Specialist: monumentenzorg 23 Meningen: kleine handhaving 34 Toezicht op sloop Sandrien 36 Zakje soep leidt naar xtc-lab 40

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialist: monumentenzorg 23 Meningen: kleine handhaving 34 Toezicht op sloop Sandrien 36 Zakje soep leidt naar xtc-lab 40"

Transcriptie

1 Inhoud # Het mes in de Servicepunten Twee jaar geleden het paradepaardje van de bestuursovereenkomsten, nu voor menig provincie de lastige erfenis uit een boedelafspraak. Servicepunten milieuhandhaving (Seph) krimpen of verdwijnen nu Den Haag niet meer betaalt. De stand van zaken in alle provincies, plus de Waddenzee. 24 Dossier: recreatiewoningen Omdat het gros van de gemeenten minister Dekker van VROM heeft laten weten wonen in recreatieverblijven niet te willen gedogen, mag er weer worden opgetreden. Veluwse gemeenten willen wettelijke instrumenten om sneller succes te boeken. En geen Tweede Kamer die het beter weet. 29 Milieupolitie doet weer mee Vijfhonderd agenten zijn bezig met de bestrijding van milieucriminaliteit. Interregionale en regionale milieuteams moeten laten zien dat de politie wat betreft milieu weer helemaal terug is. Kwartiermakers Joost Kievit en Hans Blaauw vertellen hoe het nu verder gaat. 32 De regels van Jip en Janneke De ondernemer die geen raad weet met ingewikkelde zinnen gooit de officiële paperassen al snel aan de kant. In Overijssel is een checklist opgesteld die het midden- en kleinbedrijf goed wegwijs maakt in het woud van milieuregels. Wegens succes krijgt dit initiatief een landelijk vervolg. En verder Journaal 4 Goor stinkt niet meer 10 Interview Ivo Giesen 18 Slimme Zeeuwse gemeenten 20 Specialist: monumentenzorg 23 Meningen: kleine handhaving 34 Toezicht op sloop Sandrien 36 Zakje soep leidt naar xtc-lab 40 Jusisprudentie 42 Bedreigd: de haas 43 Len Munnik 44 Colofon Uitgever Ministerie van VROM Hoofdredacteur Monique Smeets Redactieraad Jo Gerardu, Koen Kolodziej, Gert Langenbarg, Hans Oosterhof, Hans de Ruiter, Monique Smeets Redactie-adres Postbus 270, 2700 AG Zoetermeer tel , fax Commissie van advies Voorzitter: Gertjan Bos, Jolanda Roelofs (VROM-Inspectie), Willem Jan Struik (Openbaar Ministerie), Berry Campagne (prov. Utrecht), Louis Steens (AID), Arie de Wit (Politie Instituut Verkeer en Milieu), Freerk Jan Medendorp (politie IJsseland), Annemiek Jetten (Waterschap Brabantse Delta), Jaap Rus (IVW) en Wilma Speller-Boone (Justitie) Advertenties Tariefkaart op aanvraag. tel , fax of via Abonnementen 40,- per jaar, incl. 6% BTW Ambtenaren en bestuurders die van overheidswege betrokken zijn bij de uitvoering en handhaving ontvangen HandHaving op aanvraag kosteloos. Aanvragen van abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen uitsluitend via: Productie Format Bladenmakers, Zoetermeer Vormgeving Zuiderlicht, Maastricht Druk ACI Offsetdrukkerij, Amsterdam De in dit blad weergegeven meningen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de be windslieden van VROM. ISSN

2 Journaal Schuttingen zijn vaak aanleiding voor hoogoplopende burenruzies. Zo ook in de gemeente Haarlemmermeer. Bewoners die tien jaar geleden een stukje openbaar groen kochten, hebben daarop massaal erfafscheidingen geplaatst. De gemeente verkeerde in de veronderstelling niet te kunnen optreden tegen deze bouwwerken. Voorstanders van vrij zicht op openbaar groen vochten bij de Raad van State het beleid van de gemeente aan. Met succes: de eerste schuttingen zijn weggehaald. De uitspraak heeft ook geleid tot het vertrek van de verantwoordelijke wethouder. Zes ambtenaren gaan nu in drie jaar tijd circa 1400 percelen controleren. Geschatte kosten 1,6 miljoen. Foto: Marco Bakker 4 Streekplan Gelderland beperkt keuze gemeenten De minister van VROM mag gemeenten dan sinds kort de mogelijkheid bieden recreatiewoningen tot gewone woning te bestemmen, de provincie Gelderland wil daar niets van weten. In het eind vorige maand gepresenteerde nieuwe streekplan wordt korte metten gemaakt de Haagse liberalisering. Gemeenten moeten eerst alle handhavingsmiddelen gebruiken. Het provinciebestuur heeft strenge regels voor recreatiewoningen opgenomen in het nieuwe ontwerp-streekplan en eist van gemeenten dat alle illegale bewoning hard wordt aangepakt. Gelderland wil dat gemeenten alle middelen aanwenden om een einde te maken aan dit misbruik. De minister van VROM laat gemeenten de keuze: legaliseren door het veranderen van de bestemming, het aanbieden van tijdelijke persoonsgebonden beschikkingen of handhaven. Legalisatie kan volgens het nieuwe streekplan Gelderland echter alleen bij hoge uitzondering. Naast de voorwaarden die VROM daaraan stelt, moeten alle mogelijkheden om te handhaven zijn uitgeput. De bestemmingsplannen van gemeenten worden aan dit streekplan getoetst, zodat het moeilijk is voor gemeenten om het provinciale beleid voor permanente bewoning niet te volgen. In dit streekplan worden overigens ook eisen gesteld aan de vakantiewoningen. Ze mogen geen grotere inhoud hebben dan driehonderd kubieke meter, inclusief berging en kelder. Stacaravans die inclusief bijgebouwen en overkappingen groter We doen het steeds beter Het gaat de goede kant op met de handhaving. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar recente rapport Handhaven en gedogen. Controle en toezicht zijn de afgelopen jaren steeds professioneler geworden en dat begint zijn vruchten af te werpen. De Rekenkamer onderzocht het toezicht van zeven beleidsterreinen. De controle op arbeidsomstandigheden, visquotering, kwaliteit voortgezet onderwijs en olie- en gaswinning krijgen een voldoende. Dat is niet weggelegd voor de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen, gebruik van softdrugs en de leeftijdscontrole zijn dan vijfenvijftig vierkante meter, zijn voor de provincie een recreatiewoning. De Tweede Kamer is niet gecharmeerd van het Gelderse streekplan dat de gemeentelijke beleidsvrijheid beknot. Het provinciale bevoogden bracht diverse kamerleden er in een debat op 19 april zelfs toe weer voor een centrale regie van VROM te pleiten, plus een voorstel om gemeenten die in het verleden onvoldoende hebben gehandhaafd te verplichten gedoogbeschikkingen uit te geven. Minister Dekker wilde daar nog niet aan: Ik wil eerst weten waarom provincies toch niet meewerken als gemeenten op basis van een lokale democratische afweging en goede argumenten wonen in recreatiewoningen toestaan. (zie ook pagina 24) bij verkoop van alcohol en tabak. De onvoldoende voor deze taken heeft alles te maken met een tekort aan capaciteit, constateert de Rekenkamer. Ook blijken de normen die gehandhaafd moeten worden vaak onduidelijk en is de regelgeving niet consequent. Ook de Rekenkamer komt tot de slotsom dat handhaafbaarheidtoetsen, als ze al worden uitgevoerd, veel te laat op nieuwe wetten worden losgelaten. Tot echte bijstelling van regels komt het dan niet meer. Datzelfde geldt voor moties in de Tweede Kamer. Daarin wordt nauwelijks gelet op handhaafbaarheid. Maar toezichthouders zouden zelf explicieter moeten melden wat ze redelijkerwijs kunnen handhaven en wat niet. Ook moet duidelijker worden gemaakt wat risico s voor de burger zijn als een regel niet wordt nageleefd. Nadere inlichtingen: Het rapport Handhaven en gedogen is te vinden op Schikking OM met Vredestein Bandenproducent Vredestein betaalt vrijwillig een boete aan justitie om strafvervolging vanwege de brand op 22 augustus 2003 te voorkomen. De hoogte van de schikking wordt officieel niet openbaar gemaakt. Naar verluidt is de boete ,-. Bij schikkingen vanaf ,- is de afspraak dat het Openbaar Ministerie actief naar buiten treedt met een persbericht. Ook moet een schikking vanaf een halve ton worden voorgelegd aan het College van Procureurs-Generaal. Het OM bevestigt dat de schikking lager is dan ,-. Grondstoffenmagazijn Tijdens de brand stroomde bluswater het naastgelegen Twentekanaal in. De drinkwatervoorziening kwam in gevaar en vanwege de sluiting van het kanaal liepen bedrijven schade op. De VROM-Inspectie onderzocht of de milieuvergunning van Vredestein aan de eisen voldeed en ook adequaat werd gecontroleerd.het onderzoek richtte zich op de periode van 1991 tot het moment van de brand. Vredestein blijkt het grondstoffenmagazijn jarenlang in gebruik te hebben gehad zonder volledig te voldoen aan de geldende milieu- en veiligheidseisen. Op het moment van de brand voldeed het bedrijf niet aan de CPR Deze richtlijn stelt eisen aan branddetectie, preventieve maat regelen en bluswateropvang. Commentaar: Is een 10 een 3? Ik verwacht dat veel organisaties in de eindmeting professionalisering milieuhandhaving op het onderdeel kwaliteitcriteria een 10 halen. Ik verwacht ook dat bestuurders tevreden zullen zijn: er is veel gedaan. Maar de hamvraag is: wordt er nu effectiever gehandhaafd dan tijdens de nulmeting twee jaar geleden? Ik vraag het me ernstig af. Milieuhandhaving moet milieuproblemen oplossen of voorkomen. Daarom zijn er nu naast handen ook een hoofd (probleemanalyse, strategie) en een geweten (evaluatie, normering) aangebracht. Het traject telt negentien hoofdcriteria. Ik kies daaruit de tien essentiële begrippen: 1. Probleemanalyse: Deze wordt meestal niet grondig gemaakt. Dat vraagt namelijk veel betrokkenheid van beleid en lokale milieugegevens. Beide zijn helaas vaak marginaal of niet aanwezig. 2. Nalevingsanalyse: De meeste organisaties beschikken niet over exacte of geobjectiveerde informatie over overtredingen. Menig handhaver voelt zich daardoor als een bankier die geen geld kan tellen. 3. Nalevingstrategie: Alle handhavingsorganisaties zijn strenger geworden. Maar is de nalevingstrategie nu ook slimmer? Worden alternatieve methoden geprobeerd? 4. Handhavingsuitvoeringsplan: De proof of the pudding. Wat is er veranderd? Waar schijnlijk hebben velen het plan van vorig jaar uit de kast gehaald en dat licht gemodelleerd naar nieuwe prioriteiten. 5. Protocollen en kwaliteitsborging: Er zijn veel protocollen geschreven en geborgd. Maar ik zie dat de traditionele methoden ( we moeten zoveel controles doen ) nu vaak tot standaard zijn verheven in de handboeken. 6. Informatie en ICT: Professionalisering staat of valt met een goede informatiehuishouding over doelgroepen, risico s en overtredingen. Naast verspreiding van Excelsheets is er weinig gebeurd. 7. Monitoring en kengetallen: Aan echte kengetallen voor risico, naleving en milieurendement is, na een discussie begin jaren negentig, nog niets gedaan. 8. Expertise, capaciteit: Waar is de nieuwe denkkracht van analisten en beleidsmedewerkers? Is een deel van uw club aan het herscholen? Werkt u nu anders? Naar mijn waarneming doet iedereen los van sanctiestrategie nog ongeveer hetzelfde. 9. Sturing en verantwoording: Bestuurders krijgen mu mogelijk meer stukken, maar krijgen ze ook meer inzicht en nemen ze nu ook betere beslissingen? 10. Criteria: De criteria zijn verworden tot een set van procesmatige verplichtingen. Daaraan voldoen is het doel ( we mogen niet afgaan ), terwijl het een hulpmiddel zou moeten zijn voor inhoudelijke verbetering en effectief handhaven. Hoe is de score van uw organisatie bij deze criteria? Voor de meeste organisaties verwacht ik 3 uit 10. Daarom een verzoek: Mag de professionalisering nu beginnen? Voor wie wil reageren op mijn kritische beschouwing verwijs ik ook aar een uitgebreide analyse op Dick Ruimschotel, directeur CMC/T11 Company (en bedenker van de Tafel van Elf) 5

3 Discussie tijdens het grote middagdebat van het Vide jaarcongres. Hoe gaat het toch met... Rechtshulp milieu in Dordrecht Vide houdt leden spiegel voor Cijfers en Trends: Toezicht op bodemsanering blijft slecht 6 Het Bureau Rechtshulp in Dordrecht kreeg in 1992 versterking op het gebied van milieu. Dankzij een subsidie van het Ministerie van Justitie kon een jurist in dienst worden genomen die zich voornamelijk op milieuproblematiek zou richten. Na twee jaar zou worden gekeken naar het succes van dit project. Tegelijkertijd werden er ook bij enkele andere Bureaus voor Rechtshulp milieuspecialisten aangenomen. Theo Briggeman, bureaucoördinator van het bureau in Dordrecht, vertelde hierover in HandHaving. De specialist houdt zich bezig met eenvoudige zaken als hoe pak je een overlast veroorzakende patatkraam zonder Hinderwetvergunning aan of hoe regel je een civiele vordering vanwege bodemverontreiniging. Briggeman had in 1992 geen idee van de animo: Mogelijk worden we straks overspoeld met vragen. Die verwachting kwam uit. Dertien jaar later blijkt het experiment te zijn uitgegroeid tot een succes. In 1994 werd besloten dat de specialistische rechtshulp vijf jaar zou worden verlengd. Hierna ging Justitie over op structurele financiering van het specialisme milieu bij de bureaus. Directeur Briggeman werkt niet meer bij het Bureau Rechtshulp in Dordrecht, maar anno 2005 heeft het bureau wel een echte afdeling Milieu met drie fulltime juristen. Tot 2007 is de financiering daarvan geregeld. Milieuspecialist Jan-Eelco Dijk is sinds 1994 betrokken bij het initiatief. Het aantal hulpvragen steeg in de jaren negentig fors, de laatste jaren vlakt de groei af. De afdeling Milieu begeleidt jaarlijks ongeveer 250 milieuzaken. De hulpvraag groeit momenteel niet, maar vooral door Europese regelgeving is milieu complexer en tijdrovender geworden. Procedures zijn ingewikkeld. Mensen zien op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Niet iedereen kan even een milieujurist in Dordrecht regelen. Het moet gaan om een groep mensen, bijvoorbeeld een milieuorganisatie of een bewonersgroep en het moet gaan om een milieubelang. Er blijkt dat reeksen groeperingen ons nog steeds weten te vinden. Die waarderen dat we juist gespecialiseerd zijn in deze ingewikkelde materie. Toezichthouders werken inefficiënt. Volgens Robin Linschoten, voorzitter van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Atcal) en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad hebben zij weinig kennis over wie en wat zij moeten controleren. Linschoten zei dit op het jaarcongres van Vide, de beroepsorganisatie van toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren. Circa 180 deelnemers, werkzaam bij in totaal veertig inspectieachtige instanties woonden in april het congres bij. Vide mag dan een beroepsvereniging zijn, met het thema Grenzen aan toezicht: maakt toezicht de samenleving rijker of armer, werd de leden een spiegel voorgehouden. Aan ronde tafels discussieerden zij over thema s als Inspecties, de grootleveranciers van administratieve lasten en Strijdige regels. Tijdens het middagdebat werd interactief gestemd over stellingen. Met de stelling toezicht leidt tot een totalitaire samenleving was 80% van de aanwezigen het niet eens. Grens Voor Linschoten is de grens van toezicht allang bereikt. Hij verbaasde zich openlijk over de vele nieuwe jonge inspecties en riep op toezicht op een intelligente manier te organiseren. Er wordt nu te veel aan incidentenpolitiek gedaan. De vuurwerkramp in >> Enschede en de legionella-uitbraak in Bovenkarspel hebben geleid tot veel wet- en regelgeving. Die niet handhaafbaar is, zo blijkt nu. De betrokkenheid van handhavers bij de totstandkoming van wetgeving moet groter. De Actal-voorzitter vindt verder dat te veel informatie wordt opgevraagd, door de afzonderlijke toezichthouders. Uitgebreide vragenlijsten bieden slechts schijnzekerheid. Veel vragen stellen vormt een alibi voor slecht toezicht en de onkunde van handhavers. Het delen van kennis en ervaring helpt om de snelle groei van inspecties tegen te gaan. De Autoriteit Financiële Markten kan dan toe met een halvering van het aantal medewerkers. Maar Linschoten vond ook dat als een bedrijf eenmaal een scheve schaats heeft gereden, de hele mikmak van inspecties er over heen mag. Dat is de extra straf voor het niet integer omgaan met publieke belangen. Nadere inlichtingen: De Algemene Rekenkamer is niet tevreden over de kwaliteit van en het toezicht op bodemsaneringen. Tien jaar geleden constateerde de Rekenkamer al dat het saneringsplan en het evaluatierapport zelden volledig inzicht bieden in de kwaliteit van de sanering. Sindsdien is er weinig voortgang geboekt. Provincies en gemeenten stellen vage toezichtplannen op, zonder concrete uitvoeringsvoorschriften. Grote bezwaren heeft de Rekenkamer bij de rol van de milieukundig begeleider van de sanering. Deze moet een onafhankelijke positie innemen. In de praktijk is hij werknemer van het adviesbureau dat ook de sanering uitvoert. De Rekenkamer vindt dat VROM te traag is bij het uitvoeren van de aanbevelingen van haar eigen Inspectie. Nog steeds is bijvoorbeeld niet bekend aan welke eisen het evaluatierapport moet voldoen. De VROM-Inspectie krijgt een pluim van de Rekenkamer: Deze Inspectie heeft dit toezicht goed en systematisch opgepakt. Toezichtactiviteiten door provincies en gemeenten bij 25 saneringen 7

4 Controle van een vetsmelterij. 8 Rechter veegt miljoenen eis Petten van tafel Wegens ernstige milieudelicten eiste de officier van justitie drie miljoen euro boete van de bij kernreactor Petten gevestigde bedrijven ECN, NRG, en Mallinck rodt. De Alkmaarse rechtbank oordeelde veel milder. De bedrijven hadden er een rommeltje van gemaakt, maar er was geen sprake van groot milieugevaar. De Nucleair Research Groep (NRG), het Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) en Mallinckrodt Medical zijn gevestigd op het reactorterrein in Petten. De milieupolitie deed daar in de herfst van 2003 een inval en constateerde honderden overtredingen: gevaarlijke chemicaliën werden niet gescheiden opgeslagen; de opslag van radioactieve materialen was niet veilig; afvalwater was giftig; noodzakelijke vloeistofdichte vloeren ontbraken en giftige stoffen lagen niet achter slot en grendel. Officier van justitie Pieter Groenhuis: Achter de hekken in de Pettemmer duinen interpreteerden deze bedrijven de milieuregels op geheel eigen wijze. Extern profileren deze bedrijven zich als innovatief en zeer milieuvriendelijk, intern gooit men er met de pet naar. Groenhuis verweet het gemeentebestuur van Zijpe een beleid van pappen en nathouden en gaf aan dat de gemeentelijke handhavers om die reden niet vooraf waren geïnformeerd over de actie van de milieupolitie. Op dit moment is de gemeente bezig bouwvergunningen af te geven voor gebouwen die er vele jaren staan. Dat zegt wel iets over de bestuurlijke cultuur. De advocaten van ECN, NRG en Mallinckrodt gebruikten het gemeentelijke begrip in hun verweer. Juist vanwege de coulante houding van de gemeente mochten de bedrijven ervan uitgaan dat er niet onverwacht strafrechtelijk zou worden ingegrepen. Immuniteit In Petten werd ook een reeks milieuovertredingen geconstateerd bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), eigenaar van de reactor. Dit instituut valt echter onder het Euratom-verdrag en heeft zich beroepen op Europese immuniteit. Op aandringen van het Ministerie van Justitie had het OM de dagvaarding tegen dit bedrijf ingetrokken. ECN, NRG en Mallinckrodt vonden daarom dat er nu sprake was van rechtsongelijkheid. Als GCO zomaar vrijuit gaat, dan wij ook. De Meervoudige kamer draaide deze argumentatie om. Op basis van het Euratom-verdrag is het voor het OM onmogelijk GCO hier ter verantwoording te roepen. Daarmee verschilt GCO van de andere drie en is er geen sprake van gelijkheidsbeginsel. Geen groot gevaar Rechtbankpresident Van Zutphen verweet de drie bedrijven laksheid, maar vond niet dat er sprake was geweest van een groot milieugevaar. Dat was wel door het OM in de media gesuggereerd. Het voortijdig straffen via de media dempte het vonnis en bovendien achtte de rechtbank niet alle overtredingen bewezen. Officier Groenhuis vroeg een miljoen euro per bedrijf, waarvan de helft voorwaardelijk. Het vonnis luidde ,- per bedrijf. Van Zutphen: Onvoorwaardelijk, want ik zie hier echt geen reden voor een stok achter de deur. Nadere inlichtingen: Nieuwe NEN voor verontreiniging Bitumen en bitumenhoudende materialen zoals dakbedekkingmaterialen en kleiduiven kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Met de nieuwe Nederlandse norm NEN 7331 kan worden bekeken of deze stoffen (PAK en BTEX) aanwezig zijn. De norm is in ontwerp verschenen. De beschreven extractie- en analysemethoden in NEN 7331 zijn geschikt voor het meten van de genoemde verontreinigingen op onder andere grenswaardeniveaus. De volledige titel van het normontwerp luidt: Ontwerp NEN 7331 Bitumen en bitumenhoudende materialen Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische kool waterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie. Deze norm is onder meer van belang voor laboratoria die geaccrediteerd willen worden voor de analyse van PAK in bitumenhoudende bouwstoffen. Het gaat dan om accreditatie volgens het Accreditatieprogramma Ingezonden: Dierlijk vet In het artikel over ketenhandhaving met de titel Dierlijk vet: Waait alle kanten op, in de editie januari/februari van HandHaving, wordt het beeld gecreëerd dat de sector problemen heeft met dioxine en PCB s en verontreinigde vetten wegmengt. Daarnaast worden dierlijk vet, plantaardige olie en gebruikt frituurvet op één hoop gegooid en blijkbaar door de projectleider die aan het woord komt beschouwd als keten dierlijke vetten. Helaas moet ik constateren dat niet deze sector alle kanten uitwaait, maar dit artikel. Dierlijke vetten worden gewonnen uit slachtbijproducten, afkomstig van voor en na de slacht en worden als waardevolle energierijke grondstof toegepast in levensmiddelen, diervoeder en oleochemische producten. Voor meer informatie over de categorie-indeling m.b.t. dierlijke vetten verwijs ik u naar de speciale rubriek op onze website Dierlijke vetten afkomstig uit zogenoemd categorie 1-materiaal dienen te worden verbrand en worden niet verwerkt in diervoeder. Dierlijke vetten ontstaan niet in de horeca of bij het uitpersen van oliehoudende zaden. In het eerste geval bedoelt u ongetwijfeld gebruikte frituurvetten en -oliën. Die vetten en oliën mogen sinds 1 november 2002 niet meer in diervoeder worden toegepast. Overigens gaat het hier bij 95% om plantaardige producten. Het vet kan verontreinigd zijn met PCB s of dioxine... is een suggestieve zin die slechts bijdraagt aan negatieve beeldvorming, maar ons verder niets zegt. Dierlijk vet wordt regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van dioxinen en PCB s. Hierbij is voor zover ons bekend nog nooit een probleem geconstateerd met overschrijding van limieten waardoor vervolgens zou moeten worden weggemengd of (mogelijk) verontreinigde vetten worden geleverd. J.P. van der Zwaluw, Productschap Margarine, Vetten en Oliën Bouwstoffenbesluit AP04. Het norm ontwerp is in opdracht van het Ministerie van VROM ontwikkeld. Nadere inlichtingen: (linken naar Normshop), NEN-Klantenservice, tel , Inhoudelijke informatie: NEN-Milieu, ir. Rob Zwart, tel , Naschrift redactie: De handel en verwerking van (dierlijke) vetten is voor handhavers complex en ondoorzichtig. Via het instrument ketentoezicht pogen toezichthouders nu te onderzoeken of uw aannames in de praktijk ook echt kloppen. Kort Steeds meer corporaties en gemeenten zien bestrijding van onrechtmatige bewoning als een belangrijk onderdeel van hun sociale taak en als hulpmiddel om verloedering van woonwijken tegen te gaan. Een reeks succesvolle projecten staat centraal op het congres Aanpak illegale (onder)verhuur dat op 30 juni in Nieuwegein wordt gehouden. Informatie en aanmeldingen, tel , sylvie. Circa tot bedrijven moeten voor 2030 de bodem van het bedrijfsterrein laten saneren. De Stichting Bodemcentrum, opgezet door belangenorganisaties uit het midden- en kleinbedrijf, gaat ondernemers helpen. De huidige algemene regels - de zogenoemde 8.40-AMvB s - voor niet-agrarische bedrijven worden samengevoegd tot één besluit. Deze 8.40-AMvB s bevatten voor verschillende categorieën bedrijven algemene milieuregels waaraan zij moeten voldoen. Door de samenvoeging worden de regels eenvoudiger en beter te handhaven, verwacht VROM-staatssecretaris Pieter van Geel. Hans Schmit, ex-redacteur van Trouw en HandHaving, schreef een boek over milieu en gezondheid. Titel: Frambozenschol en bloemkoolpaling, Hoe vuil en ongezond is Nederland. Eens was Nederland koploper in milieuzorg, nu horen we bij de Europese achterhoede. Uitgever Houtkiet, ISBN , 16,95. 9

5 Buurvrouw Marietje Freriksen met op de achtergrond een deel van het bedrijf Bouwens: Pronk sloeg met zijn vuist op tafel. 10 Klachtenkampioen uit Goor stinkt niet meer Maandagmorgen 4 april. Het is rustig in de Molenstraat. In de prille lentezon spit bewoner Freriksen op gele klompen zijn tuin. Niets bijzonders? De vlaggen van een aanpalend bedrijf wapperen in de richting van de woning van Freriksen. Die vlaggen vertelden altijd dat je beter binnen kon blijven. Of je moest kokhalzend de weeë lucht van een zware kippensoep weerstaan. Vandaag stinkt het echter niet in Goor. Slachtafvalverwerker Bouwens heeft het werk stilgelegd. Noodgedwongen. Op krap honderd meter van de wo ning van Freriksen ligt het bedrijf Gebroeders Bouwens BV. Deze onderneming verwerkt op grote schaal afval van kippenslachterijen en is in Goor al vele jaren een bron van lawaai en stank. Bouwens haalt om die reden constant een hoge notering in de top tien van Overijsselse milieuklachten. Vandaag 4 april staat de opvallende milieubus van de provincie Overijssel pal voor de ingang van het bedrijf Bouwens. Fotografen en cameramensen wachten voor het pand, redacteuren houden hun notitieblokje in de aanslag. Het stilleggen van een bedrijf door de overheid, dat gebeurt bijna nooit. Stevig nieuws dus. Briefing Vanmorgen vroeg reed de milieubus naar het politiebureau in Goor, een De provincie legt een last onder dwangsom op van euro per dag als er toch materiaal wordt aangevoerd. Vandaag zal eventuele in werking zijnde apparatuur, zoals cookers en plaatvriezers, worden verzegeld. Leeg terrein Op weg naar het politiebureau zijn verschillende betrokkenen vanmorgen langs Bouwens gereden. Het zag er stil uit. Geen vrachtwagens, een leeg terrein, een provisorisch hek met een ketting. Tempelman voorspelt dat het bedrijf zelf al is gestopt. Vrijdag is deurwaarder Andries Agterhuis langsgegaan om het exploit, de aanschrijving tot stilleggen, te laten betekenen. Agterhuis schat nu in dat Bouwens gevolg heeft gegeven aan het dwangbevel tot stillegging. lopen. De medewerkers van Bouwens zouden zich kunnen roeren. De meeste tijd in de briefing wordt besteed aan het omgaan met de media. Afspraak is geen commentaar te geven. Alle pers wordt doorgeleid via Karin Obdeijn, communicatieadviseur van de provincie, naar gedeputeerde Gert Ranter, die in Zwolle beschikbaar is voor vragen van jour nalisten. Als Bouwens zelf pers binnenlaat, zal hij op eventuele gevolgen voor zijn privacy worden gewezen. Meer is er niet aan te doen. Deurwaarder Agterhuis waarschuwt voor al te triomfantelijke gezichten. Vooral niet lachen! Het kleinste glimlachje zie je later uitvergroot terug op tv, weet hij uit ervaring. En dat geeft een verkeerde indruk. De milieubus, de donkerblauwe burgerauto van Pieper en de stationcar van Agterhuis rijden rond 9.45 uur eerst naar Pingo Poultry, een kippenslachter waarvan Bouwens het slachtafval betrekt. Er is vanochtend niet aan Bouwens geleverd, horen de handhavers. De kans is dus groot dat het bedrijf vanochtend niet is gaan draaien. Een paar honderd meter verder rijden de drie auto s het terrein van Bouwens op. De regionale pers schiet op de mannen af, die de Wethouder Verbeek: Het was niet meer uit te leggen Een van de scenario s in het draaiboek van de kernen van fusiegemeente Hof van Twente. Om 9.00 uur verzamelde een man of veertien zich voor een briefing over de sluiting. Medewerkers van politie, gemeente, deurwaarder en provincie, onder wie handhaver Paul Tempelman en teamleider handhaving Cees Jan Bloemendaal nemen de laatste punten door. De stemming is geconcentreerd, serieus. Uiteraard is er koffie. Een eerder verspreid draaiboek geeft gedetailleerd de werkwijze aan. Na een langdurige procedure en herhaaldelijke waarschuwingen trekt Overijssel vandaag de milieuvergunning van Bouwens in omdat het de geluid- en geurvoorschriften voortdurend niet naleeft. Het bedrijf mag dus geen slachtafval meer verwerken. gaat in op de aanwezigheid van veel slachtmateriaal. In dat geval moet er een andere verwerker bij gehaald worden. Het betreffende bedrijf is ingeseind, het telefoonnummer staat in het draaiboek. Bloemendaal waarschuwt de aanwezigen alvast voor een mogelijke teleurstelling. Staat het bedrijfsproces stil, dan is er weinig actie. Des te beter, zegt iedereen. Media Besloten wordt de delegatie die het bedrijf binnen gaat, zo klein mogelijk te houden. Tempelman, Bloemendaal, Agterhuis en teamchef, agent Zwier Pieper. De laatste treedt op als hulpofficier van justitie. Hij stuurt de sterke arm aan mocht het uit de hand Een uit de hand gelopen kwestie wil milieuwethouder Martin Verbeek van gemeente Hof van Twente het niet noemen. De ongelooflijke hoeveelheid regeltjes en procedures heeft enorm opgehouden. Aan de kwaliteit van onze handhaving heeft het niet gelegen. Al voor de herindeling in 2001 was de toenmalige gemeente Goor druk bezig met de geurhinder, ter onderbouwing van de stankklachten. Nadat het bedrijf in 2001 onder provinciaal gezag kwam, moest de provincie helemaal opnieuw beginnen. Dat was dubbel werk. Nog onder de gemeente Goor is onderhandeld over uitplaatsing. Omdat het bedrijf in een steeds zwaardere categorie viel, paste het op geen enkele locatie in de gemeente. En inmiddels had het een slechte naam, waardoor andere gemeenten ook de deuren gesloten hielden. Door de marktontwikkelingen rond de productie van diermeel is de toekomst van het bedrijf ook veranderd. Belangrijker nog vindt de wethouder de scheve verhouding tussen kleine overtreders en de verwerker van kippenslachtafval. De eerstgenoemde krijgt een aanschrijving met brief van het Openbaar Ministerie erachter aan. Dat het rond Bouwens maar bleef stinken, is dan niet meer uit te leggen. Drie dagen na het ingrijpen van de provincie hield Hof van Twente een extra raadsvergadering over eventuele aankoop van het terrein van Bouwens. Nieuwe bestemming: woningbouw. >> 11

Uniform toezicht biomassa 32 Meningen over bezuinigingen 34 Amsterdam versus puinbrekers 36 Jurisprudentie 38

Uniform toezicht biomassa 32 Meningen over bezuinigingen 34 Amsterdam versus puinbrekers 36 Jurisprudentie 38 Inhoud # 1 10 18 24 40 10 Minder overlast bij Bureau Hoefkade Het is brigadier Marc van Capelle van Bureau Hoefkade in Den Haag niet gelukt om zijn collega-agenten tot milieutaken te bekeren. Toch is de

Nadere informatie

14 Dossier: Duurzaam controleren valt nog niet mee. 22 Een schuilhut van 120 vierkante meter. 32 Met z n allen tegelijk de Betuweroute bekijken

14 Dossier: Duurzaam controleren valt nog niet mee. 22 Een schuilhut van 120 vierkante meter. 32 Met z n allen tegelijk de Betuweroute bekijken Inhoud # 5 32 22 14 36 14 Dossier: Duurzaam controleren valt nog niet mee De subsidiestromen voor duurzaam bouwen en stedelijke vernieuwing zijn fors. Hoe zit het met de controle op de besteding van deze

Nadere informatie

Hand Having #4. Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen. Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen

Hand Having #4. Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen. Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen Hand Having #4 Blad voor uitvoerders en handhavers > Ruimte > Wonen > Milieu > 26e jaargang Augustus 2011 Meer grip op opslag gevaarlijke stoffen Verscherpt toezicht emissiereducerende stalsystemen Misstanden

Nadere informatie

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt SEPTEMBER 2004 Dit is een uitgave van het actieprogramma Handhaven op Niveau De Handhavingskrant Op vertoon van Dit is een column, dus het moet allemaal in enkele woorden. Desnoods wordt hier of daar even

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 07 JAARGANG 18 Juli 2012 Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning Jongerencriminaliteit, wat vinden ze er zelf van? Twisterteam trekt bij overval alles

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

WH-Contactteam. Jaarverslag 2005

WH-Contactteam. Jaarverslag 2005 WH-Contactteam Jaarverslag 2005 Inhoud Voorzitter WH-Ct & voorzitter AGH Handhaving luid en duidelijk laten doorklinken Agenda WH-Ct 2005 Waarover spraken zij? Professionalisering van de milieuwethandhaving

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november 2013 02 03 04 05 06 Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van

Nadere informatie

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP 01/43 Regie op Een wet op de regie moet zich in de praktijk bewijzen. veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP Regie op veiligheid effectief? 6 40 80 78 84 Via SMS2stage konden de

Nadere informatie

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld!

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld! INGRADO MAGAZINE Oktober 2011 Nr. 14 Houd de jongeren in beeld! RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving En verder: Re g e l s v o o r p a r t i c u l i e r e s c h o le n 10 vragen aan de jeugdofficier

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 19 1 Herziening

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

JANUARI/FEBRUARI 2014 ICT-SPECIAL

JANUARI/FEBRUARI 2014 ICT-SPECIAL INSPIREREND BETROUWBAAR PRAKTISCH Een betere basis voor peuters? MARKETING Klantgericht rondleiden GROENE KO Tussen de oren van pm ers ICT-SPECIAL Communiceren met ouders JANUARI/FEBRUARI 2014 1/2 WWW.KINDEROPVANGTOTAAL.NL

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 22 1 Herziening

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie