DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL"

Transcriptie

1 VERZEKERING TEGEN VERLIES VAN VLIEGBÊVOEGDHEID Door bemiddeling van: ([,,lakelaar) (Plaaisnaam) POLIS No (NLPpob) Hremte: e Kosten:. Ialaaf OP GROND VAN de door-. (Voodetters)(lnsuredperson) ( (DOB) ), jn het bezit van een geldigê medische verklaring, coníorm de eisên in JAR-FCL Deel 3 ímedisch). (hierna te noemen dê verzekerde, tevens contractant zijnde) bij DE NEDERLANDSE LUCHTVMRTPOOL, A \4STERDAM, ingediendê ondertekende aanvfaag (die_ tezamen met elke andere schrjítelijke verklaring van verzekerde ofvan iemand, handelende nam;ns verzekêrde voor zovef het dezè polis betrêít - de grondslag voor dit contract zal vormen als ware zij daêrin opgenomen) met betrekking tot de hierna vermelde verzekering tegen verlies van vliegbevoegdheid nemen ondefgetekenden (hiêrna te noêmen de verzekeraars) aan, een kapitaalsom van.;rrx.:.,,,:,:,,...r'.r..,'l--..;ixê9ííretted!0!-".-eu,ro...:l}xxi. -r-,:;.r...: ;:*XXXY. le vezekêren en wel op de: Voorwaarden van Verzekering tegen Verlies van Vliegbevoêgdheid Additional Exclusions/Limitations/(Claim)Condilions. Dê verzekering is aangêgaan voor de duur van (polismnd) maanden, íngaande (lnception) en eindigênde (Expirp, beide dagen inbegrepen, voorts doorlopend met slilzwijgende óontinuatie van jaar lot jaar, tenzij lenminsle 2 maanden voor de vetualdag per aangetekend schrtven door één der partlen opgezegd en ió van kracht onverschillig waar ter wereld. verzekerd is de vliegbevoegdheid van verzekerde in z Jn kwaliteit van gebrcvetteerd beroeps/verkeersvlieger. De premie voor deze verzêkeíing bedraagt (perc\ y'vnieum) per termijn van 12 maanden. OMVANG UAN DE DEKKING: verzekêrd wofdt het vêrlies van vliegbevoegdheid door ongeval ofzíekte (als nader omschreven in Art. 2 van de Bijzondêre Bepalingen). OOSTENBURGEFVOORSTRAAT ] MF AN4STERDAM TELÊFOON: TELEÊAX] O2O E MA L: ING BANK: tbanrnl29tngbo BtC:tNcBNL2A KVK AV StÈnOeV: 3+r ogqzs DE NEDERLANDSE LUCHTVAAFTPOOL IS EEN ONDERDEELVAN AVIABEL NV TE BRUSSEL

2 BEEI N DI G I N G VERZEKE RI N C : De verzekering wordt als beëindigd beschouwd op hel moment dat een gêneêskundige verklaring is veflopen dan wêl dat door of namêns hêt bevoegde gezag als omschíeven in JAR-FCL Deel 3 (Medisch), een geneeskundige verklaring niet wordt vêrlêngd of vernieuwd of wordt ingetrokken, zonder dat over eên evêntueel reslerend dêel van een/het verzekeringsjaar Íêstitutie van premie zal worden verleend tenzij anders wordt overeengêkomen. AKTE VAN VERPANDING: De rechtên met betrekking tot eventuele uitkeringen zijn verpand aan de (Verpanding>, gêvestigd te dje deze begunstiging heefi aangenomen. Amstêdêm, '16 december 2010 De Nederlandse Luchtvaartpool (AÍabelN.V.) OOSTENBURGERVOOFSTBAAT IíRAI,4STERDAM TELEFOON: TELEFA* E o.nl ING BANK: IBAN: NL291NG BIC:INGBNL2A KVK AMSTEFDA[4 i DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL IS EEN ONDERDEEL VAN AVIABEL N V. TE BBUSSEL

3 8',^ DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN VERLIES VAN VLIEGBEVOEGDHEID Voor deze verzekefjngelden de volgende bijzondere bepalingen, uitsluitingen algemene bepalingen: BIJZONDERE B EPALIN GEN- 1. Het bij dezê polis verzekerde kapitaal zal uitsluitend worden uitgekeerd, indien te eniger tijd na de ingangsdatum dezer verzekedng de bevoegdheid, als omschíeven op het polisbladêzêr polis, blijvênd wordl ingetrokken, mits dezê intrekking het uitsluitend gevolg is a) van lichamelijk lêtsel, resulterende uit een de vêrzekerde binnen de duur deze polis overkomen ongeval; b) van ziekte, zich openbarendê binnen de duur dezêr polis Onder "ongeval" wordt verstaan een plotselingen aêchtstreekse inwerking van uitwendigeweld op het lichêam van de verzekerde, geneeskundig vast te steílen in- of uitwêndig letsel rechtstreeks ten gevolge hebbende. Onder'ziekte" wordt verstaan een niet door een ongêval veroorzaakte storing in de bouw en/ofde vefrjchtingen van het lichaam van de verzekerde, onafhankelijk van diens wilophedênde. De verzekering vervalt automatisch, indien verzekerdeên ênder dienstverband aangaat dan het op het polisbladezer aangeduide, dan wel naast hêt opgegeven beroep eên andêr vên mêer gêvaarlijker aard gaat uitoefênên, alles tenzij de betrefíendê wijziging oí uitbreiding voorafdoor verzekeraaf s is goêdgekeurd. Verzekerde verplicht zich, in geval van opschofting of intaekking van het vliegbewijs, daaruan onder opgave van redenen binnen 8 dagen kênnis te geven aan verzekêraarc, behoudens force majeure. Verzekeraars zullen aisdan het recht hebben, uit naam van verzêkêrde, tegen defgelijke opschorting resp. intrêkking te appelleren, daarbij op hun kosten hun eigen advocaat ter beschikking stellenden vêzekerdê is verplichl, voof een dergelijke actie allê gewenste medewerking te verlenen. Voorts vergoeden verzekeraars tot een maximum van EUR 454,00 per geval de kosten van juridische bijstand (dezê laatste te kiezen, in overleg met verzekeraars), indiên vêrzekerde door bevoegde auloriteiten wordt gêdagvaard of uitgenodigd om voor enige Commissie van Onderzoek of Rechtbank verklaringen aí te lêggen in een zaak, waarin al dan niet eventueel ook zijn vliegbewijs op het spel SIaAI. Indien deze polis op de vervaldag niet mocht worden verlengd, dan wel tussenlijds mocht zijn opgezegd, zal de aanspékelijkheid van verzekeraars eindigen op de 90ste dag (te 24 uur) na de aíoopdatum dezêr polis, tenzij een claim reeds is ingediênd. Ingeval een claim wordt ingediend binnen de genoemde periodê van 90 dagen, zal verzekerde dienen aannemêlijk te maken, dat de oorzaak tot het indienen daarvan binnen de veeekerde pedode valt. Dê veízekerde oeriode is de termijn, waarovêr prêmiê belaald is, in aanmerking nemendeventuêlê reslitutiê van premie volgens art.8 en behoudens het bepaalde in art. 2, beide deralgemene Bepalingên. OOSTENBURGEFVOORSTFAAT ] O]8 MR AMSÍEFDAM ÍELEFOON: TELEFAX 020, E-MA o..l ING BANK: rban:nl291ng BC:INGBNL2A KVK AMSTER DAM: DE NEDERLANDSE LL]CHTVAAFTPOOL IS EEN ONDEFDEELVAN AVIABEL NV TE BBUSSEL

4 S P E C f M E N T lndien de intrekking dêr vriegbevoegdheid wêriswaar brijvênd is, maar de oorzaak def afkeurinq van dien aard, dat de mogelíkheid van wederujtreiking der bêvoegdheid aanwezig is, zal geen uitkêlring van het verzekerde kapitaal plaats vinden, maar jn stede daatuan een jaarlijk;e rentê van 10olo van genoêmd kapitaal, te rekenên vanafde dag, waarop beslist is, dai de bevoêgdheid blijvend zou worden ingetrokken. Deze uitkering vindt plaais tot aan de dag waarop de vliegbêvoeódheid wêer mochtworden verleend, ten hoogst echter gedurênde 3 jare;. ls na verloop van 3jaren de bêvoegdheid niet verleend, dan wordt alsnog de vêrzekeroe som uitgêkeerd echtêr onder aftrek van de hêlfl der geno{en rente. Het staat verzekeraars eohter vrij de termijn van 3 jaar te bekorten door uitbetaling der vêrzekefde som. Geên uitkering onder deze polis is verschuldigd: l) indiên de afkeuring het gevolg is van: UITSLUITINGEN. a) natuurlijke vêímindering van het vermogen tot het uitoêfenen deí normale fysieke functies zondeí meer, al dan niet vroêgtijdig optredênde, w.o, tevêns begrepên de 2.g.,'lawaai_ doofheid,', b) venerische ziekte. c) verzekerde's opzet ofgrove schuld, waaronder o.a. begrepen opzêttelijke zelíverminking, poging tot zelfmoord, deelname aan duels of vechtpartijen (behalve in rechtmatige zelívefdedigíng) en eigen misdadige handelingen, d) lichamelijk letsel oí ziekte, veroorzaakt door of opgelopen, terwjjl verzekerdê zich in een staal van tijdeljjke of blijvende krankzinnigheid bevindt, of in êen staat van benêveling ofvan verdoving, tenzij iaatstgenoemde loêstand het gevolg is van een mêdische behandêling, e) deelname door ve.zekerde aan verrichtingen of manoeuvres van de land-, zeê- en luchtmacht, f) ongevallen of ziekte, rechtstreeks oí middellijk verband houdende met of verooízaakt zijnde door ooflog, oorlogsgeweld, ênige íeitelijke oorlogstoestand (ook ál behoort het land, waar hel ongeval heeft plaatsgevondên, niet tot de oorlogvoerende mogendheden) oproer, opsland, muiterij, onlusten, samenscholing, stakingen of uitsluitingen, plaatsing in een intêmêrings_ of concenhatiêkamp, deportatiê, dêden verricht bij dejuiste ofonjuiste uitvoering van een last van enige Nederlandse oí vrêemde militaire macht of krachtêns een door ênicê Nedeflandse oí vreêmde militaire macht uitgevaardigdê verordening of maatregeli deze u-itsluiting zal êchtêr geen gevolg hebben {en aanzien van ongevallen, die ontstaan als gevolg van een toestand, die zich - ingeval van vliegreizen - pas tijdens de bêheffende vjucht ontwikketd heeít ên daarvóór redelijkêmijze niet kon worden verwacht, g) directe of indirecte gevolgen van atoomkernrêacties, onverschillig hoe ontstaan. ll) lll) in geval van overlijden van verzekêíde. indjen, in hêt algemeen, de vêízekerde zich vrijwillig blootstelt aan meer dan normaal gevaar (behalve b.v. een poging tot redding van mensenlevens oftervoorkomjng van dê vernieliging van het vliegtuig). OOSTENBURGERVOORSTRAAT] O]8 T,4FAMSÍERDAATI TELEFOON: l040 TELEFAX:O2O-S3O 1049 E-À4A p.nl ING BANK: IBANiNL29INGB0678O55785 BIC:INGBNL2A KVK AIUSTÈRDAÀ,1: DE NEDEBLANDSE LUCHTVAABTPOOL IS EEN ONDEFDEELVAN AVIABEL N.V TE BRUSSEL

5 Art.1. UitkêÍingen. ALGEMENE BEPALING. ALGEMENE BEPALINGE N. VerzekeÍaars zullen tot hel bêtalen van schadevefgoeding uit hooíde van deze polis nietverplicht zijn, tenzij de arts van verzekeraars, zo vaak deze dat nodig mocht achtên, tot de verzekerde toegang vêdêênd en gelegenheid gegeven wordtot het inslellen van een controleondêzoêk. AÉ.2. Valse aangifte. Indien door vefzekerde met bêtíekking tot ongeval of ziekte ofde gêvolgên daarvan opzettelijk eên onjuiste ofonvolledige mededeling wordt gedaan, zullen verzekeraars tot geen enkele schadever_ goedin gêhouden zijn en zullen zij bevoegd zijn de vêrzekering aanstonds, zondeí inachtneming van enige opzeggingslermijn te beëindigen, welk laatsle geval gêen íestitutie van reeds bêtaaldê of gekwitêerde píêmie zal plaats vinden AÉ.3. Wijzigingen en uitbr idingen deí polis. Wjjzigingen in oí uitbreidingen van deze polis zullen slechts geldig zijn, indien zij door verzekeraars zijn gêparafeerd. AÉ.4. Overdracht van rechten. De rechten uit deze polis zrjn noch voor vervreêmding noch voor verpanding vatbaar, tenzij met op de polis aan te tekenen schriftelijkê toestemming van verzekeraa6. Art.5. Arbitrage. 1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de uillêgging en/of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst van verzekering mochten rtjzen tussen de contractant en dê vêrzekeraars, zullen, met uitsluiling van de rechterlijke macht, ondemorpen worden aan de beslissing van drie, door partijen in onderling overleg te bênoêmen, scheidslieden. 2. Voor het gêval partijen omtrent de benoeming van één oí meêr scheidsliedeniet tol overeenstemming zouden geraken, zullen alle drie scheidslieden worden benoem door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tê Amsterdam of diens plaatsvervanger, op verzoek van de meest gerêde partij. 3. Hêt aíbitraal geding zal tê Amsterdam worden gêvoerd. 4. De scheidslieden zullen rechtspíeken als goede mannên naar billijkheid. 5. De scheidslieden zullen de regelen der arbitrale procedure vaststellen 6. Bt hun beslissing zullen scheidslieden bepalen doorwelke partij of partijen de kosten der arbitíale píocedure, daaronder begrepen het honorarium en de verschotten der scheidslieden en de kosten van rechtskundige bijstand van partijen, geheel of gedeeltêlijk zullen worden gedragen. 7. De aan scheidslieden te verlenên last zal voortduren lot na de deponering van hun einduitspraak ter GrifÍie van de Arrondissementsrcchtbank. OOSTENBURGERVOORSTRAAT]40.]44 IO18 MRAMSTERDAM TELEFOON: TELEFAX: E ING BANK: IBAN:NL291NG alc:ingbnl2a KVK AMSTEF DAM: DE NEDEBLANDSE LUCHTVAARTPOOL IS EEN ONDERDEELVAN AVIABEL N.V. TE BRUSSEL

6 Art-6- Wetgêving. Deze polis is ondemorpen aan het Nederlandse rechl. AÉ.7, Naleving der vooíwaarden, In gevalvan gehele ofgedeeltelijke nielnaleving of overlreding van enige in dezê polis vervatte voomaarde of bepaling door de conhactant zuílen vêrzêkeraars tot gêen enkele uitkerin gehouden zijn, tenzij conhactant bewijst, dat de nielnaleving of overtreding niet aan opzet oí grove nalatigheid te wijten was, oí tenzij contractant bewijst, dat hêt ongeval geen verband houdt mêt het bestaan vàn enig feit, waarvan door conhactant aan veeekeraars had moeten worden kennis gegeven. Art.8. Opzegging. Oe bij deze polis aangegane verzekering kan te allen tijdê door veeekeraars worden opgezegd, met Ínachtneming van eên opzeggingstermijn vên derlig dagên, per aangetekend schrijven aan het laatst aan verzêkeraars bekende adres van contractant; ;n dit geval zullen vefzekeraars oveí de nog niet verstreken termíjn dêr verzekering een pro rata gedeeltê van de premie rcstitueren. Een schriftelijke opzeggingedaan aan degene, door wiens bemiddêling deze verzekêring is gesloten, wordt geachte zijn gedaan aan contraclant. AÉ.9. Prêmiêbetaling. Indiên dê voor deze vêrzêkering jaarlijks vêrschuldigde premiê niet binnen dertig dagên na de vervaldag is bêtêald zal de veazekêring van rechtswêgê zijn geschorsl, totdat de pfemie, eventuêel met kosten, volledig ten kantore van vërzekeraars zal zijn betaald. Gedurcnde deze tijd zullen verzekêéars tot geen enkele vergoeding verplicht zijn tefzake van enig ongeval of enige ziêkle, davdie zich mocht voordoen gedurende de periode van schofsing, onvêrminderde rêchten van verzekêraars, het verschuldigdê bedrag alsnog in tê vorderen. A,rl.10,AanvaaÍding dezet polís betêkent voor de contactant resp. de verzekede met de atgehele inhoud daatuan bekend te zijn en zich daarmede volkomen te vercnigen. OOSTENBUFGEBVOOFSTRAAT MRAMSÍERDAM TELEFOON: TELEFAX: E MA L: ing BANK: 67, a5 IBAN] NL29 NG S BtC: NGBNL2A KVKAIT,ISTERDAM: DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL IS EEN ONDEBDEELVAN AV]ABEL N.V TE BRUSSEL

7 ADDITIONAL EXCLUSIONS / LII\íITAIIONS / (CLAIIVi)CONDITIONS: Exclusions: unless liability has beên admitted by De Nederlandse LuchtvaaÍtpool (Aviaber N.v.Xhereinafter callêd,'the Company''), Benefits will not be paid if the Insurêd person dies either beíorê Benefits have been paid by the Company oí until 180 days have passed aftef thê claim was notified whichêver occurs last. No Bênefits will be paid jf the Bodity Injury / lllness is the direct or indkêct consequênce of: a) Prcgnancy, childbirth, abortion or complications thêreof; b) AcquiÍed lmmune Deficiency Syndrome, AIDS related complex or any related condilion or any condition rêsuíting from the presencê oflhe Human lmmuno Dêficiency Virus (unless such condition was coniracted as a direct consequence oí medical lrcatment for an unrelated illness or medical condition - such illness or medical conditio not being drug or alcohol abuse or a venereal djseasê); c) Any illness which first manifested before the commencement Date unless such condition was notified to and accepted by the Company in writing. d) Flying in breach ofregulations or in an ahcraít which doês nol hold a cuírent certiícatê of airworthinêss. e) Psychotic, psychoneurotic or epilepticauses, personality or charêcter changês. Limitations: lf an insured Person unreasonabiy reíuses 10 undeígo any surgical or medical trealment which might rêasonably be êxpected to assist in obtaining restoration of a Licence or lhe Licencing lssuing AuthoÍity, a; a maltêr of practicê or in accordance with its Íegulations, does not issue a permane;t deniai of ihe Medic l certificate, the company will not make any payment until it is satisfied tha(ioss of Lícênce or Loss oí Flioht Inskuction Feês has occured. Conditions: a) Cover under this Poiicy automatically and immediately ceases when the insured pêrson attains the maximum age stipulated by the Licence lssuing Authority. b) No insured person may receive Benefits under this policy if the Insured person is also Insured undeí any oiher Loss of Licence policy, unless thê Company has accepted in wíiting. c) Premiums arc payable for thê period of Insurance by the Insured person. Th; premium rate payable wjll be revised upon qualiíication as a commercial pilotírom the anniversary date following qualiíication. Claim Conditions: d) The insured Pefson must notify the Company in wdting oí an event which may give rise to a claim within 30 days or as soon as reasonably possjble. Thê Company may at its absolute discretion êlect to pay for medical investigations and treatment which may assisl in obtaining thê rcstoration oí the Licence. f) The Company will not be liêble to pay BeneÍits fof any Loss of Licencê or deniat of l\4edicat Certificate which occurs solely as a result oí change in the [Iedical standards issued by the Licence lssuing Authority. g) The Insurêd Person wiil immediately notify the Company oí a calling oí a Board of Enquiry or any other proceêdings which may affect a claim OOSIENBURGERVOORSTRAAT MRAIiISTEFDAM TELEFOON: TELEFAX:020_ E_MAiL: ING BANKi tban:nl29tncbo67bo5s785 BtC:tNGBNL2a hvl\ AMsTÈRDAM: DE NEDERLANDSE LUCHTVAAFTPOOL IS EEN ONDERDEEL VAN AVIABEL N.V. TE BÊUSSEL

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902 OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Daar waar de formulering hij wordt gebruikt kan ook zij gelezen worden. 1.a. Verzekeringnemer: Degene,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (CO 2010)

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (CO 2010) Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (CO 2010) INHOUDSOPGAVE: Definities : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Uitbreidingen van het ongevalsbegrip : Artikel 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN VO06-01(AV) ONGEVALLENVERZEKERING VOOR SPORTVERENIGINGEN. Inhoudsopgave

VERZEKERINGSVOORWAARDEN VO06-01(AV) ONGEVALLENVERZEKERING VOOR SPORTVERENIGINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VO06-01(AV) ONGEVALLENVERZEKERING VOOR SPORTVERENIGINGEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Uitbreiding begrip ongeval 2 Dekking 3 Bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering Voorwaarden Polismantel CO1107 Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemeen Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Omvang van de dekking Strekking van de verzekering

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (CO 2006)

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (CO 2006) Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (CO 2006) INHOUDSOPGAVE: Definities : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Uitbreidingen van het ongevalsbegrip : Artikel 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AV100-01/1 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AV100-01/1 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN AV100-01/1 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Uitbreiding begrip ongeval 2 Dekking 3 Bestaande invaliditeit of ziekelijke

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN COLLECTIEVE SCHOOL- ONGEV ALLENVERZEKERIN G -VERUS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Inhoudsopgave Erasmus Verzekeringen B.V. Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. 010-28 08 400, fax 010-28 08

Nadere informatie

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 481-97 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (M 2008)

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (M 2008) Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (M 2008) INHOUDSOPGAVE: Definities : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Uitbreidingen van het ongevalsbegrip : Artikel 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hypotheeklasten Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.34 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering (PO 2007)

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering (PO 2007) Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering (PO 2007) INHOUDSOPGAVE: Definities Omschrijving van de dekking Uitbreidingen van het ongevalsbegrip Uitsluitingen Melding ongeval Verplichtingen en sancties

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan

Nadere informatie

VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering

VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering (VOC 2013-02) Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden TAf Zelfstandigenplan

Algemene verzekeringsvoorwaarden TAf Zelfstandigenplan Algemene verzekeringsvoorwaarden TAf Zelfstandigenplan QL ZSP 08-2011 B Jan van Lieshoutstraat 23 5611 EE Eindhoven Postbus 4562 5601 EN Eindhoven Tel. 040-707 38 90 info@taf.nl www.taf.nl 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie 115-03 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING Versie 115-03 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Verzekering Het NHV heeft een collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor iedereen die lid is van een vereniging die aangesloten is bij het NHV. De verzekering is secundair

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers. polismantel SVV01

Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers. polismantel SVV01 Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers polismantel SVV01 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering voor Verkeersdeelnemers Art. 01 Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebeurtenis

Nadere informatie

P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel

P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Art. 1. Omvang der verzekering. A. De verzekering dekt: a. inboedel toebehorende aan de verzekerde; b. inboedel die

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

QL 09-2007. Algemene Verzekeringsvoorwaarden bij T@F Leven overlijdensrisicoverzekering

QL 09-2007. Algemene Verzekeringsvoorwaarden bij T@F Leven overlijdensrisicoverzekering QL 09-2007 Algemene Verzekeringsvoorwaarden bij T@F Leven overlijdensrisicoverzekering Artikel 1 Definities In deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Aanvraagformulier: Het

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering voor deelnemers aan motorsportevenementen afgesloten via Speed Secure

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering voor deelnemers aan motorsportevenementen afgesloten via Speed Secure Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering voor deelnemers aan motorsportevenementen afgesloten via Speed Secure (ODM2009) INHOUDSOPGAVE: Definities : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Kiest u voor TAF? Dan kiest u voor één van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland, die u bovendien afstemt op uw persoonlijke wensen. Zo beschermt u uw nabestaanden optimaal tegen de

Nadere informatie

SVI Standaard. Algemene Voorwaarden versie SVI Standaard 2008/01. Land : België ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

SVI Standaard. Algemene Voorwaarden versie SVI Standaard 2008/01. Land : België ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN SVI Standaard Algemene Voorwaarden versie SVI Standaard 2008/01 Industrial Den Hartigh Insurance Land-Based Group Equipment Belgium Land-Based Program Equipment Program Land : België ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Kiest u voor TAF? Dan kiest u voor één van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland, die u bovendien afstemt op uw persoonlijke wensen. Zo beschermt u uw nabestaanden optimaal tegen de

Nadere informatie

BROMFIETSVERZEKERING (kenteken)

BROMFIETSVERZEKERING (kenteken) Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 bromfiets: Het op het polisblad omschreven motorvoertuig. Een verzekerd object kan zijn een: a. - bromfiets:

Nadere informatie