DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL"

Transcriptie

1 VERZEKERING TEGEN VERLIES VAN VLIEGBÊVOEGDHEID Door bemiddeling van: ([,,lakelaar) (Plaaisnaam) POLIS No (NLPpob) Hremte: e Kosten:. Ialaaf OP GROND VAN de door-. (Voodetters)(lnsuredperson) ( (DOB) ), jn het bezit van een geldigê medische verklaring, coníorm de eisên in JAR-FCL Deel 3 ímedisch). (hierna te noemen dê verzekerde, tevens contractant zijnde) bij DE NEDERLANDSE LUCHTVMRTPOOL, A \4STERDAM, ingediendê ondertekende aanvfaag (die_ tezamen met elke andere schrjítelijke verklaring van verzekerde ofvan iemand, handelende nam;ns verzekêrde voor zovef het dezè polis betrêít - de grondslag voor dit contract zal vormen als ware zij daêrin opgenomen) met betrekking tot de hierna vermelde verzekering tegen verlies van vliegbevoegdheid nemen ondefgetekenden (hiêrna te noêmen de verzekeraars) aan, een kapitaalsom van.;rrx.:.,,,:,:,,...r'.r..,'l--..;ixê9ííretted!0!-".-eu,ro...:l}xxi. -r-,:;.r...: ;:*XXXY. le vezekêren en wel op de: Voorwaarden van Verzekering tegen Verlies van Vliegbevoêgdheid Additional Exclusions/Limitations/(Claim)Condilions. Dê verzekering is aangêgaan voor de duur van (polismnd) maanden, íngaande (lnception) en eindigênde (Expirp, beide dagen inbegrepen, voorts doorlopend met slilzwijgende óontinuatie van jaar lot jaar, tenzij lenminsle 2 maanden voor de vetualdag per aangetekend schrtven door één der partlen opgezegd en ió van kracht onverschillig waar ter wereld. verzekerd is de vliegbevoegdheid van verzekerde in z Jn kwaliteit van gebrcvetteerd beroeps/verkeersvlieger. De premie voor deze verzêkeíing bedraagt (perc\ y'vnieum) per termijn van 12 maanden. OMVANG UAN DE DEKKING: verzekêrd wofdt het vêrlies van vliegbevoegdheid door ongeval ofzíekte (als nader omschreven in Art. 2 van de Bijzondêre Bepalingen). OOSTENBURGEFVOORSTRAAT ] MF AN4STERDAM TELÊFOON: TELEÊAX] O2O E MA L: ING BANK: tbanrnl29tngbo BtC:tNcBNL2A KVK AV StÈnOeV: 3+r ogqzs DE NEDERLANDSE LUCHTVAAFTPOOL IS EEN ONDERDEELVAN AVIABEL NV TE BRUSSEL

2 BEEI N DI G I N G VERZEKE RI N C : De verzekering wordt als beëindigd beschouwd op hel moment dat een gêneêskundige verklaring is veflopen dan wêl dat door of namêns hêt bevoegde gezag als omschíeven in JAR-FCL Deel 3 (Medisch), een geneeskundige verklaring niet wordt vêrlêngd of vernieuwd of wordt ingetrokken, zonder dat over eên evêntueel reslerend dêel van een/het verzekeringsjaar Íêstitutie van premie zal worden verleend tenzij anders wordt overeengêkomen. AKTE VAN VERPANDING: De rechtên met betrekking tot eventuele uitkeringen zijn verpand aan de (Verpanding>, gêvestigd te dje deze begunstiging heefi aangenomen. Amstêdêm, '16 december 2010 De Nederlandse Luchtvaartpool (AÍabelN.V.) OOSTENBURGERVOOFSTBAAT IíRAI,4STERDAM TELEFOON: TELEFA* E o.nl ING BANK: IBAN: NL291NG BIC:INGBNL2A KVK AMSTEFDA[4 i DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL IS EEN ONDERDEEL VAN AVIABEL N V. TE BBUSSEL

3 8',^ DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN VERLIES VAN VLIEGBEVOEGDHEID Voor deze verzekefjngelden de volgende bijzondere bepalingen, uitsluitingen algemene bepalingen: BIJZONDERE B EPALIN GEN- 1. Het bij dezê polis verzekerde kapitaal zal uitsluitend worden uitgekeerd, indien te eniger tijd na de ingangsdatum dezer verzekedng de bevoegdheid, als omschíeven op het polisbladêzêr polis, blijvênd wordl ingetrokken, mits dezê intrekking het uitsluitend gevolg is a) van lichamelijk lêtsel, resulterende uit een de vêrzekerde binnen de duur deze polis overkomen ongeval; b) van ziekte, zich openbarendê binnen de duur dezêr polis Onder "ongeval" wordt verstaan een plotselingen aêchtstreekse inwerking van uitwendigeweld op het lichêam van de verzekerde, geneeskundig vast te steílen in- of uitwêndig letsel rechtstreeks ten gevolge hebbende. Onder'ziekte" wordt verstaan een niet door een ongêval veroorzaakte storing in de bouw en/ofde vefrjchtingen van het lichaam van de verzekerde, onafhankelijk van diens wilophedênde. De verzekering vervalt automatisch, indien verzekerdeên ênder dienstverband aangaat dan het op het polisbladezer aangeduide, dan wel naast hêt opgegeven beroep eên andêr vên mêer gêvaarlijker aard gaat uitoefênên, alles tenzij de betrefíendê wijziging oí uitbreiding voorafdoor verzekeraaf s is goêdgekeurd. Verzekerde verplicht zich, in geval van opschofting of intaekking van het vliegbewijs, daaruan onder opgave van redenen binnen 8 dagen kênnis te geven aan verzekêraarc, behoudens force majeure. Verzekeraars zullen aisdan het recht hebben, uit naam van verzêkêrde, tegen defgelijke opschorting resp. intrêkking te appelleren, daarbij op hun kosten hun eigen advocaat ter beschikking stellenden vêzekerdê is verplichl, voof een dergelijke actie allê gewenste medewerking te verlenen. Voorts vergoeden verzekeraars tot een maximum van EUR 454,00 per geval de kosten van juridische bijstand (dezê laatste te kiezen, in overleg met verzekeraars), indiên vêrzekerde door bevoegde auloriteiten wordt gêdagvaard of uitgenodigd om voor enige Commissie van Onderzoek of Rechtbank verklaringen aí te lêggen in een zaak, waarin al dan niet eventueel ook zijn vliegbewijs op het spel SIaAI. Indien deze polis op de vervaldag niet mocht worden verlengd, dan wel tussenlijds mocht zijn opgezegd, zal de aanspékelijkheid van verzekeraars eindigen op de 90ste dag (te 24 uur) na de aíoopdatum dezêr polis, tenzij een claim reeds is ingediênd. Ingeval een claim wordt ingediend binnen de genoemde periodê van 90 dagen, zal verzekerde dienen aannemêlijk te maken, dat de oorzaak tot het indienen daarvan binnen de veeekerde pedode valt. Dê veízekerde oeriode is de termijn, waarovêr prêmiê belaald is, in aanmerking nemendeventuêlê reslitutiê van premie volgens art.8 en behoudens het bepaalde in art. 2, beide deralgemene Bepalingên. OOSTENBURGEFVOORSTFAAT ] O]8 MR AMSÍEFDAM ÍELEFOON: TELEFAX 020, E-MA o..l ING BANK: rban:nl291ng BC:INGBNL2A KVK AMSTER DAM: DE NEDERLANDSE LL]CHTVAAFTPOOL IS EEN ONDEFDEELVAN AVIABEL NV TE BBUSSEL

4 S P E C f M E N T lndien de intrekking dêr vriegbevoegdheid wêriswaar brijvênd is, maar de oorzaak def afkeurinq van dien aard, dat de mogelíkheid van wederujtreiking der bêvoegdheid aanwezig is, zal geen uitkêlring van het verzekerde kapitaal plaats vinden, maar jn stede daatuan een jaarlijk;e rentê van 10olo van genoêmd kapitaal, te rekenên vanafde dag, waarop beslist is, dai de bevoêgdheid blijvend zou worden ingetrokken. Deze uitkering vindt plaais tot aan de dag waarop de vliegbêvoeódheid wêer mochtworden verleend, ten hoogst echter gedurênde 3 jare;. ls na verloop van 3jaren de bêvoegdheid niet verleend, dan wordt alsnog de vêrzekeroe som uitgêkeerd echtêr onder aftrek van de hêlfl der geno{en rente. Het staat verzekeraars eohter vrij de termijn van 3 jaar te bekorten door uitbetaling der vêrzekefde som. Geên uitkering onder deze polis is verschuldigd: l) indiên de afkeuring het gevolg is van: UITSLUITINGEN. a) natuurlijke vêímindering van het vermogen tot het uitoêfenen deí normale fysieke functies zondeí meer, al dan niet vroêgtijdig optredênde, w.o, tevêns begrepên de 2.g.,'lawaai_ doofheid,', b) venerische ziekte. c) verzekerde's opzet ofgrove schuld, waaronder o.a. begrepen opzêttelijke zelíverminking, poging tot zelfmoord, deelname aan duels of vechtpartijen (behalve in rechtmatige zelívefdedigíng) en eigen misdadige handelingen, d) lichamelijk letsel oí ziekte, veroorzaakt door of opgelopen, terwjjl verzekerdê zich in een staal van tijdeljjke of blijvende krankzinnigheid bevindt, of in êen staat van benêveling ofvan verdoving, tenzij iaatstgenoemde loêstand het gevolg is van een mêdische behandêling, e) deelname door ve.zekerde aan verrichtingen of manoeuvres van de land-, zeê- en luchtmacht, f) ongevallen of ziekte, rechtstreeks oí middellijk verband houdende met of verooízaakt zijnde door ooflog, oorlogsgeweld, ênige íeitelijke oorlogstoestand (ook ál behoort het land, waar hel ongeval heeft plaatsgevondên, niet tot de oorlogvoerende mogendheden) oproer, opsland, muiterij, onlusten, samenscholing, stakingen of uitsluitingen, plaatsing in een intêmêrings_ of concenhatiêkamp, deportatiê, dêden verricht bij dejuiste ofonjuiste uitvoering van een last van enige Nederlandse oí vrêemde militaire macht of krachtêns een door ênicê Nedeflandse oí vreêmde militaire macht uitgevaardigdê verordening of maatregeli deze u-itsluiting zal êchtêr geen gevolg hebben {en aanzien van ongevallen, die ontstaan als gevolg van een toestand, die zich - ingeval van vliegreizen - pas tijdens de bêheffende vjucht ontwikketd heeít ên daarvóór redelijkêmijze niet kon worden verwacht, g) directe of indirecte gevolgen van atoomkernrêacties, onverschillig hoe ontstaan. ll) lll) in geval van overlijden van verzekêíde. indjen, in hêt algemeen, de vêízekerde zich vrijwillig blootstelt aan meer dan normaal gevaar (behalve b.v. een poging tot redding van mensenlevens oftervoorkomjng van dê vernieliging van het vliegtuig). OOSTENBURGERVOORSTRAAT] O]8 T,4FAMSÍERDAATI TELEFOON: l040 TELEFAX:O2O-S3O 1049 E-À4A p.nl ING BANK: IBANiNL29INGB0678O55785 BIC:INGBNL2A KVK AIUSTÈRDAÀ,1: DE NEDEBLANDSE LUCHTVAABTPOOL IS EEN ONDEFDEELVAN AVIABEL N.V TE BRUSSEL

5 Art.1. UitkêÍingen. ALGEMENE BEPALING. ALGEMENE BEPALINGE N. VerzekeÍaars zullen tot hel bêtalen van schadevefgoeding uit hooíde van deze polis nietverplicht zijn, tenzij de arts van verzekeraars, zo vaak deze dat nodig mocht achtên, tot de verzekerde toegang vêdêênd en gelegenheid gegeven wordtot het inslellen van een controleondêzoêk. AÉ.2. Valse aangifte. Indien door vefzekerde met bêtíekking tot ongeval of ziekte ofde gêvolgên daarvan opzettelijk eên onjuiste ofonvolledige mededeling wordt gedaan, zullen verzekeraars tot geen enkele schadever_ goedin gêhouden zijn en zullen zij bevoegd zijn de vêrzekering aanstonds, zondeí inachtneming van enige opzeggingslermijn te beëindigen, welk laatsle geval gêen íestitutie van reeds bêtaaldê of gekwitêerde píêmie zal plaats vinden AÉ.3. Wijzigingen en uitbr idingen deí polis. Wjjzigingen in oí uitbreidingen van deze polis zullen slechts geldig zijn, indien zij door verzekeraars zijn gêparafeerd. AÉ.4. Overdracht van rechten. De rechten uit deze polis zrjn noch voor vervreêmding noch voor verpanding vatbaar, tenzij met op de polis aan te tekenen schriftelijkê toestemming van verzekeraa6. Art.5. Arbitrage. 1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de uillêgging en/of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst van verzekering mochten rtjzen tussen de contractant en dê vêrzekeraars, zullen, met uitsluiling van de rechterlijke macht, ondemorpen worden aan de beslissing van drie, door partijen in onderling overleg te bênoêmen, scheidslieden. 2. Voor het gêval partijen omtrent de benoeming van één oí meêr scheidsliedeniet tol overeenstemming zouden geraken, zullen alle drie scheidslieden worden benoem door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tê Amsterdam of diens plaatsvervanger, op verzoek van de meest gerêde partij. 3. Hêt aíbitraal geding zal tê Amsterdam worden gêvoerd. 4. De scheidslieden zullen rechtspíeken als goede mannên naar billijkheid. 5. De scheidslieden zullen de regelen der arbitrale procedure vaststellen 6. Bt hun beslissing zullen scheidslieden bepalen doorwelke partij of partijen de kosten der arbitíale píocedure, daaronder begrepen het honorarium en de verschotten der scheidslieden en de kosten van rechtskundige bijstand van partijen, geheel of gedeeltêlijk zullen worden gedragen. 7. De aan scheidslieden te verlenên last zal voortduren lot na de deponering van hun einduitspraak ter GrifÍie van de Arrondissementsrcchtbank. OOSTENBURGERVOORSTRAAT]40.]44 IO18 MRAMSTERDAM TELEFOON: TELEFAX: E ING BANK: IBAN:NL291NG alc:ingbnl2a KVK AMSTEF DAM: DE NEDEBLANDSE LUCHTVAARTPOOL IS EEN ONDERDEELVAN AVIABEL N.V. TE BRUSSEL

6 Art-6- Wetgêving. Deze polis is ondemorpen aan het Nederlandse rechl. AÉ.7, Naleving der vooíwaarden, In gevalvan gehele ofgedeeltelijke nielnaleving of overlreding van enige in dezê polis vervatte voomaarde of bepaling door de conhactant zuílen vêrzêkeraars tot gêen enkele uitkerin gehouden zijn, tenzij conhactant bewijst, dat de nielnaleving of overtreding niet aan opzet oí grove nalatigheid te wijten was, oí tenzij contractant bewijst, dat hêt ongeval geen verband houdt mêt het bestaan vàn enig feit, waarvan door conhactant aan veeekeraars had moeten worden kennis gegeven. Art.8. Opzegging. Oe bij deze polis aangegane verzekering kan te allen tijdê door veeekeraars worden opgezegd, met Ínachtneming van eên opzeggingstermijn vên derlig dagên, per aangetekend schrijven aan het laatst aan verzêkeraars bekende adres van contractant; ;n dit geval zullen vefzekeraars oveí de nog niet verstreken termíjn dêr verzekering een pro rata gedeeltê van de premie rcstitueren. Een schriftelijke opzeggingedaan aan degene, door wiens bemiddêling deze verzekêring is gesloten, wordt geachte zijn gedaan aan contraclant. AÉ.9. Prêmiêbetaling. Indiên dê voor deze vêrzêkering jaarlijks vêrschuldigde premiê niet binnen dertig dagên na de vervaldag is bêtêald zal de veazekêring van rechtswêgê zijn geschorsl, totdat de pfemie, eventuêel met kosten, volledig ten kantore van vërzekeraars zal zijn betaald. Gedurcnde deze tijd zullen verzekêéars tot geen enkele vergoeding verplicht zijn tefzake van enig ongeval of enige ziêkle, davdie zich mocht voordoen gedurende de periode van schofsing, onvêrminderde rêchten van verzekêraars, het verschuldigdê bedrag alsnog in tê vorderen. A,rl.10,AanvaaÍding dezet polís betêkent voor de contactant resp. de verzekede met de atgehele inhoud daatuan bekend te zijn en zich daarmede volkomen te vercnigen. OOSTENBUFGEBVOOFSTRAAT MRAMSÍERDAM TELEFOON: TELEFAX: E MA L: ing BANK: 67, a5 IBAN] NL29 NG S BtC: NGBNL2A KVKAIT,ISTERDAM: DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL IS EEN ONDEBDEELVAN AV]ABEL N.V TE BRUSSEL

7 ADDITIONAL EXCLUSIONS / LII\íITAIIONS / (CLAIIVi)CONDITIONS: Exclusions: unless liability has beên admitted by De Nederlandse LuchtvaaÍtpool (Aviaber N.v.Xhereinafter callêd,'the Company''), Benefits will not be paid if the Insurêd person dies either beíorê Benefits have been paid by the Company oí until 180 days have passed aftef thê claim was notified whichêver occurs last. No Bênefits will be paid jf the Bodity Injury / lllness is the direct or indkêct consequênce of: a) Prcgnancy, childbirth, abortion or complications thêreof; b) AcquiÍed lmmune Deficiency Syndrome, AIDS related complex or any related condilion or any condition rêsuíting from the presencê oflhe Human lmmuno Dêficiency Virus (unless such condition was coniracted as a direct consequence oí medical lrcatment for an unrelated illness or medical condition - such illness or medical conditio not being drug or alcohol abuse or a venereal djseasê); c) Any illness which first manifested before the commencement Date unless such condition was notified to and accepted by the Company in writing. d) Flying in breach ofregulations or in an ahcraít which doês nol hold a cuírent certiícatê of airworthinêss. e) Psychotic, psychoneurotic or epilepticauses, personality or charêcter changês. Limitations: lf an insured Person unreasonabiy reíuses 10 undeígo any surgical or medical trealment which might rêasonably be êxpected to assist in obtaining restoration of a Licence or lhe Licencing lssuing AuthoÍity, a; a maltêr of practicê or in accordance with its Íegulations, does not issue a permane;t deniai of ihe Medic l certificate, the company will not make any payment until it is satisfied tha(ioss of Lícênce or Loss oí Flioht Inskuction Feês has occured. Conditions: a) Cover under this Poiicy automatically and immediately ceases when the insured pêrson attains the maximum age stipulated by the Licence lssuing Authority. b) No insured person may receive Benefits under this policy if the Insured person is also Insured undeí any oiher Loss of Licence policy, unless thê Company has accepted in wíiting. c) Premiums arc payable for thê period of Insurance by the Insured person. Th; premium rate payable wjll be revised upon qualiíication as a commercial pilotírom the anniversary date following qualiíication. Claim Conditions: d) The insured Pefson must notify the Company in wdting oí an event which may give rise to a claim within 30 days or as soon as reasonably possjble. Thê Company may at its absolute discretion êlect to pay for medical investigations and treatment which may assisl in obtaining thê rcstoration oí the Licence. f) The Company will not be liêble to pay BeneÍits fof any Loss of Licencê or deniat of l\4edicat Certificate which occurs solely as a result oí change in the [Iedical standards issued by the Licence lssuing Authority. g) The Insurêd Person wiil immediately notify the Company oí a calling oí a Board of Enquiry or any other proceêdings which may affect a claim OOSIENBURGERVOORSTRAAT MRAIiISTEFDAM TELEFOON: TELEFAX:020_ E_MAiL: ING BANKi tban:nl29tncbo67bo5s785 BtC:tNGBNL2a hvl\ AMsTÈRDAM: DE NEDERLANDSE LUCHTVAAFTPOOL IS EEN ONDERDEEL VAN AVIABEL N.V. TE BÊUSSEL

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Voorts is van dekking onder deze polis uitgesloten verlies van of schade aan het vliegtuig, veroorzaakt door:

Voorts is van dekking onder deze polis uitgesloten verlies van of schade aan het vliegtuig, veroorzaakt door: De Nederlandse Luchtvaartpool C7 RUBRIEK A VERLIES VAN OF SCHADE AAN HET VERZEKERDE LUCHTVAARTUIG. Verzekeraars vergoeden - hetzij door betaling, dan wel door vervanging, zulks ter keuze van verzekeraars

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren: de eenmanszaak mr M.B.W.G. Beutener, gevestigd in

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions Onderstaand de 16 meest gestelde vragen rondom Training Expenses- en Loss of Licence verzekeringen. Heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONKOSTENVERZEKERING VOOR EEN EVENEMENT ONK 2002

ALGEMENE VOORWAARDEN ONKOSTENVERZEKERING VOOR EEN EVENEMENT ONK 2002 ALGEMENE VOORWAARDEN ONKOSTENVERZEKERING VOOR EEN EVENEMENT ONK 2002 1. Omvang van de verzekering Deze verzekering dekt de financiële schade, die verzekeringnemer lijdt indien het in de polis omschreven

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Polisvoorwaarden Polismantel 457-96 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijving Definities 1 Omschrijving

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Artikel 1: DEFINITIES 1.1. Verzekeringnemer: Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Funeral Insurance Terms and Conditions

Funeral Insurance Terms and Conditions 1. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? 2. WAT BETALEN WE UIT? 1. Wij verwachten van u dat de informatie die u aan ons verstrekt klopt en dat u niets heeft weggelaten. Uw verzekering is gebaseerd op de schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De cliënt: de contractspartij van PrivateLife bv die de opdracht geeft. b. Honorarium: de financiële vergoeding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten GESCHILLENREGELING EN REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 16 september 2015 Versie: 2.0 1 Reglement Commissie van Geschillen als bedoeld in artikel 28

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL

ALGEMENE VOORWAARDEN LBE NL ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN LBE 01.2016.01 - NL Artikel Omschrijving Pagina 1 Definities 3 2 Geldigheidsgebied 3 3 Oorspronkelijke taal en vertaling 3 4 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering

Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering Verzekering geldig voor: 1. De voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor de burgerlijke stand; 2. De kerkelijke inzegening van het huwelijk; 3. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold)

Verzekering Ongeoorloofd Gebruik. World Card Business (Gold) Verzekering Ongeoorloofd Gebruik World Card Business (Gold) 2 Inhoudsopgave 4 Definities Voorwaarden 3 Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 Aanvang en duur van de verzekering 5 Artikel 3 Artikel 4 Einde

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering

Voorwaarden Aanvullende verzekering Voorwaarden Aanvullende verzekering AVP2B Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 Verzekerde leder van de als zodanig in het polisblad vermelde

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE KNV BUSVERVOER ALGEMENE VERVOER- EN REISVOORWAARDEN 1. Inleiding Volgens de Wet Personenvervoer 2000 dient de besloten busvervoerder te voorzien, al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT De ondergetekenden: 1. Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH), gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 ARTIKEL 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1)

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1) 64.1829-01/10 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

BemiddelingskostenClaim

BemiddelingskostenClaim BemiddelingskostenClaim Algemene voorwaarden van BemiddelingskostenClaim Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: BemiddelingskostenClaim: De handelsnaam van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

PREMIEOPVANGPOLIS (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Model POP(01.01.07)

PREMIEOPVANGPOLIS (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Model POP(01.01.07) PREMIEOPVANGPOLIS (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Model POP(01.01.07) INHOUDSOPGAVE ART. 1 Definities ART. 2 Grondslag van deze verzekering ART. 3 Strekking van deze verzekering ART. 4 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 1. Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering

Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 1. Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 1 Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 2 Speciale

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

Algemene Verzekeri ngsvoorwaarden Flexibel Spaarpensioen Plan

Algemene Verzekeri ngsvoorwaarden Flexibel Spaarpensioen Plan N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappii ISO 9001 gecertificeerd Heerenstraat re-50 / Henck Arronstraat 69-71. P.O.Box 2472. Paramaribo - Suriname Tel:(597) 472582 / 474182 / 474446. Fax (597) 475588 E-mail:

Nadere informatie

GrondTaal Vertaalbureau

GrondTaal Vertaalbureau Meest recente herziening 4/2/2012 GrondTaal Vertaalbureau Algemene Artikel voorwaarden Vertaalbureau GrondTaal Deze 1 Algemeen GrondTaal voorwaarden algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen A. Ismaïl, handelend onder de naam ITRA Administratie, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A.

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VAN DE ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ MARUM EN OMSTREKEN W.A. AANVANG EN

Nadere informatie

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Mijnkunstverzekering.nl Algemene voorwaarden KUNSTVOORWERPEN - ANTIEK - COLLECTIES polisvoorwaarden AN01 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Begripsomschrijving Artikel 1 In deze beroepsregeling wordt verstaan onder: Gedragscode: De gedragscode die de VBO, VSO en MOA hebben vastgesteld

Nadere informatie

Wijziging tekst Regeling Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Wijziging tekst Regeling Buitengerechtelijke Kosten - Letsel V E R B O N D V A N V E R Z E K E R A A R S 3 S e c t o r S c h a d e v e r z e k e r i n g Aan de Raden van Bestuur en Directies van alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten schadeverzekeringsinstellingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie