Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Personeel 5 Organisatie Raadsnummer XO.R4027.OOI Inboeknummer robstorgys Beslisdatum B%W ta oktober 2OIO Dossiernummer oqr.6sr Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van derden (vervolg g) Met regelmaat hebben wij u om informatie gevraagd omtrent het inhuren van derden. Dat deden wij niet voor niets! Vele malen werd de door ons gevraagde informatie door u niet juist aangegeven waarbij zowel het aantal ingehuurden, als de door u aangegeven betaalde bedragen -hetgeen later bleek- niet juist waren. Alhoewel door het college in 2009 werd aangegeven dat in 2010 orde op zaken zou worden gesteld is nu gebleken dat -tot op heden- de kosten van de inhuur van derden ruim 46 miljoen euro hebben bedragen waarbij de begroting dus grootschalig is overschreden. In 2009 hebben wij aan u informatie gevraagd over het aantal personen dat werd ingehuurd, alsmede over de namen daarvan en bedragen die werden betaald. Van die informatie mochten wij onder strikte geheimhouding kennisnemen. Hiervan is door ons geen gebruik gemaakt omdat wij reeds over enige informatie beschikten die dan automatisch onder de door u gestelde voorwaarden zouden va l l en. Het vreemde is echter dat toen door journalisten van het Eindhovens Dagblad, met gebruikmaking van een WOB-procedure, naar bedoelde stukken werd gevraagd deze door u wel werden verstrekt en kennisgeving aan ons achterwege bleef. Over 2009 hebben wij inmiddels een duidelijk beeld gekregen. Dit beeld geeft aanleiding om ook het jaar 2008 en het jaar 2010, tot en met 1 augustus, bij u op te vragen. Mocht dit dezelfde problemen opleveren als dit met 2009 het geval is geweest, dan zullen wij een gelijke weg gaan bewandelen zoals het ED dat heeft gedaan.

2 Raadsnummer ZO.R4027.OOI Graag leggen wij u de navolgende vragen voor: 1. Bent u bereid om aan ons op korte termijn en op dezelfde manier als aan het ED. de gegevens over het jaar 2008 en 2010 tot en met 1 augustus te verstrekken? 2. Kunt u ons een prognose geven van de uitgaven van inhuur over de periode augustus/december 2010? 3. Kunt u ons in het kort aangegeven waarom u ons niet nader informeerde op onze vragen toen u het E.D., via de WOB-procedure, wel die informatie verstrekte? Eindhoven, 20 september Antwoord uan burgemeester en wethouders Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen delen wij u hierbij mede dat wij u in vorige beantwoordingen steeds correct geinformeerd hebben over het aantal in-gehuurden. Een verschil in gegevens ontstaat daar waar de vraagstelling verandert. In de beantwoording van uw vragen d.d. 12 november 2009 geven wij bij vraag 2 een nadere toelichting over het aantal ingehuurden met peildatum 17 november In de beantwoording van uw vragen d.d. 22 december 2009 worden geen aantallen genoemd, maar hebben wij u het totale overzicht ter inzage geleverd. U heeft toen gevraagd naar ingehuurden over het jaar Gegevens over een heel jaar geven meestal een ander getal dan die met een peildatum. Alle ingehuurden die de gemeente voor die tijd weer hebben verlaten, zijn dan niet mee-geteld, terwijl ze over een heel jaar wel worden meegeteld. Vervolgens informeren wij u over uw vragen d.d. 20 september Bent u bereid om aan ons op korte termijn en op dezelfde manier ais aan het E.D. de gegevens over het jaar 2008 en 2010 tot en met 1 augustus te verstrekken? Ja. De door u gevraagde overzichten sturen wij mee als bijlage. Het overzicht over 2010 loopt tot en met juli. Nadere uitleg overzichten: Doorbelasting salarissen Regionale Brandweer. Onderdeel van het overzicht over 2008 is de doorbelasting van salarissen van de Regionale Brandweer ( ,85). Deze kosten zijn geboekt onder inhuur personeel en hebben betrekking op het personeel van de van oorsprong gemeentelijke brandweer, dat inmiddels is overgegaan naar de Regionale brandweer. De personeelslasten werden nog wel aan de Gemeente Eindhoven doorbelast. Opbrengst Interne Doorbelastingen. In de overzichten 2008 en 2010 (tot en met juli) zijn posten ter grootte van respectievelijke ,59 en ,05 in mindering gebracht. Deze bedragen betreffen de interne verrekening van externe inhuur tussen sectoren. Hiervan is sprake wanneer een door sector X inge-

3 Raadsnummer ZO.R4027.OOI huurde kracht werkzaamheden verricht voor sector Y. Deze verrekening voorkomt dat de inzet van externe inhuur tweemaal wordt meegeteld. Bijdrage derden. Dit betreft kosten die aanvankelijk geboekt zijn als inhuur externen, maar feitelijk een opdrachtverlening voor een dienst betreffen. Het bedrag is derhalve gecorrigeerd. 2 Kunt u ons een prognose geven van de uitgaven vaninhuur over de periode augustus/december 2010? Nee, op dit moment is deze prognose voor dit tijdvak niet beschikbaar. Gewerkt wordt nu aan de afronding van de 2 Tussentijdse rapportage, welke eind oktober verschijnt. Op basis van de analyse van de personeels- en inhuurkosten wordt dan ook een prognose voor heel 2010 aangegeven. 3 Kunt uonsin het kort aangegeven waarom u ons niet naderinformeerde op onze vragen toen u het E.D., via de WOB-procedure, wel dieinformatie verstrekte? Ja. Het Wob-verzoek van het Eindhovens Dagblad d.d. 3 juni 2010 betrof in het kort de vraag om een overzicht van leveranciers met per leverancier gefactureerde bedragen. Aangezien er niet naar persoonsnamen werd gevraagd, hebben wij de gevraagde gegevens kunnen verstrekken. Wij constateren een verschil in vraagstelling tussen het Wob-verzoek en uw vorige raadsvragen over dit onderwerp. Ter toelichting op de toetsing van de openbaarheid van informatie vermelden wij nog het volgende. Na onze beantwoording van het Wob-verzoek heeft de betreffende journalist vervolgvragen gesteld, die in onze opvatting het resultaat leken te zijn van nader onderzoek. Sommige op de lijst voorkomende bureaus blijken op internet te staan met naam en toenaam. In die situaties kunnen wij de privacy van personen nog maar beperkt handhaven en hebben wij slechts reactief op deze vragen geantwoord. N.B. De inhoud van de publicatie ter zake in het Eindhovens Dagblad en de hiervoor door de auteur geraadpleegde bronnen, komen uiteraard voor rekening van genoemd dagblad. De beslissing op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur is een beschikking. Deze wordt, net zoals dat met andere beschikkingen gebeurt, toegezonden aan de verzoeker (de aanvrager) en in voorkomende gevallen aan andere belanghebbenden. Nu u ons de vraag zo voorlegt vinden we wel dat in dit geval, wetende dat het onder-werp zo nadrukkelijk uw (maar ook onze) aandacht heeft, actieve informatie ook aan de raad goed zou zijn geweest. Het Wob-verzoek met beantwoording treft u als bij-lage aan. Eindhoven, 12 oktober Ter inzage gelegde stukken

4 Raadsnummer ZO.R4027.OOI 1. Overzichten over het jaar 2008 en het jaar 2010 t/m juli. 2. De beantwoording van het Wob-verzoek d.d. 8 juli EN

5 Inhuur Naam relatie 17 Manpower Uitzendorganisatie Yacht Conclusion Financial Services Bv 2601 Reef 3667 Vitae Nederland 13 Tempo Team Professionals Stg Archeo Service Sogeti Maandag LUMENSGROEP Management Consuiting Internatioal 9944 Berenschot Plan B / Ernpathos PricewaterhouseCoopers Advisory Coldenhoff & Moerkerken Ergon CSU Reception Pro De Lei Interim BV Metanoia Projectmanagernent 9947 BMC Groep Alias Personeelsdiensten P, Ronken Woovers Personeel Service 2403 JMB Aannemersbedrijf Louter Projectmanagernent DNC LEGAL j Sociale Zekerheid BV 22 l8 CSU Beveiliging BV Maakbaar Randstad Uitzendbureau Parcon Nederland Van Assem & Partners Steens & Partners Strict EduPer Beek Coummunicatie Ernpaction Gerard van Tig gelen Intertec Consulta ncy lnvolon Tiem Elsaet P Act Vught Pro Mundo Deloitte Financial Advisory Va lid ICT Solutio n s PBG B&A Interim-management en Detachering B Orange Ohve 4167 Start People BV Haute Finance Interfin Nederland Romeijn Consultancy hbconsult interim management en advies Clascon KPN Telecom Duos port 1602 Joanknecht & Van Zeist Kooyenga Groep I KP&T Projectadvies USG Innotiv Kordaad Personal Approach Inhuur , , ,09 987,385, ,94 657,995, , , , , , , , , , , , , , , ,15 204,366, I 57, , , , , , , , I 62, , , , ,79 I 40,209, ,89 137,250, ,18 130,472, ,00 127,505, , , , , , , ] 6, , , , ,03 100,767, , , , ,56

6 Inhuur ] Sticht. Fontys /DOBA onderwijsadviseurs USG Capacity DHV BV Waterpas Den Bosch 60417ICTivity ] Paul issen Projectmanagement 4439 Planon Bv Stg Derdengelden ZZP /GWWTech BAAC Milfeudienst Regio Eindhoven Van Vulpen Vastgoed 1210 DTV Consultants ICS Adviseurs Bv De Jong administratiekantoor secretary plus management Support ] Inter Access GMTA Advies 965] 0 Haskoning Nederland ] GEMEENTE WEERT Vriens Archeo Flex Grontmij l43115 Logica CMG Nederland Partners+Propper Khonraad Consultancy 2050] 2 Synarchis Stout Groep Van der Vliet Evidence Based Training Gem Venlo Gem Nijmegen Talentcom M3V kopgroep ] R 5 L Consultants Cappendijk Verkeersadvies Hoedemaekers ten Have vof Gem Veghel Joyce Sengers / Landinzicht Brunei Ned ]35766 EMERITOR PROCUREMENTSERVICES BV Stijl Advocaten K2 Brabants kenniscentrum jeugd Haan Overheidsdiensten 826 Dienstencentrum Onderw ber arb DOBA ] EH Tekstproducties ] 7] 8]0 DE JONG CONSULTAN CY Randstad Rentree l02852 Secretaresse plus Direct Team Sargas Postbus Polyground Egdom Security Kennisnetwerk Cimsolutions Bv I Solviteers UWV Vivian Jacobs IC Services Bv Societas Projecten B,V DSE lnnofra St. Alg. Toegankelijk Onderwijs Ehv Monumentenhuis Brabant , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 69,881, , , , , ,05 64,91 9, ,8] , ,] , , , ], , , ] 6,68 53,576, I 1,80 5],627, , , , , ,25 47,9] 0, ],69 46, , , , , , , ,25 40,316, , , , , ,00

7 inhuur GGD Brabant - Zuidoost OC Mobiiity Coaching Kerstin Niemann Met EnergieBureau Centric IT Solutions Stg NEOS Stg Service en Diensten Eindhoven Hendrik Brunsting Stg ja van der Hoeve FlexManagement bv P-ART Consult Soc ietas I Crotec XCent Stadsprojecten RadarGroep V/M Talent Altran / DCE Consultants De Dommel Bedrijfsmakelaardij BRW Groep B.V Traffic Service Rasenberg Milieutechniek bv VCM Segment Interim Capital I51987 Deioitte Management Support Talengroep Nederland, Midden en Zuid Bv F J Consultancy Gebr Boeiens l OCGH Advies BMC Advies Management Buro HKX Perry van Duijnhoven Eiffel Kennismanagement Beheermeester IV-Water Deloitte Bijz. Onderz & Integriteitsadv Haute consulting IMCOM 5olutions Genderbeemd Sportcafe MFM Jongerius Du ROI et BOIS et FLAMANDE 5032 BB Sportcafe DSC korfbalvereninging Momework Deloitte LE. Luiten Tennispaviljoen Rodibo Achmea Arbo Bv Eckart Sport Kaffee / Patrick Rijnders Metafoor 40 I 65 Gem Tilburg Bedrijven Tripie Double Kooyenga Groep Caspar de Maan 1008 Stg Regionaal Opleidingen Centr Arcadls Regio Sportcafe Lievendaal Sportcafe Tivoli Alef Archeowerk I.ian van Hout communicatie C Brouwers en E Bos , , , ,50 30,452, , , , , , , , , , , , , , , , ,880, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 18,113, , , ,00 17,592, ,76 16,875,00 16,319, ,48 I 6,139, , , , , , ,13 I 5,297, , ,30 14,91 3,53

8 Inhuur A.M J. Bouvrie - Vinck Sascia Vos Kunstprojecten 4328 Tebodin Netherlands Significant TMC Rooijakkers Weert gemeente Stichting WW Toegankelijk K&V organisatie adviesbureau Frank vd Heuvel Rernco de Blaaij INTRAVAL Companen PasAan Bv Eutopics Freek Lomme R Banshi SM Schuiz-Van Egmond Bureau Queste Hoofdkantoor CWI Maatschap Advlesgroep Terts Holland Brochure Services OSA Architectenbureau J van Stigt bv Motta Kunstboeken Eindhoven St. Jeugdzorg Noord-Brabant Gem Geldrop - Mierlo mee&ander C J I Bestuurlijke Boetes Stg Jeugd en Beroep I Loyens & Loeff impect Zuid BV Expanding Visions Link Ontwerpers Centric IT Solutions Training Indicia Nederland 1709 J Hezemans De Vormgeverij Reiander Management ZuidZorg Stichting Thuis in Welzijn Urlings Consult. & Managem. Soc. Zekerh Arcadis Nederland BV M, van Weeg berg Met Archief Videoportretten VAN BUUREN DOCUMENT MANAGEMENT Prof. John h/lilner Gonzo & Co Breijn B,V Ambagsadvocaten RA Infra Erica Boom Horn Consultancy Beniers Advies Groep Yvet Reyes Maturano Faber Advies AKD Prinsen van Wijmen Output Technology Wesseiman Registeraccountants Bv I Arcadis Nederland SKREB BEL Haute Europe Team Buiiding 14,1 78, , , , l, , ,45 13,026, ,92 12,800, , , , , , , , , ,00 11,000, ,50 10,700, ,603, / , , , , , ,1 1 9,309, , , j /5 8,438, , , I , , A) , , ,78 7,120, , , , ,49

9 Inhuvr DATA display MH Keviemans Vloet Management 8i Consultancy Publiec Gemeente Helmond Team Treasury Pim Mare! I / Marell Spons NCOD Sargas Arcus Group(Business Services jelske the art of moving Act Services Buro Civix Van Brederode 2320 Geomij Roeland International Taienter Training BV VSK Weijtmans Boomrooierij M Meulendijks Sector Grond & Vastgoed/Onderwijs Smits Independent Finance Vision Consultancy Magda Ziolkowska Gerrichhauzen en Partners Gerard Sandker Advies ABAB BURGERS MARKETING BV AHJ Bosman Patch Manager Bv TMOP FPJM Malcorps Serin Atlant Re-intergratie Ordina consulting Gebr. van den Eijnden B.V Peter Cue architect Speakers Academy B & A Realisatie Triptic Groenen R Gudden Beweegt 1S69S4 CSU Cleaning Services Annie Fletcher ICS Services Ned/Specialist. Reiniging Grafisch Bedrijf Tuijtel Wojciech Grzybala TUV Rheiniand A v Nuenen Heesakkers Swaenenbeemd outsourcing Esra Sarigedik Dirkzwager Advocaten en Notarissen Heuvel Vastgoed Nathalie Schel tekens Katrien van Hettema E Charbon Techno Base Icares Projecten Grafico de Poost Clare Butcher Daedalus Presentaties Michael Page International TU/E Technische Universiteit Eindhoven 6.525, ,60 6,367, ,00 6,297, , ,00 6,104, ,00 5,961, , ,00 5,820,00 5,762,60 5,633, , , , ,20 5,150, , , , , , , , , , , , ,00 4,116, , , , , ,20 3,565, ,00 3,229, , ,50 3,087, ,00 3,000, , , , , , , , , ,00 2,458, , , ,82 2,320, , ,60

10 Inhuur Viadesk Ivo van Werkhoven 2080 Gebroeders Adriaans I Xopp niet gebruiken is BMC Eva Meye r- Hermann AGTP Couwenberg Questionma rc GGzE Update Div MAX Advertising TVCN Ma npower Services MAA van Lier 1711 Lectu ris Ex Tune ÃćâĆňâĂİ Vastgoedtaxaties Oostendorp Nederland PW van Rosmalen j Cakelab De Peerenboom 1772S3 Stichting Zet Sama Print Service Perfect Direct Mail 958 JTMP Nas Gemrna Medina tudioVan Laar Coenr a adts Cornrnunicatie Dan Peterman Studio De Glaswacht CMH Delsing Benno Hartjes Ontwerpen L van Santvoort De Grote Hegge 2370racle Ned I 547 J 5 S Bedrijfsdiensten R Taal Van Rooij Communicatie BT Professional Services Nederland NBD Biblion Task24 Nederland Maarten van Rossum Assemblee BV Thomas de Kroon Van Gelder Lichtadvies Gebr van den Eijnden Eindhoven Otger Koch Hipas Tobing Palabra Maatschap Hillbilly Boogiemen Aeolus productions 3991 Pouderoyen Compagnons Pegas Pro 1704 Mabem FWOonk llkay Balie Ayvaz 176 I I 3 M Turgay Tugsuz Inhuur via brandweer Totaal leveranciers per saldo < 1000,- Bijdrage derden Opbrengsten interne doorbelastingen 2.153, ,40 2,074, , ,00 1,977, ,00 1,947, ,65 1,873, ,54 1,862, , , , , ,80 1,729, ,03 1,683, , , ,00!.572, , , , , , , , , , ,00 1,323, , , ,00 12S0, , , , ,24 1,162, ,00 1,1 25, ,00 1. I 01, ,01 1,065, , , , , , , , ,59 Jaarrekening ,36

11 Sheet1 Inhuur 2010 t/rn juli Naam relatie Vacht Conclusion Financia! Services Bv 17 hhanpower Uitzendorganisatie 13 Tempo Team Professionals Driessen Maandag Logica Ch!IG Nederland 3667 Vitae Nederland 9947 BMC Groep 2601 Reef Ergon Louter Projectmanagement USG Innotiv Stg Archeo Service 1006 Stg Regionaal Opleidingen Centr Sogeti RebelGroup Advisory Eisaet Alias Personeelsdiensten P. Ranken Randstad Uitzendbureau Brunei Ned Irnpect Zuid BV DHV Solvfteers LUMENSGROEP hhecanoo Architecten Bv Beheermeester Milieudienst Regio Eindhoven hhanagement Consulting Internatioal Coldenhoif th Moerkerken BV Maakbaar OPPS Advies BT Professional Services Nederland Continu engineering 9944 Berenschot Adecco Personeelsdiensten Bv CSU Reception Pro I Ti e m Stg Derdengelden ZZP /GWWTech Lybrae Consultants Eindhoven Bv Het NIC BV I Strict I egal Arcadis Nederland Altran/DCE Consultants Inter Access Hoovers Personeel Service 4167 Start People BV Buro Andersom 4439 Planon Bv IQ Brabants kenniscentrum jeugd PricewaterhouseCoopers Advisory Rob Esser Orange Olive 2010 t/m 07 2, , , , ,31 1, , , , , , ,76 324,690, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 141,948, , , , , , , , , ,77 1 I 8 303, , , , , , , , ,00

12 16328S Ven W.RWS ÃćâĆňâĂİ CD Sheeti DNC LEGAL (Sociale Zekerheid BV Unlsys Nederland Coulant Interim Output Technology Van Brederode Draaijer en Partners Project Begeleiding Grondzakeb Advies Movares Nederland SPR Legai Beheer 1448 DSP Groep MKB Eindhoven Trigion Beveiliging 2 I 0165 B BOM van Leeuwen GEMEENTE WEERT USG Capacity I CT ivity P Act Vught ICOP Gerard van Tiggelen KP&T Finance & Legal Bv C5U Beveiliging ICS Interim Management Lumens Groep 2354 Getronics Nederland Bv Romeijn Consultancy Van der Vliet Evidence Based Training XCent PROX IMCOM Solutions lnfraaccent Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 934 Yksi ontwerp Duosport Grontmij Advies & Techniek Olympia Uitzendburo Beek Cournrnunicatie Met David bv 2 I 6596 Ministerie van LNV Val id ICT Solutions Waterpas Den Bosch R & L Consultants Eminents Projectspeciaiisten Tr ivoor Nederland Aber trict UWV Politie Brabant Zuid -Oost Twynstra Gudde intertec Consultancy Carwei Cornrnunications Brabant Zeeuwe werkgeversver Benschop Detachering Goal Projectreg ie 2663 Tauw Milieu Kaoyenga Groep , , , , , , , , ,00 78,825, , , ,16 70,861, , ,67 65,312, ,00 63,888, ,08 61,017,56 60,000,00 57,410, , ,00 54,551,05 53,265, , ,58 52,639,01 51,956, ,00 51,632, ,42 49,844,83 49,795, , ,99 47,138,85 46,892,54 46,2 I 5, ,10 46,107,28 43,032,64 42,703, ,50 42,288, , , , ,75 38,415,00 38,091,00 37,054,55

13 Sheet Haskoning Nederland Pperspectief Metanoia Projectmanagement Vriens Arch eo F lex Fugro lnpark Deloitte Consuitancy Kragten Ecabo DHV BV 3990 Polyg round BAAC Hoedemaekers ten Have vof VAN BUUREN DOCUMENT MANAGE MENT Bea umonesque Persoza Capital 1210 DTV Consultants Nieuwland Groen en Milieu Detachenngen Transvorm Benefit Inkoopadvies Bv Novostar hared Service Center Djl Haute Europe Van Vul pen Vastgoed M3V kopgroep Leger des Heils Eutopics Burgers Ergon W/E adviseurs duurzaam bouwen Movares Nederland BV Bureau Queste Innosport 2 I 9148 Innovam Uriings Consult. & Managem. Soc. Zekerh Remco de Blaaij C Brouwers en E Bos NMC Strijbos DGMA Oe Vormgeverij hbconsult interim management en advies Prof. Jacob Ge bert Het EnergieBureau Trigion Services Nhtive Het Archief Vldeoportretten Barbara Kwaks Communicatie Srada Bv lngenieursbureau Oranjewoud intermedius I Aatop Personeelsdiensten Marell Sports Stijl Advocaten Sportcafe Tivoli 2 I 0363 KMS bestuurssupport 4093 J Schaffels Advies en Projectmanagement Ms. Galit Ei lat 35274, , , , , , ,00 30A73, , , , , , ,00 27,01 7, , ,90 25,359,50 25,291,00 25,219,12 24,841,75 23,604, , , , , , , ,00 19,690, , , , , , I 6,86 17,840, , , , , , , , , ,15 15,103, ,20 14,500, , , , , , , ,00

14 Sheeti SM5 Intermediair PRC BouwCentr EDH Vastgoed Aeckar 5032 BB 5portcafe HL van der Aa Eckart Sport Kaffee / Patrick Rijnders De Hangar 20219] Gemeente Apeldoorn SM Schulz -Van Egmond Clare Butcher Genderbeemd Sportcafe Centric IT Solutions De Jong administratiekantoor Joyce Sengers / Landinzicht 1776 G4S Beveiliging J Li ppinkhof Homework Gemeente Tilburg /Gebiedsontwikkelirrg GMTA Advies Acres Milieu Restauratie-Atelier Helmond Egdom Securlty Haute Finance Stout Groep Ca ppendijk Verkeersadvies 1602 Joanknecht & Van Zeist Langhenkel Langhenkel Opleiding en Training B.V, VanderVorst Inter Mediation Buro HKX Daerom Parcon Nederland Tennispaviljoen Rodibo MF de Groot I Centric 5oftware Engineering 1S9016 Stg Service en Diensten Eindhoven Philips Electronics Nederland Stiftung Universitat Hildesheim Bint Select B & A Consulting Corgwell lnterrim management KaiZengine Ineke Klens - Biermans Motta Kunstboeken Eindhoven Hanneke van Duijnhoven EH Tekstproductles Kerstln Niemann GX Creative online developm 2320 Geomij Hipas Tobing tien Sports Sportcafe De Tempel Sportcafe Lieverxlaal Atelier Pro architekten I 2.457, , , , , , , , ,64 11,340, , ,00 1>,199, , , ,00 10,879,54 10,858, , , , , , , ,05 9,000,00 8,880, , , , , , , ,44 7. l 27, I 6,20 6,941, , , , , , , , , , , ,50 5,609, , , , , , , ,20

15 Sheeti Galit Eilat Golf-in M Meulendijks Infralight APA de Jong BMC Advies Management Patres- van den Heuvel 543 Personeelsdiensten Adecco A & 0 Groep Amaro Industries Matching ElUlERITOR PROCUREMENT SERVICES BV Haan Overheidsdiensten St Derdengelden DAS incasso Wagemaker l Drs, J, Lambert DirectLease Prinsen 246 Jalema Pasca! Wauben Jelske the art of rnoving I Magda Ziolkowska Wojciech Grzybala Coulant Interim DSC korfbalvereninging L8 D Support Odys consult TMC Rooijakkers FP JM Malcorps Katrien van Hettema BiZZdesgn Consultancy J Meulepas L van Santvoort G. Storm A v Nuenen Heesakkers Met Inhoud Euro Archive Par CC Abbing Juridisch Advies 8 Bemiddeling Worsten Journalistiek I MS 958 JTHP Nas Zylab Bene! ux N Lamg hari El Kossori E Charbon Tenflng e r Plattland uitzendorganisatie R. Bhanot Van Ek ItConsultancy 2391 GGD Brabant - Zuidoost Stephanie Lechner D van Meel Congres en StudieCentr Roeland International ECG Erckens Wattanders Interim en Projectmanagement 5,000, , ,90 4,910,03 4,575, , , ,76 4,000, , , , , , , , ,84 3,500,00 3,304, , , ,00 3,000, , , , , , , , ,26 2,400, , , , ,00 2,176, ,00 I.995, , , , , , , ,00 1,774,10 1,696, , , , , , , , /4

16 Sheet M de Groot Assista Juristen EHBO Hulpverlening Eindhoven Otger Koch Gebr. van den Eijnden B.V Piet van Bragt Monet InformatiÂńa Partners IIIAN Freek Lomrne Totaal leveranciers per saldo ( 1000,- Bijdrage derden Opbrengsten interne doorbelastingen 1.260,00 1,] 47, , , , , , , , ,21 4,866, , ,05 Totaal2010t/m ,49

17 > E[MDHO>ENS DA<><» Paeraue M4 Raracrodree: pccrerco 034, 5000 Ahi Eindhoven VVel 2 F; +31 (S) AQ Srrrdiracen 5611 GG Eindiiaven r; a31 (0] College van Burgemeester en Qlethouders van de gemeente Eindhoven p/a Postbus RB Eindhoven RBS Eindhoven, 3 juni 2010 Onderwerp; Wobverzoek inzake inhuur extern personeel Geacht college, U bent verantwoordelijk voor het functioneren van uw organisatie en de besleding van belastinggeid. Een van de zaken die u regelt is de inzet van ea1erne medeworkers ofwel inhuurkrachten. In totaal blijkt volgens de jaarrekening hiervoor 45,135 miljoen euro uitgegeven in 2009, Indachtlg de Wet openbaarheid van bestuur wil ik u vragen een aantal documenten te openbaren die gaan over of betrekking hebben op: 1, ee(1 overzicht van leveranc)ers. die de kos(enpost "inhuur personeel" vormen. IVlocht dat niet beschikbaar zijn dan verzoek ik subsidiair een kopie van de overeenkomst; 2. een overzicht van per leverancier gefactureerde bedragen in Mocht dat niet beschikbaar zijn dan verzoek il( subsidiair om een kopie van de nota; Ik verzoek u de informatie zoveel mogelijk digitaal te openbaren. Zelf zal ik anders de documenten digitaliseren en toegankelijk maken, Indien u voornemens bent kosten te rekenen voor dan heeft het niet digitaal verstrekken van informatie rechtsgevolgen. In zo n geval verzoek ik u de weigering te motiveren en een beslissing per document te nemen. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie van het document en meer subsidiair om een samenvatting. Voorts vefzoek ik u die weigering per document te motiveren. Ofschoon ervaringen in het verleden met de gemeente Eindhoven nooit tot het heffen van leges voor het openb aarma r makenenvanandocumenten heeft geleid, wil ik toch hier kort bij stil staan. Ik ben namelijk bekend met herhaalde adviezen van de Vereniging hlederlendse Gemeenten, die oproepen tot het nadruk e ij g k op badngsverzoeken. Deze aanbeveling is ook gedaan mel de oproep een rechtelijke uitspraak naast u neer te leggen (I JN: BIVI4074, Rechtbank s-gravenhage, AVVB 09/7 ). p voorhand geef ik aan dat hel toepassen van leges zal leiden tot een besluursrechteli]k en mogelijk civiel conflict. Gezien de eenvoud van mijn verzoek, wijs ik u op hetgeen in de Memorie van Toelichbng bij de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is gesteld. Ik reken dan ook op een voorhrarende behandeling van mijn verzoek, mens de redactie van het Eindhavens Dagblad,

18 RetOuradree Posthus BorSo, SsooRB Eindhoven POStOOde S6n EM Eindhoven Eindhovens Dagblad t,a,v, Dhr P,5choltes Gemeentesecretaris en Directieraad Behandeld door N. Veldkampi BE Schussel/T, van Erp Telefoon (040) 23B ss4t Vw Brief van 3 juni to-to Vw kenmerk Ons kenmerk. 8 juli arno Betreft WOB verzoek inhuur extern personeel d.d.3 juni 2010 Geachte heer Scholtes, Op 7 juni 2010 hebben wij uw brief ontvangen waarin u ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur verzoekt om informatie inzake inhuur extern personeel. U heeft van ons per brief d.d. 29 juni 2010 bericht gekregen dat wij overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuuronze beslissing met vier weken hebben verdaagd tot 31 juli Inmiddels kunnen wij u berichten dat wij, conform het aan u in onze voornoemde brief geuite voornemen, besloten hebben aan uw verzoek digitale informatie te verstrekken gehoor te geven, Bijgaand treft u daarom digitaal het door gevraagde overzicht van de leveranciers die in 2009 de kostenpost "inhuur personeel vormen, met daarbij de per leverander gefactureerde bedragen, Graag lichten wij een drietal aspecten in dit overzicht nader toe: 1. Doorbeiasting salarissen Regionale Brandweer. Onderdeel van dit overzicht is de doorbelasting van salarissen van de Regionale brandweer (E ,01). Deze kosten zijn geboekt onder inhuur personeel en hebben betrekking op het personeel van de van oorsprong gemeentelijke brandweer, dat inmiddels is overgegaan naar de Regionale brandweer, De personeelslasten worden nog wel aan de Gemeente Eindhoven doorbelast, 2. Opbrengst Interne Doorbelastingen. In dit overzicht is een post ter grootte van < 250,036,64 in mindering gebracht, Dit bedrag betreft de interne verrekening van externe inhuur tussen sectoren. Hiervan is sprake wanneer een door sector X ingehuurde kracht werkzaamheden verricht voor sector Y. Deze verrekening voorkomt dat de inzet van externe inhuur tweemaal wordt meegeteld, 3.Overboekingen vaninhuurnaardiensten van derden. Betoeltadres Stadhuisplein r www. eindhoven.nl Postadres Postbus BotSo S6oo RB Eindhoven

19 ons kenmerk, In het overzicht is een bedrag van E ,02 in mindering gebracht. Dit betreft kosten die aanvankelijk geboekt zijn als inhuur externen, maar feitelijk een opdrachtverlening voor een dienst betreffen. Dit bedrag is derhalve gecorrigeerd. Wij vertrouwen erop u hiermee aan uw verzoek om informatie voldaan te hebben. Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, E. van hherrilnboer gerneentesecretaris tva/kc

20 Inhuur gemeente Eindhoven 2009 Relatie / omschdjving 17 Manpower Uitzendorganisatie Yacht 13 Tempo Team Professionals Maandag 2601 Reef 3667 Vitae Nededand ConcIusion Financial Services Bv l68024 Conciusion Services 1518 I 5 Louter Projectmanagement 9947 BMC Groep Stg Archeo Senrice Logica CMG Nederland 169 Riooitechniek Van de Velden i Alias Personeelsdiensten P. Ronken 162 j11 Sogeti Randstad Uitzendbureau Brunei Ned Inter Access Stg Derdengelden ZZP /GWWTech 9944 Berenschot Ergon M3V Advies partners IMCOM Solutions Novostar I Coldenhoff & Moerkerken 205 i 43 Eisaet DNC LEGAL /5ociale Zekerheid BV Ridderikhoff Brandpreventie & Safety BV Brandwe CSU Reception Pro LUMENSGROEP BT Professional Services Nederland DCE Consultants Impect Zuid BV 2383 Vitae Nederland Lumens Groep 4439 Pianon Bv Stri ct P-ART Consult USG Inriotlv 3419 Cap Gernini Ned 2403 JMB Aannernersbedrijf K2 Brabants kenniscentrum jeugd Smithuis Comminicatie P Act Vught Hoovers Personeel Service Van Brederode Het NIC BV Orange Olive R & L Consultants Steens & Partners Gerard van Tiggeien Hoedernaekers ten Have vof Plan B /Empathos KP &T Rnance & Legal Bv 2354 Getronics Nederland Bv Beek Cournmunicatie Saldo grootboe k 3253,324, , , , l L997,49 1, , , , , , , , , , ,80 376,161, , , ,45 j ,47 340, , , , , , l, ,77 235,448, , , ,79 2 I 1.901, ,94 196, I , , , , , ,25 159,129, , ,649,53 146,666, , ,38

«waakzaam en clienstbaar»

«waakzaam en clienstbaar» Organisatieonderdeel Korpsstaf -i'irihische Zaken Behandeiddoor Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Telefoon ' E-mail Hpn Haan Onskenmerk KNP13001339 Uwkenmerk Wob-verzoek

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten, de Brabantse regio s en Attero.

Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten, de Brabantse regio s en Attero. College Onderwerp: OLOGDB06 Volmachtverlening inzake de dagvaarding door Shanks Nederland Collegevoorstel Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten,

Nadere informatie

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm Cult & Ondern - 118401 1 Beleidsmw A - 0311013 Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten

Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten Verbeter de kennis over uw leveranciers en klanten Credit Expo 2012 Bas Peek De grootste online database met informatie over 2,5 miljoen Nederlandse bedrijven en organisaties Wat gaan we vandaag doen?

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R32I8. oor Inboeknummer ogbstor4y3 Dossiernummer 930.306 zr juli zoog Raads informatiebrief Betreft brief GGD Luchtkwaliteit, gezondheid en gevoelige bestemmingen. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie

Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 62/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie Programma / Programmanummer Facilitaire

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Onderwerp Verzoek ex Wet openbaarheid van bestuur Elsevier Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1011 Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800 Acaleph Opleiding, Training en Adviezen B.V. Hofkamp 4 6161 DC Geleen Tel.nr. 046-3241800 E-mail: mail@acaleph.nl A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.:

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

Werken voor de Overheid 2010

Werken voor de Overheid 2010 Werken voor de Overheid 2010 Carlijn Middendorp Hanneke Grobbe Dineke Sonderen Martijn van der Kooij INTEGRON BV Wijnhaven 65 Rotterdam Postbus 61300 3002 HH Rotterdam Phone: 010 411 59 66 Fax : 010 411

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College Onderwerp: V200900705 Beslissing op bezwaar van mw. mr. L. Boer (namens mevr. A.R.C. van Loon) met betrekking tot de geweigerde bouwvergunning voor het veranderen van de linkerzijde van de voorgevel

Nadere informatie

Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art

Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art Laboratoria & Gebouwautomatisering State of the art Matrix Innovation Center Programma 13.30 14.10 uur Welkom, voorstelronde aanwezigen 14.10 14.30 uur Matrix Innovation Center: Wat verwacht de beheerder/

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het project geluidswerende voorzieningen A59 te Heusden.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het project geluidswerende voorzieningen A59 te Heusden. College Onderwerp: V200900709 Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het project geluidswerende voorzieningen A59 te Heusden. Collegevoorstel Inleiding: Voor de voorbereiding van de realisatie van de geluidswerende

Nadere informatie

Partij Onderwerp Portefeuillehouder

Partij Onderwerp Portefeuillehouder gemeente Eindhoven Openbare Besluitenlijst voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 12 oktober 1998, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1. 1 Vragen-halfuur ex artikel 37 van

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 E96/U2457 8 oktober 1996. Departementsonderdeel Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De korpsbeheerder van het KLPD i.c. DGPC Justitie i.a.a. de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de (fgd.) hoofdofficieren

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert Uitgavenanalyse Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Inhoud Doel en aanpak van de uitgavenanalyse Toelichting Inkooppakketten Top

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

1 0 SEP 2013Į Vertrouwelijk. RAAD/CIE dd JANSEN CS. ADVOCATEN

1 0 SEP 2013Į Vertrouwelijk. RAAD/CIE dd JANSEN CS. ADVOCATEN mr P.C.H. Jansen* mr Annemiek Zwart** mr A.P.E. de Brouwer* * lid Vereniging van Bouwrecht Advocaten ** lid Vereniging Familierechtadvocaten (vfas) en lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

Calatravabrug Jeruzalem

Calatravabrug Jeruzalem Calatravabrug Jeruzalem René Dorleijn, Movares Agenda 1. Ontwikkeling Movares 2. Situering Calatravabrug 3. Santiago Calatrava, architect 4. Brugontwerp 5. Berekeningsaanpak 6. Rekenmodel 7. Berekeningsresultaten

Nadere informatie

Bedrijvenlijst Ballast Nedam tbv facturatie. Bonnummer of inkoop order nummer verplicht op factuur

Bedrijvenlijst Ballast Nedam tbv facturatie. Bonnummer of inkoop order nummer verplicht op factuur 1e Klas Schilders Aanemingsbedrijf F.W. Onrust Aannemingsbedrijf C.A. Baas B.V. Aannemingsbedrijf F.W. Onrust 84 84 218 80 verplicht bij XML) NL002724339B01 33121397 Nee Ja bij onderaanneming en ZZP invoice-084-03@ballast-nedam.nl

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009

Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009 Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009 Ter voldoening aan de verplichting volgens de Gemeentewet, dat raadsleden en leden van het

Nadere informatie

Aantal aanbieders. gunningsfase

Aantal aanbieders. gunningsfase 21524 ICT-Marktplaats IUC-Noord - overzicht gegunde opdrachten juni-juli 2015 Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldingen/insc hijvingen Gegund aan Bestuursdepartement OCW

Nadere informatie

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES VERTROUWELIJK tot 19 juli 16:30 BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES Afdeling: Ontwikkeling Onderdeel: Ontwikkelaars Adviseur: A. van Mierlo Toestelnummer: 072 888 000 Datum: 16 juli 2012 Onderwerp: Memo Voortgang

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Verbeter uw marketing en sales met

Verbeter uw marketing en sales met Verbeter uw marketing en sales met De grootste online database met informatie over 2 miljoen Nederlandse organisaties Company.info Derkinderenstraat 76 1062 BJ Amsterdam t: 020 2 400 400 e: info@company.info

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB231. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 20 september 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB231. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 20 september 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMB231 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Afweging: Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar de bijgevoegde conceptantwoordbrief.

Afweging: Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar de bijgevoegde conceptantwoordbrief. College Onderwerp: V20100186 Vragen ex artikel 61 RvO van fractie CDA Heusden naar aanleiding van het krantenartikel over stichting De Biezen en het eigenaarschap van buurthuis De Schakel. Collegevoorstel

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie

Betreft: conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (7) ' 000 111111111111111111111111111111 (.0 1-.^1 21:a. Aan de Minister van Veiligheid en Justitie De heer mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Cr) LA) Den Haag, 27 juni 2014 Dossiernummer:

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Het nieuwe dienstverlenen Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Raad Griffie Rekenkamer BC Ombudsman ACAM College van B en W DB van BC Gemeentesecretaris

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

H. Stegehuis Haven Noordzijde 21A 7607 ER Almelo. College van B &. W Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo. Betreft: WOB verzoek. Almelo, 18 november 2011

H. Stegehuis Haven Noordzijde 21A 7607 ER Almelo. College van B &. W Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo. Betreft: WOB verzoek. Almelo, 18 november 2011 H. Stegehuis Haven Noordzijde 21A 7607 ER Almelo Met ontvangstbevestiging balie Almelo. College van B &. W Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo Betreft: WOB verzoek. Almelo, 18 november 2011 Geacht College,

Nadere informatie

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte!

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte! Ministerie van Financiën Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Belastfrigdienst Korte Voorhout 1 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wwwrijksoverbetd.nl Inlichtingen Datum 08 AUG 2012

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

PROVADA. 1 of 5. Bob Adriaans Senior consultant Assetmanagement E bob.adriaans@arcadis.nl T 06 4644 7188

PROVADA. 1 of 5. Bob Adriaans Senior consultant Assetmanagement E bob.adriaans@arcadis.nl T 06 4644 7188 Bob Adriaans Senior consultant Assetmanagement E bob.adriaans@arcadis.nl T 06 4644 7188 Rémi Adriaansens Directeur sector Gemeenten E remi.adriaansens@arcadis.nl T 06 5230 3594 Herman Arentsen Senior adviseur

Nadere informatie

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Auto-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 Bij brief van 30 maart 2015 die is ingekomen bij de NZa op dezelfde dag, is door de heer [vertrouwelijk ] (hierna: belanghebbende) bezwaar gemaakt tegen het besluit

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen ONTHEFFING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 9 juni 2015 Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen Aanvrager : Stichting

Nadere informatie

GELDERLAND. Bezoekadres. De heer B.S.C. Groeneveld Eendenparkweg 49 3852 LG ERMELO. Geachte heer Groeneveld,

GELDERLAND. Bezoekadres. De heer B.S.C. Groeneveld Eendenparkweg 49 3852 LG ERMELO. Geachte heer Groeneveld, Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Posfbus 9090 Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem 6800 GX Arnhem De heer B.S.C. Groeneveld Eendenparkweg 49 3852 LG ERMELO telefoonnummer (026) 359 91 I 1 telefaxnummer

Nadere informatie

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond AANTEKENEN Transportbedrijf Nic. Van der Spek B.V. T.a.v. de heer P. van der Spek Industrieweg 15 2651 BC BERKEL EN RODENRIJS m DCMR milieudienst Parallelweg 1 Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246

Nadere informatie

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 1 Brochure brain trainingen Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 2 Inhoudsopgave Over MTcompany...... 3 Training 1: Speed Reading... 3 Training 2: Haal meer uit uw geheugen... 4 Begeleiding na de training...

Nadere informatie

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health Presentatie Algemene Ledenvergadering 18 december 2014 Per initiatief volgt een update van activiteiten, betrokken projectpartners, bereikte resultaten en vervolgaanpak in het nieuwe jaar. Peter Portheine

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Vragen ex art. 61 regelement van orde van de fractie CDA inzake levering bouwperceel

Vragen ex art. 61 regelement van orde van de fractie CDA inzake levering bouwperceel College Onderwerp: V200801521 Vragen ex art. 61 regelement van orde van de fractie CDA inzake levering bouwperceel Collegevoorstel Inleiding: Bij brief, ingekomen 28 november 2008 heeft de fractie CDA

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

ZEVENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 30 december 2011

ZEVENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juni 2015. P-Besluitenlijst week 24. 151 VB Uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt Bijgaande commissienotitie voorleggen aan raadscommissie F&B om

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 0 5 FEB 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 0 5 FEB 2015. Kopie aan: Deloitte. 150002831 Ingekomen Q 0 5 FEB 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9981 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van

Nadere informatie

vtleert 't'tl5 1220 GEMEENTE 71!-O1.,lL : Projectontwlkkellng : Westenberg, Jack Ondervcrp

vtleert 't'tl5 1220 GEMEENTE 71!-O1.,lL : Projectontwlkkellng : Westenberg, Jack Ondervcrp 't'tl5 1220 oj Igl IL år t> GEMEENTE vtleert Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeulllehouder : Projectontwlkkellng : Westenberg, Jack : A.F. (Frans) van Eersel BW-009472 Zaaknummer JOIN: zl161019324

Nadere informatie

Onder verwijzing naar de desbetreffende bepalingen in de Wet openbaarheid van bestuur dient de Stichting hiermee een Wob-verzoek in.

Onder verwijzing naar de desbetreffende bepalingen in de Wet openbaarheid van bestuur dient de Stichting hiermee een Wob-verzoek in. Stichting Behoud Lepelenburg e.o Corr.-adres: Hieronymusplantsoen 9 3512 KV Utrecht e-mail: lepelenburg@planet.nl Postbank rek.nr. 7570089 Het College van B&W van Utrecht Postbus 16200 3500 CE UTRECHT

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid de heer J. v.d. Biggelaar inzake het rookverbod

Raadsvragen van het raadslid de heer J. v.d. Biggelaar inzake het rookverbod gemeente Eindhoven Raadsnummer 0 5. RII 2 6. OOI Inboeknummer osbstooaos Beslisdatum BikW rs februari 2005 Dossiernummer Sop.sSx Raadsvragen van het raadslid de heer J. v.d. Biggelaar inzake het rookverbod

Nadere informatie

De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout. Middelburg, 21 juni 2013. Geachte heer Van Heusden,

De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout. Middelburg, 21 juni 2013. Geachte heer Van Heusden, De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout Uw email :17 mei 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk :A-169 Onderwerp :WOB Verzoek Bijlage :4 bijlagen Behandeld door :H.P.W.A. van Aalst Middelburg,

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 8 EX. ART. 73a Fw d.d. 8 januari 2014

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 8 EX. ART. 73a Fw d.d. 8 januari 2014 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 8 EX. ART. 73a Fw d.d. 8 januari 2014 Gegevens onderneming, gefaill.1: Jeugd ACT Nederland Holding B.V., (statutair Bloemendaal) laatstelijk gevestigd te (2031 ES)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijsten collegevergaderingen d.d. 28 en 30 april 2015. 1.2 Ophalen informatie

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie