Master Management of Education

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Management of Education"

Transcriptie

1 Master Management of Education NQA Visitatierapport 1

2 NQA Visitatierapport 2

3 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader Inleiding Doelgroep van de opleiding Het eigen karakter van de opleiding Betrokkenheid van het beroepenveld bij de aanvraag Maatschappelijke behoeften...8 1: Doelstellingen Domeinspecifieke eisen Masterkwalificaties Oriëntatie HBO : Programma Eisen HBO Relatie tussen doelstellingen en programma Samenhang programma Studielast Instroom Duur : Personeel Eisen HBO Kwantiteit personeel Kwaliteit personeel : Voorzieninen Materiële voorzieningen Studiebegeleiding : Interne kwaliteitszorg Systematische aanpak Betrekken van opleidingscommissie, beroepenveld en alumni41 6: Conditities voor continuiteit Afstudeergarantie Investeringen en financiële voorzieningen...42 NQA Visitatierapport 3

4 NQA Visitatierapport 4

5 Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader. Voor u ligt het aanvraagrapport voor de NVAO accreditatie van de Master Management of Education van de Faculteit Educatie (FE) van de Hogeschool Utrecht. De Master Management of Education kent een open, samenwerkingsgestuurd opleidingsconcept. Met een open, samenwerkingsgestuurd opleidingsconcept wordt bedoeld, dat inhouden in overleg tussen de deelnemers aan de opleiding, de opleiders van de master en het werkveld individueel worden vastgesteld binnen de kaders en kwaliteitseisen, die de Master Management of Education stelt. Vanwege de nieuwe opzet van de opleiding bleek het moeilijk om, terwijl de kwaliteitscriteria van het NVAO toetsingskader op de voet werden gevolgd, een helder beeld van de beoogde opleiding neer te zetten. We hebben dit daarom gedaan in een afzonderlijke document: Beeld van de Master Management of Education. Het is de bedoeling dat dit eerst wordt gelezen alvorens deze aanvraag ter hand te nemen. In de aanvraag wordt ook regelmatig naar dit document verwezen. Vele van de bij de beoogde opleiding in te zetten concepten, methoden, procedures, werk- en toetsvormen en instrumenten worden bij bestaande opleidingen of leertrajecten binnen de Faculteit Educatie al toegepast. Voorbeelden zullen bij de site-visit ter inzage liggen. Hierdoor, en door de uitwerking op hoofdlijnen van het eerste jaar verwachten we het beeld van de opleiding Master Management of Education meer concreet te maken. NQA Visitatierapport 5

6 Zakelijke gegevens Naam opleiding Bachelor- of Masteropleiding Afstudeervarianten Opleidingsvarianten: Omvang in ECTS (Llandelijk) bestaande opleiding of nieuwe opleiding? (meer dan 40% afwijkend van bestaande opleidingen) Rijksbekostiging Master in Management of Education HBO- Masteropleiding Na de oriëntatiefase wordt gewerkt met individuele leerarrangementen Deeltijd 60 ECTS (totaal in 2 jaar) Nieuwe opleiding Wordt niet aangevraagd NQA Visitatierapport 6

7 0 Inleiding 0.1 Doelgroep van de opleiding De HBO- opleiding Master in Management of Education die wordt beoogd, krijgt een omvang van 60 ECTS en zal enkel in deeltijd worden verzorgd. Zij is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers- en adviseurs in het onderwijsveld én voor degene die binnen hun organisatie uitzicht hebben op dergelijke functies. Zij hebben een initiële, respectievelijk postinitiële opleiding op het gebied van hoger educatief en/ of (ped)-agogisch onderwijs afgerond en willen hun professionele ontwikkeling verder verdiepen en verbreden in relatie met de ontwikkeling van de onderwijsinstelling waarin zij werkzaam zijn. De deelnemer aan de opleiding komt na een grondige oriëntatie op het werkveld aan het begin van de opleiding samen met zijn studiebegeleider tot een persoonlijk leerarrangement. 0.2 Het eigen karakter van de opleiding De beoogde opleiding Master in Management of Education heeft landelijk bezien om drie redenen een eigen karakter. 1. De Master Management of Education kent een open en samenwerkingsgestuurd opleidingconcept. Hiermee wordt bedoeld, dat inhouden in overleg tussen de deelnemers aan de opleiding, de opleiders van de master en het werkveld individueel worden vastgesteld binnen de kaders en kwaliteitseisen, die de Master Management of Education stelt. Uitgaande van een complexe samenleving en werkveld, die voortdurend in beweging zijn en veranderde eisen stellen, dwingt de opleiding Master Management of Education de deelnemers om zich onderzoekend op te stellen, keuzes te maken en deze te verantwoorden. De opleiding bereidt deelnemers hierop voor en staat model voor de manier waarop managers vanuit onze visie in het werkveld staan ( preach what you teach ). De basis van deze visie op leren is, dat leren pas betekenis krijgt als de lerende iets doet met nieuwe kennis. Deelnemers maken telkens de afweging waarom doe ik wat ik doe? vanuit diverse perspectieven gericht op bewustwording en het maken van bewuste keuzes en hierover verantwoording afleggen. Bij de concretisering van de opleiding is de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemer het onderwerp van studie en onderzoek. Zo is het beroepenveld mede verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de opleiding en krijgt de samenwerking tussen de beroepspraktijk en de opleiding doorlopend gestalte. 2. De opleiding is een praktijkopleiding op maat binnen de door de opleiding aangegeven kaders van het leerlandschap waarbij consequent wordt uitgegaan van de dynamische driehoek deelnemer/ werknemer, school/ werkgever en opleiding. Het leerlandschap is een alternatief voor het modulegestuurde curriculum en geeft aan welke kwaliteiten nodig zijn om volwaardig te kunnen functioneren als Master Management of Education en hoe de deelnemer zich die kwaliteiten eigen kan maken respectievelijk welke keuzemogelijkheden het programma daartoe biedt. Samen met zijn leerteam maakt de deelnemer een keuze en motiveert waarom hij die keuze heeft gemaakt en hoe en wanneer hij daaraan gaat werken. Het model van het leerlandschap is sterk gericht op samenwerking en vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid door de deelnemer. Deelnemers leren bovendien hoe ze zichzelf en anderen op kwaliteit kunnen beoordelen. NQA Visitatierapport 7

8 3. De opleiding legt inhoudelijk een accent op de ontwikkeling van competenties bij managers en beleidsmakers, die noodzakelijk zijn voor het aangaan, onderhouden en benutten van samenwerkingsrelaties met andere instellingen binnen het educatief-pedagogisch veld waarbinnen de school opereert. 0.3 Betrokkenheid van het beroepenveld bij de aanvraag De opleiding is ontwikkeld in nauw contact met het beroepenveld. Er vond een drietal sessies plaats met directies en beleidsmedewerkers van belangrijke educatieve instellingen in de regio. Hieruit bleek waardering voor de hierboven genoemde bijzondere kenmerken van de opleiding Master in Management of Education. Met het werkveld werd onder andere overlegd over doelgroep en instroomeisen van de opleiding, de nadere invulling van het opleidingsconcept en de te behalen eindkwalificaties op masterniveau. Dit heeft geresulteerd in een aantal ingrijpende aanpassingen binnen de oorspronkelijke opzet. Het werkveld is, zoals blijkt uit adhesieverklaringen (zie bijlage) sterk geïnteresseerd in de opleiding Master Management of Education en bereid tot verdere samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering van de opleiding. Het ziet hierin een aantrekkelijke mogelijkheid om zittend personeel met leidinggevende en/ of beleidsmatige taken of een duidelijke aanleg daartoe binnen het kader en de vereisten van de masteropleiding verder te professionaliseren in overeenstemming met de specifieke behoeften van de eigen educatieve instelling. Het gaf aan in principe bereid te zijn om dergelijke professionaliseringstrajecten voor medewerkers (althans mede) te bekostigen en ook anderszins te faciliteren. Niet alleen zijn vertegenwoordigers uit directie, management en bestuur actief betrokken geweest bij de vormgeving en opzet van de opleiding, ook bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de opleiding vervullen zij een actieve rol. 0.4 Maatschappelijke behoeften 1 In het werkveld wordt de integrale zorg voor kinderen en leerlingen in toenemende mate een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg. De onderwijsmanager is medeverantwoordelijk voor deze integrale zorg van de kinderen en leerlingen van de eigen onderwijsinstelling. Zorg en aandacht van kinderen en leerlingen houdt dus niet op bij de voordeur van de onderwijsinstelling. Dit vraagt van de onderwijsmanagers en leidinggevenden van de onderwijsinstellingen een visie en manier van werken, die deze maatschappelijke opdracht waar kan maken. De opleiding Master Management of Education is vanwege deze bredere, integrale benadering van educatie- en opvoedingsvraagstukken complementair aan de masteropleiding Pedagogiek, die Faculteit Educatie al verzorgt. Beiden zijn er op gericht om in het belang van het kind/ de jongere door het aangaan van samenwerkingsrelaties een verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende opvoedingsmilieus. Het opleidingsconcept van de Master in Management of Education vertoont ook veel overeenkomsten met dat van de master pedagiek en is in dat kader al uitgetest. De vraag naar hoger kader (in zijn diverse varianten) zal toenemen. Dit komt door de uitstroom uit het beroep (met name vanaf 2006, vooral binnen het basisonderwijs); de vervangingsvraag is dus aanzienlijk. Maar dit komt ook door toename in de complexiteit van de taken van het hogere kader en de fusiegolf in het onderwijs. De maatschappelijk grotere vraag naar (brede) scholen betekent ook een grotere vraag naar directeuren en managers daarvan. 1 Zie hiervoor ook Beeld van de opleiding hoofdstuk 3 NQA Visitatierapport 8

9 Vooral in de regio Utrecht is er sprake van een toenemend tekort aan managers in het basisonderwijs. Scholen stimuleren veelal geschikte medewerkers om een professionaliseringstraject richting management te volgen. De Faculteit Educatie kan hier door haar grote netwerk met scholen op inspelen. Uit het intensieve overleg met het werkveld blijkt dat grote werkgevers in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs geïnteresseerd zijn in de professionalisering van meerdere werknemers, min of meer in company, binnen de opleiding Master Management of Education. Nadrukkelijk zij erop gewezen dat de opleiding daarnaast gericht is op het verder professionaliseren van al functionerende directeuren, managers en beleidsmedewerkers. Juist omdat het nieuwe type directeur of manager dat wij opleiden competent is om op nieuwe maatschappelijke en educatieve ontwikkelingen in te spelen, mag worden verwacht dat deze een sterke concurrentiepositie krijgt op de arbeidsmarkt. Vanwege het nieuwe karakter van de opleiding dat past bij de nieuwste maatschappelijke ontwikkelingen verwachten we instroom vanuit het gehele land. We stellen ons voor om te starten met een pilot voor een groep van circa 16 deelnemers. Verwacht mag worden dat hierna elk jaar met een groep van minimaal 24 deelnemers kan worden gestart. NQA Visitatierapport 9

10 1: Doelstellingen 1.1 Domeinspecifieke eisen De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het desbetreffende domein (vakgebied/ discipline en/ of beroepspraktijk). Geen landelijk beroepsprofiel Er is geen landelijk vastgesteld beroepsbeeld van de HBO Master Management of Education. Bij het opstellen van de eindkwalificaties van de Utrechtse opleiding en het ontwerp van het Utrechtse beroepsprofiel is enerzijds gekeken naar de eindkwalificaties van bestaande managementopleidingen voor de educatieve sector 2 en naar de competenties in de Wet BIO voor onderwijspersoneel. Anderzijds is uitgegaan van de eisen die de beroepspraktijk stelt aan bepaalde managementfuncties waarvoor de Master Management of Education wil opleiden (zie hfdts 0.1) Deze eisen zijn geïnventariseerd door gesprekken met bestuurders en directies van (samenwerkingsverbanden van) (brede) scholen en door deskresearch naar - wervingsadvertenties voor deze functies - op basis van wervingsadvertenties opgevraagde informatiepakketten en profielschetsen - rapporten van het ministerie van OC&W, o.a. met betrekking tot de regiefunctie van de school op het gebied van opvoeding op locaal niveau. De beroepsbekwaamheden zoals die naar voren zijn gekomen uit deze deskresearch en uit deze gesprekken zijn doorvertaald naar het profiel en de te ontwikkelen kwaliteiten van de Master Management of Education. Profiel van de Utrechtse Master Management of Education Zowel de beroepstaken als de eisen waaraan de taakuitvoering moet voldoen zijn aan verandering onderhevig (zie beeld van de opleiding, hfdst. 3). Wat vandaag geldt, kan morgen al niet meer voldoen, verouderd zijn. De kennis van vandaag is weliswaar de basis maar kan tekortschieten om een oplossing te vinden voor de vraagstukken en problemen van morgen. We leven immers in een kennisintensieve economie. En daarin gaat het steeds meer om het vermogen om te (blijven) leren, zodat mensen in staat zijn om initiatieven te nemen voor vernieuwingen en nieuwe omstandigheden kunnen creëren en dit weten uit te bouwen en te integreren in hun eigen leef- en werksituatie. - 2 competentieprofielen van NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) en VVO (Vereniging voor Voortgezet Onderwijs) voor onder meer directeuren brede school, interim-managers, schoolleiders voortgezet onderwijs, directeuren REC s NQA Visitatierapport 10

11 De afgestudeerden van de Master Management of Education moeten dus maximaal voorbereid zijn op een beroep(-somgeving) waarvan de contouren, maar niet de specifieke invulling bekend zijn. Sterker nog: zij zijn zelf actor en geven mede invulling aan die steeds veranderende beroep(-somgeving). Dit vraagt van deelnemers aan de opleiding dat zij hun vakkundig cognitieve kwaliteiten ontwikkelen en met name in staat zijn tot zelfstandig praktijkgericht onderzoek. Tegelijkertijd gaat het bij deze Masters om mensen die zelfverantwoordelijk zijn; die kunnen samenwerken; die inspirerend zijn; die herkenbaar zijn binnen en buiten de school; die sturing kunnen geven; die over de kwaliteiten beschikken om zichzelf en de school als lerende organisatie verder te ontwikkelen alsmede het lerend netwerk waar de school deel van uitmaakt. De Master Management of Education is in staat en bereid om met respect voor de eigenheid van elke organisatie de dienstverlening bij onderwijs en opvoeding ten opzichte van kinderen, ouders/verzorgers en maatschappij te optimaliseren door een externe oriëntatie, door strategische samenwerkingsrelaties tussen organisaties in onder meer educatie, zorg en welzijn te initiëren, tot stand te brengen, in stand te houden en te verbeteren. Gelijktijdig is deze Master Management of Education in staat en bereid om de integrale vertaalslag van de externe oriëntatie en samenwerkingsrelaties te maken naar de eigen schoolorganisatie, om veranderingen, vernieuwingen en verbeteringen te implementeren en daarover maatschappelijke- verantwoording af te leggen. Kwalificaties Het beschreven profiel heeft vergaande consequenties voor de opleiding. Het gaat immers niet alleen om het ontwikkelen van vakkundige cognitieve kwaliteiten en onderzoeksvaardigheden, maar ook om het ontwikkelen van sturende, creatieve, sociaal-communicatieve en leidinggevende kwaliteiten die geïntegreerd en effectief kunnen worden ingezet in steeds wisselende beroepssituaties. Bij de inrichting van de opleiding Master Management of Education worden de uitgangspunten en de visie op leren van Levend Leren (zie beeld van de opleiding, hfdst. 5) gehanteerd. Een vijftal groepen leef- en werkkwaliteiten liggen aan de basis van de masteropleiding Management of Education. Leef- en werkkwaliteiten zijn persoonlijke en professionele kwaliteiten die mensen kunnen ontwikkelen om als beroepsbeoefenaar (in opleiding) een adequate contextspecifieke performance te tonen. Met adequate, contextspecifieke performance wordt daarbij een competente, professionele en/ of excellente manier van handelen binnen de beroepscontext bedoeld. De leef- en werkkwaliteiten zijn voor de masteropleiding Management of Education geconcretiseerd in eindkwalificaties. Het profiel en de eindkwalificaties zijn in een aantal sessies besproken met een klankbordgroep, bestaande uit 14 vertegenwoordigers (bestuurders, directeuren en managers) van diverse sectoren binnen het beroepenveld. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het oorspronkelijk opgestelde profiel en de te ontwikkelen kwaliteiten. Uit adhesieverklaringen (zie bijlage) blijkt dat de aanbevelingen vanuit deze klankbordgroep in voldoende mate herkenbaar zijn opgenomen in deze aanvraag. NQA Visitatierapport 11

12 1.2 Masterkwalificaties De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master. Om het HBO-masterniveau te garanderen is bij de doorvertaling van de leef- en werkkwaliteiten in (eind)kwalificaties van de Master Management of Education rekening gehouden met de kwalificaties Master zoals deze geformuleerd zijn in de Dublin Descriptoren. Door deze matrix is inzichtelijk gemaakt waar en hoe met het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding tegelijkertijd de kwalificaties Master worden gehaald. De eindkwalificaties zijn te vinden in beeld van de opleiding, hfdst 6, waarnaar hieronder wordt verwezen. Dublin descriptor Kwalificaties 1. Kennis en inzicht (Dublin De abituriënt heeft in vergelijking met de descriptor 1) bachelor zijn kennis verbreed met relevante Heeft aantoonbare kennis en inzicht, wetenschappelijke kennis op het gebied van gebaseerd op de kennis en het inzicht management en organisatie, op educatiefpedagogisch gebied en op aanpalende op het niveau van de Bachelor en die deze overtreffen en/of verdiepen, terreinen (Groep I, 1 t/m 3). Hij heeft zijn alsmede een basis of een kans bieden kennis en inzicht verdiept door het verrichten om een originele bijdrage te leveren van onderzoek op deze gebieden en is in aan het ontwikkelen en/of toepassen staat kennis en inzichten van deze gebieden van ideeën, vaak in met elkaar in verband te brengen (Groep II, 4 onderzoeksverband. en 5). De abituriënt is in staat een originele en verantwoorde bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideën op basis van eigen onderzoek (Groep II, 3 e 7) en is hierop vanuit een innovatieve attitude (Groep V) gespitst. Aan deze Dublin desriptor wordt voldaan. 2. Toepassen van kennis en inzicht (Dublin descriptor 2) Is in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere ( of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied; is in staat om kennis te integreren en om met complexe materie om te gaan. 3. Oordeelsvorming (Dublin descriptor 3) Is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen. De abituriënt voldoet aan de vereisten van deze Dublindescriptor door het behalen van de eindkwalificaties van Groep II. Door zijn creatieve kwaliteiten (Groep V) is hij ook in staat en erop gespitst om kennis en inzicht toe te passen in nieuwe en onbekende omstandigheden. Aan deze Dublin descriptor wordt voldaan. De abituriënt is in staat tot besluitvorming op basis van een beargumenteerd oordeel (Groep I, 5,8 en 9), ook in een complexe situatie. Hij is in staat tot systematische afweging (Groep II, 1) en kan bij onvolledige of beperkte informatie een praktijkprobleem methodisch onderzoeken om tot een beargumenteerd oordeel te komen (Groep 2). Bij zijn oordeelsvorming betrekt hij, waar relevant, ethische en morele overwegingen (Groep I, 6 en 12) en is hij bereid en in staat om normen en waarden NQA Visitatierapport 12

13 4. Communicatie (Dublin descriptor 4) Is in staat om conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten 5. Leervaardigheden (Dublin descriptor 5) Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter. waarop hij zich baseert te expliciteren en ter discussie te stellen (Groep II, 10). Aan deze Dublin descriptor wordt voldaan. De abituriënt heeft zeer goede sociaalcommunicatieve vaardigheden ontwikkeld om leiding te kunnen geven aan een complexe organisatie (Groep III, 3 en 4; Groep IV, 1 t/m 4). Die vaardigheden zijn deels ook van meer receptieve aard (goed kunnen luisteren en zich goed kunnen inleven in anderen). De actieve communicatieve vaardigheden, waar de Dublin descriptor expliciet om vraagt, worden met name door de eindkwalificaties Groep IV, 5,6 en 8 en Groep V, 7 bereikt. Aan deze dublindescriptor wordt voldaan. De abituriënt heeft ruim voldoende onderzoekende en lerende kwaliteiten ontwikkeld (Groep II, met name 3,4,5 en 9). Hij is in staat tot kritische reflectie met betrekking tot eigen leerbehoeften (Groep III, 5) en staat open en zoekt actief naar nieuwe inzichten (Groep V, 1 en 2). Aan deze Dublin descriptor wordt voldaan. NQA Visitatierapport 13

14 1.3 Oriëntatie HBO De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijving van een Master in HBO. De beoogde eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/ of beroepscompetenties. Een HBO-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/ of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarvoor een HBOopleiding vereist is of dienstig is. Uit paragraaf 0.3 en 1.2 de bovenstaande paragrafen blijkt, dat wordt voldaan aan de hierboven gestelde eis, dat de beoogde eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/ of beroepscompetenties. De Master in Management of Education wordt onder meer opgeleid voor, of verder geprofessionaliseerd in de volgende functies: Management/ directie brede school Bovenschools(e) management/ directie Management/ directie primair en voortgezet onderwijs Management/ directie Regionale OpleidingsCentra Management/ directie Regionale Expertise Centra 1 t/m 4 Management/ directie onderwijsafdeling justitiële inrichtingen Management/ directie bij een (andere) educatieve of (ped-)agogische instelling (Senior) beleidsmedewerkers onderwijs bij grote (samenwerkingsverbanden van) scholen (Senior) beleidsmedewerker onderwijs bij overheid of gemeenten (Senior) adviseur educatie Bestuursfunctie in een onderwijsorganisatie met als aandachtsgebied educatie en externe relaties De HBO-master Management of Education beschikt duidelijk over de kwalificaties voor een zelfstandig en leidinggevend beroepsbeoefenaar. Dat blijkt uit de eindkwalificaties, met name die van Groep III. Hij is ook duidelijk voorbereid op het functioneren in een bredere maatschappelijke en multidisciplinaire omgeving. Dit blijkt o.a. uit de eindkwalificaties Groep I, 2 en 4; Groep II, 2 t/m4; Groep IV, 3 en 4; Groep V, 7. NQA Visitatierapport 14

15 2: Programma Vanwege het bijzondere concept van deze opleiding, wordt de lezer aangeraden om voor het lezen van dit hoofdstuk de aparte brochure over de opleiding Master Management of Education te lezen teneinde een overzicht te verkrijgen van deze opleiding. 2.1 Eisen HBO Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bij alle onderdelen van het leerlandschap is er sprake van vakgerichte theoretische en praktische verdieping. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van actuele vakliteratuur en aan de beroepspraktijk ontleend sudiemateriaal. Voorbeelden hiervan liggen bij de site-visit ter inzage. De werkplaatsbijeenkomsten ondersteunen de inhoudelijke en persoonlijke professionalisering. Nu eens informeren zij de deelnemers over de nieuwste inzichten in het vakgebied/ werkveld, de frontiers of knowledge, dan weer stellen zij controversiële thema s binnen het vakgebied/ werkveld aan de orde of bieden zij andere perspectieven aan om tegen het vakgebied/ werkveld aan te kijken. In feite fungeren werkplaatsbijeenkomsten als professioneel klankbord; als impulsen naar de deelnemers aan de opleiding. De perspectieven zijn gericht op de beroepspraktijk. Probleemstellingen zijn gerelateerd aan en afkomstig uit de eigen beroepssituatie van de deelnemer. Deze probleemstellingen moeten de deelnemer aanzetten tot het exploreren van het - brede - werkveld. De deelnemer zoekt actief naar oplossingen vanuit een integrale benadering. De deelnemers geven invulling aan de perspectieven en ontwikkelingen door continue interactie met het werkveld. Het leren vindt voor een belangrijk deel plaats tijdens het vinden van oplossingen en de uitvoering van het werk. De deelnemer leert door uitproberen en doen, door het formuleren van advies of door het verbeteren van wezenlijke aspecten in de werksituatie. Problemen en situaties worden door hem of onder zijn regie geanalyseerd; acties worden door hem of onder zijn regie uitgevoerd en geëvalueerd. Tijdens de uitvoering van het werk stuurt de deelnemer het eigen handelen voortdurend bij op basis van theoretische verdieping en reflecties op effecten en procesgang. Vrijwel al het studiemateriaal is dus aan de beroepspraktijk ontleend. Bij alle perspectieven verrichten de deelnemers onderzoek. De deelnemers formuleren op basis van een praktijkgerichte probleemstelling en informatiebehoefte een onderzoeksopzet. Ze verzamelen, analyseren en interpreteren gegevens en doen verslag van de onderzoeksresultaten, waarbij ze aangeven welke betekenis de resultaten hebben voor het praktijkgerichte probleem. Wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk en de praktijk geeft terugkoppeling naar de wetenschap. Om de deelnemers bij hun praktijkgericht onderzoek te ondersteunen, worden er een aantal werkplaatsbijeenkomsten belegd, waarin opzet en theorie, methoden en technieken NQA Visitatierapport 15

16 van onderzoek aan de orde komen, in het begin van de opleiding, tijdens oriëntatie op het werkveld. De handleiding voor praktijkgericht onderzoek binnen de opleiding ligt bij de site-visit ter inzage. Een internationale oriëntatie wordt geacht onderdeel uit te maken van elk perspectief. Maar om deelnemers te focussen op de wijdere omgeving waarin zij professioneel opereren, is als apart onderdeel in het leerlandschap een internationale studiereis opgenomen. De deelnemers zijn zelf betrokken bij de keuze en opzet van de studiereis/ uitwisseling. Internationale kennis- en ervaringsuitwisseling staat centraal. Met collegae in het buitenland bekijken en beoordelen deelnemers internationale ontwikkelingen in het vakgebied en zij proberen deze te vertalen naar de Nederlandse situatie. Daarnaast bekijken en beoordelen zij ontwikkelingen in het Nederlandse werkveld naar hun waarde voor het buitenland. 2.2 Relatie tussen doelstellingen en programma Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Binnen elk van de onderdelen van het leerlandschap is het in principe mogelijk te werken aan alle leef- en werkkwaliteiten (competenties) en eindkwalificaties. De deelnemer maakt telkens keuzes welke kwaliteiten en kwalificaties hij gaat ontwikkelen binnen welk onderdeel in overleg met werkveld, opleiding en mededeelnemers, met dien verstande dat aan het eind van de opleiding alle kwaliteiten en kwalificaties zijn ontwikkeld. Om de keus voor de deelnemer aan de opleiding te vergemakkelijken, zal bij elk onderdeel worden aangegeven welke kwaliteiten en kwalificaties in het bijzonder aansluiten. Leerlandschap en eindkwalificaties Inhoudelijke professionaliseert de deelnemer zich binnen de onderdelen van het leerlandschap, met name in de vijf perspectieven. Elke perspectief bekijkt het werkterrein, de veranderende taakstelling en het profiel van een Master in Management of Education vanuit een andere invalshoek. Gezamenlijk bieden de perspectieven de mogelijkheid om het totale werkterrein te overzien en in kaart te brengen. Met nadruk zij gewezen op het feit dat deze vijf perspectieven wel van elkaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden zijn. Elk onderdeel van het leerlandschap/perspectief biedt het kader waarbinnen de deelnemer in principe kan werken aan de ontwikkeling van alle leef- en werkkwaliteiten. De deelnemer bepaalt per onderdeel welke accenten hij aanbrengt ten aanzien van de ontwikkeling van leef- en werkkwaliteiten voor het behalen van de eindkwalificaties. Om duidelijk te maken dat het leerlandschap van de opleiding voldoende mogelijkheden biedt om te werken aan de eindkwalificaties en deze te behalen, is hieronder bij de beschrijving van de onderdelen aangegeven, welk onderdeel zich in het bijzonder leent om aan specifieke kwalificaties te werken. De volgende onderdelen/perspectieven worden in het leerlandschap onderscheiden: NQA Visitatierapport 16

17 Perspectief 1: maatschappij en educatie Het gaat in dit perspectief om impliciete en expliciete visies op maatschappij en educatie. Naast de eigen visie van de organisatie zijn ook de visies van de verschillende groeperingen die belang hebben bij de organisatie belangrijk. Wat betekent de - vaak impliciete - visie voor de gebruikte concepten en beslissingen?; hoe ga je als manager om met verschillen?; wat betekenen verschillen voor de samenwerking intern en met anderen? De deelnemer onderzoekt binnen dit perspectief verschillende invalshoeken bij visieontwikkeling en ontwikkeling van beleid op het gebied van maatschappij en educatie en laat zien dat hij rekening houdt met actuele en te voorziene (internationale) ontwikkelingen op maatschappelijk, met name pedagogisch en onderwijskundig, gebied en met nieuwe inzichten op het gebied van management en beleidsvoering. Gaandeweg ontwikkelt hij in interactie met het brede werkveld zijn eigen visie op onderwijs en opvoeding, welke hij op allerlei manieren verwoordt, presenteert, en uitdraagt, vertaalt naar concrete acties en implementeert, rekening houdend met de spankracht en mogelijkheden van de eigen organisatie en met het externe krachtenveld. Bij dit perspectief kan met name worden gewerkt aan de volgende kwaliteiten: - (Groep I, 4) Ontwikkelt samen met het educatieve werkveld visie op de belangrijkste aspecten binnen het werkveld en kan aangeven waarin zijn visie verschilt van die van anderen. - (Groep III, 1) Ontwikkelt een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijke cultuur binnen de eigen organisatie. - (Groep V, 2) Zoekt ook buiten het directe werkveld naar bruikbare concepten en ideeën. - (Groep V, 7) Neemt actief deel aan de (internationale) discussie over educatieve, pedagogische en andere vraagstukken op het gebied van de beroepsuitoefening. Perspectief 2: strategische samenwerking In dit perspectief gaat het om allerlei aspecten die verbonden zijn aan het samenwerken in formele en informele netwerken zoals: wenselijkheid en oogmerken van samenwerken; (beoogde) partners; terreinen en vormen van samenwerking; (on-)mogelijkheden van samenwerking; samenwerkingsrelaties aangaan. De deelnemer onderzoekt binnen dit perspectief de educatief-pedagogische infrastructuur waarbinnen zijn organisatie opereert en laat zien dat hij, rekening houdend met actuele en te voorziene ontwikkelingen, een (gezamenlijke) visie ontwikkelt op strategische samenwerking met partners binnen en buiten het educatieve veld. Deze visie draagt hij op allerlei wijzen uit. Hij gaat (structurele) samenwerkingsrelaties aan met organisaties in onder meer educatie, zorg en welzijn, onderhoudt en verbetert ze. De samenwerking leidt tot een verantwoorde (in-)directe bijdrage aan de preventie of oplossing van actuele opvoedingsproblemen in een brede maatschappelijke context en aan de vernieuwing/ verbetering van de pedagogische dienstverlening/ infrastructuur. Hij brengt verbindingen tot stand tussen mensen en organisaties en sociale netwerken en benut en ontwikkelt deze en bestaande verbindingen. NQA Visitatierapport 17

18 Bij dit perspectief kan met name worden gewerkt aan de volgende kwaliteiten: - (Groep III, 2) Speelt een leidende of coördinerende rol bij de totstanskoming en/of uitvoering van beleid op het niveau van de eigen organisatie en op het niveau van een samenwerkingsverband en bij onderzoeksprojecten. - (Groep IV, 3) Gaat bij zijn taakvervulling op verantwoorde en effectieve wijze relaties aan, onderhoudt deze met individuen, binnen groepen en/of grotere sociale verbanden. - (Groep IV,7) Maakt deel uit van formele en informele netwerken om de organisatie naar buiten toe te vertegenwoordigen. Perspectief 3: verantwoording en toezicht De manager legt verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Welke ruimte krijgt de manager hierin van de verschillende stakeholders en hoe wordt daaraan invulling gegeven? Interne en externe verslaglegging en monitoring systemen zijn instrumenten hiervoor. Ethische, financiële, juridische en maatschappelijke thema s maken onderdeel uit van dit perspectief. De deelnemer onderzoekt binnen dit perspectief de eigen en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden van de verschillende actoren binnen de verschillende opvoedingsmilieus gezin, school en het 3 e milieu- voor de maatschappelijke opvoeding en ontwikkeling van kinderen/ jongeren en benoemt de wenselijkheid en noodzaak tot samenwerking en onderlinge afstemming. Hij definieert de eigen taken en verantwoordelijkheden en handelt daarnaar. Hij legt (maatschappelijk) verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Hij spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid. Bij dit perspectief kan met name worden gewerkt aan de volgende kwaliteiten: - (Groep I, 6) Handelt maatschappelijk verantwoord, doelgericht en planmatig. - (Groep I, 12) Betrekt ethische en morele overwegingen bij keuzes en besluiten. - (Groep IV, 5) Brengt adviezen, opvattingen en beslissingen, alsmede de kennis,motieven enoverwegingen die hieraan tengrondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over bij diverse doelgroepen, met name belanghebbenden bij de organisatie. Perspectief 4: verandering, vernieuwing en verbetering Verandering, vernieuwing en verbetering zijn continue processen. Stilstand wordt ervaren als achteruitgang. Hoe zorg je ervoor dat de organisatie en de mensen die er werkzaam zijn, in beweging blijven? Een goede doorvertaling van de gekozen samenwerking naar de interne organisatie(-s) is basis voor het succes van de samenwerking. hoe vindt de goede doorvertaling plaats, niet alleen planmatig, maar ook op het niveau van personeel en organisatie. De deelnemer onderzoekt binnen dit perspectief de mogelijkheden om te komen tot structurele verbetering van het functioneren van zijn organisatie binnen de pedagogische infrastructuur. Hij stimuleert medewerkers en andere actoren buiten zijn organisatie om structureel een bijdrage te leveren aan verbeteringen en mogelijkheden om te zetten in concrete plannen, die vervolgens worden uitgevoerd. De deelnemer ontwikkelt de organisatie als lerende organisatie verder en zet een lerend netwerk op waar de organisatie deel van uitmaakt. Hij moedigt initiatief en experiment aan en faciliteert dat. NQA Visitatierapport 18

19 Bij dit perspectief kan met name worden gewerkt aan de volgende kwaliteiten: - (Groep I, 7) Vertaalt beleid en visie naar plannen en acties. - (Groep III,3) Bindt en boeit mensen en organisaties en stimuleert gemeenschappelijke verantwoording. - (Groep III, 6) Zet sturen, begeleiden en coachen effectief en in een goede mix in. - (Groep IV, 4) Houdt bij zijn activiteiten rekening met de aanwezige motivatie, mogelijkheden, activiteiten en inzichten van actoren binnen zijn eigen organisatie en die van organisaties waarmee hij samenwerkt. - (Groep V, 1) Komt met nieuwe concepten en ideeën en implementeert deze. - (Groep V, 4) Ontwikkelt de organisatie als lerende organisatie. - (Groep V, 5) Moedigt initiatief en experiment aan. Perspectief 5: resources: keuze en inzet Hoe zijn visie en strategie te vertalen naar in te zetten resources? Inzet van resources als personeel, financiën, huisvesting, leermiddelen, ICT, overige materiële voorzieningen betekent veel verschillende keuzes; welke zijn dat en op grond van welke motieven en drijfveren zijn deze keuzes gemaakt/ te maken. Op welke wijze worden de resources ingezet? Hoe ga je om met integraal personeelsbeleid, lumpsumfinanciering? De deelnemer onderzoekt binnen dit perspectief hoe resources effectief en efficiënt binnen de (wettelijke) kaders kunnen worden ingezet. Hij ontwikkelt gaandeweg zijn visie op de inzet van resources, draagt deze visie uit en richt op grond van zijn visie de organisatie in. Hij betrekt daarbij allerlei actoren binnen en buiten de organisatie. Bij dit perspectief kan met name worden gewerkt aan de volgende kwaliteiten: - (Groep V, 7) Koppelt de inzet van resources (personnel, financiën, huisvesting, leermiddelen en overige voorzieningen) aan visie en beleid, verantwoordt ze en zet ze effectief in. Internationale studiereis Internationale kennis- en ervaringsuitwisseling staat centraal. Met collegae in het buitenland bekijken en beoordelen deelnemers internationale ontwikkelingen in het vakgebied en zij proberen deze te vertalen naar de Nederlandse situatie. Daarnaast bekijken en beoordelen zij ontwikkelingen in het Nederlandse werkveld naar hun waarde voor het buitenland. Bij dit onderdeel kan met name worden gewerkt aan de volgende kwaliteiten: - (Groep IV, 6) Neemt in woord, geschrift en handelen actief deel aan de (internationale) discussie over educatieve, pedagogische en andere vraagstukken op het gebied van de beroepsuitoefening. Praktijkgericht onderzoek In elk perspectief vindt onderzoek plaats. Eén van de perspectiefonderzoeken krijgt echter de vorm van een groter praktijkgericht onderzoek (9 ECTS). De deelnemer maakt kennis met allerlei aspecten rondom het opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van onderzoek en hij verricht zelfstandig en in teamverband praktijkgericht onderzoek vanuit een multidisciplinair perspectief waarbij hij op verantwoorde wijze gebruik maakt van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en methoden en technieken. Bij dit afstudeeronderzoek worden alle fasen van NQA Visitatierapport 19

20 onderzoek achtereenvolgens doorlopen. Het met gebruikmaking van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen van een oplossingsstrategie voor een praktijkprobleem, de implementatie hiervan, resultaatmeting (evaluatie) en zonodig bijstelling van de gekozen strategie. De aanpak en resultaten van het onderzoek presenteert de deelnemer in het onderdeel van het leerlandschap integratie. Bij Praktijkgericht Onderzoek kan, naast aan de conceptuele kwaliteiten, met name worden gewerkt aan de onderzoekende en lerende kwaliteiten (Groep II) - (Groep II, 1) Onderzoekt en beoordeelt systematisch complexe situaties en vraagstukken en kan uiteenlopende oplossingsstrategieën verkennen, - (GroepII, 2) Beziet praktijkproblemen vanuit een holistisch perspectief en pakt deze integraal aan vanuit een interdisciplinaire benadering. - (Groep II, 3) Verricht zelfstandig en in teamverband praktijkgericht en/of toepassingsgericht onderzoek vanuit een multidisciplinair perspectief. - (Groep II, 4) Maakt bij het verrichten van praktijkonderzoek en/of toegepast onderzoek op verantwoorde wijze gebruik van gangbare methoden en technieken enmaakt op verantwoorde wijze gebruik van relevante resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van management en organisatie, op educatief, pedagogisch gebied en aanpalende terreinen. - (Groep II, 5) Heeft een constructief kritische instelling ten aanzien van theorievorming, gebruikte oplossingsmethoden en geboekte resultaten op het terrein van management in de brede educatieve sector en kan de relevantie daarvan beoordelen bij het uitvoeren van werkzaamheden en het initiëren van praktijkgericht onderzoek. - (Groep II, 6) Is zich bij het werken aan een onderzoekstaak bewust van de grenzen van zijn eigen competentie en schakelt zo nodig de expertise van derden in. - (Groep II, 7) Beargumenteert en verantwoordt de uitkomsten van zijn onderzoek. - (Groep II, 8) Voert open discussies en voert kritische evaluaties uit met betrekking tot de (mogelijke) effecten van zijn onderzoek in de praktijk. Integratie Het laatste onderdeel binnen de opleiding is integratie. In dit onderdeel tonen deelnemers door middel van een masterportfolio en door presentatie van het door hem verrichte praktijkgericht onderzoek aan, dat de persoonlijke professionalisering door de ontwikkeling van leef- en werkkwaliteiten heeft plaatsgevonden en dat hij deze leef- en werkkwaliteiten integraal kan toepassen in praktijksituaties. Bij Integratie maakt de deelnemer middels zijn masterportfolio duidelijk, dat hij naast over de eerder genoemde kwaliteiten, beschikt over de volgende algemene, dus hierboven niet bij een specifiek onderdeel van het leerlandschap genoemde kwaliteiten waaraan hij gedurende de opleiding heeft gewerkt bij één of meer onderdelen: - (Groep I, 1) Maakt gebruik van actuele kennis op het gebied van organisatie, educatie, leiderschap en communicatie. - (Groep I, 2) Wordt door collegae, medewerkers en het ruimere werkveld gezien als ter zake kundig manager. - (Groep I, 5) Neemt weloverwogen en beargumenteerde besluiten. - (Groep I, 8) Legt meningen, visies en standpunten naast elkaar en komt tot een eigen weloverwogen beargumenteerd oordeel. NQA Visitatierapport 20

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Business School Nederland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie