Bestek nummer GAC_2012_1593

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nummer GAC_2012_1593"

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen met betrekking tot Raamcontract voor het leveren van kleine bestelwagens type 3A met contract voor onderhoud en reparatie en wisselstukken Wijze van gunnen Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking Indiening van de offertes Plaats Gemeenschappelijke aankoopcentrale T.a.v. Secretariaat Francis Wellesplein Antwerpen Geopend alle werkdagen van 09:30 uur tot 15:00 uur Uiterlijk tegen Dinsdag 9 april 2013, uur Offertes die na dit tijdstip toekomen, zullen niet worden weerhouden. Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 DUURZAAMHEID... 5 I.2 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.3 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.4 AARD VAN DE OPDRACHT... 6 I.5 PRIJSOPGAVE... 6 I.6 KWALITATIEVE SELECTIE... 7 I.7 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 8 I.8 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 9 I.9 OPENING VAN DE OFFERTES I.10 GESTANDDOENINGSTERMIJN I.11 GUNNINGSCRITERIA I.12 VARIANTEN I.13 KEUZE VAN OFFERTE I.14 BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN BESCHEIDEN I.15 DEMONSTRATIE II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR EN CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING II.2 LOOPTIJD II.3 LEVERING II.4 PLAATS VAN LEVERING II.5 LEVERINGSTERMIJN II.6 NAZICHT VAN DE LEVERING II.7 VOORLOPIGE OPLEVERING II.8 DEFINITIEVE OPLEVERING II.9 BETALING VAN DE LEVERING II.10 BETALINGSTERMIJN II.11 WAARBORGTERMIJN II.12 PRIJSHERZIENINGEN II.13 BORGSTELLING II.14 BOETEN II.15 MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE II.16 EXCLUSIVITEIT II.17 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 INLEIDING III.2 ALGEMEEN III.3 TECHNISCHE BESCHRIJVING III.3.1 Motorisatie III.3.2 Aandrijving III.3.3 Remsysteem III.3.4 Stuurinrichting III.3.5 Ophanging III.3.6 Wielen en banden III.3.7 Koetswerk Blz. 2

3 III.3.8 Maten en gewichten III.3.9 Opties en toebehoren III.4 PRIJZEN III.5 CONTRACT VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE III.6 HOEVEELHEID BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : INVENTARIS Blz. 3

4 Beheerder tot aan gunning Naam: GAC/Leveringen Adres: Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen Contactpersoon: Pascal Buyle Telefoon: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en latere wijzigingen. 5. Codex welzijn op het werk 6. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 180 kalenderdagen gebracht. Blz. 4

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Duurzaamheid De stad Antwerpen kiest, net zoals de Vlaamse en de federale overheid, voor duurzame overheidsopdrachten waarbij ecologische, sociale en economische criteria opgenomen worden in leveringen, diensten en werken. Duurzaamheid steunt immers op het evenwicht tussen ecologische (Planet), sociale (People) en economische (Profit) principes. Met duurzame overheidsopdrachten wil de stad haar impact op het milieu zoveel mogelijk beperken, rekening houdend met de omstandigheden waarin producten gemaakt worden, een voorbeeldfunctie vervullen en een uitgebreidere markt voor duurzame producten en diensten creëren. De beleidsnota van 2011 Antwerpen, duurzame stad voor iedereen (vanuit de focus energie en milieu) stelt dat de stad als organisatie op elk duurzaamheidsthema het goede voorbeeld wil geven door in haar werking maximaal bij te dragen aan de stedelijke duurzaamheidsambities waaronder duurzame overheidsopdrachten. In 2010 werkte ze een eerste actieplan uit voor duurzame overheidsopdrachten. De doelstelling is om tegen 2020 bij 100% van de overheidsopdrachten aandacht te hebben voor het duurzaamheidsaspect. I.2 Beschrijving van de opdracht De toewijzing van het Raamcontract voor het leveren van kleine bestelwagens type 3A met contract voor onderhoud en reparatie en wisselstukken bestemd voor Patrimoniumonderhoud - Voertuigencentrum. Het contract voor het leveren van voertuigen wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar, voor onderhoud en reparatie en wisselstukken een periode van 10 jaar ingaande op de datum die zal vermeld worden in de gunningsbrief. I.3 Identiteit van de opdrachtgever Stad Antwerpen Grote Markt Antwerpen Ondernemingsnummer Blz. 5

6 De stad Antwerpen zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor prestaties die het voorwerp van deze opdracht uitmaken tevens kunnen optreden als aankoopcentrale voor : 1. het OCMW van Antwerpen 2. instellingen die vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de stad en/of het OCMW (bv. lokale politie, brandweer, districten, gewone gemeentebedrijven, intern verzelfstandigde agentschappen, gemeenschappelijke interne preventiedienst enz.), 3. instellingen met een aparte rechtspersoonlijkheid die: - door de stad belast zijn met een bepaalde taak van gemeentelijk belang (stedelijke vzw s, autonome gemeentebedrijven, andere extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm, enz. )en/of - door het OCMW belast zijn met een bepaalde taak die behoort tot de opdrachten van het OCMW (Zorgbedrijf, Beschut Wonen) 4. andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de stad en/of OCMW (AG Havenbedrijf, Digipolis, Hulpverleningszone Brandweer, enz.) De inschrijvers zijn er toe gehouden om op grond van de overeenkomst de leveringen en diensten die aan de Stad Antwerpen worden aangeboden onder dezelfde voorwaarden aan de voormelde instellingen en agentschappen aan te bieden, indien deze erom verzoeken. De voormelde instellingen en agentschappen treden in dergelijk geval op als opdrachtgevercontractant. Ze plaatsen opdrachten in eigen naam en voor eigen rekening. I.4 Aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van leveringen of een gemengde opdracht en wordt op basis van een algemene offerteaanvraag gegund tegen opdracht tegen prijslijst (de opdracht volgens prijslijst is een opdracht waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld). I.5 Prijsopgave De inschrijver is gehouden zijn nettoprijs op te geven in euro voor de diensten vermeld in Hoofdstuk III, Technische bepalingen van dit bestek. De inschrijver mag de prijzen tot twee cijfers na de komma preciseren. De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de uitvoering wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Hiervoor moet duidelijk het ten honderd in de offerte worden opgegeven. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: Blz. 6

7 1. de kosten voor verpakking, behalve bij toepassing van art 56, 2 (KB van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten), het laden, de overslag en het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren; 2. de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van de levering, op voorwaarde dat het bestek de juiste plaats van levering en toegangswijzen vermeldt. Bij gebreke hiervan vallen de kosten ten laste van de aanbestedende overheid; 3. de kosten voor documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist betreffende de levering; 4. het monteren en bedrijfsklaar maken; 5. de tol- en accijnsrechten; 6. de keurings- en opleveringskosten. De inschrijver dient zijn grootste kostenposten op te geven die zijn offerteprijs bepalen. Hij dient daarbij eveneens de benaming (loon, transport, grondstof, ), het aandeel in procent van de offerteprijs en de waarde of index en de erkende bron die hij gebruikt bij het opmaken van de offerte te vermelden. Deze kostenposten zullen o.m. dienen om een objectieve beoordeling van een prijsherziening mogelijk te maken (zie art II 9 van het bestek). I.6 Kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor: a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van Blz. 7

8 de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d) witwassen van geld De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. I.7 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Het niet gebruiken van de bijgevoegde inventaris kan de ongeldigheid van de offerte tot gevolg hebben. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische Blz. 8

9 specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. I.8 Indienen van de offerte De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De offerte kan op papier of via elektronische middelen worden overgelegd. De aanbestedende overheid geeft de voorkeur aan indiening van de offerte via elektronische middelen. Offerte die via elektronische middelen wordt ingediend De offerte die via elektronische weg wordt ingediend, moet worden ingediend via de e- tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Offerte die niet via elektronische middelen wordt ingediend De offerte moet in een definitief gesloten omslag zitten. Een offerte kan persoonlijk ingediend worden (al dan niet op de zitting) of opgestuurd per post. 1. Persoonlijk afgifte De offerte wordt onder definitief gesloten omslag afgegeven aan de voorzitter; dit vóór de opening van de zitting waarop de aanneming geagendeerd is; zoniet beschouwen wij uw offerte als laattijdig. Uiteraard kan een offerte ook geruime tijd voor de dag van de zitting ingediend worden. Dit dient niet noodzakelijkerwijze door de inschrijver zelf te gebeuren, maar kan ook persoonlijk worden afgegeven via een bode/koerierdienst. Blz. 9

10 De envelop, waarop duidelijk OFFERTE staat aangegeven, vermeldt de datum en het uur van de openingszitting alsook de benaming en het nummer van het bestek. Desgevallend wordt aangeduid op welk percelen / welke percelen de offerte betrekking heeft. OFFERTE Openingszitting op Xx/xx/20xx om xx uur Bestek GAC/XXXX/XXXX Perceel x 2.Verzending per post (bpost) of koerierdienst: Gemeenschappelijke Aankoopcentrale T.a.v. Secretariaat GAC Francis Wellesplein Antwerpen Bij een offerte die per post (al dan niet aangetekend) of bij verzending per koerierdienst wordt overgemaakt, moet deze in TWEE enveloppen worden gestoken. Het verdient absoluut de aanbeveling om de offerte per aangetekende post minimum 4 kalenderdagen voor de dag van de opening der offertes te versturen. Om verdere discussies te vermijden, bij eventuele laattijdige offertes, raden wij dit ten zeerste aan Buitenste envelop Op de voorzijde: Naast de adresgegevens van de aanbestedende overheid, wordt duidelijk de vermelding OFFERTE aangegeven. OFFERTE Gemeenschappelijke Aankoopcentrale T.a.v. Secretariaat GAC Francis Wellesplein Antwerpen Op de achterzijde: Vermeld duidelijk de eigen adresgegevens. Bij laattijdigheid kan uw offerte dan ongeopend terugbezorgd worden Binnenste envelop Blz. 10

11 Deze envelop, waarop duidelijk OFFERTE staat aangegeven, vermeldt de datum en het uur van de openingszitting alsook de benaming en het nummer van het bestek. Desgevallend wordt aangeduid op welk percelen / welke percelen de offerte betrekking heeft. OFFERTE Openingszitting op Xx/xx/20xx om xx uur Bestek GAC/XXXX/XXXX Perceel x 2.3. Laattijdige offerte Een offerte die te laat toekomt wordt enkel in aanmerking genomen als: - Het bestuur aan de leverancier nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing; en - De offerte bij de post als aangetekende zending is afgegeven uiterlijk 4 kalenderdagen voor de dag van de opening van de offertes. 3. Opgelet! 1. Offertes bezorgd via Taxipost of via een privé-koerierdienst hebben geen vaste postdatum en zijn geen aangetekende zending. 2. Er dient bij de offerte een CD of USB-stick te worden gevoegd met een digitale versie van de volledige inschrijving samen met de documenten (offerteformulier, inventaris, verklaring op eer e.a.) waarvan de opmaak identiek is aan deze van het bestuur en in het door het bestuur aangeleverde formaat (bv. Inventaris in Excel). De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat: Een offerte ongeldig is wanneer niet alle originele formulieren behoorlijk ingevuld en ondertekend bij de offerte zijn gevoegd en deze originele offerte niet werd opgemaakt en ingediend zoals onder dit artikel beschreven. Bij betwisting zijn enkele deze originelen rechtsgeldig De inschrijver kan de ongeldigheid van de procedure niet inroepen wanneer het bestuur om welke reden ook geen of een laattijdige digitale versie van de meetstaat en/of inventaris ter beschikking stelde. Gegevens CD / USB-stick Op de CD of USB-stick, die bij de offerte wordt gevoegd, wordt duidelijk het besteknummer en de naam van de inschrijver vermeld. De digitale versie vermeldt zeer duidelijk de (firma)naam van de inschrijver(s), alsmede de coördinaten. Blz. 11

12 Ondertekening van de offerte: De offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie I.6). De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen. I.9 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0212, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen Datum: zie titelblad I.10 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. I.11 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs van de voertuigen 30 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 Contract voor onderhoud en herstellingen (all-in) over 20 een periode van 10 jaar en en 8.000km/jaar Regel van drie; Score contract = (prijs laagste contract / prijs contract) * gewicht van het criterium contract 3 Kwaliteit 20 Beoordeling van motorisatie op basis van koppel (zo hoog mogelijk bij zo laag mogelijk toerental) en CO2 uitstoot (zo laag mogelijk). Draaicirkel van het voertuig tussen twee muren (zo kort mogelijk). Inhoud van de laadruimte (zo groot mogelijk binnen opgegeven waarden). Hoogte van de laaddremel achterzijde (zo laag mogelijk). 4 Kwaliteit technische aanbieding 21 Blz. 12

13 De uitrusting met * vermeld, verdient onze voorkeur en extra punten. Per extra zal er 1 punt toegekend worden. 5 Prijskorf van 14 opties en toebehoren 20 Regel van drie; Score prijskorf = (prijs laagste prijskorf / prijs prijskorf) * gewicht van het criterium prijskorf 6 Leveringstermijn 15 Aan de maximale leveringstermijn van 180 kalenderdagen worden 0 punten toegekend. Aan de minimale leveringstermijn wordt de hoogste score toegekend. De overige volgens relatieve verhouding. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver. I.12 Varianten Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan. I.13 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige offerte (rekening houdend met de gunningscriteria). Indien een offerte onvoldoende informatie bevat en het bijgevolg quasi onmogelijk wordt de offerte grondig te evalueren, kan deze offerte uitgesloten worden. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Blz. 13

14 I.14 Bij de offerte te voegen bescheiden 1. Documenten inzake de uitsluitingsgronden De Buitenlandse inschrijvers dienen de nodige bewijsstukken in; 2. Documenten inzake de kwalitatieve selectie criteria; 3. een volledige beschrijving en/of documentatie in enkelvoud (Nederlandstalig) van de aangeboden producten dient bij de offerte gevoegd te worden 4. Een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden opleiding 5. Correct ingevuld en ondertekend offerteformulier; 6. Correct ingevulde en ondertekende inventaris; 7. Document waaruit het mandaat van de ondertekenaar blijkt om de inschrijver te verbinden (bv uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksel ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen); 8. een CD of USB stick met de volledige digitale versie van uw inschrijving (enkel voor offertes die op papier worden overgelegd). I.15 Demonstratie Door zijn aanbieding verklaart de inschrijver zich akkoord bij eventuele vraag en zonder verbintenis van de stad Antwerpen de producten welke hij aangeboden heeft te demonstreren en voor nazicht ter beschikking te stellen van de gemeenschappelijke aankoopcentrale. Op straffe van nietigheid mag de inschrijver slechts één offerte indienen. Blz. 14

15 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar en controle en toezicht op de uitvoering De aanneming geschiedt voor rekening van Stad Antwerpen. De leiding tot op het ogenblik van de gunning berust bij de gemeenschappelijke aankoopcentrale, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging: Pascal Buyle, Gemeenschappelijke aankoopcentrale - Leveringen, Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen. Telefoon: De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door het bedrijf Patrimoniumonderhoud - Voertuigencentrum. De naam van de leidend ambtenaar zal meegedeeld worden in de kennisgeving van de sluiting van het contract. II.2 Looptijd Termijn in maanden: 48 Vermoedelijke startdatum : 2 mei 2013 Vermoedelijke einddatum : 1 mei 2017 II.3 Levering Elke levering dient vergezeld te zijn van een duidelijk en ondertekende afleveringsnota met vermelding van orderbon, artikelnummer en geleverd aantal. II.4 Plaats van levering De producten dienen afgeleverd te worden op het in de bestelbrief opgegeven adres. De leveringen dienen te geschieden, na afspraak, de eerste vijf dagen van de week tussen 8.30 en uur. De lokalen zijn gesloten op zater-, zon- en feestdagen (inclusief plaatselijke). Blz. 15

16 II.5 Leveringstermijn De leveringstermijn dient door de inschrijver in zijn offerte te worden opgegeven. Er moet een termijn worden opgegeven, uit te drukken in kalenderdagen. De leveringstermijn begint te lopen daags na datum van verzending van order door de bestellende dienst. II.6 Nazicht van de levering Het bestuur voorziet een termijn van 15 kalenderdagen voor onderzoek en/of beproeving van de geleverde goederen. II.7 Voorlopige oplevering Binnen de 30 kalenderdagen na de datum waarop het verzoek van de leverancier tot voorlopige oplevering wordt ontvangen, en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. Blz. 16

17 II.8 Definitieve oplevering Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. II.9 Betaling van de levering De betaling van de levering geschiedt éénmaal na uitvoering van de aanvaarde levering. Voor de betaling van de door het verstuur verschuldigde som is de leverancier verplicht een regelmatig opgemaakte factuur in te dienen uitgedrukt in euro. De inschrijver met vreemde nationaliteit dient een factuur op te maken zonder BTW. Het verschuldigd BTW-bedrag zal door de Stad Antwerpen zelf gekweten worden aan de Belgische BTW-administratie. De factuur met vermelding van het nummer van de bestelbon, het nummer van het bestek en een ondertekende afleveringsnota, moet rechtstreeks overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijfseenheid financiën, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Maak voor elke bestelbon een factuur op. - Beschikt u over een Belgisch btw-nummer? Bezorg uw factuur of creditnota dan digitaal aan de stad via Het webportaal voor e-facturen is snel en veilig, en bovendien betaalt u op deze manier geen portkosten. - Als u uw factuur toch liever per post verstuurt, dan kan dat naar: college van burgemeester en schepenen, ter attentie van Financiën Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Als u gebruik maakt van het webportaal, vragen wij om uw factuur of creditnota niet nog eens per post te versturen - Vermeld zeker volgende gegevens op uw facturen of creditnota s: a) ons bestelbonnummer (zie bestelbon) b) ons btw-nummer: BE c) uw ondernemings- (btw) en registratienummer d) uw post- of bankrekeningnummer in IBAN-structuur II.10 Betalingstermijn De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 50 kalenderdagen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Blz. 17

18 Wanneer de oplevering in verschillende keren plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in vanaf de dag waarop de formaliteiten voor de laatste keuring van elk van de gedeeltelijke leveringen werden beëindigd. II.11 Waarborgtermijn De inschrijver dient de termijn van de waarborg te bepalen welke door hem op de aangeboden producten wordt verleend tegen materiaal- en constructiefouten. Deze termijn gaat in de dag van de aanvaarding van de (deel)levering. De opgegeven waarborgtermijn moet geldig zijn voor alle aangeboden items (met gedeeltelijke waarborg voor bepaalde stukken of onderdelen wordt geen rekening gehouden). Minimum 2 jaar algemene waarborg Minimum 2 jaar waarborg op herstellingen door het dealernetwerk uitgevoerd. Minimum 10 jaar waarborg op doorroesten. II.12 Prijsherzieningen De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten gedurende de gestanddoeningstermijn kunnen geen aanleiding geven tot herziening van de inschrijvingsprijs. De prijs dient vast te zijn voor 1 jaar. Na de gestanddoeningstermijn heeft de inschrijver de mogelijkheid éénmaal per jaar de eenheidsprijzen aan de schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten aan te passen. De leverancier dient zijn aanvraag tot prijsherziening afdoende te motiveren aan de hand van de kostenposten opgegeven in artikel I.4 Prijsopgave' Een prijsherziening kan slechts worden toegepast na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gemeenschappelijke aankoopcentrale. Indien op de artikelen die in de catalogus worden vermeld een prijsherziening wordt toegepast, dient deze met bewijsstukken gestaafd te worden. II.13 Borgstelling De borgtocht wordt bepaald op 5% van het aannemingsbedrag van de opdracht, afgerond naar het hoger tiental. De borgtocht kan hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgstelling of een algemene borgstelling worden gesteld. Blz. 18

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127

BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127 1 Vlaamse overheid Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijnlaan 30, bus 60 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK Algemene offerteaanvraag voor het aankopen van Personenwagens -

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie