ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E"

Transcriptie

1 ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Elektronica De bedrijfsklaar in de winkel aanwezige: vast opgestelde telefooncentrale en bijbehorend(e) toestel(len) vast opgestelde computerapparatuur, die uitsluitend wordt gebruikt voor de administratie van de winkel printer, fax- en/of kopieermachine betaalsystemen en kassaregisters en hieraan gekoppelde productherkennings- en/of productopwaardeersystemen elektronische beveiligingsapparatuur inclusief een beveiligingscamera koel- en diepvrieskasten/kisten, verzekeringnemer dienende ter uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Elektronica van derden, bij verzekeringnemer in gebruik, is meeverzekerd voor zover niet of niet voldoende elders verzekerd. Onder elektronica worden niet verstaan: mobiele communicatie- en/of computerapparatuur inclusief mobiele telefoon/tablets, informatiedragers, een geldautomaat (ATM), een OV-chipkaart oplaadautomaat (AVM), (pas)fotostudioapparatuur en elektronica bestemd voor de verkoop. 1.2 Object Een voorwerp behorende tot de elektronica. 1.3 Gebeurtenis Een gevaar als nader in de voorwaarden omschreven, waarvoor de verzekering dekking biedt. 1.4 Schade Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur van een object. 1.5 Expert Een (schade)expert ingeschreven in het door het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) gehouden register. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel 2.1 Omvang van de dekking Verzekerd is een plotselinge en onvoorziene schade die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering direct is veroorzaakt door een van buiten komend onheil, anders dan een gevaar als omschreven in artikel 2.1 van de polisvoorwaarden WDTH11B. Artikel 2.2 Bijzondere dekking De verzekering dekt tevens een plotselinge en onvoorziene schade die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering direct is veroorzaakt door: a. een gebrek of de aard van het object, zijnde een minderwaardige eigenschap die een technisch soortgelijk object niet behoort te hebben b. een storing, zijnde een acute onderbreking of hapering van de werking van het object zonder dat er eenduidig schade is vast te stellen, waarbij het bedrijfsproces uitsluitend hersteld kan worden door vervanging van een of meerdere disfunctionerende onderdelen. Deze dekking bestaat alleen als: het object gerekend vanaf het bouwjaar maximaal 4 jaar oud is én voor het object een onderhoudscontract is afgesloten én minimaal een maal per jaar onderhoud, bestaande uit ten minste controleren, reinigen en afstellen, plaatsvindt én alle aanbevelingen uit het onderhoud zijn uitgevoerd. Artikel 2.3 Dekking boven het verzekerde bedrag De verzekering dekt eveneens, zo nodig boven het op de polis vermelde verzekerde bedrag, de hierna genoemde kosten, ontstaan als gevolg van het optreden van een gebeurtenis: a. opruimingskosten, waaronder te verstaan de niet reeds in de schadevaststelling begrepen kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van een object, die het noodzakelijke gevolg zijn een gebeurtenis, tot maximaal 10% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag voor elektronica b. bereddingskosten, tot maximaal 50% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag voor elektronica. BLAD 1/3 VOORWAARDEN WDTH11E

2 Artikel 2.4 Handhaving verzekering Na herstel van schade blijft de verzekering zonder bijbetaling van premie ten volle van kracht, ongeacht verrichte schadevergoedingen. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Naast de in de pakketpolisvoorwaarden omschreven uitsluitingen, zijn op de verzekering de volgende uitsluitingen van toepassing: Artikel 3.1 Natuurgevaar Niet verzekerd is schade veroorzaakt door aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm* of (langdurige) neerslag*. [* deze begrippen worden toegelicht in de bij de pakketpolisvoorwaarden behorende nadere omschrijvingen ] Artikel 3.2 Objectgerelateerde schade Niet verzekerd zijn: schade aan software die niet het directe gevolg is van schade aan de hardware corrosie, erosie, slijtage en elke ander geleidelijke achteruitgang opgetreden als natuurlijk gevolg van de normale werking van het object; deze uitsluiting geldt alleen voor dat onderdeel dat rechtstreeks door een van de genoemde invloeden is getroffen en is niet van toepassing op beschadiging die daarvan het gevolg is schade als gevolg van het voortdurend overbelasten van of experimenteren met de elektronica schade bestaande uit krassen en/of schrammen en/of andere esthetische beschadigingen waardoor de goede technische werking van het object niet wordt beïnvloed schade aan of verlies van (smelt)zekeringen, vloeistoffen, gassen en/of koelmedia schade verhaalbaar op grond van enige overeenkomst, zoals een leverings-, garantie- of onderhoudscontract waardevermindering van een object of het geheel waarvan het object deel uitmaakt. Artikel 3.3 Geldautomaat (ATM) Niet verzekerd is schade door, opgetreden bij of voortgevloeid uit een plofkraak of ramkraak dan wel een poging daartoe gericht op een zich in of aan de buitengevel van de winkel bevindende geldautomaat (ATM). Hoofdstuk 4 Schade In aanvulling op hetgeen in de pakketpolisvoorwaarden is omschreven inzake schade, geldt het navolgende: Artikel 4.1 Schadevergoeding De schadevergoeding omvat naar keuze van verzekeraar het verschil tussen de waarde van het object onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis of de herstelkosten van een voor herstel vatbaar object onmiddellijk na de gebeurtenis. Bij de bepaling van de waarde van het object onmiddellijk vóór de gebeurtenis wordt uitgegaan van de hieronder genoemde waardegrondslag, terwijl bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk ná de gebeurtenis met deze waardegrondslag rekening zal worden gehouden: 1. de nieuwwaarde, zijnde het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van een nieuw object van dezelfde soort en kwaliteit 2. echter de vervangingswaarde/dagwaarde, zijnde het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig object, indien: verzekeringnemer reeds vóór de gebeurtenis het voornemen had de bedrijfsactiviteiten te beëindigen verzekeringnemer niet tot voortzetting van de winkel en herinvestering overgaat respectievelijk hiervan niet binnen 52 weken na de schadedatum aan verzekeraar schriftelijk mededeling wordt gedaan sprake is van een object dat gerekend vanaf het bouwjaar meer dan 3 jaar oud is of waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde respectievelijk van een object dat is onttrokken aan het gebruik waarvoor het is bestemd. Niet tot de herstelkosten behoren de kosten van een voorlopig herstel en de kosten van verandering, verbetering of onderzoek die met de opheffing van schade geen verband houden. Kostentoeslagen voor overwerk en/of expressebestelling, alsmede overige kosten ter bespoediging van het herstellen worden vergoed tot maximaal 50% van het schadebedrag zoals vastgesteld volgens dit artikel. Artikel 4.2 Ontdekkingstermijn Schadevergoeding is slechts verschuldigd ter zake van schade die is ontdekt binnen 12 maanden nadat het feit of de omstandigheden waardoor de schade is ontstaan zich heeft voorgedaan. Artikel 4.3 Expertise Verzekeraar is altijd gerechtigd om hetzij voor aanvang van het herstel, hetzij na ontvangst van gespecificeerde (herstel)nota s de omvang en oorzaak van de schade door een expert te laten vaststellen dan wel controleren. Verzekeringnemer is verplicht hiertoe zijn volle medewerking te verlenen en de expert alle gegevens te verstrekken die voor een juiste taakvervulling nodig worden BLAD 2/3 VOORWAARDEN WDTH11E

3 geoordeeld, waaronder het ter inzage geven van de polis en andere administratieve gegevens, alsmede het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade. Honoraria en kosten van de expert zijn ten volle voor rekening van verzekeraar. Artikel 4.4 Vergoeding van de schade De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst door verzekeraar van alle noodzakelijke gegevens en stukken. Verzekeraar is niet eerder dan na afloop van deze termijn tot nakoming van zijn verplichting tot uitkering van de schade gehouden. Verzekeraar heeft het recht na vaststelling van de schade naar nieuwwaarde eerst een uitkering te doen van 50% van de naar nieuwwaarde berekende schadevergoeding, dan wel van 100% van de naar dagwaarde berekende schadevergoeding indien dit minder is. De uitkering van het eventuele restant zal plaatsvinden nadat door verzekeringnemer voldoende is aangetoond dat heraanschaf dan wel herstel heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat de totale uitkering niet meer zal bedragen dan de daarvoor werkelijk bestede kosten. Verzekeringnemer kan een beschadigd object dat nog is te herstellen of een restantwaarde heeft niet aan verzekeraar afstaan tegen vergoeding van de waarde die het object vóór de gebeurtenis had. Artikel 4.5 Andere verzekeringen Verzekeringnemer is verplicht opgave te doen van alle hem bekende overige verzekeringen die dekking bieden dan wel zouden kunnen bieden voor de schade als nader omschreven in hoofdstuk 2. BLAD 3/3 VOORWAARDEN WDTH11E

4 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11F BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. De verzekeraar heeft de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering overgedragen aan DAS, Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., hierna te noemen: DAS. De verzekeraar garandeert nakoming door DAS van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Bij een beroep op rechtsbijstand overeenkomstig de dekking van de verzekering kan verzekeringnemer zich na overleg met de gevolmachtigde WUTHRICH assuradeuren bv desgewenst rechtstreeks tot DAS wenden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Rechtsbijstand a. het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde die in een geschil betrokken is geraakt. Hieronder wordt verstaan: het adviseren van verzekeringnemer over zijn rechtspositie en over de mogelijkheden het door hem gewenste resultaat te behalen het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) vorderingen het geldend maken van vorderingen of het namens verzekeringnemer indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken b. het vergoeden of voorschieten van de kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel Gebeurtenis Een voorval dat, of de feitelijke ontwikkeling die, redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van een geschil. Bij verhaal van schade is het schadeveroorzakende voorval de gebeurtenis. Een gebeurtenis waarvan verzekeringnemer niet op de hoogte was en ook niet behoefde te zijn, kan niet worden aangemerkt als oorzaak van het geschil. Bij twijfel is het aan verzekeringnemer om dit aan te tonen. Een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien uit een gebeurtenis wordt beschouwd als één geschil. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel 2.1 Omvang van de dekking Verzekerd is het risico dat verzekeringnemer bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten in een geschil met een op geld waardeerbaar belang moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits: de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de geldigheidsduur van de verzekering de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand bij aanvang van de verzekering redelijkerwijs niet voorzien konden worden. Verzekeringnemer kan voorts aanspraak maken op rechtsbijstand: ten behoeve van zijn werknemers, bestuurders of hun nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel 6:108 BW, voor verhaal van door hen geleden schade, ontstaan door een beschadiging aan lijf of goed (met uitzondering van motorrijtuigen) ten behoeve van zijn werknemers en bestuurders voor bijstand in een strafzaak. Deze aanspraak kan alleen gemaakt worden als het voorval waaruit de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit in direct verband staat met de uitvoering van werkzaamheden voor verzekeringnemer. De omvang van de dekking wordt nader bepaald door hetgeen hierover in deze voorwaarden is omschreven. Artikel 2.2 Adviesservice Verzekeringnemer heeft aanspraak op de juridisch adviesservice als hij bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten behoefte heeft aan juridisch advies van een juridisch deskundige als gevolg van een onzekere gebeurtenis. De te verlenen adviesservice omvat het eenmalig telefonisch verlenen van juridisch advies aan de hand van informatie die verzekeringnemer telefonisch verstrekt. Artikel 2.3 Verlenen van rechtsbijstand De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening van de rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige. Voor zover de deskundige in loondienst van DAS de rechtsbijstand BLAD 1/4 VOORWAARDEN WDTH11F

5 verleent, overlegt DAS met verzekeringnemer over de wijze van behandeling en informeert hem over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. Artikel 2.4 Inschakeling externe deskundigen Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is de behandeling of een deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige, is uitsluitend DAS bevoegd om, na overleg met verzekeringnemer, opdrachten daartoe te verstrekken. Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om de belangen van verzekeringnemer in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, volgt DAS de keuze van verzekeringnemer. De opdrachten worden steeds namens verzekeringnemer gegeven. Verzekeringnemer machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. Als de zaak in Nederland dient, komen alleen advocaten die in Nederland zijn ingeschreven in aanmerking. Dient de zaak in het buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in het desbetreffende land zijn ingeschreven. In alle andere gevallen bepaalt DAS de keuze. DAS is niet verplicht om in het kader van eenzelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer dan 1 advocaat (al dan niet in loondienst van DAS) of (andere) externe deskundige een opdracht te verstrekken. Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend door een advocaat die niet in loondienst is van DAS, treedt DAS slechts op als financier van de daarmee gemoeide kosten overeenkomstig het bepaalde in artikel Artikel 2.5 Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met de verlening van rechtsbijstand door deskundigen in loondienst van DAS is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt ter inzage bij DAS. DAS is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de werkzaamheden van een door DAS ingeschakelde externe deskundige. Artikel 2.6 Meer belanghebbenden DAS hoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast verzekeringnemer ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als verzekeringnemer, na toestemming van DAS, samen met (een aantal) andere belanghebbenden collectief actie voert via een externe deskundige, vergoedt DAS aan verzekeringnemer naar evenredigheid de ten behoeve van alle belanghebbenden gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. Artikel 2.7 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht Ingeval van een vordering op grond van een onrechtmatige daad, ingeval van een strafzaak en ingeval van geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten van een bedrijfsmotorrijtuig wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van 1 van die landen bevoegd is en het recht van 1 van die landen van toepassing is. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is. Artikel 2.8 Minimum belang Verzekeringnemer kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste 450 beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken. Artikel 2.9 Wachttijd DAS verleent geen rechtsbijstand als het geschil zich heeft voorgedaan binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Ingeval van een geschil over onteigening is de wachttijd 12 maanden. Er geldt geen wachttijd als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering waaraan verzekeringnemer bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen. Artikel 2.10 Kosten van rechtsbijstand, kostenmaximum en eigen risico Voor vergoeding komen in aanmerking de hieronder omschreven kosten van rechtsbijstand: a. alle interne kosten, zijnde de kosten van de deskundigen in loondienst van DAS b. tot ten hoogste per geschil de volgende externe kosten: de kosten van de externe deskundigen die door DAS worden ingeschakeld, voor zover deze kosten redelijk en noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de opdracht dat deel van de kosten van een door DAS ingeschakelde mediator, dat voor rekening van verzekeringnemer komt voor zover deze kosten naar het oordeel van DAS noodzakelijk zijn voor de verlening van de mediation de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen de proceskosten die ten laste van verzekeringnemer blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken reis- en verblijfkosten van verzekeringnemer als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis. In alle geschillen geldt een eigen risico van 10% over de advocaatkosten. BLAD 2/4 VOORWAARDEN WDTH11F

6 Artikel 2.11 Belangenconflict Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak maken en hebben op rechtsbijstand door DAS. In dat geval hebben zowel verzekeringnemer als de verzekerde op de andere polis recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze. DAS vergoedt de kosten hiervan overeenkomstig het bepaalde in artikel Artikel 2.12 De geschillenregeling Als verzekeringnemer het oneens blijft met het oordeel van DAS over de regeling van het geschil waarvoor hij beroep op de verzekering heeft gedaan, dan kan hij DAS schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar zijn keuze. DAS legt dan dit meningsverschil, met alle relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt verzekeringnemer ook zelf nog eens het meningsverschil. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kosten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten laste van het verzekerde kostenmaximum als bedoeld in artikel De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS voortgezet in overeenstemming met het oordeel van de advocaat, tenzij verzekeringnemer op dat moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken van zijn recht om de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voort te zetten. Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe deskundige, mag de opdracht niet worden verstrekt aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven of aan een kantoorgenoot van hem. Als verzekeringnemer zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan vergoedt DAS achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand overeenkomstig het bepaalde in artikel Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een meningsverschil over de regeling van het geschil tussen verzekeringnemer en een advocaat of een door DAS ingeschakelde externe deskundige. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Naast de in de pakketpolisvoorwaarden omschreven uitsluitingen, zijn op de verzekering de volgende uitsluitingen van toepassing: Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen en uitgesloten rechtsproblemen DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand: a. als verzekeringnemer in strijd met de polisvoorwaarden handelt en de belangen van DAS daardoor schaadt; hiervan is in ieder geval sprake als hij zijn verzoek om rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat DAS alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen b. als het geschil het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten van verzekeringnemer of als hij het ontstaan daarvan of van de behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen c. in een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt, dan wel als verzekeringnemer willens en wetens heeft gehandeld; DAS vergoedt echter achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn d. voor zover verzekeringnemer voor de behartiging van zijn belangen aanspraak kan maken op een aansprakelijkheidsverzekering e. bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling, alsmede in een geschil gedurende de tijd dat verzekeringnemer in faillissement of surseance van betaling verkeert f. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen daarvoor in de plaats komende regresvorderingen en vorderingen op grond van artikel 5:37 BW g. bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen h. bij incasso van vorderingen uit overeenkomst. Artikel 3.2 Uitgesloten geschillen DAS verleent geen rechtsbijstand in een geschil: a. tussen verzekeringnemer en DAS, dan wel in een geschil over de uitleg en/of uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst; DAS vergoedt echter achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als verzekeringnemer in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt b. over het aanschaffen van een tweedehands motorrijtuig, tenzij dat is gekocht onder schriftelijke garantie bij een officiële dealer c. over het aanschaffen, voorhanden hebben, onderhouden, besturen en/of verkopen van een (lucht)vaartuig d. dat verband houdt met het besturen van een motorrijtuig of een vaartuig, terwijl de bestuurder niet bevoegd was dit te besturen; DAS doet hierop in een strafzaak geen beroep als de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen of als verzekeringnemer niet wist en redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder het bedrijfsmotorrijtuig onbevoegd bestuurde e. over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi- of merkenrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam f. over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies g. op fiscaal of fiscaalrechtelijk gebied met (overheids)instanties, zoals geschillen over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen h. over onroerende zaken, tenzij deze betrekking hebben op de winkel i. over bodemverontreiniging j. dat is ontstaan doordat verzekeringnemer instaat voor verplichtingen van anderen of doordat een vordering of verplichting van een ander op hem is overgegaan BLAD 3/4 VOORWAARDEN WDTH11F

7 k. over het aantrekken en beheren van bedrijfskapitaal of het verschaffen van zekerheid l. over het stichten van een (nieuwe) onderneming of het beëindigen van de onderneming m. met organen van de onderneming of over samenwerkingsverbanden in een (personen)vennootschap of een rechtspersoon n. over het verwerven van een (deel van een) onderneming, alsmede het overdragen van (een deel van) de onderneming o. dat een gevolg is van natuurrampen. Hoofdstuk 4 Schade In aanvulling op hetgeen in de pakketpolisvoorwaarden is omschreven inzake schade, geldt het navolgende: Artikel 4.1 Verplichtingen van verzekeringnemer Indien verzekeringnemer een verzoek om rechtsbijstand wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil aan bij DAS. Als twijfelachtig is of het verzoek om rechtsbijstand van verzekeringnemer betrekking heeft op een geschil, moet verzekeringnemer de aanwezigheid van een geschil aantonen door een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over de feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en over de oorzaak en veroorzaker van het geschil. Geeft het rapport voldoende grond voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt DAS de kosten van het rapport. Als verzekeringnemer om rechtsbijstand verzoekt, verleent hij alle medewerking aan DAS of aan de ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij: alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben op verzoek van DAS de omvang van het geschil en/of het (financieel) belang aannemelijk maakt DAS machtigt de stukken die een externe deskundige over zijn verzoek ter beschikking heeft in te zien zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van de gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden verplicht is om alle medewerking te verlenen en/of om zijn rechten aan DAS over te dragen om de gemaakte of nog te maken kosten op derden te verhalen alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden. Artikel 4.1 Restitutieplicht verzekeringnemer DAS schiet de in artikel 2.10 omschreven kosten van rechtsbijstand voor die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden. Verzekeringnemer is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, als deze kosten daadwerkelijk verhaald, verrekend of door anderen vergoed zijn, te restitueren aan DAS. Daaronder worden onder andere verstaan de door verzekeringnemer ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en de voor verzekeringnemer verrekenbare BTW. BLAD 4/4 VOORWAARDEN WDTH11F

8 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11G BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde De persoon bij wiens overlijden ten gevolge van een ongeval of bij wiens blijvende functionele invaliditeit ten gevolge van en ongeval een uitkering wordt verstrekt. 1.2 Ongeval Een plotselinge, onmiddellijke, onverwachte, van buiten komende inwerking van geweld op of in het lichaam van de verzekerde, welke inwerking een medisch vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, dat het overlijden of blijvende lichamelijke en/of geestelijke invaliditeit van verzekerde ten gevolge heeft. 1.3 Blijvende functionele invaliditeit Objectiveerbaar blijvend geheel of gedeeltelijk verlies of blijvend geheel of gedeeltelijk functieverlies van enig direct door lichamelijk letsel, zijnde een direct door een ongeval veroorzaakte anatomische beschadiging, getroffen deel of orgaan van het lichaam van verzekerde. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel 2.1 Omvang van de dekking Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen indien verzekerde overlijdt ten gevolge van bij een ongeval tijdens de geldigheidsduur van de verzekering opgelopen lichamelijk letsel of indien verzekerde hierdoor blijvend functioneel invalide wordt. Rubriek A (overlijden) In geval van overlijden van verzekerde wordt het voor overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd. Indien verzekerde overlijdt ten gevolge van het bij een ongeval opgelopen lichamelijk letsel, terwijl er door verzekeraar in verband met ditzelfde ongeval al een uitkering wegens blijvende functionele invaliditeit is verstrekt, zal: het uitgekeerde bedrag in mindering worden gebracht op de te verlenen uitkering voor overlijden geen terugvordering plaatsvinden als de al verleende uitkering hoger is dan de uitkering voor overlijden. Rubriek B (blijvende functionele invaliditeit) In geval van blijvende functionele invaliditeit van verzekerde wordt de uitkering vastgesteld op een percentage van het voor blijvende functionele invaliditeit verzekerde bedrag. Indien verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende functionele invaliditeit overlijdt anders dan ten gevolge van het ongeval dat de invaliditeit veroorzaakte, dan blijft het recht op uitkering voor blijvende functionele invaliditeit bestaan. De hoogte van deze uitkering wordt door verzekeraar bepaald aan de hand van de op grond van medische rapporten verwachte graad van blijvende functionele invaliditeit, waarvan sprake zou zijn geweest in geval verzekerde niet zou zijn overleden. Artikel 2.2 Aanvullende dekking Onder een ongeval wordt tevens verstaan: a. acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen en anders dan het binnenkrijgen van allergenen b. besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens, dier of goederen c. het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen of allergenen d. verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze spierletsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen e. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte f. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden g. wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel h. koepokken, miltvuur, mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft, ringvuur (trichophytie) en de ziekte van Bang i. complicaties of verergering van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van de door het ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling j. lichamelijk functionele beperkingen van de cervicale wervelkolom als gevolg van een cervicaal acceleratie trauma (Whiplash) BLAD 1/4 VOORWAARDEN WDTH11G

9 k. een ongeval ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand van verzekerde of een ongeval ontstaan als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van verzekerde. Ten aanzien van een ongeval ontstaan als gevolg van geestelijke afwijkingen van verzekerde blijft het bepaalde in artikel 3.1 sub a. onverkort van kracht. Artikel 2.3 Tijdsduur, dekkingsgebied en verzekerden voor wie de verzekering van kracht is De verzekering is voor de werknemer met wie verzekeringnemer een fulltime dienstverband is aangegaan wereldwijd van kracht gedurende 24 uur per dag. De verzekering is voor de werknemer met wie verzekeringnemer een parttime dienstverband is aangegaan binnen Nederland van kracht gedurende 24 uur per dag op de dagen waarop de werknemer ingevolge de arbeidsovereenkomst zijn werkzaamheden bij verzekeringnemer dient te verrichten. De verzekering is voor de werknemer met wie verzekeringnemer een oproepcontract, zijnde een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract of een min-maxcontract, is aangegaan van kracht gedurende de uren dat de werknemer is opgeroepen en daadwerkelijk aan de oproep al dan niet verplicht gehoor heeft gegeven. Hieronder wordt begrepen het woonwerkverkeer, zijnde het direct aan de werkzaamheden ten behoeve van verzekeringnemer voorafgaande/aansluitende, rechtstreekse vervoer via de meest gangbare route voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is van/naar de woonplaats van de werknemer naar/van de winkel. De dekking voor een verzekerde eindigt automatisch op de dag waarop: het dienstverband eindigt verzekerde 70 jaar is geworden verzekerde komt te overlijden. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Naast de in de pakketpolisvoorwaarden omschreven uitsluitingen, zijn op de verzekering de volgende uitsluitingen van toepassing: Artikel 3.1 Niet verzekerde ongevallen Niet verzekerd zijn ongevallen: a. ontstaan door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld of met goedvinden van verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende b. in verband met het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe c. ten gevolge van een waagstuk waarbij verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter juiste vervulling van zijn werkzaamheden, bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden d. mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank, tenzij wordt aangetoond dat verzekerde ten tijde van het ongeval minder dan 0,8 alcohol in zijn bloed had, dan wel het ademalcoholgehalte minder dan 350 microgram was e. ten gevolge van deelneming aan of voorbereiding tot snelheidswedstrijden met motorrijtuigen of motorvaartuigen, alsmede deelneming aan snelheidswedstrijden met rijwielen f. waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen heeft gehouden g. die verband houden met het gebruik maken van een motorvliegtuig, anders dan als passagier. Artikel 3.2 Niet verzekerde situaties Niet verzekerd zijn: a. psychische aandoeningen, van welke oorzaak ook, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van een bij het ongeval ontstaan blijvende hersenweefsel beschadiging b. pijn en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen c. ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposie), krakende peesschedeontsteking (tendovaginitis crepitans), spierverrekkingen, zweepslag (coup de fouet), periartritis humeroscapularis, tennisarm (epicondylitis lateralis), of golfersarm (epicondylitis medialis) d. de gevolgen van door verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een onder de verzekering gedekt ongeval, dat deze behandeling noodzakelijk maakte. Hoofdstuk 4 Schade In aanvulling op hetgeen in de pakketpolisvoorwaarden is omschreven inzake schade, geldt het navolgende: Artikel 4.1 Verplichtingen bij een ongeval Verzekeringnemer en/of verzekerde en/of belanghebbende (of hun vertegenwoordigers) bij de uitkering zijn verplicht: bij overlijden (rubriek A) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk ten minste 48 uur vóór de begrafenis of crematie aan verzekeraar het ongeval te melden onder vermelding van alle van belang zijnde gegevens en van de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden BLAD 2/4 VOORWAARDEN WDTH11G

10 elke door verzekeraar verzochte medewerking te verlenen voor onderzoek naar de doodsoorzaak, waaronder het verlenen van toestemming tot sectie, één en ander op straffe van verlies van aanspraak op uitkering zo spoedig mogelijk de verklaring van overlijden van de Burgerlijke Stand in te zenden. bij blijvende invaliditeit (rubriek B) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat een recht op uitkering zou kunnen ontstaan aan verzekeraar het ongeval te melden onder vermelding van alle van belang zijnde gegevens en van de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden Verzekerde dient zich voorts onder behandeling te stellen van een bevoegd geneeskundige, diens voorschriften op te volgen en elk door verzekeraar vereist geneeskundig onderzoek toe te staan. Artikel 4.2 Overschrijding meldingstermijn Indien door overschrijding van de meldingstermijn als omschreven in artikel 4.1 de belangen van verzekeraar niet zijn geschaad, wordt op die overschrijding geen beroep gedaan. Artikel 4.3 Wijze van vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B) De mate van blijvende invaliditeit wordt in Nederland vastgesteld door middel van medisch onderzoek. De bepaling van het percentage (functie)verlies geschiedt volgens objectieve maatstaven overeenkomstig de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (A.M.A.), waaraan de Nederlandse specialistenverenigingen zich confirmeren. De richtlijnen die daarin staan, worden aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen. Aan de hand van het door de medicus bepaalde percentage (functie)verlies wordt een uitkeringspercentage van het voor blijvende functionele invaliditeit verzekerde bedrag vastgesteld volgens onderstaande tabel: bij volledig (functie)verlies van uitkering hoofd: het gezichtsvermogen van beide ogen 100 % het gezichtsvermogen van een oog 30 % het gezichtsvermogen van het tweede oog als door de verzekering al uitkering is verleend 70 % voor het andere oog het gehele gehoorvermogen 60 % het gehoorvermogen van een oor 30 % het spraakvermogen 50 % de reuk en/of smaak 5 % alle gebitselementen zonder prothetische mogelijkheid (m.u.v. melkgebit en prothesen) 20 % alle gebitselementen met prothetische mogelijkheid (m.u.v. melkgebit en prothesen) 5 % inwendig orgaan: de milt 5 % een nier 5 % een long 25 % ledematen: een arm tot in het schoudergewricht 75 % een hand of alle vingers aan dezelfde hand 65 % een duim 25 % een wijsvinger 15 % een middelvinger 12 % een ringvinger of pink 10 % een been tot in het heupgewricht 75 % een voet 55 % een grote teen 10 % een andere teen 5 % de cervicale wervelkolom als gevolg van een whiplash syndroom 5 % BLAD 3/4 VOORWAARDEN WDTH11G

11 Bij gedeeltelijk verlies of blijvend gedeeltelijk functieverlies wordt met uitzondering van de reuk en/of smaak een evenredig deel van de vermelde percentages uitgekeerd. Voor de reuk en/of smaak geldt dat alleen bij geheel verlies uitkering wordt verleend. Bij verlies of functieverlies van een arm en hand of van een gedeelte van een arm en hand, wordt nooit meer uitgekeerd dan voor het verlies van de gehele arm tot in het schoudergewricht. Bij verlies of functieverlies van een been en voet of van een gedeelte van een been en voet, wordt nooit meer uitgekeerd dan voor het verlies van het gehele been tot in het heupgewricht. Voor alle niet in de tabel vermelde gevallen van blijvende invaliditeit worden 2 percentages vastgesteld: 1. naar de mate van blijvende invaliditeit zonder rekening te houden met het beroep van de verzekerde 2. naar de mate van blijvende invaliditeit rekening houdend met het beroep van de verzekerde. Als grondslag voor de uitkering wordt het hoogste percentage aangehouden. Artikel 4.4 Bestaande invaliditeit Wordt door een ongeval een lichaamsdeel getroffen dat vóór het ongeval al blijvende invaliditeit vertoonde, dan heeft verzekerde slechts aanspraak op uitkering op grond van het verschil tussen de mate van blijvende invaliditeit voor en na het ongeval. Artikel 4.5 Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B) Vaststelling van de uitkering voor blijvende invaliditeit vindt plaats uiterlijk 2 jaar na het ongeval of zoveel eerder als een blijvende toestand van de invaliditeit is komen vast te staan. Indien 1 jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, vergoedt verzekeraar over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf de 366e dag na het ongeval. De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. Indien de in artikel 4.1 genoemde meldingstermijn van 3 maanden is overschreden, gaat de rentevergoeding zoveel later in als de meldingstermijn is overschreden. Artikel 4.6 Begunstiging De begunstigden in de zin van de verzekering zijn: voor de uitkering op basis van de dekking voor overlijden (rubriek A) de echtgeno(o)t(e) van verzekerde, de geregistreerde partner of degene met wie verzekerde duurzaam samenleeft. De verzekerde wordt geacht duurzaam samen te leven indien dit is vastgelegd in een samenlevingscontract of, bij het ontbreken hiervan, indien de samenleving met een persoon op het moment van overlijden minimaal 5 jaar onafgebroken heeft geduurd en zij gedurende die periode op een gemeenschappelijk adres waren ingeschreven in het bevolkingsregister de kinderen van verzekerde de ouders van verzekerde de wettelijke erfgenamen van verzekerde, met uitzondering van de staat. Later genoemde begunstigden komen eerst in aanmerking indien alle eerder genoemde begunstigden ontbreken, overleden zijn of de uitkering hebben geweigerd. Als alle genoemde begunstigden ontbreken, vindt er geen uitkering plaats; voor de uitkering op basis van blijvende invaliditeit (rubriek B) de verzekerde zelf. Artikel 4.7 Maximale uitkering Ter zake van één of meer ongevallen tijdens de duur van de verzekering verzekerde overkomen, worden de percentages blijvende invaliditeit opgeteld tot een maximum van 100% en zal de som van alle uitkeringen het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag niet te boven gaan. Artikel 4.8 Dubbele uitkering Indien verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend voor 100% invalide wordt, zal verzekeraar het verzekerd bedrag voor overlijden respectievelijk het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit verdubbelen, indien het ongeval het gevolg is van brand* of ontploffing* in de winkel of het woonhuis van verzekerde. [* deze begrippen worden toegelicht in de bij de pakketpolisvoorwaarden behorende nadere omschrijvingen ] BLAD 4/4 VOORWAARDEN WDTH11G

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572) (572) 60.0646-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening van de rechtsbijstand en de beperkingen Artikel 4 Onvermogen Artikel

Nadere informatie

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (A 201) Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene en

Nadere informatie

ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E

ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Begripsomschrijvingen Verzekerden Verzekerde hoedanigheid Omvang van de dekking Verzekerde kosten Verlening

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 8.0096.00.0504 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Ongevallen

Expat Pakket Collectief Ongevallen Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 1 Omschrijving van de dekking Artikel 1.1 Ongeval 1.1.1 Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan:

Nadere informatie

AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING. Inhoudsopgave

AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd 4 De

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 188-20.1509 Datum 1 september 2015 Inhoud pagina 1 Omschrijving van de dekking 4 1.1 Ongeval 4 2 Recht op uitkering

Nadere informatie

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) (558) A60.1332-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017)

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden Alle werknemers

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

Ongevallenverzekering ONG 1.1

Ongevallenverzekering ONG 1.1 Ongevallenverzekering ONG 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Begunstiging 43 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG)

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG) Bijzondere voorwaarden Ongevallendekking 1. Nadere begripsomschrijvingen 2. Uitkering bij overlijden 3. Uitkering bij blijvende invaliditeit 4. Dekkingsgebied 5. Repatriëring na overlijden 6. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis (552) A60.634-01/06 Verzekerde activiteiten: Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het uitoefenen

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012 Deze bijzondere voorwaarden rechtsbijstand/algemene bepalingen zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad, de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 10-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1. EAG Polis Algemene Voorwaarden EAG-POI15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) (552) A60.634-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Begunstigden 1.2. Blijvende invaliditeit 1.3. Gebeurtenis 1.4. Ongeval 1.5. Verzekerden 1.6. Verzekering Artikel 2. Onzeker voorval

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 Bijzondere voorwaarden 15 132 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Evenementenverzekering Rubriek 3 Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 3 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Omschrijving van de dekking Recht op uitkering Uitsluitingen

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP)

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Polisvoorwaarden 5100-03 Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Inhoudsopgave Wegwijzer Zie hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bestuurder 1.2 Motorrijtuig 1.3 Ongeval 1.4 Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING

Nadere informatie

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Voorwaarden modelnummer ZZP-RB208 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08)

Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08) Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder Maatschappij wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO

Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij

Nadere informatie

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Rubrieksvoorwaarden In deze rubrieks voorwaarden zijn per dekking de rechten en de plichten van verzekerde en die van ons omschreven. Welke dekking(en) voor verzekerde van

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Artikel 1 Begripsomschrijvingen PAX TIBI MAR CE E VAN GELI STA MEVS GENERALI GROEP GENERALI verzekeringsgroep Postbus

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zr0 1012

Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Zakelijke Rechtsbijstand 8.3820.00.1104 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN Voorwaarden modelnummer ZP-V1008 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers

Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers 1 Begripsomschrijvingen 1.1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 1.2 verzekeringnemer: degene die

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI NnL Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zre 1012

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Wegwijzer in de polis ALGEMEEN RUBRIEKEN (vervolg) Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 17 Verzekerde activiteiten Art. 3 Risicowijziging en premievaststelling

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-VRB-1 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand Verzuim Compleet. Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01

Polisvoorwaarden TUB-VRB-1 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand Verzuim Compleet. Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01 Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd in Amsterdam, alsmede en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Waar kunt u of een nabestaande terecht na een ongeval?

Waar kunt u of een nabestaande terecht na een ongeval? N.V. Univé Schade Voorwaarden Ongevallenverzekering versie 1 Belangrijke informatie Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw ongevallenverzekering. In deze voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Polisvoorwaardenblad 349-00 Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 1 Overdracht De maatschappij heeft

Nadere informatie

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?.

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?. N.V. Univé Schade Voorwaarden Ongevallenverzekering versie 2 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van deze ongevallenverzekering. In deze voorwaarden staat waarvoor de verzekering

Nadere informatie

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs.

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs. VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE Bheticketing.com Bheticketing.com, Breedstraat 50, 8911 GJ Leeuwarden Contact Stuur ons een e-mail via help@getickt.com Soort garantie Annuleringsgarantie Garantie gerechtigde

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BROI 06-03(AV) Inhoudsopgave BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. art. Begripsomschrijvingen 1 De werknemers en de bestuurders 2 De verzekerde

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN BVW-OIO(0109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt, zijn

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Rechtsbijstandverzekering ZW-RB-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering bij Avero Inkomen Continu. Uw Rechten & Plichten

Voorwaarden Ongevallenverzekering bij Avero Inkomen Continu. Uw Rechten & Plichten Voorwaarden Ongevallenverzekering bij Avero Inkomen Continu Uw Rechten & Plichten Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Modelnummer: 42822 2 Waarom zijn deze voorwaarden

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor 55-plussers (553)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor 55-plussers (553) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor 55-plussers (553) (553) 60.1550-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Ongevallen AEGOV08 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie