Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers"

Transcriptie

1 Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes maade va dit jaar meer da 600 meldige va cybericidete per maad. Dat is 80 procet meer da vorig jaar. De bradweer va het iteret ka iet aders da uitbreide. Het gaat allemaal om geld e macht, et zoals bij klassieke crimialiteit. Cybercrime is georgaiseerde misdaad. Er is zelfs spioage mee gemoeid, zegt Christia Va Heurck, coördiator va CERT.be, het atioale oderzoeksetwerk voor cybercrimialiteit. Olie vadale zij meestal uit op data e iformatie, zowel persoolijke als va bedrijve. Die gebruike ze om bedrijve af te perse of om zich toegag te verschaffe tot adere dieste waar u e ik olie gebruik va make. Hoeveel mese gebruike privé e professioeel iet dezelfde wachtwoorde. Als cybercrimiele zo lijst buit make, late ze die los op allerlei sites e etwerke, tot ze prijs hebbe, legt de coördiator va CERT. be uit. Ee slecht gecofigureerde server volstaat al om cybercrimiele ee slag te late slaa. corbis Cybermisdaad kost os lad jaarlijks 3,5 miljard euro. Elk veiligheidsprobleem is ee opportuiteit voor wie crimiele plae heeft. De lik aar cybercrimialiteit is sel gemaakt, wat ook uit de cijfers blijkt. Cyber Security Coalitie CERT.be otvagt vadaag vijf keer zoveel meldige als i 2010, toe het team werd opgericht. We ware toe uiteraard mider beked, maar cybercrimialiteit zit ook erg i de lift, zegt Christia Va Heurck. Tusse jauari e jui oteerde CERT.be meldige va geïfecteerde computers e meer da 600 meldige va cybericidete per maad. Het hacke va gegeves, phishig e cyberaavalle eme razedsel toe. Om de olie vadale te stoppe, richtte zo vijftig overheids- e privébedrijve e academici vorige maad de Cyber Security Coalitie op. Volges de lede va de coalitie, waaroder ook CERT.be e telecombedrijf Proximus dat vorig jaar og te kampe kreeg met ee grote cyberaaval, kost cybermisdaad os lad jaarlijks 3,5 miljard euro. De vooraamste opdracht va CERT.be is om os te wijze op het gevaar waar we olie aa blootgesteld worde. De agemaakte baksites die crimiele gebruike om aa je kredietkaartgegeves te kome, zij wellicht het meest beked, maar dit gaat ook over het gijzele va bedrijfsgegeves e het plaatse va virusse op de etwerke va bijvoorbeeld ee kleie kmo, aldus Christia Va Heurck. Cybericidete oplosse is ee helse opdracht. Er speelt zich olie ee heuse wapewedloop af. Elke dag verschije er ieuwe virusse op het toeel e worde er cyberaavalle uitgevoerd. Hackers worde ook almaar igeieuzer. Daartegeover staa de slachtoffers: bedrijve die amper wete wat ze moete doe als ze aagevalle worde, of die iet durve toegeve dat ze aagevalle zij omwille va de imagoschade, zegt Christia Va Heurck. E daar kome wij op de voorgrod. Bij CERT.be kue ze alles i vertrouwe melde. Wij geve da advies over hoe ze hu probleem best aapakke e wie ze daarvoor kue cotactere. Christia Va Heurck, coördiator CERT.be Als wij zegge dat ee bedrijf bepaalde software beter wel of iet gebruikt, doe we dat op basis va expertise, iet omdat er commerciële belage mee gemoeid zij. CERT.be beschikt over ee iteratioaal etwerk va beveiligigsexperts. Als bedrijve dat toestaa, deelt het team wat ee bedrijf overkomt met dat etwerk, om zo seller ee oplossig te vide. Koelbloedig e klatvriedelijk Om volledig up-to-date e de toeemede stroom va icidete te verwerke, heeft CERT.be ood aa ieuwe medewerkers. We werke u met zeve vte s e wille graag aar vijftie gaa, zegt Christia Va Heurck. Het CERT.be-team zoekt vooral extra security aaliste die het klappe va de zweep kee. Zij advisere systeembeheerders va bedrijve, vaak i moeilijke omstadighede. Dat vraagt om ee zekere koelbloedigheid. Hetzelfde geldt voor de icidet hadlers die het team wil aawerve. Hu job bevidt zich i het domei va de etwork foresics e malware aalyse. Bezete zij va IT e klatvriedelijk zij, dat is de combiatie die we zoeke, aldus Christia Va Heurck. Hij belooft zij ieuwe collega s ee stateof-the-artwerkomgevig met ee eutraal karakter. Als wij zegge dat ee bedrijf bepaalde software beter wel of iet gebruikt, doe we dat op basis va expertise, iet omdat er commerciële belage mee gemoeid zij jobs op Jobat.be

2 28 Mij persoolijke groei is het belagrijkste Tijdes haar zoektocht aar werk, stootte Ebru Saha (26) ee jaar gelede op het Cosultig by Degreesprogramma va IBM, ee istaptraject dat beloftevolle pas afgestudeerde opleidt tot busiess cosultat. Ik wil carrière make, maar iet i de klassieke betekeis. Ik heb Toegepaste Ecoomische Weteschappe (TEW) gestudeerd e heb via de Atwerp Maagemet School ee 3 Cotiet Master i Global Maagemet gevolgd. Zo heb ik i drie verschillede lade gestudeerd, op drie verschillede cotiete. Na haar studies zocht Ebru Saha ee job waari ze zowel haar aalytisch vermoge als haar voorliefde voor techologie ko gebruike. De combiatie vod ze i het youg graduates-programma va IBM. Twee jaar lag krijg ik de kas om op verschillede projecte te werke. De bedoelig is om zoveel mogelijk ervarig op te doe zodat je op het eid va het programma heel veel hebt bijgeleerd. Ebru is imiddels ee jaar aa de slag als cosultat. Ik werk u aa mij derde project. Het eerste had te make met chage maagemet, het tweede met program maagemet ik was coördiator va het IBM Extreme Blue-stageprogramma e u leer ik meer over operatioele strategieë. Aa haar verwachtige is zo meer da voldaa, al was de overstap va de schoolbake aar de werkvloer gee kleie stap. Ik breg veel tijd door bij klate, verspreid over de verschillede sectore waari IBM actief is. Het is toch ee wereld va verschil, zeker met mij opleidig TEW. Mij 3 Cotiet Master i Global Maagemet sluit beter aa op wat ik u doe. Ee echt carrièrepla heeft ze iet, zegt Ebru. Ik bekijk mij loopbaa va jaar tot jaar. Variatie e uitdagig zij belagrijk voor me. Ik wil i mij job ook mij people skills e mij ecoomische achtergrod kue gebruike. Dat lukt hier wel. Collega s over heel de wereld Ook al is IBM ee mastodot met werkemers wereldwijd, zo voelt dat iet Ebru Saha, cosultat IBM Ik hoef iet zo sel mogelijk het hoogste hiërarchische iveau te bereike. aa, vidt Ebru. Als de ceo i Amerika beslissige eemt, is dat voor os i Brussel gee ver-va-os-bed-show. Dat wordt allemaal prima gecommuiceerd. Wat de toekomst brege mag? Ze hoopt op ee iteratioale carrière. We hebbe collega s over heel de wereld. Daar zou ik graag mee samewerke. Maar eerst wil ik mezelf og verder otwikkele. Carrière make is belagrijk vidt Ebru, maar iet i de klassieke betekeis. Ik hoef iet zo sel mogelijk het hoogste hiërarchische iveau te bereike. We zie wel hoe het loopt. Voor mij is persoolijke groei het belagrijkste. Zolag ik dat uit mij opdrachte haal, be ik tevrede. Creax e UGet mete je iovatiepotetieel met olie tool Hoe iovatief be jij? Om dat te wete te kome, otwikkelde Creax met UGet Iduce.me, ee olie tool die jouw iovatiepotetieel i kaart bregt. Het voorbije jaar heeft iovatiecosulet Creax same met Uiversiteit Get de tool Ku jij oplossige bedeke? Iduce.me bregt het i kaart. Cédric Velghe, oderzoeker Uiversiteit Get I veel tests moet je zelf zegge hoe iovatief je bet, dat is weiig objectief. Iduce.me otwikkeld, ee simulatietest die het iovatiepotetieel va professioals i kaart bregt. Wie de test ivult, krijgt feedback over zij potetieel om succesvol iovaties te bedeke, promote e realisere. Aderhalf jaar gelede krege we aa de Uiversiteit Get de vraag va Creax of we het iovatiepotetieel va mese i kaart kode brege, zegt oderzoeker Cédric Velghe. We hebbe eerst gekeke aar bestaade tests. Dat leverde iet veel op. Als iovatie daar al ee paramater was, gig het vaak om zelfbeoordelig. Je moet zelf zegge hoe iovatief je bet. Dat is uiteraard weiig objectief. Zo groeide het idee om ee simulatietest te otwikkele die deelemers cofroteert met probleemsituaties. Uit de oplossig die ze aakruise, leide we af hoe iovatief ze zoude kue zij, aldus Cédric Velghe. Selectiemiddel Iduce.me, zo heet de test, oderzoekt drie elemete om te wete te kome hoe iovatief iemad is. Ku je ee opportuiteit herkee of ee idee bedeke? Krijg je dat idee verkocht aa ee maager of ee ivesteerder? E ku je het realisere bie de voorziee tijd e met het gegeve budget? De voorbije maade werd Iduce.me uitvoerig getest bij werkemers uit verschillede bedrijve e sectore. Creax wil de test uiteidelijk commercialisere, zegt Cédric Velghe. Ze mikke da vooral op bedrijve die voor ee iovatietraject staa e zich afvrage of hu werkemers daar klaar voor zij. Maar het ka ook gebruikt worde om de juiste mese aa te werve of het iovatiepotetieel i te schatte va ee bepaalde afdelig bie ee orgaisatie.

3 29 De afdelig Afvalstoffe- e materialebeheer otwikkelt het Vlaamse afvale materialebeleid, i opdracht va de miister e i auw overleg met alle betrokkee. Om de ambitieuze doelstellige met betrekkig tot duurzaam afval- e materialebeheer va de OVAM e de afdelig te verwezelijke, zij we op zoek aar ee gedreve (m/v): maager (afdeligshoofd) De OVAM, of de Opebare Vlaamse Afvalstoffemaatschappij, met eige zetel i de Statiosstraat i Mechele, is ee Vlaamse overheidsistellig die cotiu op de bres staat voor ee beter leefmilieu. Cocreet staat zij i voor het voorbereide e uitvoere va het Vlaamse afvalstoffe-, materialee bodemsaerigsbeleid. Om te slage i haar maatschappelijke opdracht, heeft de OVAM ood aa gemotiveerde mese die samewerkigsgericht, veratwoordelijk, klatgericht, gedreve e loyaal zij. U bet veratwoordelijk voor het verder otwikkele va ee Vlaams afval- e materialebeleid. Dit beleid zet i op het sluite va materiaalkriglope (C2C), met zo veel mogelijk materialehergebruik e met zo weiig mogelijk verlieze oder de vorm va emissies, afval of eergie. U legt de basis voor ee duurzaam materialebeleid, waar ee uitgekied afvalstoffebeleid itegraal deel va uitmaakt e zorgt er op die maier voor dat we de behoefte aa grodstoffe e materiale duurzaam kue ivulle. U werkt hierbij zowel op strategisch als operatioeel iveau. U geeft leidig aa 130 persoeelslede e rapporteert aa de admiistrateur-geeraal. U combieert ee masterdiploma met 6 jaar relevate maagemetervarig i de milieusector. Itere kadidate die al op iveaua werke, moete gee masterdiploma hebbe. Aabod? Ee boeiede, uitdagede fuctie i ee dyamische orgaisatie met ee maatschappelijke opdracht. We biede ee statutaire beoemig e ee brutomaadloo va 5 733,95 euro (bij 6 jaar relevate ervarig). Dit wordt aagevuld met ee aatal extralegale voordele. Iteresse? Solliciteer da uiterlijk op 21 ovember 2014 via de kop solliciteer u bij deze vacature op oder bekijk oze jobs. Meer iformatie? De uitgebreide fuctiebeschrijvig e het selectiereglemet vidt u eveees terug op WERFT AAN brugge.be/vacatures Brugge is ee dyamische e historische stad met grote uitstralig. Brugge kijkt volop aar de toekomst e zoekt ieuw talet om deze toekomst mee vorm te geve. Werk jij met os mee? Stad Brugge orgaiseert volgede selectieprocedure met het oog op de cotractuele aastellig e het vastlegge va ee driejarige werfreserve voor ee voltijds (m/v) Hoofd cluster opebaar domei (A9a-A9b) ONS AANBOD Ee werkomgevig die tot de verbeeldig spreekt e kase biedt, loo volges wettelijke barema s (aciëiteit uit de opebare sector wordt verreked same met de 5 jaar gevraagde ervarig), tal va extralegale voordele (hospitalisatieverzekerig, maaltijdcheques, fietsvergoedig voor het woo-werkverkeer, gratis opebaar vervoer ), mogelijkheid tot bijscholig tijdes de diesture, soepele verlofregelig INTERESSE? Bezorg je motivatiebrief same met jouw cv met opgave va je ervarig, ee kopie va het gevraagde diploma é ee uittreksel uit het strafregister uiterlijk 23 ovember 2014 als volgt: per mail, per brief of tege otvagstbewijs aa de balie va de persoeelsdiest, Riddersstraat 12, 8000 Brugge, t OPGELET: kadidature die, op datum va afsluite, iet vergezeld zij va het cv met opgave va de gevraagde ervarig, ee kopie va het vereiste diploma é het uittreksel uit het strafregister worde iet i aamerkig geome. JOUW FUNCTIE Je itegreert de dieste groe, wege e stadsreiigig bie de ieuwe cluster opebaar domei tot ee klatgericht, efficiët e optimaal werked geheel. Je dekt mee e geeft uitvoerig aa het beleid va de stad izake opebaar domei. JOUW PROFIEL Je beschikt over ee masterdiploma burgerlijk igeieur é je hebt mistes 5 jaar ervarig i ee leidiggevede fuctie. Je bezit ee grodige keis va wetgevig e reglemeterig met betrekkig tot het opebaar domei. Maagemettechieke rod orgaisatie, mes e fiacië zitte i je vigers. Kwaliteit, respect, veratwoordelijkheid e iovatie zij ook voor jou kerwaarde. Brutomaadsalaris op iveau A9a-A9b met 5 jaar ervarig: 5 220,60 euro (geïdexeerd). Meer iformatie over de fuctieomschrijvig, het selectieprogramma e/of je ettosalaris ku je opvrage bij de persoeelsdiest, Riddersstraat 12, 8000 Brugge t Os bestuur hecht meer belag aa kwaliteite e competeties va mese da aa leeftijd, geslacht, atioaliteit, etische afkomst, seksuele geaardheid, hadicap, geloof of levesbeschouwig.

4 30 De Vlaamse Gemeeschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, oderwijs, vormig, welzij, gezodheid e gezi voor iederee die toeaderig zoekt tot de Vlaamse gemeeschap i Brussel, is op zoek aar ee (m/v): deskudige coördiator hoofd va de fiaciële diest Uw fuctie U bet veratwoordelijk voor de coördiatie e de dagelijkse werkig va de fiaciële diest e het fiacieel beheer va de VGC. U verzorgt de fiaciële aalyse ter voorbereidig va de beleidsbeslissige, i dat kader verleet u ee voorafgaad visum over de wettigheid e regelmatigheid va alle belagrijke uitgavestrome. U bet medeveratwoordelijk voor de opmaak, opvolgig e uitvoerig va de jaarlijkse budgette e de fiaciële meerjareplaig. U beheert de volledige boekhoudcyclus gaade va het voere va de boekhoudig, de afsluitig e opmaak va de jaarrekeig tot e met de wettelijke rapporterig. Het beheer va de thesaurie e het betaligsverkeer e het ie va otvagste behore eveees tot uw bevoegdheid. U werkt mee aa de ivoerig va de beheerse beleidscyclus e maakt deel uit va het maagemetcomité. Uw profiel U hebt mistes 3 jaar leidiggevede ervarig, verworve i de laatste 10 jaar, i het beheer va ee overheidsdiest, of hiermee gelijkgesteld,of i ee orgaisatie uit de privésector of 8 jaar uttige professioele ervarig. Uw fiaciële expertise maakt dat u ee grote meerwaarde beteket voor de Vlaamse Gemeeschapscommissie. VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANG- RIJK. COMPETENTIES VAN MEN- SEN ZIJN DOORSLAGGEVEND ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF HANDICAP. etiteitsveratwoordelijke gemeeschapscetra Uw fuctie U coördieert e ispireert 22 Nederladstalige gemeeschapscetra i Brussel. U zorgt voor ee gemeeschappelijke visie e missie die de lokale realiteite verbidt met de grootstedelijke uitdagige va het Brussels gewest. U zorgt teves voor ee gemeeschappelijke oderbouw op het vlak va vrijwilligers-e klatebeleid, persoeels- e fiacieel beleid e gebouwebeheer. Vauit uw brugfuctie tusse de gemeeschapscetra e de admiistratie realiseert u ee eeduidig overkoepeled beleid dat kadert bie de werkig va de algemee directie Cultuur, Jeugd e Sport. U maakt deel uit va het maagemetcomité. Uw profiel U hebt mistes 3 jaar leidiggevede ervarig, verworve i de laatste 10 jaar, i het beheer va ee overheidsdiest, of hiermee gelijkgesteld, of i ee orgaisatie uit de privésector of 8 jaar uttige professioele ervarig. Aabod Ee uitdagede fuctie i ee dyamische omgevig, ee madaatfuctie voor de duur va 6 jaar met mogelijkheid tot verlegig, ee geïdexeerd brutojaarsalaris tusse ,12 euro e ,88 euro aagevuld met extralegale voordele. Iteresse? Meer iformatie over de Vlaamse Gemeeschapscommissie vidt u op Voor iformatie over de gemeeschapscetra ook op De iformatiebudel e het kadidaatstelligsformulier kut u raadplege op Voor adere vrage kut u bij Ja Haex va Jobput Vlaadere terecht via of of bij Laura Geerts va de admiistratie va de VGC via We verwachte uw kadidatuur uiterlijk op 17 ovember 2014 via ee aagetekede brief met het kadidaatstelligsformulier gericht aa de voorzitter va het College va de VGC, miister Guy VANHENGEL, Kustlaa 9, 1210 Brussel. SYNTRA is i Vlaadere het aaspreekput voor al wie oderemed is. Verspreid over 5 regioale koepels e 26 campusse realiseert SYNTRA opleidige tot zelfstadig odereme. Om kwalitatief oderemerschap i Vlaadere og beter te stimulere e te begeleide zoeke we ee: directeur Sytra Brussel (m/v) Fuctie: als trekker va de etiteit Brussel (19 medewerkers verspreid over 2 campusse) realiseert u i overleg met de raad va bestuur e het directiecomité de orgaisatiedoelstellige. U bet veratwoordelijk voor de lage- e kortetermijplae, eveals voor het dagelijks bestuur. Dit impliceert zowel het persoeels- e fiaciële beleid, als het marketig- e promotiebeleid e de coördiatie va vormigsprojecte. Profiel: u combieert ee masterdiploma met 6 jaar relevate leidiggevede ervarig. U hebt izicht i opleidige e vormige va zelfstadige e KMO s. U bet ee moder maager die doelgericht leidig geeft. U commuiceert helder, werkt graag i team e bet positief e probleemoplossed igesteld. U straalt autoriteit uit, bet discreet e iteger. U bet vertrouwd met zowel de KMO-problematiek als met de uieke, Brusselse cotext. U kut terugplooie op uw etwerk i de Brusselse regio. U bet ee pioier die de odige aadacht besteedt aa de samewerkig met adere orgaisaties. Aabod: ee cotract va obepaalde duur voor ee selle idiestame. Ee boeiede fuctie met veel afwisselig e veratwoordelijkheid i ee belagrijk project.aatrekkelijke loo- e arbeidsvoorwaarde. De fuctie va directeur is ee madaat va 6 jaar dat a positieve evaluatie meerdere kere ka verieuwd worde. Iteresse? Vul uiterlijk op 23 ovember 2014 het olie stadaard-cv i op Zoek de vacature oder bekijk oze jobs e die uw kadidatuur i via de kop solliciteer u aa de rechterkat va de pagia. Uw kadidatuur wordt ekel i aamerkig geome als u tijdig solliciteert via het olie stadaard-cv op De Vlaamse overheid wil de samelevig waarvoor zij zich izet zo goed mogelijk weerspiegele. Kadidate worde da ook geselecteerd op basis va hu kwaliteite e vaardighede, ogeacht geslacht, afkomst of hadicap. Vrage over ouderschapsverlof? Biewelke termij moet je dit opeme? Hoe lag het ka het? Kajedeperiode opsplitse? Het atwoordopaldeze vragevid je op jobat.be/afwezig.

5 31 Atwerpe Brussel Get Hasselt Mot-Sait-Guibert Otdek de boeiedste jobs op Ee aabod va meer da 100 jobaabiedige. Hieroder alvast ekele voorbeelde: Accout Maager Limburg, A pe, Vl-Br. Ervarig met de bouwmaterialehadel Tessederlo - Je zorgt voor retetie e je bouwt uit. Je focus ligt i de markt. Jouw gamma is qua breedte uiek. Jouw klate zij va tel. Je krijgt autoomie e je wordt als persoo gewaardeerd. Je krijgt ee uitdagig i ee stabiele, gereommeerde, iteratioale groep. Reageer sel olie referetie BE Techical Accout Maager Beelux Foldig Boxboard Divisio Home office - Developmet ad maagemet of ew ad existig customers i the Beelux market, for a strog brad ad qualitative image i the market. Focus o sales, techical support ad complai hadlig for your cliets. Autoomy i a strog ad iteratioal group. Please apply olie referece BE Key Accout Maager Vertegewoordig wereldmerke i België Luik - Iteratioale groep geked om haar sterke merke e kwalitatief hoogstaade producte. Je beheert de grote klate (aakoopcetrales) op atioaal iveau e je otwikkelt het merk BaByliss é Cuisiart. De fuctie omvat vele cotacte, autoomie e doorgroeimogelijkhede. Reageer sel olie referetie BE Digital Director Strog impact o busiess Brussels - Ladbrokes, leader i the global bettig ad gamig market, is lookig for its Digital Director Belgium. Adept of the 2 d scree, sport addict ad experieced i Marketig B2C? Joi a start-up busiess withi a strog iteratioal group. Please apply olie referece BE Makig strategies work. It s all about people. SERVICE PROVIDER Recruitmet Solutios Board & Executive Talet Maagemet Busiess Trasformatio INFO PROFIEL Het college va burgemeester e schepee va de gemeete LOCHRISTI maakt beked dat ee voltijdse betrekkig va BEROEPSLUITENANT (M/V) te begeve is bij het BRANDWEERKORPS va Lochristi bij wijze va korpsoverschrijdede bevorderig. Deze ka adie aageweze worde als diestchef. Het bradweerkorps va Lochristi is ee bradweerkorps met ee veertigtal vrijwillige bradweerliede (C-korps). Dit korps wordt vaaf 1 jauari 2015 igedeeld bij de bradweerzoe Cetrum (Get). De kadidate diee aa volgede voorwaarde te voldoe: 1. Belg zij 2. te miste 21 jaar oud zij 3. ee miimale legte hebbe va 1,60m 4. va goed zedelijk gedrag zij (uittreksel strafregister) 5. i orde zij met de diestplichtwette 6. medisch geschikt bevode worde; dit geeeskudig oderzoek zal worde verricht op grod va de maatstave bepaald i bijlage ll va het koiklijk besluit va 19 april vastbeoemd zij als officier va ee Belgisch bradweerkorps met ee graad evewaardig aa de graad va luiteat of, bij otsteteis, de omiddellijk lagere graad 8. i het bezit zij va het brevet va officier, het brevet va techicus bradvoorkomig e het brevet va diestchef De kadidature, vergezeld va ee uitgebreid cv e ee kopie va de vereiste brevette, diee aageteked verstuurd te worde aa de heer burgemeester, Dorp-West 52, 9080 Lochristi e i zij bezit te zij op uiterlijk op 26 ovember Meer ilichtige betreffede de ihoud va de fuctie kue bekome worde bij de persoeelsdiest (tel ) of op de gemeetelijke website Je CV is je persoolijke toegagskaart tot de arbeidsmarkt. Rede geoeg om er ee pareltje va te make! Surf aar jobat.be/cv e lees de 10 meest waardevolle tips. Ellis Gourmet Burger is ee selgroeied cocept (7 restaurats) dat de komede maade og meer opeige plat i België e Nederlad. De Gourmet hamburger staat er cetraal e er wordt gestreefd om oze klate ee perfecte belevig te late ervare. Om oze groei mee i goede bae te leide zij we op zoek aar ethousiaste medewerkers met ee passie voor mese. AANKOMENDE MANAGERS HUMAN RESOURCES MANAGER MARKETING MANAGER Kwaliteite zij voor os belagrijker da leeftijd, geslacht, geaardheid, hadicap, etische afkomst of atioaliteit. Iteresse? Kijk sel voor ee fuctieomschrijvig op Of mail aar

6 32 SCAN De behoefte va oze orgaisatie doorlichte. Gee geoege eme met ee oppervlakkige aalyse. De resultate vertale i efficiëte e gebruiksvriedelijke toepassige. Kortom, ee loopbaa i ee ziekehuis op wereldiveau. Talet i IT De zorgverleig va UZ Leuve is va ee uitzoderlijke kwaliteit. Elke afdelig va het ziekehuis speelt daarbij ee cruciale rol. Zo is bie oze orgaisatie ook iformatica va strategisch belag. Wij zij sterk geïformatiseerd voor zowel medische als admiistratieve toepassige. Die worde meestal i-huis otwikkeld of als ee compoet geïtegreerd. Mometeel wille wij os IT-team op de campus Gasthuisberg versterke met ieuwe gemotiveerde (m/v) collega s, die beschikke over ee masterdiploma iformatica of gelijkwaardig zij door ervarig: Systeemigeieur (ref ) I teamverbad sta je i voor boeiede projecte zoals server-virtualisatie, patch maagemet, 10GB backboe e Uified Commuicatio. Java software egieer (ref ) We rekee op jou voor het coceptuele dekwerk, de fuctioele aalyses e de otwikkelig va programma s rod os KliischWerk Statio (KWS) e het Labo Iformatie Systeem (LIS). Java web software egieer (ref ) Je wordt tewerkgesteld i het webteam, waar zowel itere als extere olie- e mobiele toepassige worde otwikkeld (frot- e back-ed). De otwikkelige gebeure vooramelijk i Java. I beide fucties ku je rekee op gevarieerde e state-of-the-art projecte, persoolijke otwikkelig eeedegelijkpersoeelsstatuutmettalva extralegale voordele. Iteresse? Sollicitere ka bij voorkeur olie via Voor bijkomede iformatie ku je terecht op de diest rekruterig & selectie via tel.: cultuurcetrum hasselt Cultuurcetrum Hasselt vzw biedt ee ruim e divers aabod va voorstellige, tetoostellige e activiteite aa voor de regio Limburg. Het cetrum behoort qua omvag, werkig e publieksbereik tot de grotere cultuurcetra i Vlaadere. De vzw cultuurcetrum Hasselt is op zoek aar ee Directeur (m/v) Taakomschrijvig: de directeur heeft de algemee leidig va het cultuurcetrum. Hij of zij bereidt het beleid voor i samewerkig met de raad va bestuur, evalueert het beleid e voert het uit. De directeur is eidveratwoordelijke voor de ihoudelijke werkig e het zakelijk beheer. Ee uitgebreide fuctieomschrijvig e de selectieprocedure staa beschreve op Voorwaarde: De persoo die we zoeke heeft ee masterdiploma e ee brede kijk op de culturele wereld i het algemee e op de kustesector i het bijzoder. Hij of zij heeft iet allee ee artistieke visie maar ook admiistratieve e leidiggevede capaciteite. Miimum drie jaar relevate ervarig i ee strategische fuctie, i ee leidiggevede fuctie é i het culturele veld, zij ee voorwaarde om aa de selectie te kue deeleme. Sollicitere ka tot e met 5 december 2014 door het opsture va het sollicitatieformulier dat u vidt op aagevuld met uw CV e de gevraagde visietekst t.a.v. Karolie Modelaers, Voorzitter vzw cultuurcetrum Hasselt, Kustlaa 5, 3500 Hasselt. Maage your Future, put your Huma Capital at Work CapitalatWork Foyer Group is ee tooaagevede, oafhakelijke vermogesbeheerder voor vermogede cliëte. Wij behere ee vermoge va circa 5,6 miljard euro e stelle circa 110 medewerkers tewerk, verspreid over vijf katore: Atwerpe, Breda, Brussel, Get, Luxemburg e biekort oze ieuwe vestigig i Kortrijk. Voor oze katore Brussel e Kortrijk zij wij op zoek aar: CLIENT RELATIONSHIP MANAGERS (M/V) Uw fuctie: U bet i deze commerciële fuctie veratwoordelijk voor de acquisitie va ieuwe cliëte e het verstevige va uw bestaade relaties, via uw eige relatieetwerk eerzijds e door het opbouwe va ieuwe etwerke aderzijds. U draagt bij tot de uitbreidig va oze aamsbekedheid. U bet dé vertrouwespersoo e de relatiebeheerder va de cliëte izake de globale diestverleig. Uw iteresse (passie) voor de fiaciële markte e/of estate plaig zij ootbeerlijk voor het verstrekke va ee zeer adequate e professioele diestverleig. U oderhoudt op geregelde tijdstippe de cotacte met uw cliëte. Uw profiel: U heeft mistes 5 jaar relevate werkervarig. U volgde ee uiversitaire opleidig, of gelijkwaardig door ervarig. U bet oderemed igesteld, u beschikt over ee grote dosis commerciële feelig e uitstekede relatioele vaardighede. U bet ee leergierig, resultaatgedreve, ethousiaste teamplayer met ee groot ilevigsvermoge. U heeft ee zeer goede keis va het Nederlads, Fras e Egels. Voor os katoor Brussel zij wij op zoek aar ee: FINANCIAL ANALYST (M/V) Uw fuctie: U bet veratwoordelijk voor het aalysere va bedrijve aa de had va ee DCF-model (bottom up approach). U werkt deze bedrijfsaalyses op regelmatige basis bij. U gaat zelfstadig op zoek aar ieuwe, iteressate bedrijve, uit diverse lade e sectore, om i te belegge. U stelt uw cases voor tijdes het wekelijks Asset Maagemet overleg. U werkt mee aa het aadeleselectieproces i auw overleg met de fud maagers. Uw profiel: U volgde ee uiversitaire opleidig i ecoomie, toegepaste ecoomie of fiaciële ecoomie. Ee aatal jare werkervarig is ee plusput. U heeft ee passie voor fiaciële markte. U heeft ee zeer goede keis va het Nederlads, Fras e Egels U heeft ee sterk aalytisch vermoge e oog voor detail, u bet commuicatief e presetatievaardig. U bet ee leergierig, ethousiaste teamspeler e ka zelfstadig werke. Os aabod: Wij biede u talrijke uitdagige, ee uitstekede bedrijfscultuur e de mogelijkheid uw persoolijke vaardighede te otplooie i ee solide, dyamische, fiaciële omgevig. Uw remueratie is aagepast aa uw fuctieiveau, aagevuld met extralegale voordele. Wilt u ook bouwe aa de toekomst va uw carrière? Sollicitere ka via oze website Wij eme ekel kadidature i overwegig waarva het profiel overeestemt met het vereiste profiel. Voor meer iformatie over CapitalatWork Foyer Group, bezoek oze website via Atwerp - Breda - Brussels - Ghet - Luxembourg

7 33 Oorlogskruiselaa Brussel ICT- e Facility Maager (M/V, NL/FR) Euroveilig is ee bloeme- e plateveilig die jaarlijks ,- stuks verhadeld aa haar klate. Dit gebeurt via elektroische platforme zoals klokverkoop, kope op afstad, webshop, EV-direct, commissioairs e bemiddelig. Euroveilig is mometeel op zoek aar ee gemotiveerde e flexibele kadidaat om deze platforme te behere. FUNTIEOMSCHRIJVING: - Je beheert het volledige ICT gebeure bie Euroveilig. - Je beheert het volledige verkoopsysteem. (Aucxis) - Je beheert het volledige admiistratieve systeem. - Je beheert de etwerke, servers, virtualisatie, hostig. - Je lost hardware-e softwareprobleme op. - Je cofigureert PC s, laptops, priters. - Je krijgt odersteuig door oze leveraciers: Aucxis, 4 BS, Easi, PROFIEL: - Je hebt ee hogere opleidig i ee iformatica-techische richtig. - Je hebt ee brede keis va PC S, etwerke, servers, virtualisatie. - Je bet commuicatief, discreet e geeft klate- e kwekersservice. - Je bet zeer flexibel e bereid om ook stad-by te zij bij storige. - Je werkt autooom met teamspirit e doorzettigsvermoge. - Je commuiceert met leveraciers. - Je ka ook leidig geve aa ee techische ploeg bie Euroveilig. INTERESSE: - Stuur jouw CV e motivatiebrief aar: Ik behadel Uw sollicitatie met zorg e discretie. Beieuwd aar je competeties e carrière-mogelijkhede? Da is loopbaabegeleidig iets voor jou. Wie ka er allemaal loopbaabegeleidig volge? E waar ka er ervoor terecht? Alle atwoorde vid je terug op jobat.be/persoolijke-otwikkelig VZW PC Caritas is ee middelgroot psychiatrisch cetrum, gelegeiee ee groeeomgevig, omgevig, dat zichactief egageert i de vermaatschappelijkig va de geestelijke gezodheidszorg. Om oze teams va diverse zorgafdelige te odersteue i het realisere va hu dagelijkse opdracht, zij wij op zoek aar ee dyamische zorgmaager (m/v) Fuctieomschrijvig: Je draagt bij tot het otwikkele vade overkoepelede strategie va het psychiatrisch cetrum e vertaalt dit i overleg met de lokale beleidsteams aar de praktijk. Je geeft op ee krachtige e aastekelijke maier leidig e odersteut afdelige i het otwikkele va ee ope e vitaal team. Je ispireert de teams met je visie op diestverleig e teamotwikkelig. DEADLINE VERLENGD TOT 4 NOVEMBER! Je otwikkelt projecte zowel op iveau va ee afdelig als op orgaisatieiveau. Voor de uitgebreide vacature ka je terecht op oze website Mail voor 4 ovember uw motivatiebrief met CV aar e laat os reeds proeve va uw visie e motivatie. Uw kadidatuur wordt vertrouwelijk behadeld. VZW PC Caritas is lid va de etwerkorgaisatie TABOR eparter va De stad Oostede orgaiseert ee vergelijkede wervigsselectie i statutair verbad voor iformaticus (B1-B3) bij de diest IT De iformaticus is veratwoordelijk voor eerstelijshulp e helpdeskfuctie i verbad met allerlei iformaticaprobleme e vrage ter odersteuig va de stedelijke dieste, de dieste va het Sociaal Huis e het beleid (zowel hardware als software) Gedetailleerde voorwaarde e bijkomede ilichtige over deze betrekkig ka me verkrijge i de diest Persoeel, Stadhuis derde verdiepig, Vidictivelaa 1, 8400 Oostede. Uw cotactpersoo is de heer Michel Vermeersch, tel. 059/ toestelr Ee uitgebreide omschrijvig va uw take kut u vide op De kadidate moete houder zij va het diploma graduaat of bachelor toegepaste iformatica. Sollicitere ka metee e uiterlijk op 28 ovember 2014 ekel olie via Voeg als bijlage ee sollicitatiebrief, ee kopie va het vereiste diploma e ee curriculum vitae. Voor de belagstellede wordt ee iformatievergaderig georgaiseerd. Die vergaderig vidt plaats op doderdag 20 ovember 2014 om uur i de Coferetiezaal op de gelijkvloerse verdiepig va het Stadhuis, Vidictivelaa 1 te Oostede. De stad Oostede streeft diversiteit op de werkvloer a. AKBDZ00A Wij actief i de sectore Trasport Logistics Automotive Voor os actueel aabod vacatures kijk op SPIDER CONCEPTS.EU

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Gezondheidszorg respons op huiselijk geweld:

Gezondheidszorg respons op huiselijk geweld: Gezodheidszorg respos op huiselijk geweld: Veelbelovede iterveties voor de eerstelijsgezodheidszorg e verloskudige zorg i Europa WOMEN HEALTH PROMOTION CENTRE Wat is er beked? Huiselijk geweld (HG) tege

Nadere informatie