Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Personeel 5 Organisatie Raadsnummer XO.R4027.OOI Inboeknummer robstorgys Beslisdatum B%W ta oktober 2OIO Dossiernummer oqr.6sr Raadsvragenvan het raadslid de heer A. Rennenberg betreft de inhuur van derden (vervolg g) Met regelmaat hebben wij u om informatie gevraagd omtrent het inhuren van derden. Dat deden wij niet voor niets! Vele malen werd de door ons gevraagde informatie door u niet juist aangegeven waarbij zowel het aantal ingehuurden, als de door u aangegeven betaalde bedragen -hetgeen later bleek- niet juist waren. Alhoewel door het college in 2009 werd aangegeven dat in 2010 orde op zaken zou worden gesteld is nu gebleken dat -tot op heden- de kosten van de inhuur van derden ruim 46 miljoen euro hebben bedragen waarbij de begroting dus grootschalig is overschreden. In 2009 hebben wij aan u informatie gevraagd over het aantal personen dat werd ingehuurd, alsmede over de namen daarvan en bedragen die werden betaald. Van die informatie mochten wij onder strikte geheimhouding kennisnemen. Hiervan is door ons geen gebruik gemaakt omdat wij reeds over enige informatie beschikten die dan automatisch onder de door u gestelde voorwaarden zouden va l l en. Het vreemde is echter dat toen door journalisten van het Eindhovens Dagblad, met gebruikmaking van een WOB-procedure, naar bedoelde stukken werd gevraagd deze door u wel werden verstrekt en kennisgeving aan ons achterwege bleef. Over 2009 hebben wij inmiddels een duidelijk beeld gekregen. Dit beeld geeft aanleiding om ook het jaar 2008 en het jaar 2010, tot en met 1 augustus, bij u op te vragen. Mocht dit dezelfde problemen opleveren als dit met 2009 het geval is geweest, dan zullen wij een gelijke weg gaan bewandelen zoals het ED dat heeft gedaan.

2 Raadsnummer ZO.R4027.OOI Graag leggen wij u de navolgende vragen voor: 1. Bent u bereid om aan ons op korte termijn en op dezelfde manier als aan het ED. de gegevens over het jaar 2008 en 2010 tot en met 1 augustus te verstrekken? 2. Kunt u ons een prognose geven van de uitgaven van inhuur over de periode augustus/december 2010? 3. Kunt u ons in het kort aangegeven waarom u ons niet nader informeerde op onze vragen toen u het E.D., via de WOB-procedure, wel die informatie verstrekte? Eindhoven, 20 september Antwoord uan burgemeester en wethouders Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen delen wij u hierbij mede dat wij u in vorige beantwoordingen steeds correct geinformeerd hebben over het aantal in-gehuurden. Een verschil in gegevens ontstaat daar waar de vraagstelling verandert. In de beantwoording van uw vragen d.d. 12 november 2009 geven wij bij vraag 2 een nadere toelichting over het aantal ingehuurden met peildatum 17 november In de beantwoording van uw vragen d.d. 22 december 2009 worden geen aantallen genoemd, maar hebben wij u het totale overzicht ter inzage geleverd. U heeft toen gevraagd naar ingehuurden over het jaar Gegevens over een heel jaar geven meestal een ander getal dan die met een peildatum. Alle ingehuurden die de gemeente voor die tijd weer hebben verlaten, zijn dan niet mee-geteld, terwijl ze over een heel jaar wel worden meegeteld. Vervolgens informeren wij u over uw vragen d.d. 20 september Bent u bereid om aan ons op korte termijn en op dezelfde manier ais aan het E.D. de gegevens over het jaar 2008 en 2010 tot en met 1 augustus te verstrekken? Ja. De door u gevraagde overzichten sturen wij mee als bijlage. Het overzicht over 2010 loopt tot en met juli. Nadere uitleg overzichten: Doorbelasting salarissen Regionale Brandweer. Onderdeel van het overzicht over 2008 is de doorbelasting van salarissen van de Regionale Brandweer ( ,85). Deze kosten zijn geboekt onder inhuur personeel en hebben betrekking op het personeel van de van oorsprong gemeentelijke brandweer, dat inmiddels is overgegaan naar de Regionale brandweer. De personeelslasten werden nog wel aan de Gemeente Eindhoven doorbelast. Opbrengst Interne Doorbelastingen. In de overzichten 2008 en 2010 (tot en met juli) zijn posten ter grootte van respectievelijke ,59 en ,05 in mindering gebracht. Deze bedragen betreffen de interne verrekening van externe inhuur tussen sectoren. Hiervan is sprake wanneer een door sector X inge-

3 Raadsnummer ZO.R4027.OOI huurde kracht werkzaamheden verricht voor sector Y. Deze verrekening voorkomt dat de inzet van externe inhuur tweemaal wordt meegeteld. Bijdrage derden. Dit betreft kosten die aanvankelijk geboekt zijn als inhuur externen, maar feitelijk een opdrachtverlening voor een dienst betreffen. Het bedrag is derhalve gecorrigeerd. 2 Kunt u ons een prognose geven van de uitgaven vaninhuur over de periode augustus/december 2010? Nee, op dit moment is deze prognose voor dit tijdvak niet beschikbaar. Gewerkt wordt nu aan de afronding van de 2 Tussentijdse rapportage, welke eind oktober verschijnt. Op basis van de analyse van de personeels- en inhuurkosten wordt dan ook een prognose voor heel 2010 aangegeven. 3 Kunt uonsin het kort aangegeven waarom u ons niet naderinformeerde op onze vragen toen u het E.D., via de WOB-procedure, wel dieinformatie verstrekte? Ja. Het Wob-verzoek van het Eindhovens Dagblad d.d. 3 juni 2010 betrof in het kort de vraag om een overzicht van leveranciers met per leverancier gefactureerde bedragen. Aangezien er niet naar persoonsnamen werd gevraagd, hebben wij de gevraagde gegevens kunnen verstrekken. Wij constateren een verschil in vraagstelling tussen het Wob-verzoek en uw vorige raadsvragen over dit onderwerp. Ter toelichting op de toetsing van de openbaarheid van informatie vermelden wij nog het volgende. Na onze beantwoording van het Wob-verzoek heeft de betreffende journalist vervolgvragen gesteld, die in onze opvatting het resultaat leken te zijn van nader onderzoek. Sommige op de lijst voorkomende bureaus blijken op internet te staan met naam en toenaam. In die situaties kunnen wij de privacy van personen nog maar beperkt handhaven en hebben wij slechts reactief op deze vragen geantwoord. N.B. De inhoud van de publicatie ter zake in het Eindhovens Dagblad en de hiervoor door de auteur geraadpleegde bronnen, komen uiteraard voor rekening van genoemd dagblad. De beslissing op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur is een beschikking. Deze wordt, net zoals dat met andere beschikkingen gebeurt, toegezonden aan de verzoeker (de aanvrager) en in voorkomende gevallen aan andere belanghebbenden. Nu u ons de vraag zo voorlegt vinden we wel dat in dit geval, wetende dat het onder-werp zo nadrukkelijk uw (maar ook onze) aandacht heeft, actieve informatie ook aan de raad goed zou zijn geweest. Het Wob-verzoek met beantwoording treft u als bij-lage aan. Eindhoven, 12 oktober Ter inzage gelegde stukken

4 Raadsnummer ZO.R4027.OOI 1. Overzichten over het jaar 2008 en het jaar 2010 t/m juli. 2. De beantwoording van het Wob-verzoek d.d. 8 juli EN

5 Inhuur Naam relatie 17 Manpower Uitzendorganisatie Yacht Conclusion Financial Services Bv 2601 Reef 3667 Vitae Nederland 13 Tempo Team Professionals Stg Archeo Service Sogeti Maandag LUMENSGROEP Management Consuiting Internatioal 9944 Berenschot Plan B / Ernpathos PricewaterhouseCoopers Advisory Coldenhoff & Moerkerken Ergon CSU Reception Pro De Lei Interim BV Metanoia Projectmanagernent 9947 BMC Groep Alias Personeelsdiensten P, Ronken Woovers Personeel Service 2403 JMB Aannemersbedrijf Louter Projectmanagernent DNC LEGAL j Sociale Zekerheid BV 22 l8 CSU Beveiliging BV Maakbaar Randstad Uitzendbureau Parcon Nederland Van Assem & Partners Steens & Partners Strict EduPer Beek Coummunicatie Ernpaction Gerard van Tig gelen Intertec Consulta ncy lnvolon Tiem Elsaet P Act Vught Pro Mundo Deloitte Financial Advisory Va lid ICT Solutio n s PBG B&A Interim-management en Detachering B Orange Ohve 4167 Start People BV Haute Finance Interfin Nederland Romeijn Consultancy hbconsult interim management en advies Clascon KPN Telecom Duos port 1602 Joanknecht & Van Zeist Kooyenga Groep I KP&T Projectadvies USG Innotiv Kordaad Personal Approach Inhuur , , ,09 987,385, ,94 657,995, , , , , , , , , , , , , , , ,15 204,366, I 57, , , , , , , , I 62, , , , ,79 I 40,209, ,89 137,250, ,18 130,472, ,00 127,505, , , , , , , ] 6, , , , ,03 100,767, , , , ,56

6 Inhuur ] Sticht. Fontys /DOBA onderwijsadviseurs USG Capacity DHV BV Waterpas Den Bosch 60417ICTivity ] Paul issen Projectmanagement 4439 Planon Bv Stg Derdengelden ZZP /GWWTech BAAC Milfeudienst Regio Eindhoven Van Vulpen Vastgoed 1210 DTV Consultants ICS Adviseurs Bv De Jong administratiekantoor secretary plus management Support ] Inter Access GMTA Advies 965] 0 Haskoning Nederland ] GEMEENTE WEERT Vriens Archeo Flex Grontmij l43115 Logica CMG Nederland Partners+Propper Khonraad Consultancy 2050] 2 Synarchis Stout Groep Van der Vliet Evidence Based Training Gem Venlo Gem Nijmegen Talentcom M3V kopgroep ] R 5 L Consultants Cappendijk Verkeersadvies Hoedemaekers ten Have vof Gem Veghel Joyce Sengers / Landinzicht Brunei Ned ]35766 EMERITOR PROCUREMENTSERVICES BV Stijl Advocaten K2 Brabants kenniscentrum jeugd Haan Overheidsdiensten 826 Dienstencentrum Onderw ber arb DOBA ] EH Tekstproducties ] 7] 8]0 DE JONG CONSULTAN CY Randstad Rentree l02852 Secretaresse plus Direct Team Sargas Postbus Polyground Egdom Security Kennisnetwerk Cimsolutions Bv I Solviteers UWV Vivian Jacobs IC Services Bv Societas Projecten B,V DSE lnnofra St. Alg. Toegankelijk Onderwijs Ehv Monumentenhuis Brabant , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 69,881, , , , , ,05 64,91 9, ,8] , ,] , , , ], , , ] 6,68 53,576, I 1,80 5],627, , , , , ,25 47,9] 0, ],69 46, , , , , , , ,25 40,316, , , , , ,00

7 inhuur GGD Brabant - Zuidoost OC Mobiiity Coaching Kerstin Niemann Met EnergieBureau Centric IT Solutions Stg NEOS Stg Service en Diensten Eindhoven Hendrik Brunsting Stg ja van der Hoeve FlexManagement bv P-ART Consult Soc ietas I Crotec XCent Stadsprojecten RadarGroep V/M Talent Altran / DCE Consultants De Dommel Bedrijfsmakelaardij BRW Groep B.V Traffic Service Rasenberg Milieutechniek bv VCM Segment Interim Capital I51987 Deioitte Management Support Talengroep Nederland, Midden en Zuid Bv F J Consultancy Gebr Boeiens l OCGH Advies BMC Advies Management Buro HKX Perry van Duijnhoven Eiffel Kennismanagement Beheermeester IV-Water Deloitte Bijz. Onderz & Integriteitsadv Haute consulting IMCOM 5olutions Genderbeemd Sportcafe MFM Jongerius Du ROI et BOIS et FLAMANDE 5032 BB Sportcafe DSC korfbalvereninging Momework Deloitte LE. Luiten Tennispaviljoen Rodibo Achmea Arbo Bv Eckart Sport Kaffee / Patrick Rijnders Metafoor 40 I 65 Gem Tilburg Bedrijven Tripie Double Kooyenga Groep Caspar de Maan 1008 Stg Regionaal Opleidingen Centr Arcadls Regio Sportcafe Lievendaal Sportcafe Tivoli Alef Archeowerk I.ian van Hout communicatie C Brouwers en E Bos , , , ,50 30,452, , , , , , , , , , , , , , , , ,880, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 18,113, , , ,00 17,592, ,76 16,875,00 16,319, ,48 I 6,139, , , , , , ,13 I 5,297, , ,30 14,91 3,53

8 Inhuur A.M J. Bouvrie - Vinck Sascia Vos Kunstprojecten 4328 Tebodin Netherlands Significant TMC Rooijakkers Weert gemeente Stichting WW Toegankelijk K&V organisatie adviesbureau Frank vd Heuvel Rernco de Blaaij INTRAVAL Companen PasAan Bv Eutopics Freek Lomme R Banshi SM Schuiz-Van Egmond Bureau Queste Hoofdkantoor CWI Maatschap Advlesgroep Terts Holland Brochure Services OSA Architectenbureau J van Stigt bv Motta Kunstboeken Eindhoven St. Jeugdzorg Noord-Brabant Gem Geldrop - Mierlo mee&ander C J I Bestuurlijke Boetes Stg Jeugd en Beroep I Loyens & Loeff impect Zuid BV Expanding Visions Link Ontwerpers Centric IT Solutions Training Indicia Nederland 1709 J Hezemans De Vormgeverij Reiander Management ZuidZorg Stichting Thuis in Welzijn Urlings Consult. & Managem. Soc. Zekerh Arcadis Nederland BV M, van Weeg berg Met Archief Videoportretten VAN BUUREN DOCUMENT MANAGEMENT Prof. John h/lilner Gonzo & Co Breijn B,V Ambagsadvocaten RA Infra Erica Boom Horn Consultancy Beniers Advies Groep Yvet Reyes Maturano Faber Advies AKD Prinsen van Wijmen Output Technology Wesseiman Registeraccountants Bv I Arcadis Nederland SKREB BEL Haute Europe Team Buiiding 14,1 78, , , , l, , ,45 13,026, ,92 12,800, , , , , , , , , ,00 11,000, ,50 10,700, ,603, / , , , , , ,1 1 9,309, , , j /5 8,438, , , I , , A) , , ,78 7,120, , , , ,49

9 Inhuvr DATA display MH Keviemans Vloet Management 8i Consultancy Publiec Gemeente Helmond Team Treasury Pim Mare! I / Marell Spons NCOD Sargas Arcus Group(Business Services jelske the art of moving Act Services Buro Civix Van Brederode 2320 Geomij Roeland International Taienter Training BV VSK Weijtmans Boomrooierij M Meulendijks Sector Grond & Vastgoed/Onderwijs Smits Independent Finance Vision Consultancy Magda Ziolkowska Gerrichhauzen en Partners Gerard Sandker Advies ABAB BURGERS MARKETING BV AHJ Bosman Patch Manager Bv TMOP FPJM Malcorps Serin Atlant Re-intergratie Ordina consulting Gebr. van den Eijnden B.V Peter Cue architect Speakers Academy B & A Realisatie Triptic Groenen R Gudden Beweegt 1S69S4 CSU Cleaning Services Annie Fletcher ICS Services Ned/Specialist. Reiniging Grafisch Bedrijf Tuijtel Wojciech Grzybala TUV Rheiniand A v Nuenen Heesakkers Swaenenbeemd outsourcing Esra Sarigedik Dirkzwager Advocaten en Notarissen Heuvel Vastgoed Nathalie Schel tekens Katrien van Hettema E Charbon Techno Base Icares Projecten Grafico de Poost Clare Butcher Daedalus Presentaties Michael Page International TU/E Technische Universiteit Eindhoven 6.525, ,60 6,367, ,00 6,297, , ,00 6,104, ,00 5,961, , ,00 5,820,00 5,762,60 5,633, , , , ,20 5,150, , , , , , , , , , , , ,00 4,116, , , , , ,20 3,565, ,00 3,229, , ,50 3,087, ,00 3,000, , , , , , , , , ,00 2,458, , , ,82 2,320, , ,60

10 Inhuur Viadesk Ivo van Werkhoven 2080 Gebroeders Adriaans I Xopp niet gebruiken is BMC Eva Meye r- Hermann AGTP Couwenberg Questionma rc GGzE Update Div MAX Advertising TVCN Ma npower Services MAA van Lier 1711 Lectu ris Ex Tune ÃćâĆňâĂİ Vastgoedtaxaties Oostendorp Nederland PW van Rosmalen j Cakelab De Peerenboom 1772S3 Stichting Zet Sama Print Service Perfect Direct Mail 958 JTMP Nas Gemrna Medina tudioVan Laar Coenr a adts Cornrnunicatie Dan Peterman Studio De Glaswacht CMH Delsing Benno Hartjes Ontwerpen L van Santvoort De Grote Hegge 2370racle Ned I 547 J 5 S Bedrijfsdiensten R Taal Van Rooij Communicatie BT Professional Services Nederland NBD Biblion Task24 Nederland Maarten van Rossum Assemblee BV Thomas de Kroon Van Gelder Lichtadvies Gebr van den Eijnden Eindhoven Otger Koch Hipas Tobing Palabra Maatschap Hillbilly Boogiemen Aeolus productions 3991 Pouderoyen Compagnons Pegas Pro 1704 Mabem FWOonk llkay Balie Ayvaz 176 I I 3 M Turgay Tugsuz Inhuur via brandweer Totaal leveranciers per saldo < 1000,- Bijdrage derden Opbrengsten interne doorbelastingen 2.153, ,40 2,074, , ,00 1,977, ,00 1,947, ,65 1,873, ,54 1,862, , , , , ,80 1,729, ,03 1,683, , , ,00!.572, , , , , , , , , , ,00 1,323, , , ,00 12S0, , , , ,24 1,162, ,00 1,1 25, ,00 1. I 01, ,01 1,065, , , , , , , , ,59 Jaarrekening ,36

11 Sheet1 Inhuur 2010 t/rn juli Naam relatie Vacht Conclusion Financia! Services Bv 17 hhanpower Uitzendorganisatie 13 Tempo Team Professionals Driessen Maandag Logica Ch!IG Nederland 3667 Vitae Nederland 9947 BMC Groep 2601 Reef Ergon Louter Projectmanagement USG Innotiv Stg Archeo Service 1006 Stg Regionaal Opleidingen Centr Sogeti RebelGroup Advisory Eisaet Alias Personeelsdiensten P. Ranken Randstad Uitzendbureau Brunei Ned Irnpect Zuid BV DHV Solvfteers LUMENSGROEP hhecanoo Architecten Bv Beheermeester Milieudienst Regio Eindhoven hhanagement Consulting Internatioal Coldenhoif th Moerkerken BV Maakbaar OPPS Advies BT Professional Services Nederland Continu engineering 9944 Berenschot Adecco Personeelsdiensten Bv CSU Reception Pro I Ti e m Stg Derdengelden ZZP /GWWTech Lybrae Consultants Eindhoven Bv Het NIC BV I Strict I egal Arcadis Nederland Altran/DCE Consultants Inter Access Hoovers Personeel Service 4167 Start People BV Buro Andersom 4439 Planon Bv IQ Brabants kenniscentrum jeugd PricewaterhouseCoopers Advisory Rob Esser Orange Olive 2010 t/m 07 2, , , , ,31 1, , , , , , ,76 324,690, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 141,948, , , , , , , , , ,77 1 I 8 303, , , , , , , , ,00

12 16328S Ven W.RWS ÃćâĆňâĂİ CD Sheeti DNC LEGAL (Sociale Zekerheid BV Unlsys Nederland Coulant Interim Output Technology Van Brederode Draaijer en Partners Project Begeleiding Grondzakeb Advies Movares Nederland SPR Legai Beheer 1448 DSP Groep MKB Eindhoven Trigion Beveiliging 2 I 0165 B BOM van Leeuwen GEMEENTE WEERT USG Capacity I CT ivity P Act Vught ICOP Gerard van Tiggelen KP&T Finance & Legal Bv C5U Beveiliging ICS Interim Management Lumens Groep 2354 Getronics Nederland Bv Romeijn Consultancy Van der Vliet Evidence Based Training XCent PROX IMCOM Solutions lnfraaccent Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 934 Yksi ontwerp Duosport Grontmij Advies & Techniek Olympia Uitzendburo Beek Cournrnunicatie Met David bv 2 I 6596 Ministerie van LNV Val id ICT Solutions Waterpas Den Bosch R & L Consultants Eminents Projectspeciaiisten Tr ivoor Nederland Aber trict UWV Politie Brabant Zuid -Oost Twynstra Gudde intertec Consultancy Carwei Cornrnunications Brabant Zeeuwe werkgeversver Benschop Detachering Goal Projectreg ie 2663 Tauw Milieu Kaoyenga Groep , , , , , , , , ,00 78,825, , , ,16 70,861, , ,67 65,312, ,00 63,888, ,08 61,017,56 60,000,00 57,410, , ,00 54,551,05 53,265, , ,58 52,639,01 51,956, ,00 51,632, ,42 49,844,83 49,795, , ,99 47,138,85 46,892,54 46,2 I 5, ,10 46,107,28 43,032,64 42,703, ,50 42,288, , , , ,75 38,415,00 38,091,00 37,054,55

13 Sheet Haskoning Nederland Pperspectief Metanoia Projectmanagement Vriens Arch eo F lex Fugro lnpark Deloitte Consuitancy Kragten Ecabo DHV BV 3990 Polyg round BAAC Hoedemaekers ten Have vof VAN BUUREN DOCUMENT MANAGE MENT Bea umonesque Persoza Capital 1210 DTV Consultants Nieuwland Groen en Milieu Detachenngen Transvorm Benefit Inkoopadvies Bv Novostar hared Service Center Djl Haute Europe Van Vul pen Vastgoed M3V kopgroep Leger des Heils Eutopics Burgers Ergon W/E adviseurs duurzaam bouwen Movares Nederland BV Bureau Queste Innosport 2 I 9148 Innovam Uriings Consult. & Managem. Soc. Zekerh Remco de Blaaij C Brouwers en E Bos NMC Strijbos DGMA Oe Vormgeverij hbconsult interim management en advies Prof. Jacob Ge bert Het EnergieBureau Trigion Services Nhtive Het Archief Vldeoportretten Barbara Kwaks Communicatie Srada Bv lngenieursbureau Oranjewoud intermedius I Aatop Personeelsdiensten Marell Sports Stijl Advocaten Sportcafe Tivoli 2 I 0363 KMS bestuurssupport 4093 J Schaffels Advies en Projectmanagement Ms. Galit Ei lat 35274, , , , , , ,00 30A73, , , , , , ,00 27,01 7, , ,90 25,359,50 25,291,00 25,219,12 24,841,75 23,604, , , , , , , ,00 19,690, , , , , , I 6,86 17,840, , , , , , , , , ,15 15,103, ,20 14,500, , , , , , , ,00

14 Sheeti SM5 Intermediair PRC BouwCentr EDH Vastgoed Aeckar 5032 BB 5portcafe HL van der Aa Eckart Sport Kaffee / Patrick Rijnders De Hangar 20219] Gemeente Apeldoorn SM Schulz -Van Egmond Clare Butcher Genderbeemd Sportcafe Centric IT Solutions De Jong administratiekantoor Joyce Sengers / Landinzicht 1776 G4S Beveiliging J Li ppinkhof Homework Gemeente Tilburg /Gebiedsontwikkelirrg GMTA Advies Acres Milieu Restauratie-Atelier Helmond Egdom Securlty Haute Finance Stout Groep Ca ppendijk Verkeersadvies 1602 Joanknecht & Van Zeist Langhenkel Langhenkel Opleiding en Training B.V, VanderVorst Inter Mediation Buro HKX Daerom Parcon Nederland Tennispaviljoen Rodibo MF de Groot I Centric 5oftware Engineering 1S9016 Stg Service en Diensten Eindhoven Philips Electronics Nederland Stiftung Universitat Hildesheim Bint Select B & A Consulting Corgwell lnterrim management KaiZengine Ineke Klens - Biermans Motta Kunstboeken Eindhoven Hanneke van Duijnhoven EH Tekstproductles Kerstln Niemann GX Creative online developm 2320 Geomij Hipas Tobing tien Sports Sportcafe De Tempel Sportcafe Lieverxlaal Atelier Pro architekten I 2.457, , , , , , , , ,64 11,340, , ,00 1>,199, , , ,00 10,879,54 10,858, , , , , , , ,05 9,000,00 8,880, , , , , , , ,44 7. l 27, I 6,20 6,941, , , , , , , , , , , ,50 5,609, , , , , , , ,20

15 Sheeti Galit Eilat Golf-in M Meulendijks Infralight APA de Jong BMC Advies Management Patres- van den Heuvel 543 Personeelsdiensten Adecco A & 0 Groep Amaro Industries Matching ElUlERITOR PROCUREMENT SERVICES BV Haan Overheidsdiensten St Derdengelden DAS incasso Wagemaker l Drs, J, Lambert DirectLease Prinsen 246 Jalema Pasca! Wauben Jelske the art of rnoving I Magda Ziolkowska Wojciech Grzybala Coulant Interim DSC korfbalvereninging L8 D Support Odys consult TMC Rooijakkers FP JM Malcorps Katrien van Hettema BiZZdesgn Consultancy J Meulepas L van Santvoort G. Storm A v Nuenen Heesakkers Met Inhoud Euro Archive Par CC Abbing Juridisch Advies 8 Bemiddeling Worsten Journalistiek I MS 958 JTHP Nas Zylab Bene! ux N Lamg hari El Kossori E Charbon Tenflng e r Plattland uitzendorganisatie R. Bhanot Van Ek ItConsultancy 2391 GGD Brabant - Zuidoost Stephanie Lechner D van Meel Congres en StudieCentr Roeland International ECG Erckens Wattanders Interim en Projectmanagement 5,000, , ,90 4,910,03 4,575, , , ,76 4,000, , , , , , , , ,84 3,500,00 3,304, , , ,00 3,000, , , , , , , , ,26 2,400, , , , ,00 2,176, ,00 I.995, , , , , , , ,00 1,774,10 1,696, , , , , , , , /4

16 Sheet M de Groot Assista Juristen EHBO Hulpverlening Eindhoven Otger Koch Gebr. van den Eijnden B.V Piet van Bragt Monet InformatiÂńa Partners IIIAN Freek Lomrne Totaal leveranciers per saldo ( 1000,- Bijdrage derden Opbrengsten interne doorbelastingen 1.260,00 1,] 47, , , , , , , , ,21 4,866, , ,05 Totaal2010t/m ,49

17 > E[MDHO>ENS DA<><» Paeraue M4 Raracrodree: pccrerco 034, 5000 Ahi Eindhoven VVel 2 F; +31 (S) AQ Srrrdiracen 5611 GG Eindiiaven r; a31 (0] College van Burgemeester en Qlethouders van de gemeente Eindhoven p/a Postbus RB Eindhoven RBS Eindhoven, 3 juni 2010 Onderwerp; Wobverzoek inzake inhuur extern personeel Geacht college, U bent verantwoordelijk voor het functioneren van uw organisatie en de besleding van belastinggeid. Een van de zaken die u regelt is de inzet van ea1erne medeworkers ofwel inhuurkrachten. In totaal blijkt volgens de jaarrekening hiervoor 45,135 miljoen euro uitgegeven in 2009, Indachtlg de Wet openbaarheid van bestuur wil ik u vragen een aantal documenten te openbaren die gaan over of betrekking hebben op: 1, ee(1 overzicht van leveranc)ers. die de kos(enpost "inhuur personeel" vormen. IVlocht dat niet beschikbaar zijn dan verzoek ik subsidiair een kopie van de overeenkomst; 2. een overzicht van per leverancier gefactureerde bedragen in Mocht dat niet beschikbaar zijn dan verzoek il( subsidiair om een kopie van de nota; Ik verzoek u de informatie zoveel mogelijk digitaal te openbaren. Zelf zal ik anders de documenten digitaliseren en toegankelijk maken, Indien u voornemens bent kosten te rekenen voor dan heeft het niet digitaal verstrekken van informatie rechtsgevolgen. In zo n geval verzoek ik u de weigering te motiveren en een beslissing per document te nemen. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie van het document en meer subsidiair om een samenvatting. Voorts vefzoek ik u die weigering per document te motiveren. Ofschoon ervaringen in het verleden met de gemeente Eindhoven nooit tot het heffen van leges voor het openb aarma r makenenvanandocumenten heeft geleid, wil ik toch hier kort bij stil staan. Ik ben namelijk bekend met herhaalde adviezen van de Vereniging hlederlendse Gemeenten, die oproepen tot het nadruk e ij g k op badngsverzoeken. Deze aanbeveling is ook gedaan mel de oproep een rechtelijke uitspraak naast u neer te leggen (I JN: BIVI4074, Rechtbank s-gravenhage, AVVB 09/7 ). p voorhand geef ik aan dat hel toepassen van leges zal leiden tot een besluursrechteli]k en mogelijk civiel conflict. Gezien de eenvoud van mijn verzoek, wijs ik u op hetgeen in de Memorie van Toelichbng bij de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is gesteld. Ik reken dan ook op een voorhrarende behandeling van mijn verzoek, mens de redactie van het Eindhavens Dagblad,

18 RetOuradree Posthus BorSo, SsooRB Eindhoven POStOOde S6n EM Eindhoven Eindhovens Dagblad t,a,v, Dhr P,5choltes Gemeentesecretaris en Directieraad Behandeld door N. Veldkampi BE Schussel/T, van Erp Telefoon (040) 23B ss4t Vw Brief van 3 juni to-to Vw kenmerk Ons kenmerk. 8 juli arno Betreft WOB verzoek inhuur extern personeel d.d.3 juni 2010 Geachte heer Scholtes, Op 7 juni 2010 hebben wij uw brief ontvangen waarin u ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur verzoekt om informatie inzake inhuur extern personeel. U heeft van ons per brief d.d. 29 juni 2010 bericht gekregen dat wij overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuuronze beslissing met vier weken hebben verdaagd tot 31 juli Inmiddels kunnen wij u berichten dat wij, conform het aan u in onze voornoemde brief geuite voornemen, besloten hebben aan uw verzoek digitale informatie te verstrekken gehoor te geven, Bijgaand treft u daarom digitaal het door gevraagde overzicht van de leveranciers die in 2009 de kostenpost "inhuur personeel vormen, met daarbij de per leverander gefactureerde bedragen, Graag lichten wij een drietal aspecten in dit overzicht nader toe: 1. Doorbeiasting salarissen Regionale Brandweer. Onderdeel van dit overzicht is de doorbelasting van salarissen van de Regionale brandweer (E ,01). Deze kosten zijn geboekt onder inhuur personeel en hebben betrekking op het personeel van de van oorsprong gemeentelijke brandweer, dat inmiddels is overgegaan naar de Regionale brandweer, De personeelslasten worden nog wel aan de Gemeente Eindhoven doorbelast, 2. Opbrengst Interne Doorbelastingen. In dit overzicht is een post ter grootte van < 250,036,64 in mindering gebracht, Dit bedrag betreft de interne verrekening van externe inhuur tussen sectoren. Hiervan is sprake wanneer een door sector X ingehuurde kracht werkzaamheden verricht voor sector Y. Deze verrekening voorkomt dat de inzet van externe inhuur tweemaal wordt meegeteld, 3.Overboekingen vaninhuurnaardiensten van derden. Betoeltadres Stadhuisplein r www. eindhoven.nl Postadres Postbus BotSo S6oo RB Eindhoven

19 ons kenmerk, In het overzicht is een bedrag van E ,02 in mindering gebracht. Dit betreft kosten die aanvankelijk geboekt zijn als inhuur externen, maar feitelijk een opdrachtverlening voor een dienst betreffen. Dit bedrag is derhalve gecorrigeerd. Wij vertrouwen erop u hiermee aan uw verzoek om informatie voldaan te hebben. Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, E. van hherrilnboer gerneentesecretaris tva/kc

20 Inhuur gemeente Eindhoven 2009 Relatie / omschdjving 17 Manpower Uitzendorganisatie Yacht 13 Tempo Team Professionals Maandag 2601 Reef 3667 Vitae Nededand ConcIusion Financial Services Bv l68024 Conciusion Services 1518 I 5 Louter Projectmanagement 9947 BMC Groep Stg Archeo Senrice Logica CMG Nederland 169 Riooitechniek Van de Velden i Alias Personeelsdiensten P. Ronken 162 j11 Sogeti Randstad Uitzendbureau Brunei Ned Inter Access Stg Derdengelden ZZP /GWWTech 9944 Berenschot Ergon M3V Advies partners IMCOM Solutions Novostar I Coldenhoff & Moerkerken 205 i 43 Eisaet DNC LEGAL /5ociale Zekerheid BV Ridderikhoff Brandpreventie & Safety BV Brandwe CSU Reception Pro LUMENSGROEP BT Professional Services Nederland DCE Consultants Impect Zuid BV 2383 Vitae Nederland Lumens Groep 4439 Pianon Bv Stri ct P-ART Consult USG Inriotlv 3419 Cap Gernini Ned 2403 JMB Aannernersbedrijf K2 Brabants kenniscentrum jeugd Smithuis Comminicatie P Act Vught Hoovers Personeel Service Van Brederode Het NIC BV Orange Olive R & L Consultants Steens & Partners Gerard van Tiggeien Hoedernaekers ten Have vof Plan B /Empathos KP &T Rnance & Legal Bv 2354 Getronics Nederland Bv Beek Cournmunicatie Saldo grootboe k 3253,324, , , , l L997,49 1, , , , , , , , , , ,80 376,161, , , ,45 j ,47 340, , , , , , l, ,77 235,448, , , ,79 2 I 1.901, ,94 196, I , , , , , ,25 159,129, , ,649,53 146,666, , ,38

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven.

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven. Verzonden: donderdag 20 februari 204 2:5 VWS intern Verzonden: donderdag 20 februari 204 3:5 VWS intern Onderwerp: RE: Concept Convenant EK voetbal 2020 Van: 0k. Dan stuur ik m in deze vorm naar de KNVB...

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 260302 229 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W.

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Rapportage onderzoek

Rapportage onderzoek Rapportage onderzoek Gemeente Albrandswaard Datum 3 januari 2014 Aan Gemeenteraad Albrandswaard Van P. Werkman, directeur Inhoudsopgave 1. BING 3 2. Aanleiding en doel van de opdracht 3 3. Door BING verrichte

Nadere informatie

Tabblad. Kolom 'Leveranciers' (alleen de eerste regel vermeldt de totaalbedragen Rijk).

Tabblad. Kolom 'Leveranciers' (alleen de eerste regel vermeldt de totaalbedragen Rijk). per ministerie Staffels Tabblad Kolom 'Leveranciers' (alleen de eerste regel vermeldt de totaalbedragen Rijk). Onderverdeling 'externe inhuur' Bestanden bij WOB-besluit' Externe inhuur' december 2013 Toelichting

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De doorsnee ondernemer heeft geen crisisplan WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 EINDHOVEN Accountant sparringpartner van MKB

het ONDERNEMERS De doorsnee ondernemer heeft geen crisisplan WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 EINDHOVEN Accountant sparringpartner van MKB NR. 3 2010 het ONDERNEMERS EINDHOVEN B E L A N G De doorsnee ondernemer heeft geen crisisplan New in town: Flexpoint Accountant sparringpartner van MKB Verzinkerij Van Aert bestaat 40 jaar Accountants

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf NR. 4 2010 het ONDERNEMERS IJMOND B E L A N G Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht Overzichtelijke administratie is ruggengraat van het bedrijfsleven Aan ambities geen gebrek bij Landgoed Duin & Kruidberg

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Jaarbericht NFC Index

Jaarbericht NFC Index Jaarbericht NFC Index De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2008 10.434 exclusief btw 2009 Netherlands Facility Costs Index Coöperatie

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Tabblad. Kolom 'Leveranciers' (alleen de eerste regel vermeldt de totaalbedragen Rijk).

Tabblad. Kolom 'Leveranciers' (alleen de eerste regel vermeldt de totaalbedragen Rijk). per ministerie Staffels Tabblad Kolom 'Leveranciers' (alleen de eerste regel vermeldt de totaalbedragen Rijk). Onderverdeling 'externe inhuur' Bestanden bij WOB-besluit' Externe inhuur' december 2013 Toelichting

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie