Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009"

Transcriptie

1 Hogeschool Utrecht Opleiding: Locatie: Varianten: Lerarenopleidingen; hbo-master Utrecht deeltijd Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2009

2 2/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

3 MASTERS OF EDUCATION VAN HOGESCHOOL UTRECHT Croho Cluster Exacte vakken en Maatschappijvakken M Aardrijkskunde (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde, deeltijd 90, ECTS) M Biologie (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Biologie, deeltijd, 90 ECTS) M Natuurkunde (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Natuurkunde, deeltijd, 90 ECTS) M Wiskunde (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Wiskunde, deeltijd, 90 ECTS) Croho Cluster Talen Master Duits (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Duits, deeltijd, 90 ECTS) Master Engels (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Engels, deeltijd, 90 ECTS) Master Frans (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Frans, deeltijd, 90 ECTS) M Nederlands (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Nederlands, deeltijd, 90 ECTS) M Spaans (Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaans, deeltijd, 90 ECTS) NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 3/103

4 Inhoud 4/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

5 Inhoud 5 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 14 Deel B: Facetten 17 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 19 Onderwerp 2 Programma 22 Onderwerp 3 Inzet van personeel 32 Onderwerp 4 Voorzieningen 36 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 38 Onderwerp 6 Resultaten 41 Deel C: Nadere onderbouwing van opleidingsspecifieke facetten 45 Deel D: Bijlagen 73 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 74 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 87 Bijlage 3: Bezoekprogramma 100 Bijlage 4: Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 5/103

6 6/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

7 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 7/103

8 8/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

9 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de masters of education van Hogeschool Utrecht heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in juli 2009, toen het zelfevaluatierapport bij NQA werd aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 15, 16 en 17 september Het kernpanel bestond uit: De heer dr. J. Vedder (voorzitter, opleidingsdeskundige en domeindeskundige Wiskunde); De heer drs. W.R. van den Berg (werkvelddeskundige); De heer dr. E.J. Kwakernaak (vakdeskundige cluster talen, domeindeskundige Duits); De heer dr. L.J.A.E. Vankan (vakdeskundige cluster exact en maatschappij, domeindeskundige Aardrijkskunde); De heer dr. J.C. Nierstrasz (student panellid); Mevrouw drs. P. Göbel (NQA-auditor); Aan het panel zijn adviseurs toegevoegd op de onderscheiden opleidingsdomeinen: De heer drs. J.C.M. Wegman (domeindeskundige Nederlands); Mevrouw drs. M.J. Bodde-Alderlieste (domeindeskundige Engels); De heer dr. A. Hoeflaak (domeindeskundige Frans); De heer drs. J.M. Espinola Vazquez (domeindeskundige Spaans); De heer drs. C.J. Smeets (domeindeskundige Biologie); De heer dr. H. Vos (domeindeskundige Natuurkunde); De heer drs. W.A.J. van Uden (NQA-auditor). Naar aanleiding van het verzoek van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de NVAO in november 2007 is bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de panels voor de visitaties van de lerarenopleidingen. In verband daarmee heeft voorafgaand aan de visitatie overleg plaatsgevonden met de NVAO over de samenstelling van de panels voor deze visitatie. Tijdens dat overleg zijn de samenstelling van het panel en de kwaliteit van de panelleden besproken. Het rapport bestaat uit vier delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6. Als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 9/103

10 Deel C: bevat een aanvullende onderbouwing voor met name de facetten 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 6.1 per opleiding. Deel D: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding Instituut Archimedes maakt deel uit van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht. Deze faculteit is één van de grootste educatieve faculteiten van Nederland met ruim studenten, circa 800 medewerkers, 16 bachelor- en 15 masteropleidingen. Onderdeel van de faculteit zijn: - Instituut Theo Thijssen (ITT), lerarenopleiding primair onderwijs; - Instituut Archimedes (IA), lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; - Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO), opleidingen voor speciaal onderwijs; - Instituut Gebaren Taal en Dovenstudies (IGT&D), opleidingen voor dovenstudies/gebarentaal; - Interfacultair Instituut Pedagogiek (IIP), opleidingen pedagogiek; - Kenniscentrum FE, waarin de acht lectoraten van de faculteit samenwerken. Het beleid van de Faculteit Educatie wordt vorm gegeven door facultaire beleidsteams (bijvoorbeeld het beleidsteam onderwijs) die onder leiding staan van een instituutsdirecteur (portefeuillehouder) en waarin lijnmanagers van de diverse instituten vertegenwoordigd zijn. Onder het beleidsteam onderwijs valt een werkgroep profilering masteropleidingen die onder andere de samenhang en samenwerking tussen de masteropleidingen bevordert. De Faculteit Educatie (FE) voert daarnaast landelijk op een breed terrein nascholings- en contractactiviteiten uit in de educatieve en pedagogische sector (PO, VO, MBO, lerarenopleidingen, jeugdzorg en dovenstudies). Instituut Archimedes verzorgt beroepsopleidingen tot leraar voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwassenen educatie. Met de opleidingen wil het instituut aansluiten bij het startniveau en de studiewensen van de studenten en bij behoeften van het beroepenveld. Met de masters of education biedt Archimedes docenten op scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een loopbaanperspectief. Studenten worden opgeleid tot bekwame eerstegraads docenten en vakexperts, die een constructieve rol kunnen spelen als educatief onderzoeker en ontwikkelaar. Het programma van de opleidingen wordt in deeltijd aangeboden op een vaste lesdag. Twee derde van het programma bestaat uit vakinhoudelijke en vakdidactische cursussen. De beroepscomponent omvat ongeveer een derde van het programma. 10/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

11 Alle masteropleidingen van het Instituut Archimedes zijn de laatste jaren gegroeid: Aardrijkskunde Biologie Duits Engels Frans Natuurkunde Nederlands Spaans Wiskunde Totaal Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Het panel heeft de kwaliteit van het zelfevaluatierapport positief gevalideerd. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode augustus en september 2009 inhoudelijk voor op het bezoek op 15, 16 en 17 september Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 11/103

12 Het bezoek door het panel NQA heeft een programma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. Specifieke werkwijze visitaties lerarenopleidingen 2009 Naar aanleiding van het verzoek van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de NVAO in november 2007 is de visitatie uitgebreid met een extra bezoekdag. Tijdens deze extra dag is dieper ingegaan op het hbo-masterniveau, door middel van intensieve bestudering en bespreking van door studenten gemaakte werkstukken, toetsen, portfolio s et cetera. Bovendien zijn er extra afstudeerproducten bestudeerd. Er zijn extra gesprekken gevoerd met (derde- en vierdejaars) studenten, docenten en externe begeleiders/beoordelaars. Tevens is er een extra gesprek gevoerd met docenten en externe begeleiders/beoordelaars over het gerealiseerde afstudeerniveau (zie bijlage 3: bezoekprogramma). Bij de bestudering van het studiemateriaal en tijdens de gevoerde gesprekken op de drie dagen is bijzondere aandacht besteed aan de verhouding tussen de vakinhoud (kennisbasis) en de meer algemene didactiek. Tenslotte heeft het panel, zoals gebruikelijk, aandacht besteed aan de docent-studentratio, het aantal contacturen, het aantal door studenten bestede uren, het opleidingsniveau van de docenten en aan de verbeteringen sinds de vorige visitatie. Over de inrichting van de visitaties voor de lerarenopleidingen is vooraf overleg gevoerd met de NVAO. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in november 2009 een concept van het Facetrapport (deel B en C) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel over de onderwerpen en over de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in november 2009 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in december Het visitatierapport is uiteindelijk in december 2009 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 12/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

13 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt structureel een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 13/103

14 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Cluster Talen Onderwerp/Facet Duits Engels Frans Nederlands Spaans Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen V V V V V 1.2 Niveau master G G G G G 1.3 Oriëntatie HBO master G G G G G Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Pos Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO V V V V V 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma G G G G G 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma G G G G V 2.4 Studielast G G G G G 2.5 Instroom G G G G G 2.6 Duur Vold Vold Vold Vold Vold 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud G G G G G 2.8 Beoordeling en toetsing V V V V V Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Pos Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO G G G G G 3.2 Kwantiteit personeel G G G G G 3.3 Kwaliteit personeel G G G G G Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Pos Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen G G G G G 4.2 Studiebegeleiding V V V V V Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Pos Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten G G G G G 5.2 Maatregelen tot verbetering V V V V V 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, V V V V V alumni en het beroepenveld Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Pos Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau V V G V V 6.2 Onderwijsrendement V V V V V Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Pos G=goed, V=voldoende, O=onvoldoende, Vold=voldaan, Pos=positief 14/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

15 Cluster Exact en Maatschappij Onderwerp/ Facet Aardrijkskunde Biologie Natuurkunde Wiskunde Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen V V V V 1.2 Niveau bachelor G G G G 1.3 Oriëntatie HBO bachelor G G G G Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO V V V V 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma G G G G 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma V G V G 2.4 Studielast G G G G 2.5 Instroom G G G G 2.6 Duur Vold Vold Vold Vold 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud G G G G 2.8 Beoordeling en toetsing V V V V Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO G G G G 3.2 Kwantiteit personeel G G G G 3.3 Kwaliteit personeel G G G G Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen G G G G 4.2 Studiebegeleiding V V V V Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten G G G G 5.2 Maatregelen tot verbetering V V V V 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld V V V V Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau V G V V 6.2 Onderwijsrendement V V V V Totaaloordeel Pos Pos Pos Pos G=goed, V=voldoende, O=onvoldoende, Vold=voldaan, Pos=positief NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 15/103

16 Doelstellingen opleiding Alle opleidingen scoren op 1.1 een voldoende en op de beide andere facetten een goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Programma Alle opleidingen zijn ofwel goed, ofwel voldoende ofwel voldaan. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Inzet van personeel Alle facetten zijn voor alle opleidingen met een goed beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Voorzieningen Alle opleidingen scoren een goed op facet 4.1 en een voldoende op facet 4.2. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Alle opleidingen scoren een goed op facet 5.1 en een voldoende op de facetten 5.2 en 5.3. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Resultaten Alle opleidingen hebben een voldoende of goed op facet 6.1. Alle opleidingen scoren een voldoende op facet 6.2. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleidingen derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleidingen op de zes onderwerpen positief scoren. De conclusie is dat het totaaloordeel over de opleidingen positief is. 16/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

17 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 17/103

18 18/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

19 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Duits Voldoende Nederlands Voldoende Biologie Voldoende Engels Voldoende Spaans Voldoende Natuurkunde Voldoende Frans Voldoende Aardrijkskunde Voldoende Wiskunde Voldoende Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De eindkwalificaties van de masterlerarenopleidingen bouwen voort op de eindkwalificaties van de bacheloropleidingen en bieden een vakinhoudelijke en professionele verbreding en verdieping. Net als voor de bacheloropleidingen worden de bekwaamheidseisen van de SBL gehanteerd (Bekwaamheidseisen VHO, SBL, 2006). De bekwaamheidseisen voor eerstegraads leraren voorbereidend hoger onderwijs en voor tweedegraads leraren zijn vrijwel identiek en zijn niet nader gespecificeerd voor de masteropleidingen. In aanvulling op de SBL-competenties hanteert het Instituut Archimedes (verder: Archimedes) de eigen algemene eindkwalificaties en de eigen vakspecifieke eindkwalificaties. Deze kwalificaties blijken een nadere invulling aan de SBLcompetenties te geven, toegespitst op het eerstegraads gebied, zoals blijkt uit een bijlage bij het zelfevaluatierapport. Bij het opstellen van de eindkwalificaties is uitgegaan van een beroepsprofiel met vijf beroepsrollen: pedagoog, (vak-)didacticus, vakspecialist, educatief onderzoeker/ontwikkelaar, professional binnen een schoolorganisatie. De laatste rol wordt binnen de SBL-competenties niet expliciet onderscheiden, maar is volgens Archimedes belangrijk voor een afgestudeerde van de Masteropleiding. Verder wordt er gewerkt aan doorgroeibekwaamheid, waarvoor eindkwalificaties zijn geformuleerd. Archimedes heeft de algemene eindkwalificaties samen met Fontys Hogescholen in overleg met het beroepenveld opgesteld. Volgens de opleiding zijn deze kwalificaties nog actueel. Het panel onderschrijft dat gezien de nadere uitwerkingen die getoond zijn. De eindkwalificaties worden gebruikt, totdat de SBL-competenties voor het eerstegraads gebied verder zijn uitgewerkt. De eindkwalificaties op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied zijn door Archimedes uitgewerkt in opleidingsspecifieke eindkwalificaties om de verbreding en verdieping van de masteropleidingen ten opzichte van de bacheloropleiding zichtbaar te maken. Op vakinhoudelijke terreinen worden bijvoorbeeld beduidend hogere eisen aan kennis en inzicht gesteld, omdat de afgestudeerde niet alleen in de bovenbouw havo/vwo en in het hbo moet kunnen lesgeven. NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 19/103

20 In ADEF-verband wordt momenteel gewerkt aan een landelijke kennisbasis voor het vak op eerstegraads niveau. Wanneer deze kennisbasis gereed is (waarschijnlijk in 2010), zal deze de opleidingsspecifieke kwalificaties vervangen. Het panel heeft in gesprekken met docenten vastgesteld dat verschillende van hen betrokken zijn bij het opstellen van de kennisbasis voor hun vak. Archimedes heeft onder andere via de begeleiding van studenten bij de praktijkstage contact met het werkveld. De Stuurgroep Opleidingsscholen, bestaande uit directeuren van scholengemeenschappen en de directeur van Instituut Archimedes, fungeert als beroepenveldcommissie voor de masteropleidingen. De eindkwalificaties zijn in afwachting van de nadere uitwerking van de SBL-competenties voor het eerstegraads gebied nog niet aan deze beroepenveldcommissie voorgelegd. Archimedes heeft de laatste jaren geen prioriteit aan internationalisering gegeven. Wat goed liep, is wel voortgezet, bijvoorbeeld bij de talenopleidingen. Archimedes heeft de nadruk gelegd op versterking van de onderzoekscomponent in de opleidingen. De masters of education profileren zich als lerarenopleidingen met bijzondere aandacht voor educatief ontwerp en onderzoek in verband met onderwijsvernieuwing op school. Door het ontbreken van een internationale vergelijking kan het panel niet anders dan tot het oordeel voldoende komen. Verder zijn de eigen uitwerkingen van competenties niet zichtbaar gevalideerd door het werkveld, hoewel in het gesprek met werkveldvertegenwoordigers en alumni geen kritiek op deze competenties is geuit. Het panel is positief over de uitwerkingen van de competenties. Facet 1.2 Niveau master Duits Goed Nederlands Goed Biologie Goed Engels Goed Spaans Goed Natuurkunde Goed Frans Goed Aardrijkskunde Goed Wiskunde Goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In het Bestuurscharter Beleidsagenda Lerarenopleidingen (HBO-raad, 2007) is een overzicht opgenomen met de koppeling van de SBL-competenties aan de Dublin descriptoren voor hbo-masteropleidingen. Archimedes heeft in het zelfevaluatierapport de relatie tussen de eigen algemene eindkwalificaties en de Dublin descriptoren beschreven. Hieronder volgen als voorbeeld de uitwerkingen voor de Dublin descriptoren kennis en inzicht en oordeelsvorming. De masteropleidingen nemen de bacheloropleiding tot tweedegraads leraar als uitgangspunt en bieden bijvoorbeeld verbreding en verdieping van kennis en inzicht op pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk terrein, methodologisch gebied, en met betrekking tot het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid. De afgestudeerde kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het opzetten van een nieuw curriculum, aan de 20/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

21 ontwikkeling van nieuwe onderwijsmaterialen aan onderzoek op het vakgebied, aan educatief onderzoek en aan veranderingen en/of vernieuwingen binnen de school. Als tweede voorbeeld is oordeelsvorming genomen: de afgestudeerde is in staat tot oordeelsvorming over individuele leerlingenkenmerken, problemen bij leerlingen, individuele begeleidingsbehoeften van leerlingen en is tevens in staat zijn handelen hierop af te stemmen. Hij kan verantwoording afleggen over zijn pedagogische opvattingen, zijn pedagogisch handelen, zijn didactische opvattingen en zijn vakinhoudelijk en vakdidactisch handelen. Hij kan reflecteren op zijn professionele opvattingen en handelen meer in het algemeen en zijn eigen activiteiten en plannen voor zijn professionele ontwikkeling. In de reflectie op zijn professioneel handelen, zijn professionele opvattingen en zijn doorgroeibekwaamheid toont een studenten het masterniveau aan. Wat de vreemde talen betreft hanteren de respectievelijke opleidingen het C1- of C2- niveau van het CEFR. Bij de opleidingen Duits en Engels dienen de studenten de taal op C2-niveau te beheersen, bij de opleidingen Frans en Spaans op C1-niveau. Het panel is van oordeel dat de eindkwalificaties het masterniveau laten zien. Facet 1.3 Oriëntatie HBO master Duits Goed Nederlands Goed Biologie Goed Engels Goed Spaans Goed Natuurkunde Goed Frans Goed Aardrijkskunde Goed Wiskunde Goed Criteria: - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De bij de facetten 1.1 en 1.2 genoemde argumenten gelden ook voor dit facet. De bekwaamheidseisen van de SBL zijn gevalideerd door het beroepenveld en worden in het voortgezet onderwijs bij functionerings- en beoordelingsgesprekken gehanteerd. De eindkwalificaties die door Archimedes zijn opgesteld, komen daar mee overeen en geven daar nadere uitwerking aan. Ze zijn na de conversie in masteropleidingen in 2004 in afwachting van uitgewerkte SBL-competenties voor het eerstegraads gebied niet opnieuw voorgelegd aan het beroepenveld voor validering. De opleiding heeft als doelstelling het opleiden van competente eerstegraads docenten die goed kunnen functioneren in de bovenbouw van het havo en vwo, het dag-avondonderwijs havo en vwo, in de volwasseneneducatie of als docent aan een hbo-opleiding. Hij functioneert binnen een schoolorganisatie bijvoorbeeld als vakinhoudelijk expert, educatief onderzoeker en ontwikkelaar, instructeur en/of coach bij leerprocessen. Van de afgestudeerde wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd, zowel wat het NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 21/103

22 verzorgen van onderwijs betreft als het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het doen van onderzoek en het professionaliseren. Het panel heeft een verslag van juni 2009 van een veldraadpleging gezien waaruit blijkt dat het veld geconsulteerd wordt over het belang van opleiden tot masters en het doen van onderzoeken in de scholen. Het panel komt tot het oordeel goed. De SBL-competenties zijn door het beroepenveld gevalideerd, de uitwerkingen nog niet. Het panel is echter positief over de uitwerking van de competenties. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Duits Voldoende Nederlands Voldoende Biologie Voldoende Engels Voldoende Spaans Voldoende Natuurkunde Voldoende Frans Voldoende Aardrijkskunde Voldoende Wiskunde Voldoende Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Ongeveer twee derde van het programma bestaat uit vak en vakdidactiek en een derde uit de beroepscomponent. De beroepscomponent is verder onder te verdelen in algemene beroepskennis- en vaardigheden, onderzoek en oriëntatie op wetenschap. De beroepscomponent is wat opzet betreft gelijk voor alle opleidingen. Bij vak en vakdidactiek staat vooral de (beroeps-)rol van vakspecialist, vakdidacticus en educatief onderzoeker en/of ontwikkelaar centraal. De vakinhoud is afgestemd op de inhoud en de didactiek van het vak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De vakinhouden zijn daarom vooral gebaseerd op de exameneisen van havo en vwo. De opleidingen werken aan een kennisbasis die in de toekomst de borging van het masterniveau beter kan garanderen. Het panel vindt dit een belangrijke ontwikkeling. Tijdens de beroepscomponent werken studenten naast aan de eerder genoemde rollen ook aan de beroepsrol van pedagoog en die van professional binnen de schoolorganisatie. De student bezint zich op de noodzakelijke competenties waarover een eerstegraads docent moet beschikken en hoe deze zich verhouden tot de competenties op bachelorniveau. Binnen de module Schoolpraktijk doet de student ervaring op in het eerstegraads gebied (minimaal 50 lesuren, hetzij als werk hetzij als stage). 22/103 NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt)

23 Masterstudenten maken aan de hand van de SBL-competenties een sterkte-zwakteanalyse om na te gaan aan welke competenties zij in ieder geval moeten werken. Deze competentieontwikkeling wordt in een portfolio zichtbaar gemaakt. Het samenstellen van een portfolio vraagt veel tijd. Studenten van de exacte en maatschappijvakken zouden de tijd liever aan meer vakinhoud besteden. Aan de andere kant merken studenten op dat ze door het portfolio meer over zichzelf zijn gaan nadenken en een visie op onderwijs hebben kunnen ontwikkelen. Docenten van de exacte en maatschappijvakken verklaarden zich in de gesprekken met het panel bereid om na te denken over andere vormen die een beter rendement voor studenten opleveren, en over een meer onderzoeksmatige onderbouwing in de portfolio s. Vrijwel alle studenten zijn werkzaam in het onderwijs en geven (onbevoegd) les in de bovenbouw van havo en/of vwo. Archimedes stimuleert studenten om tijdens de opleiding lessen in de bovenbouw te verzorgen. De interactie tussen docenten en studenten die de opleiding in deeltijd volgen en al in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maakt dat er gemakkelijk verbindingen tussen de opleiding en de beroepspraktijk gelegd kunnen worden. Archimedes vindt het belangrijk dat studenten kennis hebben van recente wetenschappelijke ontwikkelingen, dat ze uitkomsten van praktijkonderzoek kunnen implementeren in hun onderwijs en in staat zijn om zelf praktijkgericht onderzoek uit te voeren. In de module Reflectie op wetenschap maken studenten kennis met wetenschapsfilosofische denkers en stromingen. In het oude programma waren 15 EC ingeruimd voor de onderzoekslijn; in het nieuw programma sinds is dit verhoogd tot 18 EC. Hierbij wordt training in onderzoeksvaardigheden op het vakgebied buiten beschouwing gelaten. In het programma zijn 12 EC gereserveerd voor het verrichten van een praktijkonderzoek. Hiervoor krijgen studenten eerst scholing in onderzoeksmethodologie, vervolgens stellen zij een onderzoeksvoorstel op dat aan concrete criteria moet voldoen, zoals het panel heeft vastgesteld. Het praktijkonderzoek kan betrekking hebben op verbetering van het onderwijs in de eigen klas, maar ook op schoolbrede onderwerpen zoals mentoraat, verbetering van het leerlingvolgsysteem of invoering van een digitale leeromgeving. Het panel heeft vastgesteld dat onderzoek per opleiding erg verschillend wordt ingevuld. Het panel is van mening dat het praktijkonderzoek sterker mag worden aangezet: scherpere controle op onderwerpskeuze en probleemstelling, meer nadruk op gebruik van relevante literatuur. Archimedes is hier mee bezig. De aanpak met een introductiecursus in het eerste jaar, onderzoeksvoorstel eind tweede jaar en uitvoering in het derde jaar is goed. Bij enkele opleidingen is er naast praktijkonderzoek ook vakgericht onderzoek. De Faculteit Educatie heeft acht lectoraten te weten: Lesgeven in de multiculturele school, Gedrag en onderzoek in de educatieve praktijk, Beroepsonderwijs, Vernieuwende opleidingsmethodiek en -didactiek, Spel, Leer- en in het bijzonder leesproblemen, Gecijferdheid en Dovenstudies. De lectoraten en de opleidingen binnen alle instituten doen gezamenlijk praktijkgericht en toepassingsgericht onderzoek. Docenten van Archimedes zijn via de kenniskringen aan verschillende lectoraten verbonden: Vernieuwende opleidingsmethodiek en -didactiek, Lesgeven in de multiculturele school, Gedrag en onderzoek in de educatieve praktijk, Gecijferdheid en Beroepsonderwijs. NQA - visitatie Hogeschool Utrecht: Lerarenopleiding; hbo-master (dt) 23/103

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Opleiding: Lerarenopleidingen; hbo-bachelor Locatie: Utrecht Croho s: z.o.z. Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 14, 15 en 16 september 2009 Netherlands

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor, Croho-nummers z.o.z. Locatie: Nijmegen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 20, 21, en 22 april 2009

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleidingen: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden, Groningen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 8, 9 en 10 september 2009 Netherlands

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Rotterdam Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedata: 30 september, 1 en 2 oktober 2009 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Opleiding: Leraar voortgezet onderwijs 1e graad Lichamelijke Opvoeding hbo-bachelor Croho: 35025 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 2 april 2008 Netherlands

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

hbo-master Leraar Algemene Economie (90 ECTS) 18 april2o12 deeltijd 31 mei 2011

hbo-master Leraar Algemene Economie (90 ECTS) 18 april2o12 deeltijd 31 mei 2011 G. nuao nederlands - vlaamse acteditatìeorganisatíe Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Leraar Algemene Economie van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Opleiding: Hogere kaderopleiding pedagogiek Niveau: HBO Master Croho: 5206 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 28 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT) Lerarenopleidingen Algemene Vakken 1 e graad (LAV-1)

Fontys Hogescholen. Opleiding: Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT) Lerarenopleidingen Algemene Vakken 1 e graad (LAV-1) Fontys Hogescholen Opleiding: Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT) Lerarenopleidingen Algemene Vakken 1 e graad (LAV-1) Visitatiedata: 19 en 20 november 2004 14 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management & Innovation, hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 70036 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 24 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, Utrecht

Hogeschool Utrecht, Utrecht Hogeschool Utrecht, Utrecht Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 7 en 8 oktober en 21 november 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Master Managing Human Resources Locatie: Nijmegen Croho: 70026 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 17 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, hbo-bachelor; Croho: 39100 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden aan het NVAO Accreditatiekader Croho-registratienummer Engels: 5112

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Master Physician Assistant Locatie: Groningen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 27 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/57

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008 PABO van Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, Amsterdam Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 14 en 15 februari

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle 2 de Graads lerarenopleiding Duits Croho: 35193; Variant: voltijd 2 de Graads lerarenopleiding Frans Croho: 35196; Variant: voltijd 2 de Graads lerarenopleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Pedagogiek hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden en Zwolle Croho: 35158 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Masteropleidingen LAV-1 deeltijd: 1. eerstegraads lerarenopleiding Algemene Economie; 2. eerstegraads lerarenopleiding Engels; 3. eerstegraads lerarenopleiding Frans; 4. eerstegraads

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Master Advanced Nursing Practice Croho: 11398 Varianten: duaal Visitatiedatum: 18 februari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008 2/63

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Hbo-master Master leraar Biologie Fontys Hogescholen. 2 april 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Master leraar Biologie Fontys Hogescholen. 2 april 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Master leraar Biologie Fontys Hogescholen 2 april 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam

Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam Hogeschool INHOLLAND, Amsterdam Opleiding: Master Advanced Nursing Practice Niveau: hbo-master Croho: 49246 Varianten: duaal Visitatiedatum: 15 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Pedagogiek hbo-master Croho: 44113 Varianten: deeltijd. Visitatiedatum: 20 november 2009

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Pedagogiek hbo-master Croho: 44113 Varianten: deeltijd. Visitatiedatum: 20 november 2009 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Pedagogiek hbo-master Croho: 44113 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 20 november 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, maart 2010 2/61 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Opleiding voor Logopedie; hbo-bachelor Croho: 34578 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 20 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2008

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs OCW Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136- II Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw accreditatiekader Het accreditatiekader voor bestaande opleidingen

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie