ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april Nederlands. Prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus"

Transcriptie

1 N MRO FUNS Société d'investissement à Capital Variable Prospectus april 2006 Nederlands Prospectus

2 Inlegvel bij de Nederlandse vertaling van het prospectus van N MRO Funds van april Een aantal Fondsen wordt in Nederland onder twee namen aangeboden. In de eerste kolom treft u de namen aan zoals de Fondsen zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 18 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. In de tweede kolom treft u de namen aan waaronder de betreffende Fondsen tevens worden aangeboden. N MRO Funds - Energy Fund N MRO Energie Fonds N MRO Funds - Materials Fund N MRO asismaterialen Fonds N MRO Funds - Consumer Staples Funds N MRO Consumptiegoederen Fonds N MRO Funds - Telecommunication N MRO Telecom Fonds Services Fund N MRO Funds - Information Technology N MRO Informatietechnologie Fonds Fund N MRO Funds - Financials Fund N MRO Financiële Instellingen Fonds N MRO Funds - Utilities Fund N MRO Nutsbedrijven Fonds N MRO Funds - Industrials Fund N MRO Industrie Fonds N MRO Funds - Consumer iscretionary N MRO Luxegoederen en iensten Fund Fonds N MRO Funds - Europe Equity Fund N MRO Europe Equity Fund N MRO Funds - Euro Equity Fund N MRO Euro Equity Fund N MRO Funds Europe Equity ynamic Fund N MRO Ratio Invest Equity Fund N MRO Funds - Europe High ividend N MRO Europe High Income Equity Equity Fund Fund N MRO Funds - Small Companies N MRO Small Companies Europe Europe Equity Fund Equity Fund N MRO Funds - US Equity Growth Fund N MRO merica Fund N MRO Funds - sian Tigers Equity Fund N MRO sian Tigers Equity Fund N MRO Funds - Sustainable Global Equity N MRO uurzame Wereld Fonds Fund N MRO Funds - Euro Government ond Fund N MRO Euro Staatsobligatie Fonds N MRO Funds - Euro Credit ond Fund N MRO Euro Credit ond Fund N MRO Funds - High Yield ond Fund N MRO High Yield ond Fund N MRO Funds - Stable Euro ond Fund N MRO Rente ividend Fonds

3 N MRO Funds Inhoudsopgave 3 elangrijke informatie en definities 6 eschrijving van de Fondsen 8 andelenfondsen - wereld 9 Global Emerging Markets Equity Fund 11 Global Equity Growth Fund 12 Global Equity Value Fund 13 Global Leader Fund 14 Global Property Equity Fund 16 High ividend Equity Fund (EUR) 18 Sustainable Global Equity Fund 19 andelenfondsen - regio en land 20 sia Pacific High ividend Equity Fund 22 sian Tigers Equity Fund 24 ehavioural Finance Japan Fund 25 razil Equity Fund 27 China Equity Fund 29 enmark Equity Fund 31 Eastern Europe Equity Fund 33 Euro Equity Fund 34 Europe Equity Fund 35 Europe Equity ynamic Fund 36 Europe Equity Growth Fund 37 Europe Equity Revival Fund 38 Europe High ividend Equity Fund (Euro) 39 Germany Equity Fund 40 India Equity Fund 42 Japan Equity Fund 43 Latin merica Equity Fund 45 Netherlands Equity Fund 46 Nordic Equity Fund 48 Russia Equity Fund 50 Small Companies Europe Equity Fund 51 Switzerland Equity Fund 52 US Equity Growth Fund 53 US Equity Value Fund 54 andelenfondsen - sector 55 iotech Fund 56 Consumer iscretionary Fund 57 Consumer Staples Fund 58 Energy Fund 60 Financials Fund 61 Health Care Fund 63 Industrials Fund 64 Information Technology Fund 66 Materials Fund 67 Telecommunication Services Fund 68 Utilities Fund 69 Portefeuillefondsen 70 Europe Opportunities Fund 72 Lifecycle Fund 2015* 74 Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund 1* 96 Model Fund 2* 98 Model Fund 3* 100 Model Fund Model Fund Model Fund US Opportunities Fund 108 Obligatiefondsen Euro ond Fund 111 bsolute Return ond Fund (Euro)* 113 sia ond Fund* 115 Czech Crown ond Fund* 116 enmark ond Fund* 117 Euro ond Fund* 118 Euro Credit ond Fund* 119 Euro Government ond Fund* 120 Euro Inflation-Linked ond Fund* 121 Euro Plus Fund* 122 Europe ond Fund* 123 Europe Convertible ond Fund* 124 Global ond Fund* 126 Global ond Fund lrenta* 128 Global Emerging Markets ond Fund (Euro)* 130 Global Emerging Markets ond Fund (US)* 132 Global Inflation-Linked ond Fund (EUR)* 134 High Yield ond Fund (Euro)* 135 High Yield ond Fund (US)* 136 Preferred Securities Fund* 138 Stable Euro ond Fund* 140 Sustainable Global Credit Fund* 142 US ond Fund* 143 Rentegroeifondsen Interest Growth Fund Euro 145 Interest Growth Fund CZK* 147 Interest Growth Fund (Euro)* 148 Interest Growth Fund (US)* 150 Risicofactoren 152 eleggingsrestricties en beleggingstechnieken 161 eleggen in onze Fondsen 161 andelenklassen 161 I: Kapitalisatieaandelen (Institutioneel). 163 Overig beleid inzake andelentransacties 168 e SICV 168 ctiviteiten en structuur 168 irectie 169 ienstverleners 171 lgemene regels 173 Verdere Informatie * aflossingen en/of dividenden kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting krachtens de Europese Spaarrichtlijn (zie voor verdere informatie het hoofdstuk "Fiscale aspecten") * aflossingen en/of dividenden kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting krachtens de Europese Spaarrichtlijn (zie voor verdere informatie het hoofdstuk "Fiscale aspecten")

4 elangrijke informatie en definities N MRO Funds Prospectus 3 it Prospectus geeft een beschrijving van de N MRO Funds, met inbegrip van de beleggingsdoelstellingen en -strategieën, de belangrijkste risico's, de kosten en de ondernemingsstructuur. Ook wordt beschreven hoe andelen kunnen worden gekocht, verkocht en omgewisseld. Elk Fonds kan verschillende n andelen uitgeven, welke een eigen tariefstructuur, minimuminleg, dividendbeleid, Referentievaluta of andere specifieke kenmerken kunnen hebben. Naast dit Volledige Prospectus, waarin alle Fondsen worden beschreven, is er voor elk Fonds een Financiële ijsluiter. eze Financiële ijsluiters bevatten performancegegevens die niet zijn opgenomen in dit Volledige Prospectus. e irectie van N MRO Funds is verantwoordelijk voor de informatie in dit Prospectus en heeft alle redelijke zorgvuldigheid betracht om de feitelijke juistheid en volledigheid van dit Prospectus te waarborgen. Het Prospectus, de Financiële ijlsuiters, het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarbericht indien dit van latere datum is (met inbegrip van informatie uit eventuele andere bronnen die daarin genoemd worden) zijn de enige toegestane bron van informatie inzake het aanbieden van andelen in deze Fondsen. Iedere persoon die u informatie verschaft die niet in overeenstemming is met het Prospectus, is daartoe niet bevoegd. Wanneer u belegt op basis van die informatie is dat geheel voor eigen risico. Van elke wezenlijke verandering met betrekking tot N MRO Funds, zoals de toevoeging, wijziging of verwijdering van een Fonds of beleggingsbeleid, zal vervolgens melding worden gemaakt door middel van een addendum bij, of een aangepaste versie van, het Prospectus. Het Prospectus dient te worden vergezeld van het meest recente jaarverslag en het meest recente halfjaarbericht, indien dit van latere datum is, van deze Fondsen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wij adviseren u het Prospectus grondig te lezen alvorens over te gaan tot belegging. it geldt met name voor de paragrafen over risico. Indien u vragen heeft adviseren wij u nadrukkelijk een bevoegd financieel adviseur te raadplegen. Landen waar de andelen van de Fondsen zijn geregistreerd e Fondsen van N MRO Funds voldoen aan eel I van de Wet van 20 december 2002 (zie voor nadere informatie het hoofdstuk "e SICV") en andelen van de Fondsen zijn wettig verkrijgbaar voor beleggers in een groot aantal landen, waaronder de meeste lidstaten van de Europese Unie. Hieronder volgt de volledige lijst van landen waar andelen van de Fondsen zijn geregistreerd. ctuele informatie kan worden geraadpleegd op onder "Service Centre/download Centre/F Registration Overview." Europese Unie (EU) Oostenrijk elgië Tsjechië enemarken Finland Frankrijk uitsland Griekenland Ierland Italië Luxemburg Nederland Slowakije Spanje Zweden Verenigd Koninkrijk Niet-EU Chili Gibraltar Hongkong Jersey Liechtenstein Macau Noorwegen Peru Singapore Zuid-Korea Zwitserland Taiwan e verspreiding van dit Prospectus, het aanbieden van andelen in Fondsen of het beleggen in andelen van Fondsen is uitsluitend wettelijk toegestaan in rechtsgebieden waar de andelen zijn geregistreerd voor verkoop aan het publiek. it Prospectus vormt geen aanbod in enige jurisdictie of in enige situatie waarin dit volgens de regelgeving niet zou zijn toegestaan. Het is uw verantwoordelijkheid zich op de hoogte te stellen van, en te handelen conform, de wet- en regelgeving die op u van toepassing is met betrekking tot het Prospectus en andelen van de Fondsen. In geval van tegenstrijdigheden als gevolg van de vertaling van het Prospectus, is de Engelse versie leidend. e andelen zijn niet geregistreerd onder de United States Securities ct van 1933 zoals gewijzigd (de 'Securities ct') noch is de SICV geregistreerd onder de United States Investment Company ct van 1940 zoals gewijzigd. e aandelen mogen derhalve niet worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, in de Verenigde Staten van merika of in staten, gebiedsdelen, bezittingen of andere gebieden die vallen onder de jurisdictie van de Verenigde Staten van merika (de "Verenigde Staten"), of aan of ten bate van enig persoon in de Verenigde Staten. Volgens Regulation S van de Securities ct wordt hieronder onder meer verstaan een staatsburger of ingezetene van de Verenigde Staten of een samenwerkingsverband, onderneming of andere entiteit die georganiseerd of opgericht is volgens de wetten van de Verenigde Staten of enig politiek onderdeel daarvan. ijgevolg kunnen andelen die worden verworven door een persoon in de Verenigde Staten verplicht worden

5 4 N MRO Funds Prospectus ingekocht door de SICV. it Prospectus mag niet worden verstrekt in de Verenigde Staten. Niettegenstaande het voorgaande mogen de andelen worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of ten bate van een persoon in de Verenigde Staten wanneer dit gebeurt met de voorafgaande toestemming van de SICV en op zodanige wijze dat deze overdracht is vrijgesteld van registratie volgens de genoemde wetten van de Verenigde Staten. e andelen mogen in Japan niet aan het publiek worden aangeboden tenzij hiervoor een registratieverklaring conform de Japanse effectenwetgeving is gedeponeerd bij de lokale toezichthouder. e Vennootschap heeft geen registratieverklaring voor effecten ten behoeve van een aanbieding aan het publiek gedeponeerd in Japan en heeft op dit moment ook geen plannen voor het deponeren van een dergelijk verklaring. andelen en andelenklassen kunnen niettemin onderhands worden geplaatst bij een beperkt aantal beleggers, met inbegrip van buitenlandse instellingen voor collectieve belegging, ingevolge de Japanse wet op beleggingstrusts en beleggingsmaatschappijen. ls het aantal Japanse houders van andelen van een relevant fonds na een inschrijving, conversie of overdracht van andelen groter blijkt te zijn dan het volgens de Japanse wet- en regelgeving bepaalde maximum, behoudt de SICV zich het recht voor om die inschrijving, conversie of overdracht ongedaan te maken.

6 efinities e onderstaande begrippen hebben binnen de context van dit document de volgende specifieke betekenis: andeelhouder Elke persoon of entiteit die andelen van een Fonds bezit. andelenkoers e Intrinsieke Waarde per andeel andelen van een Fonds aandelen in één Fonds of sommige of alle Fondsen. N MRO Funds Zie "e SICV" dministrateur State Street ank Luxembourg S.. eheerder Een vennootschap die door de eheermaatschappij is aangesteld om het dagelijks beheer van de beleggingen van een Fonds of een deel daarvan te verzorgen. eheermaatschappij of Manager e vennootschap die optreedt als aangewezen beheermaatschappij van de SICV in de zin van de Wet en waaraan de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid, de administratie en marketing is gedelegeerd, N MRO Investment Funds S.. ewaarder e bewaarder van de SICV, Mellon Global Securities Services.V.,via haar Luxemburgse vestiging oekjaar Het boekjaar van de SICV, dat loopt van 1 mei tot en met 30 april CET Centraal Europese Tijd ag van Waardebepaling Elke dag waarop een Fonds een andelenkoers berekent. Hieronder wordt elke Werkdag verstaan, behalve dagen waarop de waardebepaling van andelen is opgeschort (dit kan zich onder bepaalde omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld op dagen voor een belangrijk deel van de beleggingen geen koersen beschikbaar zijn doordat de markt gesloten is of in verband met feestdagen). e SICV N MRO Funds, de parapluvennootschap voor de Fondsen die worden beschreven in het Prospectus. (In dit document verwijst "SICV" zowel naar de SICV als naar alle Fondsen, tenzij de context anders vereist). e Wet e Luxemburgse wet van 20 december 2002 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging, waarin volgens de Luxemburgse wetgeving ICE richtlijn EEC/85/611 van de Europese Raad, zoals laatstelijk gewijzigd, is omgezet. irectie e irectie van de SICV istributeurs Elke natuurlijke of rechtspersoon die andelen aan het publiek aanbiedt. EU e Europese Unie Fonds, Fondsen Een fonds dat of sommige of alle fondsen die deel uitmaken van de SICV of de portefeuille van dat fonds/die fondsen. Geldmarktinstrumenten Instrumenten die gewoonlijk verhandeld worden op de geldmarkt, die liquide zijn er waarvan de waarde te allen tijde nauwkeurig kan worden vastgesteld. Gereglementeerde markt Een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke effectenmarkt Grandfathered onds Schuldtitels waarvan het rendement tot en met uiterlijk 31 december 2010 is vrijgesteld van belastingen zoals beschreven in Spaarrichtlijn 2003/48/EC van de EU. Specifiek zijn dit in het eigen land of in het buitenland uitgegeven obligaties en andere effecten die in eerste instantie zijn uitgegeven voor 1 maart 2001 of waarvan het eerste Prospectus voor die datum is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten en waarvoor na 1 maart 2002 geen aanvullende emissies van verhandelbare effecten hebben plaatsgevonden. Groep edrijven die tot één groep zijn samengevoegd ten behoeve van het opstellen van geconsolideerde rekeningen (zoals gedefinieerd volgens richtlijn 83/349/EEC of volgens erkende internationale verslaggevingsregels) en die als één enkele entiteit worden beschouwd voor de berekening van de limieten volgens artikel 43 van de Wet. Houder van het Register State Street ank Luxembourg S.. IC Een instelling voor collectieve belegging ICE Een instelling van collectieve belegging in effecten. Elke andelen in een Fonds waarvan het vermogen op dezelfde wijze zal worden belegd als dat van andere n, maar die een eigen tariefstructuur, minimuminleg, dividendbeleid, Referentievaluta of andere specifieke kenmerken kan hebben. (n) andelen Een of sommige of alle n andelen die door de Fondsen worden aangeboden. Lidstaat Een lidstaat van de EU. Nominee Elke natuurlijke of rechtspersoon die andelen registreert op de eigen naam maar deze aanhoudt ten behoeve van de rechtmatige eigenaar. OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Partijen e eheermaatschappij, eheerders, ewaarder, dministrateur, Houder van het Register en istributeurs en de verbonden entiteiten, directie, functionarissen en aandeelhouders daarvan. N MRO Funds Prospectus 5 Prospectus it document, het Prospectus van N MRO Funds Referentievaluta e valuta die wordt gebruikt voor het berekenen van het beleggingsresultaat van een Fonds en voor boekhoudkundige doeleinden; deze kan afwijken van de valuta waarin de beleggingen van een Fonds luiden. Richtlijn Richtlijn 85/611/EEC van de Europese Raad van 20 december 1985, zoals laatstelijk aangepast, welke betrekking heeft op de coördinatie van wetten, regelingen en administratieve bepalingen ten aanzien van ICE's. Settlement-datum e datum waarop een transactie in andelen wordt afgerekend (momenteel uiterlijk drie dagen na de transactie). Statuten e statuten van de SICV zoals laatstelijk gewijzigd TER e total expense ratio, ofwel totale kostenratio: het totale bedrag van de jaarlijkse kosten van een Fonds als percentage van het gemiddelde vermogen van het Fonds. Toezichthouder e Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg of de betreffende toezichthoudende instantie in rechtsgebieden waar de SICV is geregistreerd voor verkoop aan het publiek. U Een vroegere, huidige of toekomstige andeelhouder of een agent daarvan. Verhandelbare Schuldtitels, Verhandelbare andelen, Verhandelbare Preferente, Waarden Verhandelbare Effecten van elk aangegeven type of gelijkwaardig aan dit type of andere verhandelbare effecten waaraan het recht is verbonden om dergelijke verhandelbare effecten te kopen of verkopen door inschrijving of omwisseling Verkort Prospectus Een verkort Prospectus voor een individueel Fonds, zoals wettelijk voorgeschreven. Volledige Prospectus it document Werkdag Elke dag waarop banken in de stad Luxemburg voor het publiek geopend zijn Wij, ons e SICV en/of één of meerdere N MRO bedrijven, zoals bepaald door de context. fkortingen van valuta 's CHF Zwitserse frank CZK Tsjechische kroon KK eense kroon EUR Euro GP Pond sterling JPY Japanese yen SEK Zweedse kroon US merikaanse dollar

7 6 N MRO Funds Prospectus eschrijving van de Fondsen Op de volgende pagina's vindt u een beschrijving van de Fondsen van N MRO Funds. e Fondsen zijn onderverdeeld in vier basiscategorieën: andelen-, Portefeuille-, Obligatie- en Rentegroeifondsen. In de beschrijvingen wordt voor elk Fonds ingegaan op de beleggingsdoelstelling en de soort strategie die de beheerder zal toepassen teneinde de doelstelling te verwezenlijken en worden de belangrijkste risico's genoemd waarmee een belegger in het betreffende Fonds te maken kan krijgen. Ook wordt informatie gegeven over het type belegger waarvoor het betreffende Fonds interessant kan zijn. Wij merken hierbij op dat er geen garantie kan worden gegeven dat een Fonds zijn doelstelling zal verwezenlijken. Na de beschrijving per Fonds volgt uitvoerige informatie over risico's en over het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties van de Fondsen. andelenfondsen e doelstelling van de andelenfondsen is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn, waarbij het principe van risicospreiding wordt toegepast door het vermogen te beleggen in een diversiteit van effecten, zoals aandelen van verschillende bedrijven of uit verschillende sectoren of landen. Elk andelenfonds zal het vermogen voor ten minste tweederde beleggen in een gevarieerd scala van Verhandelbare andelen of aan aandeel-gerelateerde Verhandelbare Effecten uit het geografische gebied of land, de marktsector of categorie of luidend in de valuta zoals aangegeven in de naam van het andelenfonds. Het resterende eenderde deel van het vermogen van elk Fonds mag worden belegd in overige Verhandelbare andelen die zijn uitgegeven door ondernemingen die deel uitmaken van een erkende index die representatief is voor het land, obligaties, overige schuldtitels of Geldmarktinstrumenten. andelenfondsen mogen niet meer dan 10% van het vermogen beleggen in participaties van ICE's of andere IC's. Opties, swaps, futures en andere derivaten mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een andelenfonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. Portefeuillefondsen e doelstelling van de Portefeuillefondsen is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn en het genereren van dividendinkomsten waarbij het beleggingsrisico op een vooraf bepaald niveau moet blijven. Elk Portefeuillefonds past het principe van risicospreiding toe door het vermogen te beleggen in een diversiteit van effecten, zoals aandelen van verschillende bedrijven of uit verschillende sectoren of landen. Elk Portefeuillefonds belegt in een gevarieerd scala van Verhandelbare andelen (met inbegrip van aandelen van vastgoedmaatschappijen), Overdraagbare Schuldtitels met uiteenlopende looptijden, Geldmarktinstrumenten en andere toegestane instrumenten, waaronder eventueel ook effecten van andere instellingen voor collectieve belegging. eleggingen in participaties van ICE's of andere IC's mogen maximaal 49% van het vermogen van het Fonds vertegenwoordigen. Opties, swaps, futures en andere derivaten mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een Portefeuillefonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. Obligatiefondsen e doelstelling van de Obligatiefondsen is het realiseren van een totaalrendement op lange termijn door een combinatie van rentebaten en vermogensgroei. Elk Obligatiefonds past het principe van risicospreiding toe door het vermogen te beleggen in een diversiteit van effecten, zoals leningen van verschillende bedrijven of uit verschillende sectoren of landen. Elk Obligatiefonds zal het vermogen voor ten minste tweederde beleggen in een gevarieerd scala van Overdraagbare Schuldtitels (waaronder vastrentende effecten, mortgage-backed securities (MS), asset-backed securities (S) en nul-couponobligaties) en mogen transacties aangaan zoals caps, floors en collars. Elk Obligatiefonds zal het vermogen voor ten minste tweederde beleggen in Verhandelbare Schuldtitels uit het geografische gebied of land, de marktsector of categorie of luidend in de valuta zoals aangegeven in de naam van het Obligatiefonds. Elk Obligatiefonds (met uitzondering van het Europe Convertible ond Fund, dat het vermogen voor ten minste tweederde zal beleggen in Converteerbare Obligaties) zal alle onderstaande beperkingen ten aanzien van beleggingen in de hieronder genoemde financiële activa, die in totaal niet meer dan eenderde van het vermogen van het betreffende Fonds mogen vertegenwoordigen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het vermogen van een Fonds mag worden belegd in Converteerbare Obligaties of obligaties waaraan warrants zijn verbonden; (ii) maximaal eenderde van het vermogen van een Fonds mag worden belegd in Geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het vermogen van een Fonds mag worden belegd in Verhandelbare andelen. Obligatiefondsen mogen niet meer dan 10% van het vermogen beleggen in participaties van ICE's of andere IC's. Opties, swaps, futures en andere derivaten mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een Obligatiefonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. Rentegroeifondsen e doelstelling van de Rentegroeifondsen is het realiseren van het hoogste rendement dat verenigbaar is met het instandhouden van het vermogen en de liquiditeit. Elk Rentegroeifonds past het principe van risicospreiding toe door het vermogen voor tenminste tweederde te beleggen in een gespreide portefeuille van kortlopende Verhandelbare Schuldtitels, rentedragende Verhandelbare Effecten, en overige geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit en met een relatief korte looptijd, mits op het tijdstip van aankoop (i) de initiële of resterende looptijd niet langer is dan 12 maanden, rekening houdend met eventuele daaraan verbonden financiële instrumenten, of de voorwaarden voor die effecten bepalen dat de rente tenminste één keer per jaar wordt aangepast, of (ii) de initiële of resterende looptijd langer is dan 12 maanden maar de gemiddelde looptijd van de beleggingen van het betreffende Fonds niet langer is dan 12 maanden. eze effecten mogen zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door overheidsinstellingen, supranationale organisaties of ondernemingen. Elk Rentegroeifonds mag het resterende derde deel van het vermogen beleggen in andere Geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden. Op accessoir e basis mag een Rentegroeifonds andere soorten liquide beleggingen aanhouden, zoals deposito's, en beleggen in warrants. Rentegroeifondsen mogen niet meer dan

8 N MRO Funds Prospectus 7 10% van het vermogen beleggen in participaties van ICE's of andere IC's. Opties en futures mogen worden gebruikt voor hedging of ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer. ls een Rentegroeifonds derivaten mag gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zal dit worden aangegeven in de paragraaf over de beleggingsdoelstelling of de beleggingsstrategie van het betreffende Fonds. e beleggingen van elk Fonds zullen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. Zie het hoofdstuk eleggingsrestricties en beleggingstechnieken voor nadere informatie over de toegestane beleggingen en de restricties met betrekking tot de toepassing daarvan voor elk Fonds.

9 8 N MRO Funds Prospectus andelenfondsen - wereld andelenfondsen - wereld andelenfondsen - wereld 9 Global Emerging Markets Equity Fund 11 Global Equity Growth Fund 12 Global Equity Value Fund 14 Global Property Equity Fund 16 High ividend Equity Fund (EUR) 18 Sustainable Global Equity Fund 13 Global Leader Fund

10 N MRO Funds Prospectus 9 N MRO Funds Global Emerging Markets Equity Fund Een goed gespreide, actief beheerde portefeuille om te profiteren van de langetermijngroei van opkomende marktern wereldwijd. eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de opkomende markten wereldwijd op een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van ondernemingen die gevestigd zijn in opkomende markten wereldwijd, of daar het grootste deel van hun omzet of winst behalen. liquiditeit en hogere transactiekosten, terwijl de beleggingsinformatie mogelijk onvolledig of onbetrouwbaar is. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds stelt een regio- en landenallocatie vast op basis van politieke en economische factoren. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij de selectie van aandelen en het bepalen van hun weging in de portefeuille naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan beleggingen die een aantrekkelijker groeipotentieel lijken te bieden. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in gereglementeerde markten in de volgende opkomende landen: rgentinië, razilië, Chili, China, Colombia, Egypte, de Filippijnen, Hongarije, India, Indonesië, Israël, Jordanië, Korea, Maleisië, Marokko, Mexico, Pakistan, Peru, Polen, Rusland, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Venezuela en Zuid-frika. eleid en restricties Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in aandelen in opkomende landen wereldwijd streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds het hoogste risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Risico opkomende markten Het marktrisico kan in opkomende landen aanzienlijk groter zijn. it zal met name het geval zijn in landen met bijvoorbeeld een autoritair regime, politieke instabiliteit of hoge belastingen. In vergelijking met ontwikkelde landen kunnen de aandelenmarkten in deze landen worden gekenmerkt door een grotere volatiliteit, een geringere Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,75% 1,75% 1,75% 1,00% Service Fee 0,45% 0,45% 0,45% 0,42% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/05 2,06% - 2,81% 1,67% Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen andelenfondsen - wereld

11 10 N MRO Funds Prospectus Referentievaluta: US dollar Vermogen: 1.012,9 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 89,11% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. N MRO sset Management (sia) Ltd. I ISIN-code LU LU LU LU Minimumbedrag eerste inleg US 250 US 250 US 250 US 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg US 250 US 250 US 250 US Introductie 11 juli februari oktober mei 2004 ividenduitkering Neen Jaarlijks Neen Neen andelenfondsen - wereld

12 N MRO Funds Prospectus 11 N MRO Funds Global Equity Growth Fund* Vermogensgroei via gespreide, mondiale aandelenportefeuille. *e naam van het fonds is gewijzigd van Global Equity Fund in Global Equity Growth Fund, eze wijziging wordt van kracht per 1 mei eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van emittenten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt bij zijn beleggingsbeslissingen gebruik van fundamentele research. ij de allocatie aan regio's, landen en sectoren richt de eheerder zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. anen verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij het vaststellen van allocaties en het selecteren van individuele aandelen naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan beleggingen die een aantrekkelijker groeipotentieel lijken te bieden. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/05 1,66% - 2,41% - Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen andelenfondsen - wereld Referentievaluta: US dollar Vermogen: 63,5 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 117,91% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. I ISIN-code LU Niet uitgegeven LU Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg US 250 US 250 US 250 US 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg US 250 US 250 US 250 US Introductie 27 mei 1998 Niet uitgegeven 15 oktober 2001 Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen Neen

13 12 N MRO Funds Prospectus N MRO Funds Global Equity Value Fund Op zoek naar ondergewaardeerde aandelen wereldwijd met koerspotentieel op lange termijn. andelenfondsen - wereld eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van emittenten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt bij zijn beleggingsbeslissingen gebruik van fundamentele research en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als kasstroom, boekwaarde en dividendrendement. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij de selectie van aandelen naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan fondsen die op dit moment ondergewaardeerd lijken te zijn en waarvan de koers in de toekomst mogelijk zal stijgen. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% istributievergoeding Geen Geen 0,75% TER oekjaar 2004/05 1,64% - - Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Referentievaluta: Euro Vermogen: 58,2 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 123,04% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. ISIN-code LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Introductie 16 december 2002 Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen

14 N MRO Funds Prospectus 13 N MRO Funds Global Leader Fund eleggen in mondiale sectorleiders voor totaalrendement op lange termijn. eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoger totaalrendement dan de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen in markten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds stelt de allocatie aan regio's, landen en sectoren vast en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. Het Fonds spreidt de beleggingen weliswaar over een groot aantal sectoren, maar belegt binnen elke sector slechts in een zeer beperkt aantal toonaangevende ondernemingen, ongeacht hun omvang. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. geïnteresseerd zijn in een belegging die gebruikmaakt van een specifieke methodologie streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een zeer hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Concentratierisico ij spreiding van het vermogen over een relatief gering aantal bedrijven neemt de volatiliteit van het Fonds toe en kunnen schommelingen in de aandelenkoers van één enkel bedrijf een versterkt effect op de performance van het Fonds hebben. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% istributievergoeding Geen Geen 0,75% TER oekjaar 2004/05 1,76% - - Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% andelenfondsen - wereld Referentievaluta: Euro Vermogen: 5,3 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 272,43% (boekjaar per 30 april 2005) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. ISIN-code LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 Introductie 29 april 2002 Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen

15 14 N MRO Funds Prospectus andelenfondsen - wereld N MRO Funds Global Property Equity Fund Een gespreid, actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in vooraanstaande vastgoedmaatschappijen. e eerste uitgifte van klasse aandelen in het N MRO Funds - Global Property Equity Fund vangt aan op 2 juni 2006 om uur (Luxemburgse tijd) en sluit diezelfde dag om uur (Luxemburgse tijd). ij eerste uitgifte zal de koers van de klasse aandelen in het N MRO Funds - Global Property Equity Fund US 50 bedragen, in zijn geheel te voldoen en met een minimuminleg van US 250. etaling voor aandelen waarop gedurende die periode is ingeschreven, dient uiterlijk 8 juni 2006 te geschieden. e Vennootschap behoudt zich het recht voor de eerste uitgifte in te trekken, te wijzigen of te beëindigen of orders geheel of gedeeltelijk te weigeren. Indien de Vennootschap besluit de eerste uitgifte van klasse aandelen in het N MRO Funds - Global Property Equity Fund in te trekken, te wijzigen of te beëindigen, dan zullen beleggers daarover naar behoren worden geïnformeerd en zal het Prospectus dienovereenkomstig worden aangepast. e eheerder kan aanspraak maken op een beheervergoeding van 1,50% per jaar ten laste van het vermogen van het N MRO Funds - Global Property Equity Fund als compensatie voor verleende diensten ten behoeve van het portefeuillebeheer. e irectie heeft de benoeming van N MRO sset Management (Netherlands).V. als eheerder van het Fonds goedgekeurd. eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoog totaalrendement op een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van vooraanstaande vastgoedmaatschappijen over de hele wereld, met name beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in vastgoed, projectontwikkeling en bouwbedrijven. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds stelt de allocatie aan regio's, landen en sectoren vast en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als financiële positie, concurrentiepositie, winstgevendheid, groeivooruitzichten en kwaliteit van het management. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een gematigd hoog risicoprofiel. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/ Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen

16 N MRO Funds Prospectus 15 Referentievaluta: US dollar Vermogen: n.b. (nieuw fonds) Omloopsnelheid portefeuille: n.b. (nieuw fonds) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. N MRO sset Management (sia) Ltd. N MRO sset Management (US), Inc. I ISIN-code Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg US 250 US 250 US 250 US 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg US 250 US 250 US 250 US Introductie 05 juni 2006 Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen Neen andelenfondsen - wereld

17 16 N MRO Funds Prospectus N MRO Funds High ividend Equity Fund (EUR) Gespreid, actief beheerd fonds, dat wereldwijd belegt in aandelen met een hoog dividendrendement. andelenfondsen - wereld eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een hoog totaalrendement (gemeten in euro) op een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen van ondernemingen verspreid over de hele wereld die dividend uitkeren. e referentievaluta van het Fonds is de euro, zoals ook blijkt uit de valutaaanduiding tussen haakjes in de naam van het Fonds. e referentievaluta wordt gebruikt voor de performancemeting en voor boekhoudkundige doeleinden en hoeft niet gelijk te zijn aan de valuta waarin wordt belegd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt bij zijn beleggingsbeslissingen gebruik van fundamentele research en richt zich primair (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelde markten. an- en verkoopbeslissingen met betrekking tot individuele aandelen worden gebaseerd op factoren als dividendrendement, stabiliteit van de kasstroom en waarderingsniveau. e eheerder zal over het algemeen beleggingen die in een andere valuta dan de euro luiden, grotendeels afdekken naar de euro. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij de selectie van aandelen naar een brede spreiding over landen, sectoren en ondernemingen. eleid en restricties Het vermogen wordt voor maximaal 20% belegd in opkomende markten. Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. op eenvoudige wijze willen beleggen in internationale aandelenmarkten streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. / H / H / H I/ IH eheervergoeding 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/ an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een gematigd hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) / H / H / H I/ IH ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen

18 N MRO Funds Prospectus 17 Referentievaluta: Euro Vermogen: n.b. (nieuw fonds) Omloopsnelheid portefeuille: n.b. (nieuw fonds) eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Investment Management Funds.V. N MRO sset Management (sia) Ltd. N MRO sset Management (US), Inc. / H / H / H I/ IH ISIN-code LU / Niet uitgegeven LU / LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR Introductie 16 mei 2005/ Niet uitgegeven 06 maart 2006/ Volgt Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Jaarlijks/Per kwartaal Neen Neen andelenfondsen - wereld

19 18 N MRO Funds Prospectus N MRO Funds Sustainable Global Equity Fund Gespreid, actief beheerd fonds welke investeert in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen andelenfondsen - wereld eleggingsdoelstelling Het doel van het Fonds is het behalen van een totaalrendement dan hoger is dan het rendement van de internationale aandelenmarkten door het vermogen te beleggen in een actief beheerde portefeuille van Verhandelbare andelen in markten wereldwijd. eleggingsstrategie e eheerder van het Fonds maakt gebruik van kwantitatieve technieken om te profiteren van markttrends. an- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op factoren als waardering, risico, momentum, groei, liquiditeit, omvang, sector en macro-economische situatie. e eheerder van het Fonds heeft een uitgebreide reeks duurzaamheidscriteria ontwikkeld (milieu-, sociale, ethische en corporate governance-criteria) waaraan individuele bedrijven worden getoetst om de risicograad van het bedrijf op deze terreinen te beoordelen. e duurzaamheidscriteria kunnen leiden tot uitsluiting van bepaalde bedrijven of sectoren. Om het risico te verminderen, streeft de eheerder bij het selecteren van individuele effecten naar een brede spreiding over landen, sectoren en bedrijven. eleid en restricties Voor hedging en een efficiënt portefeuillebeheer mag het vermogen in beperkte mate worden belegd in derivaten, waaronder opties en futures. andelenmarktrisico e koersen van aandelen fluctueren dagelijks en kunnen door een groot aantal factoren worden beïnvloed, waaronder politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten, demografische trends en rampen. Valutakoersschommelingen kunnen de performance van het Fonds nadelig beïnvloeden. e strategische analyse van het Fonds of de implementatie daarvan blijft e kans bestaat dat de waarde van bepaalde effecten moeilijk bepaald kan epaalde derivaten kunnen leiden tot een verhoogde volatiliteit van het Fonds of tot verliezen die groter zijn dan de kosten van deze derivaten. fluctuaties in de andelenkoers van het Fonds. geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoord beleggen geïnteresseerd zijn in een belegging die gebruikmaakt van een specifieke methodologie streven naar vermogensgroei op de lange termijn (5 jaar of meer) zich aanzienlijke verliezen kunnen veroorloven, met name op de korte termijn ervaring hebben met de risico's en rendementen van het beleggen in aandelen an elke belegging zijn risico's verbonden en er is dan ook geen garantie dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal realiseren. e waarde van de andelen van het Fonds kan zowel stijgen als dalen, zodat beleggers historische gegevens heeft het Fonds een hoog risicoprofiel. Hieronder wordt een aantal factoren genoemd die het rendement van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden: Landenrisico In bepaalde landen kunnen de marktrisico's groter zijn, met name indien sprake is van een instabiele politieke situatie, het ontbreken van volledige of betrouwbare informatie, marktonregelmatigheden of hoge belastingen. Referentievaluta: Euro Vermogen: 4,1 miljoen (30 april 2005) Omloopsnelheid portefeuille: 88,72% (boekjaar per 30 april 2005) Jaarlijkse kosten eze worden ten laste van het vermogen van het Fonds gebracht. I eheervergoeding 1,75% 1,75% 1,75% 0,70% Service Fee 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% istributievergoeding Geen Geen 0,75% Geen TER oekjaar 2004/05 2,02% Transactiekosten eze kosten worden direct door de andeelhouders voldaan bij aankoop, verkoop of conversie van andelen in het Fonds. Maximale Transactiekosten voor andeelhouders (% van andelenprijs) I ankoop 5,25% 5,25% 5,25% Geen Verkoop/conversie 1,00% 1,00% 1,00% Geen eheermaatschappij: N MRO Investment Funds S.. eheerder: N MRO Kapitalförvaltning S I ISIN-code LU Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven Minimumbedrag eerste inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR 1 miljoen Minimumbedrag vervolg inleg EUR 250 EUR 250 EUR 250 EUR Introductie 03 december 2001 Niet uitgegeven Niet uitgegeven Niet uitgegeven ividenduitkering Neen Ja Neen Neen

20 19 N MRO Funds Prospectus andelenfondsen - regio en land andelenfondsen - regio en land andelenfondsen - regio en land 20 sia Pacific High ividend Equity Fund 22 sian Tigers Equity Fund 24 ehavioural Finance Japan Fund 25 razil Equity Fund 27 China Equity Fund 29 enmark Equity Fund 31 Eastern Europe Equity Fund 33 Euro Equity Fund 34 Europe Equity Fund 35 Europe Equity ynamic Fund 36 Europe Equity Growth Fund 37 Europe Equity Revival Fund 38 Europe High ividend Equity Fund (Euro) 39 Germany Equity Fund 40 India Equity Fund 42 Japan Equity Fund 43 Latin merica Equity Fund 45 Netherlands Equity Fund 46 Nordic Equity Fund 48 Russia Equity Fund 50 Small Companies Europe Equity Fund 51 Switzerland Equity Fund 52 US Equity Growth Fund 53 US Equity Value Fund

ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus

ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus N MRO FUNS Société d'investissement à Capital Variable Prospectus april 2006 Nederlands Prospectus Inlegvel bij de Nederlandse vertaling van het prospectus van N MRO Funds van april 2006. Een aantal Fondsen

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd. Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar uit, tenzij een interim wordt uitgekeerd. Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een belasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie