Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V."

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslaggeving en fondsenstructuur Profiel Meerjarenoverzicht Verslag van de Directie Ontwikkelingen per subfonds Fund Governance Verklaring inzake de bedrijfsvoering Jaarrekening Balans per 31 december Balans per 31 december per subfonds Winst-en-verliesrekening Winst-en-verliesrekening per subfonds Mutatieoverzicht Eigen Vermogen Mutatieoverzicht Eigen Vermogen per subfonds Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht per subfonds Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Overige vorderingen Liquiditeiten Schulden uit hoofde van effectentransacties Crediteuren en overlopende passiva Eigen Vermogen Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening Rentebaten Overige valutakoersverschillen Kostenparagraaf Resultaat per aandeel Overige toelichtingen

4 Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Dividenduitkeringen in het boekjaar Voorstel dividenduitkeringen over het boekjaar Prioriteitsaandelen Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Directie Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Appendix I Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Global Convertible Fund per 31 december Appendix II Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund per 31 december Appendix III Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Equity Income Fund per 31 december

5 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Directie/Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: J.J. Human P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam - 5 -

6 Organisatiestructuur Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. (IdB Equity Income Fund) Herengracht BV Amsterdam Prime broker Deutsche Bank AG London (IdB Global Convertible Fund) 1 Great Winchester Street Londen, EC2N 2EQ Verenigd Koninkrijk Merrill Lynch (IdB Real Estate Equity Fund) 2 King Edward Street Londen, EC1A HW Verenigd Koninkrijk - 6 -

7 Verslaggeving en fondsenstructuur Verslaggeving Hierbij wordt verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in het jaar 2010 van het door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde en naar Nederlands recht opgerichte Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam. Een paraplufonds heeft als karakteristiek dat binnen één rechtspersoon meerdere beleggingsfondsen kunnen bestaan door het gebruik van aandelenseries. Iedere serie belichaamt een fonds. De economischeen beursontwikkelingen zijn voor alle fondsen gezamenlijk in het verslag van de beheerder in paragraaf het jaar 2010 opgenomen. Vervolgens worden per subfonds de ontwikkelingen binnen het subfonds zelf alsmede de jaarcijfers en een toelichting daarop gegeven. Binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. bestaan per 31 december 2010 drie beleggingsfondsen met een open-end status, te weten: Fonds A, genaamd Insinger de Beaufort Global Convertible Fund; Fonds C, genaamd Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund; Fonds D, genaamd Insinger de Beaufort Equity Income Fund. De beleggingsfondsen binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. kennen ieder een eigen beleggingsstrategie, welke bij de betreffende fondsen worden toegelicht. Profiel Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (hierna: Fonds A ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op Amsterdamse effectenbeurs. Fonds A bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds A belegt uitsluitend in (inter)nationale converteerbare waardepapieren, zijnde converteerbare obligaties (convertibles) en preferent converteerbare effecten, alsmede warrantleningen en tijdelijk (voor een periode van maximaal 6 maanden) in uit conversie verkregen aandelen. Doordat Fonds A belegt in converteerbare obligaties en andere vastrentende waardepapieren, is Fonds A blootgesteld aan fluctuaties die de aandelen- en obligatiemarkt kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen dienen voor convertibles relatief beperkte directe rendementen te worden verwacht. Deze lage rendementen gaan gepaard met relatief beperkte risico s, hoewel op korte termijn de koers van Fonds A kan dalen als gevolg van sterke rentestijgingen op de internationale obligatiemarkten. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds A kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties en door te beleggen in short posities op aandelen

8 De prestaties van Fonds A worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds A streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Een fundamentele en waarderingstechnische analyse maakt deel uit van het selectieproces. De belegging van Fonds A in effecten uitgegeven door een onderneming (na conversie) mag niet meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling bedragen en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds A. De beleggingen zullen worden getoetst aan de begrenzing vervat in voorafgaande volzin op het tijdstip van aankoop daarvan. De minimale omvang bij emissie van een lening waarin wordt belegd dient EUR 25 miljoen te bedragen. Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (hierna: de Fonds C ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds C bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds C belegt zijn vermogen enerzijds in beleggingsinstellingen of REIT s (Real Estate Investments Trusts) die op hun beurt direct of indirect beleggen in de vastgoedsector, en anderzijds in effecten van ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de vastgoedsector. Het beleggingsbeleid van Fonds C is zowel gericht op vermogensgroei als op het verwerven van inkomsten. Fonds C streeft naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat gegeven de risico's van de onroerend goedmarkten. Door een goed gediversifieerde portefeuille te bouwen wordt verwacht dat de volatiliteit van de resultaten van Fonds C verminderd kan worden. De doelstellingen van Fonds C kunnen worden verwezenlijkt enerzijds (1) door direct te beleggen in effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen die genoteerd zijn op de beurzen van de gevestigde markten. Fonds C mag daarbij zowel long als short posities in deze effecten innemen. Anderzijds (2) kan indirect worden belegd via beleggingsinstellingen die in deze effecten beleggen. De doelstelling van Fonds C kan tevens (3) worden verwezenlijkt door het delegeren van het beheer over een gedeelte van de portefeuille aan externe vermogensbeheerders, dit in de vorm van een discretionair mandaat. Fonds C kan ook gebruik maken van afgeleide instrumenten voor het afdekken van koers- en valutarisico s en voor het voeren van een efficiënt beleggingsbeleid. Hoewel Fonds C ernaar streeft zich in te dekken tegen risico s van een dalende markt voor de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen, wordt er niet voortdurend gebruik gemaakt van afdekkingtechnieken en kan er geen garantie worden gegeven dat er altijd optimaal van dergelijke technieken gebruik zal worden gemaakt. Mede in het licht van het voorgaande wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de koers van de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen of beleggingsinstellingen in Fonds C zowel kan stijgen als dalen

9 De prestaties van Fonds C worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds C streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Insinger de Beaufort Equity Income Fund Insinger de Beaufort Equity Income Fund (hierna: Fonds D ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds D bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds D belegt zijn vermogen wereldwijd in effecten van beursgenoteerde ondernemingen, maar met de nadruk op Europese ondernemingen. Daarenboven kan Fonds D tevens beleggen in vastrentende waarden en in liquiditeiten, dit wanneer verwacht wordt dat deze beleggingsinstrumenten wellicht beter zullen presteren dan aandelen. Het doel van Fonds D is om naast kapitaalgroei ook een behoorlijk inkomen te genereren. Fonds D is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aan algemeen erkende beurzen officieel genoteerde effecten alsmede opties daarop, alsook in vastrentende waarden en convertibles, uitgegeven door bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan deze beurzen of die zijn uitgegeven door een overheid. Tevens kan worden belegd in zogenaamde indexopties en futures. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds D kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties. Doordat Fonds D is belegd in aandelen is zij blootgesteld aan de fluctuaties die aandelenmarkten kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen worden van aandelen relatief hoge rendementen verwacht. Deze hoge rendementen gaan echter gepaard met relatief grote risico s, met name op korte termijn, daar de aandelenmarkten sterk kunnen fluctueren als gevolg van ontwikkelingen waarop de beheerder geen invloed heeft. Aandelenfondsen zoals Fonds D zijn daarom met name geschikt voor dat gedeelte van het vermogen van een belegger dat voor een langere periode (meerdere jaren) niet hoeft te worden aangewend voor het levensonderhoud. Door het gemengde internationale karakter van de beleggingen van Fonds D kunnen de beleggingsrisico s zo veel mogelijk worden beperkt, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendementspotentieel van Fonds D. Met behulp van afgeleide beleggingsinstrumenten zoals opties en valutatermijncontracten kunnen risico s verder worden beperkt en kan extra rendement worden behaald. De selectie van aandelen, die in aanmerking komen om in de beleggingsportefeuille van Fonds D te worden opgenomen, geschiedt door de beheerder met behulp van door deze ontwikkelde, voor een belangrijk deel geautomatiseerde aandelenselectiemodellen. De fondsen worden geselecteerd op basis van hun financiële positie, dividendrendement kwaliteit en groei van de winst, omzet, kwantitatieve analyse en op basis van een risicoanalyse, de risico/rendementsverhouding. De belegging van Fonds D in effecten uitgegeven door een onderneming mag niet meer omvatten dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds D

10 De prestaties van Fonds D worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds D streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. De subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Fiscaal De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Op voorwaarde dat aan bepaalde fiscale voorwaarden wordt voldaan, kan het nultarief voor de vennootschapsbelasting worden toegepast. Toezicht Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten

11 Meerjarenoverzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de subfondsen over de afgelopen vijf jaar. Kerncijfers (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Totaal Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (89.992) (12.214) Kosten (3.087) (2.666) (4.008) (8.870) (9.661) Nettobeleggingsresultaat (83.760) (11.606)

12 Kerncijfers IdB Global Convertible Fund (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 46,18 42,19 33,20 49,96 46,47 Expense Ratio 1 1,26% 1,30% 1,22% 1,16% 1,24% Rendement van het Fonds 10,69% 33,62% (33,55%) 7,49% 7,66% Dividenduitkering 0,42 1,80 0, 00 0,00 0,56 Omloopsnelheid 1,73 2,59 1,95 1,45 1,69 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (25.170) Kosten (513) (500) (727) (2.211) (1.466) Nettobeleggingsresultaat (23.849) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,31 1,15 1,46 1,25 0,79 Waardeveranderingen 3,60 9,76 (17,99) 3,84 3,80 Kosten (0,55) (0,49) (0,52) (1,57) (1,20) Nettobeleggingsresultaat 4,36 10,42 (17,05) 3,52 3,39 1 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

13 Kerncijfers IdB Real Estate Equity Fund (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 115,73 113,77 85,95 100,39 111,15 Expense Ratio 2 1,65% 1,67% 1,62% 1,59% 1,65% Rendement van het Fonds 2,62% 36,96% (14,38%) (9,69%) 28,24% Dividenduitkering 0,93 3,20 0,00 0,00 2,80 Omloopsnelheid 1,14 1,62 1,80 1,71 3,18 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (15.891) (11.907) Kosten (1.600) (1.106) (1.636) (2.517) (3.169) Nettobeleggingsresultaat (15.170) (12.526) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 2,31 1,84 2,28 2,14 1,24 Waardeveranderingen 2,97 27,00 (15,39) (13,40) 29,80 Kosten (2,62) (1,63) (1,59) (2,83) (5,79) Nettobeleggingsresultaat 2,66 27,21 (14,70) (14,09) 25,25 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

14 Kerncijfers IdB Equity Income Fund (Bedragen in EUR 1.000) Algemeen Eigen vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 41,04 40,39 35,38 50,62 51,77 Expense Ratio 3 1,20% 1,18% 1,17% 1,34% 1,13% Rendement van het Fonds 5,05% 18,12% (30,11%) (2,22%) 13,99% Dividenduitkering 1,30 1,20 0,80 0,00 1,36 Omloopsnelheid 0,25 2,26 2,80 1,68 2,19 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen (48.931) (5.715) Kosten (974) (1.060) (1.645) (4.142) (5.026) Nettobeleggingsresultaat (44.741) (4.042) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,45 1,05 1,86 1,72 1,62 Waardeveranderingen 0,98 4,70 (15,60) (1,69) 6,64 Kosten (0,47) (0,43) (0,53) (1,23) (1,71) Nettobeleggingsresultaat 1,96 5,32 (14,27) (1,20) 6,55 3 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

15 Verslag van de Directie Ontwikkelingen per subfonds Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Verslag van de Beheerder De financiële markten eindigden het jaar fors hoger, aangezien de economische indicatoren tekenen van verbetering toonden en het herstel van de resultaten van het bedrijfsleven doorzette. De markten hadden in de loop van het jaar echter wel te maken met terugslagen, die voor een deel te wijten waren aan de vrees dat de staatsschuldcrisis zou overslaan op andere landen in Europa. De aandelenmarkten sloten het jaar sterk af. De S&P 500 en de MSCI World Index boekten respectievelijk een stijging van 15,06% en 10,58%. De kredietmarkten klommen eveneens fors omhoog. High-yield obligaties zetten hun trend van outperformance voort, zoals bleek uit de Merrill Lynch Global High Yield Index, die 15,22% steeg, en de Merrill Lynch Global Investment Grade Index, die een stijging van 4,88% registreerde. De Merrill Lynch Global Sovereign Broad Market Index (G0PG) leverde een positief resultaat van 3,77% voor het jaar 2010 en werd omlaag geduwd door het negatieve resultaat van -2.22% in het vierde kwartaal, toen de rentetarieven wereldwijd begonnen te stijgen. De volatiliteit, gemeten door de VIX-index, was gematigd aan het begin van het jaar, maar piekte in de maand mei op een niveau van 46 en bleef hoog gedurende het grootste deel van de zomer. De VIX sloot het jaar af op een niveau van 18, nadat de index in december zelfs een dieptepunt van 16 had bereikt. In dit klimaat van sterke aandelen- en kredietmarkten profiteerden convertibles dankzij hun unieke hybride karakter van verkrappende spreads en de hogere waarderingen in de aandelenmarkt. Op sectorniveau kwamen de beste resultaten van de duurzame consumentengoederen sector, met een bijdrage van 2,51% aan het jaarresultaat van het fonds. Dit was te danken aan de verbeterende economische omstandigheden, die de consumentenuitgaven positief beïnvloedden. Gezondheidszorg deed de grootste afbreuk aan performance, ofschoon deze sector per saldo slechts 34 basispunten van de resultaten van het Fonds afhaalde dit jaar. Binnen de gezondheidszorgsector belegden wij in bedrijven met sterke balansen en een positieve vrije kasstroom. Verschillende bedrijfsspecifieke omstandigheden, zoals resultaten die niet in lijn waren met de verwachtingen en vertraagde goedkeuring door de Amerikaanse FDA van nieuwe geneesmiddelen, zorgden ervoor dat deze bedrijven tijdelijk achterbleven bij de markt. Bovendien leed de gezondheidszorgsector onder bezorgdheid over een lage capaciteitsbenutting vanwege de hoge werkloosheid in de VS en speculatie over de gevolgen van de Europese bezuinigingspakketten op de prijzen van geneesmiddelen. Geografisch gezien profiteerde het Fonds van zijn overwogen positie in Azië ten opzichte van de bredere markt voor convertibles, vertegenwoordigd door de VG00 (19,83% voor het Fonds tegenover 10,55% voor

16 de index). In Azië selecteerden wij bedrijven die profijt haalden uit de groei in deze regio. Meer recent hebben wij naar aanleiding van de verwachting van hogere rentetarieven het accent verlegd van exportgerichte bedrijven naar bedrijven die zullen profiteren van een stijgende binnenlandse vraag. Wij hielden vast aan de overwogen positionering van de portefeuille in deze regio. Het Fonds was onderwogen in Noord-Amerika, vergeleken met de markt als geheel (een weging van 36,18% in het fonds versus 47,44% in de index). Dit was grotendeels het uitvloeisel van de restricties in het prospectus van het Fonds, die het aandeel van nietbeursgenoteerde effecten in de portefeuille beperken (ofwel het grootste deel van de Amerikaanse markt voor convertibles). Deze regio leverde in 2010 de grootste bijdrage aan de resultaten van het fonds. Velen van de toppresteerders in de regio waren de meer aandelengevoelige preferente convertibles en verplicht converteerbare effecten. Japan was op basis van de MSCI Index in lokale valuta de slechtst presterende aandelenmarkt met een stijging van 0,71%. Dit was het gevolg van een sterke yen die exporteurs negatief beïnvloedde, en van deflatie, waardoor de consumptie-uitgaven werden afgeremd. Japanse convertibles waren de slechtste presteerders vergeleken met welke regio dan ook, met een stijging van 4,07%. Ondanks hun bescheiden delta (18%) liepen zij daarmee vooruit op aandelen. Gedurende het jaar bleven wij onderwogen in Japan en sloten 2010 af met een weging van 5% tegenover 13% in de benchmark. Wij vinden convertibles in deze regio doorgaans minder aantrekkelijk, omdat zij over het algemeen lagere rendementen en hoge conversiepremies hebben en dus over een lage aandelen gevoeligheid beschikken. De beste resultaten in Japan waren onder meer afkomstig van Softbank, de op twee na grootste aanbieder van draadloze telecommunicatiediensten van het land, en Nidec, wereldleider in de fabricage van kleine precisiemotoren. Achterblijvende resultaten werden onder meer geleverd door autofabrikant Suzuki en elektronicaproducent Toshiba, die een breed scala van talloze producten maakt, waaronder NAND- flashgeheugens en apparatuur voor kerncentrales. Azië was op basis van de MSCI Index in lokale valuta de op een na slechtst presterende aandelenmarkt en boekte een stijging van slechts 6,15%. Op regiobasis boekten convertibles uit Azië het op een na beste regionale resultaat en liepen met een stijging van 13,01% op de bredere markt vooruit. Wij bleven onze overwogen positie in deze regio gedurende het hele jaar aanhouden en sloten 2010 af met een weging van 19% tegenover 11% in de referentie-index. Onze keuze voor deze overwogen positie is gebaseerd op de aantrekkelijke structuur van convertibles uit deze regio, die hoge obligatiewaarden of 'bondfloors' bieden in combinatie met aantrekkelijke delta's, dankzij korte looptijden of puts met positieve aflossingspremies. Onze beste beleggingen in dit segment waren onder meer de in Macau gevestigde casinobeheerder SJM Holdings en autofabrikant Tata Motors, die beiden profiteerden van de stijgende consumentenvraag in de regio. Achterblijvers waren onder meer Beijing Enterprises, een holding voor lokale overheidsinvesteringen, en Bakrieland, een vastgoedontwikkelaar uit Jakarta. Europa was de op een na best presterende aandelenmarkt, met een stijging van 7,46%. Europese convertibles stegen 6,48% over het volledige jaar en bleven daarmee achter bij de bredere markt. Wij handhaafden een belangrijke overwogen positie in de regio en eindigden 2010 met een weging van 38%, tegenover 25% in de benchmark, aangezien veel Europese convertibles beursgenoteerde effecten zijn die aansluiten bij het beleggingsmandaat van het fonds. Onze best presterende posities waren onder meer het

17 Noorse concern Industrivarden en de offshore booraannemer Seadrill, die wij aan de portefeuille toevoegden toen deze sector door de markt werd uitverkocht na het olielek in de Golf van Mexico. De zwakste resultaten waren afkomstig van mijnbouwer Vale en van Qiagen, een maker van moleculaire diagnosetests. Noord-Amerika was de aandelenmarkt die het afgelopen jaar de beste resultaten neerzette, met een stijging van 15,39%. Ook bij de convertibles was Noord-Amerika de best presterende regio en liep op de bredere markt vooruit met een stijging van 17,00%. De portefeuille hield in 2010 een onderwogen positie aan in Noord-Amerika en sloot het jaar af met een weging van 37%, vergeleken met 50% in de referentie-index. Deze onderweging was grotendeels te wijten aan de restricties in het prospectus van het fonds, die het aandeel van niet-beursgenoteerde effecten in de portefeuille beperken tot 25% van de netto vermogenswaarde van het fonds. In de VS zijn de meeste converteerbare obligaties niet op de beurs genoteerd en worden deze over-the-counter verhandeld. Dit beperkt ons beleggingsuniversum in Noord- Amerika aanzienlijk. De best presterende beleggingen in deze regio waren onder meer Citigroup en gegevensopslagaanbieder NetApp. Zwakke resultaten waren onder meer afkomstig van de mijnbouwer Freeport MkMcoRan en Mylan, een fabrikant van generieke geneesmiddelen. De portefeuillesamenstelling heeft als doel te profiteren van het opwaartse potentieel van aandelen, maar met een lager genomen risico. De aandelengevoeligheid voor dit opwaartse potentieel wordt aangegeven door de delta van het Fonds, die een gewogen gemiddelde van 54% bedraagt. Dit is 14 deltapunten hoger dan het bredere beleggingsuniversum van convertibles, dat vertegenwoordigd wordt door de Merrill Lynch VG00 Index. De afdekking van het neerwaartse risico blijkt uit onze focus op bedrijven met sterke balansen en verbeterende kasstroomtrends, en uit het huidige rendement van het Fonds van 3,26%, vergeleken met een gemiddeld rendement van 2,48% voor de bredere markt. Aan het einde van het jaar was de portefeuille belegd in 78 waarden, tegenover 300 in de index, gekoppeld aan een goede geografische en sectorspreiding. Het Fonds mag in het kader van zijn doelstelling gebruik maken van opportunistische strategieën voor de afdekking van diverse risico's, zoals valuta-, sector-, aandelen- en renterisico's, om de resultaten van de portefeuille te beschermen en de volatiliteit te beperken. In aansluiting op onze benchmark, waarvoor de valutarisico's zijn afgedekt, hebben wij ervoor gekozen om het merendeel van onze valutarisico's af te dekken met valutatermijncontracten. Resultaat Het Fonds behaalde een positief resultaat van 10,69%, na aftrek van alle kosten en een dividend uitkering van EUR 0,42 in mei Het Fonds hanteert geen benchmark, maar wij gebruiken de Merrill Lynch Global 300 Convertible Index (VG00) afgedekt in Euro s als een referentiepunt. Deze index registreerde in 2010 een positief resultaat van 11,89%. In aansluiting op de kenmerken van de beleggingsklasse en onze doelstelling om vergelijkbare rendementen te behalen als op aandelen met minder risico, boekte het Fonds betere resultaten dan de wereldwijde aandelenmarkten (10,58%) en investment-grade obligaties (4,88%), maar bleef het achter bij high-yield obligaties (15,22%)

18 Vooruitzichten De uitgifte van nieuwe convertibles betrof 28 miljard USD in het vierde kwartaal van Dit bracht het totaal aan nieuwe uitgiften in 2010 op 101 miljard USD, min of meer een soortgelijk niveau als in 2009 (105 miljard USD) en 2008 (107 miljard USD). De mix van uitgiften per regio was dit jaar echter duidelijk anders: Azië nam een groeipercentage van 26% voor zijn rekening wat betreft het totaal aan nieuwe uitgiften. Dat betekende een stijging ten opzichte van 13% in 2009, hoewel dit aandeel slechts 11% vertegenwoordigt van de totale marktkapitalisatie (op basis van de VG00). Convertibles wekken steeds meer belangstelling onder institutionele beleggers, geholpen door het feit dat deze beleggingsklasse in 2010 beter presteerde dan de meeste belangrijke aandelenindices van de wereld. In een jaar van volatiele aandelenmarkten zijn wij de nadruk blijven leggen op de voordelen van converteerbare effecten, die op de lange termijn doorgaans betere resultaten laten zien dan aandelen en vastrentende indices, omdat zij beleggers gevoeligheid bieden voor het opwaartse potentieel van aandelen, in combinatie met afdekking van het neerwaartse risico

19 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Verslag van de Beheerder In 2010 werd de performance van het Fonds grotendeels ondersteund door top-down factoren op macroeconomisch vlak. De fragiele toestand van markten in het algemeen en de Europese staatsschuldcrisis betekenden dat de correlaties hoog waren en dat performance vooral werd aangestuurd door de algemene risicobereidheid, die een uiterst volatiel patroon liet zien. Valutakoersfactoren en structurele kenmerken van de staatsschuld van bepaalde landen waren belangrijke aandrijvers van relatief rendement. Binnen de vastgoedaandelen waren de beste resultaten afkomstig van landen buiten de eurozone zonder schuldproblemen (zoals Zweden en Zwitserland). De zwakste presteerders waren de Zuid-Europese landen in de eurozone, waaronder Spanje en Italië. Hoewel het Fonds er goed aan heeft gedaan de periferie te mijden, hadden wij zwaarder belegd mogen zijn in Zweden en Zwitserland. In het geval van Zwitserland had de krachtige performance van de markt naar onze mening echter niet zozeer te maken met fundamentele factoren, maar eerder met de rol van dit land als toevluchtshaven voor bezorgde beleggers die uit de euro wilden stappen. Het Fonds beleefde een van de meest kritieke momenten in het afgelopen jaar tijdens het uitbreken van de staatsschuldcrisis, toen duidelijk werd dat het Griekse begrotingstekort veel groter was dan de markt verwacht had en de vrees dat de ontwikkelde landen niet aan hun aflossingsverplichtingen zouden kunnen voldoen reëel werd. Op dit punt was het nog maar de vraag of de beleidsmakers in Europa, die niet bekend staan om hun vermogen tot snel en gecoördineerd ingrijpen, in staat zouden zijn tot het nemen van passende maatregelen om een rampzalige besmetting van de staatsschuldcrisis in heel Europa te voorkomen. Wij zagen dit als een systematisch probleem en schakelden daarom snel over op een defensievere positionering van het fonds door de netto exposure naar vastgoedaandelen te verkleinen. Gelukkig sloegen de beleidsmakers gedurende het jaar positieve wegen in, te beginnen met de oprichting van een steunfonds voor eurolanden, de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF). Samen met de aanhoudende verbetering van de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie en de massale injectie van liquiditeit door de Amerikaanse FED, leidde dit wereldwijd tot een toename van de vraag naar hoogrentende activa. In deze periode namen de risico s in de Noord-Europese landen af, terwijl de rendementen van obligaties in de kernlanden snel daalden. De combinatie van al deze factoren zorgde voor een uiterst sterk herstel van vastgoedaandelen in het tweede en derde kwartaal van Door de defensieve positionering van het Fonds konden wij van deze opleving niet zoveel profiteren als long-only benchmarks. Vanwege de ontoereikende reacties van de beleidsmakers en de volatiliteit die onzekerheid bracht in de markt, samen met enorme potentiële staartrisico s, aarzelden wij om de portefeuille agressiever te positioneren in aandelen. Een andere factor die van invloed was op de resultaten van het Fonds was de bovengemiddelde weging van de portefeuille in kleinere, minder liquide vastgoedeffecten. Toen de risicoaversie halverwege het jaar wegebde en vastgoedaandelen weer sterk stegen, bleek dat vrijwel uitsluitend de large-cap aandelen profiteerden van deze opleving. Dit kwam door de aard van de dynamiek die de markt voor het grootste deel

20 van het jaar beheerste. Zoals wij hadden verwacht, bleef het onderliggende fundamentele klimaat voor vastgoedaandelen verbeteren en waren de waarderingen aantrekkelijk, maar waren de markdeelnemers zo bezorgd over staartrisico s en het systematische karakter van de staatsschuldcrisis dat zij alleen de grootste, meest liquide namen aankochten. Naarmate het wereldwijde economische herstel vastere voet onder de grond en een breder basis krijgt, verwachten wij een outperformance van de kleinere namen in de vastgoedsector. Het Fonds maakt gebruik van derivaten voor risicoafdekking door posities in te nemen die de volatiliteit in de portefeuille omlaag brengen en kapitaalbescherming bieden, zonder dat daarvoor waardevolle longposities afgewikkeld hoeven te worden. Het Fonds gebruikt ook shortposities in effecten die naar onze mening overgewaardeerd zijn om specifieke subsector risico's binnen de vastgoedsector af te dekken. In dit kader is het Fonds gedurende 2010 gebruik blijven maken van shortposities in bepaalde aandelen en sector swapposities in de EPRA-index. Bovendien maakten wij in geringe mate gebruik van opties en algemene aandelen hedges, zoals de Eurostoxx-index. Afgezien van de tactische toepassing van overlay strategieën waren er het afgelopen jaar geen belangrijke wijzigingen in de portefeuillesamenstelling en bleef het Fonds beleggen volgens de strategie van de afgelopen jaren. Het Fonds startte het jaar met een netto exposure van ongeveer 75% en sloot het jaar af met een netto exposure van circa 82%. De gemiddelde netto exposure bedroeg rond de 70%, op basis van de waarden aan het einde van elke maand. Gedurende 2010 handhaafde het fonds een breed gediversifieerde portefeuille, zowel wat betreft landen als sectoren. In de landenallocatie implementeerden wij twee noemenswaardige veranderingen. Het fonds kende een aanzienlijke verschuiving in de richting van de Britse markt, door de exposure aan deze markt gedurende het jaar geleidelijk uit te breiden. Deze uitbreiding werd voornamelijk gefinancierd door onze Franse beleggingen, die op een hoog niveau aanwezig bleven in de portefeuille. Op het valutafront betrof de belangrijkste wijziging de uitbreiding van de exposure van het Fonds aan het Britse pond, die gelijke tred hield met de onderliggende posities in de Britse markt. Deze beslissing had een strategische inslag, gebaseerd op onze relatief optimistische toekomstvisie over het stijgingspotentieel van Britse vastgoedaandelen, die doorgaans een hoge correlatie vertonen met het Britse pond. Traditioneel dekt het fonds de risico s van posities in GBP af, maar gelet op de forse onderwaardering van deze munt, in combinatie met onze positieve toekomstvisie voor de Britse vastgoedmarkt, besloten wij dat een afdekking van het valutarisico niet zou helpen bij de realisering van ons doel om superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren. Resultaat Per saldo zijn wij echter tevreden met de performance van 2,62% van het Fonds na aftrek van alle kosten en een dividend uitkering van EUR 0,93 in mei 2010, gezien de forse beleggingsrisico s die zich het afgelopen jaar aandienden. Sinds het begin van de recente opwaartse trend, of bull markt, in de vastgoedsector, is het Fonds erin geslaagd om een behoorlijke portie van het opwaartse potentieel van de markt in te sluiten en tegelijkertijd aanzienlijk minder risico te nemen. Het afgelopen jaar stond het Fonds voor uitdagingen op diverse fronten. Enerzijds voldeed het Fonds aan zijn doelstellingen van kapitaalbescherming en het realiseren van een positief rendement, maar anderzijds

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 7 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2014 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - 3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Halfjaarverslag 2012 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...-

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 6 - Meerjarenoverzicht...-

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni)

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2015 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2014 (over de periode eindigend 30 juni) 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...-

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Verslaggeving en fondsenstructuur... 6 Profiel... 7 Halfjaarverslag IdB Umbrella

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...-

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE - 5 - Algemene informatie... Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Jaarverslag 2009 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht............-

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie