Voorwaarden van motorrijwielverzekering PK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden van motorrijwielverzekering PK 2005"

Transcriptie

1 Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekkingsgebied 3 Voorwaarden hulpverlening 4 Verplichtingen in geval van schade 5 Regeling van schade 6 Premie en voorwaarden 7 Einde van de verzekering 8 Uitsluitingen 9 Vervoer van gewonden 10 Afstand van verhaalsrecht 11 Vervaltermijn Bijzondere voorwaarden voor wettelijke aansprakelijkheid 12 Omvang van de verzekering 13 Uitsluitingen 14 Verhaal Bijzondere voorwaarden voor beperkt casco/casco 15 Omvang en verzekering 16 Uitsluitingen 17 Schaderegeling 18 Nieuwwaarde en vaste afschrijving Bijzondere voorwaarden ongevallenverzekering 19 Definities 20 Omvang van de verzekering 21 Bestaande afwijkingen of ziekelijke toestand 22 Uitsluitingen 23 Verplichtingen bij een ongeval 24 Begunstiging Voorwaarden van uitgebreide verhaalsbijstandverzekering Algemene voorwaarden 25 Definities 26 Omvang van de verzekering 27 De verlening van de rechtsbijstand 28 De kosten van rechtsbijstand 29 Uitsluitingen 30 De wachttijd 31 Verplichtingen van de verzekerde 32 Geschillen 33 De geschillenregeling 34 De positie van de verzekeringsadviseur 35 Einde van de verzekering 36 Vervaltermijn Bijzondere voorwaarden 37 Definities 38 Verzekerde activiteiten 39 Uitsluitingen 40 De verlening van rechtsbijstand 41 Het verzekeringsgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht Bijzondere voorwaarden van bagage en kledingverzekering 42 Omvang van de verzekering 43 Regeling van de vergoeding 44 Premieberekening Overige bepalingen 45 Privacyreglement 46 Klachten Algemene Voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 1.1 CDS Assuradeuren B.V. CDS Assuradeuren B.V., gevolmachtigde van een pool van maatschappijen. 1.2 Verzekeringnemer Verzekerde is: a) de verzekeringnemer; b) de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurders en passagiers van het motorrijwiel. 1.3 Verzekerde Verzekeringnemer, eigenaar, houder, bestuurder en inzittenden alsmede de werkgever van een verzekerde die ex artikel 6:170 BW aansprakelijk wordt gesteld. 1.4 Motorrijtuig a) het in de polis omschreven motorrijwiel; b) een ander gelijksoortig motorrijwiel, dat het sub a vermelde motorrijwiel vervangt gedurende de tijd dat dit voor reparatie en/of onderhoud tijdelijk buiten gebruik is. Het sub b vermelde motorrijwiel is uitsluitend verzekerd voor het aansprakelijkheidsrisico als omschreven; deze dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum of zou zijn gedekt indien deze verzekering niet bestond. Een voor de andere verzekering geldend eigen risico is niet gedekt. 1.5 Gebeurtenis is: een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben, waaruit de schade is ontstaan. 2 Dekkingsgebied De verzekering is uitsluitend van kracht in de landen, waarvoor een Internationaal Verzekeringsbewijs door de verzekeraar is afgegeven. 3 Voorwaarden hulpverlening 3.1 Begripsomschrijvingen In dit artikel wordt verstaan onder: 1) EuroCross International de met de verzekeraar samenwerkende hulpverleningsinstantie. 2) Verzekerde a. verzekeringnemer; b. de eigenaar, de houder, de bestuurder van het motorrijtuig; c. zij die door het motorrijtuig worden vervoerd. 3) Gebeurtenis een ongeval, brand, diefstal of een ander van buiten komend onheil (waaronder niet is begrepen het enkel tot stilstand komen als gevolg van pech), ten gevolge waarvan het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen niet meer kan rijden en/of de bestuurder of andere in- of opzittenden door dit schadeveroorzakend voorval niet meer in staat zijn het motorrijtuig te besturen; 4) Pech elk gebrek aan het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen, ten gevolge waarvan het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen buiten Nederland maar binnen het verzekeringsgebied tot stilstand is gekomen, niet meer kan rijden en/of de bestuurder of andere in- of opzittenden niet meer in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen. 3.2 Algemene bepalingen hulpverlening De verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten zoals hierna omschreven indien: 1) de verzekering betrekking heeft op een motorrijtuig, waarvan het treingewicht niet meer bedraagt dan 3500 kg; 2) de hulpverlening en/of de kosten tot stand komen in overleg met en na verkregen instemming van EuroCross International; 3) verzekerde zijn volledige medewerking verleent; 4) verzekerde zijn recht doet blijken aan de hand van een geldige hulpkaart. 3.3 Hulpverlening binnenland na een ongeval Indien de gebeurtenis zich in Nederland heeft voorgedaan, omvat de hulpverlening: 1) het bergen en het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en de eventuele aanhangwagen naar een door de verzekerden te bepalen adres in Nederland; 1

2 2) het vervoer van de in- of opzittenden met hun bagage per taxi naar een door de verzekerden te bepalen adres in Nederland. 3.4 Hulpverlening buitenland na een ongeval Indien de gebeurtenis zich buiten Nederland maar binnen het verzekeringsgebied heeft voorgedaan, omvat de hulpverlening: 1) het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld; 2) het vergoeden van de noodzakelijke kosten van bewaken en stallen van het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen; 3) het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen naar een door de verzekerden te bepalen adres in Nederland, mits: a. het beschadigde motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen niet binnen vier werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd, dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden; b. de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het beschadigde motorrijtuig en/of de aanhangwagen. Zijn de vervoerskosten hoger, dan worden de kosten vergoed voor invoering of vernietiging van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen in het betreffende land. In dat geval hebben de inzittenden ook recht op vervoer van reisbagage naar Nederland; 4) de terugreiskosten van de inzittenden, indien op grond van het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt terug gereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per: a. taxi naar het dichtstbij gelegen spoorwegstation; b. trein (2e klasse) naar een spoorwegstation in Nederland; c. taxi van dat station naar de plaats van bestemming. 3.5 Pechhulp buitenland Indien naast het Aansprakelijkheidsrisico ook het Volledige Cascorisico is verzekerd, ontstaat tevens recht op hulpverlening nadat in het buitenland ten gevolge van pech als omschreven onder van dit artikel, de verzekerde zijn reis met het motorrijtuig tijdelijk niet meer kan voortzetten. De hulpverlening omvat: 1) de onder 3.4 genoemde hulpverlening; 2) de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg na het tot stilstand komen van het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen als gevolg van pech tot een maximum van 125,- voor alle noodzakelijke kosten tezamen. De kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Evenmin worden de kosten vergoed, indien de reparatie plaatsvindt bij een herstelbedrijf; 3) het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig en/of aanhangwagen rijklaar te maken, indien deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van onderdelen komen niet voor vergoeding in aanmerking. 3.6 Uitsluitingen Van de verzekering zijn uitgesloten: 1) alle in verband met de hulpverlening door de verzekeraar voorgeschoten kosten, welke niet volgens deze verzekering zijn gedekt. Bij bedragen boven de 750,- kan de verzekeraar een betaling vooraf verlangen; 2) de kosten indien hulpverlening door EuroCross International niet kan worden uitgeoefend, dan wel wordt tegengehouden door natuurrampen. Op de uitsluitingen genoemd in artikel 8 lid c en d van de Algemene voorwaarden zal ten aanzien van de hulpverlening uitsluitend een beroep worden gedaan, indien de hulpverlening door EuroCross International niet kan worden uitgeoefend dan wel wordt tegengehouden. 3.7 Verhaalsrecht De verzekeraar behoudt zich het recht voor om door haar vergoede kosten in verband met hulpverlening te verhalen op verzekerden, indien de hulpverlening werd verleend, terwijl krachtens deze verzekering geen recht op hulpverlening bestond. 3.8 Samenloop Bij samenloop van hulpverleningsdiensten zal EuroCross International niet verwijzen naar andere hulpinstanties. De verzekeraar behoudt zich het recht voor eventueel verhaal te plegen van kosten van hulpverlening bij andere verzekeraars. 4 Verplichtingen in geval van schade Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien is hij verplicht: a) de verzekeraar onmiddellijk in te lichten; b) de verzekeraar zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van het volledig ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier; c) alle van belang zijnde informatie zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te verstrekken; d) alle correspondentie, dagvaardingen en andere stukken onverwijld aan de verzekeraar door te zenden; e) zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, het voeren van onderhandelingen of het aangaan van schikkingen; f) desverlangd een schriftelijke en door hem zelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen; g) de verzekeraar zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden. De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt of de in de voorwaarden vermelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad. In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden. 5 Regeling van schade CDS Assuradeuren belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de belangen van verzekerde in het oog houden. 6 Premie en voorwaarden a) Binnen 30 dagen nadat enige premie, kosten en assurantiebelasting is, respectievelijk zijn verschuldigd, dient de verzekeringnemer deze bij vooruitbetaling te voldoen, bij gebreke waarvan de verplichtingen van de verzekeraar komen te vervallen met ingang van de eerste dag van de risicotermijn waarop het bedrag betrekking heeft, dit onverminderd de betalingsplicht van de verzekeringnemer en zonder dat ingebrekestelling nodig is. De dekking begint weer de dag nadat het verschuldigde is ontvangen en geaccepteerd. Onder het verschuldigde wordt in dit verband ook verstaan de eventuele rente en zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke invorderingskosten. Blijft de verzekeringnemer in gebreke, dan heeft de de verzekeraar het recht de verzekering te beëindigen wegens wanbetaling. b) De premie is mede afhankelijk van de regio en de woonplaats waarin de (meest) regelmatige bestuurder woont en diens leeftijd. Indien zich een wijziging voordoet in één van de gegevens waarop de premie is gebaseerd, dan dient de verzekeringnemer daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan CDS Assuradeuren. Voor zover nodig zal de premie (door middel van nieuwe inschaling op de Bonus/Malusschaal en/of de toepassing van een ander tarief) per de wijzigingsdatum worden aangepast. c) Tenzij uit de polis blijkt dat de bonus-malusregeling niet van toepassing is, geldt de volgende schaal waardoor de verschuldigde premie mede afhankelijk is van het aantal in het voorafgaande verzekeringsjaar ontstane schadegevallen. De overgang naar een andere bonus-malustrede geschiedt na een verzekeringsjaar als vermeld. Een schadegeval heeft geen invloed op deze regeling wanneer: de verzekeraar geen schadevergoeding verschuldigd is; de verzekeraar de door hem betaalde schade geheel heeft verhaald; de schade is ontstaan uitsluitend door een gebeurtenis als omschreven in artikel 15 lid a sub 1 t/m 7; uitsluitend schadevergoeding is verschuldigd vanwege het bepaalde in artikel 3 (hulpverlening) of artikel 9 (vervoer van gewonden); 2

3 de verzekeraar de door hem betaalde schade niet of niet volledig heeft kunnen verhalen vanwege schaderegelingsovereenkomsten onderling of als gevolg van een schadevergoeding op basis van nieuwwaarde; de verzekeraar een schade heeft moeten vergoeden op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet en de bestuurder ter zake het ongeval geen enkel verwijt te maken valt. bonus/ malus trede verschuldigd premie % zonder schade naar trede met 1 schade naar trede met 2 schaden naar trede , Met 3 of meer schaden in één verzekeringsjaar geschiedt de overgang naar trede 1. d) In geval van beëindiging van de verzekering wegens verkoop van het motorrijwiel, zonder dat er een ander motorrijwiel voor in de plaats komt, heeft de verzekeringnemer recht op restitutie van de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is. Op het te restitutiebedrag wordt 25 administratiekosten in mindering gebracht. Dit recht komt de verzekeringnemer niet toe in geval van beëindiging wegens kwade trouw van de verzekeringnemer. e) Indien de verzekeraar de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen als deze wijzigt, heeft hij het recht die gewijzigde premie en/of voorwaarden op deze verzekering toe te passen met ingang van de eerste premievervaldatum na invoering van de wijziging(en). Indien de verzekeraar van dit recht gebruik maakt, ontvangt de verzekeringnemer hiervan schriftelijk mededeling. Indien de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen na deze mededeling de verzekering schriftelijk opzegt, dan wordt hij geacht met de herziening in te stemmen. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen/bepalingen of wijzing daarin en/of de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. 7 Einde van de verzekering De verzekering eindigt: a) per de contractvervaldatum indien door één der partijen aan de andere partij uiterlijk 3 maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk is opgezegd; b) per premievervaldatum nadat de verzekeraar de Voorwaarden van Verzekering en/of de premie conform artikel 6 sub e heeft aangepast en de verzekeringnemer binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft geweigerd met de aanpassing akkoord te gaan. Vindt de weigering van de verzekeringnemer plaats na de desbetreffende premievervaldatum, dan eindigt de verzekering op het tijdstip van de weigering; c) zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijwiel en tevens de feitelijke macht erover verliezen. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, daarvan kennis te geven; d) indien het motorrijwiel gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren. De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, kennis te geven; e) indien de verzekeraar de verzekering schriftelijk beëindigt ingeval van schade, waartoe hij het recht heeft tot uiterlijk 30 dagen na afwikkeling van dat schadegeval, zulks met inachtneming van een termijn van 14 dagen; f) indien de verzekeraar de verzekering beëindigt wegens wanbetaling. 8 Uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: a) die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheidsritten en wedstrijden en alle andere wedstrijden, met uitzondering van betrouwbaarheids-, puzzel-, oriëntatie-, regelmatigheids- en behendigheidsritten, waarbij het snelheidselement niet bepalend is, die uitsluitend binnen Nederland worden gehouden en waarvan de duur niet langer is dan 24 uur; b) veroorzaakt terwijl het motorrijwiel is verhuurd of gebezigd wordt voor vervoer van personen tegen betaling dan wel voor andere doeleinden dan in de polis of op het aanvraagformulier vermeld of voor een ander doel dan door de wet is toegestaan; c) veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan; d) veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Genoemde vormen van molest worden nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in s-gravenhage is gedeponeerd; e) als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het terrorismerisico. De schadevergoeding/dekking is beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse erverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Noot: het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2003 respectievelijk onder nummer 79/2003. Een exemplaar van dit clausuleblad en van het protocol kunt u desgewenst kosteloos opvragen bij de verzekeraar. f) die voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten; g) veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder: 1 niet in het bezit van een geldig voor het besturen van het motorrijwiel voorgeschreven rijbewijs is; 2 op grond van een rechterlijke uitspraak niet tot het besturen van het motorrijwiel bevoegd is; h) ten aanzien waarvan een verzekerde één van de in artikel 4 genoemde verplichtingen niet is nagekomen. De onder f, g en h genoemde uitsluitingen gelden niet voor een verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt valt te maken. 9 Vervoer van gewonden Indien de verzekering tenminste het aansprakelijkheidsrisico omvat, dekt de verzekering mede de kosten van reiniging, herstel of zonodig vervanging van de stoffering van het motorrijwiel, nodig geworden door de verontreiniging van deze stoffering door een gewonde persoon, terwijl die kosteloos werd vervoerd. Op de uitkering zal geen eigen risico in mindering worden gebracht en de uitkering zal de eventuele korting voor schadevrij rijden niet beïnvloeden. 10 Afstand van verhaalsrecht De verzekeraar zal de schadevergoeding die hij heeft betaald niet verhalen op de verzekerden en evenmin op de werkgever die voor 3

4 deze persoon aansprakelijk is, tenzij voor hen een uitsluitingsbepaling van toepassing is. 11 Vervaltermijn Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk meegedeelde definitieve beslissing van de verzekeraar tegen hem geen rechtsvordering is ingesteld. Bijzondere voorwaarden wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Met voorbijgaan van hetgeen anders in deze Voorwaarden van Verzekering mocht zijn bepaald, wordt de verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen te voldoen. 12 Omvang van de verzekering a) Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden dekt de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens personenschade en zaakschade die met of door het motorrijwiel wordt toegebracht, echter voor alle verzekerden tezamen tot maximaal het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag per gebeurtenis. b) Indien met of door het motorrijwiel een schade wordt veroorzaakt in een tot het verzekeringsgebied behorend land, waar een krachtens de met de W.A.M. overeenkomende wet een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, dan verleent de verzekering dekking tot dit hogere bedrag. c) Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade veroorzaakt: 1 met of door een zijspan of een andere aanhanger, die aan het motorrijwiel is gekoppeld of daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, indien voor het besturen van het motorrijwiel een rijbewijs A voldoende is; 2 met of door de lading die zich op het motorrijwiel of in het zijspan of een andere aanhanger bevindt dan wel daarvan of daaruit, anders dan bij laden of lossen, valt of is gevallen. d) De verzekering dekt eveneens, ook boven het verzekerde bedrag: 1 de kosten van verweer, voor zover met toestemming van de verzekeraar gemaakt, in een tegen een verzekerde of de verzekeraar aanhangig gemaakt proces, alsmede de proceskosten waartoe de verzekerde of de verzekeraar veroordeeld wordt; 2 de kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen van de verzekeraar wordt verleend, in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakte strafzaak; 3 de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte deel van de hoofdsom. e) Indien ter waarborging van de rechten van benadeelden door een buitenlandse overheid het stellen van zekerheid wordt verlangd om opheffing van een op het motorrijwiel gelegd beslag of de in vrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen, dan zal de verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste ,- mits er schade is en de verzekerde te wiens behoeve de zekerheidstelling wordt verstrekt aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt. De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven; zij zullen alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. 13 Uitsluitingen Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is van de verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid: a) voor schade aan zaken van de verzekeringnemer, de bezitter, de houder of bestuurder, schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft, alsmede schade aan zaken die met het motorrijwiel worden vervoerd; b) voor personenschade, toegebracht aan de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de bestuurder van het motorrijwiel dat het ongeval veroorzaakt, alsmede hun bloeden aanverwanten in de rechte lijn die bij hen inwonen en door hen worden onderhouden, voor zover zij ter zake van deze schade recht hebben op een vergoeding krachtens een andere verzekering of op uitkeringen of verstrekkingen of verstrekkingen uit anderen hoofde; c) voor schade aan objecten die met motorrijwiel worden getrokken, gesleept, of geduwd, of aan de lading daarvan; d) van hen die niet door een daartoe bevoegde persoon gemachtigd zijn als bestuurder respectievelijk passagier van het motorrijwiel gebruik te maken. 14 Verhaal a) Indien de verzekeraar krachtens de W.A.M. of een daarmede overeenkomstige buitenlandse wet schadevergoeding is verschuldigd en een verzekerde geen recht op dekking heeft, dan heeft de verzekeraar het recht het door hem verschuldigde, met inbegrip van alle kosten, te verhalen op de aansprakelijke verzekerde(n) respectievelijk de verzekeringnemer. Wanneer is voldaan aan de verplichting tot kennisgeving overeenkomstig artikel 7 zal de verzekeraar van zijn verhaalsrecht tegenover de verzekeringnemer of zijn erfgenamen geen gebruik maken, indien de schade, nadat de verzekering is beëindigd of opgeschort, door een ander dan één van deze personen is veroorzaakt. b) De verzekeraar kan de verzekerde na strafrechtelijke veroordeling niet verplichten tegen het vonnis in hoger beroep te gaan. Bijzondere voorwaarden cascoverzekering 15 Omvang en verzekering a) Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden dekt de verzekering, voor zover vermeld op het polisblad, de verzekeringnemer tegen schade aan of verlies van het motorrijwiel ontstaan door: Beperkt Cascodekking 1 brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag, ook wanneer een eigen gebrek van het motorrijwiel de oorzaak is; 2 botsing met vogels, wild of loslopende dieren, uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door de botsing zelf is toegebracht. Schade als gevolg hiervan ontstaan door botsing met andere zaken, alsmede omslaan, van de weg of te water geraken is niet verzekerd; 3 overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting, aardverschuiving of storm (onder storm wordt verstaan wind met de snelheid van tenminste 14 meter per seconde); 4 relletjes; 5 botsing met luchtvaartuigen of delen daarvan of voorwerpen daaruit; 6 een van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het motorrijwiel voor transport aan een transportonderneming is overgedragen, echter met uitzondering van krassen, schrammen of lakschade; 7 diefstal, braak aan het motorrijwiel en joyriding, respectievelijk poging tot diefstal, braak aan het motorrijwiel en joyriding, alsmede door verduistering; Cascodekking de onder Beperkt Cascodekking genoemde gebeurtenissen, alsmede: 8 aanrijding, botsing, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, kwaadwillige beschadiging, enig ander mits van buiten komend onheil, ook wanneer een eigen gebrek van het motorrijwiel de oorzaak is. b) Mits de waarde daarvan in het verzekerde bedrag voor deze rubriek is begrepen, zijn de op of aan het motorrijwiel bevestigde onderdelen, accessoires en de daaraan aangebrachte veranderingen die niet tot de standaarduitvoering van het desbetreffende merk, model en type behoren, meeverzekerd, echter met uitzondering van audio-/visuele-apparatuur. c) Boven het verzekerde bedrag voor deze rubriek zijn/is meeverzekerd: tot een maximum van 500,- de op of aan het motorrijwiel bevestigde onderdelen en accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoren en waarvan de waarde niet in het verzekerde bedrag is begrepen, echter met uitzondering van audio-/visuele-apparatuur. d) Audio-/visuele-apparatuur is verzekerd tot een maximum van 500,, ook indien het verzekerde bedrag voor deze rubriek wordt overschreden. e) Voor zover niet in artikel 3 (hulpverlening) anders is geregeld, vergoedt de verzekeraar in geval van een gedekte schade eveneens de noodzakelijke kosten van berging, bewaking en 4

5 vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur die het motorrijwiel naar behoren kan herstellen. 16 Uitsluitingen Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is van de verzekering uitgesloten: a) schade aan zend-/ontvangstapparatuur, zoals mobilofoons, telefoons, 27 mc-installaties of semafoons; b) schade aan het motorrijwiel als gevolg van bevriezing; c) schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen, of hem dit volgens de wet verboden is; d) schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te zijn geweest dan 220 microgram (µg) alcohol per liter uitgeademde lucht; e) schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder bij verdenking dat hij gehandeld heeft in strijd met art. 8 van de Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter vaststelling van het in art. 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik. De onder b t/m e genoemde uitsluitingen gelden niet voor een verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt valt te maken. 17 Schaderegeling a) De verzekeraar vergoedt tot ten hoogste het verzekerde bedrag: 1 in geval van schade aan het motorrijwiel uitsluitend de reparatiekosten; 2 het verschil tussen de waarden van het motorrijwiel onmiddellijk voor en na de schade, indien de kosten van reparatie van de schade aan het motorrijwiel meer zullen bedragen dan dat verschil; 3 in geval van verlies van het motorrijwiel de waarde daarvan onmiddellijk voor het verlies. b) In geval van een schade benoemt de verzekeraar een expert die de schade vaststelt. De verzekeringnemer is verplicht aan de expertise zijn medewerking te verlenen. c) In geval tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar geen overeenstemming wordt bereikt over het bedrag van de schade is de verzekeringnemer gerechtigd tegenover de expert van de verzekeraar op eigen kosten ook zelf een expert te benoemen. Indien beide experts geen overeenstemming bereiken benoemen zij samen een derde expert. Diens schatting zal bindend zijn en zijn kosten zullen door de verzekeringnemer en de verzekeraar elk voor de helft worden gedragen. Indien over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming wordt bereikt, dan zal op verzoek van de meest gerede partij deze benoeming plaatsvinden door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. d) In geval van diefstal, joyriding of verduistering heeft de verzekeringnemer eerst recht op vergoeding, indien het motorrijwiel niet binnen 30 dagen na aangifte van die gebeurtenis bij de politie en de verzekeraar, wordt teruggevonden of, indien wel binnen 30 dagen teruggevonden, niet binnen 60 dagen na de aangifte kan worden terugverkregen. Gedurende deze termijn is de verzekeraar door de verzekeringnemer gemachtigd om het motorrijwiel terug te vorderen van degene bij wie het mocht worden aangetroffen. De verzekeringnemer is verplicht bij de aanvaarding van de schadevergoeding de eigendomsrechten ter zake van het motorrijwiel waarop de vergoeding betrekking heeft aan de verzekeraar over te dragen. Bij constatering van diefstal, joyriding, oplichting, verduistering of vermissing van een tegen diefstal verzekerd motorrijwiel dient verzekerde de verzekeraar direct van dit feit op de hoogte te brengen. Verzekerde verklaart zich akkoord met het aanmelden door de verzekeraar van de motorrijtuiggegevens aan het Vermist Object Register (VOR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door de verzekeraar ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden van het motorrijwiel. Verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het motorrijwiel doorgeven aan de helpdesk van de Stichting VAR, telefoon (071) , die 24 uur per dag bereikbaar is. Van de vermissing moet tevens zo snel mogelijk aangifte bij de politie worden gedaan. e) Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische zin) van het motorrijwiel behoudt de verzekeraar zich het recht voor het wrak over te doen dragen aan een door hem aan te wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de verzekerde alle delen van het bij het motorrijwiel behorende kentekenbewijs heeft overhandigd aan de verzekeraar. f) De premie voor deze verzekering is (mede) gebaseerd op de oorspronkelijke nieuwwaarde van het motorrijwiel. Indien bij schade blijkt dat de in de polis vermelde nieuwwaarde lager is dan de werkelijke (oorspronkelijke) nieuwwaarde, dan wordt schadevergoeding verleend in verhouding van het voor casco in de polis vermelde verzekerde bedrag tot de werkelijke nieuwwaarde. 18 Nieuwwaarde en vaste afschrijving a) De volgende bepalingen gelden uitsluitend voor een motorrijwiel, die nieuw was op de datum van afgifte van deel 1 van het Nederlandse kentekenbewijs en op die datum een nieuwwaarde vertegenwoordigde van ten hoogste ,- inclusief BTW of, indien in het verzekerde bedrag de BTW niet is begrepen, exclusief BTW. b) In geval van beschadiging of verlies van de motor binnen 36 maanden na de hiervoor bedoelde datum, vergoedt verzekeraar: 1 de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen de poliswaarde van de motor en de waarde van de restanten; 2 de poliswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten, indien in geval van beschadiging de reparatiekosten meer zullen bedragen dan 2/3 van de poliswaarde; 3 de poliswaarde in geval van verlies. c) De poliswaarde van de motor op het moment van de gebeurtenis wordt als volgt vastgesteld: binnen 12 maanden na de datum van afgifte van deel 1 van het Nederlandse kentekenbewijs de nieuwwaarde waaronder wordt verstaan de dan geldende consumentenprijs, van een motor van gelijk merk, type en uitvoering. De volgende 12 maanden een afschrijving van 1,5% per maand en de daaropvolgende 12 maanden een afschrijving van 2% per maand. d) Indien de schadevergoeding volgens het bepaalde in artikel 17 hoger zou zijn, vergoedt de verzekeraar de schade overeenkomstig artikel 17. Bijzondere voorwaarden ongevallenopzittendenverzekering De onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien vermeld op het polisblad, en in samenhang met de polisvoorwaarden die gelden voor de verzekering van het op het polisblad omschreven motorrijwiel, waarop deze verzekering eveneens betrekking heeft. Het bepaalde in bedoelde polisvoorwaarden blijft onverminderd van kracht, tenzij in de volgende bepalingen uitdrukkelijk wordt afgeweken. 19 Definities 19.1 Ongeval elke gebeurtenis waarbij een verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten komende inwerking van geweld op zijn lichaam, waardoor in een ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht, mits letsel geneeskundig is vast te stellen. Als ongeval wordt eveneens aangemerkt: a) verbranding, bevriezing, zonnesteek, zonnebrand, etsing, verdrinking, verstikking door inademing van gassen of dampen of door het onvrijwillig binnenkrijgen van vloeibare of vaste stoffen waardoor inwendig letsel wordt veroorzaakt; b) bloedvergiftiging, wondinfectie en andere ziekten door het binnendringen van ziektekiemen in een door een ongeval veroorzaakt letsel, voor zover een en ander geneeskundig is vast te stellen; c) besmetting door ziektekiemen als gevolg van een onvrijwillige val in het water of in een andere vloeibare of vaste stof; d) acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen, dampen en vloeibare of vaste stoffen. Het bepaalde in artikel 29 blijft echter onverminderd van kracht; 5

6 e) verrekking en verstuiking, alsmede weefselscheuring, voor zover een en ander geneeskundig is vast te stellen; f) verhongering, verdorsting, alsmede uitputting, voor zover veroorzaakt door isolatie van de buitenwereld, bijvoorbeeld als gevolg van schipbreuk, noodlanding, instorting; g) complicaties en verergeringen, die optreden bij de eerste hulpverlening of bij op verzekerde toegepaste behandelingen, echter uitsluitend voor zover deze behandelingen noodzakelijk zijn geworden als gevolg van een ongeval Levenslange invaliditeit een geneeskundig vast te stellen, levenslange gehele of gedeeltelijke invaliditeit van enig lichaamsdeel of orgaan van de verzekerde(n), zonder rekening te houden met het beroep van verzekerde(n) Kosten van geneeskundige behandeling alle kosten van geneeskundige behandeling die als rechtstreeks gevolg van een ongeval, redelijkerwijs dienen te worden gemaakt Zaakschade schade aan en/of verlies of tenietgaan van bezittingen van de verzekerde inzittenden. 20 Omvang van de verzekering De verzekering is van kracht voor een ongeval dat de verzekerde opzittenden is overkomen, tijdens: a) het verblijf, met toestemming van een daartoe bevoegd persoon, in het personenvervoer ingerichte gedeelte van het motorrijtuig; b) het stappen in of uit het motorrijtuig; c) het onderweg verrichten van of het behulpzaam zijn bij een noodreparatie aan het motorrijtuig; d) het verblijf buiten het motorrijtuig in de onmiddellijke nabijheid daarvan in verband met tanken van brandstof of het schoonmaken van de ruiten van het motorrijtuig. Vervangend motorrijtuig: indien het motorrijtuig wegens reparatie tijdelijk wordt vervangen door een motorrijtuig van dezelfde soort en gebruikt voor dezelfde doeleinden blijft de verzekering van kracht ten behoeve van de volgens de polis verzekerde opzittenden van het vervangende motorrijtuig, mits de verzekeringnemer indien een ongeval in de zin van deze verzekering ontstaan ten genoege van de verzekeraar kan aantonen, dat het in de polis genoemde motorrijtuig niet kon worden gebruikt. Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A) In geval van overlijden van een verzekerde als gevolg van een ongeval keert de verzekeraar het in de polis genoemde verzekerde bedrag uit. Indien het overlijden als gevolg van een ongeval plaatsvindt nadat de verzekeraar een uitkering in verband met levenslange invaliditeit heeft gedaan, zal aan de rechthebbende(n) het onder Rubriek A genoemde verzekerde bedrag worden uitgekeerd, verminderd met de uitkering die reeds onder Rubriek B terzake van hetzelfde ongeval werd gedaan. Geen terugvordering zal plaats vinden indien het onder Rubriek B uitgekeerde bedrag het onder Rubriek A uit te keren bedrag te boven gaat. Recht op uitkering bij levenslange invaliditeit (Rubriek B) Indien een verzekerde als gevolg van een ongeval levenslang geheel of gedeeltelijk invalide wordt, ontstaat er een recht op uitkering, met inachtneming van het bepaalde in de uitkeringsschaal. De vaststelling van de mate van invaliditeit vindt plaats zodra, naar redelijkerwijs te voorzien is, de toestand van de verzekerde, welke het rechtstreekse gevolg is van het ongeval, vrijwel niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch uiterlijk 2 jaar na het ongeval. De bepaling van het percentage (functie) verlies geschiedt door middel van een medisch onderzoek in Nederland volgens objectieve maatstaven (beroepswerkzaamheden buiten beschouwing latend) en wel overeenkomstig de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impariment (A.M.A.). Indien 1 jaar na het ongeval nog geen vaststelling van levenslange invaliditeit heeft plaatsgevonden, zal aan verzekerde over het uit te keren bedrag wettelijke rente worden vergoed. Deze rente gaat in op de 366ste dag en zal gelijktijdig met de uitkering voldaan worden. Uitkeringsschaal De uitkering bedraagt een percentage van het voor levenslange invaliditeit verzekerde bedrag, zoals hierna is aangegeven: bij algeheel verlies van de geestelijke vermogens als gevolg van aantoonbaar hersenletsel 100% bij algehele verlamming 100% bij geheel (functie) verlies van: beide benen 100% beide armen 100% beide handen 100% beide voeten 100% één arm of hand én één been of voet 100% arm in schoudergewricht 80% arm in ellebooggewricht 75% hand in polsgewricht 70% één been of voet 70% duim 25% wijsvinger 15% middelvinger 12% ringvinger of pink 10% grote teen 10% elke andere teen 5% één oog 50% beide ogen 100% het gehoorvermogen van één oor 25% het gehoorvermogen van beide oren 60% één oorschelp 5% de neus 10% een long 30% een nier 20% de milt 10% spraakvermogen 50% reuk of smaak 10% whiplash max. 5% Whiplash: ten aanzien van accelaratie/deceleratietrauma van de cervicale wervelkolom waarbij sprake is van klachten evenwel zonder objectieve verschijnselen en waarbij verder wordt voldaan aan de criteria van het post-whiplash syndroom zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Neurologie, wordt bepaald dat hiervoor maximaal 5% van het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd. Aanwijzingen voor afwijkingen welke met hulponderzoek, zoals neuropsychologisch testen of vestibulair onderzoek, zijn verkregen geven geen recht op een uitkering boven dit maximum van 5%. Bij gedeeltelijk verlies zal een evenredig deel van het in de uitkeringsschaal aangegeven percentage worden uitgekeerd. In gevallen van levenslange invaliditeit van de verzekerde, welke niet staan vermeld in de uitkeringsschaal, wordt uitgekeerd het percentage van het verzekerd bedrag dat gelijk is aan de mate van blijvend functieverlies, die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert. Bij verlies van meer vingers van een hand door één of meer ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het voor de gehele hand vermelde percentage. Bij verlies van meer lichaamsdelen of functies van organen door één of meer ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het onder Rubriek B genoemde bedrag. Bij vaststelling van het percentage van levenslange invaliditeit wordt het door verzekerde uitgeoefende beroep buiten beschouwing laten. Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de invaliditeit zijn overleden, dan is de verzekeraar geen uitkering ter zake van levenslange invaliditeit verschuldigd. Indien de verzekerde echter anders dan door het ongeval later dan 1 jaar na het ongeval overlijdt, keert de verzekeraar het bedrag uit dat hij naar redelijke verwachtingen wegens invaliditeit had moeten uitkeren, indien de verzekerde niet zou zijn overleden. Afwijkende uitkeringen a) Voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar is het verzekerde bedrag voor overlijden (Rubriek A) beperkt tot 2500,-. b) Voor een verzekerde ouder dan 70 jaar zal in geval van levenslange invaliditeit (Rubriek B) 50% van het totaal vastgestelde bedrag worden uitgekeerd. 21 Bestaande afwijkingen of ziekelijke toestand Indien de gevolgen van een ongeval, als gevolg van ziekelijke afwijkingen, gebrekkigheid of een abnormale lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de verzekerde worden vergroot, is de verzekeraar gerechtigd bij de vaststelling van de uitkering uit te gaan van de ongevalgevolgen die redelijkerwijs te verwachten waren, indien de verzekerde geheel valide en gezond zou zijn. 6

7 Indien de ziekelijke afwijking, gebrekkigheid of abnormale lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid verergerd is als gevolg van een ongeval, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de vaststelling van de uitkering. In geval van reeds voor het ongeval bestaande invaliditeit zal de verzekeraar het verschil tussen de mate van invaliditeit voor en na het ongeval uitkeren. 22 Uitsluitingen De verzekeraar zal geen uitkering verlenen in de navolgende gevallen: a) de uitsluitingen vermeld in artikel 8 b) vergiftiging als gevolg van overmatig gebruik van genees- en verdovende middelen, behoudens het bepaalde in artikel 19 sub d; c) ongevallen als gevolg van het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen; d) ongevallen ontstaan door opzet of met goedkeuring van de verzekeringnemer, de bestuurder, de verzekerde of een begunstigde; e) ongevallen bij een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten van vernoemd waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervulling van de beroepsuitoefening van verzekerde, of werd verricht bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van verzekerde zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden; f) ongevallen als gevolg van het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf, of een poging daartoe; g) ingewandsbreuk; Indien de omstandigheden het aannemelijk maken dat het ongeval door één of meer van de bovengenoemde toestanden is ontstaan, bevorderd of verergerd, zal de verzekeraar niet tot uitkering verplicht zijn, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde of de begunstigde(n) het tegendeel bewijst; h)ongevallen omtrent de aard en/of omvang waarvan een verzekerde of een begunstigde opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave doet; i) ongevallen veroorzaakt in de gezondheidszorg als gevolg van enige medische behandeling door wie ook verricht, behoudens het bepaalde in artikel 19.1 sub g; j) psychische aandoeningen, van welke oorzaak ook, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van het door het ongeval ontstaan hersenletsel. 23 Verplichtingen bij een ongeval a) De verzekeringnemer is verplicht: 1 de verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, kennis te geven van een ongeval waaruit een recht op uitkering wegens levenslange invaliditeit zou kunnen ontstaan. Na het verstrijken van deze termijn kan toch een recht op uitkering ontstaan indien de verzekerde kan aantonen dat de levenlange invaliditeit alleen en uitsluitend het gevolg is van het ongeval; 2 de verzekeraar zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken; 3 er voor zorg te dragen dat de verzekerde: de door de verzekeraar verlangde medewerking verleent, zoals zich te laten onderzoeken door een door de verzekeraar ingeschakelde arts; zich indien noodzakelijk onder geneeskundige behandeling stelt en/of blijft, almede de voorschriften van de behandelend arts(en) opvolgt; desverlangd een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak en toedracht aan de verzekeraar overlegt. b) De begunstigde zijn, in geval van overlijden van de verzekerde, verplicht de verzekeraar tenminste 48 uur voor de begrafenis of crematie van de ongeval gebeurtenis in kennis te stellen en onvoorwaardelijke sectie, zonodig na opgraving, toe te staan. c) Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekerde opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of de in dit artikel vermelde verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen. d) Indien de kennisgeving van het ongeval later dan 3 jaar na het ongeval geschiedt zal nimmer aanspraak op enige uitkering kunnen worden gemaakt. 24 Begunstiging In geval van levenslange en tijdelijke invaliditeit zullen de uitkeringen aan de in de polis genoemde verzekerde(n) geschieden. In geval van overlijden zal de uitkering geschieden aan de wettelijke erfgenamen van de in de polis genoemde verzekerde(n), tenzij in de polis een speciale begunstiging is opgenomen. De Staat der Nederlanden zal nimmer als begunstigde optreden. Voorwaarden van uitgebreide verhaalsbijstandverzekering De onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien vermeld op het polisblad, en in samenhang met de polisvoorwaarden die gelden voor de verzekering van het op het polisblad omschreven motorrijwiel, waarop deze verzekering eveneens betrekking heeft. Het bepaalde in bedoelde polisvoorwaarden blijft onverminderd van kracht, tenzij in de volgende bepalingen uitdrukkelijk wordt afgeweken. Algemene voorwaarden 25 Definities 25.1 Verzekeraar DAS Rechtsbijstand 25.2 Rechtsbijstand 1 het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat de verzekerde betreft; 2 het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt, door: het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen; het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens hem indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften; het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken; 3 het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel Omvang van de verzekering a) Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits: de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering; de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet voorzien kon worden. b) Onder gebeurtenis wordt verstaan het feit of feitencomplex dat redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan rechtsbijstand. De Bijzondere Voorwaarden bepalen nader de omvang van de dekking. 27 De verlening van de rechtsbijstand a) De rechtsbijstand wordt door de verzekeraar verleend. De verzekeraar garandeert daarbij de inzet van alle in loondienst aan hem verbonden deskundigen. Met de verzekerde wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. b) Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. c) De verzekeraar is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. De verzekeraar stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. d) Als de behandeling niet door de verzekeraar zelf kan worden voltooid, draagt de verzekeraar deze over aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier dient of die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak daar dient. Onder rechtens bevoegde deskundige wordt verstaan een terzake kundige die krachtens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. e) Alleen de verzekeraar is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De 7

8 opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de verzekeraar hiertoe onherroepelijk. f) In geval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige volgt de verzekeraar de keuze van de verzekerde. In geval van een opdracht aan een andere externe deskundige bepaalt de verzekeraar de keuze. g) De verzekeraar is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door een externe deskundige. 28 De kosten van rechtsbijstand a) Behoudens het bepaalde sub b van dit artikel komen voor vergoeding in aanmerking: 1 de interne kosten: de kosten van de aan verzekeraar in loondienst verbonden deskundigen; 2 de navolgende externe kosten: de honoraria en verschotten van de externe deskundigen die door de verzekeraar worden ingeschakeld; de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen; de proceskosten die ten laste van de verzekerde blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld; de noodzakelijke, in overleg met de verzekeraar te maken, reisen verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat; de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis. b) Niet voor vergoeding komen in aanmerking: 1 de sub a lid 2 bedoelde externe kosten die een overeengekomen kostenmaximum per aanspraak op rechtsbijstand te boven gaan; als uit één feit of feitencomplex meerdere aanspraken op rechtsbijstand voortkomen dan geldt het kostenmaximum voor deze aanspraken tezamen; 2 de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591A Wetboek van Strafvordering) verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTWafdracht) of door anderen vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond van de Wet Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden); de verzekeaar schiet deze kosten voor. 29 Uitsluitingen De verzekeraar verleent geen (verdere) rechtsbijstand in de gevallen die omschreven zijn in de toepasselijke bijzondere voorwaarden. Voorts verleent de verzekeraar geen rechtsbijstand: a) als de verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor de belangen van de verzekeraar schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó laat is aangemeld dat de verzekeraar alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen; b) als het rechtsprobleem een gevolg is van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, natuurrampen en atoomkernreacties. De uitsluiting voor atoomkernreacties geldt niet indien de schade voortvloeit uit een onjuiste medische behandeling met radio-actieve straling; c) als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van een motorrijtuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als: in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen van een motorrijtuig; de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was; d) in een geschil over de onderhavige verzekeringsovereenkomst (de verzekeraar vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt); e) als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van verzekerde of hij het ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen. In een strafzaak doet de verzekeraar op het voorgaande een beroep als het strafbare feit waarvan verzekerde wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, danwel verzekerde het feit willens en wetens heeft gepleegd. De verzekeraar vergoedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn; f) in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door cessie, schuldvernieuwing, subrogatie of borgtocht; g) in fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook begrepen worden geschillen over heffingen, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen. 30 De wachttijd a) De verzekeraar verleent geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. In geval van een geschil over onteigening is deze termijn 12 maanden. b) Op het bepaalde in het voorafgaande lid doet de verzekeraar geen beroep: als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en verzekerde daaraan bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen; als de verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering. Op verzoek van de verzekeraar moet de verzekerde dit aantonen. 31 Verplichtingen van verzekerde a) Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij de verzekeraar. b) Als de verzekerde zijn verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt, is de verzekeraar niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen. c) De verzekerde die een beroep op zijn verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door de verzekeraar of door deze ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij: alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; de verzekeraar machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft; zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden; alles nalaat wat de belangen van de verzekeraar kan schaden. d) De verzekerde is verplicht de door de verzekeraar voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan de verzekeraar. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. 32 Geschillen Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door de verzekeraar. Alsdan geldt: als er een geschil is tussen de verzekeringnemer en een van de medeverzekerden op één polis, verleent de verzekeraar alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer; als er een geschil is tussen twee medeverzekerden op één polis, verleent de verzekeraar alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen; als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten van de verzekeraar. 33 De geschillenregeling a) Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de verzekeraar over de haalbaarheid of de wijze van behandeling, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. b) De verzekeraar legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat, en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zijnerzijds nog eens het verschil van mening. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de verzekeraar. De kosten zijn steeds voor rekening van de verzekeraar. c) Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaakbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog, tot ten hoogste het verzekerde kostenmaximum, de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 8

9 34 De positie van de verzekeringsadviseur a) De verzekeringnemer en de medeverzekerde machtigen de verzekeringsadviseur die in de polis vermeld staat, voor hen alle mededelingen en betalingen in ontvangst te nemen, tenzij anders is of wordt overeengekomen. b) De correspondentie over de zaakbehandeling wordt steeds met en door de verzekeringsadviseur gevoerd, tenzij anders wordt verlangd. 35 Einde van de verzekering Zie Algemene Voorwaarden, artikel 7. De verzekering eindigt bovendien: door schriftelijke opzegging door de verzekeraar: 1 indien de verzekerde in geval van een zaak met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven of herhaaldelijk in strijd met de voorwaarden heeft gehandeld; 2 als het risico voor de verzekeraar onaanvaardbaar hoog is of wordt. 36 Vervaltermijn Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de Voorwaarden van Verzekering aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van 1 jaar, nadat de verzekeraar zijn standpunt schriftelijk heeft bekend gemaakt. Bijzondere voorwaarden 37 Definities Verzekerde(n) is(zijn): a) de verzekeringnemer; b) de gemachtigde bestuurder of passagier, uitsluitend voor wat betreft de dekking zoals omschreven in artikel 38 sub a; c) de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voorzover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat. 38 Verzekerde activiteiten Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen van de hierna genoemde activiteit, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand, voor zover hij in dat geschil getroffen is in een op geld waardeerbaar belang. De verzekerde activiteit is: de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig. Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan de motor gekoppeld zijspan of aanhanger. De te verlenen rechtsbijstand houdt in: a) verhaalsbijstand; b) contractsbijstand bij geschillen over de vergoeding of reparatie van de schade terzake waarvan de verzekeraar een verhaalsactie voert; c) strafbijstand, als de verzekeraar bijstand noodzakelijk acht in verband met de verhaalsactie. 39 Uitsluitingen De verzekeraar verleent voorts geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies): a) in de geschillen over de exploitatie van het verzekerde motorrijtuig (verhuur, vervoer, examens, les enz.); b) bij het voeren van verweer tegen vorderingen op grond van onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende regresacties. 40 De verlening van de rechtsbijstand De verzekeraar verleent rechtsbijstand aan de verzekerde overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de hierna volgende bepalingen: a) de verzekeraar garandeert daartoe de inzet van alle in loondienst aan hem verbonden deskundigheid, ongeacht de daarmee gemoeide kosten; b) hij vergoedt de daaruit voortvloeiende externe kosten onbeperkt. 41 Het verzekeringsgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht Rechtsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. Bijzondere voorwaarden van bagage- en kledingverzekering De onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien vermeld op het polisblad, en in samenhang met de polisvoorwaarden die gelden voor de verzekering van het op het polisblad omschreven motorrijwiel, waarop deze verzekering eveneens betrekking heeft. Het bepaalde in bedoelde polisvoorwaarden blijft onverminderd van kracht, tenzij in de volgende bepalingen uitdrukkelijk wordt afgeweken. 42 Omvang van de verzekering Verzekeraar vergoedt tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag voor alle opzittenden, onder wie de bestuurder, van de motor tezamen: - de schade tijdens het vervoeren ontstaan aan kleding, helm, schoeisel en bagage tot het bedrag van de reparatiekosten respectievelijk tot de waarde van de zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis onder aftrek van de opbrengst van de restanten, voor zover deze zaken niet tot enige handelsvoorraad behoren of geacht kunnen worden speciale voorzieningen of accessoires van de motorfiets te zijn. Toelichting Vervoeren houdt in dat er sprake moet zijn van daadwerkelijk vervoeren: schade tijdens stilstand van de motor, waarbij de bestuurder en/of de passagiers niet aanwezig zijn (denk aan parkeren of overnachten) valt niet onder de dekking. Gedekt is wel de schade aan zaken die tijdens het rijden van de motor of de aanhanger/zijspanwagen zijn afgevallen of zijn verloren. 43 Regeling van de vergoeding Het deel van de schade dat het gevolg is van een aan de opzittende(n) toe te rekenen omstandigheid komt niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend voor schade ontstaan terwijl de bestuurder van de motor op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van een alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de motor naar behoren te besturen. Verzekeraar vergoedt geen schade die vergoed kan worden krachtens enige andere verzekeringsovereenkomst of andere voorziening. Indien derden voor de veroorzaakte schade aansprakelijk zijn en ter zake van die schade geen andere verzekering van toepassing is, zal verzekeraar tot vergoeding overgaan, zodra de opzittende of nabestaande zijn recht op die derden aan verzekeraar overdraagt. Indien meer personen rechten aan deze verzekering kunnen ontlenen en hun gezamenlijke schade het verzekerde bedrag overschrijdt, zal hun schade naar evenredigheid vergoed worden. Echter, een claim van verzekeringnemer is altijd preferent aan claims van derden. 44 Premieberekening Op deze verzekering is de bonus-malusregeling niet van toepassing. Overige bepalingen 45 Privacyreglement De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de verzekeraar en tussenpersoon gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 46 Klachten Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Degene die recht heeft op een beslissing van de verzekeraar op grond van deze verzekering kan, indien hij klachten heeft naar aanleiding van deze verzekering, zich wenden tot: - CDS Assuradeuren, telefoon (0341) of - Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon (070)

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden van bestel- en vrachtautoverzekering 23 F

Voorwaarden van bestel- en vrachtautoverzekering 23 F Voorwaarden van bestel- en vrachtautoverzekering 23 F Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a) Motorrijtuig is: 1 het in de polis omschreven motorrijtuig; 2 een ander gelijksoortig motorrijtuig, dat

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

VOORWAARDEN CAMPER. Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN CAMPER. Algemene Voorwaarden VOORWAARDEN CAMPER Voorwaarden modelnummer DJV-21G V2012.0 Algemene Voorwaarden Artikel 1 a) Camper is: 1 het in de polis omschreven motorrijtuig; 2 een ander gelijksoortig motorrijtuig, dat het sub 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak. Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco)

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco) Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.2. Motorrijtuigen 1.3. Accessoires Omschrijving van de dekking Artikel 2.1. Uitgebreide Cascodekking voor motorrijtuigen niet ouder dan

Nadere informatie

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.)

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Voorwaardenblad 353-90 Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Verzekerden De verzekerden

Nadere informatie

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06 Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking de rechten

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA Algemene Voorwaarden (AV.1) 1] Begripsomschrijvingen 1.1. De maatschappij De verzekeraar zoals op het polisblad is vermeld. 1.2. Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig

Nadere informatie

Voorwaarden ongevallenverzekering ABF 50 F

Voorwaarden ongevallenverzekering ABF 50 F Voorwaarden ongevallenverzekering ABF 50 F De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (A 201) Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene en

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde: degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van het motorrijtuig. 1.2

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. (Mits

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Begripsomschrijvingen Omvang van de

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006 Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Bereddingskosten 1.2 Beveiliging 1.3 Gebeurtenis 1.4 Verzekerd werkmaterieel 1.5

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Ongevallenverzekering nr. 20

Ongevallenverzekering nr. 20 Ongevallenverzekering nr. 20 Dit onderdeel van de pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van ongevallen aan de verzekerde(n) overkomen. Rubriek A: Rubriek B: Rubriek C: Rubriek D: persoonlijke

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN Voorwaarden modelnummer ZP-V1008 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst.

Nadere informatie

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0 Pemoonsregistmtie 17 Adres 10 Regeling en verhaal van de schade vemekering 8 Omvang van de dekking 16 Verkoop van de bromfiets 9 Schadevergoeding vemekerde personen 13 Uitsluitingen 74 Melding en regeling

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polisblad Het bij deze polis behorende blad met

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 WAM-dekking Art. 4 Wat

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Rechtsbijstandverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad 371-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omvang dekking 2 Rechthebbenden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1. EAG Polis Algemene Voorwaarden EAG-POI15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON *... EGON 6w Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijwielen BVMR042010

Bijzondere Voorwaarden Motorrijwielen BVMR042010 Bijzondere Voorwaarden Motorrijwielen BVMR042010 Inhoud Artikel (Motr) Begrippen 1 Uitsluitingen 2 Verzekeringsgebied 3 Verplichtingen in geval van schade 4 Hulpverlening 5 Premie 6 Einde van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1 Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het werktuig; 1.1.3 de

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Model HK43A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2. Verzekeringsgebied 2 3. Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 2 5 Wat te doen na een

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie