De Stichting Collectieve Regeling Personenschade: van dispuut naar dialoog; van chaos tot structuur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Stichting Collectieve Regeling Personenschade: van dispuut naar dialoog; van chaos tot structuur."

Transcriptie

1 De Stichting Collectieve Regeling Personenschade: van dispuut naar dialoog; van chaos tot structuur. De ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht is een autonoom proces dat samenhangt met veranderende maatschappelijke inzichten en verhoudingen. Veel sturing is aan dat proces niet te geven. De verschraling van het sociale zekerheidsstelsel leidt tot een groter schadebewustzijn bij een steeds mondiger burger. De uitbreiding van de werkgeversaansprakelijkheid (bedrijfsongevallen, beroepsziekten), een ruimere slachtofferbescherming bij verkeersaansprakelijkheid en de ontwikkelingen op het gebied van de medische aansprakelijkheid dragen bij aan de opkomst van een claimcultuur. Verzekerbaarheid bij personenschade is niet zozeer afhankelijk van de absolute schadeomvang.veeleer vormt de onbepaalbaarheid van concrete schadeposten en de daarmee samenhangende onbekendheid met de toekomstige ontwikkeling van de schadelast een probleem bij de premiestelling. Daarom neigen verzekeraars tot een defensieve opstelling bij de afwikkeling van letselschadeclaims en reageren zij terughoudend als voorstellen worden gedaan tot wijziging van de gegroeide schaderegelingspraktijk, ook al zien zij in dat die praktijk kostbaar is en dat die niet werkelijk door hen wordt beheerst. Bij een toename van het aantal schadeclaims zal de behoefte aan een doelmatige en rechtszekerheid biedende schadeafwikkeling bij personenschade in alle lagen van de bevolking steeds sterker gevoeld worden. Het is vooral de praktijk van de letselschaderegeling die te wensen overlaat. De problematiek haalt regelmatig - vaak in negatieve zin - de publiciteit. Letselschaderegeling is de afgelopen jaren 'big business' geworden. De commercialisering van de praktijk leidt er toe dat de schaderegeling zich meer en meer voltrekt in een sfeer van confrontatie en conflict. De belangen van gelaedeerden dreigen te worden achtergesteld bij de financiële belangen van commercieel opererende schaderegelaars die onderling verwikkeld zijn in een felle concurrentieslag en die (in hun pogen bij hun opdrachtgevers in de gunst te blijven) extremen zoeken, zowel in hun werkwijze als in de resultaten. Als de praktijk verwordt tot exploitatie van menselijk leed dan leidt dat voor slachtoffers tot secundaire victimisatie; het schaderegelingsproces vormt dan op zichzelf een bron van ergernis en leed. De uitkomst van een dergelijk proces is voor het slachtoffer veelal niet optimaal. De structurele ontwikkeling zoals die zich de afgelopen twintig jaren in de praktijk van de letselschaderegeling heeft voorgedaan was niet geënt op de belangen van slachtoffers. De verzekeraars hebben nauwelijks invloed op die ontwikkeling. Zij draaien wel op voor de transactiekosten die op jaarbasis worden geschat op een miljard gulden en die meer dan een kwart van de totale schadelast zijn gaan uitmaken.verwezen zij in dit verband naar de publicatie 'Vergoeding van letselschade en transactiekosten' van W.C.T. Weterings (Tjeenk Willink 1999) uitgegeven onder auspiciën van het Schoordijk Instituut (Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht) van de Katholieke Universiteit Brabant. Hoewel de problemen in brede kring worden onderkend heeft de discussie tot dusverre niet tot werkbare oplossingen geleid. Het artikel 'Harmoniemodel in letselschaderegeling?' van Mr. H. Tobbe (Verkeersrecht 1994 nr. 6, blz. 157 e.v.) heeft geen vervolg gehad. Op 24 juni 1998 werd door Euroforum een studiedag georganiseerd onder het motto 'Standaardisering bij de afwikkeling van

2 2 personenschade, sneller, goedkoper en beter; voor wie?' Concrete oplossingen werden ook toen nauwelijks aangedragen. Tijdens het tiende LSA-symposion op 29 januari 1999 sprak Prof. Mr. J.M. Barendrecht onder meer over 'De onvervulde behoefte aan normen.' Hij besloot zijn voordracht met de opmerking dat goede normen voor de omvang van de schadeloosstelling maatschappelijk nuttig zijn omdat zij een coöperatief onderhandelingsproces bevorderen. Hij verwachtte echter niet dat die normen binnen de huidige rechtsorde spontaan zullen ontstaan en hij concludeerde dat er gericht een mechanisme zal moeten worden ontworpen dat de totstandkoming van deze normen bevordert. Op 26 januari 2001 sprak Mr. F.B. Reijnen tijdens het twaalfde LSAsymposion onder meer over de noodzaak van integratie en kwaliteitsverbetering in het regelingsproces. Reijnen nam afstand van de belangentegenstelling en ging op zoek naar de parelleliteit in de belangen. Hij wil het ongevalsslachtoffer centraal stellen in wat hij noemt het Integrale Service Concept. De kwaliteit van het schaderegelingsproces is afhankelijk van de deskundigheid en de integriteit van degenen die het overleg voeren. Schaderegeling dient een zaak te zijn van goed overleg. Verdergaande polarisatie - krachtiger onderhandelen en sneller procederen - biedt op langere termijn en voor grote aantallen slachtoffers geen soelaas. Daarom vormt ook het 'no cure-no pay' systeem geen oplossing, nog daargelaten dat slachtoffers bij die benadering een niet gering percentage van hun schadeloosstelling moeten afstaan, ook als het niet tot een proces komt. Bedacht dient te worden dat buitengerechtelijke kosten voor rekening van de laedens kunnen worden gebracht (art BW) en dat het aantal gevallen dat wordt uitgeprocedeerd een gering percentage van het totaal aantal zaken uitmaakt. In het najaar van 1997 werd een tiental in dienst van verzekeraars werkzame en aselect gekozen schaderegelaars benaderd met het verzoek in te gaan op een notitie waarin de praktijk van de letselschaderegeling ter discussie werd gesteld. In de notitie stelde ik mij op het standpunt dat de praktijk van de letselschaderegeling gekenmerkt wordt door kostbare inefficiëntie en dat de uitkomsten van het schaderegelingsproces veelal een willekeurig karakter dragen. Ik deed de suggestie te komen tot een reorganisatie waarbij het heersende conflictmodel kon worden ingeruild voor een op consensus en goed overleg gebaseerde praktijk. Alle aangeschreven letselschaderegelaars reageerden. In de ontvangen reacties toonden schaderegelaars die aan de betalende kant stonden een grote betrokkenheid bij de geschetste problematiek. Mede naar aanleiding van deze reacties evolueerde de suggestie tot een concreet plan van aanpak in de vorm van de Stichting Collectieve Regeling Personenschade.* Het initiatief is gebaseerd op het inzicht dat de problemen die zich in de praktijk van de letselschaderegeling voordoen kunnen worden opgelost als men er toe overgaat die praktijk te saneren en te (her)structureren. Door het institutionaliseren van goed overleg wordt een macro-oplossing geboden voor problemen die zich telkens op micro-niveau voordoen. Het plan voorziet in de oprichting van kleinschalige regionale kantoren waarin ernstige gevallen van personenschade tot afwikkeling worden gebracht. In deze kantoren werken vier letselschade-advocaten (in loondienst bij de stichting) samen met acht door verzekeraars gedetacheerde schaderegelaars en een medisch adviseur. Het geheel wordt bijgestaan door een secretariaat bestaande uit vier full-time employees. Een staflid onderhoudt het contact met een landelijke overkoepeling die de regionale vestigingen ondersteunt. Binnen de overkoepeling (die tevens de zo noodzakelijke

3 éénloketfunctie voor slachtoffers vervult) kunnen de regionale activiteiten worden gecoördineerd. De uitwisseling van informatie tussen regionale vestigingen en overkoepeling maakt het mogelijk werkprocessen te protocolleren en bij te sturen, hetgeen kan bijdragen aan een uniforme schaderegelingspraktijk, met grotere rechtszekerheid en een snellere schade-afwikkeling als resultaat. 3 De overkoepeling kan ook worden gebruikt voor public relations en voor gecentraliseerde dataopslag en - bewerking. Verworven kennis en ervaring kunnen door periodieke verslaglegging openbaar worden gemaakt. De aan de regionale vestigingen verbonden medisch adviseurs vinden in de overkoepelende organisatie een basis voor consultatie en onderling overleg. Vanuit de overkoepeling kunnen verbindingen worden gelegd met een (op te richten) wetenschappelijk orgaan van advies en bijstand en met andere op het terrein van de letselschade actieve maatschappelijke organisaties, zoals die verenigd zijn op het Nationaal Platform Personenschade. Er wordt van uit gegaan dat het gezag en de betrouwbaarheid van het instituut zo groot kunnen worden dat de terugkoppeling naar individuele maatschappijen tot een minimum beperkt kan blijven. De tekortkomingen in de huidige praktijk blijken uit de verbeteringen die met de voorgestelde herstructurering kunnen worden gerealiseerd. Vergeleken met de huidige situatie (die gekenmerkt wordt door het ontbreken van enige structuur) biedt de nieuwe opzet de volgende voordelen: Het creëren van een doelmatige overlegstructuur door eliminatie van het conflictmodel. Binnen de stichting is sprake van een bundeling van competente krachten in een gemeenschappelijke werkomgeving. Schaderegeling wordt een zaak van goed overleg tussen professionals die met elkaar vertrouwd zijn. Met het verdwijnen van het conflictmodel ontstaat een permanente overlegsituatie met korte communicatie- lijnen die het mogelijk maken om problemen snel en doelmatig tot een oplossing te brengen. Het slachtoffer zal in alle gevallen zowel door zijn advocaat als door de betrokken schaderegelaar worden gezien. Schade-afwikkeling kan voor het slachtoffer kosteloos blijven, ook als er moet worden geprocedeerd. De tussenkomst van de burgerlijke rechter kan worden gevraagd in die gevallen waarin het overleg binnen de stichting niet tot resultaat leidt. Het belang van het slachtoffer gaat dan op in het grotere belang dat het instituut heeft bij door de rechter te nemen beslissingen. Processen krijgen het karakter van proefprocessen en die kunnen voor rekening van de stichting worden gevoerd. Het opvoeren van de efficiëntie door het vastleggen van werkwijzen in protocollen (controleerbare werkprocessen) en de opbouw van een centraal databestand, met de mogelijkheid van evaluatie en terugkoppeling (leren en corrigeren). In de huidige situatie gaan belangrijke gegevens met elk afgewerkt dossier verloren. In de nieuwe opzet kan de afwikkeling van schadegevallen worden gekoppeld aan een permanente evaluatie van werkwijze en resultaten. De ontwikkeling van een database kan er toe leiden dat vergelijkbare gevallen op overeenkomstige wijze worden

4 afgewikkeld. Dat leidt tot een grotere efficiëntie, tot een beter op de persoon afgestemde benadering, tot snelle en adequate bevoorschotting en tot grotere rechtszekerheid. Het ontstaan van de mogelijkheid van empirische normering. 4 Normering kan de consequentie zijn van systematische opslag, gecentraliseerde statistische bewerking en toegankelijkheid van praktijkgegevens. Het gaat dan om empirische normering; de te hanteren normen worden niet vanuit een theorie ontwikkeld, maar vloeien voort uit het brede inzicht dat kan ontstaan als gegevens bewaard en bewerkt worden. Met een beter inzicht in schadebepalende factoren kan een solide en betrouwbare basis voor premiestelling ontstaan. Meer zekerheid in dat opzicht moet voor verzekeraars aantrekkelijker zijn dan de illusie van beheersbaarheid die zij thans lijken te koesteren. Die zekerheid kan vervolgens leiden tot vertrouwen in de nieuwe opzet en zo bijdragen aan een verdere verbetering van het onderhandelingsklimaat. De onafhankelijkheid van de belangenbehartiger van het slachtoffer is Beter gewaarborgd doordat deze niet langer financieel afhankelijk is van Individuele maatschappijen. Advocaten die voor slachtoffers optreden worden thans nog gehonoreerd door de wederpartij van hun cliënt. Dat is een ongewenste situatie. Het is duidelijk dat de waardering die de verzekeraar heeft voor het optreden van een advocaat uitdrukking vindt in de wijze waarop met de declaraties van die advocaat wordt omgesprongen. In de nieuwe opzet wordt met de problematiek van de buitengerechtelijke kosten afgerekend omdat de advocaten hun werkzaamheden in dienst en voor rekening van de stichting verrichten. Dat komt hun onafhankelijkheid ten goede. Reductie van de transactiekosten door grotere efficiëntie, een transparante organisatie en het verlaten van het één op één-concept in het schaderegelingsoverleg. In de bestaande praktijk staan in elk individueel geval twee belangenbehartigers tegenover elkaar. Veel tijd gaat verloren met correspondentie en dubbel werk. Binnen de stichting behoort deze één op één-situatie tot het verleden omdat één letselschadeadvocaat meer dan één schaderegelaar kan bedienen. De nadruk ligt niet meer op correspondentie maar op verslaglegging. De voorgestelde nieuwe structuur kan leiden tot betere beheersbaarheid en aanzienlijke reductie van de transactiekosten. Bij een workload van 650 casus per vestiging per jaar wordt het totaal aan transactiekosten per casus gemiddeld begroot op f ,00. Daarin is een forfaitair bedrag van f 5.000,00 opgenomen voor bijkomende kosten (medische expertises, arbeidskundig onderzoek, actuarieel rekenwerk etc.) Deze begroting dekt alle personeelskosten (dus ook de salarissen van de gedetacheerde schaderegelaars) en de kosten van de overkoepelende organisatie Nieuw te ontwikkelen beslismodellen en werkwijzen die gekenmerkt Worden door gestandaardiseerde procedures kunnen in de nieuwe opzet worden getest en geëvalueerd onder kenbare en reproduceerbare omstandigheden.

5 5 In de TNO-haalbaarheidsstudie 'Standaardisering schadeberekening huishoudelijke arbeid bij letselschade' van april 2000, werd gewezen op de wenselijkheid een database op te bouwen waarin kenmerken van schadezaken op een systematische wijze worden vastgelegd, zodanig dat deze gegevens snel beschikbaar zijn voor nadere analyse. Bij de implementatie van nieuw te ontwikkelen modellen doen zich in de huidige ongestructureerde praktijk van de letelschaderegeling onoverkomelijke problemen voor. Met de voorgestelde opzet ontstaat tevens een laboratoriumsituatie waarin nieuwe methoden en technieken kunnen worden uitgetest. Bevordering van de rechtszekerheid. > Een 'centraal meldpunt personenschade' biedt individuen direct toegang tot de organisatie (éénloketfunctie); > belangenbehartiging door professionals en uitbanning van beunhazerij; > snelle schadevaststelling en adequate bevoorschotting; > gelijke afwikkeling in vergelijkbare gevallen (uniformiteit in schaderegeling); > kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers, ook als er wordt geprocedeerd. De stichting kan worden gezien als een organisatie met een ideële doelstelling als bedoeld in art. 3, eerste lid jo. art. 6 van de 'Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking' van de Nederlandse Orde van Advocaten. Door aan deze verordening te voldoen ontstaat een waarborg voor onafhankelijkheid van advocaten die in dienst van de stichting functioneren. De aan de stichting verbonden letselschadeadvocaten treden uitsluitend op voor slachtoffers en zij kunnen door hun cliënten op hun beroepsmatige integriteit worden aangesproken. Om een deskundige belangenbehartiging te kunnen garanderen zouden bij voorkeur advocaten moeten worden aangetrokken die lid zijn van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA. De advocaten hebben geen binding met de verzekeraars die door detachering van schaderegelaars in de opzet participeren. Om een consistent beleid te bewerkstelligen kunnen gedetacheerde schade- regelaars op willekeurige wijze worden ingezet, waarbij kan worden voorkomen dat een schaderegelaar optreedt in een zaak waarin zijn eigen maatschappij als schadeplichtige assuradeur betrokken is. Het bestuur van de stichting heeft geen invloed op het schaderegelingsbeleid als zodanig. De Stichting Collectieve Regeling Personenschade biedt een concrete mogelijkheid de praktijk van de letselschaderegeling te herstructureren. Er zou wat voor te zeggen zijn het initiatief in een proefopstelling op haalbaarheid te toetsen. Een proefproject kan binnen anderhalf jaar operationeel zijn. Dan kan ook direct met de afwikkeling van letselschadezaken een aanvang worden gemaakt. Omdat met ervaren krachten kan worden gewerkt rendeert het project terstond. De aanloopkosten kunnen op betrekkelijk korte termijn worden terugverdiend. De tijd lijkt rijp voor verandering. Het gaat om de rechtspositie van vele duizenden nieuwe slachtoffers per jaar. Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar als slachtoffers gedupeerd worden door onvolkomenheden in het schaderegelings- proces. In onze liberale sociaal-democratie op christelijke grondslag moeten maatschappelijke krachten in beginsel vrij op elkaar kunnen inwerken. Als letselschaderegeling het karakter krijgt van commerciële uitbating en kwetsbare individuen niet in staat zijn zich teweer te stellen dan loopt dat krachtenspel uit de hand. Het is dan aan de Rijksoverheid om sturend en corrigerend op te treden.

6 6 R.A. Sleeuw, maart * De Stichting Collectieve Regeling Personenschade werd door schrijver dezes opgericht op 2 februari De doelstelling van de stichting wordt in de oprichtingsakte als volgt omschreven: 'Het zonder winstoogmerk ondersteunen en waar mogelijk en gewenst het verbeteren van de juridische positie van slachtoffers van personenschade, waaronder mede te verstaan letselschade en overlijdensschade, het faciliteren en optimaliseren van het schaderegelingsproces, in het bijzonder door de herstructurering van het schaderegelingsbedrijf en door het ordenen van de schaderegelingspraktijk, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.' De stichting biedt in dit stadium slechts een juridische basis waarop het initiatief verder kan worden uitgewerkt. Dit artikel beschrijft het initiatief in hoofdlijnen. Bij een gedetailleerde uitwerking daarvan zal ongetwijfeld op onderdelen van het concept worden afgeweken.

De Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP)

De Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP) De Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP) Uit de doelstellingen van het overheidsbeleid blijkt in welke opzichten de praktijk van de letsel- schaderegeling tekort schiet. Het gaat er om een

Nadere informatie

SLEEUW & VAN DER VEEN advocaten

SLEEUW & VAN DER VEEN advocaten Mr. R.A. Sleeuw, arts Mr. Th.L. van der Veen Makkum Zutphen a d v o c a t e n e n p r o c u r e u r s Harlingerdijk 5 8754 EC Makkum tel. 0515 232626 fax: 0515 231545 E mail: sleeuw-advocaten@planet.nl

Nadere informatie

GEDRAGSCODES. Mr. T.J.J. van Dijk, advocaat te Zoetermeer

GEDRAGSCODES. Mr. T.J.J. van Dijk, advocaat te Zoetermeer GEDRAGSCODES Mr. T.J.J. van Dijk, advocaat te Zoetermeer 1. Inleiding 2. Status gedragscodes 3. Overzicht relevante gedragscodes 3.1 Gedragscode behandeling letselschade 3.2 Gedragscode verzekeraars 3.3

Nadere informatie

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende:

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende: BEATRIX Concept vernietiging KB, zoals voorgelegd aan de Raad van State Besluit van [datum] houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Bulletin 3. Normering van buitengerechtelijke kosten komt alle partijen ten goede. Inhoud

Bulletin 3. Normering van buitengerechtelijke kosten komt alle partijen ten goede. Inhoud PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Normering BGK komt alle partijen ten goede Pagina 5 Wet verbetering poortwachter Pagina 8 Letselschade en zwarte inkomsten Pagina 12 Uitkomst voorlopig deskundigenbericht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 123 Besluit van 9 maart 2005, houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Behandeling Letselschade

Behandeling Letselschade >> Gedragscode Behandeling Letselschade Goede praktijken bij het regelen van schade Maurits Barendrecht, Peter Kamminga en Corry van Zeeland In samenwerking met Janneke van der Linden en Sabrina van Willigenburg

Nadere informatie

Deeltjesversneller in het recht?

Deeltjesversneller in het recht? Deeltjesversneller in het recht? Onderzoek naar de mogelijk versnellende factoren van de gerechtelijke deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade op de buitengerechtelijke onderhandelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade piv Bulletin 1 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 6 Werkgeversaansprakelijkheid & ingeleend personeel Pagina 8 4 Docenten over leergang MzL Pagina 10 Mediation in letselschade; praktijkervaring Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate ii Colofon

Nadere informatie

4 Coördinatie bij smartengeldvaststellingen

4 Coördinatie bij smartengeldvaststellingen 4 Coördinatie bij smartengeldvaststellingen 4.1 VOORAF De vaststelling van smartengeld door de rechter is in hoge mate arbitrair. Geheel willekeurig is zij nooit. Ik beroep mij op ieder, die aan rechtspraak

Nadere informatie

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT, OPEN UNIVERSITEIT, SCRIPTIEBEGELEIDER: A.L.H. ERNES Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Nadere informatie

De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim?

De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim? De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim? Stichting De Ombudsman Februari 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 9 1.1 Letselschade en Stichting De Ombudsman 9 1.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode LSA 23 letselschadeperspectief 16-04-12 14:28 Pagina 35 2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade Een globaal overzicht van inhoud en afwegingen Mr. A. Wilken* 2.1 Inleiding Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

3.6 Kernwaarden en letselschadeadvocatuur

3.6 Kernwaarden en letselschadeadvocatuur boek advocatenstandaard 21-11-2007 09:58 Pagina 107 3.6 Kernwaarden en letselschadeadvocatuur Mr. J.M. Beer * Inleiding Zeer onlangs zat ik aan een huwelijksdiner in een uitermate welvarend gedeelte van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken?

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? ARTIKEL GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? Mr. Chr.H. van Dijk & mr. A.E. Krispijn * 1 Inleiding Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de Gedragscode Openheid

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Claimcode. Commissie Claimcode 2011

Claimcode. Commissie Claimcode 2011 Claimcode Commissie Claimcode 2011 1 Commissie Claimcode De heer mr. A.H. (Bert) van Delden (voorzitter) Mevrouw mr. B. (Bregje) Krijnen De heer mr. J.H. (Jurjen) Lemstra De heer R.W. (Rob) Okhuijsen De

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Bulletin 6. AOV: schadeverzekering of sommenverzekering; art. 6:100 BW voordeelstoerekening en verhaal: een continuing story?

Bulletin 6. AOV: schadeverzekering of sommenverzekering; art. 6:100 BW voordeelstoerekening en verhaal: een continuing story? piv Bulletin 6 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Goed om te weten Pagina 6 NPP: Studievertraging en Pagina 8 Welke invloed heeft een belangenbehartiger? Pagina 11 Column Pagina 12 Agenda Jaargang 9, oktober

Nadere informatie