Finles Liquid Macro Fund. Halfjaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finles Liquid Macro Fund. Halfjaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Augustus 2014

2 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 3 Verslag van de Beheerder 3 4 Halfjaarrekening Finles Liquid Macro Fund 4 5 Toelichting op de halfjaarrekening 7 6 Overige gegevens 17 7 Appendix 1 Beleggingsportefeuille per 30 juni

3 1 Algemene gegevens Beheerder Finles N.V. Postbus GP Utrecht The Netherlands Directie van beheerder L.J.B. Management & Consultancy B.V. Drs. J.A.M. van der Holst Cosimo International B.V. R.J. van Kuijk J.P.P.A van Oudvorst RA Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Finles Liquid Macro Fund B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Raad van Commissarissen Finles N.V. Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant* De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. Paasheuvelweg 16 Postbus DJ Amsterdam The Netherlands Depotbank Kas Bank N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam *Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag. Pagina 1

4 2 Vergelijkend overzicht Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) 30 juni 31 december 31 december 31 december 31 december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen 305 (237) 44 (2.886) 518 Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaargeving en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (476) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 83,19 79,24 81,62 81,77 101,68 Pagina 2

5 3 Verslag van de Beheerder Dit verslag betreft het halfjaarverslag 2014 van het Finles Liquid Macro Fund. Dit halfjaarverslag bevat geen toelichting op de prestaties van het Fonds gedurende het eerste halfjaar van Hiervoor verwijzen wij u naar de maandbrieven van het Finles Liquid Macro Fund en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers. In deze maandbrieven en de Nieuwsbrief voor Beleggers besteden wij uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen van het fonds respectievelijk de ontwikkelingen op de financiële markten en onze vooruitzichten. Het halfjaarverslag 2014 van het Finles Liquid Macro Fund, de maandbrieven en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers zijn te downloaden van onze website: Utrecht, 13 augustus 2014 Finles N.V. Beheerder Finles Liquid Macro Fund Pagina 3

6 4 Halfjaarrekening Finles Liquid Macro Fund BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen (long) Swaps 10 - Futures Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Vermogen Beleggingspassiva Aandelen (short) Kortlopende schulden Af te dragen aan participanten Overige schulden Totaal passiva Pagina 4

7 4 Halfjaarrekening Finles Liquid Macro Fund WINST-EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Obligatierente Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Obligaties - (145) Futures (22) - Swaps (23) Overige opbrengsten Rente op liquide middelen (8) (10) Overige opbrengsten (8) 22 Totaal opbrengsten Kosten Kosten beheer 10 (32) (43) Kosten administratie 11 (15) (15) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (14) - Accountantskosten 12 (9) (10) Kosten bewaargeving 13 (1) (2) Overige kosten (3) (1) Kosten DNB/AFM (1) (1) Totaal kosten (75) (72) Resultaat 253 (3) Verdeling van het resultaat Ten gunste resp. ten laste van het vermogen 253 (3) 253 (3) Pagina 5

8 4 Halfjaarrekening Finles Liquid Macro Fund KASSTROOMOVERZICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat 253 (3) Aanpassing voor: Aankopen van beleggingen (12.667) (453) Verkopen van beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen (305) 23 Mutatie vorderingen (190) 10 Mutatie kortlopende schulden 702 (5) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (79) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties (1.420) (834) Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.420) (384) Netto kasstroom (463) Mutatie liquide middelen (463) Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode Pagina 6

9 5 Toelichting op de halfjaarrekening ALGEMEEN De halfjaarrekening van het Finles Liquid Macro Fund is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wft en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen. Ten tijde van het opmaken van deze halfjaarrekening was de datum van het meest recente prospectus maart Fiscale positie Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening, met als gevolg fiscale transparantie voor de inkomstenbelasting. Het Fonds is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Op grond van de wet IB 2001 wordt het vermogen van de participant belast met een vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met vrijstellingen). De heffing is onafhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde rendement en de gemaakte (rente) kosten. Stemrechten Het beleid van de Beheerder ten aanzien van eventuele stemrechten in andere beleggingsinstellingen of ondernemingen zal per individueel geval worden bekeken. Er is geen gebruik gemaakt van stemrechten in het eerste halfjaar van Beleid en beschrijving activiteiten Voor het beleid en de beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het verslag van de Beheerder. Inkoop deelnemingsrechten Het Finles Liquid Macro Fund heeft een open-end structuur. De Beheerder kan volgens artikel 5 lid 2 van het reglement van beheer en bewaring van het Finles Liquid Macro Fund, onder zekere omstandigheden besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten. In die gevallen vindt de terugneming van participaties pas plaats als de liquiditeiten de betaling toelaten, maar uiterlijk 10 werkdagen nadat bovengenoemde gelden vrijgemaakt konden worden. Uitbesteding van taken Het beheer van het Fonds wordt gevoerd door Finles N.V. te Utrecht. De financiële administratie, participantenadministratie alsmede de beleggingsadministratie worden gevoerd door TMF FundAdministrators B.V. Kas Trust Bewaarder Finles Liquid Macro Fund B.V. is de Bewaarder voor het Fonds. Mededeling van belangen van grote beleggers Erasmus heeft een belang van 99,8% (30 juni 2013: 99,7%) in het Finles Liquid Macro Fund. Erasmus is een verzekeringsmaatschappij en heeft gelden uit verzekeringspolissen belegd in het Fonds. Pagina 7

10 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE HALFJAARREKENING Grondslagen Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Het kasstroomoverzicht is volgens de indirecte methode opgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening van het Fonds. Deze grondslagen zijn consistent toegepast in het huidige en het voorgaande boekjaar. Presentatievaluta De functionele en rapportage valuta zijn beide in euro s. Verwerking (activa, passiva, resultaat en kosten) Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat toekomstige economische voordelen van het actief naar het Fonds zullen stromen en dat het bedrag van het actief op betrouwbare wijze kan worden gemeten. Een passief (verplichting) wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen die economische voordelen opleveren, zal voortvloeien uit de regeling of afwikkeling van een aanwezige verplichting en dat het bedrag dat met de regeling of afwikkeling is gemoeid, op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Resultaat wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een toename in toekomstig economisch voordeel dat verband houdt met een toename van activa of afname van passiva (verplichting), heeft voorgedaan, die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een afname in toekomstig economisch voordeel dat verband houdt met een afname van een actief of toename van een passief (verplichting), heeft voorgedaan, die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Vreemde valuta Monetaire activa en monetaire passiva in valuta anders dan de euro worden omgerekend in euro's tegen de koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen die gelden op de datum van de transactie. Verschillen in wisselkoersen van vreemde valuta die zich voordoen bij omrekening, en gerealiseerde winsten en verliezen bij vervreemding of afwikkeling van financiële activa en passiva, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Schattingen Bij het toepassen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de halfjaarrekening vormt de beheerder zich verschillende oordelen en maakt hij schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de halfjaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk, zijn deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting van de halfjaarrekening. Pagina 8

11 5 Toelichting op de halfjaarrekening WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BALANS Beleggingen De effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum. De marktwaarde is het bedrag waarvoor een actief of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Niet beursgenoteerde beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum meest recente intrinsieke waarde of de meest recente schatting (best estimate) van de beheerder/administrateur van het beleggingsfonds. Dit laatste geldt voornamelijk voor de illiquide fondsen en fondsen die voor langere tijd op slot zijn gegaan. De daarbij optredende verschillen, evenals verschillen ontstaan bij verkoop van effecten, worden via het resultaat over het boekjaar verwerkt in het fondsvermogen. De kosten van effectentransacties zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. De waardering van de onderliggende beleggingen heeft plaatsgevonden op basis van de meest recent beschikbare informatie ten tijde van het opmaken van de halfjaarrekening. Voor liquide fondsen wordt daarbij uitgegaan van informatie van de administrateur van het Fonds, de manager van het Fonds, en Bloomberg (onafhankelijke koersleveranciers) indien van toepassing. Voor illiquide fondsen is vaak slechts informatie van de beheerder van het fonds beschikbaar. Derivaten Derivaten worden in de halfjaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de vorderingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserve waarderingsverschillen De reserve waarderingsverschillen betreft de ongerealiseerde koers- en valutaverschillen van de beleggingen op de balansdatum. In overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden gerealiseerde en ongerealiseerde waarderingsverschillen van liquide beleggingen via de winst- en verliesrekening direct ten gunste of ten laste van het fondsvermogen gebracht. De ongerealiseerde waarderingsverschillen van illiquide beleggingen worden aan de reserve toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd voor ongerealiseerde positieve waardevermeerderingen van incourante beleggingen. Deze herwaarderingsreserve, die per actief wordt gevormd, wordt ten laste van het onverdeeld resultaat gebracht. Dit houdt in dat het bedrag van de herwaarderingsreserve niet voor uitdeling in aanmerking kan komen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Pagina 9

12 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Opbrengsten Dividenden worden opgenomen op de datum van vaststelling. Niet-verrekenbare buitenlandse bronheffing op dividenden wordt hierop in mindering gebracht. Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Kosten effectentransacties De kosten van effectentransacties zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. Deze kosten komen ten laste van het resultaat. Kosten De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De kosten van beheer en bewaring worden overeenkomstig het Reglement van Beheer van het Finles Liquid Marco Fund via het resultaat ten laste van het vermogen gebracht. Pagina 10

13 5 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1. BELEGGINGEN Mutatieoverzicht beleggingen (bedragen in EUR 1.000) Aandelen (long) Stand per 1 januari Aankopen Verkopen (10.817) (350) Waardeveranderingen van beleggingen 358 (132) Stand per 30 juni resp. 31 december Obligaties Per 1 januari Aankopen - - Verkopen - (1.444) Waardeveranderingen - (178) Stand per 30 juni resp. 31 december - - Aandelen (short) Per 1 januari - - Aankopen Verkopen (4.175) - Waardeveranderingen (45) - Stand per 30 juni resp. 31 december (438) - De beleggingen per 30 juni luiden in de volgende valuta's (uitgedrukt in euro's): (bedragen in EUR 1.000) Boekwaarde % Boekwaarde % CHF - 0% 267 4% EUR % % GBP - 0% 461 7% JPY % - 0% USD % % Totaal % % Voor een volledig overzicht van de aandelen, obligaties, swaps en futures in portefeuille bij het Fonds op 30 juni 2014 verwijzen wij u naar Appendix 1. De liquide middelen zijn direct opeisbaar. De beleggingen bestaan per 30 juni 2014, uit 0% (31 december 2013: 0%) illiquide beleggingen. 2. Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Dit betreft nog af te rekenen verkopen van beleggingsposities (Qbasis Futures Fund). Pagina 11

14 5 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS (VERVOLG) 3. Overige vorderingen Hieronder volgt een specificatie van de overige vorderingen per 30 juni 2014 en 31 december (bedragen in EUR 1.000) Dividendbelastingen Te ontvangen dividend 8 2 Te ontvangen kortingen op beheervergoedingen - 15 Totaal De dividend belasting vordering is medio juli 2014 volledig voorzien. Zie ook de toelichting onder gebeurtenissen na balansdatum. 4. Verloop fondsvermogen (bedragen in EUR 1.000) Stand per 1 januari Bij: Plaatsing van participaties Resultaat ten gunste resp. ten laste van het vermogen 253 (206) Af: Terugname van participaties (1.420) (1.487) (1.420) (1.487) Stand per 30 juni resp. 31 december Af te dragen aan participanten Dit betreft nog uit te keren bedragen aan participanten in verband met de verkoop van participaties. 6. Overige schulden (bedragen in EUR 1.000) Te betalen beheervergoeding 5 6 Te betalen administratievergoeding 5 3 Te betalen accountantskosten 9 14 Te betalen AFM/DNB kosten 1 - Nog te betalen interest 3 2 Overige schulden 9 5 Stand per 30 juni resp. 31 december Pagina 12

15 5 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING 7. Opbrengsten uit beleggingen Hieronder worden de ontvangsten van dividenden en interestbaten op deposito s en obligaties verantwoord. 8. Waardeveranderingen van beleggingen De beleggingen worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de marktwaarde aan het begin van het jaar en de marktwaarde aan het eind van de verslagperiode, dan wel de verkoopprijs c.q. aflossing, vormt de waardeveranderingen. 9. Overige opbrengsten Hieronder zijn de baten en lasten verantwoord die naar hun aard niet kunnen worden gerubriceerd onder een van de andere categorieën baten. Kosten 10. Kosten beheer Finles N.V. is de Beheerder in de zin van artikel 1:1 Wft. De Beheerder ontvangt op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,1% op maandbasis. Deze vergoeding is berekend over het per die datum overeenkomstig artikel 7 van het reglement van beheer en bewaring vastgestelde vermogen. Bedoelde vergoeding wordt verhoogd met de daarover eventueel wettelijk verschuldigde belastingen en ten laste gebracht van het Fonds. Overigens ontvingen de bestuurders geen vergoeding uit het Fonds. 11. Kosten administratie De administratie wordt gevoerd door TMF FundAdministrators B.V. en er wordt een vast bedrag van EUR per jaar in rekening gebracht (geen BTW van toepassing) en een variabel bedrag voor kantoorkosten. 12. Accountantskosten Voor beide perioden van zes maanden, in 2014 en 2013, zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Controle van de jaarrekening 7 8 Andere controle diensten (prospectus) 2 2 Stand per 30 juni 9 10 Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 13. Kosten bewaargeving De Bewaarder van het Fonds betreft Kas Trust Bewaarder Finles Liquid Macro Fund B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. De Bewaarder treedt op als bewaarder van alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het vermogen van het Fonds. De Bewaarder heeft zijn taken niet uitbesteed aan derde partijen. Hieronder worden verantwoord de kosten van de Bewaarder in de zin van de Wft, in casu Kas Trust Bewaarder Finles Liquid Macro Fund B.V. De kosten van bewaargeving bedragen 0,035% per jaar van het fondsvermogen (excl. BTW). De kosten van custody bedragen 0,02% - 0,03% per jaar over de in custody genomen beleggingen (excl. BTW). Pagina 13

16 5 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) Lopende Kosten Factor ( LKF, voorheen TER) De Totale Expense Ratio (TER) vervangen door de LKF als gevolg van wetswijzigingen. In de lopende kosten wordt de prestatievergoeding buiten beschouwing gelaten en worden de Lopende Kosten berekend over de gemiddelde intrinsieke waarde van elke dagelijkse waardeberekening van het Fonds. Per 30 juni 2014 is de LKF van het Fonds als volgt: Gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) LKF exclusief onderliggende fondsen: 2,48% Per 30 juni 2013 is de TER van het Fonds als volgt: Gewogen gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) TER exclusief onderliggende fondsen: 2,09% Synthetische Lopende Kosten Factor De Synthetische Lopende Kosten Factor geeft de kosten weer van de verschillende beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in de Finles Liquid Macro Fund portefeuille, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van die beleggingsinstellingen. De kosten betreffen de totale exploitatiekosten inclusief de in- en uitstapkosten die door de onderliggende beleggingsinstelling (gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging) worden doorberekend. Doordat de samenstelling van de beleggingsportefeuille regelmatig wisselt en onderliggende fondsen veelal geen kostenratio bekendmaken is het niet altijd mogelijk de Synthetische Lopende Kosten Factor te berekenen op basis van alle onderliggende beleggingsinstellingen en actuele gegevens. Om die reden is de Synthetische Lopende Kosten Factor veelal gebaseerd op verouderde gegevens. De waarde van de Synthetische Lopende Kosten Factor is gebaseerd op 0% van de omvang van de beleggingen. Het Finles Liquid Macro Fund belegt nagenoeg volledig in aandelen en niet in Beleggingsinstellingen. De LKF van de onderliggende beleggingen is daardoor nihil. Pagina 14

17 5 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) Portefeuille Omloopfactor De portefeuille omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) beleggingsinstelling gedurende de periode. van de Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende de periode. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni is de portefeuille omloopfactor van het Fonds als volgt: Portefeuille omloopfactor (halfjaar) 459,09 (6,72) Pagina 15

18 5 Toelichting op de halfjaarrekening OVERIGE TOELICHTINGEN Personeel Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. Informatieverstrekking Dit halfjaarverslag, het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het Fonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder of kosteloos te downloaden van de website van de Beheerder: Goedkeuring van de halfjaarrekening De Beheerder heeft op 13 augustus 2014 toestemming gegeven voor de openbaarmaking van de halfjaarrekening. In- en uittredingskosten Voor deelneming in het Finles Liquid Macro Fund worden geen kosten in rekening gebracht. Intreding vindt derhalve plaats tegen de vastgestelde intrinsieke waarde van het Fonds. Bij uittreding wordt 0,5% van de vastgestelde intrinsieke waarde van het Fonds in rekening gebracht. De vergoeding komt ten gunste van de Beheerder. Verbonden partijen Finles N.V. te Utrecht, postbus 2600, 3500 GP Utrecht, is als Beheerder verbonden aan de Finles Beleggingsfondsen. Pagina 16

19 6 Overige gegevens ACCOUNTANTSVERKLARING Op de halfjaarrekening 2014 van het Finles Liquid Macro Fund is geen accountantscontrole toegepast. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM De Beheerder, Finles N.V., heeft besloten om de huidige Bewaarder van het Finles Liquid Macro Fund, KAS-Trust, te vervangen door een nieuwe Bewaarder, te weten, Stichting Circle Depositary Services. De aanleiding hiervoor is het van kracht worden van de Alternative Investment Fund Manager Directive, ofwel de AIFMD. De Beheerder heeft bij meerdere partijen een offerte opgevraagd voor de uitvoering van de nieuwe bewaarderstaken overeenkomstig de AIFMD wetgeving. Op basis van ervaringen met partijen en de hoogte van de kosten voor de AIFMD bewaarderstaken heeft de Beheerder besloten om Stichting Circle Depositary Services als Bewaarder van de beleggingsfondsen aan te stellen. Dit besluit is gemeld aan de Autoriteit Financiële Markten. De overgang is geëffectueerd met ingang van 1 juli De juridische eigendom van de waarden van het Fonds wordt overgedragen aan Stichting Finles Funds. Genoemde wijzigingen zijn het gevolg van het van kracht worden van de AIFMD. Medio juli heeft de Beheerder besloten tot afboeking van de dividendbelastingvordering van EUR onder aftrek van een reservering van EUR die hiertoe was opgenomen. Het effect op het resultaat van het eerste half jaar bedraagt EUR UITKERINGSBELEID Gerealiseerde koerswinsten worden niet uitgekeerd maar via het resultaat aan het fondsvermogen toegevoegd. Gerealiseerde koersverliezen worden ten laste van het resultaat en dientengevolge ten laste van het fondsvermogen gebracht. De opbrengsten die in de vorm van rente en dividend worden verkregen worden via het resultaat van het Fonds toegevoegd aan het fondsvermogen. Er vindt derhalve geen uitkering plaats aan participanten. BELANGEN VAN BESTUURDERS VAN BEHEERDER De bestuurders van de Beheerder hadden per 30 juni 2014 geen belang in (de beleggingen van) het Finles Liquid Macro Fund als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft (31 december 2013: geen). Pagina 17

20 7 Appendix 1 - Beleggingsportefeuille per 30 juni 2014 (bedragen in EUR 1.000) Aantal Bedrag % IW Aandelen 3M Co ,24 Adobe Systems Inc ,47 Advanced Micro Devices Inc ,34 Aflac Inc. (162) (7) (0,15) Air Products and Chemicals Inc ,47 Alexion Pharmaceuticals Inc ,36 Allergan Inc ,60 Alpha Natural Resources Inc ,09 Alps Electric Co. Ltd ,15 American Express Co ,17 American International Group Inc.(UN) ,34 AmerisourceBergen Corporation ,34 Amgen Inc ,24 Apache Corp ,19 Apple Inc ,64 Archer-Daniels-Midland Co ,24 AT&T Inc. (576) (15) (0,32) Baidu.com Inc ,73 Baker Hughes Inc. (344) (19) (0,41) Baxter International Inc ,32 Bed Bath & Beyond Inc. (89) (4) (0,09) Best Buy Co. Inc ,39 Biogen Idec Inc ,34 Bridgestone Corp ,02 Bristol-Myers Squibb Company ,15 Cameron International Corp ,34 CarMax Inc ,36 Catamaran Corp ,33 Caterpillar Inc ,52 Celgene Corp ,36 Cerner Corp ,33 CF Industries Holdings Inc ,33 Charles Schwab Corporation ,39 Chesapeake Energy Corporation ,39 Chipotle Mexican Grill Inc ,36 Chiyoda Corp. (1.000) (9) (0,19) Cimarex Energy Co ,58 Cisco Systems Inc ,56 Citrix Systems Inc ,34 Cliffs Natural Resources Inc. (575) (6) (0,13) CME Group Inc ,15 Transporteren ,88 Pagina 18

21 7 Appendix 1 - Beleggingsportefeuille per 30 juni 2014 (bedragen in EUR 1.000) Aantal Bedrag % IW Transport ,88 Coca-Cola Company, The (241) (7) (0,15) Cognizant Technology Solutions Corp. - A ,32 Colgate-Palmolive Co ,09 Comcast Corporation (574) (23) (0,49) Concur Technologies Inc ,36 Constellation Brands Inc ,43 Corning Inc ,17 Costco Wholesale Corp. (44) (4) (0,09) Crane Co. (137) (7) (0,15) Cree Inc ,34 Cummins Inc ,30 Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd ,24 Dainippon Sumitomo Pharma Co. Ltd. (1.380) (12) 0,26 Daiwa Securities Group Inc (0,26) Deluxe Corp ,52 Devon Energy Co ,24 Dowa Holdings Co. Ltd. (1.570) (11) (0,24) Eagle Materials Inc ,34 East West Bancorp Inc. (289) (7) (0,15) Eaton Corp PLC ,32 ebay Inc. (202) (7) (0,15) Ecolab Inc ,32 Emerson Electric Co ,15 Ensco PLC ,56 EOG Resources Inc ,24 Equinix Inc ,41 Express Scripts Holding Company ,17 Exxon Mobil Corp ,30 F5 Networks Inc ,43 Facebook Inc - A ,52 FedEx Corp ,17 Fiserv, Inc ,32 Flowserve Corporation ,32 FMC Corp ,30 Ford Motor Co ,52 Franklin Resources Inc ,43 Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc ,17 Fuji Electric Co. Ltd ,28 Fuji Heavy Industries Ltd ,36 Fujikura Ltd ,24 Transporteren ,34 Pagina 19

22 7 Appendix 1 - Beleggingsportefeuille per 30 juni 2014 (bedragen in EUR 1.000) Aantal Bedrag % IW Transport ,34 Furukawa co. Ltd ,26 Genesee & Wyoming Inc ,34 Gold Fields Ltd ,15 Goldman Sachs Group Inc ,24 Google Inc. - Cl C ,34 Harley-Davidson Inc. (140) (7) (0,15) Harman International Industries ,65 Hartford Financial Services Group ,15 Hess Corporation ,39 Hewlett-Packard Co ,30 Hino Motors Ltd ,15 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd ,36 HollyFrontier Corp. (255) (8) (0,17) Home Depot Inc ,32 Honda Motor Co, Ltd ,02 Humana Inc ,35 IHI Corporation ,30 Illumina Inc ,52 Intel Corp. (1.015) (23) (0,49) Intuit Inc. (1) - - Intuitive Surgical, Inc ,52 Isuzu Motros Ltd ,32 Jabil Circuit Inc ,34 Jacobs Engineering Group Inc. (158) (6) (0,13) Japan Steel Works Ltd ,28 JAPAN TOBACCO INC. (510) (14) (0,30) Johnson Controls Inc ,32 JPMorgan Chase & Co. (353) (15) (0,32) Kansas City Southern ,32 Kawasaki Heavy Industries Ltd. (2.000) (6) (0,13) Kellogg Company (6) - - Keurig Green Mountain Inc ,43 Kimberly - Clark Corp ,09 KLA-Tencor Corp ,19 Komatsu Ltd ,26 Kubota Corp ,15 Kuraray Co Ltd ,17 Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd ,32 M&T Bank Corp ,32 Marathon Oil Corp ,50 Transporteren ,02 Pagina 20

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Halfjaarverslag 2012 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Augustus 2012 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 1 Inhoudsopgave Beheer en bewaring... 3 1. Vergelijkend overzicht...

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 1 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie