KADOC-JAARVERSLAG 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADOC-JAARVERSLAG 2009"

Transcriptie

1 KADOC-JAVERSLAG 2009

2

3 Inhoud Woord vooraf 7 1. Algemeen Bestuur Personeel Algemeen Vorming Overleg en samenwerking Interculturaliteit Huisvesting en infrastructuur Informatica ODIS en Archiefbank Vlaanderen ODIS Archiefbank Vlaanderen LIAS scopearchiv DigiTool ODIS Mass storage Presentaties en studiedagen Vlaanderen in beeld KADMIN Website Projectondersteuning Systeembeheer Digitalisering Erfgoed Preservatie Actuele documentatie Prospecties Archief Verwerving Verwerking 18 A. Ontsloten archieven die in 2009 binnenkwamen - per themaveld 19 B. Belangrijkste vóór 2009 overgedragen archieven die in 2009 werden ontsloten Projecten Archief en archiefbibliotheek Vlaamse Minderbroeders Sint-Truiden Archief Vlaamse Jezuïeten te Heverlee Archief Fractie Europese Volkspartij in Europees Parlement Archief Leo Tindemans Interviews Grauwzusters-Franciscanessen Hasselt ACV-Metaal Archiefbank Vlaanderen Kerkelijke archieven Erfgoed protestants-evangelische organisaties en kerken Papierrestauratoren 23 3

4 jaarverslag Bibliotheek Algemeen Verwerving Actief verwervingsbeleid Grote instroom Herbestemming van erfgoedgehelen Verwerking Verwerking, kerntaak van een erfgoedbewaarinstelling Verwerking tijdschriften Inhoudsontsluiting ODIS als authoritydatabank Automatisering: een blijvende uitdaging Netwerking LIBISnet Vereniging van Religieuze Bibliothecarissen Vlaams-Nederlands overlegplatform bewaarcollecties kinderboeken Samenvattende tabel erfgoedafdeling bibliotheek Onderzoek Algemeen Wetenschappelijke agora Wetenschappelijke netwerken Trajecta Onderzoeksinstrumentarium: ODIS Algemene werking Hercules-project Summer School en Internationale Master Realisaties: een dwarsdoorsnede Binnenkerkelijke ontwikkelingen Dynamics of Religious Reform Aartsbisdom Mechelen-Brussel Feminisering en masculiniteit in het katholicisme Religious Internationalism Religion and Modernity Religieuze instituten De kloosterkwestie Historisch onderzoeksnetwerk Religieuze Instituten in België Relins-Europe Geschiedenis van de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu (1835-heden) Negentiende-eeuwse vrouwelijke religieuzen en hun congregaties Religieus leven tussen opheffing en reveil in het bisdom Luik Levensrituelen en liturgie Zevenjaarlijkse religieuze ommegangen en processies Tentoonstelling Ongelooflijk Kortrijk Missionering, interreligieuze en interculturele dialoog Missie, wetenschap en apostolisch beleid Missionering en architectuur in Belgisch Congo Missionering en geografie Congo Religie, kunst en culturele identiteit Kerkenbouw na 1945 in Nederland, Vlaanderen en Duitsland De rol van de ingenieur in de Belgische samenleving Sint-Lucasscholen Loci Sacri Architectuurgeschiedenis na 1945 / Religie en Ruimte jaar Sint-Laurentiusparochie Antwerpen 45 4

5 Cultuur en media Het Volk Intermediaire structuren en sociale realiteiten De Grens voorbij / Passer la frontière Religie en migratie Migrantenmiddenveld: erfgoed en geschiedenis Vlaamse migranten in Wallonië Geschiedenis van het Imeldaziekenhuis Bonheiden Geschiedenis ACV-Metaal Geschiedenis Acco (1952-) Erfgoed Coöperatieve Beweging in Europa European Elites in the 19th Century Jeugd, opvoeding en onderwijs Chiro Historische ontwikkeling van het katholiek onderwijs in de Limburgse mijnregio Schoolarchieven bisdom Antwerpen Het neothomisme en de maatschappelijke impact van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Publiekswerking Publieke diensten Lezers Geraadpleegde documentatie Informatie- en adviesverstrekking en dienstverlening Output Publicaties en tentoonstellingen Publicaties Boeken Trajecta KADOC-Nieuwsbrief e-nieuwsbrief KADOC International Newsletter Tentoonstellingen 57 Overzicht Pelgrimkunst. Religie en Moderniteit, Franciscus van Assisi. Cultus en cult, Bimbambeieren. Vasten en Pasen Plaatsen van vriendschap. Door een fotografische bril Beknopt verslag van twee tekenaars. Steven Wilsens en Leo Fabri Fotograferen in verwondering. Missionarissen in China Droomburchten en luchtkastelen jaar Sint-Laurentiusparochie en 75 jaar Sint-Laurentiuskerk jaar Sint-Jan Berchmans Heverlee ( ) Voetsporen van devotie Voorbereiding 2010 en Besluit 61 5

6 jaarverslag 2009 Bijlagen 62 B1. Bestuur 62 B1.1. Wetenschappelijke Commissie 62 B1.2. Adviesraad 62 B1.3. Editorial Board 63 B1.4. Mecenaatscomité 63 B2. Personeel 64 B3. KADOC in cijfers 65 B4. Publicaties, tentoonstellingen en audiovisuele programma s 66 B4.1. Publicaties 66 B KADOC-publicaties 66 B Publicaties van KADOC-medewerkers 68 B Andere publicaties 68 B4.2. Audiovisuele realisaties 69 B Televisie 69 B Websites 69 B Varia 69 B4.3. Tentoonstellingen 70 B KADOC-tentoonstellingen 70 B Andere tentoonstellingen 70 B5. Vormings- en wetenschappelijke activiteiten 71 B5.1. Lezingen door KADOC-medewerkers 71 B5.2. Deelname KADOC-medewerkers aan colloquia, studiedagen, seminaries en andere opleidingen 74 B5.3. Begeleiding van doctoraten 75 B5.4. Bestuurs- en adviesmandaten 76 B5.5. Geleide bezoeken en werkbezoeken aan KADOC 78 B6. Overzicht van de schenkers en bewaargevers in

7 Woord vooraf 2009 was het tweede jaar binnen de KADOC-beleidsperiode Het was het eerste jaar dat het nieuwe Erfgoeddecreet van toepassing was, met alle aanpassingen en veranderingen die dat meebracht. Op 19 februari bracht een daartoe aangestelde commissie van de Vlaamse Gemeenschap een visitatiebezoek aan KADOC. De evaluatie viel voor KADOC positief uit en leverde het beoogde kwaliteitslabel op. Ook nieuw in het afgelopen jaar was het indalen van het vroegere Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen (FoKAV) in enerzijds het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en anderzijds KADOC. Tussen beide instellingen werden duurzame taakafspraken gemaakt. KADOC kreeg hierbij de functie toegewezen van centrale expertisehouder inzake zorg voor en ontsluiting van het documentaire religieuze erfgoed. De coördinatie en taakverdeling berusten bij de Stuurgroep FoKAV, waarin onder meer vertegenwoordigers van beide instellingen zitten. Nog een nieuwigheid was de oprichting van de vzw Evadoc (bevoegd voor het erfgoed van de evangelischprotestantse gemeenschappen in Vlaanderen) en haar intensieve samenwerking met KADOC. Het Centrum nam een Evadoc-kracht in dienst, die instaat voor het in kaart brengen en prospecteren van het erfgoed van deze gemeenschappen. KADOC draagt zelf zorg voor de bewaring en ontsluiting ervan. Ook de opname van een Islamdeskundige in de Wetenschappelijke Commissie wordt zeker een sterke stimulans voor de versterking van het comparatieve perspectief in het onderzoek en voor de verdere ontwikkeling van de diverse projecten over migratie in/naar/vanuit Vlaanderen. Een ander gevolg van het nieuwe Erfgoeddecreet is het groeiende overleg tussen de erkende landelijke archiefbewaarinstellingen, waarbij op het einde van het jaar beslist werd om vanaf 2010 het overleg uit te breiden met het Letterenhuis en het Rijksarchief Vlaanderen. Zoals elk jaar was 2009 zeer intens: in de erfgoedafdelingen waren veel belangrijke aanwinsten en specifieke projecten te noteren rond cruciale erfgoedcollecties, vooral van religieuze instituten. De belangrijkste vernieuwing was ongetwijfeld de interne lancering van LIAS met de geautomatiseerde beschrijving van archieven via scopearchiv. Ook de afwerking van de digitalisering van de dia- en glasplatencollectie (voornamelijk Scheut) was een belangrijke realisatie. KADOC is het afgelopen jaar geconfronteerd met een steeds grotere instroom van erfgoed afkomstig van religieuze instituten. Een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van dit probleem vraagt om zeer arbeidsintensieve herbestemmingtrajecten. Dit leidt tot een zware taakspanning, vandaar dat nu al werd beslist om het positieve saldo van 2009 in 2010 grotendeels te investeren in een versterking van de erfgoedafdelingen. Het is duidelijk dat in de komende beleidsperiode sterk zal moeten ingezet worden op herbestemmingtrajecten en dat daarvoor extra middelen zullen moeten worden voorzien casu quo bekomen. Het KADOC-onderzoek scoorde hoog met opvallend veel nieuwe projecten, inhoudelijk zeer divers, maar boeiend, zowel fundamenteel als toepassingsgericht. Dit vergde natuurlijk nauwgezette opvolging en kwaliteitsbewaking, een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid. Daarnaast werden ook grote inspanningen geleverd inzake projectontwikkeling. Dankzij middelen van de Herculesstichting kon een start worden genomen met de modernisering en uitbreiding van het onderzoeksinstrumentarium (ODIS). Ook op het vlak van de publieksgerichte activiteiten was 2009 een behoorlijk druk jaar, met een intense dienstverlening, ondanks ietwat lagere cijfers in de leeszaal. Een opvallend verschijnsel is dat bepaalde collecties soms intensief geraadpleegd worden nadat ze, via een tentoonstelling of een op stapel staand evenement, in de aandacht zijn gebracht. Dat was bijvoorbeeld het geval met de foto s van Chinamissionarissen uit de collectie van de Scheutisten. Wat de Afdeling Publicaties en Tentoonstellingen betreft, ging de meeste aandacht en arbeidstijd naar de voorbereiding van de boeken over 450 jaar Aartsbisdom Mechelen en de Europaliatentoonstelling met foto s van Chinamissionarissen. De herbestemming van het erfgoed van religieuze instituten, samen met de onderbemanning van de erfgoedafdelingen en de afdeling Publicaties en tentoonstellingen vormen uitdagingen voor de Beleidsperiode Het was onvermijdelijk dat de economische (laag)conjunctuur en de budgettaire toestand van de Vlaamse regering zou leiden tot besparingen. KADOC probeerde daarop te anticiperen en levert al grote inspanningen. De specifieke verantwoordelijkheden van bewaarinstellingen laten echter slechts een beperkte marge om kostenbesparend te werken. Toch onderschrijft KADOC de nood aan een zekere rationalisering van de sector. Een ander onaangenaam gevolg van de economische crisis is dat de fondsenwerving voor de afbetaling van KADOC II achter ligt op schema. En ten slotte blijft de eeuwige uitdaging om de groeiende omvang van zijn bewaarcollectie en het toenemende appel vanuit de erfgoedgemeenschap (bijvoorbeeld de herbestemmingtrajecten) op te vangen met een relatief beperkte personeelsploeg. 7

8 jaarverslag Algemeen 1.1. Bestuur De Wetenschappelijke Commissie - het hoogste bestuursorgaan van KADOC - (samenstelling: zie Bijlage 1) vergaderde vier maal, nl. op 25 maart, 16 juni, 27 oktober en 24 november. Zoals steeds werd gestreefd naar een evenwicht tussen bestuurlijke en inhoudelijke agendapunten. Naast de jaarlijks weerkerende items zoals de bespreking van het Jaarverslag, het Actieplan, de begroting, afrekening en balans en de nieuwe ontwikkelingen (indaling ex-fokav, samenwerking met Evadoc) kwamen ook aan bod: de invulling van de KADOC-seminaries en thema s waarover door KADOC onderzoeksprojecten worden uitgevoerd, bv. Zevenjaarlijkse religieuze ommegangen en processies in de regio Maas-Rijn, de sociale rol van de ingenieur in de 19 de eeuw en het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed. Op de vergadering van 27 oktober besliste de Commissie om de islamologe Maha El Kaisy-Friemuth te coöpteren als vijftiende lid. Het Bureau van de Wetenschappelijke Commissie (samenstelling: zie Bijlage 1) vergaderde op 22 januari, 24 februari, 27 april, 22 juni, 31 augustus, 14 oktober, 24 november en 17 december. Het Bureau staat in voor de dagelijkse leiding. Het bereidt beleidsopties voor, bespreekt en neemt beslissingen met betrekking tot samenwerkingsverbanden, personeel, projecten e.d.m. De jaarlijkse bijeenkomst van de Adviesraad (samenstelling: zie Bijlage 1) vond plaats op 28 oktober. Op de agenda stonden volgende punten: de samenwerking met en taakverdeling tussen het CRKC en KADOC na de opheffing van het FoKAV (Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen); de samenwerking met en de taakverdeling tussen de vzw Evadoc en KADOC met betrekking tot het protestants-evangelisch erfgoed; een toelichting bij en demonstratie van het LIAS-systeem (Leuvens Integraal Archiefsysteem) en tenslotte een korte toelichting en bespreking van de belangrijkste actielijnen in De Staf vergadert gemiddeld drie keer per maand en hield het afgelopen jaar twee maal een stafconclaaf, op 30 september en 1 december Personeel Algemeen Eind december 2009 werkten er 51 personeelsleden op KADOC (39,07 VTE) en één bruggepensioneerde: 6 stafleden, 4 stafmedewerkers, 28 bedienden en 13 wetenschappelijke onderzoekers. Daarnaast waren er 16 vrijwilligers en 6 vrijwillig wetenschappelijke medewerkers op regelmatige basis werkzaam (variërend van een halve tot enkele dagen per week). Agnes Thirion, medewerkster van de afdeling Publieke Diensten, ging met brugpensioen. Zij werd einde maart uitgewuifd door de collega s. Dit kan aanzienlijk lijken, maar in feite is het Centrum onderbemand. Zo staan amper vijf VTE archivarissen, 4,3 VTE bibliotheekmedewerkers en twaalf vrijwilligers in voor het beheer en de ontsluiten van meer dan 20 km archief en audiovisuele documentatie en enkele en publicaties, om van hun andere taken nog maar te zwijgen. In het Beleidsplan en in de Jaarplannen benadrukt KADOC de noodzaak tot verhoging van zijn personeelsmiddelen. In december hield de directeur de jaarlijkse functioneringsgesprekken met elk personeelslid en elke vrijwilliger Vorming De inspanningen om de kennis en expertise van de eigen personeelsleden te bestendigen, c.q. te vergroten werden volgehouden: verscheidene personeelsleden volgden bijscholingscursussen en/of namen deel aan (al dan niet internationale) studiedagen, colloquia e.d.m. (zie bijlage 5.2). Er worden ook interne vormingssessies georganiseerd, zoals die rond preservatie (zie 2.1) op 17 november, voor alle medewerkers en vrijwilligers van de erfgoedafdelingen. Bij de start van nieuwe personeelsleden wordt getracht de mensen zo snel mogelijk wegwijs te maken in de regels en gewoonten van het Centrum. Op 20 oktober vond een uitgebreide introductiesessie plaats. Op 9 januari en 8 september hadden de algemene personeelsvergaderingen plaats, waarin de voltallige groep werd geïnformeerd en geconsulteerd over de stand van zaken en de perspectieven. In januari kwamen de implementatie van het nieuwe Decreet en de perspectieven voor 2009 aan de orde, naast een aantal huishoudelijke zaken en een demonstratie van LIAS. Op 8 september werden de nieuwe actielijnen voor toegelicht, samen met de daarbij horende nieuwe 8

9 personeelsaanwervingen. Er werd dieper ingegaan op de nieuwe evoluties met betrekking tot het migrantenerfgoed, het islamitisch erfgoed en de archieven van de religieuze instituten. Er werd ook een stand van zaken gegeven van de plannen voor de Vleminckxkapel. Een belangrijk medium van sturing, overleg en communicatie vormen de afdelingsvergaderingen: De afdeling Archief vergaderde op 13 januari, 19 maart, 28 april, 9 juni, 13 oktober en 8 december en de Bibliotheekafdeling op 27 april en op 12 oktober. Op 13 januari en 14 april werden interne workshops georganiseerd rond de koppeling tussen Aleph en ODIS. De afdeling Onderzoek hield vier afdelingsvergaderingen, met name op 10 april, 3 juli, 9 oktober en 18 december. Daar werden door medewerkers ook korte presentaties geboden van hun onderzoek. De afdeling. Publicaties en Tentoonstellingen vergaderde op 10 december, de afdeling Publieke diensten en Informatica op 17 maart en 15 september. De afdeling Algemene diensten vergadert driewekelijks. De jaarlijkse personeelsuitstap vond plaats op vrijdag 11 september in het Pajottenland. In de voormiddag werd in het kasteel van Gaasbeek de tentoonstelling Droomburchten en luchtkastelen bezocht, die in samenwerking met KADOC was opgezet en uitgewerkt (zie ). s Namiddags werd er gewandeld of gefietst naar keuze in de voetsporen van Pieter Bruegel de Oude, door het Pajottenland. s Avonds vond in Leuven het traditionele etentje plaats Overleg en samenwerking Met de drie andere erkende archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen (ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en Liberaal Archief) wordt op regelmatige basis overlegd, bv. over de positionering van deze centra in het evoluerende erfgoedlandschap, maar ook over gezamenlijke projecten en initiatieven, zoals ODIS (zie en 3.1.5), Archiefbank Vlaanderen (zie en 2.4.5) en ten slotte het project Accenten (zie ), een samenwerkingsverband met de provincie Vlaams- Brabant. Op het einde van het jaar werd ook beslist om het overleg uit te breiden met het Letterenhuis en het Rijksarchief Vlaanderen, om te komen tot een volwaardig overlegforum van de landelijk erkende archiefinstellingen. betrekking tot de ontwikkelingen in het erfgoedlandschap in Vlaanderen, onder andere binnen het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) - waar de KADOC-directeur secretaris-penningmeester is van de Raad van Bestuur (en in die functie ook betrokken is bij de verdere uitbouw van het Museum Parkabdij), de VV- BAD (secties Archief en Wetenschappelijke Bibliotheken en Werkgroep Automatisering) en in diverse adviescommissies of werkgroepen van de Vlaamse Gemeenschap of van organisaties die centraal staan in het nieuwe erfgoedbeleid. Daarnaast is er ook regelmatig overleg (soms structureel, soms projectmatig) met de vele Vlaamse erfgoedinstellingen. We vermelden o.a. het CVAa (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven), waar de KADOC-directeur ook lid is van de Adviesraad. Op regionaal vlak wordt actief meegewerkt in het kader van de Stuurgroep Erfgoedcel Leuven, de Erfgoedraad Leuven (waarvan het afdelingshoofd Onderzoek lid is), het BRAK (Overlegforum Archivarissen Vlaams-Brabant) en het AMVB (Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel). KADOC bleef nauw betrokken bij de werking van het Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen (FoKAV) in de schoot van het CRKC, tot de indaling van het FoKAVtakenpakket binnen resp. KADOC en CRKC, vanaf 1 juli Ook nadien bleef het afdelingshoofd Archief zetelen in de stuurgroep die in de schoot van het CRKC de coördinatie inzake het behoud en beheer van religieuze archieven verder stuurt. We vermelden ook nog het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG-K.U.Leuven, waarvan de KADOC-directeur tot september 2009 voorzitter was) en de vzw Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG, waar de KADOC-directeur tot september lid was van de Raad van Beheer). De directeur werd in 2009 voorzitter van het Belgisch Historisch Instituut te Rome, waar hij samen met het nieuwe Bureau van het BHIR een grondige reorganisatie doorvoert. Ook met de Evangelische Theologische Faculteit en later met de nieuw opgerichte vzw Evadoc is frequent overleg gepleegd (zie ). De ad hoc opgerichte Stuurgroep vergaderde tweemaal. Op diverse niveaus participeert KADOC actief en arbeidsintensief aan advies- en overlegorganen met 9

10 jaarverslag Interculturaliteit KADOC levert grote inspanningen om aan zijn vele en diverse initiatieven als erkende cultureel-erfgoedinstelling een interculturele invulling te geven. Specifieke initiatieven zijn o.m. de projecten: - Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen, FWO-Max Wildiersfonds (zie ); in het kader van dit project worden ook partnerschappen voorbereid met organisaties van migranten in Vlaanderen. Hier werd de basis gelegd van breedvoerigere registratie- en ondersteuningsinspanningen t.a.v. deze organisaties, dit vanzelfsprekend i.s.m. de collega s van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. - Religie, migratie en alteriteit (met onder meer een internationale workshop in november, zie ) - Congo erfgoedproject en tentoonstelling: zie Vlaamse migranten in Wallonië (in het kader van de KADOC-medewerking aan het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de Provincie Oost-Vlaanderen), waarin ook aandacht voor de andere migrantengroepen: zie KADOC heeft in zijn aanwervingsbeleid steeds een grote openheid betoond. Diverse medewerkers beschikken over een etnisch-cultureel diverse achtergrond 1 : Ganesh Venkatasubban (sinds 2005), Karim Ettourki (sinds 2008), Jean Michel Kibushi Ndjate Wooto (sinds 2008); Idem dito bij stagiairs en bursalen: Isidore Ndikumana (2009). Zoals al vermeld, heeft de Wetenschappelijke Commissie eind 2009 ook Maha El Kaisy-Friemuth, islamtheologe, gecoöpteerd als lid. Ook in 2009 nam KADOC verder deel aan het Traject Interculturaliseren van de Deelraad Erfgoed Leuven. Dit initiatief wil duurzame banden smeden tussen de Leuvense erfgoedverenigingen en de lokale verenigingen van personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Op 27 januari vond een tussentijdse evaluatie plaats. De KADOC-werking werd op 7 oktober uitvoerig voorgesteld op de Integratieraad Leuven. De contacten met lokale verenigingen werden gecontinueerd, o.m. met de vzw Al Ihsaan, het Centro Cultural Alegria Brasil vzw en Filipiniana Europa vzw. De ondersteuning die KADOC deze lokale verenigingen biedt, hangt vanzelfsprekend ook samen met specifieke operationele doelstellingen van het Centrum, bv. aansluitend bij het project Stafkaart van het Migrantenmiddenveld en zijn Erfgoed (zie ) Huisvesting en infrastructuur In het kader van het calamiteitenplan zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is het externe erfgoeddepot sinds 2009 opgenomen in de jaarlijkse ronde van evacuatieoefeningen. Er is ook geïnvesteerd in de aankoop van een noodvoorraad, waardoor de instelling op de beide sites op een snellere en efficiëntere manier zal kunnen inspelen op mogelijke calamiteiten. Verder neemt KADOC constructief deel aan het erfgoedinterventienetwerk dat is opgericht in Leuven en dat ervoor garant moet staan dat er in geval van calamiteit snel professionele hulp kan worden geleverd vanuit de verschillende erfgoedinstellingen van de stad. Gedurende het hele jaar werd vrij intensief overlegd met betrekking tot de toekomst en een zinvol gebruik van de KADOC-kapel. Er wordt gestreefd naar de vorming van een feitelijke vereniging of een vzw, samen met een aantal Leuvense culturele organisaties, om te komen tot een culturele en erfgoedgerelateerde invulling van de kapel (voorlopig onder de naam Vleminckxkapel ) waarvan de missie kan omschreven worden als volgt: De Vleminckxkapel, centrum voor muziek en woord, erfgoed en creatie wordt een podium voor uitvoering en reflectie. Rond de thema s religie, cultuur en maatschappij organiseert KADOC met een aantal partners concerten, lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten. Daarin krijgt de valorisatie van erfgoed een prominente plaats. De Vleminckxkapel staat ook open voor activiteiten van derden, die aansluiten bij de thematiek en de eigen programmering. De Vleminckxkapel biedt het publiek muziek op basis van nieuwe wetenschappelijke interpretaties, gekoppeld aan hedendaagse artistieke creaties en tentoonstellingen over erfgoed rond de thema s religie, cultuur en maatschappij. De Vleminckxkapel is een ontmoetingsplaats voor de universitaire gemeenschap, de inwoners van Leuven en de regio. 1 Definitie personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond : in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad verblijvende burgers met een sociaal-culturele herkomst die verbonden is aan een niet-benelux-land. Decreet 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, art. 2, pt

11 1.6. Informatica De informatica neemt een steeds crucialere plaats in de werking van KADOC in. Digitale archieven en dito publicaties melden zich steeds méér en steeds frequenter aan ODIS en Archiefbank Vlaanderen De webdatabanken ODIS en Archiefbank Vlaanderen werden verder onderhouden. de aangeleverde data en Archiefbank Vlaanderen. Voor Resonant volgt een gelijkaardige procedure. De internationale standaard ISDIAH voor de beschrijving van bewaarplaatsen werd geïmplementeerd. Die behelsde systeemanalyse, -ontwerp en -implementatie. De nieuwe helppagina s werden in de applicatie geïntegreerd LIAS ODIS (zie ) De belangrijkste activiteit blijft het algemene onderhoud van de twee databankservers en van de databanken. De Service Level Agreement voorziet in een grote beschikbaarheid voor de databank. Om die reden wordt heel wat aandacht besteed aan de servers (back-up, onderhoud, stabiliteit, toepassen van beveiligingsupdates op het besturingssysteem). Ook de database vraagt een blijvende technische opvolging (administratieve taken, technische support, toepassen patches, back-up en recovery). Ten slotte moet de applicatie ook blijvend worden onderhouden en verfijnd (zowel de invoeromgeving als de OPAC). De nieuwe exportformaten voor personen, organisaties, archieven en publicaties, waarvoor in 2008 de belangrijkste voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, werden afgewerkt. Hiervoor werd de stylesheet ontwikkeld en werden de nodige PL/SQL packages geschreven om het nieuwe formaat te ondersteunen. Een prototype voor de objectmodule werd opgeleverd. Dit prototype zal in worden geïntegreerd in de nieuwe ODIS-Herculesomgeving. ODIS werd in 2009 volledig operationeel als authority apparaat in scopearchiv. Enerzijds worden uitgebreide gegevens over de archiefvormers in ODIS bewaard. Anderzijds worden alle lemma s en trefwoorden als descriptoren in scopearchiv ingevoerd. De synchronisatietools werden verder op punt gezet Archiefbank Vlaanderen LIAS, het Leuvens Integraal Archiveringssysteem (www.lias.be) dat archieven geautomatiseerd ontsluit en de permanente opslag van digitale objecten verzekert, werd in 2009 op de sporen gezet. LIAS is het digitaal depot van de K.U.Leuven, waarbinnen digitale objecten kunnen worden opgeslagen en beschreven volgens internationale standaarden en in context. Het is een initiatief van een consortium binnen de K.U.Leuven, opgericht in 2006, waarbij volgende partners zijn betrokken: Algemeen beheer K.U.Leuven (investeerder), Faculteit Theologie (investeerder; Sandaeusproject), Universiteitsarchief & Kunstpatrimonium K.U.Leuven (informatieleverancier), Universiteitsbibliotheek K.U.Leuven (informatieleverancier), KADOC (investeerder en informatieleverancier), ICTS (technische partner) en LIBIS (investeerder en technische partner). KADOC coördineert samen met LIBIS het project. De stuurgroep vergaderde op 17 maart, 8 mei en 8 juli. De belangrijkste punten op de agenda waren de opvolging van de werkzaamheden van de technische werkgroep, het business plan en de externe contacten. Ook naam en logo van het product werden door de Stuurgroep van LIAS vastgelegd. De diverse componenten van het modulaire systeem werden verder door de technische werkgroep ontwikkeld. Wat werd gezegd over ODIS, blijkt tevens de belangrijkste bezorgdheid voor Archiefbank Vlaanderen: het algemene onderhoud van de twee databankservers en van de databanken. Er werd een nieuwe krachtige productieserver aangekocht, geïnstalleerd, geconfigureerd en in gebruik genomen. De informaticus verleende ondersteuning bij de gesprekken over het importeren van datareeksen van het Algemeen Rijksarchief en Resonant. Voor het Algemeen Rijksarchief is een mapping tot stand gebracht tussen 11

12 Het project maakte in 2008 grote vorderingen. jaarverslag 2009 Het is de bedoeling om na een succesvolle afronding van het pilootproject het systeem ook te presenteren aan en ter beschikking te stellen van het brede erfgoedveld in Vlaanderen en daarbuiten scopearchiv ScopeArchiv Werkgroep archivarissen De eerste component van het nieuwe systeem, nl. scopearchiv zal worden aangewend om ISAD(G)- Archiefbeschrijvingen conforme archiefbeschrijvingen worden in scopearchiv te maken aan-gemaakt volgens de internationale standaard ISAD(G). De volgende agendapunten stonden op het program- van de archieven. De werkgroep archivarissen vergaderde twaalf maal. ma: Client software - redactie van een handleiding voor de invoer in scopearchiv voor de archivarissen; Alle computers van de archiefafdeling werden voorzien - creatie van een standaard datastructuur en standaard 12 van de client software (basissoftware en verscheidene invulformulieren; plug-ins) van scopearchiv, waarna alle invoer met het - studie van de workflows (onder meer de leeszaaladministratie); nieuwe product kon worden gerealiseerd. Voor externen is een VPN-SSL toegang voorzien. - beschrijven van objecten in archieven; - scopearchiv en EAD; Besprekingen met scope solutions - gebruik van ODIS als authority database. Op 11 en 12 juni hadden besprekingen plaats met Jürgen Brombacher, projectmanager van scope solutions. Versie 4.4. van scopearchiv en Query werd geïnstalleerd. Een prototype van de DigiTool adapter, die het mogelijk maakt digitale objecten uit het depot te linken met archiefbeschrijvingen, werd opgeleverd en de implementatie besproken en bediscussieerd. De gevraagde aanpassingen zullen worden geleverd met de volgende versie van scopearchiv, die in 2010 wordt uitgebracht. Het consortium breidde de licentie uit met de modules Order counter, Loans, Reproductions en Locations. De nodige informatie over deze modules werd eveneens in deze sessies verstrekt. Conversie De conversie van de oude archieflijsten en inventarissen is volop voortgezet. Op dit ogenblik zijn er 260 toegangen in scopearchiv gerealiseerd. Voor deze conversies werden diverse scripts ontwikkeld. EAD De export van de gegevens uit scopearchiv naar EAD werd gerealiseerd. Er werden PL/SQL packages ontwikkeld die de gegevens in een XML-vorm uitvoeren. Stylesheets vormen deze XML om naar gestandaardiseerde EAD. Van de EAD wordt een HTML gegenereerd. In een latere fase zal ook PDF als uitvoerformaat worden ondersteund. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk inventarissen en plaatsingslijsten van specifieke archieven ook als aparte lijsten aan te bieden. De EAD-inventaris-exporttool die in huis werd gerealiseerd, zal in de loop van 2010 worden opgeleverd. Aanpassing web query De web query of OPAC van scopearchiv werd aangepast aan de noden van LIAS. 12

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2013-07-16 - v1.0 INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding... 3 0.1 Inhoudelijk verslag...3 0.2 Financieel verslag...3 0.3 Afkortingen... 4 1 Personeel... 5 1.1 Coördinator...

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009

VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009 INFO@ARCHIEFBANK.BE VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009 1. Lijst van aanwezigen Buysse Jeroen Archiefbank Vlaanderen Calsius Mariet AMVB Dambruyne Johan Rijksarchief Beveren en Rijksarchief

Nadere informatie

actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud SD 1 Kennisopbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding... 4 OD

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: ACTIEPLAN 2013 DEZE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN 2013 VAN PACKED VZW IS EEN BEKNOPTE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN DAT WERD INGEDIEND BIJ HET AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED (NOVEMBER 2012). PACKED vzw - Expertisecentrum

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

archief en museum voor het vlaams leven te brussel

archief en museum voor het vlaams leven te brussel ers, leerkrachten, ambtenaren en kaderleden, die tot nut van t algemeen hun vrije tijd en hun hele levensengagement investeerden in onze Vlaams-Brusselse Vlaamse Beweging. Die was origineel, waardig, eigenzinnig

Nadere informatie

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: JAARVERSLAG 2012 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel België E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 M: ++32 (0)486 67 36 07 Inhoud INLEIDING... 3 1. EVALUATIE...

Nadere informatie

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud 0 Inleiding... 3 SD 1 Kennis opbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding...

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

UPLA. Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties

UPLA. Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties tijdschrift voor bibliotheek & archief 2014 3 UPLA Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties Periodiciteit: Maandelijks april 2014 Afgiftekantoor: Turnhout Erkenningsnummer: P802070 Informatievaardigheden

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Programmaverantwoording 4 1.1.1. Programma Bedrijfsvoering 5 1.1.2. Programma Producten & Diensten

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

LIBIS aan zee. De 4 ankerpunten van LIBIS in kaart gebracht. Alma Tijd om in te schepen. VEP & LIBIS Samen in zee

LIBIS aan zee. De 4 ankerpunten van LIBIS in kaart gebracht. Alma Tijd om in te schepen. VEP & LIBIS Samen in zee LIBIS aan zee EEN SPECIALE EDITIE VAN LIBISZINE n SEPTEMBER 2013 De 4 ankerpunten van LIBIS in kaart gebracht Alma Tijd om in te schepen VEP & LIBIS Samen in zee Lias: veilige thuishaven voor hybride archieven

Nadere informatie

Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III

Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III Onderzoeksproject Van Horen Zeggen fase III Haalbaarheidsstudie naar een innovatieve applicatie voor de ontsluiting van mondelinge bronnen Erik Mannens, UGent-MMLab Tom Paridaens, UGent-MMLab Laurence

Nadere informatie

Schaderegistratie en eerstelijnsconservering

Schaderegistratie en eerstelijnsconservering tijdschrift voor bibliotheek & archief 2012 8 Schaderegistratie en eerstelijnsconservering EHBO voor oude drukken Bibliotheekgeschiedenis als inspiratie voor de toekomst. Google bestaat al. Waar moet het

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING CARITAS VLAANDEREN : SOLIDARITEIT EN ZORG IN BEWEGING. 6. Caritas Vlaanderen

OPDRACHTVERKLARING CARITAS VLAANDEREN : SOLIDARITEIT EN ZORG IN BEWEGING. 6. Caritas Vlaanderen Jaarverslag 2011 OPDRACHTVERKLARING CARITAS VLAANDEREN : SOLIDARITEIT EN ZORG IN BEWEGING 1. Caritas Vlaanderen is een brede beweging van mensen en initiatieven die, samen met de meer dan 150 andere lidorganisaties

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HOOFDSTUK 2: ONDERWIJS 57 HOOFDSTUK 3: ONDERZOEK 131 HOOFDSTUK 4: PERSONEEL 159

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HOOFDSTUK 2: ONDERWIJS 57 HOOFDSTUK 3: ONDERZOEK 131 HOOFDSTUK 4: PERSONEEL 159 DEEL 3: BIJLAGEN INHOUDSTAFEL DEEL 1: HOGESCHOOL GENT DEEL 2: SOVOREG DEEL 3: BIJLAGEN HOOFDSTUK 1: ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HOOFDSTUK 2: ONDERWIJS 57 HOOFDSTUK 3: ONDERZOEK 131 HOOFDSTUK 4: PERSONEEL 159

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort - Hoogstraat

Nadere informatie

M HKA 2011 Jaarverslag

M HKA 2011 Jaarverslag M HKA 2011 Jaarverslag Inhoud 1 INLEIDING 8 Inhoud 2 AFDELINGSNIEUWS 12 2.1 PRESENTATIE 2.1.1 Programmering 2.1.2 Productie 2.1.3 Cinema Zuid 2.1.4 Overzicht stages in 2011 2.2 ABCD 2.2.1 Archiefwerking

Nadere informatie

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT D E E L 1 2 3 4 ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT 1 6 7 Inleiding Management samenvatting INHOUD 16 17 18 19 22 25 26 DEEL 1 CEST: gids voor erfgoedstandaarden 1 Opzet en beheer van de wiki 2 Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie