Jaarrekening Versie Raad definitief - in bewerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking"

Transcriptie

1 Jaarrekening Versie Raad definitief - in bewerking

2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Algemeen...8 Waar staan we op financieel gebied Jaarverslag...17 Programmaverantwoording...19 Paragrafen Jaarrekening Overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht baten en lasten Balans Sisa verantwoordingsbijlage Controleverklaring Bijlagen Kerngegevens Het resultaat Subsidies Raadsbesluit Inhoudsopgave Pagina 3

4 Pagina 4

5 Leeswijzer Voor u liggen de jaarrekening. Deze bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financien. De opzet van de jaarrekening is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. De financiele overzichten zijn afgerond op Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het (min) teken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) gelezen. Hiermee volgen we de begroting. Het jaarverslag bestaat uit: De programmaverantwoording; Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen; De paragrafen. In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting 3W-vragen. Wat willen we bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) in de begroting is in de programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt en wat we ervoor gedaan hebben. Bij Wat heeft het gekost is dat per programma vertaald in een financieel overzicht. Een groot deel van de prestatie-indicatoren komt uit de tweejaarlijkse enquete 'Waar staat je gemeente' (WSJG). Naast de vragen wordt ook een toelichting gegeven op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en overige ontwikkelingen. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. Naast de zeven verplichte paragrafen is er een extra paragraaf die informatie geeft over de grootschalige projecten binnen de gemeente. De jaarrekening bestaat uit: De programmarekening; De balans; De Sisa-bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geinvesteerd is en hoe dat gefinancierd is. Leeswijzer Pagina 5

6 De Sisa-bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen. Leeswijzer Pagina 6

7 Inleiding Inleiding Pagina 7

8 Algemeen Sinds beschikt Diemen over haar eigen studentencampus. Campus Diemen Zuid is inmiddels een bruisende woongemeenschap voor studenten en dit aantal zal de komende jaren nog verder toenemen. Voor studenten is het een unieke plek, waar ze kunnen wonen, studeren en leven - met alle benodigde faciliteiten binnen handbereik. Voor Diemen zijn de campusbewoners een belangrijke aanvulling op de Diemense gemeenschap. Daarnaast wordt met de campusvorming invulling gegeven aan de herontwikkeling van Bergwijkpark, een locatie die oorspronkelijk in gebruik was als kantorenpark. Aan de herontwikkeling van Bergwijkpark hebben we de laatste jaren hard gewerkt, door alle planmatige randvoorwaarden in te vullen en daarmee marktpartijen uit te nodigen de herontwikkeling ter hand te nemen. De campusvorming typeert in vele opzichten het jaar. Een jaar waarin we als gemeente veel hebben geoogst en activiteiten hebben afgerond. Maar ook een jaar waarin we veel hebben gezaaid, ten behoeve van onze toekomst. Oogsten Afgelopen jaar heeft het vernieuwde Winkelcentrum Diemerplein zijn deuren geopend. Aan deze vernieuwing is lange tijd gewerkt. Maar inmiddels is het resultaat er: de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum is sterk verbeterd, zonder het vertrouwde karakter te verliezen. Aandacht vraagt nog de invulling van de laatste winkelruimten. Met dank aan het verbrede winkelaanbod kunnen Diemenaren voor vrijwel alle aankopen binnen de eigen gemeentegrens slagen. Daarnaast bieden de wijkwinkelcentra in Noord en Zuid, Diemenaren de mogelijkheid om in de eigen wijk de dagelijkse boodschappen te doen. Maar ook door andere ontwikkelingen blijft het prettig wonen in Diemen. Zo is de accommodatie De Brede HOED gereedgekomen. Daarin hebben alle lokale zorgaanbieders een plaats gekregen, onder één dak. Het samenbrengen van al deze functies in één gebouw zorgt ervoor dat inwoners met hun zorg- en informatievragen op één adres terecht kunnen. Daarnaast werkt het Brede HOED Team onder regie van de gemeente vanuit verschillende disciplines en zoveel mogelijk in onze wijken, samen aan een optimale en integrale ondersteuning. Daarmee vervult het team een belangrijke taak als gemeentelijke voorpost voor de voorzieningen op het sociaal domein, waarvoor de gemeente steeds meer verantwoordelijk wordt. Wat betreft onze doelstelling om mensen aan het werk te helpen, hebben we belangrijke resultaten geboekt. In zijn bijna honderd Diemenaren uitgestroomd van uitkering naar werk. Tweederde daarvan is met steun vanuit gemeentelijke voorzieningen (re-integratie, jobhunter of het werkgeversservicepunt) tot stand gebracht. Ondermeer is daarbij gebruik gemaakt van Social Return. Daarnaast hebben we actief ingezet op schuldhulpverlening, waarmee Diemenaren na een intensief traject een problematische schuldsituatie kunnen verlaten. In zijn maar liefst 175 cliënten uitgestroomd, tegenover 167 instromers. Tegenover deze positieve cijfers staat echter dat meer en meer inwoners vanwege de financiële crisis afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het aantal inwoners dat een beroep moet doen op deze voorziening is helaas fors (60 huishoudens) toegenomen, naar iets meer dan 500 huishoudens. Dit is richting de toekomst dan ook een belangrijk punt van zorg. Inleiding: Algemeen Pagina 8

9 Voor onze jonge inwoners heeft dit college gestreefd naar de vorming van brede scholen. Op dit moment zijn twee brede schoolgebouwen operationeel: De Meridiaan en De Octopus. Voor de brede buurtscholen in Plantage De Sniep en in Diemen Noord zijn inmiddels veel van de voorbereidingen getroffen. Ook ten aanzien van onze nieuwbouwlocatie Plantage De Sniep is sprake van (voorzichtig) oogsten. Het is ons gelukt om de woningverkoop op gang te houden. Helaas niet in het tempo dat we graag zouden willen, maar met kleine stappen blijven we zicht houden op volledige realisatie van Plantage De Sniep. Tevens is de bereikbaarheid van Diemen en de regio verbeterd, waarbij nadrukkelijk aandacht is geweest voor de hinderlijke gevolgen ervan. Concreet is dit gebeurd door het plaatsen van geluidsschermen langs de A10. Dit kon de gemeente in het kader van de verbreding van de snelwegen, door het Rijk gerealiseerd krijgen. Meer beleidsmatige punten waarop de gemeente geoogst heeft in zijn burgerparticipatie, het bedrijfsplan Sportcentrum en onze bestemmingsplannen. Met betrekking tot het eerste onderwerp is in een Beleidsnota door de raad vastgesteld. Deze biedt een goede basis voor meer en betere participatie door burgers en bedrijven bij gemeentelijke plannen. Doel van het bedrijfsplan voor het gemeentelijk sportcentrum is het vergroten van het bereik van de voorziening. Dit is gekoppeld aan een taakstelling op de bedrijfsvoering, hetgeen in 2015 moet uitmonden in een besparing van op het Sportcentrum. Wat betreft onze bestemmingsplannen geldt dat de actualisatie van deze plannen in is afgerond. Deze belangrijke plannen geven de beleidsmatige kaders aan voor onze leefomgeving. Ook de ambtelijke organisatie heeft in geoogst. In het najaar is de organisatie van Diemen uitgeroepen tot een na beste werkgever van Nederland in de categorie gemeenten. De hoge score is tot stand gekomen door de professionaliteit en grote betrokkenheid van medewerkers en de ruimte die er is om het eigen werk vorm te geven. Dit waren belangrijke doelen bij de reorganisatie die in 2008 is ingezet en in 2012 is afgerond. Het zorgt er dan ook voor dat we erg trots zijn op deze nominatie. Zaaien Maar zoals gezegd, was niet alleen een jaar van oogsten. We hebben ook flink gezaaid, om daarmee Diemen op de toekomst voor te bereiden. Allereerst is in hard door gewerkt aan de voorbereidingen op de verplichte decentralisaties in het sociale domein: de transities AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg. In zijn onder meer in de gemeenteraad het koersbesluit op de jeugdzorg, de beleidsuitgangspunten op het terrein van werk en inkomen en de stand van zaken rond de AWBZ aan de orde geweest. Daarnaast zijn door de raad de lokale kaders gesteld voor de uitvoering van de transities, in een notitie over het Brede HOED Team. Tevens is vorig jaar een uitgebreide discussie gevoerd over de toekomst van de Stichting Welzijn Diemen. De raad heeft besloten dat welzijn op lokaal Diemens niveau invulling moet blijven krijgen. Een hiertoe strekkend voorstel zal begin 2014 worden gepresenteerd. Ruimtelijk gezien loopt dwars door Diemen onze Oost-west as : de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg. Deze wegen staan ingepland voor groot onderhoud. Omdat de as een belangrijke wegverbinding vormt, maar tevens beter benut kan worden als recreatieve loper, wordt dit reconstructieproject breed opgepakt. In zijn verschillende sessies met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen gehouden over de toekomst van de Inleiding: Algemeen Pagina 9

10 as. Dit leidt begin 2014 tot een ambitiedocument, als basis voor een voorlopig en definitief ontwerp. Doel is om over enkele jaren over een centrale as te beschikken, waar heel Diemen trots op is. Maar niet alleen de Oost-west as loopt dwars door Diemen. Dit geldt ook voor de spoorlijn Amsterdam-Hilversum. Uit alle landelijke plannen en onderzoeken komt naar voren dat deze lijn de komende jaren intensiever gebruikt gaat worden. We hebben daarom bij het Rijk bedongen dat op korte termijn geluidsschermen worden geplaatst langs het spoor, om de geluidsoverlast voor onze inwoners te beperken. Daarnaast is afgesproken dat er een ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd ter hoogte van de Ouddiemerlaan. Dit biedt een duurzame oplossing voor de onveiligheid en het vele ongemak van de huidige spoorwegovergang. Deze afspraken met het Rijk hebben we mede kunnen maken door onze sterke positionering binnen de regio. Deze regio neemt de komende jaren echter in omvang toe. Door het verdwijnen van de Stadsregio en de toenemende dynamiek tussen Amsterdam en Almere, worden steeds meer gesprekken gevoerd binnen de metropoolregio. Het college heeft in voorbereidingen getroffen, ondermeer in samenwerking met de AM-gemeenten, om ook in de nieuwe regio een relevante gesprekspartner te blijven. Ten slotte is in veel aandacht gegaan naar DUO+. Onder deze werktitel is onderzoek gestart of en in welke vorm Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen elkaar kunnen versterken door samenwerking. Daarbij is een bestuurlijke fusie nadrukkelijk niet aan de orde, het onderzoek richt zich op ambtelijke samenwerking. In 2014 zullen over deze samenwerking besluiten aan de gemeenteraad worden voorgelegd Met al deze ontwikkelingen van zaaien en oogsten, ligt een bijzonder jaar achter ons. Een jaar waarin veel is gebeurd en gedaan. We kunnen echter niet stellen, dat dit voor 2014 minder het geval zal zijn. Met name Bergwijkpark, DUO+ en de transities zullen veel van ons vragen. Daarnaast zijn op 19 maart de kiezers naar de stembus gegaan. Daarin hebben ze zich uitgesproken over de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Vanuit de nieuwe verhoudingen wordt een nieuw college samengesteld, die nieuwe afspraken zullen maken over de komende vier jaar. De geschetste financiële situatie in dit jaarverslag, vormt daarbij een onvermijdelijk vertrekpunt. De afgelopen vier jaar hebben echter uitgewezen, dat ook in tijden van financiële krapte, er genoeg te zaaien en te oogsten is. Inleiding: Algemeen Pagina 10

11 Waar staan we op financieel gebied In lijkt het herstel van de economische recessie ingezet. De financiële positie van de gemeente Diemen is redelijk. We sluiten het jaar met een negatief rekeningsaldo af, waardoor ook onze reservepositie afneemt. Het weerstandsvermogen van de gemeente is kwetsbaar. De verschuivingen binnen het sociale domein gaat de financiële positie van de gemeente beïnvloeden. Ondanks het lichte herstel van de woningmarkt kunnen we niet garanderen dat de grondexploitatie weer winstgevend wordt. Gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening wordt de geactualiseerde meerjarenprognose van de grondexploties aangeboden. De bijgestelde prognose is verwerkt in de jaarrekening. Negatief financieel resultaat We hebben in de vierde kwartaalbrief een verwacht positief rekeningsaldo van gemeld. Na het opmaken van de jaarrekening is dit saldo omgeslagen in een tekort. Ondanks de hogere uitkering uit het gemeentefonds van eindigen we dit jaar met een negatief rekeningsaldo van -/ Dit komt doordat de actualisering van de meerjarenraming van grondexploitatie Plantage De Sniep leidt tot een afwaardering van In de begroting was het resultaat van grondexploitatie Plantage De Sniep opgenomen als risico. In de Paragraaf weerstandsvermogen was het risico berekend op Door de verwerking van het geactualiseerde tekort is dit risico afgewaardeerd naar 0 in de jaarrekening. Er zijn uiteraard meer afwijkingen tussen de begrote uitgaven en inkomsten en de realisatie. In de tabel 'Verklaring van het resultaat' worden de grootste afwijkingen toegelicht. De structurele effecten vanuit de jaarrekening hebben we voor een deel al verwerkt in de begroting De nog resterende effecten veroorzaken een klein negatief effect van ongeveer De budgetaanpassingen voor het begrotingsjaar 2014 worden verwerkt in de kwartaalbrief. De aanpassingen voor komen terug in de kadernota. Bestemming rekeningresultaat Onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening is de bestemming van het resultaat. Het negatieve rekeningsaldo maakt dit anders dan voorgaande jaren. Conform bestaand beleid wordt het negatieve rekeningsaldo verrekend met de Algemene Reserve. Dotaties aan reserves en over te hevelen budgetten Uit de analyse is gebleken dat enkele afwijkingen conform bestaand beleid in aanmerking komen voor doatie aan een reserve of voor overheveling van het budget naar Deze voorstellen liggen ter besluitvorming voor. Dotaties aan reserves + over te hevelen budgetten 1) Reservering pensioen huidige wethouders 136 2) Buurtsportcoaches 83 3) 1/3 regeling handhaving handbalvereniging SV Zeeburg 100 Totaal te onttrekken uit de Algemene Reserve 319 Deze voorstellen kunnen niet uit het rekeningresultaat worden gedekt. Alternatief is deze voorstellen ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 11

12 Toelichting op bestemmingsvoorstellen 1) Reservering pensioen huidige wethouders Door recente financiële regelgeving is aanvulling op de huidige polissen niet meer mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij. Voor een deel van het pensioen moet de gemeente zelf een voorziening vormen. De hoogte van de voorziening is berekend door de verzekeringsmaatschappij. Het bedrag dat eerst aan de verzekeringsmaatschappij zou worden betaald gaat nu in een nieuw te vormen voorziening. Voor het creëren van een voorziening is een raadsbesluit nodig, vandaar dat deze dotatie als beslispunt is opgenomen. 2) Buurtsportcoaches De gemeente ontvangt in het kader van de Buurtsportcoach (BSC)-regeling vanuit het Rijk middelen. Op basis van aanvragen worden subsidies verstrekt aan een aantal organisaties. Deze organisaties, zoals de Stichting Welzijn Diemen, stellen vanuit deze subsidies buurtsportcoaches aan. De subsidie is slechts een deel van de kosten van deze coaches. Het restant (60%) financieren de instellingen zelf vanuit bij hun bestaande middelen. Deze vorm van cofinanciering is verplicht voor de BSC-regeling.. In heeft de gemeente Diemen in het kader van de BSC-regeling van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van Dit bedrag is in niet volledig besteed. Na aftrek van wel gemaakte kosten (opstellen projectplan) resteert een bedrag van De buurtsportcoachregeling voorziet in Fte s maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Vanuit het over resterende bedrag kan in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen worden voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend. 3) 1/3 regeling handbalvereniging SV Zeeburg In is een nieuw plan opgesteld door handbalvereniging SV Zeeburg. Als gevolg hiervan is het gereserveerde budget nog niet aangewend. We hadden rekening gehouden met een budget van Het nieuwe plan geeft aan dat toereikend is. We stellen voor het aangepaste budget over te hevelen naar 2014 Algemene Reserve (inclusief risicoreserve) We begonnen met een saldo van Als gevolg van de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2012 is de de stand met toegenomen. De stand van de Algemene reserve op 31 december bedraagt Na verrekening van het negatieve rekeningsaldo en de verwerking van alle voorstellen daalt het saldo tot (zie onderstaande tabel). Ontwikkeling Algemene reserve Stand per 1 januari Mutaties 770 Stand per 31 december Negatief saldo jaarrekening -523 Bestedingsvoorstellen (dotaties + overheveling) -354 Vrijval uit reserve doorgeschoven posten: Bomruiming Weespertrekvaart Stand inclusief besluiten jaarrekening Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 12

13 Verklaring van het resultaat Verwachte saldo in 4de kwartaalbrief 983 Programma Bestuur en Dienstverlening Pensioenreservering huidige wethouders 171 Programma Veiligheid en Openbare Orde Bomruiming Weespertrekvaart -172 Programma Wegen, Verkeer en Vervoer Parkeren 55 Programma Onderwijs en Kinderopvang Buurtsportcoaches 83 Programma Welzijn en Cultuur Wmo 243 Preventief jeugdbeleid 64 Programma Sport en Recreatie 1/3 regeling handhaving handbalvereniging SV Zeeburg 150 Sportcentrum 72 Programma Participatie, Inkomen en Zorg Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen -205 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) -509 Bijzondere bijstand 82 Programma Volksgezondheid, Natuur en Milieu Reserve Omgevingslawaai 113 Programma Stedelijke Ontwikkeling Afwaardering grondexploitatie Plantage De Sniep Algemene Dekkingsmiddelen Dotatie aan voorziening dubieuze vorderingen -300 Algemene uitkering 433 Rente -143 Overige verschillen 134 Rekeningsaldo -523 Toelichting van de afwijkingen Programma Bestuur en Dienstverlening Pensioen wethouders Door aangepaste regelgeving is aanvulling van de huidige polissen van de pensioenen van de huidige wethouders niet meer mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij zelf. Hierdoor ontstaat in een onderschrijding van Om in de toekomst aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voorzien stellen wij voor een 'Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders' in te stellen en een bedrag van in deze voorziening te storten. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 13

14 Programma Veiligheid en openbare orde Bomruiming Weespertrekvaart In de 4e Kwartaalbrief hebben wij gemeld dat de eerste termijn is betaald en dat het restant van de middelen pas in 2014 nodig is. Dit was aanleiding om het restant van de middelen toe te voegen aan de reserve doorgeschoven posten. Inmiddels hebben wij ten laste van de exploitatie toch nog een betaling verricht van Op grond hiervan stellen wij voor uit de reserve doorgeschoven posten ten gunste van de algemene reserve te laten vrijvallen. Er resteert voldoende voor laatste afwikkeling in 2014 ( ). Programma Wegen, Verkeer en Vervoer Parkeren Door uitbreiding van de blauwe zone hebben we meer ontheffingen verleend. Daarnaast hebben we meer naheffingsaanslagen verstuurd. Hierdoor hebben we hogere inkomsten ( ). Daar staat tegenover dat er ook meer kosten zijn gemaakt. Programma Onderwijs en Kinderopvang Buurtsportcoaches In heeft de gemeente vanuit de regeling Buurtsportcoaches van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van In is besteed. De Buurtsportcoachregeling voorziet in Fte's maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Uit het over resterende bedrag kunnen we in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend. Programma Welzijn en Cultuur Wmo (lasten) In hebben we voor Wmo per saldo circa minder besteed. Oorzaken voor deze lagere besteding zijn: Minder verstrekte vervoermiddelen en rolstoelen, mede veroorzaakt door het invoeren van de eigen bijdrage voor deze middelen. Lagere kosten voor hulp bij het huishouden, omdat wij lagere tarieven zijn overeengekomen met zorgaanbieders en wij anders indiceren dan voorheen. Lagere besteding van het budget voor materiaal en AWBZ. Wmo (baten) De inkomsten binnen de Wmo zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat: de binnengekomen eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden en hulpmiddelen hoger is dan begroot. Dit komt onder andere door een groter aandeel eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen dan verwacht; we een boete hebben opgelegd aan en geind van de drie leveranciers van vervoermiddelen en rolstoelen voor te late leveringen zoals afgesproken in de contracten; ook in streng hebben gecontroleerd op het niet gebruik van de verstrekte PGB's en deze is teruggevorderd. Overige inkomsten zijn van de eigen bijdrage voor de kosten van medisch onderzoek. Preventief jeugdbeleid In hebben we één traject Nieuwe Perspectieven van Spirit jeugd en opvoedhulp gestart. Op basis van de ervaring uit voorgaande jaren, hebben we 10 trajecten begroot. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 14

15 Programma Sport en Recreatie 1/3 regeling handbalvereniging SV Zeeburg In is een nieuw plan opgesteld. Hierdoor is het budget nog niet aangewend. We hadden rekening gehouden met een budget van Het nieuwe plan geeft aan dat toereikend is. We stellen voor het aangepaste budget over te hevelen naar Sportcentrum Door lagere schoonmaak- en onderhoudskosten van het Sportcentrum hebben we een voordeel behaald van Programma Participatie, Inkomen en Zorg Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo zijn de basis voor de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen. Bij het opmaken van de jaarrekening is de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is niet begroot omdat van te voren niet is in te schatten hoe groot het bedrag aan oninbare debiteuren zal zijn. Voor hebben we dit bepaald op Hiermee komt de stand van de voorziening per 31 december op Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) In is het aantal bijstandsgerechtigden van Diemen gestegen van 441 naar 504. Dit is een stijging van 63 ofwel 14%. Hierdoor hebben de bijstandsuitgaven het in de begroting opgenomen budget overschreden. De uitgaven vallen nog wel binnen de van het Rijk ontvangen doeluitkering zodat er geen beroep kan worden gedaan op een aanvullende doeluitkering. Het voordeel van de hogere doeluitkering van het Rijk hebben we reeds in de loop van verantwoord. Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven. Toch hebben we minder besteed. Oorzaak hiervan zijn de lagere kosten per aanvraag. Programma Leefomgeving en Volksgezondheid Reserve Omgevingslawaai Door het toekennen van subsidies is er een veel lagere onttrekking uit de reseve nodig. Programma Stedelijke Ontwikkeling Grondexploitatie Plantage De Sniep De meerjarenprognose van grondexploitatie Plantage De Sniep is geactualiseerd. Dit leidt tot een afwaardering van Hiermee was geen rekening gehouden in de budgetten. In de 'Paragraaf Weerstandsvermogen' stond dit risico wel opgenomen. Algemene dekkingsmiddelen Dotatie aan voorziening dubieuze vorderingen In hebben we een inhaalslag bij de debiteuren gemaakt. Dit geldt zowel voor de publiekrechtelijk invorderingen (belastingen) als voor de privaatrechtelijke invorderingen(huur, erfpacht, dwangsom). Door de inhaalslag is een groot aantal bedragen geïnd maar moest ook een bedrag als oninbaar worden aangewezen. De daarvoor bedoelde 'Voorziening dubieuze vorderingen' is hierdoor nagenoeg leeg. Aan de hand van de nog openstaande vorderingen is bepaald hoe hoog de voorziening ultimo moet zijn. Dit heeft geleid tot een storting van Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 15

16 Algemene uitkering De uitkering is in per saldo hoger uitgevallen dan wij hadden voorzien in de 4de kwartaalbrief. Dit wordt veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren, het aanpassen van de maatstaven en het verwerken van het 'Herfstakkoord'. Deze aanpassingen zijn in de decembercirculaire kenbaar gemaakt. U heeft hierover een aparte raadsmemo ontvangen. Rente De rente-opbrengst is per saldo circa lager dan wij hadden voorzien in de begroting. Oorzaken voor de lagere rentebaten zijn onder meer: door onze teruggelopen financieringspositie hebben we in nagenoeg geen rente ontvangen terwijl in de begroting een renteopbrengst van was voorzien; de boekwaarde van de grondexploitatie is lager dan begroot. Dit resulteert in een lagere rentetoerekening dan we hadden voorzien in de begroting; door versnelde aflossingen van verstrekte hypotheken aan ambtenaren van de gemeente Diemen is minder rente ontvangen dan begroot. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 16

17 Jaarverslag Jaarverslag Pagina 17

18 Pagina 18

19 Programmaverantwoording Jaarverslag: Programmaverantwoording Pagina 19

20 Jaarverslag: Programmaverantwoording Pagina 20

21 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Speerpunten Het college wil de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij comfort, inrichting, beheer en onderhoud van de eigen leef- en werkomgeving vergroten. Dit vraagt om een open en toegankelijke stijl van besturen; Het college blijft continu werken aan verhoging van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; Er wordt actief ingezet op samenwerking in de regio; Het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met de 'niet' fysieke componenten. Doelstelling 1: Grotere betrokkenheid van burgers bij comfort, inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving a b c d Activiteiten (hoe wilden we dat doen) Het houden van 34 actieweken, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan een specifieke buurt; Bij 6 van de buurten vooraf een buurtschouw te houden; N.a.v. meldingen en klachten van bewoners directe uitvoering van servicewerkzaamheden; Het organiseren van een herinrichtingschouw, informatieavonden en inspraakprocedures bij herinrichtingsplannen. Realisatie (wat hebben we bereikt) We hebben 34 maal een week extra aandacht gegeven aan een buurt. Hiermee zijn alle buurten (inclusief de bedrijventerreinen) minimaal 2 maal aan de beurt geweest. In 6 buurten hebben we volgens planning buurtschouwen gehouden. In 98% van de gevallen konden we de melding op zeer korte termijn afhandelen of de bewoner informeren over de geplande actie. Bij diverse projecten (Bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk, Oost- Westas, Plantage de Sniep, Winkelgebied Arent Krijtsstraat, Flats Martin Luther Kinglaan en Buytenstee) zijn er meerdere vormen van participatie toegepast. Workshops, Brainstormsessies, inloopen inspraakavonden en een website zijn ingericht om de burger en ondernemers te bereiken. Doelstelling 2: Vertrouwen van de burger in de politiek en in de gemeentelijke organisatie Activiteiten (hoe wilden we dat doen) Vergroting van bewonersparticipatie en actief burgerschap door: a Open en tijdige communicatie met burgers en instellingen; Realisatie (wat hebben we bereikt) We hebben aantal belangrijke projecten stevige communicatieve begeleiding gegeven (parkeren, ontwikkeling Bergwijkpark/Campus Diemen Zuid, herontwikkeling centrumgebied, reconstructie Buytenstee, voorbereidingen Oost-West-as, energie/milieu, Brede HOED, afvalinzameling, veiligheid/zelfredzaamheid). Dat draagt bij aan tijdige, duidelijke en open berichtgeving over deze projecten. Verder hebben we het gebruik van social media in de communicatiemix opgevoerd, inclusief actieve monitoring van berichten ('webcare'). b Actieve participatie; We hebben de interne bewustwording van het belang van tijdige en actieve participatie door burgers verder vergroot. Aan de vaststelling van de beleidsnota over participatie van burgers hebben we een implementatietraject gekoppeld met een trainingsaanbod voor projectleiders en beleidsmedewerkers. Gebruik van een participatieladder moet invulling van actieve participatie verder vergemakkelijken. Bij verschillende projecten hebben we gewerkt met klankbordgroepen, brainstorms of met een specifieke website voor betrokkenen. c Beleid ontwikkelen om participatie planmatig en gestructureerd te laten plaatsvinden. In heeft de raad een beleidsnota Burgerparticipatie bij besluiten beleidsvoorbereiding vastgesteld, inclusief participatieladder. Bedoeling is om gestructureerd en planmatig om te gaan met participatie van burgers bij het nemen van besluiten en het ontwikkelen van beleid. Jaarverslag: Programmaverantwoording Pagina 21

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2012 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2012 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie