Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V."

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslaggeving en fondsenstructuur Profiel Meerjarenoverzicht Verslag van de Directie Ontwikkelingen per subfonds Fund Governance Verklaring inzake de bedrijfsvoering Jaarrekening Balans per 31 december Balans per 31 december per subfonds Winst-en-verliesrekening Winst-en-verliesrekening per subfonds Mutatieoverzicht Eigen Vermogen Mutatieoverzicht Eigen Vermogen per subfonds Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht per subfonds Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Overige vorderingen Liquiditeiten Schulden uit hoofde van effectentransacties Crediteuren en overlopende passiva Eigen Vermogen Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening Rentebaten Overige valutakoersverschillen Kostenparagraaf Resultaat per aandeel Overige toelichtingen

4 Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Dividenduitkeringen in het boekjaar Voorstel dividenduitkeringen over het boekjaar Prioriteitsaandelen Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Directie Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Appendix I Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Global Convertible Fund per 31 december Appendix II Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund per 31 december Appendix III Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Equity Income Fund per 31 december

5 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Directie/Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: J.J. Human P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam - 5 -

6 Organisatiestructuur Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. (IdB Equity Income Fund) Herengracht BV Amsterdam Prime broker Deutsche Bank AG London (IdB Global Convertible Fund) 1 Great Winchester Street Londen, EC2N 2EQ Verenigd Koninkrijk Merrill Lynch (IdB Real Estate Equity Fund) 2 King Edward Street Londen, EC1A HW Verenigd Koninkrijk - 6 -

7 Verslaggeving en fondsenstructuur Verslaggeving Hierbij wordt verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in het jaar 2010 van het door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde en naar Nederlands recht opgerichte Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam. Een paraplufonds heeft als karakteristiek dat binnen één rechtspersoon meerdere beleggingsfondsen kunnen bestaan door het gebruik van aandelenseries. Iedere serie belichaamt een fonds. De economischeen beursontwikkelingen zijn voor alle fondsen gezamenlijk in het verslag van de beheerder in paragraaf het jaar 2010 opgenomen. Vervolgens worden per subfonds de ontwikkelingen binnen het subfonds zelf alsmede de jaarcijfers en een toelichting daarop gegeven. Binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. bestaan per 31 december 2010 drie beleggingsfondsen met een open-end status, te weten: Fonds A, genaamd Insinger de Beaufort Global Convertible Fund; Fonds C, genaamd Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund; Fonds D, genaamd Insinger de Beaufort Equity Income Fund. De beleggingsfondsen binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. kennen ieder een eigen beleggingsstrategie, welke bij de betreffende fondsen worden toegelicht. Profiel Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (hierna: Fonds A ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op Amsterdamse effectenbeurs. Fonds A bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds A belegt uitsluitend in (inter)nationale converteerbare waardepapieren, zijnde converteerbare obligaties (convertibles) en preferent converteerbare effecten, alsmede warrantleningen en tijdelijk (voor een periode van maximaal 6 maanden) in uit conversie verkregen aandelen. Doordat Fonds A belegt in converteerbare obligaties en andere vastrentende waardepapieren, is Fonds A blootgesteld aan fluctuaties die de aandelen- en obligatiemarkt kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen dienen voor convertibles relatief beperkte directe rendementen te worden verwacht. Deze lage rendementen gaan gepaard met relatief beperkte risico s, hoewel op korte termijn de koers van Fonds A kan dalen als gevolg van sterke rentestijgingen op de internationale obligatiemarkten. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds A kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties en door te beleggen in short posities op aandelen

8 De prestaties van Fonds A worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds A streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Een fundamentele en waarderingstechnische analyse maakt deel uit van het selectieproces. De belegging van Fonds A in effecten uitgegeven door een onderneming (na conversie) mag niet meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling bedragen en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds A. De beleggingen zullen worden getoetst aan de begrenzing vervat in voorafgaande volzin op het tijdstip van aankoop daarvan. De minimale omvang bij emissie van een lening waarin wordt belegd dient EUR 25 miljoen te bedragen. Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (hierna: de Fonds C ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds C bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds C belegt zijn vermogen enerzijds in beleggingsinstellingen of REIT s (Real Estate Investments Trusts) die op hun beurt direct of indirect beleggen in de vastgoedsector, en anderzijds in effecten van ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de vastgoedsector. Het beleggingsbeleid van Fonds C is zowel gericht op vermogensgroei als op het verwerven van inkomsten. Fonds C streeft naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat gegeven de risico's van de onroerend goedmarkten. Door een goed gediversifieerde portefeuille te bouwen wordt verwacht dat de volatiliteit van de resultaten van Fonds C verminderd kan worden. De doelstellingen van Fonds C kunnen worden verwezenlijkt enerzijds (1) door direct te beleggen in effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen die genoteerd zijn op de beurzen van de gevestigde markten. Fonds C mag daarbij zowel long als short posities in deze effecten innemen. Anderzijds (2) kan indirect worden belegd via beleggingsinstellingen die in deze effecten beleggen. De doelstelling van Fonds C kan tevens (3) worden verwezenlijkt door het delegeren van het beheer over een gedeelte van de portefeuille aan externe vermogensbeheerders, dit in de vorm van een discretionair mandaat. Fonds C kan ook gebruik maken van afgeleide instrumenten voor het afdekken van koers- en valutarisico s en voor het voeren van een efficiënt beleggingsbeleid. Hoewel Fonds C ernaar streeft zich in te dekken tegen risico s van een dalende markt voor de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen, wordt er niet voortdurend gebruik gemaakt van afdekkingtechnieken en kan er geen garantie worden gegeven dat er altijd optimaal van dergelijke technieken gebruik zal worden gemaakt. Mede in het licht van het voorgaande wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de koers van de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen of beleggingsinstellingen in Fonds C zowel kan stijgen als dalen

9 De prestaties van Fonds C worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds C streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Insinger de Beaufort Equity Income Fund Insinger de Beaufort Equity Income Fund (hierna: Fonds D ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds D bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds D belegt zijn vermogen wereldwijd in effecten van beursgenoteerde ondernemingen, maar met de nadruk op Europese ondernemingen. Daarenboven kan Fonds D tevens beleggen in vastrentende waarden en in liquiditeiten, dit wanneer verwacht wordt dat deze beleggingsinstrumenten wellicht beter zullen presteren dan aandelen. Het doel van Fonds D is om naast kapitaalgroei ook een behoorlijk inkomen te genereren. Fonds D is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aan algemeen erkende beurzen officieel genoteerde effecten alsmede opties daarop, alsook in vastrentende waarden en convertibles, uitgegeven door bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan deze beurzen of die zijn uitgegeven door een overheid. Tevens kan worden belegd in zogenaamde indexopties en futures. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds D kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties. Doordat Fonds D is belegd in aandelen is zij blootgesteld aan de fluctuaties die aandelenmarkten kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen worden van aandelen relatief hoge rendementen verwacht. Deze hoge rendementen gaan echter gepaard met relatief grote risico s, met name op korte termijn, daar de aandelenmarkten sterk kunnen fluctueren als gevolg van ontwikkelingen waarop de beheerder geen invloed heeft. Aandelenfondsen zoals Fonds D zijn daarom met name geschikt voor dat gedeelte van het vermogen van een belegger dat voor een langere periode (meerdere jaren) niet hoeft te worden aangewend voor het levensonderhoud. Door het gemengde internationale karakter van de beleggingen van Fonds D kunnen de beleggingsrisico s zo veel mogelijk worden beperkt, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendementspotentieel van Fonds D. Met behulp van afgeleide beleggingsinstrumenten zoals opties en valutatermijncontracten kunnen risico s verder worden beperkt en kan extra rendement worden behaald. De selectie van aandelen, die in aanmerking komen om in de beleggingsportefeuille van Fonds D te worden opgenomen, geschiedt door de beheerder met behulp van door deze ontwikkelde, voor een belangrijk deel geautomatiseerde aandelenselectiemodellen. De fondsen worden geselecteerd op basis van hun financiële positie, dividendrendement kwaliteit en groei van de winst, omzet, kwantitatieve analyse en op basis van een risicoanalyse, de risico/rendementsverhouding. De belegging van Fonds D in effecten uitgegeven door een onderneming mag niet meer omvatten dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds D

10 De prestaties van Fonds D worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds D streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. De subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Fiscaal De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Op voorwaarde dat aan bepaalde fiscale voorwaarden wordt voldaan, kan het nultarief voor de vennootschapsbelasting worden toegepast. Toezicht Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten

11 Meerjarenoverzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de subfondsen over de afgelopen vijf jaar. Kerncijfers (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Totaal Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (89.992) (12.214) Kosten (3.087) (2.666) (4.008) (8.870) (9.661) Nettobeleggingsresultaat (83.760) (11.606)

12 Kerncijfers IdB Global Convertible Fund (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 46,18 42,19 33,20 49,96 46,47 Expense Ratio 1 1,26% 1,30% 1,22% 1,16% 1,24% Rendement van het Fonds 10,69% 33,62% (33,55%) 7,49% 7,66% Dividenduitkering 0,42 1,80 0, 00 0,00 0,56 Omloopsnelheid 1,73 2,59 1,95 1,45 1,69 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (25.170) Kosten (513) (500) (727) (2.211) (1.466) Nettobeleggingsresultaat (23.849) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,31 1,15 1,46 1,25 0,79 Waardeveranderingen 3,60 9,76 (17,99) 3,84 3,80 Kosten (0,55) (0,49) (0,52) (1,57) (1,20) Nettobeleggingsresultaat 4,36 10,42 (17,05) 3,52 3,39 1 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

13 Kerncijfers IdB Real Estate Equity Fund (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 115,73 113,77 85,95 100,39 111,15 Expense Ratio 2 1,65% 1,67% 1,62% 1,59% 1,65% Rendement van het Fonds 2,62% 36,96% (14,38%) (9,69%) 28,24% Dividenduitkering 0,93 3,20 0,00 0,00 2,80 Omloopsnelheid 1,14 1,62 1,80 1,71 3,18 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (15.891) (11.907) Kosten (1.600) (1.106) (1.636) (2.517) (3.169) Nettobeleggingsresultaat (15.170) (12.526) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 2,31 1,84 2,28 2,14 1,24 Waardeveranderingen 2,97 27,00 (15,39) (13,40) 29,80 Kosten (2,62) (1,63) (1,59) (2,83) (5,79) Nettobeleggingsresultaat 2,66 27,21 (14,70) (14,09) 25,25 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

14 Kerncijfers IdB Equity Income Fund (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Eigen vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 41,04 40,39 35,38 50,62 51,77 Expense Ratio 3 1,20% 1,18% 1,17% 1,34% 1,13% Rendement van het Fonds 5,05% 18,12% (30,11%) (2,22%) 13,99% Dividenduitkering 1,30 1,20 0,80 0,00 1,36 Omloopsnelheid 0,25 2,26 2,80 1,68 2,19 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (48.931) (5.715) Kosten (974) (1.060) (1.645) (4.142) (5.026) Nettobeleggingsresultaat (44.741) (4.042) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,45 1,05 1,86 1,72 1,62 Waardeveranderingen 0,98 4,70 (15,60) (1,69) 6,64 Kosten (0,47) (0,43) (0,53) (1,23) (1,71) Nettobeleggingsresultaat 1,96 5,32 (14,27) (1,20) 6,55 3 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

15 Verslag van de Directie Ontwikkelingen per subfonds Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Verslag van de Beheerder De financiële markten eindigden het jaar fors hoger, aangezien de economische indicatoren tekenen van verbetering toonden en het herstel van de resultaten van het bedrijfsleven doorzette. De markten hadden in de loop van het jaar echter wel te maken met terugslagen, die voor een deel te wijten waren aan de vrees dat de staatsschuldcrisis zou overslaan op andere landen in Europa. De aandelenmarkten sloten het jaar sterk af. De S&P 500 en de MSCI World Index boekten respectievelijk een stijging van 15,06% en 10,58%. De kredietmarkten klommen eveneens fors omhoog. High-yield obligaties zetten hun trend van outperformance voort, zoals bleek uit de Merrill Lynch Global High Yield Index, die 15,22% steeg, en de Merrill Lynch Global Investment Grade Index, die een stijging van 4,88% registreerde. De Merrill Lynch Global Sovereign Broad Market Index (G0PG) leverde een positief resultaat van 3,77% voor het jaar 2010 en werd omlaag geduwd door het negatieve resultaat van -2.22% in het vierde kwartaal, toen de rentetarieven wereldwijd begonnen te stijgen. De volatiliteit, gemeten door de VIX-index, was gematigd aan het begin van het jaar, maar piekte in de maand mei op een niveau van 46 en bleef hoog gedurende het grootste deel van de zomer. De VIX sloot het jaar af op een niveau van 18, nadat de index in december zelfs een dieptepunt van 16 had bereikt. In dit klimaat van sterke aandelen- en kredietmarkten profiteerden convertibles dankzij hun unieke hybride karakter van verkrappende spreads en de hogere waarderingen in de aandelenmarkt. Op sectorniveau kwamen de beste resultaten van de duurzame consumentengoederen sector, met een bijdrage van 2,51% aan het jaarresultaat van het fonds. Dit was te danken aan de verbeterende economische omstandigheden, die de consumentenuitgaven positief beïnvloedden. Gezondheidszorg deed de grootste afbreuk aan performance, ofschoon deze sector per saldo slechts 34 basispunten van de resultaten van het Fonds afhaalde dit jaar. Binnen de gezondheidszorgsector belegden wij in bedrijven met sterke balansen en een positieve vrije kasstroom. Verschillende bedrijfsspecifieke omstandigheden, zoals resultaten die niet in lijn waren met de verwachtingen en vertraagde goedkeuring door de Amerikaanse FDA van nieuwe geneesmiddelen, zorgden ervoor dat deze bedrijven tijdelijk achterbleven bij de markt. Bovendien leed de gezondheidszorgsector onder bezorgdheid over een lage capaciteitsbenutting vanwege de hoge werkloosheid in de VS en speculatie over de gevolgen van de Europese bezuinigingspakketten op de prijzen van geneesmiddelen. Geografisch gezien profiteerde het Fonds van zijn overwogen positie in Azië ten opzichte van de bredere markt voor convertibles, vertegenwoordigd door de VG00 (19,83% voor het Fonds tegenover 10,55% voor

16 de index). In Azië selecteerden wij bedrijven die profijt haalden uit de groei in deze regio. Meer recent hebben wij naar aanleiding van de verwachting van hogere rentetarieven het accent verlegd van exportgerichte bedrijven naar bedrijven die zullen profiteren van een stijgende binnenlandse vraag. Wij hielden vast aan de overwogen positionering van de portefeuille in deze regio. Het Fonds was onderwogen in Noord-Amerika, vergeleken met de markt als geheel (een weging van 36,18% in het fonds versus 47,44% in de index). Dit was grotendeels het uitvloeisel van de restricties in het prospectus van het Fonds, die het aandeel van nietbeursgenoteerde effecten in de portefeuille beperken (ofwel het grootste deel van de Amerikaanse markt voor convertibles). Deze regio leverde in 2010 de grootste bijdrage aan de resultaten van het fonds. Velen van de toppresteerders in de regio waren de meer aandelengevoelige preferente convertibles en verplicht converteerbare effecten. Japan was op basis van de MSCI Index in lokale valuta de slechtst presterende aandelenmarkt met een stijging van 0,71%. Dit was het gevolg van een sterke yen die exporteurs negatief beïnvloedde, en van deflatie, waardoor de consumptie-uitgaven werden afgeremd. Japanse convertibles waren de slechtste presteerders vergeleken met welke regio dan ook, met een stijging van 4,07%. Ondanks hun bescheiden delta (18%) liepen zij daarmee vooruit op aandelen. Gedurende het jaar bleven wij onderwogen in Japan en sloten 2010 af met een weging van 5% tegenover 13% in de benchmark. Wij vinden convertibles in deze regio doorgaans minder aantrekkelijk, omdat zij over het algemeen lagere rendementen en hoge conversiepremies hebben en dus over een lage aandelen gevoeligheid beschikken. De beste resultaten in Japan waren onder meer afkomstig van Softbank, de op twee na grootste aanbieder van draadloze telecommunicatiediensten van het land, en Nidec, wereldleider in de fabricage van kleine precisiemotoren. Achterblijvende resultaten werden onder meer geleverd door autofabrikant Suzuki en elektronicaproducent Toshiba, die een breed scala van talloze producten maakt, waaronder NAND- flashgeheugens en apparatuur voor kerncentrales. Azië was op basis van de MSCI Index in lokale valuta de op een na slechtst presterende aandelenmarkt en boekte een stijging van slechts 6,15%. Op regiobasis boekten convertibles uit Azië het op een na beste regionale resultaat en liepen met een stijging van 13,01% op de bredere markt vooruit. Wij bleven onze overwogen positie in deze regio gedurende het hele jaar aanhouden en sloten 2010 af met een weging van 19% tegenover 11% in de referentie-index. Onze keuze voor deze overwogen positie is gebaseerd op de aantrekkelijke structuur van convertibles uit deze regio, die hoge obligatiewaarden of 'bondfloors' bieden in combinatie met aantrekkelijke delta's, dankzij korte looptijden of puts met positieve aflossingspremies. Onze beste beleggingen in dit segment waren onder meer de in Macau gevestigde casinobeheerder SJM Holdings en autofabrikant Tata Motors, die beiden profiteerden van de stijgende consumentenvraag in de regio. Achterblijvers waren onder meer Beijing Enterprises, een holding voor lokale overheidsinvesteringen, en Bakrieland, een vastgoedontwikkelaar uit Jakarta. Europa was de op een na best presterende aandelenmarkt, met een stijging van 7,46%. Europese convertibles stegen 6,48% over het volledige jaar en bleven daarmee achter bij de bredere markt. Wij handhaafden een belangrijke overwogen positie in de regio en eindigden 2010 met een weging van 38%, tegenover 25% in de benchmark, aangezien veel Europese convertibles beursgenoteerde effecten zijn die aansluiten bij het beleggingsmandaat van het fonds. Onze best presterende posities waren onder meer het

17 Noorse concern Industrivarden en de offshore booraannemer Seadrill, die wij aan de portefeuille toevoegden toen deze sector door de markt werd uitverkocht na het olielek in de Golf van Mexico. De zwakste resultaten waren afkomstig van mijnbouwer Vale en van Qiagen, een maker van moleculaire diagnosetests. Noord-Amerika was de aandelenmarkt die het afgelopen jaar de beste resultaten neerzette, met een stijging van 15,39%. Ook bij de convertibles was Noord-Amerika de best presterende regio en liep op de bredere markt vooruit met een stijging van 17,00%. De portefeuille hield in 2010 een onderwogen positie aan in Noord-Amerika en sloot het jaar af met een weging van 37%, vergeleken met 50% in de referentie-index. Deze onderweging was grotendeels te wijten aan de restricties in het prospectus van het fonds, die het aandeel van niet-beursgenoteerde effecten in de portefeuille beperken tot 25% van de netto vermogenswaarde van het fonds. In de VS zijn de meeste converteerbare obligaties niet op de beurs genoteerd en worden deze over-the-counter verhandeld. Dit beperkt ons beleggingsuniversum in Noord- Amerika aanzienlijk. De best presterende beleggingen in deze regio waren onder meer Citigroup en gegevensopslagaanbieder NetApp. Zwakke resultaten waren onder meer afkomstig van de mijnbouwer Freeport MkMcoRan en Mylan, een fabrikant van generieke geneesmiddelen. De portefeuillesamenstelling heeft als doel te profiteren van het opwaartse potentieel van aandelen, maar met een lager genomen risico. De aandelengevoeligheid voor dit opwaartse potentieel wordt aangegeven door de delta van het Fonds, die een gewogen gemiddelde van 54% bedraagt. Dit is 14 deltapunten hoger dan het bredere beleggingsuniversum van convertibles, dat vertegenwoordigd wordt door de Merrill Lynch VG00 Index. De afdekking van het neerwaartse risico blijkt uit onze focus op bedrijven met sterke balansen en verbeterende kasstroomtrends, en uit het huidige rendement van het Fonds van 3,26%, vergeleken met een gemiddeld rendement van 2,48% voor de bredere markt. Aan het einde van het jaar was de portefeuille belegd in 78 waarden, tegenover 300 in de index, gekoppeld aan een goede geografische en sectorspreiding. Het Fonds mag in het kader van zijn doelstelling gebruik maken van opportunistische strategieën voor de afdekking van diverse risico's, zoals valuta-, sector-, aandelen- en renterisico's, om de resultaten van de portefeuille te beschermen en de volatiliteit te beperken. In aansluiting op onze benchmark, waarvoor de valutarisico's zijn afgedekt, hebben wij ervoor gekozen om het merendeel van onze valutarisico's af te dekken met valutatermijncontracten. Resultaat Het Fonds behaalde een positief resultaat van 10,69%, na aftrek van alle kosten en een dividend uitkering van EUR 0,42 in mei Het Fonds hanteert geen benchmark, maar wij gebruiken de Merrill Lynch Global 300 Convertible Index (VG00) afgedekt in Euro s als een referentiepunt. Deze index registreerde in 2010 een positief resultaat van 11,89%. In aansluiting op de kenmerken van de beleggingsklasse en onze doelstelling om vergelijkbare rendementen te behalen als op aandelen met minder risico, boekte het Fonds betere resultaten dan de wereldwijde aandelenmarkten (10,58%) en investment-grade obligaties (4,88%), maar bleef het achter bij high-yield obligaties (15,22%)

18 Vooruitzichten De uitgifte van nieuwe convertibles betrof 28 miljard USD in het vierde kwartaal van Dit bracht het totaal aan nieuwe uitgiften in 2010 op 101 miljard USD, min of meer een soortgelijk niveau als in 2009 (105 miljard USD) en 2008 (107 miljard USD). De mix van uitgiften per regio was dit jaar echter duidelijk anders: Azië nam een groeipercentage van 26% voor zijn rekening wat betreft het totaal aan nieuwe uitgiften. Dat betekende een stijging ten opzichte van 13% in 2009, hoewel dit aandeel slechts 11% vertegenwoordigt van de totale marktkapitalisatie (op basis van de VG00). Convertibles wekken steeds meer belangstelling onder institutionele beleggers, geholpen door het feit dat deze beleggingsklasse in 2010 beter presteerde dan de meeste belangrijke aandelenindices van de wereld. In een jaar van volatiele aandelenmarkten zijn wij de nadruk blijven leggen op de voordelen van converteerbare effecten, die op de lange termijn doorgaans betere resultaten laten zien dan aandelen en vastrentende indices, omdat zij beleggers gevoeligheid bieden voor het opwaartse potentieel van aandelen, in combinatie met afdekking van het neerwaartse risico

19 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Verslag van de Beheerder In 2010 werd de performance van het Fonds grotendeels ondersteund door top-down factoren op macroeconomisch vlak. De fragiele toestand van markten in het algemeen en de Europese staatsschuldcrisis betekenden dat de correlaties hoog waren en dat performance vooral werd aangestuurd door de algemene risicobereidheid, die een uiterst volatiel patroon liet zien. Valutakoersfactoren en structurele kenmerken van de staatsschuld van bepaalde landen waren belangrijke aandrijvers van relatief rendement. Binnen de vastgoedaandelen waren de beste resultaten afkomstig van landen buiten de eurozone zonder schuldproblemen (zoals Zweden en Zwitserland). De zwakste presteerders waren de Zuid-Europese landen in de eurozone, waaronder Spanje en Italië. Hoewel het Fonds er goed aan heeft gedaan de periferie te mijden, hadden wij zwaarder belegd mogen zijn in Zweden en Zwitserland. In het geval van Zwitserland had de krachtige performance van de markt naar onze mening echter niet zozeer te maken met fundamentele factoren, maar eerder met de rol van dit land als toevluchtshaven voor bezorgde beleggers die uit de euro wilden stappen. Het Fonds beleefde een van de meest kritieke momenten in het afgelopen jaar tijdens het uitbreken van de staatsschuldcrisis, toen duidelijk werd dat het Griekse begrotingstekort veel groter was dan de markt verwacht had en de vrees dat de ontwikkelde landen niet aan hun aflossingsverplichtingen zouden kunnen voldoen reëel werd. Op dit punt was het nog maar de vraag of de beleidsmakers in Europa, die niet bekend staan om hun vermogen tot snel en gecoördineerd ingrijpen, in staat zouden zijn tot het nemen van passende maatregelen om een rampzalige besmetting van de staatsschuldcrisis in heel Europa te voorkomen. Wij zagen dit als een systematisch probleem en schakelden daarom snel over op een defensievere positionering van het fonds door de netto exposure naar vastgoedaandelen te verkleinen. Gelukkig sloegen de beleidsmakers gedurende het jaar positieve wegen in, te beginnen met de oprichting van een steunfonds voor eurolanden, de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF). Samen met de aanhoudende verbetering van de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie en de massale injectie van liquiditeit door de Amerikaanse FED, leidde dit wereldwijd tot een toename van de vraag naar hoogrentende activa. In deze periode namen de risico s in de Noord-Europese landen af, terwijl de rendementen van obligaties in de kernlanden snel daalden. De combinatie van al deze factoren zorgde voor een uiterst sterk herstel van vastgoedaandelen in het tweede en derde kwartaal van Door de defensieve positionering van het Fonds konden wij van deze opleving niet zoveel profiteren als long-only benchmarks. Vanwege de ontoereikende reacties van de beleidsmakers en de volatiliteit die onzekerheid bracht in de markt, samen met enorme potentiële staartrisico s, aarzelden wij om de portefeuille agressiever te positioneren in aandelen. Een andere factor die van invloed was op de resultaten van het Fonds was de bovengemiddelde weging van de portefeuille in kleinere, minder liquide vastgoedeffecten. Toen de risicoaversie halverwege het jaar wegebde en vastgoedaandelen weer sterk stegen, bleek dat vrijwel uitsluitend de large-cap aandelen profiteerden van deze opleving. Dit kwam door de aard van de dynamiek die de markt voor het grootste deel

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie