Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten. OPD2015Onderhoud Netapp Hardware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten. OPD2015Onderhoud Netapp Hardware"

Transcriptie

1 Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2015Onderhoud Netapp Hardware Het verlenen van onderhoud voor een periode van 36 maanden op hardwarecomponenten van het merk Netapp met als startdatum 1 november Opening van de offertes: 09/09/2015 om 14:00 uur Aanbestedende overheid: Vlaamse overheid Afdeling Ellips, 3 de verdiep Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Fax

2 1. INHOUDSOPGAVE 2

3 2. ALGEMENE BEPALINGEN I. 1. Aanbestedende overheid Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid. De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht is belast, is: Afdeling Ellips, 3 de verdiep Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Leidende ambtenaar: Voor het De heer Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal Contactpersoon: Administratieve informatie: Technische informatie: +32 (0) (0) Alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd. Dit bestek kan op eenvoudige aanvraag onder elektronische vorm verkregen worden. Mail uw aanvraag naar I. 2. Voorwerp en classificatie van de opdracht Deze opdracht betreft het verlenen van onderhoud voor een periode van 36 maanden op hardwarecomponenten van het merk Netapp. De technische en functionele bepalingen waaraan dat onderhoud moet voldoen en de lijst van de te onderhouden hardwarecomponenten worden opgesomd in deel III van dit bestek. Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni CPV-code: (reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc s, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting). I. 3. Gunningswijze van de opdracht De gunning van deze opdracht gebeurt via open offerteaanvraag, op basis van de artikelen 23 en 25 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni

4 I. 4. Toepasselijke wettelijke bepalingen De opdracht is onderworpen aan de algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Door het indienen van een offerte ziet de inschrijver af van zijn voorwaarden die zouden afwijken van deze reglementering of dit bestek. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen opgenomen in de hiernavolgende wettelijke en reglementaire teksten te kennen en te aanvaarden: - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011; - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013; - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni U kunt deze regelgeving terugvinden op: I. 5. Bepalingen van de algemene uitvoeringsregels waarvan wordt afgeweken - De regels betreffende de borgtocht: artikelen 25, 28 en 29 van de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten. Zie ook paragrafen II.B.3, II.B.4 en II.B.5 van dit bestek. - De regels betreffende de uitvoeringstermijnen: artikel 147 van de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten. Zie ook paragraaf II.B.10 van dit bestek. - De regels betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering: artikels 46 en 154 van de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten. Zie ook paragraaf II.B.7 van dit bestek. 4

5 3. II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 1 II. A. Administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli II. A. 1. KWALITATIEVE SELECTIE: ARTIKELS 61 TOT EN MET 63. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest en het attest van fiscale schulden via elektronische weg op conform art. 60, 1. De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid aantonen door een lijst met referenties inzake het onderhoud van Netapp componenten bij zijn offerte te voegen. Het is hierbij vereist dat de inschrijver gedurende de laatste drie jaar minimaal drie gelijkaardige infrastructuurparken in onderhoud gehad heeft. Gelieve telkens een korte omschrijving van het onderhoudscontract en een contactpersoon op te geven. Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: -de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister; -de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; -de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling, ). Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. -de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 63, 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen; - Alle inschrijvers: een lijst van referenties inzake het onderhoud van gelijkaardige componenten. Non-discriminatie: Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten 1 De nummers van de artikels waarnaar wordt verwezen, stemmen overeen met de nummers van de artikels van het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 en het Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari

6 die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. II. A. 2. ONVERENIGBAARHEDEN: ARTIKEL 64. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden zoals bedoeld in dit artikel. De opdrachtnemer verbindt er zich toe steeds integer te handelen bij de uitvoering van zijn opdracht. Voor meer informatie kan u als onderneming terecht op volgende webpagina die speciaal werd opgericht voor leveranciers en externe partners : II. A. 3. VARIANTEN: ARTIKEL 9. Het indienen van vrije varianten is verboden. II. A. 4. OPTIES: ARTIKEL 10. Het indienen van vrije opties is verboden. II. A. 5. PERCELEN: ARTIKEL 11. Deze opdracht bestaat uit één perceel. II. A. 6. PRIJSVASTSTELLING: ARTIKEL 13. Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst. Dit betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. Deze eenheidsprijzen hebben betrekking op het onderhoud van een bepaald Netapp hardwarecomponent gedurende een bepaalde trimester (excl. BTW maar inclusief alle andere kosten). Het per trimester te betalen bedrag wordt bepaald door de eenheidsprijzen van de verschillende Netapp hardwarecomponenten te vermenigvuldigen met het aantal in onderhoud zijnde Netapp hardwarecomponenten. Wijzigingen in het aantal in onderhoud zijnde Netapp hardwarecomponenten worden steeds per e- mail aan de inschrijver gemeld op een door de inschrijver opgegeven adres en gaan in de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de bestellingsbrief per werd ter kennis gebracht. De kennisgevingsdatum wordt bepaald door de verzendingsdatum van de , tenzij de inschrijver kan bewijzen dat hij pas later heeft kennisgenomen van de bestellingsbrief. Indien dit niet de start van een nieuw trimester is zal de te betalen prijs proportioneel afgeleid worden van de eenheidsprijs. 6

7 Indien de aanbestedende overheid een bepaald Netapp hardwarecomponent in onderhoud wenst te nemen waarvoor geen eenheidsprijs werd opgegeven, of de configuratie van bepaalde componenten ingrijpend wenst te veranderen, zal deze eenheidsprijs in onderling overleg tussen de aanbestedende overheid en de inschrijver worden bepaald. Indien de aanbestedende overheid en de inschrijver niet tot een akkoord komen zal de aanbestedende overheid van ambtswege een eenheidsprijs bepalen, rekening houdend met de door de inschrijver opgegeven eenheidsprijzen voor gelijkaardige Netapphardwarecomponenten. Er wordt daarnaast ook een forfaitair uurtarief gevraagd voor interventies in regie. Dit voor het uitvoeren van bijkomende interventies op gelijkaardige hardwarecomponenten die niet onder de opgegeven lijst van III. D. Te onderhouden Netapp hardwarecomponenten vallen. Er wordt een uurtarief gevraagd voor interventies binnen de standaard werkuren, evenals buiten de standaard werkuren (bv. in het weekend). Als vermoedelijke hoeveelheden voor het onderdeel interventies worden 16 uren tijdens de standaard werkuren en 8 uren buiten de standaard werkuren voorzien. De opgegeven hoeveelheden worden enkel gegeven ter informatie (zonder verplichting tot afname) teneinde de prijs van de offerte voor dit onderdeel te kunnen bepalen met betrekking tot de gunning van de opdracht. De in dit bestek opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en worden enkel ter informatie gegeven teneinde de prijs van de offerte te kunnen bepalen voor de gunning van de opdracht. De aanbestedende overheid gaat geen enkele verbintenis aan om diensten te verwerven voor de geraamde hoeveelheden en plaatst haar bestellingen in functie van haar behoeften. De aanbestedende overheid is niet verplicht om een minimale hoeveelheid te bestellen. II. A. 7. PRIJSOPGAVE EN INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN: ARTIKELS 16 EN 19. De prijzen worden in euro opgegeven. Alle kosten, maatregelen en lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht alsook heffingen welke de opdracht belasten, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde, vallen ten laste van de inschrijver en worden verondersteld te zijn begrepen in de prijs van de opdracht. De inschrijver is verplicht de aanslagvoet van de belasting over de toegevoegde waarde in zijn offerte te vermelden. II. A. 8. PRIJSHERZIENING: ARTIKEL 20. De eenheidsprijzen voor het onderhoud van de componenten die het voorwerp zijn van deze overheidsopdracht kunnen jaarlijks geïndexeerd worden op de eerste dag van de maand volgend op elke verjaardag van de sluiting van de overheidsopdracht met de firma aan wie een bepaald perceel toegewezen is. De firma richt hiertoe een verzoek via mail of post aan de aanbestedende overheid ten laatste een maand voorafgaand aan deze datum. Verzoeken die na deze datum geschieden kunnen niet in aanmerking genomen worden. Als basis wordt het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2015 genomen op basis De aanpassing gebeurt volgens de formule : Dagprijs x nieuw indexcijfer. Aanvangsindexcijfer De aangepaste bedragen worden afgerond naar het hogere veelvoud van één euro. II. A. 9. PRIJSONDERZOEK: ARTIKEL 21. Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 7

8 De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. II. A. 10. VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE: ARTIKEL 80 EN 82. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte verplicht moet invullen op de bij het bestek behorende formulieren. De offerte moet door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend. II. A. 11. TAALGEBRUIK: ARTIKEL 53. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met het opdrachtgevend bestuur. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het opdrachtgevend bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. II. A. 12. INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTE: De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB Plaatsing. De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting op woensdag 9 september 2015 om 14 uur op het volgende adres: Vlaamse overheid Afdeling Ellips, 3 de verdiep, lokaal 3.19 Koning Albert II-laan 35, bus Brussel De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Indien meerdere personen samen moeten optreden (gezamenlijke bevoegdheid, combinatie), moeten zij elk een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening plaatsen ofwel moet uit de toegevoegde documenten de machtiging blijken om namens meerdere personen of ondernemingen de offerte elektronisch te ondertekenen. Een gescande handtekening is onvoldoende. Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eid, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website 8

9 of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) II. A. 13. VERBINTENISTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS: ARTIKEL 57. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 3 maanden, ingaande de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes. II. A. 14. GUNNINGSCRITERIA: ARTIKEL 107. De gunningscriteria, en hun respectievelijke weging, zijn: - Op 60 van de 100 punten: de prijs. Om de prijs van de opdracht te bepalen met betrekking tot de gunning van de opdracht worden de vermoedelijke hoeveelheden zoals omschreven in deel III van dit bestek vermenigvuldigd met de door de inschrijver opgegeven eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen hebben betrekking enerzijds op het onderhoud van een bepaald Netapp hardwarecomponent gedurende een bepaald trimester (excl. BTW maar inclusief alle andere kosten) en anderzijds op het forfaitair uurtarief voor interventies in regie vermenigvuldigd met de vermoedelijke hoeveelheden. Voor de bepaling van het aantal punten die behaald worden voor het criterium prijs wordt gebruik gemaakt van onderstaande formule: De score voor de prijs wordt als volgt bepaald: (30+((mediaan van de prijzen - opgegeven prijs)/4.000)), tenzij dit een resultaat geeft groter dan de maximale score, dan wordt de maximale score behaald, of kleiner dan 0, dan wordt de score 0 behaald. Concreet betekent dit dat een offerte die precies op de mediaan van de ontvangen prijzen ligt exact 30 punten behaalt. Per inclusief BTW in meer of in min zakt of stijgt de score met 1 punt. Het maximaal te behalen aantal punten is 60, hogere scores worden herleid naar dit getal. Het minimaal te behalen aantal punten is 0, lagere scores worden herleid naar dit getal. Om de mediaan te bepalen wordt enkel rekening gehouden met de offertes die formeel en materieel regelmatig zijn en die na een prijsonderzoek kunnen weerhouden worden. - Op 40 van de 100 punten: de kwaliteit, onderverdeeld als volgt: a) de kwaliteit van de meldings- en opvolgprocedure (10 punten); b) de kwaliteit van het aangeboden onderhoud (15 punten); c) de volledigheid van aanbod componenten in onderhoud (15 punten). De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht niet toe te wijzen en eventueel opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze. 9

10 II. B. Administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari II. B. 1. LIJST VAN DE BEPALINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS WAARVAN WORDT AFGEWEKEN: - De regels betreffende de borgtocht: artikelen 25, 28 en 29 van de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten. Zie ook paragrafen II.B.3, II.B.4 en II.B.5 van dit bestek. - De regels betreffende de uitvoeringstermijnen: artikel 147 van de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten. Zie ook paragraaf II.B.10 van dit bestek. - De regels betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering: artikels 46 en 154 van de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten. Zie ook paragraaf II.B.7 van dit bestek. II. B. 2. VERTROUWELIJKHEID: ARTIKEL 18. De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. II. B. 3. BEDRAG VAN DE BORGTOCHT: ARTIKEL 25. Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van de oorspronkelijke aannemingssom en wordt afgerond naar het hoger tiental in euro. Als berekeningsbasis wordt uitgegaan van het bedrag van het eerste trimester onderhoud vermenigvuldigd met vier. Het bedrag van het eerste trimester onderhoud wordt bekomen door het bestelde onderhoud te vermenigvuldigen met de opgegeven eenheidsprijzen van dit eerste trimester. II. B. 4. AANPASSING VAN DE BORGTOCHT: ARTIKEL 28. In tegenstelling tot artikel 28 van de algemene uitvoeringsregels zal geen aanpassing van de borgtocht geëist worden tijdens de uitvoering van de opdracht. De borgstelling van 5% van de oorspronkelijke aannemingssom (berekend op basis van de onderhoudskost van het eerste trimester vermenigvuldigd met vier) geldt als een forfaitaire borgtocht, ongeacht het aantal Netapp hardwarecomponenten dat in onderhoud genomen worden. Er zal dus geen aanpassing van de borgtocht of nieuwe borgtocht vereist zijn bij een aanpassing van het aantal in onderhoud zijnde Netapp hardwarecomponenten. Er wordt in voorkomend geval afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden om de administratie van deze opdracht sterk te vereenvoudigen, en dit zowel voor de aanbestedende overheid als voor de inschrijvers. II. B. 5. VERZUIM VAN BORGSTELLING: ARTIKEL 29. Verzuim van borgstelling binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht geeft aanleiding tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen. In dat geval wordt een straf opgelegd ten belope van twee procent van de oorspronkelijke aannemingssom zoals berekend overeenkomstig punt II.B.3. 10

11 II. B. 6. IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTNEMER: ARTIKEL 44. De opdrachtnemer wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn wanneer de prestaties niet voltooid zijn binnen de uitvoeringstermijn of wanneer de prestaties niet werden uitgevoerd volgens de voorschriften. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de opdracht, met uitzondering van de laattijdige uitvoering (zie punt II. B. 7. van dit bijzonder bestek), worden in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan een afschrift onmiddellijk bij ter post aangetekende brief aan de opdrachtnemer wordt gezonden. II. B. 7. BOETEN WEGENS LAATTIJDIGE UITVOERING: ARTIKEL 46 EN 154. In geval van niet-naleving van de uitvoeringstermijnen zal een boete wegens laattijdige uitvoering opgelegd worden. Het louter verstrijken van de uitvoeringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. Alle voorschriften betreffend de boeten wegens laattijdige uitvoering treden van rechtswege in werking zonder enige kennisgeving of bericht. Ingeval van niet-naleving van de gestelde uitvoeringstermijnen zullen onderstaande boetes wegens laattijdige uitvoering opgelegd worden: - Het louter verstrijken van de vastgestelde uitvoeringstermijn brengt van rechtswege een forfaitaire sanctie mee van 250,00 en dit cumulatief per hardwarecomponent. - Bovenop deze forfaitaire sanctie wordt per hardwarecomponent (of systeem waar deze component integraal en onlosmakelijk deel van uitmaakt), per kalenderdag vertraging een boete opgelegd gelijk aan 25% van de eenheidsprijs van het betrokken hardwarecomponent (of systeem waar deze component integraal en onlosmakelijk deel van uitmaakt), met een maximum van 200%. De eenheidsprijzen hebben betrekking op het correctief onderhoud van een bepaalde hardwarecomponent (of hardwaresysteem dat niet meer, of niet meer volledig operationeel is waar de component integraal en onlosmakelijk deel van uitmaakt) gedurende een bepaald trimester, excl. BTW maar inclusief alle andere kosten. Of de boete opgelegd wordt op basis van eenheidsprijs van de component of eenheidsprijs van het systeem waar de component onlosmakelijk deel van uitmaakt, wordt overlegd, maar finaal heeft de aanbestedende overheid beslissingsrecht. - Als systeem gebruiken we de kleinste eenheid waarvoor prijs dient opgegeven te worden in dit bestek, en waarbinnen het defect zich voordoet. Vb1 Bij defecte disk zal de eenheidsprijs van de shelf/server in rekening gebracht worden bij berekening van de boete wegens laattijdige uitvoering. Vb2 bij een defecte cachemodule in een opslagsysteem zal de prijs van de controller in rekening gebracht worden bij de berekening van de boete wegens laattijdige uitvoering. II. B. 8. BETALINGSMODALITEITEN EN VOORSCHOTTEN: ARTIKEL 66. De prestaties kunnen per trimester gefactureerd en betaald worden bij de aanvang van het betrokken trimester waarvoor het recht op onderhoud voor de hardwarecomponenten bekomen wordt. Het per trimester te betalen bedrag wordt bepaald door de eenheidsprijzen van de verschillende hardwarecomponenten te vermenigvuldigen met het aantal in onderhoud zijnde hardwarecomponenten. Wijzigingen in het aantal in onderhoud zijnde hardwarecomponenten worden steeds per brief aan de inschrijver gemeld op het door de inschrijver hiertoe opgegeven adres en gaan in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de bestellingsbrief per werd ter kennis gebracht. De kennisgevingsdatum wordt bepaald door de verzendingsdatum van de , tenzij de inschrijver kan bewijzen dat hij pas later heeft kennisgenomen van de bestelbrief. Indien dit niet de start van een nieuw trimester is zal de te betalen prijs proportioneel afgeleid worden van de eenheidsprijs. Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten. 11

12 II. B. 9. NAZICHT VAN DE DIENSTEN EN BETALINGSPROCEDURE: ARTIKELS 150 EN 160. De factuur geldt als schuldvordering. De betaling vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur, of 30 dagen na het beëindigen van de diensten indien de factuur voor het beëindigen wordt ontvangen of de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat. De Vlaamse overheid is sinds 2013 gestart met het digitaal verwerken van inkomende facturen. Uw factuur zal voortaan op een centraal adres gescand worden. U dient daarom uw facturen naar onderstaand adres te sturen: Postkamer Facturatie Koning Albert II-laan 19 bus Brussel U dient steeds op de factuur het inkoopordernummer apart te vermelden. Om de automatische verwerking van de facturen te optimaliseren, vragen we u tevens om de onderstaande richtlijnen te volgen: Bezorg uw facturen in één exemplaar. Gebruik geen nietjes. Als uw factuur uit verschillende pagina s bestaat of bijlagen bevat, voegt u die los toe. Vermijd gekleurde achtergronden. Er is eveneens de mogelijkheid om de facturen als pdf-bestand naar het centraal adres van de Postkamer Facturatie te versturen: Bovendien mag u ook e-facturen zenden naar entiteiten van de Vlaamse Overheid. a) De elektronische factuur moet u indienen via het platform Mercurius. U kunt ofwel uw factuur gratis invoeren op het Mercuriusplatform, ofwel gebruik maken van een dienstverlener van uw keuze. b) Bijkomende informatie over de e-factuur, het Mercuriusplatform, de dienstverleners en de aangeboden ondersteuning vindt u op c) U kunt gratis deelnemen aan een informatiesessie naar keuze. d) Alvorens u start met elektronisch factureren naar een entiteit van de Vlaamse overheid meldt u zich als leverancier eenmalig op e) U wordt als leverancier van de Vlaamse overheid ondersteund. Tijdens deze begeleiding ontvangt u alle informatie over de e-factuur en de wijze van verzending. f) De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro s of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro s of andere schadelijke instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd. Mede door een intense samenwerking rond e-facturatie tussen het Europese, Belgische en Vlaamse bestuursniveau zal e-facturatie in de komende jaren de standaard worden. De Vlaamse overheid wil tegen 1 januari 2017 nog slechts overwegend e-facturen ontvangen. Het is sterk aanbevolen hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen. II. B. 10. UITVOERINGSTERMIJNEN: ARTIKEL 147. De uitvoeringstermijn voor herstellingen wordt in uren bepaald. Onder uitvoeringstermijn voor herstellingen wordt verstaan de vastgestelde termijn om het materiaal te herstellen of te vervangen. Deze termijn wordt nader gespecificeerd onder titel III. C. Herstelling van dit bijzonder bestek. De uitvoeringstermijn voor componentwijzigingen wordt in maanden bepaald. Onder uitvoeringstermijn voor componentwijzigingen wordt verstaan de vastgestelde termijn om materiaal toe te voegen aan of te verwijderen uit het contract. Deze termijn wordt nader gespecificeerd onder 12

13 titel III.D. Te onderhouden hardwarecomponenten. II. B. 11. MINIMALE HOEVEELHEDEN: ARTIKEL 148. De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en worden enkel gegeven ter informatie teneinde de prijs van de offerte te kunnen bepalen met betrekking tot de gunning van de opdracht. De aanbestedende overheid gaat echter geen enkele verbintenis aan om diensten te verwerven voor de geraamde hoeveelheden en plaatst haar bestellingen in functie van haar behoeften. De aanbestedende overheid is niet verplicht om een minimale hoeveelheid te bestellen. De dienstverlener is verplicht om gevolg te geven aan alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen van de opdracht, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die samenhangen met het voorwerp van de opdracht en binnen de perken ervan blijven. II. B. 12. PLAATS VAN DIENSTVERLENING: ARTIKEL 149. De te onderhouden Netapp hardwarecomponenten kunnen zich op één van onderstaande adressen bevinden: - Vlaamse overheid Ellipsgebouw, verdieping -1 Koning Albert II-laan 35, bus Brussel - Vlaamse overheid Anna Bijns gebouw, 3 de verdieping Lange Kievitstraat Antwerpen II. B. 13. RECHTSVORDERINGEN: ARTIKEL 73. Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. Het Belgisch recht is van toepassing op de aangegane verbintenissen. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven. II. B. 14. NON-DISCRIMINATIE. De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). 13

14 De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement. Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit verband. De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 14

15 4. III. FUNCTIONELE EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN III. A. Omschrijving van de opdracht. Hardwareherstellingen: Deze opdracht betreft het correctief onderhoud van verschillende hardwarecomponenten voor een periode van 36 maanden. Deze periode loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober Onder correctief onderhoud dient men te verstaan alle tussenkomsten die noodzakelijk zijn om defecte hardwarecomponenten binnen de gestelde termijnen opnieuw in perfecte staat van werking te stellen. Deze tussenkomsten gebeuren gratis bij de aanbestedende overheid ter plaatse. Installaties worden als defect beschouwd als deze niet meer functioneren conform de specificaties van de fabrikant. Soft- en firmware: de aanbestedende overheid dient, gedurende de looptijd van het onderhoudscontract, onbeperkt en gratis het recht te verkrijgen om alle in onderhoud zijnde Netapp hardwarecomponenten en de daarop aanwezige gelicentiëerde software van firmware upgrades en software updates te voorzien. Indien gevraagd, moet de inschrijver deze kosteloos ter beschikking stellen en kosteloos installeren. Het tijdstip van deze installatie zal in overleg bepaald worden, maar finaal heeft de aanbestedende overheid het beslissingsrecht over het precieze tijdstip van installatie. Dit tijdstip kan zowel binnen als buiten de normale werkuren zijn. Ook hardwarespecifieke software valt indien voorkomend onder deze clausule. Interventies in regie: In uitzonderlijke gevallen kan de aanbestedende overheid verzoeken aan de inschrijver om een interventie uit te voeren met een (reserve)component die niet opgesomd staat in de lijst onder III. D. Te onderhouden Netapp hardwarecomponenten (bv. wanneer de Netapp hardwarecomponent tijdens het contract zou uitvallen en niet op korte termijn kan hersteld worden). Er wordt voor dergelijke interventies in regie een forfaitair uurtarief gevraagd, zowel voor interventies binnen de standaard werkuren, als buiten de standaard werkuren (bv. in het weekend). Als vermoedelijke hoeveelheden voor het onderdeel interventies worden 16 uren tijdens de standaard werkuren en 8 uren buiten de standaard werkuren voorzien. III. B. Meldings- en opvolgprocedure. De inschrijver moet een meldings- en opvolgprocedure voorstellen aan de aanbestedende overheid. Bij de beoordeling van deze procedure zal aandacht geschonken worden aan de traceerbaarheid van de meldingen en het gebruiksgemak van de procedure. Bij die meldingsprocedure moet de mogelijkheid voorzien worden telefonisch contact te hebben met de inschrijver, ook om een defect te melden. Deze melding moet dan, omwille van de traceerbaarheid, bevestigd kunnen worden door een ander, eventueel elektronisch, middel. De defecten moeten 7 dagen op 7 en 24u op 24u gemeld kunnen worden. De opvolgprocedure moet ook voorzien in een periodiek of bij afspraak vastgelegd overleg tussen de aanbestedende overheid en de inschrijver om de tijdens de voorbije periode ingediende meldingen te overlopen en eventuele verbeteringen in de procedures te bespreken. III. C. Herstelling. Bij een defect met dienstverlening hinderende of onderbrekende gevolgen dient de nodige hardware binnen de 4 uur na de melding bij het aanwezig te zijn, net zoals de technieker die de herstelling gaat uitvoeren. Voor dit soort defecten moet de dienstverlening terug operationeel zijn binnen een termijn van 48 uur na de melding, 7 dagen op 7. De dienstverlening wordt als operationeel beschouwd eens het systeem opnieuw functioneert zonder merkelijke hinder in gebruik. Het oordeel hierover wordt overlegd, maar finaal heeft de aanbestedende overheid beslissingsrecht. Bij andere defecten, waarbij de dienstverlening niet in het gedrang komt, zoals bijvoorbeeld het falen van één disk, volstaat dat het stuk de volgende werkdag aanwezig is, net zoals de uitvoerder, indien noodzakelijk voor de herstelling. Dit alles zonder bijkomende kost voor de aanbestedende 15

16 overheid. De ernst van het defect en dus de termijn waarin de acties horen te gebeuren wordt in onderling overleg bepaald, maar finaal heeft de aanbestedende overheid beslissingsrecht. Onderdelen die nodig zijn teneinde de defecte hardwarecomponent te herstellen worden 7 dagen op 7 gratis door de inschrijver geleverd. De hersteltijd start vanaf het ogenblik van melding door het. Een defect hardwarecomponent is slechts hersteld indien de component weer functioneert conform de specificaties van de fabrikant, hetgeen bevestigd moet worden door de aanbestedende overheid. Indien er voor een herstelling of voor verder gesupporteerde werking volgens de specificaties van de fabrikant, bijkomende software of updates ervan noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld firmware, drivers, ) dienen deze eveneens gratis ter beschikking gesteld te worden door de inschrijver. 16

17 III. D. Te onderhouden Netapp hardwarecomponenten. Onderstaande lijst is een opsomming van de te onderhouden Netapp hardwarecomponenten. De opgegeven componenten en hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden en worden enkel gegeven ter informatie teneinde de prijs van de offerte te kunnen bepalen voor de gunning van de opdracht. De aanbestedende overheid gaat geen enkele verbintenis aan om diensten te verwerven voor de geraamde hoeveelheden en plaatst haar bestellingen in functie van haar behoeften. Wijzigingen in het aantal in onderhoud zijnde Netapp hardwarecomponenten worden steeds per aan de inschrijver gemeld op een door de inschrijver opgegeven adres en gaan in de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de bestellingsbrief per werd ter kennis gebracht. De kennisgevingsdatum wordt bepaald door de verzendingsdatum van de , tenzij de inschrijver kan bewijzen dat hij pas later heeft kennisgenomen van de bestelbrief. Indien dit niet de start van een nieuw trimester is zal de te betalen prijs proportioneel afgeleid worden van de eenheidsprijs. Indien de aanbestedende overheid een bepaald Netapp hardwarecomponent in onderhoud wenst te nemen waarvoor geen eenheidsprijs werd opgegeven, of de configuratie van bepaalde componenten ingrijpend wenst te veranderen, zal deze eenheidsprijs in onderling overleg tussen de aanbestedende overheid en de inschrijver worden bepaald. Indien de aanbestedende overheid en de inschrijver niet tot een akkoord komen binnen de 2 maanden na eerste vraag tot toevoeging component, zal de aanbestedende overheid van ambtswege een eenheidsprijs bepalen. Dit rekening houdend met de door de inschrijver opgegeven eenheidsprijzen voor gelijkaardige Netapphardwarecomponenten. De eenheidsprijzen hebben betrekking op het onderhoud van een bepaald Netapp hardwarecomponent gedurende een bepaalde trimester (excl. BTW maar inclusief alle andere kosten). Het is de taak van de inschrijver om te onderzoeken of bepaalde onderdelen onder fabrieksgarantie zijn. De hardwarecomponenten onder fabrieksgarantie vallen integraal onder dit contract en moeten over hetzelfde onderhoud beschikken. Indien voor een component geen of niet gedurende de hele looptijd onderhoud aangeboden kan worden dient de inschrijver dit duidelijk aan te geven in de tabel. naam merk systeem serienummer extrainfo 0050 NetApp fasdra SHX x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS C NetApp fasdra SHX x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS CC3E 0052 NetApp fasdra SHX A 14 x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS CC3B 17

18 0053 NetApp fasdra SHX x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS CC3C 0054 NetApp fasdrb SHX EDM 14 x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS C NetApp fasdrb SHX EBA 14 x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS C87B 0056 NetApp fasdrb SHX EB2 14 x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS C NetApp fasdrb SHU x HD (1TB, SATA 3.0GB/s) SN FW=OPS BDBE 0058 NetApp fasdra SXH ABC4 14 x HD (300GB, 15k, 0059 NetApp fasdrb SXH ABC6 14 x HD (300GB, 15k, 0060 NetApp fasdra licenties: A-SIS, CIFS, CLUSTER, FCP, FLEXCLONE, HTTP, ISCSI, LSYNCMR, NEARSTORE, NFS, SNAPMIRROR, SNAPRESTORE, SNAPVALIDATOR 0061 NetApp fasdrb licenties: A-SIS, CIFS, CLUSTER, FCP, FLEXCLONE, HTTP, ISCSI, LSYNCMR, NEARSTORE, NFS, SNAPMIRROR, SNAPRESTORE, SNAPVALIDATOR 0062 NetApp fasdra SHX F97F 14 x HD (300GB, 15k, 0063 NetApp fasdra SHX F x HD (300GB, 15k, 18

19 0064 NetApp fasdra SHX F x HD (300GB, 15k, 0065 NetApp fasdra SHX F9A4 14 x HD (300GB, 15k, 0066 NetApp fasdrb SHX F x HD (300GB, 15k, 0067 NetApp fasdrb SHX F99E 14 x HD (300GB, 15k, 0068 NetApp fasdrb SHX F x HD (300GB, 15k, 0069 NetApp fasdrb SHX F9A5 14 x HD (300GB, 15k, 0074 NetApp fasdra SHX x HD (300GB, 15k, 0075 NetApp fasdra SHX x HD (300GB, 15k, 0076 NetApp fasdrb SHX x HD (300GB, 15k, 0077 NetApp fasdrb SHX x HD (300GB, 15k, 0083 NetApp fas node A (fasc) van 3250HA met licenties: nfs, cifs, iscsi, snaprestore, snapmirror,flexclone (verreken hierin ook onderhoudskost op cluster- en managementswitch) 0084 NetApp fas node B (fasd) van 3250HA met licenties: nfs, cifs, iscsi, snaprestore, snapmirror,flexclone (verreken hierin ook onderhoudskost op cluster- en managementswitch) 19

20 0085 NetApp fas shelf 10, DSK SHLF,24x600GB,10K 0086 NetApp fas shelf 11, DSK SHLF,24x600GB,10K 0087 NetApp fas shelf 12, DSK SHLF,24x600GB,10K 0088 NetApp fas shelf 13, DSK SHLF,24x600GB,10K 0089 NetApp fas shelf 14, DSK SHLF,24x600GB,10K 0090 NetApp fas shelf 15, DSK SHLF,24x600GB,10K 0091 NetApp fas shelf 20, SSD SHLF,24x200GB 0096 NetApp fas shelf 16, DSK SHLF, 24x600GB, 10K 20

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2014 Microsoft licenties en Software Assurance Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse overheid Beleidsdomein Kanselarij

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/004/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/005/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid.

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Algemene offerteaanvraag Bestek nr.: AD/LOG/MVD/2012.02 Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Indiening van de inschrijving: ten laatste

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester Open offerteaanvraag Vlaamse Gemeenschap Departement Kanselarij en Bestuur Team Vlaams Bouwmeester Aanstellen van één of meerdere ontwerpbureaus voor ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met. bekendmaking van diensten

Onderhandelingsprocedure met. bekendmaking van diensten Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement Landbouw en Visserij SELECTIELEIDRAAD Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Opdracht nr. CIR-MMP-2017-01 Raamovereenkomst

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie