JAARSTUKKEN 2013 April 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2013 April 2014"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2013 April 2014

2

3 I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n Samenstelling van het Bestuur 3 Hoofdstuk 1 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Stand van zaken Impuls Sociale Investeringen (ISI) Leeswijzer 15 Hoofdstuk 2 Beleidsverantwoording 2.1 Programmaverantwoording Meerjaren Investering Programma (MIP) Leeswijzer voor de programma s 18 Programma Cultuur (1) 19 Programma Jeugd en onderwijs(2) 27 Programma Economie en toerisme (3) 37 Programma Sociaal maatschappelijke ontwikkeling (4) 47 Programma Werk en inkomen (5) 56 Programma Wonen (6) 67 Programma Infrastructuur/bereikbaarheid (7) 77 Programma Dienstverlening (8) 87 Programma Politiek bestuur (9) 93 Programma Veiligheid, openbare orde en handhaving (10) 101 Programma Sport (11) 113 Programma Ruimtelijke ordening (12) 119 Programma Milieu, energie, water (13) 125 Programma Woon- en leefomgeving (14) 137 Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (15) Paragrafen Lokale Heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Strategisch investeringsfonds (SIOF) 184 Hoofdstuk 3 Financiële rekening en balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3.1 Financieel resultaat Financieel resultaat 2013 op hoofdlijnen Toelichting op de voor- en nadelen/verschillen rekening en Turap Reserve budgetoverheveling Financiële overzichten Begrotingsrechtmatigheid Balans Balans Toelichting op de balans 203 Controleverklaring 228 1

4 Overzicht Bijlagen A Informatieraster 231 B Verbonden Partijen 271 C Verloop reserves en voorzieningen 307 D Overzicht van gewaarborgde geldleningen 315 E Overzicht personele sterkte, personeelslasten en Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 321 F Stand van zaken bezuinigingen 325 G Overzicht verstrekte subsidies 335 H Overzicht incidentele lasten en baten en overzicht structurele stortingen en onttrekkingen 341 I Monitors Inkomen en Werk & Participatie J Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SISA)

5 S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r V.l.n.r. Gemeentesecretaris Hoek, wethouder Ekhart, wethouder Diks, wethouder Feitsma, burgemeester Crone, wethouder Deinum, wethouder Koster, wethouder van der Molen. Burgemeester dhr. Drs. F.J.M. Crone Verantwoordelijk voor: Veiligheid, openbare orde en handhaving Europese/internationale zaken Grote stedenbeleid Gemeentelijke herindeling Public affairs Culturele Hoofdstad 2018 Wethouder dhr. H. van der Molen Portefeuilles: Wijken en dorpen Beheer openbare ruimte Armoedebeleid Jeugdwerkeloosheid Publieke dienstverlening Bedrijfsvoering Wethouder mw. Drs. T. Koster Portefeuilles: Onderwijs Jeugdbeleid Kennis en innovatie Gezondheidszorg Verkeer en Vervoer Wethouder dhr. S. Feitsma Portefeuilles: Financiën Cultuur/Culturele Hoofdstad 2018 Historisch centrum Leeuwarden Stads- en regiomarketing Samenwerkingsagenda provincie Fryslân-gemeente Wethouder dhr. H. S. Deinum Portefeuilles: Economische zaken Economie en innovatie Watertechnologie Ruimtelijke ordening Samenwerking met regiogemeenten Wethouder mw. I. Diks MA Portefeuilles: Duurzame ontwikkeling Recreatie en toerisme Natuur en landbouw Wonen en stedelijke vernieuwing Monumentenzorg Wethouder dhr. A. Ekhart Portefeuilles: Zorg en opvang Integratie Vluchtelingen Werk en inkomen Sport Gemeentesecretaris dhr. mr. R.J. Hoek Verantwoordelijk voor: De gemeentelijke organisatie 3

6 Inleiding en samenvatting 1. I n l e i d i n g e n s a m e n v a t t i n g 1.1 Inleiding Gedurende het hele jaar legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad en de inwoners van Leeuwarden: door wijkbezoeken, informatiebijeenkomsten, beantwoording van mondelinge en schriftelijke vragen, via persberichten of persvragen. Deze jaarstukken vormen het sluitstuk van de verantwoording. Op hoofdlijnen is daarin aangegeven wat terecht is gekomen van wat de gemeente zich in de begroting 2013 heeft voorgenomen en hoeveel dat heeft gekost. Door de herindeling met het noordelijk deel van de gemeente Boarnsterhim, had Leeuwarden op 13 november 2013 vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf dat moment waren raad en college van burgemeester en wethouders demissionair. De jaarstukken 2013 vormen dan ook de afsluiting van een raads- en collegeperiode. Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar zien we dat de economische en financiële crisis al die tijd manifest is geweest. In Leeuwarden waren de gevolgen merkbaar aan de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt en de stagnerende woningmarkt. Winkelpanden kwamen leeg te staan en de uitgifte van bedrijfslocaties beleef achter. Er werd een groter beroep op de bijstand gedaan en het was moeilijk om mensen naar werk te begeleiden. Wie steun nodig had, kon op de gemeente rekenen. Lastenverzwaringen bleven beperkt. Een adequate zorg-, armoede-, sport- en cultuurstructuur werd gehandhaafd. Door een relatief goede financiële uitgangspositie was het de afgelopen periode mogelijk om het evenwicht te bewaren tussen een solide financiële huishouding en het geven van sociaaleconomische impulsen aan onze stad. Met goed resultaat is geïnvesteerd in de duurzame economische ontwikkeling van Leeuwarden en in goede bereikbaarheid. Er is voldoende geanticipeerd op de Rijksbezuinigingen. Risico s op het gebied van werkgelegenheid, maatschappelijke ondersteuning en grondexploitatie werden zo goed mogelijk afgedekt. Leeuwarden durfde te kiezen en te focussen. De voorgenomen bezuinigingen zijn reëel en haalbaar gebleken (zie bijlage F stand van zaken bezuinigingen). De gemeente staat er dan ook, ondanks de moeilijke economische tijden, redelijk goed voor. Maar voorzichtigheid is geboden. Want het echte economisch herstel moet nog zichtbaar worden. Er wacht ons de komende jaren nog een forse bezuinigingsopgave. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met grote risico s en uitdagingen in het sociale domein. We zien ook dat Leeuwarden is uitgegroeid tot een trekker en drager van ontwikkelingen in de regio. Een hoofdstad, die samenwerkt op verschillende niveaus: regionaal, nationaal en internationaal. Een hoofdstad, die steeds minder werkt vanuit de rol van regisseur en steeds meer faciliteert en daarbij dienstbaar is aan de regio. Samenwerking en maatschappelijk ondernemerschap stonden centraal in de werkwijze van het bestuur de afgelopen periode. Bewoners hebben meer invloed gekregen. Gedragen initiatieven van inwoners of ondernemers werden ondersteund en samen met hen tot uitvoering gebracht. Mensen werden uitgedaagd om mee te doen. Ons vertrouwen is groot in de mensen in wijkpanels en dorpsbelangen, op scholen, in verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die actief zijn in onze gemeente. Zij worden dan ook nadrukkelijker uitgenodigd om samen met het bestuur van Leeuwarden in de komende periode een bijdrage te blijven leveren aan de toekomst van Leeuwarden. 4

7 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Programmaverantwoording algemeen De realisatie van de voorgenomen doelstellingen en ambities, zoals die in de begroting 2013 zijn opgenomen, is over het algemeen goed verlopen. Veel ging er goed, maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Hieronder worden een aantal in het oog springende voorbeelden genoemd. Wat ging goed? 1. Leeuwarden is verkozen om Culturele Hoofdstad van Europa te zijn in Steeds meer jongeren verlaten de school mét een diploma op zak. 3. De regionale aanpak werkgeversdienstverlening blijkt succesvol voor zowel werkgevers als werkzoekenden. 4. Er is met innovatieve economische projecten op het gebied van zuivel, water en energie veel bedrijvigheid (en banen) naar Leeuwarden gehaald. 5. Er is een nieuwe locatie voor de nachtopvang gevonden in de Wirdumerpoort. 6. De stimulering van het fietsverkeer heeft bijgedragen aan een betere doorstroom van het autoverkeer tijdens spitsuren. 7. De aanpak van straatprostitutie en mensenhandel heeft de overlast voor omwonenden verminderd. 8. Meer Leeuwarders deden aan sport. 9. Leeuwarden is duurzamer geworden door: de aanpak Slim wonen in Leeuwarden, de deelname aan zonnestroom- en andere duurzame energieprojecten en het stimuleren van rijden op groen gas. 10. Er was in 2013 meer ruimte voor bewonersinitiatieven en maatschappelijke dynamiek. Wat kan beter? 1. Meer mensen aan het werk en minder in de bijstand. 2. Meer jongeren aan het werk door bestrijding van de jeugdwerkeloosheid in regionaal verband. 3. Minder kinderen in armoede door een integrale aanpak. 4. Minder mensen met schulden door preventieve schuldhulpverlening en voorlichting. 5. Meer gemeentelijke producten en diensten via internet (digitaal loket) kunnen afhandelen. 6. Minder woninginbraken in wijken en dorpen door meer inzet op preventie en helers. 7. Vergroten van het verantwoordelijkheidsbesef bij eigenaren en bewoners op het gebied van brandveiligheid. 8. Minder illegale bijzet van huisvuil bij ondergrondse containers in de binnenstad door gerichte acties. 9. De samenwerking tussen provincie en gemeente in de aanpak Slim met Water en Energie verbreden en intensiveren richting diverse kennisinstellingen, marktpartijen en andere regionale overheden. 10. Meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving en invulling geven aan de veranderende rol van de gemeente Financieel resultaat 2013 samengevat Na alle plussen en minnen en een storting van 7,8 mln in de reserve budgetoverheveling is het rekeningresultaat van de gemeente Leeuwarden uitgekomen op 5 mln voordelig. Het voordeel doet zich vooral voor binnen het Sociale domein: een Incidentele Aanvullen Uitkering (IAU) van het Rijk om het tekort in 2012 op het budget voor uitvoering van de wet werk en bijstand (WWB) op te vangen ( 2,2 mln) meevallers op het terrein van sociaal maatschappelijke ontwikkeling ( 2,8 mln) 5

8 Inleiding en samenvatting Tabel 1 Financieel resultaat x Programma s Begroting 2013 primitief Begroting 2013 na wijziging Resultaat 2013 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten A. Totaal voor resultaatbestemming B. Totaal mutaties bestemmingsreserves Totaal A + B C. Mutatie Algemene Reserve in verband C. met begrotingsjaar Totaal na resultaatbestemming Voordelig resultaat Figuur 1 Lasten Figuur 2 Baten 6

9 Inleiding en samenvatting Programma s samengevat Cultuur (1) Leeuwarden trok in 2013 veel bezoekers. De stad bruiste met grote evenementen als City Proms, Dancetour en Serious Request. Op het Zaailand openden het nieuwe Filmhuis en Fries Museum hun deuren. Door uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 werd Leeuwarden nationaal op de kaart gezet. Het HCL, de Oldehove en het Pier Pander museum trokken een record aantal bezoekers. De waardering voor ons cultuuraanbod is onverminderd groot. Aandachtspunt blijft het afnemende aantal schouwburgbezoekers. In samenwerking met De Harmonie en Romein is gestart met de ontwikkeling van een nieuw poppodium in het Harmoniekwartier. Nagedacht wordt ook over een nieuwe vorm en inhoud voor de bibliotheken in Leeuwarden. Er is een collectieplan gemaakt om te bepalen welke gemeentelijke BKR-kunst op termijn behouden of afgestoten kan worden. De doorontwikkeling van de gesubsidieerde coöperatie Kunstkade gaat goed. Kunstkade brengt kinderen en volwassenen in aanraking met cultuur. Cultuureducatie is naast talentontwikkeling en open mienskip een van de nieuwe speerpunten van het gemeentelijk cultuurbeleid. Deze speerpunten sluiten aan bij de doelstellingen van Leeuwarden Culturele Hoofdstad Jeugd en onderwijs (2) In 2015 worden taken op het gebied van jeugdzorg overgedragen van de provincie naar de gemeente. Met onderwijs- en zorginstellingen is een gecoördineerde aanpak hiervan voorbereid. Onderwijs en doorstroming van jongeren naar de arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt. Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in Leeuwarden hebben in 2013 een gezamenlijk plan gemaakt voor de ontwikkeling van Kindcentra. De Kindcentra moeten ervoor zorgen dat kinderen zonder leerachterstand doorstromen naar het voortgezet onderwijs, om zo een beroep op zorg en/of speciaal onderwijs te verkleinen. Het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Door de invoering van Entree-onderwijs kregen meer jongeren kans op een baan. Steeds meer kinderen maken gebruik van vroeg- en voorschoolse educatie. Door projecten als De School als vindplaats verlaten jongeren steeds vaker de school mét een startkwalificatie op zak. Economie en toerisme (3) In 2013 is veel bedrijvigheid naar Leeuwarden gehaald en zijn flink wat investeringen in de stad teweeg gebracht. Dat leverde tenminste 170 nieuwe banen op. De nieuwbouw van Wetsus vordert gestaag. Er is een waterapplicatiecentrum in Leeuwarden geopend. Diverse zonnestroomprojecten zijn gerealiseerd. Leeuwarden is inmiddels een aantrekkelijke partner voor innovatieve economische projecten. Leeuwarden wil een centrumstad met kwaliteit en aantrekkingskracht zijn. De aantrekkingskracht was in 2013 groot door de verkiezing tot Culturele Hoofdstad 2018 en Serious Request. Maar de invloed van de gemeente hierop is beperkt. Met het oog op een nominatie voor de verkiezing tot Beste Binnenstad 2015 zijn verschillende stimuleringsmaatregelen in de binnenstad uitgevoerd. De leegstand van winkels neemt niet verder toe. Het marktbeleid is aangepast en de vrijdagmarkt op het Zaailand wordt goed bezocht. De uitgevoerde marketingcampagnes Vrije tijd en Water zijn tussentijds geëvalueerd. Er wordt in het vervolg aangesloten bij de provinciale regiomarketing en bij de aanpak van Leeuwarden Culturele Hoofdstad Voorzichtig lijkt er weer wat vernieuwing in de stad mogelijk te zijn. Er is een schoollocatie aan de Nijlânsdyk en aan de Cornelis Trooststraat verkocht en in ontwikkeling genomen. Door de vastzittende woningmarkt vinden ontwikkelaars over het algemeen de risico s nog te groot. Sociaal maatschappelijke ontwikkeling (4) In 2013 waren er vijf wijkteams actief om integrale ondersteuning te bieden aan bewoners die de problemen zelf niet aankonden. De wijkteams werken volgens het principe: één gezin, één plan en één sociaal werker. Het aantal wijkteams wordt in 2014 uitgebreid naar acht. In 2014 start ook een pilot met jeugd- en gezinsteams. Voor mensen zonder zelfstandige huisvesting is tijdelijke opvang beschikbaar. Door toename van de complexiteit van problemen waar mensen mee te kampen hebben, wordt de begeleidingstijd van deze mensen steeds langer. Er is in 2013 een nieuwe locatie gevonden voor de nachtopvang in de Wirdumerpoort. 7

10 Inleiding en samenvatting De maatregelen om budgetoverschrijding op het gebied van WMO-voorzieningen (zoals hulp bij het huishouden of aanpassingen in de woning) te voorkomen, hebben effect. Er hoeven geen aanvullende maatregelen getroffen te worden. De overheveling van taken op het gebied van AWBZ begeleiding naar de gemeente is verder voorbereid. Er zijn richtinggevende kaders voor de uitvoering ervan vastgesteld. Mantelzorg en wonen in combinatie met zorg waren daarbij belangrijke aandachtspunten. De maatschappelijke participatie lijkt toe te nemen. Er waren in 2013 meer vrijwilligers actief. In vijf wijken zijn experimenten gestart waarin aan bewoners ruimte is gegeven om zelf bepaalde wijkproblemen op te lossen. Gedurende de pilotperiode heeft de gemeente een faciliterende rol. Of deze aanpak het gewenste resultaat heeft moet nog blijken. Werk en inkomen (5) Binnen de regionale arbeidsmarkt werkt Leeuwarden succesvol samen met andere gemeenten, UWV en onderwijs om mensen aan werk te helpen. Maar het aanbod van banen is nog steeds beperkt. Ter bestrijding van de jeugdwerkeloosheid in regionaal verband heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld. Het streven van de gemeente is om zoveel mogelijk mensen in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien. Het nieuw opgezette Talent Centrum Fryslân motiveert werkzoekenden en maakt ze zelfredzamer. Door het project Klant in zicht konden werkzoekenden beter gematcht worden op een baan. Ook de verscherpte aanpak van bijstandsfraude zorgt ervoor dat het aantal bijstandsuitkeringen minder toeneemt dan geraamd. Het risico van budgetoverschrijding is dan ook beperkt gebleven, mede omdat de gemeente aanvullende Rijksbijdragen heeft ontvangen om het tekort op de bijstandsuitkeringen op te vangen. Als gevolg van de economische crisis en door inzet van de sociale wijkteams doen meer mensen een beroep op schuldhulpverlening. Deze toename leidt tot hogere kosten en is een aandachtspunt. De armoedeproblematiek blijft relatief groot en hardnekkig. In de armoedebestrijding is de focus verlegd naar kinderen in armoede en preventie gericht op werk, gezondheid en het verlagen van de energiekosten. Wonen (6) In 2013 zijn er 377 woningen in Leeuwarden bijgekomen, waarvan een groot aantal in het sociale segment. Het aantal sociale huurwoningen lijkt nu voldoende in de behoefte te voorzien. Woningcorporaties verleggen hun focus dan ook naar verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningbouw. In de aandachtwijken lukte het om volgens afspraak bijna 5% van de sociale huurwoningen te verduurzamen. Ook op de woningmarkt lijkt toenemend behoefte te zijn aan verbetering van bestaande woningen. De gemeente heeft hier op ingespeeld door het promoten van duurzaamheidspremies en -leningen bij woningeigenaren. Per 2013 staan ca. 360 panden op de gemeentelijke monumentenlijst. Er zijn een aantal grootschalige restauraties uitgevoerd of in uitvoering. In opdracht van de gemeente bijvoorbeeld het Stadsarmhuis (Haniahof) en in opdracht van het Anthony Gasthuis de panden aan de Grote Kerkstraat en Pijlsteeg. De subsidieregelingen voor de aanloopstraten in de binnenstad blijken een mooie stimulans voor het inhalen van achterstallig onderhoud. In 2013 is de opbouw en implementatie van de Friese Regionale uitvoeringsdienst (FUMO) succesvol afgerond. Per 1 januari 2014 voert de FUMO de verplichte taken uit het basispakket en een aantal specialistische milieutaken voor de gemeente uit. De FUMO is gehuisvest in het voormalige gemeentehuis van Boarnsterhim. Er zijn hercontroles brandcompartimentering uitgevoerd bij alle basisscholen en een aantal kamerverhuurpanden met een hoog risico. Bij geconstateerde tekortkomingen zijn eigenaren gevraagd aanvullende maatregelen te treffen. Door voorlichting wordt gestuurd op een groter verantwoordelijkheidsbesef op het gebied van brandveiligheid bij eigenaren en bewoners. Infrastructuur en bereikbaarheid (7) Om de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren wordt het programma Leeuwarden Vrij-Baan uitgevoerd. Projecten als de Valeriusstraat en de Julianalaan verlopen volgens planning. De projecten parkeergarage Reviusstraat en de onderdoorgangen bij toekomstig station Werpsterhoek hebben enige vertraging opgelopen. Van de vertraging in het project Westelijke Invalsweg fase 2 ondervindt het verkeer aan de westzijde van de stad tijdelijk hinder. De opgelopen vertraging binnen het project Europaplein kan de uitvoering van het hele programma beïnvloeden en is daarmee een aandachtspunt. 8

11 Inleiding en samenvatting 42 partners zijn inmiddels aangesloten bij het mobiliteitsconvenant, waarin is afgesproken 5% minder autokilometers in de Leeuwarder spits te realiseren. De fietscampagne rij2op5 en een gezamenlijke actie met bedrijvenpark Leeuwarden West en MKB-Noord hebben hier aan bijgedragen. Ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn in 2013 extra snelheid remmende maatregelen getroffen in Camminghaburen (Frittemastate) en Goutum (Wergeasterdyk en de Tearnserdyk). Ook een aantal gesubsidieerde maatschappelijke organisaties dragen met verkeerseducatieve projecten bij aan de verkeersveiligheid. Dienstverlening (8) De dienstverlening van het Klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden is betrouwbaar en kwalitatief hoog, zo blijkt uit de klantwaardering, het (geringe) aantal klachten en de landelijke Benchmark. In 2013 is de kwaliteit van het klantcontact verder verbeterd. De klant kan nu ook via sociale media een vraag aan de gemeente stellen en krijgt daarop snel een reactie. De gemeentelijke website is vertaald naar het Fries. De Stadshal is heringericht en daarmee toegankelijker en veiliger voor klant en medewerker. De technische realisatie van nieuwe webdiensten haperde en daarmee bleef ook het gebruik van het digitaal loket achter bij de prognoses. In 2014 zijn de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en de ontwikkeling van de dienstverlening als gevolg van de 3 decentralisaties belangrijke speerpunten. Politiek bestuur (9) Binnen de regio is samengewerkt aan versterking van de economie en een krachtige regio. Er is een goed overzicht van samenwerkingsverbanden waar Leeuwarden in participeert. Waar de inhoud van die verbanden elkaar raakt wordt gestreefd naar synergie en een efficiënte aanpak. Zo worden bijvoorbeeld bestuurlijke overleggen van Streekagenda en Stadsregio op elkaar afgestemd. Het gemeentebestuur heeft onverminderd (communicatie-)activiteiten ondernomen om haar bewoners goed te informeren en te betrekken bij de Leeuwarder politiek en herindelingsverkiezing. Met de andere herindelingspartners is een gezamenlijke communicatiecampagne uitgevoerd om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. Bij normale gemeenteraadsverkiezingen kan meegelift worden op landelijke campagnes en was het evenaren van het opkomstpercentage van 2010 (50,6%) misschien mogelijk geweest. Nu was de opkomst in Leeuwarden op de verkiezingsdag 39,6%. Er was in 2013 meer ruimte voor maatschappelijke dynamiek en veerkracht. In de nieuwe collegeperiode blijft de veranderende rol van de gemeente een belangrijk ontwikkelpunt. Veiligheid en openbare orde (10) De gemeente hield rekening met toenemende overlast als bijeffect van de economische crisis en bezuinigingen. In 2013 was bijvoorbeeld een toename te zien van het aantal ruzies en vechtpartijen. Maar vooralsnog lijkt de veiligheidssituatie in Leeuwarden stabiel, zo blijkt uit de wijkveiligheidsindex. Alleen voor de binnenstad geldt nog steeds een code rood. Het geweld is afgenomen, de jeugdoverlast lijkt stabiel en het aantal veelplegers is weer gedaald. De persoonsgerichte aanpak van het Veiligheidshuis werkt effectief. De inzet van drang en dwang in combinatie met zorg en hulpverlening is een sterke component om langdurige overlastkwesties efficiënt aan te pakken. Het lukt steeds beter om de georganiseerde misdaad (mensenhandel, hennepteelt en vastgoedfraude) tegen te gaan. De gemeente past haar beleid continu aan de voortdurend in ontwikkeling zijnde regelgeving op dit vlak aan. In sommige wijken en buurten is desondanks het onveiligheidsgevoel groot. Mogelijk wordt dit mede veroorzaakt door een toename van het aantal woninginbraken en woonoverlast. De aanpak hiervan blijft in 2014 dan ook een belangrijk speerpunt kenmerkte zich verder door veel grote en veilig verlopen evenementen, zoals Serious Request. Door de rentree van SC Cambuur in de eredivisie is het aantal incidenten bij risicowedstrijden iets toegenomen. Er zijn dan ook extra maatregelen genomen door betrokken partijen om het stadion en de omgeving veiliger te maken. In 2013 is de nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen. De brandweer maakt per 1 januari 2014 deel uit van een regionaal opgezette brandweerorganisatie in de Veiligheidsregio Fryslân. 9

12 Inleiding en samenvatting Sport (11) In 2013 hebben weer meer Leeuwarders aan sport gedaan dan het jaar ervoor. Extra buurtsportcoaches werden met succes ingezet om kinderen in aandachtwijken te interesseren voor sport. De herontwikkeling van het sportconcentratiegebied Kalverdijkje was een belangrijk speerpunt. Door een fusie van Rood Geel met VV Leeuwarden is de nieuwe voetbalvereniging SC Leovardia opgericht. De club is gevestigd op Kalverdijkje Noord. Voor Kalverdijkje Zuid zijn er nog gesprekken gaande met de betrokken verenigingen. Het knelpunt van beperkte was- en kleedruimte op het Wiarda sportcomplex is verlicht. Het samenwerkingsinitiatief tussen sportverenigingen op Sportpark Nijlân werd in 2013 genomineerd voor het Beste initiatief 2012/2013. De gemeente blijft meer samenwerking tussen sportverenigingen en efficiënter gebruik van sportvoorzieningen stimuleren. Ruimtelijke ordening (12) De inrichting van de openbare ruimte en de parkeergarage Zaailand ontvingen in 2013 landelijke prijzen. De manifestatie Kloppend hart heeft een groot aantal plannen opgeleverd die de ruimtelijke kwaliteit en attractiviteit van de binnenstad nog verder kunnen vergroten. Waar mogelijk heeft de gemeente in 2013 de realisatie van particuliere initiatieven ondersteund. In 2013 is verder de Tuinen en omgeving ingericht en gestart met de uitvoering van parkeergarage Oostersingel. De nieuwe Omgevingswet is nog steeds in voorbereiding. Hierin wordt het toetsingskader voor ruimtelijke plannen volledig herzien. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet en oefent waar mogelijk invloed uit. De actualisatieslag van de bestemmingsplannen die vóór juli 2013 gereed moest zijn, is afgerond. Voor het WTC/Expogebied is een richtinggevende inrichtingsschets gemaakt. In dit gebied komt in 2015 ook de nieuwe ijshal. De provincie subsidieert de realisatie van de ijshal. Milieu, energie en water (13) Leeuwarden is goed op weg naar een duurzame stad. Energiebesparing in particuliere woningen is een belangrijk speerpunt. De opgave is groot en het stimuleren van huiseigenaren is intensief. Maar de aanpak Slim Wonen in Leeuwarden werkt effectief. In 2013 zijn door particulieren ca. 400 energierenovaties uitgevoerd. Dat heeft niet alleen minder CO2-uitstoot opgeleverd, maar ook werkgelegenheid in de bouwsector. Er is in 2013 veel achterstand weggewerkt in het beheer en onderhoud van de watergangen in de stad, om deze in goede staat over te kunnen dragen aan het Wetterskip. Wat nog aan onderhoud resteert, wordt afgekocht. Ter verlaging van de milieudruk zijn in 2013 op het gebied van afvalinzameling verschillende maatregelen doorgevoerd. Zo werd vaker oud papier ingezameld en is het aantal ondergrondse containers uitgebreid. Het hergebruik van afval steeg. Bewoners betaalden opnieuw een lager tarief voor afvalstoffenheffing. De gemeente pakt bodemverontreiniging in Leeuwarden adequaat aan. Ook in voormalig noord Boarnsterhim worden de potentiële spoedlocaties die risico s opleveren voor mens of milieu in beeld gebracht. Woon- en leefomgeving (14) In het streven naar een veilige en leefbare openbare ruimte is ook een rol weggelegd voor bewoners. Er zijn kleinschalige experimenten met de overdracht van groenonderhoudstaken aan bewoners in Wytgaard en in Heechterp-Schieringen uitgevoerd met een positief resultaat. Ook kwamen bewoners zelf met diverse initiatieven die bijdroegen aan een groene openbare ruimte. De gemeente komt hierbij steeds meer in de faciliterende rol en de betrokkenheid van de bewoners is duidelijk vergroot. De nieuwe kostenbesparende methode van onkruidbestrijding (heetwatermethode) heeft effect en leidt tot meer tevredenheid bij bewoners. De aanpak van zwerfvuil blijft een aandachtspunt. Op basis van het beleidsplan Openbare verlichting werden verschillende lichtmasten in de stad verwijderd. Dit riep veel vragen bij bewoners op. Het uitvoeringsplan is na nieuw overleg met wijkpanels/dorpsbelangen en bewoners aangepast. Besluitvorming over de verdeling van wijk- en dorpbudgetten is uitgesteld naar Ter voorbereiding op de herindeling is de onderhoudstoestand van kapitaalgoederen (wegen, bruggen, tunnels, groen en dergelijke) in voormalig noord Boarnsterhim in beeld gebracht. Er zijn een aantal achterstanden geconstateerd. Er moeten keuzes gemaakt worden over de wijze waarop dat wordt aangepakt. De omvang van de beschikbare middelen is hierin sterk leidend. 10

13 Inleiding en samenvatting Paragrafen samengevat Lokale heffingen (2.2.1) De totale opbrengst van gemeentelijke belastingen en overige heffingen was in mln. De gemeente heeft de mogelijkheid om belastingen kwijt te schelden. Bewoners, van wie bekend was bij de gemeente dat zij voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, hebben automatisch kwijtschelding gekregen. Mede veroorzaakt door de economische situatie, werd er over 2013 meer aan belastingen kwijtgescholden dan begroot. De WOZ-waarden (waardering onroerende zaken) in onze gemeente daalden gemiddeld met 5,4%. In 2013 hebben ca belanghebbenden bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van hun woning. Van ongeveer 1% op het totaal aantal woningen is de WOZ-waarde als gevolg van een bezwaar ook verlaagd. Zoals verwacht zijn de kosten van rechtsbijstand-verlening voor WOZ-bezwaren door zogenaamde no cure, no pay -bureaus aanzienlijk gestegen. De vergoeding voor proces- en gerechtskosten is in 2013 verdrievoudigd. In 2013 is verder veel energie gestoken in de voorbereiding van de aanslagoplegging 2014 in verband met de herindeling met Boarnsterhim. In het kader van haar rol als centrumgemeente gaat Leeuwarden met ingang van 2014 de gehele heffing en invordering van de belastingen voor Vlieland uitvoeren. Weerstandsvermogen (2.2.2) Met behulp van een simulatieprogramma is berekend of de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente toereikend is. Het belangrijkste risico dat voorzien werd in 2013, is komen te vervallen. Door een aanvullende Rijksuitkering kan de overschrijding van het budget bijstandsuitkeringen alsnog worden opgevangen. De grootste risico s vormen nu een aantal garantstellingen en leningen die de gemeente heeft verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen en de deelneming Blitsaerd. In totaal 2,5 mln aan algemene risico s moet kunnen worden opgevangen door de beschikbare capaciteit. De minimale omvang van die weerstandscapaciteit (voornamelijk in de vorm van de Algemene Reserve) wordt bepaald door de omvang van de risico s te vermenigvuldigen met 1,5 (150%). Dat komt neer op een benodigde weerstandscapaciteit van minimaal 1,5 x 2,5 mln = 3,75 mln. Voor 2014 komt de Algemene Reserve uit op een bedrag van 13 mln en is er dus voldoende weerstandscapaciteit. De gunstige verhouding is het gevolg van de uitzonderlijke en hoogstwaarschijnlijk eenmalige afname van de risico s. Bekend is dat met ingang van 2015 en daarna met nieuwe, waarschijnlijk aanzienlijke risico s rekening gehouden moet worden in verband met de drie decentralisaties. Maar die risico s worden voor het eerst meegenomen in de begroting Zie voor de risico s van grondexploitaties Grondbeleid (2.2.7). Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3) In 2013 zijn drie voorzieningen in de begroting opgenomen voor kunstwerken, openbare verlichting en verhardingen. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het instellen van voorzieningen voor baggeren en speelvoorzieningen. Er zijn in 2013 weginspecties uitgevoerd en wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Magere Weide, Sixmastraat, Aldlânsdyk, Brédyk (Wytgaard), Bagijnestraat, Emmakade, Huizumerlaan en Prinsesseweg en diverse voet- en fietspaden. Rioleringswerken zijn uitgevoerd in o.a. de wijken Aldlân, Huizum-West, de Hemrik, Vlietzone en in Goutum. Andere uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden waren: Het baggeren van de Bonkefeart, het Alddiel en Langdiel, de Zuiderplantage, een haven in Hempens/Tearns en een deel van de watergangen in de wijk Nylân (fase 1) Het hekkelen van ca. 130 kilometer sloot. Onderhoud van 141 objecten en 90 kunstwerken in de openbare ruimte. Reconstructie van Engelse plein (vergroening), Aert v.d. Neerstraat (bomenaanplant), van Miereveltplantsoen (reconstructie), Kurkemeer aanplant groen als compensatie van verwijderd groen langs spoor Camminghaburen, Julianapark (uitbreiding padenstructuur en verfraaien entree) en Groningerplein (diverse aanpassingen). Najaarsstormen hebben onvoorziene schade aangericht en kosten veroorzaakt. In totaal ca. 600 bomen waaiden om. De herstelwerkzaamheden gaan ook in 2014 nog door. 11

14 Inleiding en samenvatting Financiering (2.2.4) De gemeente leende in 2013 geld om alle betalingen te kunnen doen die het uitvoeren van de begroting met zich mee brengt. De rentestand bleef zich gunstig ontwikkelen. De omslagrente die werd gehanteerd voor de toerekening van rente aan de investeringen en de bespaarde rente op reserves en voorzieningen kwam uit op 3,01% i.p.v. 3,5%. Het renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente. De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) bepaalt dat het maximale bedrag dat in een jaar mag worden afgelost 20% van het begrotingsvolume is. Het renterisico bleef in 2013 met 6,3% ruimschoots onder de wettelijke risiconorm. De wet FIDO bepaalt ook het bedrag dat de gemeente maximaal met kortlopende financiering mag lenen. Deze zogenaamde kasgeldlimiet bedroeg voor Leeuwarden in ,6 mln en is alleen in het eerste kwartaal overschreden. De Wet FIDO staat het toe dat er maximaal 2 achtereenvolgende kwartalen mag worden overschreden. Verder is het beleid van de gemeente om correct te betalen en actief in te vorderen. Werd in ,5% van de binnengekomen facturen op tijd door de gemeente betaald, in 2013 is dit door diverse maatregelen verbeterd naar 80,5%. Daarnaast heeft de gemeente zich in 2013 voorbereid op de verdergaande standaardisering van het Europese betalingsverkeer, invoering nieuwe bankrekeningnummers, verdwijnen acceptgiro s en Chipknip en dergelijke. Bedrijfsvoering (2.2.5) Een aantal grote veranderingen hebben in 2013 hun beslag op de organisatie gelegd. de verwerving van het predicaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018; de gemeentelijke herindeling met Boarnsterhim; de regionalisering van de Brandweer; de vorming van een Friese Regionale Uitvoeringsdienst (FUMO); de drie decentralisaties. De voorbereiding van de drie decentralisaties blijft ook na 2013 hoge eisen stellen aan de gemeentelijke bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en ambtenaren. Met het oog hierop is in 2013 een nieuw organisatiemodel en de daarbij behorende uitgangspunten vastgesteld. De belangrijkste zijn: organisatie-inrichting volgens een drietal domeinen: sociaal, fysiek en veiligheid; minder overhead (management, staf en ondersteuning); meer ruimte voor professionals; management en medewerkers voldoende toegerust voor nieuwe manier van werken. De ingeschatte personele reductie als gevolg van de bezuinigingsopgave ( 3 mln t/m 2014) is voor ca. 73% gerealiseerd. Deze reductie brengt (tijdelijke) boventalligheid met zich mee. Voor deze personeelsleden wordt, met inzet van de beschikbare frictiemiddelen, alles in het werk gesteld om deze situatie op te lossen. Verbonden partijen (2.2.6) Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Subsidie-relaties vallen hier dus niet onder. Opnieuw is in 2013 door de aanhoudende economische situatie het perspectief van enkele verbonden partijen verslechterd. De stichting Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden is opgeheven. De gemeente heeft de panden overgenomen. Dekking door de gemeente van het exploitatietekort van De Harmonie blijft noodzakelijk. Met Proloog zijn afspraken gemaakt over de af te lossen kredietfaciliteit. De gemeente heeft de vorderingen op WTC Beheer BV opgeschoven. De korte termijn vooruitzichten qua woningbouwproductie zijn onveranderd ten opzichte van 2012 en dus niet rooskleurig voor de Blitsaerd CV/BV. De focus ligt op afronding van Project A (westelijk deel van het projectgebied). Grondbeleid (2.2.7) Jaarlijks worden alle grondexploitaties volledig herzien. Uit de complexen Marnixveld/Bodeterrein ( ), Leeuwarden-Oost ( ) en Vrijheidswijk Tolhuis ( ) is tussentijds winst genomen. Hierdoor is aan de reserve grondexploitatie toegevoegd. De grondexploitaties van Marnixveld/Bodeterrein en Kalverdijkje zijn afgesloten waardoor 0,75 mln aan de reserve is toegevoegd. De voorziening negatieve complexen is verhoogd tot 3,4 mln en is ter afdekking van het verwachte negatieve resultaat van 12

15 Inleiding en samenvatting Businesspark 4, Newtonpark 4, Wirdum Hikkemieden en Wytgaard. Om de risico s in de Zuidlanden te verkleinen zijn de plankosten met 1,5 mln afgewaardeerd ten laste van de reserve grondexploitatie. Het totale resultaat op waarde 31 december 2013 over de lopende grondexploitaties bedroeg 3,2 mln. De reserve grondexploitatie is bedoeld om de risico s in de grondexploitatie op te vangen. Voor ontwikkelrisico s en risico s gronden in voorraad (inclusief De Zuidlanden) is op de korte termijn rekening gehouden met een risico van 7 mln. De stand van de reserve grondexploitatie was op 31 december ,6 mln. De reserve grondexploitatie is dus toereikend als benodigd weerstandsvermogen. Daarnaast is er voor de langere termijn voor de Zuidlanden een risico berekend van 10,5 mln dat wordt opgevangen binnen de grondexploitatie. Strategisch ontwikkel- en investeringsfonds (SIOF) (2.2.8) Met geld uit het SIOF draagt de gemeente bij aan co-gefinancierde majeure strategische projecten die onder andere zijn opgenomen in de samenwerkingsagenda met de provincie. Er is in ,9 mln vanuit het rekeningresultaat 2012 in het SIOF gestort. Hiertoe is door de raad besloten om een bijdrage uit het SIOF voor Culturele Hoofdstad 2018 mogelijk te maken. De mutaties in het SIOF in 2013 zijn vooral het gevolg van vertragingen in de uitnames. Eind 2013 bedraagt de stand van het SIOF 17 mln. Na aftrek van de reserveringen en de bijdrage vanuit het SIOF aan de incidentele beleidsintensiveringen en projecten uit het collegeprogramma resteert in 2016 nog een saldo van

16 Inleiding en samenvatting 1.3 Stand van zaken Impuls Sociale Investeringen (ISI) De middelen in de Impuls Sociale Investeringen (ISI) zijn incidentele middelen. Het ISI is steeds gevuld doordat de raad via moties bij het vaststellen van de jaarstukken een budget beschikbaar heeft gesteld vanuit de Algemene Reserve. In 2013 heeft de raad de volgende zaken uit de ISI bekostigd: Tabel 1 Financiële eindstanden ISI na verwerken moties & amendementen x Incidenteel ten laste van ISI Motie / Amendement Startsaldo (overheveling + toevoegingen) (Grantstelling) Voedselbank Zakgeldproject Vergoeding eigen bijdrage chronisch gehandicapten Stimulering diversiteitsbeleid Buurt- en wijkbeheer Aftelfeest Groene schoolpleinen (Garantstelling) Resto Van Harte Graffitiproject Resteert In 2013 bestemde de raad bij behandeling van de begroting in totaal voor voor incidentele sociale investeringen. Het saldo in 2013 van is daarom gestort in de reserve budgetoverheveling. Voor een toelichting op de uitvoering van de in de tabel genoemde moties en amendementen in 2013, wordt verwezen naar de betreffende programma s. 14

17 Jaarverslag 1.4 Leeswijzer De opbouw van de jaarstukken wordt in belangrijke mate voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en is als volgt: Jaarstukken Jaarverslag Jaarrekening Programma Verantwoording Paragrafen Programma rekening Balans Verantwoording Specifieke Uitkeringen Fig r 1 Figuur 3 In hoofdstuk 2 staat het jaarverslag. Hierin staat wat er in 2013 is gebeurd en waar de gemeente zich voor heeft ingezet. Aan het begin van dit hoofdstuk staan de paragrafen met verslaglegging en wijzigingen in het Meerjaren Investering Programma (MIP), Meerjaren Programma Infrastructuur (MPI) en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) (2.1.1). In paragraaf staat de beleidsverantwoording voor 14 programma s. Hierin staat in elk programma de vraag centraal of de gestelde doelen uit de Programmabegroting 2013 zijn gerealiseerd. Als een doel, prestatie of speerpunt niet (-), gedeeltelijk (+/-) of anders is uitgevoerd dan is vastgelegd in de begroting, wordt deze afwijking verklaard. Omgekeerd geldt ook dat een prestatie die wel is verricht, maar niet in de begroting is opgenomen, wordt toegelicht en verklaard. Programma 15 wijkt af van de andere programma s. Hierin is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien opgenomen. In paragraaf 2.2 staan de paragrafen, waarvan de meeste op grond van het BBV verplicht zijn. In hoofdstuk 3 staat de jaarrekening met toelichting daarop. Het financiële resultaat op hoofdlijnen en de belangrijkste financiële verschillen per programma staan in paragraaf 3.1. De balans en de toelichting staan in paragraaf 3.2. De Jaarrekening wordt afgesloten met de Controleverklaring. Tot slot, alle in de jaarstukken vermelde bedragen zijn in euro s. 15

18 Jaarverslag 16

19 Jaarverslag 2. B e l e i d s v e r a n t w o o r d i n g 2.1 Programmaverantwoording Meerjaren Investering Programma (MIP) a Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI) Het MPI geeft een overzicht van de infrastructurele maatregelen die binnen de gemeente worden uitgevoerd dan wel voorbereid. Daarbij gaat het om infrastructurele werkzaamheden in grondexploitatiegebieden, zoals De Zuidlanden, rioleringswerkzaamheden en de investeringen die voortvloeien uit het programma Leeuwarden Vrij- Baan. Eventuele afwijkingen bij de uitvoering van maatregelen uit het MPI komen aan de orde bij de verschillende programma s. In het Programma Infrastructuur/bereikbaarheid (7) wordt ingegaan op de verschillende onderdelen uit Leeuwarden Vrij-Baan. Herijkingsafspraken met de provincie In december 2013 zijn de afspraken tussen provincie en gemeente die zijn vastgelegd in de Overeenkomst betreffende Programma Bereikbaarheid Leeuwarden van 1 maart 2010 herijkt. Bij de gemaakte herijkingsafspraken gaat het om actualisering en verduidelijking van zowel inhoudelijke als financiële afspraken uit deze overeenkomst. De financiële afspraken behelzen de wijze van indexatie van de verschillende bijdragen en het kasritme van de wederzijdse betalingen. Met de provincie is een andere wijze van verrekening van de gemeentelijke bijdragen aan de RSP-projecten en aan de Haak om Leeuwarden overeengekomen. De kosten die de gemeente maakt voor de RSP-projecten Westelijke Invalsweg en Drachtsterweg e.o. en voor de Haak om Leeuwarden, worden volledig gedeclareerd bij de provincie. Afgesproken is dat de overeengekomen gemeentelijke bijdrage aan de Haak om Leeuwarden pas in 2015, na oplevering van de Haak, betaald hoeft te worden. De gemeentelijke bijdrage aan de RSP-projecten wordt in vijf gelijke tranches over de periode 2013 tot en met 2017 voldaan b Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) 2013 was het vierde uitvoeringsjaar van de derde ISV-periode. Het Rijk heeft voor de derde ISV-periode, die loopt van 2010 tot 2015 aan de gemeente een investeringsbudget stedelijke vernieuwing beschikbaar gesteld ter grootte van 17,8 mln om het door de gemeente opgestelde meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing (MOP) uit te voeren. Met de vaststelling van het Verdeelbesluit ISV-middelen door de raad in maart 2011 is de uitvoering van start gegaan. Samen met de corporaties en bewonersorganisaties is in 2013 gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van zes wijkactieplannen voor de wijken Vlietzone, Valeriuskwartier, Tjerk Hiddes Cambuursterhoek, Schepenbuurt, Oldegalileën & Bloemenbuurt en Nylân. In de verdeling van de ISV-middelen is naast de uitvoering van de zes wijkactieplannen ook nog een aantal andere thema's uit het MOP meegenomen: bodemsanering, geluidsanering, stedelijke woonkwaliteit en de binnenstad. Ook aan deze thema s is in 2013 uitvoering gegeven. Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de realisatie van prestaties te melden. In paragraaf worden de verschuivingen in het Strategisch investerings- en ontwikkelingsfonds (SIOF) verantwoord. 17

20 Jaarverslag Programma s Leeswijzer voor de programma s In elk programma staat de vraag centraal of de gestelde doelen uit de Programmabegroting 2013 zijn gerealiseerd: Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Wat wilden we daarvoor doen en wat hebben we gedaan? Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? De belangrijkste onderwerpen staan op het voorblad van elk programma: speerpunten van een programma met de realisatie en voortgang daarvan; successen; verbeterpunten; eindconclusie; de eindconclusie is van belang voor de volgende begroting. Per programma wordt inzicht gegeven in de mate waarin de strategische hoofddoelen zijn gerealiseerd. In de tabel met de subdoelstellingen is in de kolom Realisatie 2013 de meting van de indicatoren in 2013 weergegeven. In de kolom Saldo wordt het verschil van deze realisatie ten opzichte van de prognose in de programmabegroting 2012 weergegeven. Bij de speerpunten op het voorblad en in de tabellen met prestaties en moties/amendementen bij de begroting 2012 is aangegeven of een prestatie wel (+), niet (-), gedeeltelijk of anders (+/-) is uitgevoerd. Per programma wordt onder het kopje Analyse en toelichting in ieder geval de relevante afwijkingen toegelicht. De volgende vuistregels zijn hiervoor gehanteerd: Subdoelstellingen Subdoelstellingen worden beschreven als een gewenste toestand en vertaald in meetbare indicatoren. Analyse vindt plaats als het verschil tussen de indicator bij een bepaald effect in de begroting van 2013 en de jaarrekening van 2013 (het saldo) groter is dan 10%. Een subdoel is niet geanalyseerd als het betreffende subdoel in de nieuwe programmabegroting is geschrapt. Prestaties Als een prestatie of speerpunt gedeeltelijk of anders is uitgevoerd dan is vastgelegd in de begroting, wordt deze afwijking verklaard. Omgekeerd geldt ook dat een prestatie die wel is verricht, maar niet in de begroting is opgenomen, wordt toegelicht en verklaard. Baten en lasten Onder de vraag Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? worden de gerealiseerde baten en lasten toegelicht. Er wordt een toelichting gegeven als: het verschil tussen een beleidsproduct (onderwerp) en de begroting groter is dan ; afwijkingen politiek van belang zijn; er sprake is van structurele ontwikkelingen die nog niet eerder vermeld zijn. Afwijkingen op kapitaallasten die groter zijn dan worden ook toegelicht. Posten die worden verrekend met reserves hebben weliswaar geen invloed op het resultaat, maar worden wel toegelicht. Posten die niet van invloed zijn op het resultaat, worden niet nader toegelicht. Dit zijn bijvoorbeeld resultaten kleiner dan het hierboven genoemde normbedrag en afwijkingen op de lasten die kunnen worden verklaard door afwijkingen van gelijke omvang op de baten (zoals door aanvullende Rijksbijdragen). 18

JAARSTUKKEN 2011 April 2012

JAARSTUKKEN 2011 April 2012 JAARSTUKKEN 2011 April 2012 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 11 Samenstelling van het Bestuur 5 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2012 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2012 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden De kunst van het rondkomen Voorwoord Armoede is een onrecht. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie van dit college. Een ambitie die vele domeinen en

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Schiedam

Jaarstukken 2012. Gemeente Schiedam Jaarstukken 2012 Gemeente Schiedam Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Kerngegevens 11 Jaarverslag I Programmaverantwoording 13 Bestuur en dienstverlening 14 Ruimtelijke ontwikkeling 24 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Themarekening 2014. 1 mei 2015

Themarekening 2014. 1 mei 2015 Themarekening 2014 1 mei 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1.0. Inleiding 3 2.0. Jaarverslag 7 2.1. Themaverantwoording 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen werkt 23 03. Heerenveen kiest

Nadere informatie