Jaarrekening Versie Raad definitief - in bewerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking"

Transcriptie

1 Jaarrekening Versie Raad definitief - in bewerking

2

3 Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Algemeen...8 Waar staan we op financieel gebied Jaarverslag...17 Programmaverantwoording...19 Paragrafen Jaarrekening Overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht baten en lasten Balans Sisa verantwoordingsbijlage Controleverklaring Bijlagen Kerngegevens Het resultaat Subsidies Raadsbesluit Inhoudsopgave Pagina 3

4 Pagina 4

5 Leeswijzer Voor u liggen de jaarrekening. Deze bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financien. De opzet van de jaarrekening is conform de voorschriften en gelijk aan die van de begroting. De financiele overzichten zijn afgerond op Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het (min) teken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) gelezen. Hiermee volgen we de begroting. Het jaarverslag bestaat uit: De programmaverantwoording; Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen; De paragrafen. In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting 3W-vragen. Wat willen we bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) in de begroting is in de programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt en wat we ervoor gedaan hebben. Bij Wat heeft het gekost is dat per programma vertaald in een financieel overzicht. Een groot deel van de prestatie-indicatoren komt uit de tweejaarlijkse enquete 'Waar staat je gemeente' (WSJG). Naast de vragen wordt ook een toelichting gegeven op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en overige ontwikkelingen. In het hoofdstuk over algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente toegelicht. In de zeven verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. Naast de zeven verplichte paragrafen is er een extra paragraaf die informatie geeft over de grootschalige projecten binnen de gemeente. De jaarrekening bestaat uit: De programmarekening; De balans; De Sisa-bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit). De programmarekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat. De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geinvesteerd is en hoe dat gefinancierd is. Leeswijzer Pagina 5

6 De Sisa-bijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen. Leeswijzer Pagina 6

7 Inleiding Inleiding Pagina 7

8 Algemeen Sinds beschikt Diemen over haar eigen studentencampus. Campus Diemen Zuid is inmiddels een bruisende woongemeenschap voor studenten en dit aantal zal de komende jaren nog verder toenemen. Voor studenten is het een unieke plek, waar ze kunnen wonen, studeren en leven - met alle benodigde faciliteiten binnen handbereik. Voor Diemen zijn de campusbewoners een belangrijke aanvulling op de Diemense gemeenschap. Daarnaast wordt met de campusvorming invulling gegeven aan de herontwikkeling van Bergwijkpark, een locatie die oorspronkelijk in gebruik was als kantorenpark. Aan de herontwikkeling van Bergwijkpark hebben we de laatste jaren hard gewerkt, door alle planmatige randvoorwaarden in te vullen en daarmee marktpartijen uit te nodigen de herontwikkeling ter hand te nemen. De campusvorming typeert in vele opzichten het jaar. Een jaar waarin we als gemeente veel hebben geoogst en activiteiten hebben afgerond. Maar ook een jaar waarin we veel hebben gezaaid, ten behoeve van onze toekomst. Oogsten Afgelopen jaar heeft het vernieuwde Winkelcentrum Diemerplein zijn deuren geopend. Aan deze vernieuwing is lange tijd gewerkt. Maar inmiddels is het resultaat er: de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum is sterk verbeterd, zonder het vertrouwde karakter te verliezen. Aandacht vraagt nog de invulling van de laatste winkelruimten. Met dank aan het verbrede winkelaanbod kunnen Diemenaren voor vrijwel alle aankopen binnen de eigen gemeentegrens slagen. Daarnaast bieden de wijkwinkelcentra in Noord en Zuid, Diemenaren de mogelijkheid om in de eigen wijk de dagelijkse boodschappen te doen. Maar ook door andere ontwikkelingen blijft het prettig wonen in Diemen. Zo is de accommodatie De Brede HOED gereedgekomen. Daarin hebben alle lokale zorgaanbieders een plaats gekregen, onder één dak. Het samenbrengen van al deze functies in één gebouw zorgt ervoor dat inwoners met hun zorg- en informatievragen op één adres terecht kunnen. Daarnaast werkt het Brede HOED Team onder regie van de gemeente vanuit verschillende disciplines en zoveel mogelijk in onze wijken, samen aan een optimale en integrale ondersteuning. Daarmee vervult het team een belangrijke taak als gemeentelijke voorpost voor de voorzieningen op het sociaal domein, waarvoor de gemeente steeds meer verantwoordelijk wordt. Wat betreft onze doelstelling om mensen aan het werk te helpen, hebben we belangrijke resultaten geboekt. In zijn bijna honderd Diemenaren uitgestroomd van uitkering naar werk. Tweederde daarvan is met steun vanuit gemeentelijke voorzieningen (re-integratie, jobhunter of het werkgeversservicepunt) tot stand gebracht. Ondermeer is daarbij gebruik gemaakt van Social Return. Daarnaast hebben we actief ingezet op schuldhulpverlening, waarmee Diemenaren na een intensief traject een problematische schuldsituatie kunnen verlaten. In zijn maar liefst 175 cliënten uitgestroomd, tegenover 167 instromers. Tegenover deze positieve cijfers staat echter dat meer en meer inwoners vanwege de financiële crisis afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het aantal inwoners dat een beroep moet doen op deze voorziening is helaas fors (60 huishoudens) toegenomen, naar iets meer dan 500 huishoudens. Dit is richting de toekomst dan ook een belangrijk punt van zorg. Inleiding: Algemeen Pagina 8

9 Voor onze jonge inwoners heeft dit college gestreefd naar de vorming van brede scholen. Op dit moment zijn twee brede schoolgebouwen operationeel: De Meridiaan en De Octopus. Voor de brede buurtscholen in Plantage De Sniep en in Diemen Noord zijn inmiddels veel van de voorbereidingen getroffen. Ook ten aanzien van onze nieuwbouwlocatie Plantage De Sniep is sprake van (voorzichtig) oogsten. Het is ons gelukt om de woningverkoop op gang te houden. Helaas niet in het tempo dat we graag zouden willen, maar met kleine stappen blijven we zicht houden op volledige realisatie van Plantage De Sniep. Tevens is de bereikbaarheid van Diemen en de regio verbeterd, waarbij nadrukkelijk aandacht is geweest voor de hinderlijke gevolgen ervan. Concreet is dit gebeurd door het plaatsen van geluidsschermen langs de A10. Dit kon de gemeente in het kader van de verbreding van de snelwegen, door het Rijk gerealiseerd krijgen. Meer beleidsmatige punten waarop de gemeente geoogst heeft in zijn burgerparticipatie, het bedrijfsplan Sportcentrum en onze bestemmingsplannen. Met betrekking tot het eerste onderwerp is in een Beleidsnota door de raad vastgesteld. Deze biedt een goede basis voor meer en betere participatie door burgers en bedrijven bij gemeentelijke plannen. Doel van het bedrijfsplan voor het gemeentelijk sportcentrum is het vergroten van het bereik van de voorziening. Dit is gekoppeld aan een taakstelling op de bedrijfsvoering, hetgeen in 2015 moet uitmonden in een besparing van op het Sportcentrum. Wat betreft onze bestemmingsplannen geldt dat de actualisatie van deze plannen in is afgerond. Deze belangrijke plannen geven de beleidsmatige kaders aan voor onze leefomgeving. Ook de ambtelijke organisatie heeft in geoogst. In het najaar is de organisatie van Diemen uitgeroepen tot een na beste werkgever van Nederland in de categorie gemeenten. De hoge score is tot stand gekomen door de professionaliteit en grote betrokkenheid van medewerkers en de ruimte die er is om het eigen werk vorm te geven. Dit waren belangrijke doelen bij de reorganisatie die in 2008 is ingezet en in 2012 is afgerond. Het zorgt er dan ook voor dat we erg trots zijn op deze nominatie. Zaaien Maar zoals gezegd, was niet alleen een jaar van oogsten. We hebben ook flink gezaaid, om daarmee Diemen op de toekomst voor te bereiden. Allereerst is in hard door gewerkt aan de voorbereidingen op de verplichte decentralisaties in het sociale domein: de transities AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg. In zijn onder meer in de gemeenteraad het koersbesluit op de jeugdzorg, de beleidsuitgangspunten op het terrein van werk en inkomen en de stand van zaken rond de AWBZ aan de orde geweest. Daarnaast zijn door de raad de lokale kaders gesteld voor de uitvoering van de transities, in een notitie over het Brede HOED Team. Tevens is vorig jaar een uitgebreide discussie gevoerd over de toekomst van de Stichting Welzijn Diemen. De raad heeft besloten dat welzijn op lokaal Diemens niveau invulling moet blijven krijgen. Een hiertoe strekkend voorstel zal begin 2014 worden gepresenteerd. Ruimtelijk gezien loopt dwars door Diemen onze Oost-west as : de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg. Deze wegen staan ingepland voor groot onderhoud. Omdat de as een belangrijke wegverbinding vormt, maar tevens beter benut kan worden als recreatieve loper, wordt dit reconstructieproject breed opgepakt. In zijn verschillende sessies met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen gehouden over de toekomst van de Inleiding: Algemeen Pagina 9

10 as. Dit leidt begin 2014 tot een ambitiedocument, als basis voor een voorlopig en definitief ontwerp. Doel is om over enkele jaren over een centrale as te beschikken, waar heel Diemen trots op is. Maar niet alleen de Oost-west as loopt dwars door Diemen. Dit geldt ook voor de spoorlijn Amsterdam-Hilversum. Uit alle landelijke plannen en onderzoeken komt naar voren dat deze lijn de komende jaren intensiever gebruikt gaat worden. We hebben daarom bij het Rijk bedongen dat op korte termijn geluidsschermen worden geplaatst langs het spoor, om de geluidsoverlast voor onze inwoners te beperken. Daarnaast is afgesproken dat er een ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd ter hoogte van de Ouddiemerlaan. Dit biedt een duurzame oplossing voor de onveiligheid en het vele ongemak van de huidige spoorwegovergang. Deze afspraken met het Rijk hebben we mede kunnen maken door onze sterke positionering binnen de regio. Deze regio neemt de komende jaren echter in omvang toe. Door het verdwijnen van de Stadsregio en de toenemende dynamiek tussen Amsterdam en Almere, worden steeds meer gesprekken gevoerd binnen de metropoolregio. Het college heeft in voorbereidingen getroffen, ondermeer in samenwerking met de AM-gemeenten, om ook in de nieuwe regio een relevante gesprekspartner te blijven. Ten slotte is in veel aandacht gegaan naar DUO+. Onder deze werktitel is onderzoek gestart of en in welke vorm Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen elkaar kunnen versterken door samenwerking. Daarbij is een bestuurlijke fusie nadrukkelijk niet aan de orde, het onderzoek richt zich op ambtelijke samenwerking. In 2014 zullen over deze samenwerking besluiten aan de gemeenteraad worden voorgelegd Met al deze ontwikkelingen van zaaien en oogsten, ligt een bijzonder jaar achter ons. Een jaar waarin veel is gebeurd en gedaan. We kunnen echter niet stellen, dat dit voor 2014 minder het geval zal zijn. Met name Bergwijkpark, DUO+ en de transities zullen veel van ons vragen. Daarnaast zijn op 19 maart de kiezers naar de stembus gegaan. Daarin hebben ze zich uitgesproken over de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Vanuit de nieuwe verhoudingen wordt een nieuw college samengesteld, die nieuwe afspraken zullen maken over de komende vier jaar. De geschetste financiële situatie in dit jaarverslag, vormt daarbij een onvermijdelijk vertrekpunt. De afgelopen vier jaar hebben echter uitgewezen, dat ook in tijden van financiële krapte, er genoeg te zaaien en te oogsten is. Inleiding: Algemeen Pagina 10

11 Waar staan we op financieel gebied In lijkt het herstel van de economische recessie ingezet. De financiële positie van de gemeente Diemen is redelijk. We sluiten het jaar met een negatief rekeningsaldo af, waardoor ook onze reservepositie afneemt. Het weerstandsvermogen van de gemeente is kwetsbaar. De verschuivingen binnen het sociale domein gaat de financiële positie van de gemeente beïnvloeden. Ondanks het lichte herstel van de woningmarkt kunnen we niet garanderen dat de grondexploitatie weer winstgevend wordt. Gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening wordt de geactualiseerde meerjarenprognose van de grondexploties aangeboden. De bijgestelde prognose is verwerkt in de jaarrekening. Negatief financieel resultaat We hebben in de vierde kwartaalbrief een verwacht positief rekeningsaldo van gemeld. Na het opmaken van de jaarrekening is dit saldo omgeslagen in een tekort. Ondanks de hogere uitkering uit het gemeentefonds van eindigen we dit jaar met een negatief rekeningsaldo van -/ Dit komt doordat de actualisering van de meerjarenraming van grondexploitatie Plantage De Sniep leidt tot een afwaardering van In de begroting was het resultaat van grondexploitatie Plantage De Sniep opgenomen als risico. In de Paragraaf weerstandsvermogen was het risico berekend op Door de verwerking van het geactualiseerde tekort is dit risico afgewaardeerd naar 0 in de jaarrekening. Er zijn uiteraard meer afwijkingen tussen de begrote uitgaven en inkomsten en de realisatie. In de tabel 'Verklaring van het resultaat' worden de grootste afwijkingen toegelicht. De structurele effecten vanuit de jaarrekening hebben we voor een deel al verwerkt in de begroting De nog resterende effecten veroorzaken een klein negatief effect van ongeveer De budgetaanpassingen voor het begrotingsjaar 2014 worden verwerkt in de kwartaalbrief. De aanpassingen voor komen terug in de kadernota. Bestemming rekeningresultaat Onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening is de bestemming van het resultaat. Het negatieve rekeningsaldo maakt dit anders dan voorgaande jaren. Conform bestaand beleid wordt het negatieve rekeningsaldo verrekend met de Algemene Reserve. Dotaties aan reserves en over te hevelen budgetten Uit de analyse is gebleken dat enkele afwijkingen conform bestaand beleid in aanmerking komen voor doatie aan een reserve of voor overheveling van het budget naar Deze voorstellen liggen ter besluitvorming voor. Dotaties aan reserves + over te hevelen budgetten 1) Reservering pensioen huidige wethouders 136 2) Buurtsportcoaches 83 3) 1/3 regeling handhaving handbalvereniging SV Zeeburg 100 Totaal te onttrekken uit de Algemene Reserve 319 Deze voorstellen kunnen niet uit het rekeningresultaat worden gedekt. Alternatief is deze voorstellen ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 11

12 Toelichting op bestemmingsvoorstellen 1) Reservering pensioen huidige wethouders Door recente financiële regelgeving is aanvulling op de huidige polissen niet meer mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij. Voor een deel van het pensioen moet de gemeente zelf een voorziening vormen. De hoogte van de voorziening is berekend door de verzekeringsmaatschappij. Het bedrag dat eerst aan de verzekeringsmaatschappij zou worden betaald gaat nu in een nieuw te vormen voorziening. Voor het creëren van een voorziening is een raadsbesluit nodig, vandaar dat deze dotatie als beslispunt is opgenomen. 2) Buurtsportcoaches De gemeente ontvangt in het kader van de Buurtsportcoach (BSC)-regeling vanuit het Rijk middelen. Op basis van aanvragen worden subsidies verstrekt aan een aantal organisaties. Deze organisaties, zoals de Stichting Welzijn Diemen, stellen vanuit deze subsidies buurtsportcoaches aan. De subsidie is slechts een deel van de kosten van deze coaches. Het restant (60%) financieren de instellingen zelf vanuit bij hun bestaande middelen. Deze vorm van cofinanciering is verplicht voor de BSC-regeling.. In heeft de gemeente Diemen in het kader van de BSC-regeling van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van Dit bedrag is in niet volledig besteed. Na aftrek van wel gemaakte kosten (opstellen projectplan) resteert een bedrag van De buurtsportcoachregeling voorziet in Fte s maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Vanuit het over resterende bedrag kan in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen worden voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend. 3) 1/3 regeling handbalvereniging SV Zeeburg In is een nieuw plan opgesteld door handbalvereniging SV Zeeburg. Als gevolg hiervan is het gereserveerde budget nog niet aangewend. We hadden rekening gehouden met een budget van Het nieuwe plan geeft aan dat toereikend is. We stellen voor het aangepaste budget over te hevelen naar 2014 Algemene Reserve (inclusief risicoreserve) We begonnen met een saldo van Als gevolg van de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2012 is de de stand met toegenomen. De stand van de Algemene reserve op 31 december bedraagt Na verrekening van het negatieve rekeningsaldo en de verwerking van alle voorstellen daalt het saldo tot (zie onderstaande tabel). Ontwikkeling Algemene reserve Stand per 1 januari Mutaties 770 Stand per 31 december Negatief saldo jaarrekening -523 Bestedingsvoorstellen (dotaties + overheveling) -354 Vrijval uit reserve doorgeschoven posten: Bomruiming Weespertrekvaart Stand inclusief besluiten jaarrekening Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 12

13 Verklaring van het resultaat Verwachte saldo in 4de kwartaalbrief 983 Programma Bestuur en Dienstverlening Pensioenreservering huidige wethouders 171 Programma Veiligheid en Openbare Orde Bomruiming Weespertrekvaart -172 Programma Wegen, Verkeer en Vervoer Parkeren 55 Programma Onderwijs en Kinderopvang Buurtsportcoaches 83 Programma Welzijn en Cultuur Wmo 243 Preventief jeugdbeleid 64 Programma Sport en Recreatie 1/3 regeling handhaving handbalvereniging SV Zeeburg 150 Sportcentrum 72 Programma Participatie, Inkomen en Zorg Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen -205 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) -509 Bijzondere bijstand 82 Programma Volksgezondheid, Natuur en Milieu Reserve Omgevingslawaai 113 Programma Stedelijke Ontwikkeling Afwaardering grondexploitatie Plantage De Sniep Algemene Dekkingsmiddelen Dotatie aan voorziening dubieuze vorderingen -300 Algemene uitkering 433 Rente -143 Overige verschillen 134 Rekeningsaldo -523 Toelichting van de afwijkingen Programma Bestuur en Dienstverlening Pensioen wethouders Door aangepaste regelgeving is aanvulling van de huidige polissen van de pensioenen van de huidige wethouders niet meer mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij zelf. Hierdoor ontstaat in een onderschrijding van Om in de toekomst aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voorzien stellen wij voor een 'Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders' in te stellen en een bedrag van in deze voorziening te storten. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 13

14 Programma Veiligheid en openbare orde Bomruiming Weespertrekvaart In de 4e Kwartaalbrief hebben wij gemeld dat de eerste termijn is betaald en dat het restant van de middelen pas in 2014 nodig is. Dit was aanleiding om het restant van de middelen toe te voegen aan de reserve doorgeschoven posten. Inmiddels hebben wij ten laste van de exploitatie toch nog een betaling verricht van Op grond hiervan stellen wij voor uit de reserve doorgeschoven posten ten gunste van de algemene reserve te laten vrijvallen. Er resteert voldoende voor laatste afwikkeling in 2014 ( ). Programma Wegen, Verkeer en Vervoer Parkeren Door uitbreiding van de blauwe zone hebben we meer ontheffingen verleend. Daarnaast hebben we meer naheffingsaanslagen verstuurd. Hierdoor hebben we hogere inkomsten ( ). Daar staat tegenover dat er ook meer kosten zijn gemaakt. Programma Onderwijs en Kinderopvang Buurtsportcoaches In heeft de gemeente vanuit de regeling Buurtsportcoaches van het Ministerie van VWS een bedrag ontvangen van In is besteed. De Buurtsportcoachregeling voorziet in Fte's maar niet in middelen om activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden (materialen, zaalhuur etc.). Uit het over resterende bedrag kunnen we in 2014, 2015 en 2016 in deze middelen voorzien. Het geld blijft daarmee bestemd voor het doel waarvoor het ook aan de gemeente is toegekend. Programma Welzijn en Cultuur Wmo (lasten) In hebben we voor Wmo per saldo circa minder besteed. Oorzaken voor deze lagere besteding zijn: Minder verstrekte vervoermiddelen en rolstoelen, mede veroorzaakt door het invoeren van de eigen bijdrage voor deze middelen. Lagere kosten voor hulp bij het huishouden, omdat wij lagere tarieven zijn overeengekomen met zorgaanbieders en wij anders indiceren dan voorheen. Lagere besteding van het budget voor materiaal en AWBZ. Wmo (baten) De inkomsten binnen de Wmo zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat: de binnengekomen eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden en hulpmiddelen hoger is dan begroot. Dit komt onder andere door een groter aandeel eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen dan verwacht; we een boete hebben opgelegd aan en geind van de drie leveranciers van vervoermiddelen en rolstoelen voor te late leveringen zoals afgesproken in de contracten; ook in streng hebben gecontroleerd op het niet gebruik van de verstrekte PGB's en deze is teruggevorderd. Overige inkomsten zijn van de eigen bijdrage voor de kosten van medisch onderzoek. Preventief jeugdbeleid In hebben we één traject Nieuwe Perspectieven van Spirit jeugd en opvoedhulp gestart. Op basis van de ervaring uit voorgaande jaren, hebben we 10 trajecten begroot. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 14

15 Programma Sport en Recreatie 1/3 regeling handbalvereniging SV Zeeburg In is een nieuw plan opgesteld. Hierdoor is het budget nog niet aangewend. We hadden rekening gehouden met een budget van Het nieuwe plan geeft aan dat toereikend is. We stellen voor het aangepaste budget over te hevelen naar Sportcentrum Door lagere schoonmaak- en onderhoudskosten van het Sportcentrum hebben we een voordeel behaald van Programma Participatie, Inkomen en Zorg Voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo zijn de basis voor de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen. Bij het opmaken van de jaarrekening is de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren is niet begroot omdat van te voren niet is in te schatten hoe groot het bedrag aan oninbare debiteuren zal zijn. Voor hebben we dit bepaald op Hiermee komt de stand van de voorziening per 31 december op Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) In is het aantal bijstandsgerechtigden van Diemen gestegen van 441 naar 504. Dit is een stijging van 63 ofwel 14%. Hierdoor hebben de bijstandsuitgaven het in de begroting opgenomen budget overschreden. De uitgaven vallen nog wel binnen de van het Rijk ontvangen doeluitkering zodat er geen beroep kan worden gedaan op een aanvullende doeluitkering. Het voordeel van de hogere doeluitkering van het Rijk hebben we reeds in de loop van verantwoord. Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven. Toch hebben we minder besteed. Oorzaak hiervan zijn de lagere kosten per aanvraag. Programma Leefomgeving en Volksgezondheid Reserve Omgevingslawaai Door het toekennen van subsidies is er een veel lagere onttrekking uit de reseve nodig. Programma Stedelijke Ontwikkeling Grondexploitatie Plantage De Sniep De meerjarenprognose van grondexploitatie Plantage De Sniep is geactualiseerd. Dit leidt tot een afwaardering van Hiermee was geen rekening gehouden in de budgetten. In de 'Paragraaf Weerstandsvermogen' stond dit risico wel opgenomen. Algemene dekkingsmiddelen Dotatie aan voorziening dubieuze vorderingen In hebben we een inhaalslag bij de debiteuren gemaakt. Dit geldt zowel voor de publiekrechtelijk invorderingen (belastingen) als voor de privaatrechtelijke invorderingen(huur, erfpacht, dwangsom). Door de inhaalslag is een groot aantal bedragen geïnd maar moest ook een bedrag als oninbaar worden aangewezen. De daarvoor bedoelde 'Voorziening dubieuze vorderingen' is hierdoor nagenoeg leeg. Aan de hand van de nog openstaande vorderingen is bepaald hoe hoog de voorziening ultimo moet zijn. Dit heeft geleid tot een storting van Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 15

16 Algemene uitkering De uitkering is in per saldo hoger uitgevallen dan wij hadden voorzien in de 4de kwartaalbrief. Dit wordt veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren, het aanpassen van de maatstaven en het verwerken van het 'Herfstakkoord'. Deze aanpassingen zijn in de decembercirculaire kenbaar gemaakt. U heeft hierover een aparte raadsmemo ontvangen. Rente De rente-opbrengst is per saldo circa lager dan wij hadden voorzien in de begroting. Oorzaken voor de lagere rentebaten zijn onder meer: door onze teruggelopen financieringspositie hebben we in nagenoeg geen rente ontvangen terwijl in de begroting een renteopbrengst van was voorzien; de boekwaarde van de grondexploitatie is lager dan begroot. Dit resulteert in een lagere rentetoerekening dan we hadden voorzien in de begroting; door versnelde aflossingen van verstrekte hypotheken aan ambtenaren van de gemeente Diemen is minder rente ontvangen dan begroot. Inleiding: Waar staan we op financieel gebied Pagina 16

17 Jaarverslag Jaarverslag Pagina 17

18 Pagina 18

19 Programmaverantwoording Jaarverslag: Programmaverantwoording Pagina 19

20 Jaarverslag: Programmaverantwoording Pagina 20

21 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Speerpunten Het college wil de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij comfort, inrichting, beheer en onderhoud van de eigen leef- en werkomgeving vergroten. Dit vraagt om een open en toegankelijke stijl van besturen; Het college blijft continu werken aan verhoging van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; Er wordt actief ingezet op samenwerking in de regio; Het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met de 'niet' fysieke componenten. Doelstelling 1: Grotere betrokkenheid van burgers bij comfort, inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving a b c d Activiteiten (hoe wilden we dat doen) Het houden van 34 actieweken, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan een specifieke buurt; Bij 6 van de buurten vooraf een buurtschouw te houden; N.a.v. meldingen en klachten van bewoners directe uitvoering van servicewerkzaamheden; Het organiseren van een herinrichtingschouw, informatieavonden en inspraakprocedures bij herinrichtingsplannen. Realisatie (wat hebben we bereikt) We hebben 34 maal een week extra aandacht gegeven aan een buurt. Hiermee zijn alle buurten (inclusief de bedrijventerreinen) minimaal 2 maal aan de beurt geweest. In 6 buurten hebben we volgens planning buurtschouwen gehouden. In 98% van de gevallen konden we de melding op zeer korte termijn afhandelen of de bewoner informeren over de geplande actie. Bij diverse projecten (Bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk, Oost- Westas, Plantage de Sniep, Winkelgebied Arent Krijtsstraat, Flats Martin Luther Kinglaan en Buytenstee) zijn er meerdere vormen van participatie toegepast. Workshops, Brainstormsessies, inloopen inspraakavonden en een website zijn ingericht om de burger en ondernemers te bereiken. Doelstelling 2: Vertrouwen van de burger in de politiek en in de gemeentelijke organisatie Activiteiten (hoe wilden we dat doen) Vergroting van bewonersparticipatie en actief burgerschap door: a Open en tijdige communicatie met burgers en instellingen; Realisatie (wat hebben we bereikt) We hebben aantal belangrijke projecten stevige communicatieve begeleiding gegeven (parkeren, ontwikkeling Bergwijkpark/Campus Diemen Zuid, herontwikkeling centrumgebied, reconstructie Buytenstee, voorbereidingen Oost-West-as, energie/milieu, Brede HOED, afvalinzameling, veiligheid/zelfredzaamheid). Dat draagt bij aan tijdige, duidelijke en open berichtgeving over deze projecten. Verder hebben we het gebruik van social media in de communicatiemix opgevoerd, inclusief actieve monitoring van berichten ('webcare'). b Actieve participatie; We hebben de interne bewustwording van het belang van tijdige en actieve participatie door burgers verder vergroot. Aan de vaststelling van de beleidsnota over participatie van burgers hebben we een implementatietraject gekoppeld met een trainingsaanbod voor projectleiders en beleidsmedewerkers. Gebruik van een participatieladder moet invulling van actieve participatie verder vergemakkelijken. Bij verschillende projecten hebben we gewerkt met klankbordgroepen, brainstorms of met een specifieke website voor betrokkenen. c Beleid ontwikkelen om participatie planmatig en gestructureerd te laten plaatsvinden. In heeft de raad een beleidsnota Burgerparticipatie bij besluiten beleidsvoorbereiding vastgesteld, inclusief participatieladder. Bedoeling is om gestructureerd en planmatig om te gaan met participatie van burgers bij het nemen van besluiten en het ontwikkelen van beleid. Jaarverslag: Programmaverantwoording Pagina 21

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014 1 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Actualisatie erfgoedverordening 2 Resultaten en voortgang social return Februari Grondel RO Besluitvormend Middel naar

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

1e kwartaalbrief 2014

1e kwartaalbrief 2014 1e kwartaalbrief 2014 09-04-2014 Versie 5.0 raad in bewerking - in bewerking Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Belangrijke ontwikkelingen...7 2.1 Nieuwe ontwikkelingen...8 2.2 Nieuwe ontwikkelingen met

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011 Vastgesteld college B & W 19 oktober 2010 25 juni 2010 1 inhoud 1. inleiding 3 2. Meerjaren Beleidsplan Integrale Veiligheid 2011-2014 5 3. samenvatting:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014?

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014? Hoe veilig was Haarlemmermeer in? Haarlemmermeer is in veiliger geworden. Het aantal misdrijven is in vergelijking met 213 met 13 procent gedaald. Toch blijft veiligheid volop aandacht krijgen. Want misdrijven,

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Ruimtelijk Beheer 14 oktober 2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Planning 2013-2018... 4 3.1 Wegen... 4 3.2 Openbare verlichting... 4 3.3 Groen... 4

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit en weerbaarheid van uw Noodzaak algemeen Dalende opbrengsten

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie