Veiligheidsplan Evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Evenementen"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld, opgeslagen en worden g d naar

2 Inleiding Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er zich tijdens een evenement een calamiteit voordoet. Om de veiligheid van bezoekers, deelnemers en medewerkers te garanderen is het van belang om in geval van een calamiteit snel op te treden. Om dit te bereiken is het opstellen van een veiligheidsplan noodzakelijk. Het doel van een veiligheidsplan is de omvang en gevolgen van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken. In een veiligheidsplan zijn voor een aantal verschillende calamiteiten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffender worden gereageerd. Het veiligheidsplan voorziet in de te nemen maatregelen op de volgende punten: Ontruiming Brand Ongeval Bommelding Waarom een veiligheidsplan? Hiervoor is al aangegeven dat het in geval van een calamiteit van groot belang is dat er snel wordt opgetreden. Zoals al is opgemerkt is het noodzakelijk om hiervoor een plan op te stellen. In dit plan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Uiteraard is het de bedoeling dat u een plan opstelt dat is toegespitst op uw evenement. U dient hierbij rekening te houden met de grootte en gevaarzetting van het evenement. Mocht u bij het opstellen van het plan nog vragen hebben of op problemen stuiten, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers APV/Bijzondere wetten van de gemeente Raalte. Het veiligheidsplan wordt bij de aanvraag evenementenvergunning ingediend en maakt onderdeel uit van de vergunning. De politie en de medewerker APV/Bijzondere wetten besluiten of in het veiligheidsplan alle benodigde informatie is opgenomen, zodat het kan worden goedgekeurd. Indien dit niet het geval is wordt u verzocht het plan aan te passen of aanvullende gegevens aan te leveren. Plan in gedeelten Dit plan is onderverdeeld in twee gedeelten. Zo is er een verdeling gemaakt van de informatie die bij de aanvraag om een evenementenvergunning moet worden ingediend en informatie die bestemd is voor u als organisator. Het eerste gedeelte (Deel A) bestaat uit verschillende gegevens die worden gevraagd, dit deel moet door de organisator in overleg met het beveiligingsbedrijf en de EHBO-organisatie worden ingevuld. Het tweede gedeelte (Deel B) is bedoeld voor u als organisator van een evenement. Hier staat informatie in over hoe te handelen bij bepaalde calamiteiten. Het veiligheidsplan moet aanwezig zijn op het evenemententerrein gedurende het evenement. Lijst contactpersonen In dit veiligheidsplan vindt u een lijst van contactpersonen die volledig ingevuld dient te worden. De hulpdiensten kunnen door middel van deze lijst samen met de plattegronden snel een inzicht krijgen in de plaatselijke situatie. Verantwoordelijkheid De organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een goed verloop van het evenement, ook als de gebeurtenis niet in dit plan is opgenomen.

3 DEEL A: In te vullen formulieren

4 1. Beschrijving evenement 1.1 Omschrijving doelgroep evenement 1.2 Leeftijdsindicatie bezoekers 1.3 Programma evenement, inclusief optredende artiesten en eindtijden programmaonderdeel Datum begintijd eindtijd er is een programmaoverzicht als bijlage bij dit veiligheidsplan gevoegd 1.4 Betreft het een lokaal, regionaal of bovenregionaal evenement? lokaal regionaal bovenregionaal 1.5 Wanneer verwacht u de meeste aanwezigen? (dag en tijdstip) 1.6 Om hoeveel aanwezigen gaat het op dat moment? 1.7 Dagen en tijden geluid Datum Begintijd geluid Eindtijd geluid 1.8 Dagen en tijden alcohol Datum Begintijd schenken alcohol Eindtijd schenken alcohol

5 2. Contactpersonen tijdens evenement 2.1 Organisatie Contactpersoon 1 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon Contactpersoon 2 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon 2.2 Beveiliging Contactpersoon 1 (is werkzaam bij het beveiligingsbedrijf en is tevens coördinator ontruiming) Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon Contactpersoon 2 (is werkzaam bij het beveiligingsbedrijf) Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon 2.3 EHBO Contactpersoon 1 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon Contactpersoon 2 Naam Functie Telefoonnummer tijdens evenement Oproepnummer portofoon 2.4 Overige contactpersonen Naam Contactpersoon in verband met Functie Telefoonnummer tijdens evenement

6 Naam Contactpersoon in verband met Functie Telefoonnummer tijdens evenement 3. Beveiliging De hoofdorganisator is verantwoordelijk voor een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Daartoe zijn door de organisator maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse veiligheidsaspecten, deze worden hierna door de organisator toegelicht. 3.1 Naam beveiligingsbedrijf 3.2 Telefoonnummer beveiligingsbedrijf 3.3 ND-nummer beveiligingsbedrijf 3.4 Communicatiemiddel beveiliging - politie 3.5 Overzicht inzet beveiliging Locatie Datum Tijd Aantal beveiligers op deze locatie 3.6 De beveiligingsmedewerkers hebben de volgende taken tijdens het evenement: 3.7 De volgende afspraken zijn gemaakt met de politie: 3.8 De volgende afspraken zijn gemaakt met de brandweer: 3.9 De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot toegangscontrole: 3.10 De volgende overige afspraken zijn gemaakt:

7 3.11 Huisregels die gelden tijdens het evenement de huisregels zijn als bijlage bij dit veiligheidsplan gevoegd 4. Geneeskundige hulpverlening De EHBO voorziening tijdens het evenement valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator. 4.1 Naam EHBO-organisatie die wordt ingezet 4.2 Inzettijden EHBO-ers, inclusief locatie, data en tijden Locatie Datum Tijdstip Inzet aantal EHBO-ers 4.3 In te zetten materiaal t.b.v. EHBO (o.a. communicatiemiddelen) 4.4 Locatie waar (zwaar)gewonden naartoe worden gebracht Deze ruimte moet minimaal 10 bij 8 meter zijn. 4.5 Staat er een ambulance stand-by? ja nee 4.6 Verzamelplaats bij calamiteiten 5. Vuurwerk Alleen invullen indien tijdens het evenement vuurwerk wordt afgestoken. 5.1 Datum toestemming provincie Overijssel 5.2 Locatie ontsteken vuurwerk 5.3 Tijdstip ontsteking vuurwerk 5.4 Tijdsduur vuurwerk een afschrift van de ontheffing van de provincie Overijssel voor het afsteken van vuurwerk tijdens het evenement is als bijlage bij dit veiligheidsplan gevoegd

8 6. Cameratoezicht Alleen invullen indien door de gemeente is bepaald dat cameratoezicht moet worden ingezet. 6.1 Hoeveel camera s worden ingezet 6.2 Op welke locaties worden camera s geplaatst 6.3 Welk type camera s worden geplaatst 6.4 Hoe lang worden de beelden bewaard 6.5 Door wie worden de beelden live gevolgd 7. Slechte weersomstandigheden Het kan gebeuren dat er tijdens het evenement sprake is van zeer slechte weersomstandigheden, zoals een zware storm of zware onweersbuien. Wanneer deze slechte weersomstandigheden verwacht worden, kan een weeralarm worden afgegeven. Maar de slechte omstandigheden kunnen ook zeer plotseling en/of lokaal ontstaan. In dat geval is er geen weeralarm. Slechte weersomstandigheden kunnen een risico vormen voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers. Het is daarom belangrijk om in dit veiligheidsplan aan te geven hoe wordt omgegaan met bepaalde weersomstandigheden. In deel B van dit veiligheidsplan is meer informatie opgenomen over slechte weersomstandigheden en evenementen. 7.1 Op welke manier wordt het weer door de organisatie gemonitord? 7.2 Welke acties worden door de organisatie ondernomen als de windsnelheid oploopt? 7.3 Welke acties worden door de organisatie ondernomen als er zware onweersbuiten aan komen? Afgelasting vanwege zeer slecht weer Indien naar het oordeel van de hulpdiensten vanwege plotselinge omstandigheden zoals de hierboven geschetste weersomstandigheden een risico vormen voor de bezoekers en/of deelnemers kan het evenement afgelast worden. Deze afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. Deze beslissing zal in overleg plaatsvinden tussen hulpdiensten en organisatie. Bij windkracht 7 mag een tent niet in gebruik zijn. 8. Bereikbaarheid Hierna wordt ingegaan op de maatregelen die de organisator neemt om de verkeersstromen en de bereikbaarheid van diverse bouwwerken in goede banen te leiden. Verkeersstromen Bezoekers zullen met eigen vervoer (auto, motor, fiets, e.d.) of met openbaar vervoer naar het evenemententerrein komen. Het scheiden van de verkeersstromen van auto s, fietsers en voetgangers verdient de aandacht. De organisatie treft de hierna volgende maatregelen om te zorgen voor een verantwoorde verwerking van de verkeersstromen. 8.1 Maatregelen en voorzieningen m.b.t. bezoekers die met de auto komen

9 8.2 Maatregelen en voorzieningen m.b.t. bezoekers die met het openbaar vervoer komen 8.3 Maatregelen en voorzieningen m.b.t. bezoekers die met de fiets komen 8.4 Overige maatregelen en voorzieningen i.v.m. het in goede banen leiden van de verkeersstromen Toegankelijkheid hulpdiensten en calamiteitenroutes 8.5 Welke maatregelen en voorzieningen zijn er getroffen in verband met de toegankelijkheid voor hulpdiensten en calamiteitenroutes? de aanrijroutes voor de hulpdiensten zijn bijgevoegd 9. Ondertekening Naam organisator Datum Plaats van ondertekening Handtekening

10 DEEL B: Belangrijke informatie voor u als organisator van een evenement Deze informatie moet aanwezig zijn op het evenemententerrein tijdens het evenement

11 9. Beveiliging De organisator is verantwoordelijk voor een veilig en ongestoord verloop van het evenement. Daartoe heeft de organisator zelf maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse veiligheidsaspecten, die hieronder zijn toegelicht. De beveiligingsmedewerkers worden ingezet om tussen het publiek te surveilleren. Zij registreren eventuele verstoringen van de openbare orde en handelen in samenwerking en overleg met de politie. Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van de aanwezige beveiligingsorganisatie, onder verantwoordelijkheid van de organisator. De beveiligingsorganisatie maakt uitsluitend gebruik van gecertificeerde beveiligers. Het bedrijf dat de beveiligingswerkzaamheden uitvoert is in bezit van een vergunning op grond van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, verleend door de minister van Veiligheid en Justitie. De beveiligingsmedewerkers zijn tijdens het evenement gekleed in gepaste en herkenbare kleding, met op borsthoogte voorzien van een duidelijk V-teken. Ten behoeve van het toezicht zet de organisator tijdens het evenement in aanvulling op de politie een aantal beveiligingsmensen in. Het aantal in te zetten beveiligers wordt bepaald in samenspraak met de gemeente en de politie. Gedurende het evenement heeft de coördinator van het beveiligingsbedrijf de leiding over de beveiligingsorganisatie. Deze persoon moet daadwerkelijk aanwezig zijn bij het evenement en onderhoudt gedurende het evenement intensief contact met de politie. Het beveiligingsbedrijf en de politie staan tijdens het evenement met elkaar in verbinding. 10. Veiligheid 10.1 EHBO Er zijn voldoende EHBO-posten en EHBO medewerkers op het evenemententerrein. De in te zetten EHBO-medewerkers zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma en vervullen ten tijde van het evenement geen neventaken. Materialen worden door de EHBO-organisatie verzorgd. In de EHBOpost(en) is ruimte voor brancards en er zijn tafels en stoelen Brandveiligheid De toepasselijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn in de vergunning opgenomen. De organisator is ervoor verantwoordelijk dat alle betrokkenen, waaronder het technische productiebedrijf, de cateraar(s) e.d., de door de brandweer gestelde veiligheidsvoorschriften in acht nemen Verkeersregelaars/hekken Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig, die er zorg voor dragen dat de aan- en afvoer van voertuigen, personen e.d. zonder problemen verloopt. De verkeersregelaars zijn in het bezit van een eenmalig aanstellingsbesluit (een groslijst met de aangestelde verkeersregelaars waar zijn/haar naam ook op staat) of een aanstellingspas voor een jaar. In beide gevallen is het kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs tijdens het uitvoeren van verkeersregelende activiteiten, verplicht. Tijdens het evenement wordt gebruik gemaakt van hekken om de veiligheid te waarborgen Vervoer De politie houdt, in geval van een calamiteit, contact met vervoersbedrijven/busmaatschappijen en hulpverleningsdiensten over het afsluiten en vrijgeven van de openbare weg Horeca De horeca wordt mogelijk geëxploiteerd door verschillende cateraars, deze zijn in het bezit van een bewijs van sociale hygiëne. Ze staan onder controle van de organisator. Er mogen geen kabels over de weg lopen vanaf de horecawagens, tenzij afgedekt. Er wordt geen gebruik gemaakt van glaswerk, alle dranken worden uitgeschonken in kunststof bekers.

12 10.6 Verkooptijden De organisator houdt controle over de bars en zorgt ervoor dat er buiten de openingstijden van het evenement niet geschonken wordt. Bij incidenten kunnen de politie of de burgemeester, indien dit noodzakelijk wordt geacht, de opening- en sluitingstijden aanpassen Vuurwerk Indien van toepassing Voor het afsteken van vuurwerk dient een vergunning te zijn afgegeven door de Provincie. In sommige gevallen is een melding voldoende. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Provincie Overijssel Andere bedrijven/organisaties Door aanwezigheid van andere bedrijven/organisaties direct langs of op het evenemententerrein is het zeer belangrijk dat duidelijk is welke verantwoordelijkheid elk bedrijf/elke organisatie heeft en welke verantwoordelijkheden zij ten opzichte van elkaar hebben ook dienen deze bedrijven/organisaties bekend te zijn met dit plan. Tijdens een calamiteit is het de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement om andere bedrijven/organisaties op de hoogte te stellen van de geldende situatie en daarbij ook aan te geven welke gevolgen dit voor hen heeft Slechte weersomstandigheden In overleg tussen de organisatie en de hulpdiensten kan worden besloten het evenement (gedeeltelijk) af te gelasten. Wanneer het evenement (gedeeltelijk) in een tent plaatsvindt moeten alle personen de tent in ieder geval verlaten wanneer de windkracht 7 Bft of hoger is Cameratoezicht Indien van toepassing Voor sommige evenementen is bepaald dat cameratoezicht plaatsvindt als onderdeel van crowd management. Cameratoezicht bij evenementen heeft als doel het voorkomen en beheersen van openbare orde verstoringen tijdens het evenement. Bij deze evenementen kunnen geen andere (minder ingrijpende) middelen worden ingezet om hetzelfde doel te bereiken. Voor de toepassing van cameratoezicht tijdens een evenement is een besluit nodig van de burgemeester. Bij het plaatsen van camera s moet er rekening mee gehouden worden dat bezoekers worden geattendeerd op de aanwezigheid van camera s, voordat ze het gebied dat wordt bewaakt met camera s betreden. 11. Ontruiming Als bij een calamiteit het terrein ontruimd moet worden (de burgemeester, de politie of de brandweer neemt doorgaans dit besluit) zal de organisator alle mogelijke hulp verlenen. Hiertoe staat ook het beveiligingspersoneel en het EHBO-personeel ter beschikking. Hiernaast zal de organisator hulp verlenen door inzet van bijv. de omroep-, geluid- of muziekinstallatie om de menigte te informeren. Hierover hebben de politie en de organisator indien nodig in de voorbereidingsfase contact. De coördinator van het beveiligingsbedrijf zal tijdens een ontruiming de leiding hebben, hij treedt dus op als coördinator ontruiming. Het beveiligingspersoneel moet tijdens een calamiteit eerste hulp kunnen verlenen (voordat slachtoffer overgedragen wordt aan EHBO of ambulance), een beginnende brand kunnen bestrijden en een ontruiming kunnen leiden. Ze treden als voorpost van ambulance, brandweer en politie op. De professionele hulpverleningsdiensten nemen bij aankomst direct het bevel over. De beveiligingsmedewerkers en eventueel het EHBO-personeel voorzien hen van relevante informatie, bijvoorbeeld over slachtoffers, locatie van de brand, etc. De beveiligingsmedewerkers hoeven niet alles van eerste hulp (dit omdat ook EHBO-personeel aanwezig is) of brandbestrijding te weten. De taak van de beveiligingsmedewerkers is vooral om erger te voorkomen. Die beperkte taak is overigens niet minder belangrijk. Juist optreden in de eerste minuten kan levensreddend zijn Voorzieningen alarmering Alarmering richting bezoekers/deelnemers van het evenement gebeurt door middel van de omroepgeluid- of muziekinstallatie, etc. Deze manier is zeer geschikt om een menigte te informeren. Naast deze alarmering beschikken alle beveiligingsmedewerkers, het EHBO-personeel en de organisator

13 over portofoons, dan wel telefoons om de interne alarmering en communicatie op gang te zetten. Belangrijk is dat alle voorgenoemde personen bekend zijn met welke nummers zij onderling dienen te gebruiken. Zie punt 2 van deel A: Contactpersonen tijdens evenement. Naast de interne alarmering bestaat de mogelijkheid dat extern gealarmeerd moet worden. Dit gebeurt telefonisch door middel van het bellen naar 112. Hier dient het volgende gemeld te worden: naam van de melder; naam en locatie evenement; welke plaats, gemeente; aard van het incident en eventuele bijzonderheden; of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel Ontruimingsprocedure De ontruimingsprocedure kent de volgende stappen: Ontstaan van de calamiteit. Het ontdekken van de calamiteit. Bij kleine calamiteit (portofonisch) melden aan coördinator beveiliging. Bij grote calamiteit direct 112 bellen en daarna melden aan coördinator beveiliging. Overleggen over al dan niet opstarten van de daadwerkelijke ontruiming van het evenemententerrein. Nadat besloten is dat er ontruimd gaat worden, wordt bepaald welk soort ontruiming wordt toegepast: 1. Volledige ontruiming = evacuatie van alle personen die op het evenemententerrein aanwezig zijn. 2. Gedeeltelijke ontruiming = Bij een gedeeltelijke ontruiming wordt er in het geval van een calamiteit slechts een gedeelte (een sector) ontruimd. Degene die zich in die sector bevinden, moeten in geval van een calamiteit de sector verlaten. De overige toeschouwers hoeven hun sector niet te verlaten en blijven op het evenemententerrein of verlaten later het terrein. Coördinator Ontruiming = Coördinator beveiligingsbedrijf Ontruimers = Medewerkers beveiligingsbedrijf Het ontruimingsbevel gegeven door de leidinggevende van de hulpverleningsdienst(en) wordt door de coördinator beveiliging portofonisch aan alle beveiligingsmedewerkers doorgegeven. Bij een gedeeltelijke ontruiming dient duidelijk aangegeven te worden welke beveiligingsmedewerkers hiermee belast zijn en welk(e) gedeelte(n) ontruimd dienen te worden. Ook omliggende bedrijven/organisatie worden op de hoogte gesteld van de lopende situatie en de te ondernemen maatregelen. De coördinator beveiliging brengt de beveiligingsmedewerkers op de hoogte van de geldende situatie. Relevante veranderingen in de situatie worden, zolang de hulpverleningsdiensten nog niet zijn gearriveerd, door de coördinator beveiliging aan de beveiligingsmedewerkers gemeld. De coördinator beveiliging zorgt via één van zijn medewerkers er voor dat via de aanwezige installatie de bezoekers op de hoogte worden gesteld. De bezoekers worden verzocht het evenemententerrein snel maar zonder paniek te verlaten, daarbij verplicht de aanwijzingen van de beveiligingsmedewerkers op te volgen. De beveiligingsmedewerkers leiden de bezoekers naar een veilige plek buiten het evenemententerrein, de verzamelplaats. De hulpverleningsdiensten worden opgevangen door de coördinator beveiliging. Nadat het evenemententerrein ontruimd is, verlaten ook de beveiligingsmedewerkers het terrein, echter niet voordat toiletruimten, gesloten ruimten, verkooppunten (hier ook controleren of apparatuur is uitgeschakeld), etc. gecontroleerd zijn. De beveiligingsmedewerkers zullen aan de coördinator beveiliging doorgeven dat het terrein leeg is. Hierna zullen de beveiligingsmedewerkers zich naar de verzamelplaats begeven.

14 De beveiligingsmedewerkers blijven (middels de portofoon) op de hoogte van de stand van zaken. Wanneer de leidinggevende van de hulpverleningsdienst(en) doorgeeft dat het veilig is, dan wordt dit door de coördinator beveiliging doorgegeven aan zijn beveiligingsmedewerkers. Na afloop vindt een evaluatie en rapportage plaats Opvang/verzamelplaats Opvang gewonden De eerste interne opvang van slachtoffers is geregeld middels EHBO-posten op het terrein. In deze ruimten kunnen één of enkele slachtoffers opgevangen worden. Bij meerdere slachtoffers worden de zwaargewonden opgevangen in een aangewezen ruimte van minimaal 8 bij 10 meter. Het heeft de voorkeur dat deze plek makkelijk bereikbaar is voor hulpdiensten. Een mogelijkheid is om een grote EHBO-post aan te wijzen als opvangplaats voor zwaar gewonden. Verzamelplaats bezoekers en personeel Het doel van de verzamelplaats is opvang van bezoekers van het evenement die op dat specifieke moment niet naar huis kunnen of informatie nodig hebben (bijvoorbeeld over het wel en wee van familieleden). Daarnaast staat de verzamelplaats ook ter beschikking van al het personeel dat betrokken is bij het evenement. Zij kunnen hier even op adem komen en overleggen met de organisatie wat te doen. Het is bedoeld als een eerste opvang. Is er sprake van een grote ramp, dan wordt door hulpdiensten opgeschaald en treedt het gemeentelijk rampenplan in werking. Het kan zijn dat dan alsnog een andere verzamelplaats wordt aangewezen, afhankelijk van de situatie ter plekke. Bij een gehele ontruiming is het noodzaak om de bezoekers zo snel mogelijk van het evenemententerrein te krijgen naar een verzamelplaats. De verkeersregelaars, beveiligers en de politie zorgen er voor dat de bezoekers het evenemententerrein verlaten en zo ver mogelijk van het evenemententerrein vandaan gedirigeerd worden. Hierbij dienen de toegangswegen beschikbaar te blijven voor de hulpverleningsdiensten. Informatie richting bezoekers geschied in eerste instantie door de omroepinstallatie op het terrein zelf. Hier dient de volgende boodschap (of een boodschap van gelijke strekking) omgeroepen te worden: I.v.m. met een.(kan genoemd worden, hoeft niet, ligt aan calamiteit) dienen alle bezoekers zo snel mogelijk het evenemententerrein te verlaten hierbij de aanwijzingen van de beveiliging/verkeersregelaars/politie opvolgend. Eenmaal buiten het terrein kunt u huiswaarts keren. Voor bezoekers die familie, vrienden, etc. kwijt zijn geraakt bestaat de mogelijkheid om zich te verzamelen bij., waarna men huiswaarts kan gaan.

15 11.4 Schema ontruimingsprocedure Ontstaan calamiteit Melding calamiteit Dringend/grootschalig: Bellen naar 112, daarna informeren coördinator beveiliging Melding calamiteit Klein incident: coördinator beveiliging Coördinator beveiliging vangt hulpverleningsdienst(en) op en overlegt met leider hulpverleningsdienst(en) (evt. telefonisch) over: De beveiligingsorganisatie kan de calamiteit intern afhandelen - ontruimen ja/nee - soort ontruiming: gedeeltelijk/geheel Bij ontruiming dient de coördinator beveiliging de volgende zaken te regelen: Alarmeren en opvangen eventuele andere hulpverleningsdiensten Informeert en instrueert zijn beveiligingsmedewerkers en de EHBO-medewerkers Contact opnemen met: - organisator - omliggende bedrijven/organisaties Beveiligingsmedewerkers - Begeleiden ontruiming - Controle evenemententerrein - Aangeven terrein leeg Beveiligingsmedewerkers begeven zich naar verzamelplaats

16 12. Mogelijke scenario s Tijdens evenementen kunnen zich verschillende zaken voordoen, zoals: Ordeverstoring (bijv. vechtpartij) Paniek of ongeval in menigte Brand Bommelding Andere voorkomende gevallen 12.1 Ordeverstoring Voor, tijdens of na een evenement kan de orde verstoord worden doordat bezoekers problemen veroorzaken. Bij ordeverstoring (bijvoorbeeld het uitbreken van een vechtpartij) is de coördinator beveiliging (en zijn medewerkers) als eerste verantwoordelijk voor het de-escaleren. Direct optreden van de politie kan soms in een mensenmassa escalerend werken. De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid en zal bepalen waar het omslagpunt ligt tussen ingrijpen door het beveiligingsbedrijf of de politie. Indien medewerkers van het beveiligingsbedrijf lastige bezoekers uit het publiek halen, dan zullen deze personen direct overgedragen worden aan de politie. Bij een ordeverstoring werkt de politie nauw samen met het beveiligingsbedrijf. De politie heeft op dat moment de leiding, waarbij de beveiligingsorganisatie gezien kan worden als een verlengstuk van de politie Paniek of ongeval in menigte Waar ook altijd rekening mee gehouden dient te worden is een ongeval. Medewerkers van het beveiligingsbedrijf zullen gedurende het evenement tussen het publiek surveilleren en indien van toepassing voor het podium staan om te kunnen signaleren of (voortekenen van) bijvoorbeeld verdrukking, paniek of ongelukken zich voordoen. Er zijn verschillende ongevallen, waarbij personen betrokken kunnen zijn, te noemen. Deze verschillende ongevallen met slachtoffers zijn ook verschillend met betrekking tot het letsel. Bij weinig letsel kunnen de beveiligers het afdoen zonder inschakeling van hulpverleningsdiensten. Indien dit het geval is neemt de betreffende beveiliger contact op met de coördinator van het beveiligingsbedrijf. Enkele voorbeelden waarbij de beveiligingsorganisatie het zelf af kan zijn: Indien een persoon zich bezeerd heeft zal een medewerker van de beveiliging hem tussen het publiek vandaan halen en naar de dichtstbijzijnde EHBO-post brengen. Daar wordt de bezoeker behandeld en bekeken of een ambulance nodig is. Indien één of enkele personen in de verdrukking komen of (flauw)vallen en uit het publiek moeten worden gehaald, zullen medewerkers van de beveiliging deze mensen uit het publiek halen en naar één van de EHBO-locaties brengen. Ook hier geldt dat de bezoeker(s) in de EHBO-post wordt behandeld en er bekeken wordt of er een ambulance noodzakelijk is. Indien zich een probleem voordoet met meerdere betrokkenen of ernstige ongevallen dan dient altijd direct 112 gebeld te worden en daarna dient de coördinator van het beveiligingsbedrijf op de hoogte te worden gesteld. De coördinator kan hierop de organisator in kennis stellen van het voorval. De organisator verleent in alle gevallen haar volledige medewerking aan de hulpverleningsdienst(en).

17 Schema hoe te handelen bij een ongeval Ongeval Ernstig ongeval of meerdere slachtoffers: bellen naar 112, daarna coördinator beveiliging informeren Licht ongeval, informeren coördinator beveiliging en zorgen voor medische verzorging (EHBO) Coördinator beveiliging vangt hulpverleningsdienst(en) op en overlegt met leider hulpverleningsdienst(en) (evt. telefonisch) over: - Ontruimen ja/nee - Soort ontruiming: geheel of gedeeltelijk - Geen ontruiming De coördinator beveiliging regelt de volgende zaken: Informeert en instrueert zijn beveiligingsmedewerkers en de EHBO-medewerkers Opdracht geven tot: - Afschermen slachtoffer(s) - Vrijmaken wegen - Vrijmaken medische ruimte Beveiligingsmedewerkers - Begeleiden ontruiming - Controle evenemententerrein - Aangeven terrein leeg Beveiligingsmedewerkers begeven zich naar verzamelplaats

18 12.3 Brand Alle organisaties van evenementen hebben zich ten doel gesteld om het ontstaan van brand zoveel mogelijk te voorkomen. Echter ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen, kan een brand nooit helemaal voorkomen worden. In geval van brand dienen de beveiligingsmedewerkers koppels van twee te vormen. Een koppel is verantwoordelijk voor de externe alarmering naar de hulpverleningsdiensten en het alarmeren en de communicatie met de coördinator van het beveiligingsbedrijf. Het andere koppel is, bij een kleine of beginnende brand, verantwoordelijk voor het blussen. Bij een brandmelding kunnen zich onderstaande situaties voordoen: Loos alarm Brand Brand en aanleiding tot ontruiming (geheel of gedeeltelijk) Bij bovenstaande situaties is het echter altijd noodzakelijk direct te bellen met 112, omdat bij brand altijd de brandweer gewaarschuwd dient worden.

19 Schema hoe te handelen bij ontdekking van brand Ontdekking brand Gebruik blusapparatuur Bellen naar 112, daarna coördinator beveiliging inlichten. Coördinator beveiliging vangt hulpverleningsdienst(en) op en overlegt met leider hulpverleningsdienst(en) (evt. telefonisch) over: - Ontruimen ja/nee - Soort ontruiming: geheel of gedeeltelijk - Geen ontruiming De coördinator beveiliging regelt de volgende zaken: Alarmeren en opvangen eventuele andere hulpverleningsdiensten Informeert en instrueert zijn beveiligingsmedewerkers en de EHBO-medewerkers Contact opnemen met: - organisator - omliggende bedrijven/organisaties Beveiligingsmedewerkers - Begeleiden ontruiming - Controle evenemententerrein - Aangeven terrein leeg Beveiligingsmedewerkers begeven zich naar verzamelplaats

20 12.4 Telefonische bommelding 1. Instructies Het bommeldingsformulier gebruiken. Dit biedt ondersteuning bij het op de juiste manier afhandelen van de melding. Het bommeldingsformulier staat onder punt op pagina 21. Bij ontruiming dit bommeldingsformulier meenemen. Probeer het gesprek zo letterlijk mogelijk weer te geven (opname of schriftelijk). Probeer zoveel mogelijk informatie van de melder te verkrijgen. Essentieel zijn de plaats waar de bom zich bevind en het tijdstip waarop de bom zal ontploffen. Het gesprek NOOIT doorverbinden naar een ander toestel. Toon medeleven aan de melder en blijf altijd vriendelijk. Duidelijk maken aan de melder dat je deze vragen stelt om levens van mensen te redden. Direct 112 en de coördinator beveiliging waarschuwen. 2. Spreek met niemand over de melding. 3. Probeer de volgende informatie te verkrijgen: Waar is de bom geplaatst? Wanneer explodeert de bom? Hoe ziet de bom eruit? Wie uit deze dreiging en waarom?

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL gemeente Rotterdam 2 Geweldsprotocol gemeente Rotterdam Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJZER 5 1. HANDELEN NA HET INCIDENT 7 1.1 HANDELEN IN DE EERSTE 48 UUR 7 1.2 HANDELEN

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie