WIJS ONDERWIJS Onderwijs afgestemd op vwo-leerlingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJS ONDERWIJS Onderwijs afgestemd op vwo-leerlingen"

Transcriptie

1 WIJS ONDERWIJS Onderwijs afgestemd op vwo-leerlingen Volgens leerlingen, basisschoolleerkrachten en docenten Als je wilt dat gras goed groeit, dan moet je er niet aan gaan trekken. Daar gaat het beslist niet harder door groeien. Wat wel helpt, is de omstandigheden voor het gras verbeteren: veel licht geven, goed bemesten en voldoende water geven. (J. Gerrits) Praktijkgericht kwalitatief onderzoek Auteur: Penta Nova, Master Educational Leadership Begeleider: Esther Hoekman Semester 4 Groningen, januari 2012

2 Inhoud Voorwoord.3 Samenvatting 4 Hoofdstuk 1 Aanleiding...5 Hoofdstuk 2 Theoretisch kader..8 Hoofdstuk 3 Methodologie 3.1 Uitwerken van de hoofdvraag en deelvragen Betrouwbaarheid en validiteit...18 Hoofdstuk 4 Resultaten 4.1 Leerling resultaten Leerkracht resultaten Docenten resultaten..25 Hoofdstuk 5 Conclusie, discussie en aanbevelingen 5.1 Conclusie Discussie Aanbevelingen Tot slot.36 Literatuur verwijzingen..37 Bijlagen 1 Operationaliseringschema voor de vragenlijst aan de vwo-leerlingen Vragenlijst voor de vwo-leerlingen Brief naar ouders van de zes vwo-leerlingen om toestemming voor het vervolggesprek Drie gespreksvragen voor de zes vwo-leerlingen tijdens het Vervolggesprek Vragenlijst voor de basisschoolleerkrachten Uitnodigingsmail naar de zeven docenten voor de brainstorm in de workshop Opbrengsten van de workshop met de zeven docenten.53 2

3 Voorwoord Het eindproduct mag er zijn! Door een strakke planning en door veel discipline heb ik dit onderzoek vorm kunnen geven. En waar ik voorheen gegevens snel voor waar aannam, ben ik nu kritisch gaan kijken naar die gegevens die ik moest gebruiken in mijn onderzoek. Door veel te lezen en teksten te vergelijken heb ik mijzelf geleerd een breed beeld te vormen over een onderwerp. Ook in de praktijk ben ik kritischer naar literatuur gaan kijken. Dit onderzoek heeft mij als onderzoeker gevormd en laten groeien in mijn beroep. De afgelopen periode was zeker niet het makkelijkste van de Masteropleiding. Naast mijn werkzaamheden als teamleider op het Gomarus College Drachten en deze studie is er ook nog mijn gezin. Ik heb het geluk gehad dat ik van Doreen alle ruimte gekregen heb om mezelf te ontwikkelen. Het was nooit een probleem als ik s avonds na het eten naar mijn studieplek op school ging om achter de computer aan het werk te gaan. Haar wil ik dan ook als eerste bedanken voor de steun en de motivatie om door te gaan op moeilijke momenten. Ik wil ook onze studiegroep bedanken voor het meedenken, het geven van tips, het meeleven en de intervisiemomenten. En natuurlijk Esther, mijn studiebegeleidster, die mij heel opbouwend en met erg veel geduld en aanwijzingen het juiste zetje heeft gegeven om deze thesis te schrijven! Tot slot wil ik mijn dank ook richten op Sjoerdtje Beiboer, Emma en Erik Donker en Pytsje van Dijk voor het meedenken, meelezen en de administratieve klussen. 3

4 Samenvatting In deze Master thesis wordt in mijn onderzoek beschreven hoe het onderwijsaanbod op het Gomarus College Drachten (GC Drachten) volgens leerlingen, basisschoolleerkrachten en docenten aangepast kan worden zodat het beter aansluit bij de aanwezige capaciteiten en talenten van de vwo-leerlingen. De probleemstelling van het onderzoek richtte zich op het onderwijsaanbod in de onderbouw van het GC Drachten aan vwo-leerlingen binnen een havo/vwo (hv) klas, en hoe de vijfentwintig vwo ers die sinds 2008 zijn aangemeld dat ervaren hebben. Zij hebben een vragenlijst ingevuld en later is er in een vervolggesprek met een zestal leerlingen dieper op de gegeven antwoorden ingegaan. Op vijf basisscholen is gekeken naar de werkwijze in groep 8 en hoe hun onderwijsaanbod aansluit op de vwo-leerlingen. Er is met alle basisschoolleerkrachten een interview afgenomen op hun locatie over de kenmerkende eigenschappen, de extra aandacht, de motivatie en de good practises. Vwo-leerlingen en basisschoolleerkrachten gaven suggesties en aanbevelingen voor de docenten van het GC Drachten. Een zevental docenten heeft tijdens een brainstormoverleg deze aanbevelingen besproken. Zij hebben nagedacht over aanpassingen van hun onderwijsaanbod om zo de capaciteiten en talenten van de vwo-leerlingen optimaal te kunnen ontwikkelen. Geconcludeerd kan worden dat dit onderzoek goed te gebruiken is en dat vwoleerlingen heel goed een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren in de evaluatie van het door hun ontvangen onderwijsaanbod. Een belangrijk motief voor leerlingenparticipatie is dan ook dat leerlingen een andere kijk kunnen hebben op het onderwijs dan docenten, en dat het belangrijk is die kijk te kennen (Sol, Y.B., Stokking, K.M. 2008). Op basis van de informatie van de docenten kunnen de volgende direct uitvoerbare aanbevelingen geformuleerd worden: -Geef een kortere instructie aan het begin van de les -Maak gebruik van planners. -Maak meer gebruik van collegiale consultatie om van elkaar te leren. -Vermeerder de kennis over de leerling-kenmerken van de vwo er -Laat vwo-leerlingen vanaf leerjaar 1 uit vwo boeken werken en geef instructie op vwo niveau Docenten geven wel aan dat zij nu kennis hebben van de werkwijze op de basisschool en op het GC Drachten. Ze willen nu echter graag een beter beeld krijgen van de studievaardigheden waarop in de bovenbouw een beroep wordt gedaan. Op deze manier wordt de doorstroom Primair onderwijs Voortgezet onderwijs (onderbouw & bovenbouw) nog meer, en beter, op elkaar afgestemd. 4

5 Hoofdstuk 1. Aanleiding Wanneer een vwo-leerling binnenstroomt in de brugklas van het Gomarus College Drachten (GC Drachten) wordt de lesstof aangeboden binnen de gecombineerde havo/vwo klas (1hv). Terwijl Primair Onderwijs (PO) een duidelijk vwo advies geeft in het onderwijskundig rapport (OKR) wordt de vwo-leerling geplaatst in een 1hv klas en wordt de instructie klassikaal op één (havo) niveau aangeboden. Het is bekend dat het vaker voorkomt dat havo- en vwo-leerlingen samen in de onderbouw bij elkaar in de klas zitten. De twee voornaamste redenen zijn dat er onvoldoende leerlingen met een vwo advies binnenkomen om een volledige vwo klas te formeren én om leerlingen te stimuleren in hun ontwikkeling en zoveel mogelijk doorstroommogelijkheden naar boven open te laten. In het onderwijs is er de laatste jaren toenemende aandacht voor het individuele kind. De inspectie heeft al vaker geconstateerd dat het omgaan met verschillen tussen leerlingen verbetering behoeft (Inspectie van het Onderwijs 2008, 2009). Individuele aandacht voor het kind en de individuele hulp die daaruit voortvloeit, krijgt tegenwoordig in het onderwijs de term zorgbreedte en wordt door diverse (basis)scholen uitgewerkt in het extra testen van een kind, het opstellen van een handelingsplan, remedial teaching, aanpassingen van het leerstofaanbod. Deze individuele aandacht is mede aanleiding voor dit onderzoek en dan specifiek de individuele aandacht voor de vwo-leerling. Scholen hebben een grote verantwoordingsplicht naar buiten toe. Een van de belanghebbenden zijn uiteraard de ouders van de kinderen. Omdat de ouders van deze tijd (2011) hun stem duidelijk laten horen, vaak zélf hoog opgeleid zijn en zich niet gemakkelijk laten gezeggen, moet er door de school(leiding) bewuster over iedere keuze nagedacht worden. Het vergt veel tijd en vakmanschap om juiste keuzes te maken, die te onderbouwen en ook nog duidelijk te communiceren. Zo werd het GC Drachten in februari 2009 geconfronteerd met kritische vragen van ouders met kinderen in de 1hv klas. Er werd beweerd dat hun kind maar weinig uitdaging kreeg tijdens de lessen, dat de lat erg laag werd gelegd, er niet veel huiswerk werd opgegeven en dat mede daardoor een onrustige sfeer ontstaan was in de klas. Dit baarde hen zorgen en ze vroegen zich af of dit gevolgen zou hebben voor het vervolg in het vwo onderwijs. Men ging niet (meer) uit van goed vertrouwen, dat het onderwijs gegeven werd op niveau, dat docenten hun lessen uitdagend maakten en dat de doorstroming niet in gevaar zou komen. Hier was duidelijk dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. De kinderen waar het om ging hadden een vwo advies gekregen van de basisschool en waren door de plaatsingscommissie van het GC Drachten als vwo-leerling ingedeeld in deze 1hv klas. Op basis van welke gegevens hebben de basisschoolleerkrachten een vwo advies gegeven? Natuurlijk aan de hand van de eindtoets in Groep 8, meestal de CITO test, het leerlingvolgsysteem en het advies van de basisschoolleerkracht zelf. 5

6 Het docententeam van het GC Drachten werd in 2009 gedwongen scherp te kijken naar de leerling populatie in deze 1hv klas. En te onderzoeken of de verschillende activiteiten in en rondom de lessen wel voldoende gericht waren op het ontdekken en ontplooien van het aanwezige talent. Want wanneer de (vwo) leerling niet op het eigen niveau wordt aangesproken, kan dit resulteren in verschillende problemen zoals verveling, onderpresteren en perfectionisme (Doornekamp, G. Drent, S. en Bronkhorst, E.1999). Omdat lessen op gemiddelde leerlingen zijn gericht, komen leerlingen die extra aandacht nodig hebben en leerlingen die juist meer uitgedaagd moeten worden onvoldoende aan bod. Om dit te verbeteren moeten leraren in staat zijn tot efficiënt klassenmanagement (Inspectie van het Onderwijs 2008, 2009). In het schoolplan van het Gomarus College staat, dat de onderwijsgevende degene is die de leerling voorgaat op het ontwikkelingspad naar de toekomst: in betrokkenheid op de leerling. Rekening houdend met de individualiteit van die leerling wordt deze onderwezen en opgevoed. Van de medewerkers van het Gomarus College vraagt dit een voortdurende reflectie op eigen handelen, naar de leerlingen en naar elkaar, vanuit de wens om te blijven groeien in de taak leerlingen en hun ontwikkeling centraal te zetten in het onderwijs. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijsaanbod op het GC Drachten, gericht op de vwo-leerlingen. Dat zal gebeuren door de betrokken partijen te bevragen naar hun bevindingen. De partijen die ondervraagd zullen worden zijn: -de vwo-leerlingen die sinds 2008 op het GC Drachten zijn binnengekomen -basisschoolleerkrachten van vijf basisscholen die leerlingen aanleveren aan het GC Drachten -een delegatie van het onderwijsgevende personeel van het GC Drachten. Probleemstelling: In dit onderzoek zal er worden gekeken naar het onderwijsaanbod op het GC Drachten en hoe de vwo-leerlingen dat (hebben) ervaren. Tevens zal er op verschillende basisscholen gekeken worden naar de werkwijze van de basisschoolleerkrachten en hoe hun onderwijsaanbod aansluit op de vwo-leerlingen. Het kan verhelderend zijn inzichtelijk te maken hoe er aan de vwo-leerlingen is lesgegeven op de basisschool en hoe dat gebeurt op het GC Drachten. Ook het personeel van het GC Drachten zal na moeten denken over hoe zij de vwo-leerlingen op hun eigen niveau uitdagen. Uitgangspunt is dus niet het hele onderwijssysteem op het GC Drachten aan te passen en alle havo- en vwo-leerlingen gescheiden van elkaar lessen te laten volgen. Gezien het kleine aantal vwo-leerlingen dat er jaarlijks wordt aangemeld kan dit ook financieel niet uit voor de school. Wel zal de uitkomst van dit onderzoek (mogelijk) inzichtelijk maken op welke manier de vwo-leerlingen een andere begeleiding en uitdaging nodig hebben dan de havo-leerlingen. In het kader van de zal dit praktijkgericht onderzoek plaatsvinden met het oog op het onderwijsaanbod op het GC Drachten, gericht op de beschreven situatie. In dit onderzoek worden de wensen en behoeften van de vwo-leerlingen in kaart gebracht en worden de aanbevelingen voorgelegd aan de docenten. 6

7 Doelstelling: Het doel is gegevens te verzamelen over het onderwijsaanbod aan vwo-leerlingen op het GC Drachten en aanbevelingen te doen tot aanpassing van het onderwijsprogramma. Zo hoopt dit onderzoek er toe bij te dragen dat vwo-leerlingen in de onderbouw van het GC Drachten op hun eigen niveau worden uitgedaagd en gestimuleerd om de bij hen aanwezige capaciteiten en talenten verder te ontwikkelen. Hoofdvraag en deelvragen: Bovenstaande leidt tot de volgende hoofd- en deelvragen: Hoe kan het onderwijsaanbod op het GC Drachten volgens leerlingen, basisschoolleerkrachten en docenten aangepast worden zodat het beter aansluit bij de aanwezige capaciteiten en talenten* van de vwo-leerlingen. Deelvraag 1 Wat hebben vwo-leerlingen nodig om hun aanwezige talenten aan te spreken volgens leerlingen en basisschoolleerkrachten? Deelvraag 2 Wat moet er in het onderwijsaanbod voor vwo-leerlingen op het GC Drachten aangepast worden volgens het docententeam? *Talent wordt in de van Dale (Pocketwoordenboek Nederlands, 2006) omschreven als natuurlijke begaafdheid, aanleg. Het begrip talent slaat op de intrinsieke mogelijkheden die iemand heeft om het iets makkelijker, sneller of beter te doen dan een vergelijkbare leeftijdsgenoot. 7

8 Hoofdstuk 2. Theoretisch kader Op het GC Drachten is het onderwijs zo ingericht dat vwo-leerlingen in de onderbouw les ontvangen in een gemengde havo/vwo klas. Dit heeft voornamelijk te maken met het aantal aanmeldingen dat er vanaf de basisscholen komt. Er zijn niet genoeg vwoleerlingen om een hele klas te vullen. Na het tweede leerjaar worden de leerlingen besproken en volgt er een besluit over hun niveau voor leerjaar drie. Bij het bespreken van een leerling wordt gekeken naar instroom gegevens, behaalde cijfers, leerling-kenmerken, het advies van de mentor en het oordeel van de vakdocenten. Na het derde leerjaar studeren de hv-leerlingen op een andere school/locatie verder omdat er op het GC Drachten alleen in de onderbouw op hv niveau wordt lesgegeven. In een gemiddelde havo/vwo klas gaan vwo-leerlingen zich al snel vervelen, omdat de leerstof voor hen gemakkelijk is en veel herhaling bevat. Zonder veel inspanning maken ze zich de stof in snel tempo eigen. Dit komt doordat vwo-leerlingen een andere manier van informatieverwerking hebben dan de havo-leerlingen. Ze hebben een goed functionerend geheugen, ze kunnen gemakkelijk verschillen en overeenkomsten tussen oude en nieuwe kennis signaleren, komen snel tot inzicht en zien toepassingen waar andere leerlingen dat niet zien. Zij zijn, veel meer dan hun leeftijdgenoten, in staat zelf problemen te zien en oplossingen te zoeken in plaats van na te doen wat de docent voordoet. Deze andere manier van informatie opnemen, verwerken en toepassen leidt er toe dat ze ook sneller kunnen werken: afhankelijk van de leerstof (Franse woordjes leren bijvoorbeeld vraagt iets anders dan wiskundeformules begrijpen) is hun leer- en werktempo twee tot vier keer hoger dan dat van de havo-leerlingen (Pluymakers, M. en Span, P. 2001). Om te bepalen of een leerling havo of vwo capaciteiten heeft moet er gekeken worden welke kenmerken horen bij een havo-leerling en welke bij een vwo-leerling. Leerresultaten geven hierin een belangrijk en soms zelfs wel doorslaggevend oordeel. In onderstaand theoretisch kader wordt bewust generaliserend gesproken over havo- en vwo-leerlingen. Maar zijn de leerresultaten waarop docenten veelal hun oordeel baseren wel een juist middel, of is er meer voor nodig? Soms hoor je op een rapportvergadering een opmerking als: Dit is nou echt een goede havo-leerling, of: dat is toch geen vwo er! Waarom de desbetreffende leerling geen vwo er is, terwijl de rapportcijfers de norm voor toelating op het vwo wel overstijgen, is niet duidelijk. Docenten baseren voor een groot gedeelte hun mening op basis van intuïtie, gevoel en ervaring. Er zijn naast schoolresultaten en intelligentie meer facetten die een leerling geschikt maakt voor of havo of vwo. Er is in Nederland een test ontwikkeld die veelvuldig gebruikt wordt om de intelligentie van leerlingen te meten. Deze GIVO, Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, wordt op grote schaal gebruikt, ook binnen het Gomarus College. Het blijkt wenselijk om in de overgangssituatie van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te kunnen beschikken over een instrument dat een betrouwbare en valide indicatie geeft van de opleidingsmogelijkheden van een leerling. De behaalde score (IQ) wordt in deze test gelinkt aan een geschikt schooltype. Hieronder is de (verkorte) tabel 1 te zien van deze veelgebruikte test, waarin de score van de test en het bijbehorende schooltype te zien is: 1 Groninger Intelligentietest voor het voortgezet onderwijs (Dijk, H. van & Tellegen, P.J., 2001) 8

9 GIVO-IQ Schooladviezen voor de te volgen leerweg gemengd/theoretische leerweg en HAVO HAVO HAVO/VWO 114 VWO De verschillen tussen havo- en vwo-leerlingen zijn niet schrikbarend groot en de grenzen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Ook is het natuurlijk de vraag of deze kille cijfers een goede indicatie geven van wat een leerling daadwerkelijk kan laten zien. De vwo score van 114 geeft al aan dat hier een grijs gebied ontstaat. Wanneer is een leerling geschikt voor vwo, vwo+, Gymnasium of Tweetalig Onderwijs? Kijkend naar de havo- en vwo-leerlingen die op het GC Drachten binnengekomen zijn sinds 2008, is die populatie heel divers. Doordat het een relatief kleine school is zitten er binnen de 1hv klas leerlingen met, op de GIVO-IQ, scores van 103 t/m 138! Ouders sturen hun kind vooral naar deze vestiging omdat het bekend staat als een kleine en veilige school. Hun hv kind kan in ieder geval drie jaar vlak bij huis Gereformeerd Voortgezet Onderwijs volgen en hoeft niet op 12-jarige leeftijd naar de stad Groningen ( Gereformeerd Onderwijs zo dicht mogelijk bij huis! is een PR kreet die uitgedragen wordt door het Gomarus personeel). Omdat de populatie van de 1hv klas dus heel divers is zal de school deze leerlingen passend onderwijs moeten aanbieden en het als uitdaging moeten zien hen binnen de school een goed afgestemd studieaanbod te geven. Diverse bronnen geven handreikingen over hoe om te gaan met vwo-leerlingen in de klas. -Verschillen in leerling-kenmerken tussen havo- en vwo-leerlingen: Cognitieve vaardigheden; de belangrijkste cognitieve vaardigheid die wordt genoemd als verschil tussen havo- en vwo-leerlingen is het verschil in leervermogen, waarmee gedoeld wordt op opnemend vermogen en tempo. Over leerstijlen wordt aangegeven dat ons onderwijs is voor een groot gedeelte zo is ingericht, dat vooral de denkers volgens de leerstijl van Kolb (Kallenberg, A.J. 2001) en de verbale intelligentie (Gardner H. 2001) worden aangesproken. Ben je hier goed in dan zul je een grotere kans maken om binnen het vwo door te stromen. Op de havo zitten relatief meer doeners en beslissers dan op het vwo (Kallenberg, A.J. 2001). Eerder onderzoek (Kuijper, H. en Guldemond, H. 1997) heeft aangetoond dat havoen vwo-leerlingen verschillend worden uitgedaagd. Vwo ers worden veelal meer uitgedaagd door een individuele taak met een moeilijk probleem dat moet worden opgelost, terwijl havisten een meer spannende taak nodig hebben om gemotiveerd te werken. Hun uitdaging ligt meer in het volbrengen van de taak (goed product) dan in verdieping van de materie. 9

10 -Verschil tussen schoolbeleving en motivatie van havo- en vwo-leerlingen: Hiermee wordt gedoeld op het plezier dat leerlingen hebben in hun school en hoe goed ze hun best doen om te (kunnen) presteren. Over het algemeen zien onderzoekers en lesgevende docenten dat havo-leerlingen meer gericht zijn op het product, bijvoorbeeld een presentatie of een werkstuk, maar het kan ook gewoon een goed cijfer zijn. Ook worden zij pas gemotiveerd als ze midden in de lesstof zitten. Hun belangstelling ligt meer bij onderwerpen die direct aansluiten bij hun eigen belevingswereld (Michels, B. (2006), Kuyper, H. en Guldemond, H. (1997)). Vwo ers zijn meer geïnteresseerd in de inhoud van de les en zijn gevoelig voor individuele uitdagingen binnen een opdracht. Ze zijn vaak ook breder algemeen ontwikkeld, nieuwsgieriger van aard en willen meer vanuit zichzelf dingen te weten willen komen uit de krant of van TV. In het algemeen wordt motivatie gezien als datgene dat een leerling ertoe beweegt om zich in te zetten voor een (school)taak. De omgeving is een grote en beïnvloedbare factor op de leerling hoewel docenten en ouders hieraan niet altijd even gemakkelijk sturing kunnen geven. Vooral leeftijdgenoten zijn van doorslaggevende betekenis als het gaat om de motivatie en de beïnvloeding (groepsgedrag), want pubers zijn in de regel niet continu bezig met schoolresultaten (Fiers, N. en van Gompel, T. 2010). Algemeen erkend wordt, dat pubers meer tijd en energie steken in het zoeken naar hun identiteit en een plek binnen de vriendengroep. De motivatie voor school is dus wel aanwezig maar heeft zeker niet altijd prioriteit. Er is wel een onderscheid te maken in de mate van motivatie: intrinsieke of extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie wordt ook wel omschreven als een toestand waarin begonnen wordt met een taak of activiteit omdat de taak of activiteit zelf de moeite waard wordt gevonden (Vos, W. 2009) Extrinsieke motivatie is dan een toestand waarin begonnen wordt met een taak of activiteit vanwege de gewenste uitkomsten. Onderzoeker J. Jolles (2004), heeft aangetoond dat ons brein tot ongeveer het 30 e levensjaar ook extern gemotiveerd dient te worden om informatie op een goede manier te verwerken en aan te leren. Deze externe motivatie zou zich vooral moeten richten op informatiebronnen waar leerlingen uit zichzelf niet aan zouden beginnen. Wat algemeen bekend en aanvaard is, is dat vwo-leerlingen over het algemeen een betere algemene ontwikkeling hebben (Michels, B. 2006). Verder is bekend dat voor een hoge intrinsieke motivatie aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan (Vos, W. 2009): 1. Leerlingen moeten het idee hebben dat wanneer zij een bepaalde inspanning leveren, zij een bepaalde uitkomst kunnen verwachten. 2. De taak moet voldoende uitdagend zijn. 3. De taak moet de fantasie aanspreken. 4. De taak moet voldoende interessant zijn. 5. Bij de uitvoering van de taak moet voldoende vrijheid zijn. Hieruit kan je concluderen dat bij vwo ers vaker sprake is van intrinsieke motivatie dan bij havo-leerlingen. Ook zou het een goede verklaring kunnen zijn voor de betere leerresultaten die vwo-leerlingen halen, terwijl hun IQ score en/of CITO score niet altijd veel hoger is. 10

11 -Verschil tussen de studievaardigheden en huiswerkgedrag van havo- en vwoleerlingen: Havo-leerlingen hebben behoefte aan structuur en controle, maken kleine stappen en maken meer oefeningen. Hun taakgerichtheid is groot, ook bij huiswerk; het gaat er niet om dat je iets leert van je huiswerk, maar dat je het afkrijgt. Havisten gaan in de regel actiever om met de leerstof in vergelijking met de vwo er. Ook tijdens de les wil de havo-leerling halverwege de les zelf aan de slag, terwijl de vwo er best een uur lang lekker lui kan consumeren (Michels, B. 2006). Vwo-leerlingen werken veelvuldig zelfstandig(er). Ze gaan langer door met zelf zoeken naar oplossingen en hebben hierdoor een groter probleemoplossend vermogen. Om zich een bepaalde vaardigheid eigen te maken kunnen zij grotere stappen zetten en hebben minder oefening nodig (Fiers, N. en van Gompel, T. 2010). Over het algemeen worden op het gebied van prestaties vooral verschillen ervaren bij taalvaardigheid. Havo-leerlingen gebruiken kortere zinnen met relatief veel taalfouten. Terwijl vwo-leerlingen langere grammaticaal correctere zinnen kunnen maken en over een grotere woordenschat beschikken. Volgens bepaalde onderzoekers heeft recent onderzoek aangetoond dat het brein van pubers (en adolescenten) nog niet rijp is voor planning van activiteiten op langere termijn (Jolles, J. 2007). Toch lijkt het er op dat vwo-leerlingen beter zijn in het plannen van hun leertaken dan de havo-leerlingen. Als docenten tijdens een rapportvergadering leerlingen moeten determineren doen ze dat over het algemeen op basis van intuïtie en gevoel, en dat gevoel is volgens henzelf vaak juiste. Zijn er zijn naast schoolresultaten (cijfers) en intelligentie (cijfers) meer facetten die een leerling geschikt maken voor de havo of het vwo? En wat zijn die facetten dan? Zouden die facetten doorslaggevend kunnen zijn bij het maken van een juiste vervolg (opleiding)keuze? Wordt de kennis over de verschillen tussen havo- en vwo-leerlingen als houvast gebruikt bij het maken of herzien van toetsen? Hoe kunnen de docenten op het GC in Drachten die kennis gebruiken om passend onderwijs aan te bieden aan zowel de havo- als de vwo-leerling? Want door de sterke kanten van leerlingen te benadrukken en zicht te hebben op hun tekortkomingen kan de motivatie verhoogd worden en kan het rendement van de les groter worden. Op basis van de ervaringen van docenten, de literatuur en diverse onderzoeken zijn hierboven een aantal verschillen tussen havo- en vwo-leerlingen gedestilleerd, natuurlijk gaat het daarbij om generalisaties. Naast deze kenmerken spelen ook andere zaken als sociaalmilieu, relatie docent leerling, leerstijl en leerhouding een rol van betekenis. Het valt echter buiten het kader van dit onderzoek om daar dieper op in te gaan. Binnen dit onderzoek zal de focus liggen op het onderwijsaanbod aan vwo-leerlingen gericht op hun leerling-kenmerken en hun aanwezige capaciteiten en mogelijkheden. Verder zal aan het einde van het onderzoek bekeken worden of de gegevens uit de literatuur overeenkomen met de informatie die vwo-leerlingen zelf hebben gegeven over het onderwijsaanbod. 11

12 Hoofdstuk 3 Methodologie 3.1 Uitwerken van de hoofdvraag en deelvragen De hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Wat moet er in het onderwijsaanbod op het GC Drachten volgens leerlingen, basisschoolleerkrachten en docenten aangepast worden zodat het beter aansluit bij de aanwezige capaciteiten en talenten van de vwo-leerlingen? In dit onderzoek is gekozen voor het gebruik van een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Bij een praktijkgericht onderzoek komt een vraag uit het werkveld van beroepsbeoefenaars. De vraag is veelal gericht op praktische en toepasbare kennis (Verhoeven, N. 2007). Het doel in dit onderzoek is deze kennis te gebruiken om in het GC Drachten het onderwijsaanbod aan te passen. Er is gekozen voor dit verandergericht onderzoek, omdat dit het beste aansluit bij een implementatieproces. Via signalering van het probleem, het formuleren van een diagnose, het opzetten van een plan van aanpak en een gedegen evaluatie, is de onderzoeker gekomen tot adviezen ter verbetering. Binnen dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve aanpak om zodoende naar achterliggende argumenten en motieven te zoeken bij de verschillende doelgroepen (leerlingen, basisschoolleerkrachten en docenten). In deze situatie gaat het om het verzamelen van meningen en ideeën, dat vraagt om een kwalitatieve aanpak. De betekenis van achterliggende gedachten bij de geïnterviewden wordt als grote meerwaarde gezien (Verhoeven, N. 2007). Het implementeren van een aangepast onderwijsaanbod op het GC Drachten is belangrijk voor het onderzoek, maar de implementatie zelf valt buiten het bereik van dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd onder drie onderzoeksgroepen te weten vwo-leerlingen, basisschoolleerkrachten en docenten. Achtereenvolgens is per onderzoeksgroep beschreven hoe het onderzoek vormgegeven zal worden. Op basis van de door de doelgroep bedachte ideeën zijn belangrijke aanbevelingen gedaan. -Uitwerken van deelvraag 1a, de vwo-leerlingen: Deelvraag 1a: Wat hebben vwo-leerlingen nodig om hun aanwezige talenten aan te spreken volgens leerlingen en basisschoolleerkrachten? Vwo-leerlingen kunnen zelf een betekenisvolle bijdrage leveren aan de evaluatie van het door hun ontvangen onderwijsaanbod. Dat is onderbouwd door een onderzoek naar leerlingenparticipatie in het onderwijs dat is uitgevoerd in opdracht van het LAKS (2006). In het onderzoek dat daarop volgde gaven alle bevraagde docenten aan dat leerlingen een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren in discussies over onderwijs (Sol, Y.B., Stokking, K.M., (2008). Ze gaven hiervoor meerdere redenen: leerlingen komen met goede suggesties die in de klas kunnen worden toegepast; leerlingen komen met andere inzichten en ideeën dan de docent; leerlingen zijn in staat hun mening duidelijk te verwoorden; leerlingen nemen het meepraten over onderwijs serieus; en leerlingen zijn experts waar het gaat om hoe zij het onderwijs ervaren, ze weten perfect waardoor sommige docenten goed zijn en andere minder. 12

13 Steekproef: Er is een kwalitatieve vragenlijst afgenomen onder de vwo-leerlingen die sinds 2008 op het GC Drachten aangemeld zijn. Onder deze leerlingen, dit zijn acht leerlingen uit klas 2 hv, acht leerlingen uit klas 3hv en negen leerlingen uit klas 4vwo, is een populatieonderzoek uitgevoerd. Waarom sinds 2008? Omdat de aanleiding om te komen tot dit onderzoek in het voorjaar van 2009 is begonnen. Vwo-leerlingen die toen in klas 1hv zaten zijn de eerste doelgroep, de tweede doelgroep komt uit en de laatste doelgroep uit Een meer praktische reden is dat de meeste van deze leerlingen nu (oktober 2011) nog les krijgen op het GC Drachten, zij zijn dus relatief gemakkelijk te bereiken. De verwacht was dat dit respons verhogend zou werken. Het invullen van de vragenlijst was anoniem. Er is uit de ingeleverde vragenlijsten een aselecte steekproef genomen: zes leerlingen, drie jongens en drie meisjes uit meerdere leerjaren, die als eerste de vragenlijst inleverden werden uitgenodigd voor het vervolggesprek. Op deze manier verwachtte de onderzoeker dat er een goede afspiegeling van de gehele populatie leerlingen zou worden genomen, zowel jongens als meisjes uit meerdere leerjaren zijn op deze manier vertegenwoordigd. Dit geeft het best een karakteristieke indruk van het geheel en staat zodoende representatief voor de groep leerlingen. Methode: Er is gekozen voor het afnemen van een open vragenlijst om zo ideeën en aanbevelingen over het onderwijsaanbod op het GC Drachten te verkrijgen. Het is belangrijk om te weten te komen wat er leeft onder deze doelgroep met betrekking tot het onderwijsaanbod. Een voordeel van een vragenlijst is dat het de leerlingen dwingt om meer na te denken. Men zegt in de regel dingen meestal sneller, makkelijker en ook impulsiever dan dat men ze opschrijft (Baarda, D.B. en de Goede, M.P.M. 2009). Men kon de vragenlijst neutraal invullen en leerlingen konden rustig nadenken over de vragen, dit in tegenstelling tot een interview. De vragen die aan de leerlingen gesteld werden zijn niet bedoeld om hen daarop aan te ver- of beoordelen. Leerlingen konden hun antwoorden in alle openheid geven, de deelname aan het onderzoek was vrijwillig. Er is voor gekozen is om de vragenlijst in dezelfde periode te laten afnemen onder dezelfde omstandigheden om storende factoren zoveel mogelijk te vermijden. Er is ook bewust voor gekozen geen interview met deze vierentwintig leerlingen te houden, gezien de geringe tijd die er was om dit onderzoek af te nemen. Een nadeel hiervan is wel dat de mimiek bij de ondervraagde leerlingen niet werd opgemerkt, hiermee is misschien essentiële informatie gemist (Kallenberg, T. 2007). Om dit te ondervangen is er een vervolggesprek gehouden met zes leerlingen, uit meerdere leerjaren. Er is voor een aselecte, niet- gerichte steekproef gekozen. Omdat de doelgroep (eenheid) in grote mate gelijke kenmerken heeft maakt het voor de representativiteit niet uit. Om pragmatische redenen is ervoor gekozen de onderzoeker ook het vervolggesprek bij de 6 leerlingen af te laten nemen, overdracht aan een externe interviewer zou te veel tijd vergen. De onderzoeker leidde dit gesprek en probeerde daarin verdiepingsvragen te stellen. 13

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

De Onderprestatie te lijf

De Onderprestatie te lijf De Onderprestatie te lijf Bonaventuracollege, Leiden SLOA 2011 2013 Conceptartikel en tevens concept onderzoeksverslag Leiden 31 augustus 2013 Externe onderzoekers Dr. Lianne Hoogeveen Drs. Mariska Poelman

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN VAN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS YVETTE SOL Beoordelingscommissie: Prof.dr. M. Brekelmans (voorzitter) Prof.dr. P.J. den Brok Dr. E. Roelofs Prof.dr. P.R.J. Simons

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Online hulpverlener, hoe word je dat?!?

Online hulpverlener, hoe word je dat?!? Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2011. Een overzicht van alle scripties over hulpverlening via internet is te vinden op http://www.e-hulp.nl/scriptieprijs. Wij wensen u veel

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant

Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom, 18 juni 2015 Georganiseerd door de Academische Opleidingsschool West-Brabant Academische Opleidingsschool West-Brabant

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Juf het is school! Analyseverslag. Regio College. Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie?

Juf het is school! Analyseverslag. Regio College. Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? Regio College Juf het is school! Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? Analyseverslag Auteur: L.E. Sinnema 2-1-2013 Master Professioneel Meesterschap MBO Opleiders:

Nadere informatie