Reglement Impulssubsidie kunsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Impulssubsidie kunsten"

Transcriptie

1 Reglement Impulssubsidie kunsten Impulssubsidies zijn projectsubsidies waarmee de stad een ad hoc circuit van flexibele kunst- en cultuurprojecten mogelijk maakt en waarbinnen ruimte is voor steeds nieuwe spelers in het veld. Ook jonge beginnende kunstorganisaties kunnen binnen het reglement impulssubsidie een aanvraag tot een meerjarige projectsubsidie indienen. Het is de bedoeling om startende kunstorganisaties met een beginnende vaste structuur en een aanzet tot een continue werking een opstart te geven naar een structurele erkenning en subsidiëring binnen het Vlaamse Kunstendecreet. Naast het zuiver projectmatige wil het Antwerpse kunstenbeleid jonge, startende organisaties die reeds enkele projecten met succes hebben gerealiseerd een perspectief geven op doorgroeimogelijkheden. Het stedelijk kunstenbeleid wil de professionalisering van deze organisaties ondersteunen. Dit door het toekennen van een traject- of meerjarige projectsubsidie. Bovendien kunnen deze organisaties zo structureel groeien en op termijn voldoen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van het Vlaamse Kunstendecreet. Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk organisaties te ondersteunen maar net diegene die een structurele erkenning binnen het Vlaamse Kunstendecreet beogen. Het is niet de bedoeling om organisaties die een negatieve boordeling krijgen binnen het Vlaamse Kunstendecreet binnen dit reglement structureel te ondersteunen. De subsidiëring van startende kunstorganisatie met een meerjarige projectsubsidie geldt voor een periode van maximaal drie jaar, waarna ze maximaal nog eenmaal opnieuw kan aangevraagd worden. Met dit reglement wil de stad Antwerpen de kwaliteitsvolle werking in de kunstensector consolideren en verder stimuleren. 1

2 Reglement Impulssubsidie Kunsten Artikel 1. Toepassingsgebied Artikel 1.1. Doel Het doel van dit reglement is het stimuleren van de nodige instroom van nieuwe actoren binnen het Antwerpse kunstenveld. Deze werken in het begin voornamelijk op projectmatige basis en willen doorstromen naar een (meer) structurele werking. Ze creëren bovendien een specifieke en aantoonbare meerwaarde voor Antwerpen, haar bewoners, haar studenten, haar bezoekers en haar bedrijven. Dit subsidiereglement is complementair aan het Vlaamse Kunstendecreet. Voor sommige kunstenaars en organisaties is een projectsubsidie dikwijls een stap in hun ontwikkeling. Maar voor een project kan men enkel resultaatsgericht, op korte termijn werken en geen afspraken maken voor lange termijn samenwerkingen met collega s artiesten, het huren van repetitieruimtes,. De bedoeling van de trajectsubsidies is in te spelen op deze lacunes. Zo wil het stedelijk kunstenbeleid onder meer jonge of beginnende kunstenaars stimuleren om zich aan een evolutie te wijden en hen de mogelijkheid geven om structureel samen te werken met Antwerpse of ruimer gezien Vlaamse cultuurhuizen. Artikel 1.2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring De kunstorganisatie voldoet aan volgende voorwaarden: - ze heeft een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; - het secretariaat en/of de maatschappelijke zetel is in Antwerpen gevestigd; - ze ontwikkelt een niet-commerciële kunst- of cultuurwerking in één of meer van volgende domeinen: - podiumkunsten (theater/dans); - beeldende of audiovisuele kunsten; - muziek; - literatuur; - sociaal-artistieke werking; - de algemene organisatie geeft blijk van een kwaliteitsvolle aanpak, zowel op artistiek inhoudelijk als op zakelijk vlak. Het project moet: - op het grondgebied van de stad Antwerpen plaatsvinden, tenzij het gaat om een internationaal project; - publiek toegankelijk zijn of een publieke component hebben zoals een publicatie, toonmoment, ; - afgebakend zijn in tijd en ruimte, inhoudelijk, financieel en qua personeel. Artikel 1.3. Beperkingen De subsidie: - kan nooit groter zijn dan het werkelijke financiële tekort van het project. Het tekort moet blijken uit de projectbegroting; 2

3 - is niet bedoeld voor winstgevende projecten. Sluit een project af met winst, dan kan de stad de toelage terugvorderen, eventueel in verhouding tot de subsidies van andere overheden; - wordt binnen de perken van de stedelijke begroting toegekend Gewone projectsubsidie Eén en dezelfde organisatie kan maximaal tweemaal per jaar en één maal per indiendatum een gewone projectsubsidie toegekend krijgen. Voor een identiek (herhalend) project kan aan dezelfde organisatie slechts driemaal een gewone projectsubsidie worden toegekend. Volgende projecten komen niet in aanmerking: - (individuele) afstudeerprojecten; - als ze als hobbywerking beschouwd kunnen worden; - kunsteducatieve projecten, deze projecten kunnen beroep doen op het reglement voor de ondersteuning van kunsteducatieve projecten. - als ze worden georganiseerd door: - overheidsbesturen of onderwijsinstellingen; - door commerciële organisaties of winst nastreven; - organisaties die structureel door de stad Antwerpen en/of de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd; - musea. De gewone projectsubsidie bedraagt maximum 90 % van de totale kosten van het project; zowel op begrotingsbasis als bij verantwoording. De aanvrager moet minstens 10% van de kosten dekken door recettes, sponsoring of subsidie van derden. Indien bij de verantwoording blijkt dat deze 10% norm niet is gehaald kan de stad een evenredig bedrag terugvorderen. Voor projecten die bij een vorige subsidieronde negatief zijn beoordeeld kan éénmaal een herziene aanvraag worden ingediend in een volgende ronde. Per project wordt maximum euro toegewezen Meerjarige projectsubsidie De organisatie moet: - tenminste driemaal een gewone projectsubsidie hebben ontvangen van de stad Antwerpen; - of reeds een projectsubsidie binnen het Vlaamse Kunstendecreet ontvangen hebben; - of in het verleden een structurele subsidie als kunst- of cultuurorganisatie van de stad Antwerpen ontvangen hebben maar op het moment van aanvraag geen structurele subsidie meer ontvangen. Per werkingsjaar (periode van 1 januari tot en met 31 december) kan een organisatie maximum euro meerjarige projectsubsidie ontvangen. 3

4 Artikel 2. Juridische grond De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen. Het Kunstendecreet van 2 april Het reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Antwerpen op 18 december 2006 (jaarnummer 2730). Het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli Het cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli Artikel 3. Duurtijd De duurtijd van dit reglement is onbepaald. Artikel 4. Categorieën Dit reglement subsidieert twee categorieën projecten: - categorie 1: artistieke projecten; - categorie 2: culturele projecten met een sociaal-artistieke focus. Artikel 4.1. Categorie 1: Artistieke projecten a. Definitie Een artistiek project wordt georganiseerd door een organisatie die in haar doelstellingen duidelijk te kennen geeft op systematische wijze artistieke producties, artistieke opleidingen en/of manifestaties te organiseren. De nadruk ligt op de artistieke creatie en presentatie. b. Doelstelling Jonge en nieuwe makers en organisaties stimuleren om projecten op te zetten die nieuwe impulsen aan het Antwerpse artistieke leven geven. Artikel 4.2. Categorie 2: culturele projecten met een sociaal-artistieke focus a. Definitie Een cultureel project met een sociaal-artistieke focus is sectoroverschrijdend. Het heeft enerzijds een sociale, welzijn gerelateerde, maatschappelijke kant en anderzijds een culturele of artistieke. De organisaties die het project uitvoeren hebben hoofdzakelijk een procesmatige werking met een artistieke en sociale dimensie. Deze subsidie wordt ook uitgereikt aan niet-kunstorganisaties. Hier gaat het over socio-culturele verenigingen die de leefbaarheid in de stad bevorderen. Zij doen dit door activiteiten aan te bieden die de cultuur- en/of vrijetijdsparticipatie bevorderen bij specifieke doelgroepen. b. Doelstelling De stad wil community art projecten en sociaal-artistieke projecten subsidiëren die van voldoende artistieke kwaliteit zijn en die de actieve beoefening van of participatie aan kunst en cultuur door specifieke doelgroepen bevorderen. 4

5 Artikel 5. Beoordelingscriteria Artikel 5.1. Overkoepelende criteria 1. Een project moet getuigen van artistieke relevantie en kwaliteit. Het gaat om de manier waarop een kunstenaar of een kunst- of cultuurorganisatie zich verhoudt tot de hedendaagse kunstpraktijk. Daarmee levert het een wezenlijke bijdrage aan de actuele kunstscène in Antwerpen; 2. De intrinsieke kwaliteit van het/de nog te realiseren kunstwerk(en). De reeds geleverde prestaties, de persoonlijkheid van de kunstenaar(s), de professionele inzet, de ambitie en de geloofwaardigheid van het voorstel dragen bij tot een positieve beoordeling. De volgende punten zijn kwaliteiten die gewicht in de schaal leggen bij het beoordelen van een subsidieaanvraag : het project zorgt voor een aanvulling op het culturele aanbod in de stad en draagt bij aan de diversiteit en de ontwikkeling van de betrokken kunstsector; het project is gericht op Antwerpenaren die doorgaans weinig met kunst en cultuur in aanraking komen; het project heeft betekenis voor de artistieke ontwikkeling van de indiener(s); de organisatie heeft de potentie om ook in de toekomst plannen en initiatieven te ontwikkelen; de participatie aan kunst en cultuur wordt actief gestimuleerd voor een zo divers mogelijk publiek, met bijzondere aandacht voor jongeren. Projecten die de culturele ontwikkeling en participatie bevorderen van kunstenaars, organisatoren en publiek dat bestaat uit jongeren, krijgen bijzondere aandacht; het organisatorisch, financieel en boekhoudkundig management van de organisatie en het project; de eigen financiële inbreng in het project blijkt uit de ingediende begroting. Artikel 5.2. Aandachtspunten per categorie Aandachtspunten voor categorie artistieke projecten Volgende aandachtspunten gelden bij de beoordeling: artistiek vernieuwend en/of experimenteel karakter van het project. Het project kan zowel inhoudelijk als vormelijk vernieuwend zijn: het bevat een uniek artistiek element of het gaat om een unieke samenwerking; artistieke relevantie en kwaliteit: de manier waarop een kunstenaar of een vereniging zich verhoudt tot de hedendaagse kunstenpraktijk en daarmee een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de actuele kunstscène in Antwerpen, en de intrinsieke kwaliteit van de nog te realiseren kunstwerk(en). De artistieke betekenis moet blijken uit kwaliteiten als integriteit, oorspronkelijkheid, creativiteit, vakmanschap en zeggingskracht. Deze kwaliteit is vooraf moeilijk te bepalen, De reeds geleverde prestaties, de persoonlijkheid van de kunstenaar(s), het professionalisme van de organisatie en deelnemende kunstenaars, de ambitie en de geloofwaardigheid van het voorstel dragen bij tot een positieve beoordeling. De kunstenaars moeten een professionele inzet en ambitie tonen. Niet de beroepskaart is van belang, noch de anciënniteit of de status. Wel de duidelijke intentie om, indien mogelijk, van het artistiek werk een fulltime professionele activiteit te maken; 5

6 de thematische dialoog van de kunstenaar met de sociale werkelijkheid en de grootstedelijke realiteit: de wijze waarop de kunstenaar of vereniging in de methodische ontwikkeling van het kunstwerk elementen gebruikt die behoren tot de stedelijke werkelijkheid en tot maatschappelijke dimensies zoals interculturaliteit en diversiteit; publiekswerking: de beoogde doelgroep van het project of de artistieke werking en de manier waarop de kunstvereniging of kunstenaar zich richt naar deze doelgroep(en)via onder meer een promotie- en communicatiebeleid. Kunstenaars of kunstverenigingen die niet voor het eerst deze subsidie aanvragen, leggen kwantitatieve en kwalitatieve publieksgegevens voor van het vorige project of van het vorige artistieke werkingsjaar, en zullen ook hierop beoordeeld worden; zichtbaarheid voor de stad Antwerpen Aandachtspunten voor categorie culturele projecten met een sociaal-artistieke focus Volgende aandachtspunten gelden bij de beoordeling: de projecten en de organisaties hebben een artistieke/culturele finaliteit waarin zowel de uitingen van de eigen artistieke expressie als het bevorderen van de toegang tot het bestaande artistieke aanbod een plaats krijgen; positieve omgang met de culturele diversiteit in de stad en de interculturele dialoog tussen stadsbewoners en het organiseren van uitwisseling en ontmoeting. Er worden aantoonbare inspanningen geleverd om andere gemeenschappen en culturen actief bij het project te betrekken; samenwerking met kunstenaars, kunstorganisaties, sociale en culturele organisaties; proceswerking: in het proces dat de essentie uitmaakt van het project en voorop staat in de werking, zijn de artistieke en maatschappelijke finaliteit evenwichtig aanwezig en concreet uitgewerkt; actieve cultuurparticipatie: de doelgroep participeert actief en is liefst concreet betrokken bij de opmaak, uitwerking, realisatie en evaluatie van het project; inhoudelijke en/of geografische blinde vlekken in de stad: het project is inhoudelijk vernieuwend en/of speelt zich af op een nieuwe of originele locatie op het grondgebied van de stad; de werking is laagdrempelig; hiertoe worden één of meer van de volgende elementen ingevuld: - het project heeft weinig of geen financiële of materiële drempels; - het project plant zich voor een korte of lange termijn direct herkenbaar in een lokaal netwerk in; de cultuurcompetentie verhogen. Artikel 6. Beoordelingsinstantie Artikel 6.1. Advies Een adviescommissie, samengesteld uit maximaal drie stedelijke ambtenaren en maximaal drie externe deskundigen (om de drie jaar te vervangen), brengt over de aanvragen een gemotiveerd advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. De kunstenbeleidscoördinator zit de adviescommissie voor, bij zijn afwezigheid is dit de cultuurbeleidscoördinator of een ander leidinggevend cultuurambtenaar. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 6

7 Het advies van de commissie bestaat uit de motivatie voor de al dan niet subsidiëring en een voorstel voor een subsidiebedrag. De beoordelingscommissie komt minstens tweemaal per jaar samen. Indien nodig kan deze frequentie worden verhoogd. Artikel 6.2. Beslissingsorgaan Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning en over de grootte van de subsidie Artikel 6.3. Ontvankelijkheid De eerste stap die het dossier doorloopt, is de ontvankelijkheidstoets. De administratie kijkt na of het aanvraagdossier: (1) tijdig is ingediend; (2) voldoet aan de nodige voorwaarden. Binnen 15 werkdagen, te rekenen vanaf de uiterste indiendatum, stuurt de stad Antwerpen een bericht naar de organisatie met de melding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan. Artikel 7. Aanvraagprocedure Artikel 7.1. Behandelende dienst Het bedrijf cultuur, sport, jeugd en onderwijs van de stad Antwerpen is de behandelende dienst. Het gaat na of het aanvraagdossier voldoet aan de vereisten uit dit reglement. Artikel 7.2. Manier van indienen dossier Een nieuwe subsidieaanvrager moet zich verplicht en minstens één week voor de uiterste indieningsdatum registreren op de verenigingendatabank: Aanvragen moeten volledig en tijdig worden ingediend via In uitzonderlijke gevallen zoals netwerkpanne kan een papieren aanvraagdossier worden binnen gebracht bij de behandelende dienst. Registreren op de verenigingendatabank blijft verplicht. Artikel 7.3. Samenstelling van het dossier Formele vereisten aanvraagdossier Bij het aanvraagformulier moeten volgende documenten digitaal worden toegevoegd: verwijzing naar de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad of kopie van de geldende statuten van de vzw; de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de gemandateerde bestuurder van de vzw;het bankrekeningnummer van de vzw; het btw- statuut en ondernemingsnummer; informatie over andere gevraagde subsidies voor hetzelfde doel; voor de meerjarige projectsubsidies de begroting van het lopende jaar; 7

8 voor de meerjarige projectsubsidies het laatste goedgekeurde jaarverslag: de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de rekeningen en een activiteitenverslag Motivering van de aanvraag Het aanvraagdossier moet volgende elementen bevatten: de aard van het project; een duidelijke omschrijving en motivering van het project met vermelding van de plaats, de datum en het tijdsverloop of de fasering van het project, waarbij wordt ingegaan op de doelstelling en de doelgroep van het project waarvoor de subsidie zal worden aangewend; het gewenste bedrag; de begroting voor het project met duidelijke vermelding van eigen uitgaven en verwachte inkomsten, met een duidelijke vermelding voor welke kosten een tussenkomst wordt gevraagd; uitgaven of inkomsten die niet duidelijk gerelateerd zijn aan het voorgestelde project of die met catering of representatie te maken hebben worden niet in rekening gebracht bij de beoordeling van het aanvraagdossier en de bepaling van de subsidie; bij een eerste subsidieaanvraag bij het bedrijf cultuur, sport en jeugd en onderwijs van de stad Antwerpen: een korte toelichting over de doelstelling en over eventuele eerdere activiteiten van de organisator Timing indienen Voor gewone projectsubsidies moet de subsidieaanvraag digitaal worden ingediend, samen met de nodige bijlagen: vóór 1 oktober: voor projecten die plaatsvinden of van start gaan in de eerste helft van het daaropvolgende kalenderjaar; vóór 1 april: voor projecten die plaatsvinden of van start gaan in de tweede helft van het lopende kalenderjaar. Voor meerjarige projectsubsidies moet de subsidieaanvraag digitaal worden ingediend, samen met de nodige bijlagen,vóór 1 oktober voorafgaand aan het eerste jaar waarvoor betoelaging wordt gevraagd. Artikel 7.4. Beslissingstabel Ten laatste vijftien werkdagen, te rekenen vanaf de uiterste indiendatum stuurt de stad Antwerpen een bericht naar de organisatie met de melding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. In geval van onontvankelijkheid vermeldt het bericht de reden daarvan. De adviescommissie beoordeelt enkel volledige en correct ingevulde aanvragen. De adviescommissie brengt ten laatste één maand, te rekenen vanaf de uiterste indiendatum, over de aanvragen een gemotiveerd advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste drie maanden, te rekenen vanaf de uiterste indiendatum, op basis van het gemotiveerde advies van de adviescommissie een definitieve beslissing omtrent het toekennen van een subsidie en het toegekende bedrag. 8

9 7.5. Beroepsmogelijkheid Bij niet toekennen van de subsidie kan steeds een gemotiveerd beroep worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de beslissing. Het college van burgemeester en schepenen zal binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf het indienen van het beroep, een gemotiveerde beslissing nemen over het ingediende beroep. Binnen een termijn van vijf werkdagen na het nemen van de beslissing wordt de beroepsindiener in kennis gesteld van de genomen beslissing. Artikel 8. Uitbetaling 8.1. Gewone projectsubsidie Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de organisatie 80% van het toegekende subsidiebedrag. Na realisatie van het project en na ontvangst van projectverslagen en de vereiste bewijsstukken ontvangt de organisatie de overige 20%. De bewijsstukken dienen ten laatste twee maanden na het beëindigen van het project ingediend te worden bij de behandelende dienst Meerjarige projectsubsidie Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de organisatie het volledige toegekende subsidiebedrag. Een meerjarige projectsubsidie kleiner dan euro wordt volledig uitbetaald tijdens het eerste kwartaal van het werkingsjaar. Artikel 9. Andere modaliteiten Artikel 9.1. Stadslogo De subsidieontvanger vermeldt in alle publicaties, persberichten en presentaties dat het project mee tot stand kwam dankzij de financiële bijdrage van de stad Antwerpen. Verder gebruikt de subsidieontvanger het stadslogo op alle communicatie en publicaties over het gesubsidieerde project. Het stadslogo wordt via de behandelende dienst ter beschikking gesteld. Artikel 9.2. Basisgegevens over de werking Elke betoelaagde verplicht er zich toe de stad gegevens te bezorgen over heel de werking van de kunstorganisatie in het kader van kennisopbouw over het stedelijk kunstenveld en beleid. Het gaat hier om de basisgegevens die jaarlijks aan de studiedienst stadsobservatie dienen aangeleverd te worden voor de opmaak van de buurtmonitor Stad Antwerpen in cijfers in verband met bezoekers/deelnemers, (podium)activiteiten, personeelsbestand en inkomsten/uitgaven. 9

10 Artikel 10. Controle en bewijs van besteding Artikel Controle en bewijs van besteding gewone projectsubsidie De bewijsstukken dienen ten laatste twee maanden na het beëindigen van het project ingediend te worden bij de behandelende dienst. De organisatie dient een inhoudelijk en een financieel projectverslag in. Het inhoudelijk projectverslag verschaft duidelijkheid over het behalen van de doelstellingen van het project. Het financieel projectverslag bestaat uit de afrekening van het project. Deze afrekening volgt dezelfde logica als de ingediende begroting. In de afrekening moet worden aangetoond waarvoor de subsidie werd aangewend. Het bevat: - een totaaloverzicht van de gemaakte kosten en inkomsten; - de genummerde bewijsstukken die de aanwending van de subsidie staven en naar het nummer van het totaaloverzicht verwijzen. Het kan gaan om loonfiches (van de externe projectmedewerkers), facturen, onkostennota s, Artikel Controle en bewijs van besteding meerjarige projectsubsidie Bij een meerjarige projectsubsidie levert de aanvrager jaarlijks (met uitzondering van het eerste jaar) een afrekeningsdossier in dat bewijs levert dat de subsidie werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd aangevraagd. Zo niet wordt men gedwongen de subsidie terug te betalen. De stad Antwerpen heeft steeds het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende subsidie werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. De aanvrager wordt dan ook verplicht de leden van de beoordelingscommissie tijdig een uitnodiging te bezorgen via de administratie van de behandelende dienst. De controle op de subsidie gebeurt door personeelsleden van de stad of door externen, aangeduid door de bedrijfsdirecteur, de dienst inspectie financiën, de stadssecretaris of het college van burgemeester en schepenen. Artikel Controle en bewijs van besteding: algemene bepalingen Indien een project waaraan subsidie werd toegekend niet kan plaatsvinden of na indiening van de aanvraag grondig werd gewijzigd, deelt de aanvrager dit onmiddellijk mee aan de stad Antwerpen. Indien nodig kan het college van burgemeester en schepenen, op basis van een advies van de administratie, de subsidie geheel of gedeeltelijk wijzigen, inhouden of terugvorderen. Een eenmalig uitstel van de indiendatum van het afrekeningsdossier via een gemotiveerde vraag kan door de behandelende dienst, toegestaan worden. De documenten en verantwoordingsstukken liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. Artikel 11. Gevolgen bij niet naleving 10

11 In de volgende gevallen kan de stad het subsidiebedrag volledig of gedeeltelijk terugvorderen: - als de subsidie niet wordt aangewend voor het vooropgestelde doel; - als de verantwoording niet of niet correct wordt verstrekt; - als men zich verzet tegen de controle. Deze terugbetaling moet binnen de 30 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van het college van burgemeester en schepenen gebeuren. De stad kan in deze gevallen ook: - vervolging instellen indien ze van oordeel is dat er fraude gepleegd werd; - een schadevergoeding eisen; - mogelijke andere toelagen aan dezelfde organisatie terugvorderen; - de aanvrager gedurende één jaar uitsluiten van nieuwe subsidies. Indien blijkt dat het toegekende bedrag niet volledig gebruikt werd of dat de subsidie niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor zij is toegekend, kan de subsidie, los van mogelijke vervolgingen voor fraude of schadeclaims vanwege de stad, geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Artikel 12. Slotbepaling- en overgangsbepalingen Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met dit engagement leidt tot sancties zoals: - weigeren of terugvorderen van de subsidie; - éénzijdig beëindigen van de samenwerking; - huurverbod in alle stedelijke centra; - weigering logistieke ondersteuning. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties. Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het verkrijgen van projectsubsidies voor cultuur. Aanvragen voor projectsubsidies die werden ingediend via het nog op 1 oktober 2013 geldende oude reglement, worden volgens dat oude reglement behandeld of worden overgedragen naar dit nieuwe reglement. Het reglement dat het meest voordelig is voor de aanvrager wordt toegepast. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt voor projectsubsidies voor bijdragen aan de Antwerpse stedelijke prioriteiten, voor projecten die gerealiseerd worden in 2014 en voor meerjarige projectsubsidies, in afwijking van artikel 7.3.3, de aanvraagdatum vastgelegd op 15 november Dit reglement treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring door de gemeenteraad. 11

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Subsidiereglement Kunst maakt de stad

Subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Doel Het reglement streeft een stedelijk kunstenbeleid na dat complementair is aan het Vlaamse kunsten-, lokaal cultuur- en erfgoedbeleid

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Artikel 1: basis Een subsidie voor een gemeenschapsvormend project dat plaatsvindt op het grondgebied van het district Wilrijk, kan verleend worden onder

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1.1 Stad Antwerpen SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Artikel 1: basis Het fonds voor talentontwikkeling is een fonds ter ondersteuning van individuele of collectieve projecten op het gebied

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN REGLEMENT REGLEMENT SPORTPROJECTTOELAGEN Artikel 1 doel Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district Ekeren sportevenementen waarmee

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten 20131202_reglement_toelagen_versie_10.pdf District Ekeren Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten Artikel 1 Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district

Nadere informatie

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen District Borgerhout: Reglement projecttoelagen DOEL 1. Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een projecttoelage een financiële ondersteuning voor projecten die

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo 1. Doel van de subsidie Het district Berendrecht Zandvliet Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Met deze projectsubsidies wil de stad vitale sportverenigingen subsidiëren bij het aanstellen van een verenigingsmanager. De verenigingsmanager heeft als doel

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Artikel 1: definitie proefproject De stad Antwerpen wil via een proefproject de voorschoolse kinderopvang stimuleren om hun buitenruimte natuurlijk

Nadere informatie

Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen

Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen District Antwerpen Deel 1 Algemene voorwaarden Art. 1 Het reglement op de toelage voor publicaties van bewonersgroepen heeft tot doel een algemene en

Nadere informatie

Reglement Toelages voor trainersopleidingen District Antwerpen

Reglement Toelages voor trainersopleidingen District Antwerpen Reglement Toelages voor trainersopleidingen District Antwerpen Om de kwaliteit binnen de sportverenigingen in het district Antwerpen te optimaliseren, is het van groot belang te kunnen beschikken over

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Doelstelling: Antwerpenaren die in een kwetsbare fin. situatie leven financieel ondersteunen bij het sport of beweegaanbod Voor wie: Elke Antwerpenaar

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: Reglement voor het verkrijgen van een toelage voor initiatieven van Antwerpse handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in de stad Antwerpen. Stad Antwerpen voorziet in een financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking Reglement Intergemeentelijke samenwerking HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING Zodra een vereniging voldoet aan de hierna beschreven erkenningsvoorwaarden en een aanvraag indient kan zij als Antwerpse sportvereniging erkend worden

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt op 27 november 2014 Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019 Inhoudstafel

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Cultuurplatforms

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Cultuurplatforms Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Cultuurplatforms Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2016 Bekendgemaakt op 28 juni 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities...

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING reglement projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Antwerpen Berchem Berendrecht-Zandvliet-Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk 1. Wat is de projectsubsidie Fonds voor Talentontwikkeling?

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen

Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen 1 Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen 2 3 Praktisch 7 Reglement 13 Subsidie tot 500 euro 17 Subsidie

Nadere informatie

Artikel 3 Het districtscollege stelt jaarlijks vast in welke wijken het wijkbudget mogelijk zal worden gemaakt.

Artikel 3 Het districtscollege stelt jaarlijks vast in welke wijken het wijkbudget mogelijk zal worden gemaakt. District Merksem Toelagereglement Wijkbudget Doelstelling Artikel 1 Het wijkbudget moet burgers de kans geven om samen met buren hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven, door projectvoorstellen

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs

Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Provinciaal reglement inzake subsidiering van projecten flankerend onderwijs Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

REGLEMENT INFRASTRUCTUURSUBSIDIES DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definitie

REGLEMENT INFRASTRUCTUURSUBSIDIES DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definitie REGLEMENT INFRASTRUCTUURSUBSIDIES DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definitie Infrastructuursubsidies kunnen uitsluitend aangevraagd worden voor duurzame investeringen ten behoeve van het onderhoud,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Gegevens Aanvrager. In geval van vereniging of organisatie. De maatschappelijke zetel zoals vermeld in het Staatsblad. Naam van de

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Reglement voor subsidies aan EcoScholen

Reglement voor subsidies aan EcoScholen Reglement voor subsidies aan EcoScholen Artikel 1: deelname EcoScholen Antwerpen De stad Antwerpen wil via EcoScholen Antwerpse basis- en secundaire scholen aanmoedigen om een duurzaam milieubeleid op

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Projectenfonds duurzame stad

Projectenfonds duurzame stad Projectenfonds duurzame stad DOEL Art. 1 Met dit projectenfonds wil de stad een financiële ondersteuning bieden bij het opzetten van projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stad. De

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie