ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april Nederlands. Prospectus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus"

Transcriptie

1 N MRO FUNS Société d'investissement à Capital Variable Prospectus april 2006 Nederlands Prospectus

2 Inlegvel bij de Nederlandse vertaling van het prospectus van N MRO Funds van april Een aantal Fondsen wordt in Nederland onder twee namen aangeboden. In de eerste kolom treft u de namen aan zoals de Fondsen zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 18 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. In de tweede kolom treft u de namen aan waaronder de betreffende Fondsen tevens worden aangeboden. N MRO Funds - Energy Fund N MRO Energie Fonds N MRO Funds - Materials Fund N MRO asismaterialen Fonds N MRO Funds - Consumer Staples Funds N MRO Consumptiegoederen Fonds N MRO Funds - Telecommunication N MRO Telecom Fonds Services Fund N MRO Funds - Information Technology N MRO Informatietechnologie Fonds Fund N MRO Funds - Financials Fund N MRO Financiële Instellingen Fonds N MRO Funds - Utilities Fund N MRO Nutsbedrijven Fonds N MRO Funds - Industrials Fund N MRO Industrie Fonds N MRO Funds - Consumer iscretionary N MRO Luxegoederen en iensten Fund Fonds N MRO Funds - Europe Equity Fund N MRO Europe Equity Fund N MRO Funds - Euro Equity Fund N MRO Euro Equity Fund N MRO Funds Europe Equity ynamic Fund N MRO Ratio Invest Equity Fund N MRO Funds - Europe High ividend N MRO Europe High Income Equity Equity Fund Fund N MRO Funds - Small Companies N MRO Small Companies Europe Europe Equity Fund Equity Fund N MRO Funds - US Equity Growth Fund N MRO merica Fund N MRO Funds - sian Tigers Equity Fund N MRO sian Tigers Equity Fund N MRO Funds - Sustainable Global Equity N MRO uurzame Wereld Fonds Fund N MRO Funds - Euro Government ond Fund N MRO Euro Staatsobligatie Fonds N MRO Funds - Euro Credit ond Fund N MRO Euro Credit ond Fund N MRO Funds - High Yield ond Fund N MRO High Yield ond Fund N MRO Funds - Stable Euro ond Fund N MRO Rente ividend Fonds

3 N MRO Funds Inhoudsopgave 3 elangrijke informatie en definities 6 eschrijving van de Fondsen 8 andelenfondsen - wereld 9 Global Emerging Markets Equity Fund 11 Global Equity Growth Fund 12 Global Equity Value Fund 13 Global Leader Fund 14 Global Property Equity Fund 16 High ividend Equity Fund (EUR) 18 Sustainable Global Equity Fund 19 andelenfondsen - regio en land 20 sia Pacific High ividend Equity Fund 22 sian Tigers Equity Fund 24 ehavioural Finance Japan Fund 25 razil Equity Fund 27 China Equity Fund 29 enmark Equity Fund 31 Eastern Europe Equity Fund 33 Euro Equity Fund 34 Europe Equity Fund 35 Europe Equity ynamic Fund 36 Europe Equity Growth Fund 37 Europe Equity Revival Fund 38 Europe High ividend Equity Fund (Euro) 39 Germany Equity Fund 40 India Equity Fund 42 Japan Equity Fund 43 Latin merica Equity Fund 45 Netherlands Equity Fund 46 Nordic Equity Fund 48 Russia Equity Fund 50 Small Companies Europe Equity Fund 51 Switzerland Equity Fund 52 US Equity Growth Fund 53 US Equity Value Fund 54 andelenfondsen - sector 55 iotech Fund 56 Consumer iscretionary Fund 57 Consumer Staples Fund 58 Energy Fund 60 Financials Fund 61 Health Care Fund 63 Industrials Fund 64 Information Technology Fund 66 Materials Fund 67 Telecommunication Services Fund 68 Utilities Fund 69 Portefeuillefondsen 70 Europe Opportunities Fund 72 Lifecycle Fund 2015* 74 Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund 1* 96 Model Fund 2* 98 Model Fund 3* 100 Model Fund Model Fund Model Fund US Opportunities Fund 108 Obligatiefondsen Euro ond Fund 111 bsolute Return ond Fund (Euro)* 113 sia ond Fund* 115 Czech Crown ond Fund* 116 enmark ond Fund* 117 Euro ond Fund* 118 Euro Credit ond Fund* 119 Euro Government ond Fund* 120 Euro Inflation-Linked ond Fund* 121 Euro Plus Fund* 122 Europe ond Fund* 123 Europe Convertible ond Fund* 124 Global ond Fund* 126 Global ond Fund lrenta* 128 Global Emerging Markets ond Fund (Euro)* 130 Global Emerging Markets ond Fund (US)* 132 Global Inflation-Linked ond Fund (EUR)* 134 High Yield ond Fund (Euro)* 135 High Yield ond Fund (US)* 136 Preferred Securities Fund* 138 Stable Euro ond Fund* 140 Sustainable Global Credit Fund* 142 US ond Fund* 143 Rentegroeifondsen Interest Growth Fund Euro 145 Interest Growth Fund CZK* 147 Interest Growth Fund (Euro)* 148 Interest Growth Fund (US)* 150 Risicofactoren 152 eleggingsrestricties en beleggingstechnieken 161 eleggen in onze Fondsen 161 andelenklassen 161 I: Kapitalisatieaandelen (Institutioneel). 163 Overig beleid inzake andelentransacties 168 e SICV 168 ctiviteiten en structuur 168 irectie 169 ienstverleners 171 lgemene regels 173 Verdere Informatie * aflossingen en/of dividenden kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting krachtens de Europese Spaarrichtlijn (zie voor verdere informatie het hoofdstuk "Fiscale aspecten") * aflossingen en/of dividenden kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting krachtens de Europese Spaarrichtlijn (zie voor verdere informatie het hoofdstuk "Fiscale aspecten")

4 elangrijke informatie en definities N MRO Funds Prospectus 3 it Prospectus geeft een beschrijving van de N MRO Funds, met inbegrip van de beleggingsdoelstellingen en -strategieën, de belangrijkste risico's, de kosten en de ondernemingsstructuur. Ook wordt beschreven hoe andelen kunnen worden gekocht, verkocht en omgewisseld. Elk Fonds kan verschillende n andelen uitgeven, welke een eigen tariefstructuur, minimuminleg, dividendbeleid, Referentievaluta of andere specifieke kenmerken kunnen hebben. Naast dit Volledige Prospectus, waarin alle Fondsen worden beschreven, is er voor elk Fonds een Financiële ijsluiter. eze Financiële ijsluiters bevatten performancegegevens die niet zijn opgenomen in dit Volledige Prospectus. e irectie van N MRO Funds is verantwoordelijk voor de informatie in dit Prospectus en heeft alle redelijke zorgvuldigheid betracht om de feitelijke juistheid en volledigheid van dit Prospectus te waarborgen. Het Prospectus, de Financiële ijlsuiters, het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarbericht indien dit van latere datum is (met inbegrip van informatie uit eventuele andere bronnen die daarin genoemd worden) zijn de enige toegestane bron van informatie inzake het aanbieden van andelen in deze Fondsen. Iedere persoon die u informatie verschaft die niet in overeenstemming is met het Prospectus, is daartoe niet bevoegd. Wanneer u belegt op basis van die informatie is dat geheel voor eigen risico. Van elke wezenlijke verandering met betrekking tot N MRO Funds, zoals de toevoeging, wijziging of verwijdering van een Fonds of beleggingsbeleid, zal vervolgens melding worden gemaakt door middel van een addendum bij, of een aangepaste versie van, het Prospectus. Het Prospectus dient te worden vergezeld van het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarbericht, indien dit van latere datum is, van deze Fondsen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wij adviseren u het Prospectus grondig te lezen alvorens over te gaan tot belegging. it geldt met name voor de paragrafen over risico. Indien u vragen heeft adviseren wij u nadrukkelijk een bevoegd financieel adviseur te raadplegen. Landen waar de andelen van de Fondsen zijn geregistreerd e Fondsen van N MRO Funds voldoen aan eel I van de Wet van 20 december 2002 (zie voor nadere informatie het hoofdstuk "e SICV") en andelen van de Fondsen zijn wettig verkrijgbaar voor beleggers in een groot aantal landen, waaronder de meeste lidstaten van de Europese Unie. Hieronder volgt de volledige lijst van landen waar andelen van de Fondsen zijn geregistreerd. ctuele informatie kan worden geraadpleegd op onder "Service Centre/download Centre/F Registration Overview." Europese Unie (EU) Oostenrijk elgië Tsjechië enemarken Finland Frankrijk uitsland Griekenland Ierland Italië Luxemburg Nederland Slowakije Spanje Zweden Verenigd Koninkrijk Niet-EU Chili Gibraltar Hongkong Jersey Liechtenstein Macau Noorwegen Peru Singapore Zuid-Korea Zwitserland Taiwan e verspreiding van dit Prospectus, het aanbieden van andelen in Fondsen of het beleggen in andelen van Fondsen is uitsluitend wettelijk toegestaan in rechtsgebieden waar de andelen zijn geregistreerd voor verkoop aan het publiek. it Prospectus vormt geen aanbod in enige jurisdictie of in enige situatie waarin dit volgens de regelgeving niet zou zijn toegestaan. Het is uw verantwoordelijkheid zich op de hoogte te stellen van, en te handelen conform, de wet- en regelgeving die op u van toepassing is met betrekking tot het Prospectus en andelen van de Fondsen. In geval van tegenstrijdigheden als gevolg van de vertaling van het Prospectus, is de Engelse versie leidend. e andelen zijn niet geregistreerd onder de United States Securities ct van 1933 zoals gewijzigd (de 'Securities ct') noch is de SICV geregistreerd onder de United States Investment Company ct van 1940 zoals gewijzigd. e aandelen mogen derhalve niet worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, in de Verenigde Staten van merika of in staten, gebiedsdelen, bezittingen of andere gebieden die vallen onder de jurisdictie van de Verenigde Staten van merika (de "Verenigde Staten"), of aan of ten bate van enig persoon in de Verenigde Staten. Volgens Regulation S van de Securities ct wordt hieronder onder meer verstaan een staatsburger of ingezetene van de Verenigde Staten of een samenwerkingsverband, onderneming of andere entiteit die georganiseerd of opgericht is volgens de wetten van de Verenigde Staten of enig politiek onderdeel daarvan. ijgevolg kunnen andelen die worden verworven door een persoon in de Verenigde Staten verplicht worden

5 4 N MRO Funds Prospectus ingekocht door de SICV. it Prospectus mag niet worden verstrekt in de Verenigde Staten. Niettegenstaande het voorgaande mogen de andelen worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of ten bate van een persoon in de Verenigde Staten wanneer dit gebeurt met de voorafgaande toestemming van de SICV en op zodanige wijze dat deze overdracht is vrijgesteld van registratie volgens de genoemde wetten van de Verenigde Staten. e andelen mogen in Japan niet aan het publiek worden aangeboden tenzij hiervoor een registratieverklaring conform de Japanse effectenwetgeving is gedeponeerd bij de lokale toezichthouder. e Vennootschap heeft geen registratieverklaring voor effecten ten behoeve van een aanbieding aan het publiek gedeponeerd in Japan en heeft op dit moment ook geen plannen voor het deponeren van een dergelijk verklaring. andelen en andelenklassen kunnen niettemin onderhands worden geplaatst bij een beperkt aantal beleggers, met inbegrip van buitenlandse instellingen voor collectieve belegging, ingevolge de Japanse wet op beleggingstrusts en beleggingsmaatschappijen. ls het aantal Japanse houders van andelen van een relevant fonds na een inschrijving, conversie of overdracht van andelen groter blijkt te zijn dan het volgens de Japanse wet- en regelgeving bepaalde maximum, behoudt de SICV zich het recht voor om die inschrijving, conversie of overdracht ongedaan te maken.

6 efinities e onderstaande begrippen hebben binnen de context van dit document de volgende specifieke betekenis: andeelhouder Elke persoon of entiteit die andelen van een Fonds bezit. andelenkoers e Intrinsieke Waarde per andeel andelen van een Fonds aandelen in één Fonds of sommige of alle Fondsen. N MRO Funds Zie "e SICV" dministrateur State Street ank Luxembourg S.. eheerder Een vennootschap die door de eheermaatschappij is aangesteld om het dagelijks beheer van de beleggingen van een Fonds of een deel daarvan te verzorgen. eheermaatschappij of Manager e vennootschap die optreedt als aangewezen beheermaatschappij van de SICV in de zin van de Wet en waaraan de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid, de administratie en marketing is gedelegeerd, N MRO Investment Funds S.. ewaarder e bewaarder van de SICV, Mellon Global Securities Services.V.,via haar Luxemburgse vestiging oekjaar Het boekjaar van de SICV, dat loopt van 1 mei tot en met 30 april CET Centraal Europese Tijd ag van Waardebepaling Elke dag waarop een Fonds een andelenkoers berekent. Hieronder wordt elke Werkdag verstaan, behalve dagen waarop de waardebepaling van andelen is opgeschort (dit kan zich onder bepaalde omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld op dagen voor een belangrijk deel van de beleggingen geen koersen beschikbaar zijn doordat de markt gesloten is of in verband met feestdagen). e SICV N MRO Funds, de parapluvennootschap voor de Fondsen die worden beschreven in het Prospectus. (In dit document verwijst "SICV" zowel naar de SICV als naar alle Fondsen, tenzij de context anders vereist). e Wet e Luxemburgse wet van 20 december 2002 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging, waarin volgens de Luxemburgse wetgeving ICE richtlijn EEC/85/611 van de Europese Raad, zoals laatstelijk gewijzigd, is omgezet. irectie e irectie van de SICV istributeurs Elke natuurlijke of rechtspersoon die andelen aan het publiek aanbiedt. EU e Europese Unie Fonds, Fondsen Een fonds dat of sommige of alle fondsen die deel uitmaken van de SICV of de portefeuille van dat fonds/die fondsen. Geldmarktinstrumenten Instrumenten die gewoonlijk verhandeld worden op de geldmarkt, die liquide zijn er waarvan de waarde te allen tijde nauwkeurig kan worden vastgesteld. Gereglementeerde markt Een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke effectenmarkt Grandfathered onds Schuldtitels waarvan het rendement tot en met uiterlijk 31 december 2010 is vrijgesteld van belastingen zoals beschreven in Spaarrichtlijn 2003/48/EC van de EU. Specifiek zijn dit in het eigen land of in het buitenland uitgegeven obligaties en andere effecten die in eerste instantie zijn uitgegeven voor 1 maart 2001 of waarvan het eerste Prospectus voor die datum is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten en waarvoor na 1 maart 2002 geen aanvullende emissies van verhandelbare effecten hebben plaatsgevonden. Groep edrijven die tot één groep zijn samengevoegd ten behoeve van het opstellen van geconsolideerde rekeningen (zoals gedefinieerd volgens richtlijn 83/349/EEC of volgens erkende internationale verslaggevingsregels) en die als één enkele entiteit worden beschouwd voor de berekening van de limieten volgens artikel 43 van de Wet. Houder van het Register State Street ank Luxembourg S.. IC Een instelling voor collectieve belegging ICE Een instelling van collectieve belegging in effecten. Elke andelen in een Fonds waarvan het vermogen op dezelfde wijze zal worden belegd als dat van andere n, maar die een eigen tariefstructuur, minimuminleg, dividendbeleid, Referentievaluta of andere specifieke kenmerken kan hebben. (n) andelen Een of sommige of alle n andelen die door de Fondsen worden aangeboden. Lidstaat Een lidstaat van de EU. Nominee Elke natuurlijke of rechtspersoon die andelen registreert op de eigen naam maar deze aanhoudt ten behoeve van de rechtmatige eigenaar. OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Partijen e eheermaatschappij, eheerders, ewaarder, dministrateur, Houder van het Register en istributeurs en de verbonden entiteiten, directie, functionarissen en aandeelhouders daarvan. N MRO Funds Prospectus 5 Prospectus it document, het Prospectus van N MRO Funds Referentievaluta e valuta die wordt gebruikt voor het berekenen van het beleggingsresultaat van een Fonds en voor boekhoudkundige doeleinden; deze kan afwijken van de valuta waarin de beleggingen van een Fonds luiden. Richtlijn Richtlijn 85/611/EEC van de Europese Raad van 20 december 1985, zoals laatstelijk aangepast, welke betrekking heeft op de coördinatie van wetten, regelingen en administratieve bepalingen ten aanzien van ICE's. Settlement-datum e datum waarop een transactie in andelen wordt afgerekend (momenteel uiterlijk drie dagen na de transactie). Statuten e statuten van de SICV zoals laatstelijk gewijzigd TER e total expense ratio, ofwel totale kostenratio: het totale bedrag van de jaarlijkse kosten van een Fonds als percentage van het gemiddelde vermogen van het Fonds. Toezichthouder e Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg of de betreffende toezichthoudende instantie in rechtsgebieden waar de SICV is geregistreerd voor verkoop aan het publiek. U Een vroegere, huidige of toekomstige andeelhouder of een agent daarvan. Verhandelbare Schuldtitels, Verhandelbare andelen, Verhandelbare Preferente, Waarden Verhandelbare Effecten van elk aangegeven type of gelijkwaardig aan dit type of andere verhandelbare effecten waaraan het recht is verbonden om dergelijke verhandelbare effecten te kopen of verkopen door inschrijving of omwisseling Verkort Prospectus Een verkort Prospectus voor een individueel Fonds, zoals wettelijk voorgeschreven. Volledige Prospectus it document Werkdag Elke dag waarop banken in de stad Luxemburg voor het publiek geopend zijn Wij, ons e SICV en/of één of meerdere N MRO bedrijven, zoals bepaald door de context. fkortingen van valuta 's CHF Zwitserse frank CZK Tsjechische kroon KK eense kroon EUR Euro GP Pond sterling JPY Japanese yen SEK Zweedse kroon US merikaanse dollar

7 6 N MRO Funds Prospectus eschrijving van de Fondsen Op de volgende pagina's vindt u een beschrijving van de Fondsen van N MRO Funds. e Fondsen zijn onderverdeeld in vier basiscategorieën: andelen-, Portefeuille-, Obligatie- en Rentegroeifondsen. In de beschrijvingen wordt voor elk Fonds ingegaan op de beleggingsdoelstelling en de soort strategie die de beheerder zal toepassen teneinde de doelstelling te verwezenlijken en worden de belangrijkste risico's genoemd waarmee een belegger in het betreffende Fonds te maken kan krijgen. Ook wordt informatie gegeven over het type belegger waarvoor het betreffende Fonds interessant kan zijn. Wij merken hierbij op dat er geen garantie kan worden gegeven dat een Fonds zijn doelstelling zal verwezenlijken. Na de beschrijving per Fonds volgt uitvoerige informatie over risico's en over het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties van de Fondsen. andelenfondsen e doelstelling van de andelenfondsen is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn, waarbij het principe van risicospreiding wordt toegepast door het vermogen te beleggen in een diversiteit van effecten, zoals aandelen van verschillende bedrijven of uit verschillende sectoren of landen. Elk andelenfonds zal het vermogen voor ten minste tweederde beleggen in een gevarieerd scala van Verhandelbare andelen of aan aandeel-gerelateerde Verhandelbare Effecten uit het geografische gebied of land, de marktsector of categorie of luidend in de valuta zoals aangegeven in de naam van het andelenfonds. Het resterende eenderde deel van het vermogen van elk Fonds mag worden belegd in overige Verhandelbare andelen die zijn uitgegeven door ondernemingen die deel uitmaken van een erkende index die representatief is voor het land, obligaties, overige schuldtitels of Geldmarktinstrumenten. andelenfondsen mogen niet meer dan 10% van het vermogen beleggen in participaties van ICE's of andere IC's. Opties, swaps, futures en andere derivaten mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een andelenfonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. Portefeuillefondsen e doelstelling van de Portefeuillefondsen is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn en het genereren van dividendinkomsten waarbij het beleggingsrisico op een vooraf bepaald niveau moet blijven. Elk Portefeuillefonds past het principe van risicospreiding toe door het vermogen te beleggen in een diversiteit van effecten, zoals aandelen van verschillende bedrijven of uit verschillende sectoren of landen. Elk Portefeuillefonds belegt in een gevarieerd scala van Verhandelbare andelen (met inbegrip van aandelen van vastgoedmaatschappijen), Overdraagbare Schuldtitels met uiteenlopende looptijden, Geldmarktinstrumenten en andere toegestane instrumenten, waaronder eventueel ook effecten van andere instellingen voor collectieve belegging. eleggingen in participaties van ICE's of andere IC's mogen maximaal 49% van het vermogen van het Fonds vertegenwoordigen. Opties, swaps, futures en andere derivaten mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een Portefeuillefonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. Obligatiefondsen e doelstelling van de Obligatiefondsen is het realiseren van een totaalrendement op lange termijn door een combinatie van rentebaten en vermogensgroei. Elk Obligatiefonds past het principe van risicospreiding toe door het vermogen te beleggen in een diversiteit van effecten, zoals leningen van verschillende bedrijven of uit verschillende sectoren of landen. Elk Obligatiefonds zal het vermogen voor ten minste tweederde beleggen in een gevarieerd scala van Overdraagbare Schuldtitels (waaronder vastrentende effecten, mortgage-backed securities (MS), asset-backed securities (S) en nul-couponobligaties) en mogen transacties aangaan zoals caps, floors en collars. Elk Obligatiefonds zal het vermogen voor ten minste tweederde beleggen in Verhandelbare Schuldtitels uit het geografische gebied of land, de marktsector of categorie of luidend in de valuta zoals aangegeven in de naam van het Obligatiefonds. Elk Obligatiefonds (met uitzondering van het Europe Convertible ond Fund, dat het vermogen voor ten minste tweederde zal beleggen in Converteerbare Obligaties) zal alle onderstaande beperkingen ten aanzien van beleggingen in de hieronder genoemde financiële activa, die in totaal niet meer dan eenderde van het vermogen van het betreffende Fonds mogen vertegenwoordigen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het vermogen van een Fonds mag worden belegd in Converteerbare Obligaties of obligaties waaraan warrants zijn verbonden; (ii) maximaal eenderde van het vermogen van een Fonds mag worden belegd in Geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het vermogen van een Fonds mag worden belegd in Verhandelbare andelen. Obligatiefondsen mogen niet meer dan 10% van het vermogen beleggen in participaties van ICE's of andere IC's. Opties, swaps, futures en andere derivaten mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een Obligatiefonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. Rentegroeifondsen e doelstelling van de Rentegroeifondsen is het realiseren van het hoogste rendement dat verenigbaar is met het instandhouden van het vermogen en de liquiditeit. Elk Rentegroeifonds past het principe van risicospreiding toe door het vermogen voor tenminste tweederde te beleggen in een gespreide portefeuille van kortlopende Verhandelbare Schuldtitels, rentedragende Verhandelbare Effecten, en overige geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit en met een relatief korte looptijd, mits op het tijdstip van aankoop (i) de initiële of resterende looptijd niet langer is dan 12 maanden, rekening houdend met eventuele daaraan verbonden financiële instrumenten, of de voorwaarden voor die effecten bepalen dat de rente tenminste één keer per jaar wordt aangepast, of (ii) de initiële of resterende looptijd langer is dan 12 maanden maar de gemiddelde looptijd van de beleggingen van het betreffende Fonds niet langer is dan 12 maanden. eze effecten mogen zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door overheidsinstellingen, supranationale organisaties of ondernemingen. Elk Rentegroeifonds mag het resterende derde deel van het vermogen beleggen in andere Geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden. Op accessoir e basis mag een Rentegroeifonds andere soorten liquide beleggingen aanhouden, zoals deposito's, en beleggen in warrants. Rentegroeifondsen mogen niet meer dan

8 N MRO Funds Prospectus 7 10% van het vermogen beleggen in participaties van ICE's of andere IC's. Opties en futures mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een Rentegroeifonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. e beleggingen van elk Fonds zullen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. Zie het hoofdstuk eleggingsrestricties en beleggingstechnieken voor nadere informatie over de toegestane beleggingen en de restricties met betrekking tot de toepassing daarvan voor elk Fonds.

9 8 N MRO Funds Prospectus andelenfondsen - wereld andelenfondsen - wereld andelenfondsen - wereld 9 Global Emerging Markets Equity Fund 11 Global Equity Growth Fund 12 Global Equity Value Fund 14 Global Property Equity Fund 16 High ividend Equity Fund (EUR) 18 Sustainable Global Equity Fund 13 Global Leader Fund

10 N MRO Funds Prospectus 9 N MRO Funds Global Emerging Markets Equity Fund Een goed gespreide, actief beheerde portefeuille om te profiteren van de langetermijngroei van opkomende marktern wereldwijd. eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de opkomende markten wereldwijd op een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van ondernemingen die gevestigd zijn in opkomende markten wereldwijd, of daar het grootste deel van hun omzet of winst behalen. liquiditeit en hogere transactiekosten, terwijl de beleggingsinformatie mogelijk onvolledig of onbetrouwbaar is. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds stelt een regio- en landenallocatie vast op basis van politieke en economische factoren. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij de selectie van aandelen en het bepalen van hun weging in de portefeuille naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan beleggingen die een aantrekkelijker groeipotentieel lijken te bieden. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in gereglementeerde markten in de volgende opkomende landen: rgentinië, razilië, Chili, China, Colombia, Egypte, de Filippijnen, Hongarije, India, Indonesië, Israël, Jordanië, Korea, Maleisië, Marokko, Mexico, Pakistan, Peru, Polen, Rusland, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Venezuela en Zuid-frika. eleid en restricties Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in aandelen in opkomende landen wereldwijd streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds het hoogste risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Risico opkomende markten Het marktrisico kan in opkomende landen aanzienlijk groter zijn. it zal met name het geval zijn in landen met bijvoorbeeld een autoritair regime, politieke instabiliteit of hoge belastingen. In vergelijking met ontwikkelde landen kunnen de aandelenmarkten in deze landen worden gekenmerkt door een grotere volatiliteit, een geringere Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,75% 1,75% 1,75% 1,00% Service Fee 0,45% 0,45% 0,45% 0,42% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/05 2,06% - 2,81% 1,67% Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen andelenfondsen - wereld

11 10 N MRO Funds Prospectus Referentievaluta: US dollar Vermogen: 1.012,9 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 89,11% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. N MRO sset Management (sia) Ltd. I ISIN-code LU LU LU LU Minimumbedrag eerste inleg US 250 US 250 US 250 US 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg US 250 US 250 US 250 US Introductie 11 juli februari oktober mei 2004 ividenduitkering Neen Jaarlijks Neen Neen andelenfondsen - wereld

12 N MRO Funds Prospectus 11 N MRO Funds Global Equity Growth Fund* Vermogensgroei via gespreide, mondiale aandelenportefeuille. *e naam van het fonds is gewijzigd van Global Equity Fund in Global Equity Growth Fund, eze wijziging wordt van kracht per 1 mei eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van emittenten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt bij zijn beleggingsbeslissingen gebruik van fundamentele research. ij de allocatie aan regio's, landen en sectoren richt de eheerder zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. anen verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij het vaststellen van allocaties en het selecteren van individuele aandelen naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan beleggingen die een aantrekkelijker groeipotentieel lijken te bieden. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/05 1,66% - 2,41% - Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen andelenfondsen - wereld Referentievaluta: US dollar Vermogen: 63,5 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 117,91% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. I ISIN-code LU Niet uitgegeven LU Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg US 250 US 250 US 250 US 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg US 250 US 250 US 250 US Introductie 27 mei 1998 Niet uitgegeven 15 oktober 2001 Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen Neen

13 12 N MRO Funds Prospectus N MRO Funds Global Equity Value Fund Op zoek naar ondergewaardeerde aandelen wereldwijd met koerspotentieel op lange termijn. andelenfondsen - wereld eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van emittenten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt bij zijn beleggingsbeslissingen gebruik van fundamentele research en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als kasstroom, boekwaarde en dividendrendement. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij de selectie van aandelen naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan fondsen die op dit moment ondergewaardeerd lijken te zijn en waarvan de koers in de toekomst mogelijk zal stijgen. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% istributievergoeding Geen Geen 0,75% TER oekjaar 2004/05 1,64% - - Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Referentievaluta: Euro Vermogen: 58,2 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 123,04% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. ISIN-code LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Introductie 16 december 2002 Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen

14 N MRO Funds Prospectus 13 N MRO Funds Global Leader Fund eleggen in mondiale sectorleiders voor totaalrendement op lange termijn. eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen in markten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds stelt de allocatie aan regio's, landen en sectoren vast en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. Het Fonds spreidt de beleggingen weliswaar over een groot aantal sectoren, maar belegt binnen elke sector slechts in een zeer beperkt aantal toonaangevende ondernemingen, ongeacht hun omvang. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. geïnteresseerd zijn in een belegging die gebruikmaakt van een specifieke methodologie streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een zeer hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Concentratierisico ij spreiding van het vermogen over een relatief gering aantal bedrijven neemt de volatiliteit van het Fonds toe en kunnen schommelingen in de aandelenkoers van één enkel bedrijf een versterkt effect op de performance van het Fonds hebben. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% istributievergoeding Geen Geen 0,75% TER oekjaar 2004/05 1,76% - - Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% andelenfondsen - wereld Referentievaluta: Euro Vermogen: 5,3 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 272,43% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. ISIN-code LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Introductie 29 april 2002 Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen

15 14 N MRO Funds Prospectus andelenfondsen - wereld N MRO Funds Global Property Equity Fund Een gespreid, actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in vooraanstaande vastgoedmaatschappijen. e eerste uitgifte van klasse aandelen in het N MRO Funds - Global Property Equity Fund vangt aan op 2 juni 2006 om uur (Luxemburgse tijd) en sluit diezelfde dag om uur (Luxemburgse tijd). ij eerste uitgifte zal de koers van de klasse aandelen in het N MRO Funds - Global Property Equity Fund US 50 bedragen, in zijn geheel te voldoen en met een minimuminleg van US 250. etaling voor aandelen waarop gedurende die periode is ingeschreven, dient uiterlijk 8 juni 2006 te geschieden. e Vennootschap behoudt zich het recht voor de eerste uitgifte in te trekken, te wijzigen of te beëindigen of orders geheel of gedeeltelijk te weigeren. Indien de Vennootschap besluit de eerste uitgifte van klasse aandelen in het N MRO Funds - Global Property Equity Fund in te trekken, te wijzigen of te beëindigen, dan zullen beleggers daarover naar behoren worden geïnformeerd en zal het Prospectus dienovereenkomstig worden aangepast. e eheerder kan aanspraak maken op een beheervergoeding van 1,50% per jaar ten laste van het vermogen van het N MRO Funds - Global Property Equity Fund als compensatie voor verleende diensten ten behoeve van het portefeuillebeheer. e irectie heeft de benoeming van N MRO sset Management (Netherlands).V. als eheerder van het Fonds goedgekeurd. eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoog totaalrendement op een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van vooraanstaande vastgoedmaatschappijen over de hele wereld, met name beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in vastgoed, projectontwikkeling en bouwbedrijven. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds stelt de allocatie aan regio's, landen en sectoren vast en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een gematigd hoog risicoprofiel. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/ Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen

16 N MRO Funds Prospectus 15 Referentievaluta: US dollar Vermogen: n.b. (nieuw fonds) Omloopsnelheid portefeuille: n.b. (nieuw fonds) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. N MRO sset Management (sia) Ltd. N MRO sset Management (US), Inc. I ISIN-code Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg US 250 US 250 US 250 US 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg US 250 US 250 US 250 US Introductie 05 juni 2006 Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen Neen andelenfondsen - wereld

17 16 N MRO Funds Prospectus N MRO Funds High ividend Equity Fund (EUR) Gespreid, actief beheerd fonds, dat wereldwijd belegt in aandelen met een hoog dividendrendement. andelenfondsen - wereld eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoog totaalrendement (gemeten in euro) op een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van ondernemingen verspreid over de hele wereld die dividend uitkeren. e referentievaluta van het Fonds is de euro, zoals ook blijkt uit de valutaaanduiding tussen haakjes in de naam van het Fonds. e referentievaluta wordt gebruikt voor de performancemeting en voor boekhoudkundige doeleinden en hoeft niet gelijk te zijn aan de valuta waarin wordt belegd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt bij zijn beleggingsbeslissingen gebruik van fundamentele research en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als dividendrendement, stabiliteit van de kasstroom en waarderingsniveau. e eheerder zal over het algemeen beleggingen die in een andere valuta dan de euro luiden, grotendeels afdekken naar de euro. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij de selectie van aandelen naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. / H / H / H I/ IH eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/ an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een gematigd hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) / H / H / H I/ IH ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen

18 N MRO Funds Prospectus 17 Referentievaluta: Euro Vermogen: n.b. (nieuw fonds) Omloopsnelheid portefeuille: n.b. (nieuw fonds) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. N MRO sset Management (sia) Ltd. N MRO sset Management (US), Inc. / H / H / H I/ IH ISIN-code LU / Niet uitgegeven LU / LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR Introductie 16 mei 2005/ Niet uitgegeven 06 maart 2006/ Volgt Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Jaarlijks/Per kwartaal Neen Neen andelenfondsen - wereld

19 18 N MRO Funds Prospectus N MRO Funds Sustainable Global Equity Fund Gespreid, actief beheerd fonds welke investeert in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen andelenfondsen - wereld eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een totaalrendement dan hoger is dan het rendement van de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen in markten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt gebruik van kwantitatieve technieken om te profiteren van markttrends. an- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op factoren als waardering, risico, momentum, groei, liquiditeit, omvang, sector en macro-economische situatie. e eheerder van het Fonds heeft een uitgebreide reeks duurzaamheidscriteria ontwikkeld (milieu-, sociale, ethische en corporate governance-criteria) waaraan individuele bedrijven worden getoetst om de risicograad van het bedrijf op deze terreinen te beoordelen. e duurzaamheidscriteria kunnen leiden tot uitsluiting van bepaalde bedrijven of sectoren. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij het selecteren van individuele effecten naar een brede spreiding over landen, sectoren en bedrijven. eleid en restricties Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoord beleggen geïnteresseerd zijn in een belegging die gebruikmaakt van een specifieke methodologie streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. Referentievaluta: Euro Vermogen: 4,1 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 88,72% (boekjaar per 30 april 2005) Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,75% 1,75% 1,75% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/05 2,02% Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Kapitalförvaltning S I ISIN-code LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR Introductie 03 december 2001 Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen Neen

20 19 N MRO Funds Prospectus andelenfondsen - regio en land andelenfondsen - regio en land andelenfondsen - regio en land 20 sia Pacific High ividend Equity Fund 22 sian Tigers Equity Fund 24 ehavioural Finance Japan Fund 25 razil Equity Fund 27 China Equity Fund 29 enmark Equity Fund 31 Eastern Europe Equity Fund 33 Euro Equity Fund 34 Europe Equity Fund 35 Europe Equity ynamic Fund 36 Europe Equity Growth Fund 37 Europe Equity Revival Fund 38 Europe High ividend Equity Fund (Euro) 39 Germany Equity Fund 40 India Equity Fund 42 Japan Equity Fund 43 Latin merica Equity Fund 45 Netherlands Equity Fund 46 Nordic Equity Fund 48 Russia Equity Fund 50 Small Companies Europe Equity Fund 51 Switzerland Equity Fund 52 US Equity Growth Fund 53 US Equity Value Fund

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Maart 2013 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Oktober 2012 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie