Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie"

Transcriptie

1 Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie Decentralization and Local Government Strengthening Program Binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 1

2 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) DLGP beoogt de districten in Suriname gefaseerd: Een eigen wettelijk kader te geven Institutioneel te versterken Zodanig dat zij een zelfstandig fiscaal, begroting- en financieel beheer kunnen voeren > obv Distr. Plan, Distr. Begr., Meerj. Districts Strategisch Ontwikkelings Plan (DSOP) Zodanig dat zij hun eigen projecten en ontwikkelingsprogramma s (DLGP-II) zelf kunnen voorbereiden en uitvoeren Met optimale participatie van de burgers 2

3 Project Cycle 3 4 TRAINING IN LEVEL 1 SYSTEMS. DEVELOPMENT OF DISTRICT IMPLEMENTATION PLAN 2 5 LEVEL 1 C E R TIFIC ATIO N P R O C E S S AND CREATION OF DISTRICT FUND INSTALLATION OF DISTRICT ADMINISTRATION UNIT Level 1 Certification obtained Training and Technical Assistance 6 DEVELOPMENT OF DISTRICT PLANS: C itizen P articipation P lan Strategic Development Plan 7 UNDERTAKE REVENUE GENERATION ACTIVITIES 8 TRAINING IN LEVEL 2 SYSTEMS AND ON-GOING SUPPORT FOR LEVEL 1 SYSTEMS Start 1 PROMOTION AND DISTRICT SIGNING OF LE TTE R O F INTE NT 9 LEVEL 2 CERTIFICATION PROCESS Level 2 Certification obtained 10 UNDERTAKE CAPITAL WORKS TRAINING PROJECT 3

4 ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DISTRICTS-COMMISSARIATEN VAN DE DISTRICTEN TER UITVOERING VAN DE INTERIMREGELING FINANCIËLE DECENTRALISATIE (S.B No. 33) (Behorende bij de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling van no DISTRICTSBESTUUR (DB) 4. DISTRICTS-COMMISSARIS (DC) 3.DISTRICTSRAAD (DR) 12. Kabinet DC 13.Secr. 5.Distr. Mgt Team DMT 2.RESSORTRAAD 1. Burgers 8. Administratieve Diensten (AD) Districts Secretaris (Afdelingshoofd) -Administratie -Agenda en expeditie -Archief en documentatie -Vergunningen -Domeinzaken -HRM - Toezicht -Logistieke zaken -Coördinatie en bemiddeling 9. Civieltechnische Dienst (CTD) Diensthoofd Regulier onderhoud -Gebouwen -Zandwegen -Bruggen -Sluizen -Dammen en dijken Mr. Bas Ahmadali Districts-Secretaris (DLGP- (Afdelingshoofd) Ontwikkelingsdienst (sectoren) -Wegennet -Vuilophaal -Drinkwater -Openbare markten 10. Beheer Bestuurs Ressorten Districts Secretaris (Afdelingshoofd) -Bestuursressorten -Bevolkings-participatie Commissie -Bevolkings Info Center -Voorlichting -Hoorzitting 11. Milieu en Gezondheids- Dienst (MGD) Reguliere taken 7. Districts Financiën en Planning (DFP) Districts-Administrateur (Afdelingshoofd) PLANNING -Voorbereiden districts strategisch, Jaarplan, Meerjaren Districts Ontwikkelingsplan -Informatie, Communicatie Technologie BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER -Voorbereiden Districts-begroting -Zelfstandig Begroting & Financieel beheer DISTRICTSINKOMSTEN -Inning, registratie en administratie belasting- en niet- belasting middelen -Beheer Districtsfonds 4

5 Districts Administrateurs Hoofd Districts Financiën en Planning Mr. Bas Ahmadali (DLGP 5

6 Lim A Po Institute Regering benoemt verkiezen Burgers DC Districtsbestuur Leden DS DA Districts Functinarissen Districtsraad benoemt DS Diensthoofden DA Districts Functinarissen Personeel benoemt 6

7 Lim Apo Insitute Belastingen Heffingen Boetes Overigen Middelen centrale overheid Eigen inkomsten Bijzondere subsidies Algemene afdrachten Algemene subsidies Afdrachten Aanvullende afdrachten Bijzondere afdrachten 7

8 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) 1. Een samenhangende inzet 2. een lange termijn inzet (10 jaar) op 3. Sociale, economische vraagstukken 4. ecologische /milieu vraagstukken 5. Processen duurzaam te begeleiden via onderwijs. 1. Componenten in samenhang 2. DLGP-I DLGP-II Via plandocumenten 4. Betrokkenheid van Nimos Milieu Effecten Rapport CIP-proj. Op elk commissariaat afd MGD 5. IBAS-opleiding voor bestuursambtenaren Curriculumontwikkeling in proces 8

9 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Processen, gericht op het verkrijgen van maatschappelijke betrokkenheid en daadkracht ter versterking van duurzame ontwikkeling. Ontwikkelingsdeskundigen nodig. Zie component burgerparticipatie. Wettelijk verplicht via hoorzittingen. Volgens burgerparticipatieve planning en begrotingsmethodologie. Demand-driven projecten. Duurzame structuren en handleidingen Op de planningsunit? van MinRo (regionale planning en op de districtsafdeling DFP 9

10 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Vier pijlers 1. Zelfstandig ondernemerschap 2. Armoedebestrijding 3. Burgerparticipatie 4. Gemeenschapsontwikkeling. 1. DMT werkt vnl met private sector. Alle locale service providers in database, eigen ABS bij verordening 2. Nieuw taakstelling Districtsapparaat gemeenschapsontwikkeling (CDFS) door decentralisatie en burgerparticipatie (DLGP). 3. Zie processen maatschappelijke betrokkenheid. 4. Zie hierboven ad2. Master Education and Research for Sust. Dev. (MSD) 10

11 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Praktische en theoretische kennis meedragen vanuit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines: juridische, economische, ecologische (mileu), culturele, antropologische en sociale. Multifunctioneel wordt er gewerkt op 3 niveau s: begeleiding beheer beleid Multidisciplinaire en multifunctionele ontwikkelingsdeskundige GROOT GEMIS / ZWAKTE Multidisciplinaire en multifunctionele ontwikkelingsdeskundigen TEKORT EN NIET BESCHIKBAAR DLGP probeert dit middels interne en externe training op te vangen. Risico wordt onderkend! 11

12 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) ONTWIKKELINGSDESKUNDIGE begeleidt beginnende zelfstandige ondernemers is belast met het voorbereiden, uitvoeren, evalueren van duurzaam beleid omtrent het maken en uitvoeren van Milieu effectrapportages is tewerkgesteld als verantwoordelijke in een overkoepelende vrouwenorganisatie die zich als doel stelt om achterstellingsituaties van vrouwen in lokale gemeenschappen weg te werken en om bewustwordingsprocessen op gang te brengen. is belast met voorbereiden, uitvoeren, evalueren van duurzaam beleid omtrent kinderarbeid in een-ouder gezinnen. begeleidt de DC in het decentralisatieproces van zijn district.de ontwikkelingsdeskundige is coördinator in een overkoepelend decentralisatie orgaan dat informatie en trainingen geeft in lokale gemeenschappen en om bewustwordingsprocessen t.a.v. burgerparticipatie te stimuleren. GROOT GEMIS ZWAKTE Multidisciplinaire en multifunctionele Ontwikkelingsdesku digen NIET BESCHIKBAAR DLGP probeert dit middels interne en externe training op te vangen. Risico wordt onderkend! 12

13 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Kennis van en inzicht in: theorieën, modellen, ontwikkelingsprocessen de rol en het gedrag van verschillende actoren, als ook methoden en technieken van duurzaam wetenschappelijk onderzoek. Zwakte binnen de Overheid (centraal/decentraal) Aanwezig bij het DLGP Projectbureau. De PIU draagt Zoveel Mogelijk kennis en inzicht en alle Project documenten over aan MinRo en Districten, en legt dit Duurzaam electronisch vast in het WAN-systeem 13

14 Uitkomst 8 -DLGP-I DLGP-netwerken Local Area Network (LAN) in de 7 districten Wanica, Para, Nickerie, Commewijne, Marowijne, Paramaribo en Sipaliwini en een districts data base aangelegd met internet- en toegang. Wide Area Network (WAN) Het WAN-project verbindt al de lokale netwerken met elkaar en met ministeries, Een eigen stabiel en betrouwbaar systeem voor districten en ministeries om vertrouwelijke informatie data beveiligd uit te wisselen Uitsluitend gebruikers die op de juiste wijze in het systeem zijn geregistreerd, kunnen met hun naam en wachtwoord toegang krijgen tot de linformatie van de Districten 14

15 Uitkomst 9 -DLGP-I Stichting Inter-Districten Samenwerkingsverband i.o INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING Voor uitwisseling van informatie, ervaringen, praktische kennis, successen en diverse vraagstukken van gemeenschappelijke aard, Voor ownership en beheer van: HET WIDE-AREA NETWORK. DE INTER-DISTRICTEN BELASTING-ADMINISTRATIE SYSTEMEN (DLGP-II) EIGEN KANTOORGEBOUW voor IDS, WAN-CENTRALE en de BAS-SYSTEMEN OP HET ERF VAN COMMISSARIATEN VAN PARAMARIBO 15

16 Kantoorgebouw Inter-Districten-Samenwerking CENTRALE WIDE AREA NEWORK 16

17 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Keuzes maken inspireren, de creativiteit stimuleren en mensen op te leiden tot kritische denkers en verantwoordelijke burgers. Duurzame ontwikkeling vraagt om het maken van keuzes en het vinden van creatieve oplossingen in voorkomende dilemma s en bij strijdigheid van belangen basiskennis, - inzichten, -waarden, - vaardigheden, begrippen en -houdingen meegeven, waardoor zij in staat zijn als verantwoordelijke burgers weloverwogen keuzes te maken. kennis van en inzicht in diverse theorieën, modellen, ontwikkelingsprocessen, de rol en het gedrag van verschillende actoren, als ook methoden en technieken van duurzaam wetenschappelijk onderzoek..copy of Matrix Ontwatering woongemeenschappen Managing Director) Dlgp versie 21jan2011.xls Gedurende Project periode (2014) Past PIU dit strak toe. Hierin zit de kracht van het project team. Geleerd van externe lokale en intern. experts. Districten leren het on the job. 17

18 Toetsing DLGP aan de condities voor duurzame ontwikkeling (MSD) Approaches voor duurzame ontwikkeling Politieke duurzame ontwikkeling Wet en duurzame maatschappij Economische ontwikkeling Gemeenschapsontwikkeling Filosofie en cultuur Opvoeding, ontwikkeling en verandering Alfabetisering, Change management Human resources development and manpower planning Andragology (een onbevredigende situatie op te heffen en daarvoor in de plaats blijvend een toestand van verhoogd welzijn te realiseren) -DLGP heeft 3 Verkiezingen Overwonnen -Lange termijn decentralisatie strategie ontwikkeld -Nieuw wettelijk kader decentralisatie gemaakt -Meerjaren Districts Ontwikkelingsplan gemaakt -Apparaat versterkt voor gemeenschapsontwikkeling -IBAS opleiding in place -DMT s krijgen management training en mgt tools -HRM ontwikkeld, politiek onwelwillend -Andragologische aanpak: er is geen beleid op. Lukt een key person wel met Multidisciplinaire en multifunctionele Ontwikkelings strategieen 18

19 Burgerparticipatie en grondslag Kan Burger- Participtie via Wetgeving Worden Afgedwongen? Ja. Besturen met -Vergunning (publ.r) -Overeenkomsten (priv. r.) -Bettermenttax Erordening (mix) Daarvoor is meer nodig dan een wettelijk grondslag Wettelijk grondslag naar de actoren toe: Art. 139 GW: beginselen van participatie democratie en decentralisatie van bestuur en regelgeving Art. 50 WRO: (i) bevolking betrekken bij Planopstelling, (ii) Communicatieproces naar het volk toe, (iii) Voorzieningen in het apparaat: informatie, voorlichting en inspraak Plus..naar de samenleving toe: Goede betrekkingen lokaal bestuur en burger op basis van (i) gezag, moraal, fatsoen, integriteit (bestuurszijde), rol, gedrag actoren, (ii) filosofie en gevoel op maat voor cultuur, sport, religie om het volk tot eenheid te smeden (vreugde en ontspanning onder het volk) 19

20 Burgerparticipatie en tribale structuren Past burgerparticiatie bij een tribale samenleving? Burgerparticipatieproces in Sipaliwini is in opstartfase (BP-Plan-NGO-Forum aug.2010): Visie, : Bestaande informatie- en Besluitvormings systemen, zoals de krutu, regionale netwerkbijeenkomsten en activiteiten van NGO s, benutten om burgerparticipatie te bevorderen Missie Sipaliwini potentieel rijk, kan voldoende eigen middelen genereren om in algemeen belang aan te wenden ten bate van de ontwikkeling van alle burgers (dorpsbesturen, de overheid, DR, RR en locale burgerij) Doelstelling Grotere inbreng van burgers in besluitvorming en uitvoering van ontwikkelingsactiviteiten. Locaal meer kansen scheppen voor de maatsch. en ec. ontplooiing en vooruitgang van de bewoners. Democratisch en duurzaam beheer. 20

21 Burgerparticipatie en dorpsontwikkeling Wat betekent Burgerparticipatie voor Dorpsont wikkeling? - Zorgen voor draagvlak samen met andere dtructuren - Effectief participeren in de comittee s en het overkoepelende platform voor burgerparticipatie - De bijdrage van de bewoners kan worden gestimuleerd - Inventarisatie actuele baseline- en sectorstudies en regionale- en sectorplannen (overheid e.a.) - Deelnemen in kadertraining van bestuursdienst, DR, RR in methoden voor participatieve gemeenschapsontwikkeling - Planning middels ressortkrutu s - Promotie van kennis, deelname en inspraak - Deelnemen in hoorzittingen - Versterking districtsfonds/dorpskas/afdracht van een bepaald bedrag of percentage ten behoeve van de ontwikkeling van de gemeenschap door concessionarissen, vermakelijkheid - Bevordering van zelfstandige beroepen en ondernemerschap 21

22 Burgerparticipatie en lokale Verhouding Burgerparticipatie en Locale democratie democratie De verdienste van lokale democratie is dat er wetten en structuren zijn die de trias politica aanvullen, en dus day-to-day demend driven- in een interactie samen met de lokale overheid besluiten nemen over zaken, die hun directe omgeving raken (plannen, begroten, financieren, uitvoeren) - DISTRICTSBESTUUR (DB) bereid plandocumenten voor en moet daarbij de burgers (het middenveld) betrekken; - DE BURGERS, het middenveld, levert een bijdrage/input via speciale structuren, BP-cie, Platform NGO s - RESSORTRADEN (RR) (gekozen) toetsen het plandocumente van de districtsoverheid door burgers via hoorzittingen te betrekken - DISTRICTSRAAD (DR) (gekozen) keurt de plandocumenten goed tijdens een opnbare zitting - DE DNA keurt de begroting goed voorzover ingebed in de staatsbegroting - DB stelt een definitief JAARPLAN op stelt de DR, RR en het Middenveld in kennis, wat uieindelijk wordt gerealiseerd - DR controleert DB, RR controleert de uitvoering door DBin de ressorten. - Bij grote werken in wijken richt DB buurtcommite s uit het 22

23 Ervaringen met burgerparticipatie Welke ervaringen zijn tot nu opgedaan met burgerparticipatie in de Verschillende districten? - Ervaringen met hoorzittingen Gemengd - Ervaringen met Bevolkingsparticipatie Commissies (overheid en private sector) Slecht - Ervaringen met Bevolkingsparticipatie Commissies (alleen private sector/middenveld) Slecht - Ervaringen met Platform van sterke NGO s Conflituerend - Ervaringen met Ressortbesturen (RB) Goed - RB = een overleg structuur BO met besturen van alle organisatie in het ressort. Niemand voelt zich beknot of uitgesloten. 23

24 GEMEENSCHAPSONTWIKKELING CONCEPT DLGP-II woonkernenbeleid en stimuleren van participatie Basisprincipes Burgerschap, zelfsturing en integrale aanpak WOONKERNEN, met achterstallige onderhoud worden in kaart brengen WOONKERNEN de ruimte geven om vanuit hun verantwoordelijkheid invulling te geven aan de verbetering van hun directe woongeving Deze gemeenschapszin is de MOTOR van de Mr. Bas Ahmadali (DLGPontwikkeling 24

25 Projectvisie Geheel van beleidsopties en middelen richten op SOCIAAL ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN VERHEFFING VAN HET DISTRICT voorzieningen met name in de WOONKERNEN met betrekking tot Natuurlijk milieu, en woon-en leefklimaat Civieltechnische infrastructuur Agrarische en industriele ontwikkeling Nutsbedrijven Onderwijs, cultuur en sport Medische en sociale zorg ARTIKEL 1 WET REGIONALE ORGANEN 25

26 De succesformule De kracht van gemeenschapsontwikkeling zit in (i) decentralisatie en burgerparticpatie en in (ii) al de randvoorwaarden c.q. condities/eigenschappen die vereist zijn voor de ontwikkelingsdeskundige (de leider/trekker/dc) en door research, wetenschap en de praktijk bevestigd zijn, voor een sustainable development. Dit vindt ook bevestiging in SSE= Saramacca State Experience ( ) zonder decentralisatie evenwel, maar wel met alle ruimte en bestuurlijke vrijheid te experimenteren en nieuwe bestuursmodellen en structuren neer te zetten, die via de GW in de Wet Regionale Organen zijn terecht gekomen en via DLGP worden geimplementeerd ( ), een traject van 35 jaar. SSE vindt na 25 j. bevestiging in WSE= Washington State Experience in

27 Tot slot Een citaat van Minister Michel Felisi: Bijzonder aandachtsgebied: De Regio s moeten handen uit de mouwen steken. De gemeenschapsontwikkeling is een aandachtsgebied van hoogste prioriteit, waarbij bestuur en burger hand in hand gaan, de kwaliteit van het leven verheffen tot boven het niveau van een menswaardig bestaan en groeien naar een levensstandaard waar er geen ruimte is in ieder geval niet voor ARMOEDE. (Een der millenniumdoelen) 27

28 28

Eindrapport End of Program Report 2007

Eindrapport End of Program Report 2007 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E. DESIRE DELANO BOUTERSE, OVER HET TE VOEREN REGERINGSBELEID IN 2012 EN HET INDIENEN VAN DE ONTWERP BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2012, IN DE NATIONALE

Nadere informatie

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 Inhoudsopgave VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 DEEL I: ALGEMEEN...17 1. OPBOUW VAN HET DOCUMENT... 17 2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE... 18 DEEL II: HOOFDBELEIDSGEBIEDEN...25

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen

Goed omgaan met bos De afdelingen Dorpsontwikkeling. Binnenland van RO. begeleiden van gemeenschappen Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede Armoedebestrijding geniet hoge prioriteit Tijdens de Caribbean Agriculture Week werden er verschillende landbouwproducten tentoongesteld. Armoedebestrijding

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

EMANCIPATIE IN DE BEGROTINGSSTUKKEN. Bestelnummer VCE-05-03

EMANCIPATIE IN DE BEGROTINGSSTUKKEN. Bestelnummer VCE-05-03 EMANCIPATIE IN DE BEGROTINGSSTUKKEN 2005 Dit servicedocument is een uitgave van de Visitatiecommissie Emancipatie Den Haag, april 2005 Bestelnummer VCE-05-03 De Visitatiecommissie Emancipatie, onder voorzitterschap

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie