenement

6 Naam Contactpersoon in verband met Functie Telefoonnummer tijdens evenement 3. Beveiliging De hoofdorganisator is verantwoordelijk voor een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Daartoe zijn door de organisator maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse veiligheidsaspecten, deze worden hierna door de organisator toegelicht. 3.1 Naam beveiligingsbedrijf 3.2 Telefoonnummer beveiligingsbedrijf 3.3 ND-nummer beveiligingsbedrijf 3.4 Communicatiemiddel beveiliging - politie 3.5 Overzicht inzet beveiliging Locatie Datum Tijd Aantal beveiligers op deze locatie 3.6 De beveiligingsmedewerkers hebben de volgende taken tijdens het evenement: 3.7 De volgende afspraken zijn gemaakt met de politie: 3.8 De volgende afspraken zijn gemaakt met de brandweer: 3.9 De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot toegangscontrole: 3.10 De volgende overige afspraken zijn gemaakt:

7 3.11 Huisregels die gelden tijdens het evenement de huisregels zijn als bijlage bij dit veiligheidsplan gevoegd 4. Geneeskundige hulpverlening De EHBO voorziening tijdens het evenement valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator. 4.1 Naam EHBO-organisatie die wordt ingezet 4.2 Inzettijden EHBO-ers, inclusief locatie, data en tijden Locatie Datum Tijdstip Inzet aantal EHBO-ers 4.3 In te zetten materiaal t.b.v. EHBO (o.a. communicatiemiddelen) 4.4 Locatie waar (zwaar)gewonden naartoe worden gebracht Deze ruimte moet minimaal 10 bij 8 meter zijn. 4.5 Staat er een ambulance stand-by? ja nee 4.6 Verzamelplaats bij calamiteiten 5. Vuurwerk Alleen invullen indien tijdens het evenement vuurwerk wordt afgestoken. 5.1 Datum toestemming provincie Overijssel 5.2 Locatie ontsteken vuurwerk 5.3 Tijdstip ontsteking vuurwerk 5.4 Tijdsduur vuurwerk een afschrift van de ontheffing van de provincie Overijssel voor het afsteken van vuurwerk tijdens het evenement is als bijlage bij dit veiligheidsplan gevoegd

8 6. Cameratoezicht Alleen invullen indien door de gemeente is bepaald dat cameratoezicht moet worden ingezet. 6.1 Hoeveel camera s worden ingezet 6.2 Op welke locaties worden camera s geplaatst 6.3 Welk type camera s worden geplaatst 6.4 Hoe lang worden de beelden bewaard 6.5 Door wie worden de beelden live gevolgd 7. Slechte weersomstandigheden Het kan gebeuren dat er tijdens het evenement sprake is van zeer slechte weersomstandigheden, zoals een zware storm of zware onweersbuien. Wanneer deze slechte weersomstandigheden verwacht worden, kan een weeralarm worden afgegeven. Maar de slechte omstandigheden kunnen ook zeer plotseling en/of lokaal ontstaan. In dat geval is er geen weeralarm. Slechte weersomstandigheden kunnen een risico vormen voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers. Het is daarom belangrijk om in dit veiligheidsplan aan te geven hoe wordt omgegaan met bepaalde weersomstandigheden. In deel B van dit veiligheidsplan is meer informatie opgenomen over slechte weersomstandigheden en evenementen. 7.1 Op welke manier wordt het weer door de organisatie gemonitord? 7.2 Welke acties worden door de organisatie ondernomen als de windsnelheid oploopt? 7.3 Welke acties worden door de organisatie ondernomen als er zware onweersbuiten aan komen? Afgelasting vanwege zeer slecht weer Indien naar het oordeel van de hulpdiensten vanwege plotselinge omstandigheden zoals de hierboven geschetste weersomstandigheden een risico vormen voor de bezoekers en/of deelnemers kan het evenement afgelast worden. Deze afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. Deze beslissing zal in overleg plaatsvinden tussen hulpdiensten en organisatie. Bij windkracht 7 mag een tent niet in gebruik zijn. 8. Bereikbaarheid Hierna wordt ingegaan op de maatregelen die de organisator neemt om de verkeersstromen en de bereikbaarheid van diverse bouwwerken in goede banen te leiden. Verkeersstromen Bezoekers zullen met eigen vervoer (auto, motor, fiets, e.d.) of met openbaar vervoer naar het evenemententerrein komen. Het scheiden van de verkeersstromen van auto s, fietsers en voetgangers verdient de aandacht. De organisatie treft de hierna volgende maatregelen om te zorgen voor een verantwoorde verwerking van de verkeersstromen. 8.1 Maatregelen en voorzieningen m.b.t. bezoekers die met de auto komen

9 8.2 Maatregelen en voorzieningen m.b.t. bezoekers die met het openbaar vervoer komen 8.3 Maatregelen en voorzieningen m.b.t. bezoekers die met de fiets komen 8.4 Overige maatregelen en voorzieningen i.v.m. het in goede banen leiden van de verkeersstromen Toegankelijkheid hulpdiensten en calamiteitenroutes 8.5 Welke maatregelen en voorzieningen zijn er getroffen in verband met de toegankelijkheid voor hulpdiensten en calamiteitenroutes? de aanrijroutes voor de hulpdiensten zijn bijgevoegd 9. Ondertekening Naam organisator Datum Plaats van ondertekening Handtekening

10 DEEL B: Belangrijke informatie voor u als organisator van een evenement Deze informatie moet aanwezig zijn op het evenemententerrein tijdens het evenement

11 9. Beveiliging De organisator is verantwoordelijk voor een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Daartoe heeft de organisator zelf maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse veiligheidsaspecten, die hieronder zijn toegelicht. De beveiligingsmedewerkers worden ingezet om tussen het publiek te surveilleren. Zij registreren eventuele verstoringen van de openbare orde en handelen in samenwerking en overleg met de politie. Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van de aanwezige beveiligingsorganisatie, onder verantwoordelijkheid van de organisator. De beveiligingsorganisatie maakt uitsluitend gebruik van gecertificeerde beveiligers. Het bedrijf dat de beveiligingswerkzaamheden uitvoert is in bezit van een vergunning op grond van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, verleend door de minister van Veiligheid en Justitie. De beveiligingsmedewerkers zijn tijdens het evenement gekleed in gepaste en herkenbare kleding, met op borsthoogte voorzien van een duidelijk V-teken. Ten behoeve van het toezicht zet de organisator tijdens het evenement in aanvulling op de politie een aantal beveiligingsmensen in. Het aantal in te zetten beveiligers wordt bepaald in samenspraak met de gemeente en de politie. Gedurende het evenement heeft de coördinator van het beveiligingsbedrijf de leiding over de beveiligingsorganisatie. Deze persoon moet daadwerkelijk aanwezig zijn bij het evenement en onderhoudt gedurende het evenement intensief contact met de politie. Het beveiligingsbedrijf en de politie staan tijdens het evenement met elkaar in verbinding. 10. Veiligheid 10.1 EHBO Er zijn voldoende EHBO-posten en EHBO medewerkers op het evenemententerrein. De in te zetten EHBO-medewerkers zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma en vervullen ten tijde van het evenement geen neventaken. Materialen worden door de EHBO-organisatie verzorgd. In de EHBOpost(en) is ruimte voor brancards en er zijn tafels en stoelen Brandveiligheid De toepasselijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn in de vergunning opgenomen. De organisator is ervoor verantwoordelijk dat alle betrokkenen, waaronder het technische productiebedrijf, de cateraar(s) e.d., de door de brandweer gestelde veiligheidsvoorschriften in acht nemen Verkeersregelaars/hekken Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig, die er zorg voor dragen dat de aan- en afvoer van voertuigen, personen e.d. zonder problemen verloopt. De verkeersregelaars zijn in het bezit van een eenmalig aanstellingsbesluit (een groslijst met de aangestelde verkeersregelaars waar zijn/haar naam ook op staat) of een aanstellingspas voor een jaar. In beide gevallen is het kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs tijdens het uitvoeren van verkeersregelende activiteiten, verplicht. Tijdens het evenement wordt gebruik gemaakt van hekken om de veiligheid te waarborgen Vervoer De politie houdt, in geval van een calamiteit, contact met vervoersbedrijven/busmaatschappijen en hulpverleningsdiensten over het afsluiten en vrijgeven van de openbare weg Horeca De horeca wordt mogelijk geëxploiteerd door verschillende cateraars, deze zijn in het bezit van een bewijs van sociale hygiëne. Ze staan onder controle van de organisator. Er mogen geen kabels over de weg lopen vanaf de horecawagens, tenzij afgedekt. Er wordt geen gebruik gemaakt van glaswerk, alle dranken worden uitgeschonken in kunststof bekers.

12 10.6 Verkooptijden De organisator houdt controle over de bars en zorgt ervoor dat er buiten de openingstijden van het evenement niet geschonken wordt. Bij incidenten kunnen de politie of de burgemeester, indien dit noodzakelijk wordt geacht, de opening- en sluitingstijden aanpassen Vuurwerk Indien van toepassing Voor het afsteken van vuurwerk dient een vergunning te zijn afgegeven door de Provincie. In sommige gevallen is een melding voldoende. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Provincie Overijssel Andere bedrijven/organisaties Door aanwezigheid van andere bedrijven/organisaties direct langs of op het evenemententerrein is het zeer belangrijk dat duidelijk is welke verantwoordelijkheid elk bedrijf/elke organisatie heeft en welke verantwoordelijkheden zij ten opzichte van elkaar hebben ook dienen deze bedrijven/organisaties bekend te zijn met dit plan. Tijdens een calamiteit is het de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement om andere bedrijven/organisaties op de hoogte te stellen van de geldende situatie en daarbij ook aan te geven welke gevolgen dit voor hen heeft Slechte weersomstandigheden In overleg tussen de organisatie en de hulpdiensten kan worden besloten het evenement (gedeeltelijk) af te gelasten. Wanneer het evenement (gedeeltelijk) in een tent plaatsvindt moeten alle personen de tent in ieder geval verlaten wanneer de windkracht 7 Bft of hoger is Cameratoezicht Indien van toepassing Voor sommige evenementen is bepaald dat cameratoezicht plaatsvindt als onderdeel van crowd management. Cameratoezicht bij evenementen heeft als doel het voorkomen en beheersen van openbare orde verstoringen tijdens het evenement. Bij deze evenementen kunnen geen andere (minder ingrijpende) middelen worden ingezet om hetzelfde doel te bereiken. Voor de toepassing van cameratoezicht tijdens een evenement is een besluit nodig van de burgemeester. Bij het plaatsen van camera s moet er rekening mee gehouden worden dat bezoekers worden geattendeerd op de aanwezigheid van camera s, voordat ze het gebied dat wordt bewaakt met camera s betreden. 11. Ontruiming Als bij een calamiteit het terrein ontruimd moet worden (de burgemeester, de politie of de brandweer neemt doorgaans dit besluit) zal de organisator alle mogelijke hulp verlenen. Hiertoe staat ook het beveiligingspersoneel en het EHBO-personeel ter beschikking. Hiernaast zal de organisator hulp verlenen door inzet van bijv. de omroep-, geluid- of muziekinstallatie om de menigte te informeren. Hierover hebben de politie en de organisator indien nodig in de voorbereidingsfase contact. De coördinator van het beveiligingsbedrijf zal tijdens een ontruiming de leiding hebben, hij treedt dus op als coördinator ontruiming. Het beveiligingspersoneel moet tijdens een calamiteit eerste hulp kunnen verlenen (voordat slachtoffer overgedragen wordt aan EHBO of ambulance), een beginnende brand kunnen bestrijden en een ontruiming kunnen leiden. Ze treden als voorpost van ambulance, brandweer en politie op. De professionele hulpverleningsdiensten nemen bij aankomst direct het bevel over. De beveiligingsmedewerkers en eventueel het EHBO-personeel voorzien hen van relevante informatie, bijvoorbeeld over slachtoffers, locatie van de brand, etc. De beveiligingsmedewerkers hoeven niet alles van eerste hulp (dit omdat ook EHBO-personeel aanwezig is) of brandbestrijding te weten. De taak van de beveiligingsmedewerkers is vooral om erger te voorkomen. Die beperkte taak is overigens niet minder belangrijk. Juist optreden in de eerste minuten kan levensreddend zijn Voorzieningen alarmering Alarmering richting bezoekers/deelnemers van het evenement gebeurt door middel van de omroepgeluid- of muziekinstallatie, etc. Deze manier is zeer geschikt om een menigte te informeren. Naast deze alarmering beschikken alle beveiligingsmedewerkers, het EHBO-personeel en de organisator

13 over portofoons, dan wel telefoons om de interne alarmering en communicatie op gang te zetten. Belangrijk is dat alle voorgenoemde personen bekend zijn met welke nummers zij onderling dienen te gebruiken. Zie punt 2 van deel A: Contactpersonen tijdens evenement. Naast de interne alarmering bestaat de mogelijkheid dat extern gealarmeerd moet worden. Dit gebeurt telefonisch door middel van het bellen naar 112. Hier dient het volgende gemeld te worden: naam van de melder; naam en locatie evenement; welke plaats, gemeente; aard van het incident en eventuele bijzonderheden; of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel Ontruimingsprocedure De ontruimingsprocedure kent de volgende stappen: Ontstaan van de calamiteit. Het ontdekken van de calamiteit. Bij kleine calamiteit (portofonisch) melden aan coördinator beveiliging. Bij grote calamiteit direct 112 bellen en daarna melden aan coördinator beveiliging. Overleggen over al dan niet opstarten van de daadwerkelijke ontruiming van het evenemententerrein. Nadat besloten is dat er ontruimd gaat worden, wordt bepaald welk soort ontruiming wordt toegepast: 1. Volledige ontruiming = evacuatie van alle personen die op het evenemententerrein aanwezig zijn. 2. Gedeeltelijke ontruiming = Bij een gedeeltelijke ontruiming wordt er in het geval van een calamiteit slechts een gedeelte (een sector) ontruimd. Degene die zich in die sector bevinden, moeten in geval van een calamiteit de sector verlaten. De overige toeschouwers hoeven hun sector niet te verlaten en blijven op het evenemententerrein of verlaten later het terrein. Coördinator Ontruiming = Coördinator beveiligingsbedrijf Ontruimers = Medewerkers beveiligingsbedrijf Het ontruimingsbevel gegeven door de leidinggevende van de hulpverleningsdienst(en) wordt door de coördinator beveiliging portofonisch aan alle beveiligingsmedewerkers doorgegeven. Bij een gedeeltelijke ontruiming dient duidelijk aangegeven te worden welke beveiligingsmedewerkers hiermee belast zijn en welk(e) gedeelte(n) ontruimd dienen te worden. Ook omliggende bedrijven/organisatie worden op de hoogte gesteld van de lopende situatie en de te ondernemen maatregelen. De coördinator beveiliging brengt de beveiligingsmedewerkers op de hoogte van de geldende situatie. Relevante veranderingen in de situatie worden, zolang de hulpverleningsdiensten nog niet zijn gearriveerd, door de coördinator beveiliging aan de beveiligingsmedewerkers gemeld. De coördinator beveiliging zorgt via één van zijn medewerkers er voor dat via de aanwezige installatie de bezoekers op de hoogte worden gesteld. De bezoekers worden verzocht het evenemententerrein snel maar zonder paniek te verlaten, daarbij verplicht de aanwijzingen van de beveiligingsmedewerkers op te volgen. De beveiligingsmedewerkers leiden de bezoekers naar een veilige plek buiten het evenemententerrein, de verzamelplaats. De hulpverleningsdiensten worden opgevangen door de coördinator beveiliging. Nadat het evenemententerrein ontruimd is, verlaten ook de beveiligingsmedewerkers het terrein, echter niet voordat toiletruimten, gesloten ruimten, verkooppunten (hier ook controleren of apparatuur is uitgeschakeld), etc. gecontroleerd zijn. De beveiligingsmedewerkers zullen aan de coördinator beveiliging doorgeven dat het terrein leeg is. Hierna zullen de beveiligingsmedewerkers zich naar de verzamelplaats begeven.

14 De beveiligingsmedewerkers blijven (middels de portofoon) op de hoogte van de stand van zaken. Wanneer de leidinggevende van de hulpverleningsdienst(en) doorgeeft dat het veilig is, dan wordt dit door de coördinator beveiliging doorgegeven aan zijn beveiligingsmedewerkers. Na afloop vindt een evaluatie en rapportage plaats Opvang/verzamelplaats Opvang gewonden De eerste interne opvang van slachtoffers is geregeld middels EHBO-posten op het terrein. In deze ruimten kunnen één of enkele slachtoffers opgevangen worden. Bij meerdere slachtoffers worden de zwaargewonden opgevangen in een aangewezen ruimte van minimaal 8 bij 10 meter. Het heeft de voorkeur dat deze plek makkelijk bereikbaar is voor hulpdiensten. Een mogelijkheid is om een grote EHBO-post aan te wijzen als opvangplaats voor zwaar gewonden. Verzamelplaats bezoekers en personeel Het doel van de verzamelplaats is opvang van bezoekers van het evenement die op dat specifieke moment niet naar huis kunnen of informatie nodig hebben (bijvoorbeeld over het wel en wee van familieleden). Daarnaast staat de verzamelplaats ook ter beschikking van al het personeel dat betrokken is bij het evenement. Zij kunnen hier even op adem komen en overleggen met de organisatie wat te doen. Het is bedoeld als een eerste opvang. Is er sprake van een grote ramp, dan wordt door hulpdiensten opgeschaald en treedt het gemeentelijk rampenplan in werking. Het kan zijn dat dan alsnog een andere verzamelplaats wordt aangewezen, afhankelijk van de situatie ter plekke. Bij een gehele ontruiming is het noodzaak om de bezoekers zo snel mogelijk van het evenemententerrein te krijgen naar een verzamelplaats. De verkeersregelaars, beveiligers en de politie zorgen er voor dat de bezoekers het evenemententerrein verlaten en zo ver mogelijk van het evenemententerrein vandaan gedirigeerd worden. Hierbij dienen de toegangswegen beschikbaar te blijven voor de hulpverleningsdiensten. Informatie richting bezoekers geschied in eerste instantie door de omroepinstallatie op het terrein zelf. Hier dient de volgende boodschap (of een boodschap van gelijke strekking) omgeroepen te worden: I.v.m. met een.(kan genoemd worden, hoeft niet, ligt aan calamiteit) dienen alle bezoekers zo snel mogelijk het evenemententerrein te verlaten hierbij de aanwijzingen van de beveiliging/verkeersregelaars/politie opvolgend. Eenmaal buiten het terrein kunt u huiswaarts keren. Voor bezoekers die familie, vrienden, etc. kwijt zijn geraakt bestaat de mogelijkheid om zich te verzamelen bij., waarna men huiswaarts kan gaan.

15 11.4 Schema ontruimingsprocedure Ontstaan calamiteit Melding calamiteit Dringend/grootschalig: Bellen naar 112, daarna informeren coördinator beveiliging Melding calamiteit Klein incident: coördinator beveiliging Coördinator beveiliging vangt hulpverleningsdienst(en) op en overlegt met leider hulpverleningsdienst(en) (evt. telefonisch) over: De beveiligingsorganisatie kan de calamiteit intern afhandelen - ontruimen ja/nee - soort ontruiming: gedeeltelijk/geheel Bij ontruiming dient de coördinator beveiliging de volgende zaken te regelen: Alarmeren en opvangen eventuele andere hulpverleningsdiensten Informeert en instrueert zijn beveiligingsmedewerkers en de EHBO-medewerkers Contact opnemen met: - organisator - omliggende bedrijven/organisaties Beveiligingsmedewerkers - Begeleiden ontruiming - Controle evenemententerrein - Aangeven terrein leeg Beveiligingsmedewerkers begeven zich naar verzamelplaats

16 12. Mogelijke scenario s Tijdens evenementen kunnen zich verschillende zaken voordoen, zoals: Ordeverstoring (bijv. vechtpartij) Paniek of ongeval in menigte Brand Bommelding Andere voorkomende gevallen 12.1 Ordeverstoring Voor, tijdens of na een evenement kan de orde verstoord worden doordat bezoekers problemen veroorzaken. Bij ordeverstoring (bijvoorbeeld het uitbreken van een vechtpartij) is de coördinator beveiliging (en zijn medewerkers) als eerste verantwoordelijk voor het de-escaleren. Direct optreden van de politie kan soms in een mensenmassa escalerend werken. De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid en zal bepalen waar het omslagpunt ligt tussen ingrijpen door het beveiligingsbedrijf of de politie. Indien medewerkers van het beveiligingsbedrijf lastige bezoekers uit het publiek halen, dan zullen deze personen direct overgedragen worden aan de politie. Bij een ordeverstoring werkt de politie nauw samen met het beveiligingsbedrijf. De politie heeft op dat moment de leiding, waarbij de beveiligingsorganisatie gezien kan worden als een verlengstuk van de politie Paniek of ongeval in menigte Waar ook altijd rekening mee gehouden dient te worden is een ongeval. Medewerkers van het beveiligingsbedrijf zullen gedurende het evenement tussen het publiek surveilleren en indien van toepassing voor het podium staan om te kunnen signaleren of (voortekenen van) bijvoorbeeld verdrukking, paniek of ongelukken zich voordoen. Er zijn verschillende ongevallen, waarbij personen betrokken kunnen zijn, te noemen. Deze verschillende ongevallen met slachtoffers zijn ook verschillend met betrekking tot het letsel. Bij weinig letsel kunnen de beveiligers het afdoen zonder inschakeling van hulpverleningsdiensten. Indien dit het geval is neemt de betreffende beveiliger contact op met de coördinator van het beveiligingsbedrijf. Enkele voorbeelden waarbij de beveiligingsorganisatie het zelf af kan zijn: Indien een persoon zich bezeerd heeft zal een medewerker van de beveiliging hem tussen het publiek vandaan halen en naar de dichtstbijzijnde EHBO-post brengen. Daar wordt de bezoeker behandeld en bekeken of een ambulance nodig is. Indien één of enkele personen in de verdrukking komen of (flauw)vallen en uit het publiek moeten worden gehaald, zullen medewerkers van de beveiliging deze mensen uit het publiek halen en naar één van de EHBO-locaties brengen. Ook hier geldt dat de bezoeker(s) in de EHBO-post wordt behandeld en er bekeken wordt of er een ambulance noodzakelijk is. Indien zich een probleem voordoet met meerdere betrokkenen of ernstige ongevallen dan dient altijd direct 112 gebeld te worden en daarna dient de coördinator van het beveiligingsbedrijf op de hoogte te worden gesteld. De coördinator kan hierop de organisator in kennis stellen van het voorval. De organisator verleent in alle gevallen haar volledige medewerking aan de hulpverleningsdienst(en).

17 Schema hoe te handelen bij een ongeval Ongeval Ernstig ongeval of meerdere slachtoffers: bellen naar 112, daarna coördinator beveiliging informeren Licht ongeval, informeren coördinator beveiliging en zorgen voor medische verzorging (EHBO) Coördinator beveiliging vangt hulpverleningsdienst(en) op en overlegt met leider hulpverleningsdienst(en) (evt. telefonisch) over: - Ontruimen ja/nee - Soort ontruiming: geheel of gedeeltelijk - Geen ontruiming De coördinator beveiliging regelt de volgende zaken: Informeert en instrueert zijn beveiligingsmedewerkers en de EHBO-medewerkers Opdracht geven tot: - Afschermen slachtoffer(s) - Vrijmaken wegen - Vrijmaken medische ruimte Beveiligingsmedewerkers - Begeleiden ontruiming - Controle evenemententerrein - Aangeven terrein leeg Beveiligingsmedewerkers begeven zich naar verzamelplaats

18 12.3 Brand Alle organisaties van evenementen hebben zich ten doel gesteld om het ontstaan van brand zoveel mogelijk te voorkomen. Echter ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen, kan een brand nooit helemaal voorkomen worden. In geval van brand dienen de beveiligingsmedewerkers koppels van twee te vormen. Een koppel is verantwoordelijk voor de externe alarmering naar de hulpverleningsdiensten en het alarmeren en de communicatie met de coördinator van het beveiligingsbedrijf. Het andere koppel is, bij een kleine of beginnende brand, verantwoordelijk voor het blussen. Bij een brandmelding kunnen zich onderstaande situaties voordoen: Loos alarm Brand Brand en aanleiding tot ontruiming (geheel of gedeeltelijk) Bij bovenstaande situaties is het echter altijd noodzakelijk direct te bellen met 112, omdat bij brand altijd de brandweer gewaarschuwd dient worden.

19 Schema hoe te handelen bij ontdekking van brand Ontdekking brand Gebruik blusapparatuur Bellen naar 112, daarna coördinator beveiliging inlichten. Coördinator beveiliging vangt hulpverleningsdienst(en) op en overlegt met leider hulpverleningsdienst(en) (evt. telefonisch) over: - Ontruimen ja/nee - Soort ontruiming: geheel of gedeeltelijk - Geen ontruiming De coördinator beveiliging regelt de volgende zaken: Alarmeren en opvangen eventuele andere hulpverleningsdiensten Informeert en instrueert zijn beveiligingsmedewerkers en de EHBO-medewerkers Contact opnemen met: - organisator - omliggende bedrijven/organisaties Beveiligingsmedewerkers - Begeleiden ontruiming - Controle evenemententerrein - Aangeven terrein leeg Beveiligingsmedewerkers begeven zich naar verzamelplaats

20 12.4 Telefonische bommelding 1. Instructies Het bommeldingsformulier gebruiken. Dit biedt ondersteuning bij het op de juiste manier afhandelen van de melding. Het bommeldingsformulier staat onder punt op pagina 21. Bij ontruiming dit bommeldingsformulier meenemen. Probeer het gesprek zo letterlijk mogelijk weer te geven (opname of schriftelijk). Probeer zoveel mogelijk informatie van de melder te verkrijgen. Essentieel zijn de plaats waar de bom zich bevind en het tijdstip waarop de bom zal ontploffen. Het gesprek NOOIT doorverbinden naar een ander toestel. Toon medeleven aan de melder en blijf altijd vriendelijk. Duidelijk maken aan de melder dat je deze vragen stelt om levens van mensen te redden. Direct 112 en de coördinator beveiliging waarschuwen. 2. Spreek met niemand over de melding. 3. Probeer de volgende informatie te verkrijgen: Waar is de bom geplaatst? Wanneer explodeert de bom? Hoe ziet de bom eruit? Wie uit deze dreiging en waarom?

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND. VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement].

STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND. VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement]. STANDAARD VEILIGHEIDSPLAN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND VEILIGHEIDSPLAN :.[naam evenement] op [datum of data] te [plaats evenement]. Inhoud 1. Inleiding Blz. 1 2. Procedure Blz. 1 3. Beschrijving van het

Nadere informatie

Veiligheidsplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Veiligheidsplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Veiligheidsplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Evenementen

Veiligheidsplan. Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement: Locatie evenement: Datum evenement: Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij

Nadere informatie

VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN

VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN Belangrijk bij het opstellen van een veiligheidsplan is dat in het plan beschreven staat hoe het daadwerkelijk op uw evenement geregeld is. Uiteraard kunt u dit voorbeeldveiligheidsplan

Nadere informatie

NAAM EVENEMENT DATUM ORGANISATOR

NAAM EVENEMENT DATUM ORGANISATOR Model draaiboek/veiligheidsplan B-evenementen Winterswijk NAAM EVENEMENT DATUM ORGANISATOR Versie : Opsteller : pag. 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beschrijving van het evenement... 3 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Versie 1.7 Datum 29 okt. 2010 1. Inleiding calamiteitenplan Ten behoeve van het evenement op heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013 Plan van aanpak Krimpen Presents Datum Evenement: 30 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 DEEL1: VEILIGHEIDSBELEID... 5 1. Beschrijving evenement... 5 1.1 Algemene gegevens...5 1.2 Programma...6 2.

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum

Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Model draaiboek evenementen gemeente Hilversum Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 4 2 Beschrijving van het evenement 4 2.1 Algemene gegevens 5 2.2 Programma 5 3 Gegevens organisatie en hulpdiensten

Nadere informatie

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân Model veiligheidsplan evenementen Gemeente Súdwest-Fryslân Pagina 1 van 22 Versie 1.0 . Pagina 2 van 22 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van het evenement 6 2.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Stroomuitval Hierin gaat het nood verlichting systeem in werking wat de mensen voldoende licht geeft de tent te verlaten.

Stroomuitval Hierin gaat het nood verlichting systeem in werking wat de mensen voldoende licht geeft de tent te verlaten. Calamiteitenplan Kermis Steenderen 8, 9 en 10 september 2016 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement de Kermis Steenderen heeft G.J. Heezen dit namens Café Heezen, Café De Seven Steenen en de

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal

Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Format Veiligheidsplan (incl. calamiteitenplan) Gemeente Lingewaal Inleiding Dit format is verplicht indien u bij vraag 2f van het aanvraagformulier evenementen, hebt aangegeven dat er meer dan 200 bezoekers/deelnemers

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Gemeente : 1 Inleiding. 2 Beschrijving van het evenement. 2.1 Algemene gegevens. Naam evenement. Datum evenement

Veiligheidsplan. Gemeente : 1 Inleiding. 2 Beschrijving van het evenement. 2.1 Algemene gegevens. Naam evenement. Datum evenement Veiligheidsplan Gemeente : Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken tussen

Nadere informatie

Naam evenement: Datum evenement:

Naam evenement: Datum evenement: Naam evenement: Datum evenement: 1 Inhoudsopgave Inleiding en procedure... 3 Beschrijving van het evenement... 4 Programma evenement... 5 Plattegrond evenemententerrein... 6 Eerste Hulp bij Ongevallen...

Nadere informatie

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland/ Achterhoek 3 t/m 5 juni 2015

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland/ Achterhoek 3 t/m 5 juni 2015 Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland/ Achterhoek 3 t/m 5 juni 2015 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement de Land- & Tuinbouwbeurs Achterhoek van 3 t/m 5 juni 2015 Dhr. J. Wolters

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Model-calamiteitenplan. Voor de vergunningsplichtige evenementen in de gemeente Woensdrecht (bijlage 5)

Model-calamiteitenplan. Voor de vergunningsplichtige evenementen in de gemeente Woensdrecht (bijlage 5) Model-calamiteitenplan Voor de vergunningsplichtige evenementen in de gemeente Woensdrecht (bijlage 5) Inleiding De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid van de bezoekers

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Calamiteitenplan Knalbal & Inleiding calamiteitenplan

Calamiteitenplan Knalbal & Inleiding calamiteitenplan Calamiteitenplan Knalbal 18-12-2016 & 31-12-2016 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement Knalbal, heeft Gerwin Schuurman dit namens Stichting Knalbal opgesteld. Het document is een weergave van

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Veiligheidsplan evenement

Veiligheidsplan evenement Veiligheidsplan evenement naam van het evenement? :.... datum van het evenement? :.... 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat

Nadere informatie

Veiligheidsplan De Stugge Veer Cross. Brommer/motorcross te Wichmond

Veiligheidsplan De Stugge Veer Cross. Brommer/motorcross te Wichmond Veiligheidsplan De Stugge Veer Cross Brommer/motorcross te Wichmond Inhoud Beschrijving evenement... 3 Crowd management... 4 Organisatie... 4 Medische voorzieningen... 5 Brandveiligheid... 5 Hekken en

Nadere informatie

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland

Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland Calamiteitenplan Land- & Tuinbouwbeurs Oost Nederland 31 mei 1 en 2 juni 2016 1. Inleiding calamiteitenplan Voor het evenement de Land- & Tuinbouwbeurs Achterhoek van 31 mei tot 2 juni 2016 Dhr. J. Wolters

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Draaiboek veiligheid voor evenement [NAAM EVENEMENT]

Draaiboek veiligheid voor evenement [NAAM EVENEMENT] Draaiboek veiligheid voor evenement [NAAM EVENEMENT] Auteur: Versie: Datum: Plaats: 1 Dit voorbeeld draaiboek veiligheid is bedoeld om u als aanvrager voor een evenementenvergunning te ondersteunen bij

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Veiligheidsplan Algemeen deel

Veiligheidsplan Algemeen deel Veiligheidsplan Algemeen deel Het algemeen deel van het veiligheidsplan biedt de aanvrager van een vergunning voor een evenement houvast in wat noodzakelijk is om op te nemen in een Veiligheidsplan. Echter

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Festivalprotocol Samen Saens 2016

Festivalprotocol Samen Saens 2016 Festivalprotocol Samen Saens 2016 VOORWOORD Wij hebben als Stichting Animo, Stichting Regenboog en de samenwerkingspartners als doel om zoveel mogelijk culturen bij elkaar te brengen ter stimulering van

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Draaiboek. (naam evenement)

Draaiboek. (naam evenement) Draaiboek (naam evenement) 1 DRAAIBOEK (Naam Evenement) Hieronder vindt u een voorbeeld van een draaiboek, die u kunt gebruiken als basis voor de vergunningaanvraag. Als u alle onderwerpen volgt heeft

Nadere informatie

Toelichting bij model calamiteitenplan

Toelichting bij model calamiteitenplan Toelichting bij model calamiteitenplan 1. Inleiding calamiteitenplan Toelichting: De vergunninghouder (meestal de organisator van het evenement) is primair verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen voor evenementenorganisatoren Naam evenement: Datum opmaak: Risicoscore: Veiligheidsplan Met het veiligheidsplan geeft u als organisator aan welke maatregelen

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET VEILIGHEIDSPLAN VOOR EVENEMENTEN

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET VEILIGHEIDSPLAN VOOR EVENEMENTEN HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET VEILIGHEIDSPLAN VOOR EVENEMENTEN (Vul hier de naam van het evenement in) (Geef hier de datum van het evenement aan) Inhoud 1 De Handleiding: 1. Inleiding 2 2. Procedure 4

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET VEILIGHEIDSPLAN VOOR EVENEMENTEN

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET VEILIGHEIDSPLAN VOOR EVENEMENTEN HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET VEILIGHEIDSPLAN VOOR EVENEMENTEN (Vul hier de naam van het evenement in) (Geef hier de datum van het evenement aan) Inhoud 1 De Handleiding: 1. Inleiding 2 2. Procedure 4

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

Nadere informatie

Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen

Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen Naam evenement Datum evenement Veiligheids- en calamiteitenplan voor evenementen in de gemeente Huizen 1 Invulinstructie Dit document

Nadere informatie

Wat als de brandweer nodig is? (In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de brandweer worden opgenomen).

Wat als de brandweer nodig is? (In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de brandweer worden opgenomen). Bijlage 1 Extra uitleg bij verschillende onderdelen van het veiligheidsplan. 3.1 EHBO: Wat als er geneeskundige hulpverlening nodig is? (Indien een of meerdere ambulances nodig zijn wordt via 112 contact

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen

(concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen (concept) Draaiboek Evenementen Gemeente Vianen Naam evenement: Datum: Evt. versie: Inleiding: Een omschrijving van het evenement met daarbij algemene informatie zoals doel van het evenement, welke organisatie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement 1 U vraagt bij de gemeente een evenement aan, waarvan de classificatie moet worden gesteld op tenminste een aandacht evenement. Dat betekent dat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Vraagt vergunning voor de gemeente (aankruisen wat van toepassing is) Blaricum Eemnes Laren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN De datum van het evenement dient vòòr 1 december, in het jaar voorafgaand aan het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING

VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING Het komen tot een verhoging van de veiligheid en kwaliteit binnen de horeca c.q. het uitgaansleven in de gemeente Tiel, door invoering van collectieve regels en onderlinge

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Naam Datum 0 Het Veiligheidsplan: (Lees vóór invulling eerst aandachtig de bijgevoegde handleiding behorende bij dit veiligheidsplan. U vult alleen die vragen in, die echt op uw van toepassing zijn) U

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest)

Draaiboek met calamiteitenplan...(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) Draaiboek met calamiteitenplan..(naamfeest) (dorp)...(datumfeest) 1 Basisgegevens Organisatie: Stichting.. Locatie: Feestterrein aan de.. (straat) te. (postcode + woonplaats) Contactpersoon:.. 06-. Situatieschets

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Handleiding t.b.v. Veiligheidsplan evenementen

Handleiding t.b.v. Veiligheidsplan evenementen Handleiding t.b.v. Veiligheidsplan evenementen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Procedure... 4 3 Programma... 4 4 Beveiliging en veiligheid... 4 4.1 EHBO... 4 4.2 Sanitaire voorzieningen... 5 4.3 Brandveiligheid...

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting formulier Aanvraag evenementenvergunning Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het formulier Aanvraag evenementenvergunning. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie

Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam. Naam en voorletters mevrouw de heer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam. Naam en voorletters mevrouw de heer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats AANVRAGER Organisatie/rechtspersoon/bedrijfsnaam Naam en voorletters mevrouw de heer Mobiel telefoonnummer Faxnummer E-mail adres EVENEMENT Naam van het evenement? Datum? van uur tot uur Locatie? Woning

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Veiligheidsplan/calamiteitenplan (light)

Veiligheidsplan/calamiteitenplan (light) Veiligheidsplan/calamiteitenplan (light) Januari 2015 Datum: Versie: Auteur: In dit plan staan zaken omschreven welke betrekking hebben op de algemene veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Voor vragen kunt u bellen met 688 688 1. Gegevens organisator / aanvrager Indien de organisator / aanvrager een stichting, vereniging of andere rechtspersoon

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie