ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E"

Transcriptie

1 ELEKTRONICAVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11E BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Elektronica De bedrijfsklaar in de winkel aanwezige: vast opgestelde telefooncentrale en bijbehorend(e) toestel(len) vast opgestelde computerapparatuur, die uitsluitend wordt gebruikt voor de administratie van de winkel printer, fax- en/of kopieermachine betaalsystemen en kassaregisters en hieraan gekoppelde productherkennings- en/of productopwaardeersystemen elektronische beveiligingsapparatuur inclusief een beveiligingscamera koel- en diepvrieskasten/kisten, verzekeringnemer dienende ter uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Elektronica van derden, bij verzekeringnemer in gebruik, is meeverzekerd voor zover niet of niet voldoende elders verzekerd. Onder elektronica worden niet verstaan: mobiele communicatie- en/of computerapparatuur inclusief mobiele telefoon/tablets, informatiedragers, een geldautomaat (ATM), een OV-chipkaart oplaadautomaat (AVM), (pas)fotostudioapparatuur en elektronica bestemd voor de verkoop. 1.2 Object Een voorwerp behorende tot de elektronica. 1.3 Gebeurtenis Een gevaar als nader in de voorwaarden omschreven, waarvoor de verzekering dekking biedt. 1.4 Schade Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur van een object. 1.5 Expert Een (schade)expert ingeschreven in het door het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) gehouden register. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel 2.1 Omvang van de dekking Verzekerd is een plotselinge en onvoorziene schade die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering direct is veroorzaakt door een van buiten komend onheil, anders dan een gevaar als omschreven in artikel 2.1 van de polisvoorwaarden WDTH11B. Artikel 2.2 Bijzondere dekking De verzekering dekt tevens een plotselinge en onvoorziene schade die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering direct is veroorzaakt door: a. een gebrek of de aard van het object, zijnde een minderwaardige eigenschap die een technisch soortgelijk object niet behoort te hebben b. een storing, zijnde een acute onderbreking of hapering van de werking van het object zonder dat er eenduidig schade is vast te stellen, waarbij het bedrijfsproces uitsluitend hersteld kan worden door vervanging van een of meerdere disfunctionerende onderdelen. Deze dekking bestaat alleen als: het object gerekend vanaf het bouwjaar maximaal 4 jaar oud is én voor het object een onderhoudscontract is afgesloten én minimaal een maal per jaar onderhoud, bestaande uit ten minste controleren, reinigen en afstellen, plaatsvindt én alle aanbevelingen uit het onderhoud zijn uitgevoerd. Artikel 2.3 Dekking boven het verzekerde bedrag De verzekering dekt eveneens, zo nodig boven het op de polis vermelde verzekerde bedrag, de hierna genoemde kosten, ontstaan als gevolg van het optreden van een gebeurtenis: a. opruimingskosten, waaronder te verstaan de niet reeds in de schadevaststelling begrepen kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van een object, die het noodzakelijke gevolg zijn een gebeurtenis, tot maximaal 10% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag voor elektronica b. bereddingskosten, tot maximaal 50% van het op de polis vermelde verzekerde bedrag voor elektronica. BLAD 1/3 VOORWAARDEN WDTH11E

2 Artikel 2.4 Handhaving verzekering Na herstel van schade blijft de verzekering zonder bijbetaling van premie ten volle van kracht, ongeacht verrichte schadevergoedingen. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Naast de in de pakketpolisvoorwaarden omschreven uitsluitingen, zijn op de verzekering de volgende uitsluitingen van toepassing: Artikel 3.1 Natuurgevaar Niet verzekerd is schade veroorzaakt door aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm* of (langdurige) neerslag*. [* deze begrippen worden toegelicht in de bij de pakketpolisvoorwaarden behorende nadere omschrijvingen ] Artikel 3.2 Objectgerelateerde schade Niet verzekerd zijn: schade aan software die niet het directe gevolg is van schade aan de hardware corrosie, erosie, slijtage en elke ander geleidelijke achteruitgang opgetreden als natuurlijk gevolg van de normale werking van het object; deze uitsluiting geldt alleen voor dat onderdeel dat rechtstreeks door een van de genoemde invloeden is getroffen en is niet van toepassing op beschadiging die daarvan het gevolg is schade als gevolg van het voortdurend overbelasten van of experimenteren met de elektronica schade bestaande uit krassen en/of schrammen en/of andere esthetische beschadigingen waardoor de goede technische werking van het object niet wordt beïnvloed schade aan of verlies van (smelt)zekeringen, vloeistoffen, gassen en/of koelmedia schade verhaalbaar op grond van enige overeenkomst, zoals een leverings-, garantie- of onderhoudscontract waardevermindering van een object of het geheel waarvan het object deel uitmaakt. Artikel 3.3 Geldautomaat (ATM) Niet verzekerd is schade door, opgetreden bij of voortgevloeid uit een plofkraak of ramkraak dan wel een poging daartoe gericht op een zich in of aan de buitengevel van de winkel bevindende geldautomaat (ATM). Hoofdstuk 4 Schade In aanvulling op hetgeen in de pakketpolisvoorwaarden is omschreven inzake schade, geldt het navolgende: Artikel 4.1 Schadevergoeding De schadevergoeding omvat naar keuze van verzekeraar het verschil tussen de waarde van het object onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis of de herstelkosten van een voor herstel vatbaar object onmiddellijk na de gebeurtenis. Bij de bepaling van de waarde van het object onmiddellijk vóór de gebeurtenis wordt uitgegaan van de hieronder genoemde waardegrondslag, terwijl bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk ná de gebeurtenis met deze waardegrondslag rekening zal worden gehouden: 1. de nieuwwaarde, zijnde het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van een nieuw object van dezelfde soort en kwaliteit 2. echter de vervangingswaarde/dagwaarde, zijnde het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig object, indien: verzekeringnemer reeds vóór de gebeurtenis het voornemen had de bedrijfsactiviteiten te beëindigen verzekeringnemer niet tot voortzetting van de winkel en herinvestering overgaat respectievelijk hiervan niet binnen 52 weken na de schadedatum aan verzekeraar schriftelijk mededeling wordt gedaan sprake is van een object dat gerekend vanaf het bouwjaar meer dan 3 jaar oud is of waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde respectievelijk van een object dat is onttrokken aan het gebruik waarvoor het is bestemd. Niet tot de herstelkosten behoren de kosten van een voorlopig herstel en de kosten van verandering, verbetering of onderzoek die met de opheffing van schade geen verband houden. Kostentoeslagen voor overwerk en/of expressebestelling, alsmede overige kosten ter bespoediging van het herstellen worden vergoed tot maximaal 50% van het schadebedrag zoals vastgesteld volgens dit artikel. Artikel 4.2 Ontdekkingstermijn Schadevergoeding is slechts verschuldigd ter zake van schade die is ontdekt binnen 12 maanden nadat het feit of de omstandigheden waardoor de schade is ontstaan zich heeft voorgedaan. Artikel 4.3 Expertise Verzekeraar is altijd gerechtigd om hetzij voor aanvang van het herstel, hetzij na ontvangst van gespecificeerde (herstel)nota s de omvang en oorzaak van de schade door een expert te laten vaststellen dan wel controleren. Verzekeringnemer is verplicht hiertoe zijn volle medewerking te verlenen en de expert alle gegevens te verstrekken die voor een juiste taakvervulling nodig worden BLAD 2/3 VOORWAARDEN WDTH11E

3 geoordeeld, waaronder het ter inzage geven van de polis en andere administratieve gegevens, alsmede het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade. Honoraria en kosten van de expert zijn ten volle voor rekening van verzekeraar. Artikel 4.4 Vergoeding van de schade De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst door verzekeraar van alle noodzakelijke gegevens en stukken. Verzekeraar is niet eerder dan na afloop van deze termijn tot nakoming van zijn verplichting tot uitkering van de schade gehouden. Verzekeraar heeft het recht na vaststelling van de schade naar nieuwwaarde eerst een uitkering te doen van 50% van de naar nieuwwaarde berekende schadevergoeding, dan wel van 100% van de naar dagwaarde berekende schadevergoeding indien dit minder is. De uitkering van het eventuele restant zal plaatsvinden nadat door verzekeringnemer voldoende is aangetoond dat heraanschaf dan wel herstel heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat de totale uitkering niet meer zal bedragen dan de daarvoor werkelijk bestede kosten. Verzekeringnemer kan een beschadigd object dat nog is te herstellen of een restantwaarde heeft niet aan verzekeraar afstaan tegen vergoeding van de waarde die het object vóór de gebeurtenis had. Artikel 4.5 Andere verzekeringen Verzekeringnemer is verplicht opgave te doen van alle hem bekende overige verzekeringen die dekking bieden dan wel zouden kunnen bieden voor de schade als nader omschreven in hoofdstuk 2. BLAD 3/3 VOORWAARDEN WDTH11E

4 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11F BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. De verzekeraar heeft de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering overgedragen aan DAS, Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., hierna te noemen: DAS. De verzekeraar garandeert nakoming door DAS van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Bij een beroep op rechtsbijstand overeenkomstig de dekking van de verzekering kan verzekeringnemer zich na overleg met de gevolmachtigde WUTHRICH assuradeuren bv desgewenst rechtstreeks tot DAS wenden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Rechtsbijstand a. het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde die in een geschil betrokken is geraakt. Hieronder wordt verstaan: het adviseren van verzekeringnemer over zijn rechtspositie en over de mogelijkheden het door hem gewenste resultaat te behalen het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) vorderingen het geldend maken van vorderingen of het namens verzekeringnemer indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken b. het vergoeden of voorschieten van de kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel Gebeurtenis Een voorval dat, of de feitelijke ontwikkeling die, redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van een geschil. Bij verhaal van schade is het schadeveroorzakende voorval de gebeurtenis. Een gebeurtenis waarvan verzekeringnemer niet op de hoogte was en ook niet behoefde te zijn, kan niet worden aangemerkt als oorzaak van het geschil. Bij twijfel is het aan verzekeringnemer om dit aan te tonen. Een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien uit een gebeurtenis wordt beschouwd als één geschil. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel 2.1 Omvang van de dekking Verzekerd is het risico dat verzekeringnemer bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten in een geschil met een op geld waardeerbaar belang moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits: de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de geldigheidsduur van de verzekering de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand bij aanvang van de verzekering redelijkerwijs niet voorzien konden worden. Verzekeringnemer kan voorts aanspraak maken op rechtsbijstand: ten behoeve van zijn werknemers, bestuurders of hun nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel 6:108 BW, voor verhaal van door hen geleden schade, ontstaan door een beschadiging aan lijf of goed (met uitzondering van motorrijtuigen) ten behoeve van zijn werknemers en bestuurders voor bijstand in een strafzaak. Deze aanspraak kan alleen gemaakt worden als het voorval waaruit de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit in direct verband staat met de uitvoering van werkzaamheden voor verzekeringnemer. De omvang van de dekking wordt nader bepaald door hetgeen hierover in deze voorwaarden is omschreven. Artikel 2.2 Adviesservice Verzekeringnemer heeft aanspraak op de juridisch adviesservice als hij bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten behoefte heeft aan juridisch advies van een juridisch deskundige als gevolg van een onzekere gebeurtenis. De te verlenen adviesservice omvat het eenmalig telefonisch verlenen van juridisch advies aan de hand van informatie die verzekeringnemer telefonisch verstrekt. Artikel 2.3 Verlenen van rechtsbijstand De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening van de rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige. Voor zover de deskundige in loondienst van DAS de rechtsbijstand BLAD 1/4 VOORWAARDEN WDTH11F

5 verleent, overlegt DAS met verzekeringnemer over de wijze van behandeling en informeert hem over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. Artikel 2.4 Inschakeling externe deskundigen Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is de behandeling of een deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige, is uitsluitend DAS bevoegd om, na overleg met verzekeringnemer, opdrachten daartoe te verstrekken. Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om de belangen van verzekeringnemer in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, volgt DAS de keuze van verzekeringnemer. De opdrachten worden steeds namens verzekeringnemer gegeven. Verzekeringnemer machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. Als de zaak in Nederland dient, komen alleen advocaten die in Nederland zijn ingeschreven in aanmerking. Dient de zaak in het buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in het desbetreffende land zijn ingeschreven. In alle andere gevallen bepaalt DAS de keuze. DAS is niet verplicht om in het kader van eenzelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer dan 1 advocaat (al dan niet in loondienst van DAS) of (andere) externe deskundige een opdracht te verstrekken. Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend door een advocaat die niet in loondienst is van DAS, treedt DAS slechts op als financier van de daarmee gemoeide kosten overeenkomstig het bepaalde in artikel Artikel 2.5 Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met de verlening van rechtsbijstand door deskundigen in loondienst van DAS is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt ter inzage bij DAS. DAS is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de werkzaamheden van een door DAS ingeschakelde externe deskundige. Artikel 2.6 Meer belanghebbenden DAS hoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast verzekeringnemer ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als verzekeringnemer, na toestemming van DAS, samen met (een aantal) andere belanghebbenden collectief actie voert via een externe deskundige, vergoedt DAS aan verzekeringnemer naar evenredigheid de ten behoeve van alle belanghebbenden gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. Artikel 2.7 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht Ingeval van een vordering op grond van een onrechtmatige daad, ingeval van een strafzaak en ingeval van geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten van een bedrijfsmotorrijtuig wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van 1 van die landen bevoegd is en het recht van 1 van die landen van toepassing is. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is. Artikel 2.8 Minimum belang Verzekeringnemer kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste 450 beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken. Artikel 2.9 Wachttijd DAS verleent geen rechtsbijstand als het geschil zich heeft voorgedaan binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Ingeval van een geschil over onteigening is de wachttijd 12 maanden. Er geldt geen wachttijd als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering waaraan verzekeringnemer bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen. Artikel 2.10 Kosten van rechtsbijstand, kostenmaximum en eigen risico Voor vergoeding komen in aanmerking de hieronder omschreven kosten van rechtsbijstand: a. alle interne kosten, zijnde de kosten van de deskundigen in loondienst van DAS b. tot ten hoogste per geschil de volgende externe kosten: de kosten van de externe deskundigen die door DAS worden ingeschakeld, voor zover deze kosten redelijk en noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de opdracht dat deel van de kosten van een door DAS ingeschakelde mediator, dat voor rekening van verzekeringnemer komt voor zover deze kosten naar het oordeel van DAS noodzakelijk zijn voor de verlening van de mediation de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen de proceskosten die ten laste van verzekeringnemer blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken reis- en verblijfkosten van verzekeringnemer als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis. In alle geschillen geldt een eigen risico van 10% over de advocaatkosten. BLAD 2/4 VOORWAARDEN WDTH11F

6 Artikel 2.11 Belangenconflict Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak maken en hebben op rechtsbijstand door DAS. In dat geval hebben zowel verzekeringnemer als de verzekerde op de andere polis recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze. DAS vergoedt de kosten hiervan overeenkomstig het bepaalde in artikel Artikel 2.12 De geschillenregeling Als verzekeringnemer het oneens blijft met het oordeel van DAS over de regeling van het geschil waarvoor hij beroep op de verzekering heeft gedaan, dan kan hij DAS schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar zijn keuze. DAS legt dan dit meningsverschil, met alle relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt verzekeringnemer ook zelf nog eens het meningsverschil. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kosten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten laste van het verzekerde kostenmaximum als bedoeld in artikel De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS voortgezet in overeenstemming met het oordeel van de advocaat, tenzij verzekeringnemer op dat moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken van zijn recht om de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voort te zetten. Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe deskundige, mag de opdracht niet worden verstrekt aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven of aan een kantoorgenoot van hem. Als verzekeringnemer zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan vergoedt DAS achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand overeenkomstig het bepaalde in artikel Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een meningsverschil over de regeling van het geschil tussen verzekeringnemer en een advocaat of een door DAS ingeschakelde externe deskundige. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Naast de in de pakketpolisvoorwaarden omschreven uitsluitingen, zijn op de verzekering de volgende uitsluitingen van toepassing: Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen en uitgesloten rechtsproblemen DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand: a. als verzekeringnemer in strijd met de polisvoorwaarden handelt en de belangen van DAS daardoor schaadt; hiervan is in ieder geval sprake als hij zijn verzoek om rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat DAS alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen b. als het geschil het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten van verzekeringnemer of als hij het ontstaan daarvan of van de behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen c. in een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt, dan wel als verzekeringnemer willens en wetens heeft gehandeld; DAS vergoedt echter achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn d. voor zover verzekeringnemer voor de behartiging van zijn belangen aanspraak kan maken op een aansprakelijkheidsverzekering e. bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling, alsmede in een geschil gedurende de tijd dat verzekeringnemer in faillissement of surseance van betaling verkeert f. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen daarvoor in de plaats komende regresvorderingen en vorderingen op grond van artikel 5:37 BW g. bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen h. bij incasso van vorderingen uit overeenkomst. Artikel 3.2 Uitgesloten geschillen DAS verleent geen rechtsbijstand in een geschil: a. tussen verzekeringnemer en DAS, dan wel in een geschil over de uitleg en/of uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst; DAS vergoedt echter achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als verzekeringnemer in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt b. over het aanschaffen van een tweedehands motorrijtuig, tenzij dat is gekocht onder schriftelijke garantie bij een officiële dealer c. over het aanschaffen, voorhanden hebben, onderhouden, besturen en/of verkopen van een (lucht)vaartuig d. dat verband houdt met het besturen van een motorrijtuig of een vaartuig, terwijl de bestuurder niet bevoegd was dit te besturen; DAS doet hierop in een strafzaak geen beroep als de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen of als verzekeringnemer niet wist en redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder het bedrijfsmotorrijtuig onbevoegd bestuurde e. over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi- of merkenrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam f. over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies g. op fiscaal of fiscaalrechtelijk gebied met (overheids)instanties, zoals geschillen over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen h. over onroerende zaken, tenzij deze betrekking hebben op de winkel i. over bodemverontreiniging j. dat is ontstaan doordat verzekeringnemer instaat voor verplichtingen van anderen of doordat een vordering of verplichting van een ander op hem is overgegaan BLAD 3/4 VOORWAARDEN WDTH11F

7 k. over het aantrekken en beheren van bedrijfskapitaal of het verschaffen van zekerheid l. over het stichten van een (nieuwe) onderneming of het beëindigen van de onderneming m. met organen van de onderneming of over samenwerkingsverbanden in een (personen)vennootschap of een rechtspersoon n. over het verwerven van een (deel van een) onderneming, alsmede het overdragen van (een deel van) de onderneming o. dat een gevolg is van natuurrampen. Hoofdstuk 4 Schade In aanvulling op hetgeen in de pakketpolisvoorwaarden is omschreven inzake schade, geldt het navolgende: Artikel 4.1 Verplichtingen van verzekeringnemer Indien verzekeringnemer een verzoek om rechtsbijstand wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil aan bij DAS. Als twijfelachtig is of het verzoek om rechtsbijstand van verzekeringnemer betrekking heeft op een geschil, moet verzekeringnemer de aanwezigheid van een geschil aantonen door een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over de feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en over de oorzaak en veroorzaker van het geschil. Geeft het rapport voldoende grond voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt DAS de kosten van het rapport. Als verzekeringnemer om rechtsbijstand verzoekt, verleent hij alle medewerking aan DAS of aan de ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij: alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben op verzoek van DAS de omvang van het geschil en/of het (financieel) belang aannemelijk maakt DAS machtigt de stukken die een externe deskundige over zijn verzoek ter beschikking heeft in te zien zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van de gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden verplicht is om alle medewerking te verlenen en/of om zijn rechten aan DAS over te dragen om de gemaakte of nog te maken kosten op derden te verhalen alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden. Artikel 4.1 Restitutieplicht verzekeringnemer DAS schiet de in artikel 2.10 omschreven kosten van rechtsbijstand voor die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden. Verzekeringnemer is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, als deze kosten daadwerkelijk verhaald, verrekend of door anderen vergoed zijn, te restitueren aan DAS. Daaronder worden onder andere verstaan de door verzekeringnemer ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en de voor verzekeringnemer verrekenbare BTW. BLAD 4/4 VOORWAARDEN WDTH11F

8 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN POLISVOORWAARDEN WDTH11G BEPALINGEN VOOR DEZE VERZEKERING Deze specifieke polisvoorwaarden vormen een geheel met de pakketpolisvoorwaarden van de pakketpolis voor detaillisten. Bij verschil tussen beide voorwaarden gaan de bepalingen van deze specifieke polisvoorwaarden vóór op de pakketpolisvoorwaarden. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde De persoon bij wiens overlijden ten gevolge van een ongeval of bij wiens blijvende functionele invaliditeit ten gevolge van en ongeval een uitkering wordt verstrekt. 1.2 Ongeval Een plotselinge, onmiddellijke, onverwachte, van buiten komende inwerking van geweld op of in het lichaam van de verzekerde, welke inwerking een medisch vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, dat het overlijden of blijvende lichamelijke en/of geestelijke invaliditeit van verzekerde ten gevolge heeft. 1.3 Blijvende functionele invaliditeit Objectiveerbaar blijvend geheel of gedeeltelijk verlies of blijvend geheel of gedeeltelijk functieverlies van enig direct door lichamelijk letsel, zijnde een direct door een ongeval veroorzaakte anatomische beschadiging, getroffen deel of orgaan van het lichaam van verzekerde. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel 2.1 Omvang van de dekking Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen indien verzekerde overlijdt ten gevolge van bij een ongeval tijdens de geldigheidsduur van de verzekering opgelopen lichamelijk letsel of indien verzekerde hierdoor blijvend functioneel invalide wordt. Rubriek A (overlijden) In geval van overlijden van verzekerde wordt het voor overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd. Indien verzekerde overlijdt ten gevolge van het bij een ongeval opgelopen lichamelijk letsel, terwijl er door verzekeraar in verband met ditzelfde ongeval al een uitkering wegens blijvende functionele invaliditeit is verstrekt, zal: het uitgekeerde bedrag in mindering worden gebracht op de te verlenen uitkering voor overlijden geen terugvordering plaatsvinden als de al verleende uitkering hoger is dan de uitkering voor overlijden. Rubriek B (blijvende functionele invaliditeit) In geval van blijvende functionele invaliditeit van verzekerde wordt de uitkering vastgesteld op een percentage van het voor blijvende functionele invaliditeit verzekerde bedrag. Indien verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende functionele invaliditeit overlijdt anders dan ten gevolge van het ongeval dat de invaliditeit veroorzaakte, dan blijft het recht op uitkering voor blijvende functionele invaliditeit bestaan. De hoogte van deze uitkering wordt door verzekeraar bepaald aan de hand van de op grond van medische rapporten verwachte graad van blijvende functionele invaliditeit, waarvan sprake zou zijn geweest in geval verzekerde niet zou zijn overleden. Artikel 2.2 Aanvullende dekking Onder een ongeval wordt tevens verstaan: a. acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen en anders dan het binnenkrijgen van allergenen b. besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens, dier of goederen c. het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen of allergenen d. verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze spierletsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen e. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte f. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden g. wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel h. koepokken, miltvuur, mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft, ringvuur (trichophytie) en de ziekte van Bang i. complicaties of verergering van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van de door het ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling j. lichamelijk functionele beperkingen van de cervicale wervelkolom als gevolg van een cervicaal acceleratie trauma (Whiplash) BLAD 1/4 VOORWAARDEN WDTH11G

Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering

Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Inhoud van de polis ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN 1 Strekking van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3 Ongeval als gevolg van ziekte 4 Tijdsduur

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Definities Pagina 2 Artikel 2: Dekking Pagina 3 Artikel 3: Uitsluitingen Pagina 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer VvE-RB115 4256B-14-11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 10 Aansprakelijkheid. Mini-Casco en Casco Artikel 11 Mini-Casco en Casco. Werkrisico Artikel 12 Werkrisico

Aansprakelijkheid Artikel 10 Aansprakelijkheid. Mini-Casco en Casco Artikel 11 Mini-Casco en Casco. Werkrisico Artikel 12 Werkrisico Voorwaarden Vrachtautoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.08 B Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Vervangend

Nadere informatie

WIJZIGING VAN HET RISICO LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 10 ALGEMENE INFORMATIE

WIJZIGING VAN HET RISICO LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 10 ALGEMENE INFORMATIE VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.08 E INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN 1 Strekking

Nadere informatie

Summa Polis voor Ondernemers

Summa Polis voor Ondernemers Summa Polis voor Ondernemers VOORWAARDEN Vrachtautoverzekering (Model M-SU 03.5.08 C) Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden die ook op deze verzekering van toepassing zijn. Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model OE 03.2.08 B Collectieve Ongevallenverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving van de dekking 1 Strekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 11 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Artikel 11 Aansprakelijkheid Voorwaarden Bestelautoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.09 B Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 11 Aansprakelijkheid 7

Aansprakelijkheid Artikel 11 Aansprakelijkheid 7 Voorwaarden Bestelautoverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.09 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 12 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Artikel 12 Aansprakelijkheid Voorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.07 C Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

M 03.2.34-0613. Polisvoorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering

M 03.2.34-0613. Polisvoorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering M 03.2.34-0613 Polisvoorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering polisvoorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering A amsterdam delta Lloyd Schadeverzekering NV model M 03.2.34 B Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstand 0112. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstand 0112. Inhoudsopgave Inhoudsopgave I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Adviesservice Artikel 3 Verzekerd risico Artikel 4 De wachttijd Artikel 5 De Verlening van Rechtsbijstand Artikel 6 De kosten

Nadere informatie

Voorwaarden. Gezinsongevallen FGD 2013-01

Voorwaarden. Gezinsongevallen FGD 2013-01 Voorwaarden Gezinsongevallen FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Uitsluitingen 6 Artikel 4 Schade 7 Artikel 5

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 12 Dekking Aansprakelijkheid 8

Aansprakelijkheid Artikel 12 Dekking Aansprakelijkheid 8 PolisVoorwaarden Delta Lloyd Prominent Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.5.05 E Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 3 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan

Nadere informatie

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 09 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV RE 03.2.13 B-1106

Delta Lloyd Schadeverzekering NV RE 03.2.13 B-1106 VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Amsterdam MODEL RE 03.2.13 B INHOUD Artikel 1 Rechtsbijstandverlening

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand Rubriek Aansprakelijkheid voor Particulieren Rubriek Rechtsbijstandverzekering Algemeen Particulieren Verkeersdeelnemer Rubriek Rechtsbijstandverzekering Module

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 5 Artikel 5 Einde van de

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 5 Artikel 5 Einde van de

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 5 Artikel 5 Einde van de

Nadere informatie

M 0 3. 5. 0 5-1112. Polisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief A u tover zekering

M 0 3. 5. 0 5-1112. Polisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief A u tover zekering M 0 3. 5. 0 5-1112 Polisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief A u tover zekering POLISVoorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering A amsterdam delta Lloyd Schadeverzekering NV model M 03.5.05 E Inhoud

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie