PUNTEN VAN BEHANDELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUNTEN VAN BEHANDELING"

Transcriptie

1 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober Ingekomen stukken Regeling van werkzaamheden... 3 a. Behandelvoorstellen Presidium... 3 b. Vaststelling A/B-lijst Vaststelling C-lijst... 5 B.1. Controleprotocol t.b.v. accountantscontrole op de jaarrekening 2005 m.b.t. rechtmatigheidtoets (nummer 27/2005)... 5 B.2. Wijziging Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting i.v.m. indexeren van het aantal opcenten per 1 april 2006 (nummer 24/2005)... 6 B.3. Wijziging Legesverordening provincie Groningen Tarieventabel (nummer 25/2005).. 6 B.4. Richtlijnen voor het MER omlegging N355 Zuidhorn (nummer 26/2005)... 6 B.5. Wijziging Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (nummer 22/2005)... 6 A.1. Aanwijzing lid van het Algemeen Bestuur SNN... 6 A.2 Ontslag en benoeming provinciale archiefinspecteur (nummer 23/2005)... 7 A.3 Zonnepanelen t.b.v. Sint Jansstraatcomplex (nummer 31/2005)

2 Voorzitter: de heer J.G.M. Alders, commissaris der koningin Statengriffier: de heer J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 54 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), J.R.A. Boertjens (VVD), mevrouw J.W.F. Boon- Themmen (VVD), mevrouw A.F. Bos (GroenLinks), M. Boumans (VVD), P.H.R. Brouns (CDA), P.M. de Bruijne (PvdA), D. Bultje (PvdA), mevrouw I.S. Bulk (SP), A.A. van Dam (CDA), mevrouw T. Deinum- Bakker (D66), L.A. Dieters (PvdA), J.J. Dijkstra (PvdA), mevrouw J.M. Drees (PvdA), mevrouw A.M.K.D. Folkerts (GroenLinks), W. Haasken (VVD), K.J. Havinga (PvdA), H. Hemmes (SP), J. Hilverts (ChristenUnie), mevrouw D.J. Hoekzema-Buist (PvhN), B. Hofman (VVD), D.A. Hollenga (CDA), M.J. Jager (CDA), F.C.A. Jaspers (PvdA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), J.W. Kok (PvdA), J.L.H. Köller (PvdA), mevrouw C.A. de Lange (PvdA), F.F.H. Lenselink (PvdA), E.J. Luitjens (VVD), mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), L.A. Meijndert (CDA), H.C. Moll (GroenLinks), W.J. Moorlag (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), H. Nijboer (PvdA), M.L.J. Out (VVD), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), IJ.J. Rijzebol (CDA), J. Roggema (ChristenUnie), mevrouw M.J. Schouwenaar (PvdA), R.A.C. Slager (ChristenUnie), mevrouw L.K. Smit (PvdA), F.J. van der Span (CDA), H. Staghouwer (ChristenUnie), C. Swagerman (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), P.G. de Vey Mestdagh (D66), mevrouw I.L. Voogd, R. de Vries (CDA), mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA), T.J. Zanen (PvhN), E.A. van Zuijlen (GroenLinks). Afwezig met kennisgeving: A. Maarsingh (CDA). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: H. Bleker, M.A.E. Calon, J.C. Gerritsen en mevrouw C.A.M. Mulder. De VOORZITTER: Ik open de vergadering van de Provinciale Staten van de provincie Groningen van 9 november Ik heet u allen van harte welkom en wens u een goede vergadering toe. Het enige bericht van verhindering dat bij mij is binnengekomen, is van de heer Maarsingh die vandaag in een commissievergadering van de Tweede Kamer zal spreken over suiker. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 5 oktober 2005 Zonder beraadslaging of stemming worden de betreffende notulen vastgesteld. 2. Ingekomen stukken De VOORZITTER: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Onderzoeksvoorstel Resultaten MKB-maatregelen ter versterking van de marktsector in Noord- Nederland van de Noordelijke Rekenkamer; b. Brief van het hoofd van het Functioneel Parket i.o. van 30 september 2005 betreffende brochure ontvlechting milieutaken; c. Brief van de directeur van het IPO van 29 september 2005 betreffende reactie op motie van de SP betreffende voedselbanken; d. Brief van de Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding van 13 september 2005, waarbij het landelijk jaarverslag muskus- en beverrattenbestrijding 2004 wordt aangeboden; e. Brief van mevrouw A.H. de Jong te Gorredijk betreffende dienstverlening Arriva op het traject Drachten-Groningen; 2

3 De heer ZANEN: Ik zou mij kunnen voorstellen dat mevrouw De Jong antwoord krijgt vanuit het College of Arriva of hun overleg. Gelet op de inhoud van de brief is een antwoord zeker op zijn plaats. De VOORZITTER: Moet ik concluderen dat u niet alleen een antwoord wil, maar ook een bepaald antwoord? De heer ZANEN: Op de problematiek die in de brief wordt geschetst, is mijn antwoord op uw vraag: ja. De VOORZITTER: Volgens mij is er al een antwoord geformuleerd, maar dat zullen wij nagaan. Als dat eventueel niet het geval is, zal de brief alsnog worden beantwoord. f. Circulaire van het Ministerie van BZK van 10 oktober 2005 betreffende accountantscontrole provincies en gemeenten. Nadere ingekomen brief: g. Brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel met het verzoek tot ondersteuning van een motie van PS van Flevoland inzake motie Tweede Kamer m.b.t. financiering jeugdzorg. De heer HILVERTS: Voorzitter, de gedeputeerde heeft ons in de Commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid geïnformeerd over de verlaging van het Provinciefonds met betrekking tot de financiering van de Jeugdzorg. Ook heeft zij ons verteld dat het IPO hiermee aan de slag is gegaan. Nu heeft de fractie van de ChristenUnie vernomen dat er opnieuw IPO-overleg is geweest over dit dossier. Kan de gedeputeerde ons informeren over de laatste stand van zaken? Mevrouw MULDER (gedeputeerde): Het IPO heeft de afgelopen maand contact gehad met de verschillende kamerleden en kamerfracties. In ieder geval zijn de kamerfracties nu duidelijk op de hoogte van de problemen waar de provincie mee te kampen heeft. Dat betekent dat zij dit mee zullen nemen bij de behandelingen van de begroting. De VOORZITTER: Dan kan ook die brief voor kennisgeving worden aangenomen. Voorgesteld wordt de volgende brief spoedshalve in handen te stellen van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid voor de vergadering van 2 november, zoals het voorstel in die brief luidde. Deze brief is reeds meegenomen in de betreffende beraadslaging. - Brief van de Stichting Minderjarigen Noord Nederland van 13 oktober 2005 betreffende een niet cliëntgericht beleid van bureau Jeugdzorg en AMK bij het familiedrama in Tolbert en de sekte in Ter Apel. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen zijn voorgaande brieven van derden voor kennisgeving aangenomen. 3. Regeling van werkzaamheden a. Behandelvoorstellen Presidium De VOORZITTER: De voorstellen liggen voor en die betreffen zowel de vergadering van de Staten als de vergaderingen van de commissies. De heer LUITJENS: Voorzitter, voor de vergadering van de Commissie Landschap, Water en Milieu staan bepaalde stukken over de Watervisie Lauwersmeer op de agenda. De afvaardiging uit deze commissie die de agenda voor de lange termijn voorbereidt, vindt het wenselijk dat ook een eerdere zending stukken die 3

4 vóór de zomer is ontvangen de afronding van fase 1 bij de beraadslaging wordt betrokken. Wij zouden het op prijs stellen als er ook een opvatting van het College bijgevoegd kan worden. De heer BLEKER (gedeputeerde): Dat zal deze week nog worden verzorgd. De heer HAASKEN: Voorzitter, met betrekking tot de stukken voor de Commissie Economie en Mobiliteit staat een brief geagendeerd onder de ingekomen stukken over Energy Valley. Mijn voorstel is om die alsnog onder de bespreekpunten te plaatsen. Daarnaast is een brief over de westelijke ringweg als bespreekpunt opgevoerd, maar die brief zou ik alsnog graag aangegeven zien als ingekomen stuk. De VOORZITTER: Ik zie geen reactie en ik concludeer dat die wijzigingen aangebracht kunnen worden. Mevrouw FOLKERTS: Bij de Commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid staat als eerste bespreekpunt de brief genoemd van RTV Noord van 8 juli 2005 met betrekking tot de aanbieding van het plan van aanpak. Als commissie hechten wij er zeer aan dat ook de brief van het College daarbij wordt betrokken. Als die brief van het College niet op tijd is, zullen wij dit agendapunt doorschuiven naar een volgende vergadering. De VOORZITTER: Kunnen de voorstellen met deze op- en aanmerkingen worden vastgesteld? Zonder verdere beraadslaging of stemming worden de behandelvoorstellen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vastgesteld. b. Vaststelling A/B-lijst De VOORZITTER: De fractie van GroenLinks heeft in de commissievergadering aangegeven een voorbehoud te maken ten aanzien van B5 (Wijziging verordening op instelling/invordering nazorgheffing stortplaatsen) over de vraag of dit als B-punt dan wel als A-punt behandeld zou moeten worden. De heer MOLL: Voorzitter, hier is sprake van een misverstand. Het betrof eigenlijk een andere voordracht, namelijk de MER Zuidhorn. Gisteren heeft de GroenLinks-fractie echter besloten niet het woord te voeren met betrekking tot enig B-stuk. De VOORZITTER: Goed. Ik stel vast dat alle B-punten als zodanig kunnen worden behandeld. Voorts heb ik u een brief doen toekomen over vrijkomende agrarische bebouwing. Daarover heeft hedenochtend de Commissie Omgevingsbeleid en Wonen vergaderd en de commissie heeft geconcludeerd dat deze brief als C-stuk kan worden behandeld. Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. De VOORZITTER: Dan is er nog de voordracht over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw St. Jansstraat. Er heeft consultatie in het Presidium met de fractievoorzitters plaatsgevonden over plaatsing op de agenda. Stemt u ermee in dat dit wordt toegevoegd aan de agenda als punt A3? Zonder beraadslaging of stemming wordt aldus besloten. De VOORZITTER: Ten aanzien van de verdere gang van zaken van vandaag, uitgaande van de verwachting dat de behandeling van de A-punten betrekkelijk weinig tijd zal vergen, is ook de brief over het onderwerp Huisvestingsproject St. Jansstraat 4 rondgestuurd, zij het met enige hapering. Dat wil zeggen dat de server aangeeft dat het hier is weggestuurd, terwijl het ook zeker is dat het stuk de eerste keer niet is aangekomen. Dat is inmiddels opgelost en dat leidt tot de suggestie om direct aansluitend aan de Statenvergadering eerst fractieberaad te plegen, waarna de commissie Bestuur en Financiën bijeen kan komen. 4

5 Na afloop van die vergadering vergadert het Seniorenconvent. Is er enige inschatting te maken over hoeveel tijd nodig is voor het fractieberaad? De heer MOORLAG: Een half uur zou toereikend moeten zijn, voorzitter. De heer LUITJENS: Voorzitter, ik denk een uur. De VOORZITTER: Het wordt dus een uur, inclusief de koffiepauze. Er hebben mij geen voorstellen bereikt voor mondelinge vragen. Hebben wij daarmee de regeling van werkzaamheden behandeld? Zonder nadere beraadslaging of stemming wordt de regeling van werkzaamheden vastgesteld. 4. Vaststelling C-lijst De VOORZITTER: Voorgesteld wordt de volgende GS-brieven voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 31 maart 2005, nr /13/A.29, MT betreffende Meerjarenbeleidsplan muskusrattenbestrijding; b. Brief van 14 juli 2005, nr a/28/A.19, MT betreffende provinciaal jaarverslag 2004 muskusrattenbestrijding; c. Brief van 9 september 2005, nr , MB betreffende bodemsaneringsprojecten in de provincie Groningen; d. Brief van 7 juli 2005, nr /27/A.12, LGW betreffende stand van zaken ophogen en herstel van wierden met baggerslib; e. Brief van 14 juli 2005, nr a/28/A.16, LGW betreffende bestuurlijke afspraken ecologische verbindingszones; f. Brief van 14 juli 2005, nr /26/B.25, VV betreffende Notitie Gratis Openbaar Vervoer; g. Brief van 6 oktober 2005, nr a/40/A.12, EZ betreffende subsidie t.b.v. project EDR toerisme offensief ; h. Brief van 12 september 2005, nr /36/A.47,RP betreffende Plan van aanpak regiopark en oplegnotitie; i. Brief van 22 september 2005, nr /38/A7, ABJ betreffende akkoord tussen Bouwend Nederland en publieke opdrachtgevers collectieve regeling Bouwnijverheid. Aangevuld stuk: j. Brief van het College over de Jaarrekening 2004 en begroting 2006 van de Bestuursacademie Noord-Nederland (GR BANN); Ten aanzien van de begroting is consultatie van uw Staten voorgeschreven, die hiermee verricht is. Zonder beraadslaging of stemming wordt besloten de voornoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen. B-stukken B.1. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 27 september 2005, nr , FC, inzake de vaststelling van het controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2005 met betrekking tot de rechtmatigheidtoets (nummer 27/2005) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. 5

6 B.2. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 september 2005 nr , FC, met betrekking tot wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting in verband met het indexeren van het aantal opcenten per 1 april 2006 (nummer 24/2005) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. B.3. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 september 2005, nr , FC, tot wijziging van de Legesverordening provincie Groningen 1993, de bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2006) (nummer 25/2005) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. B.4. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 27 september 2005, nr , BW, betreffende het vaststellen van de richtlijnen voor het MER omlegging N355 Zuidhorn (nummer 26/2005) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. De VOORZITTER: Met de vaststelling hiervan verwijs ik naar de nadere brief van het College aan de commissie die hierbij als afgehandeld wordt beschouwd. B.5. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 6 september 2005, nr , MB, tot wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (nummer 22/2005) Voornoemd stuk wordt zonder stemming of beraadslaging bij hamerslag vastgesteld. A-stukken A.1. Aanwijzing van de heer P.G. de Vey Mestdagh als lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland De VOORZITTER: Deze aanwijzing dient plaats te vinden om te voorzien in de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Gräper-Van Koolwijk. De aanwijzing is fractiegebonden, maar dient uiteindelijk bij stembrief geëffectueerd te worden. Daartoe zal nu een stembrief worden uitgereikt. Ik verzoek de heer Haasken, mevrouw De Lange en de heer Brouns gezamenlijk de commissie van stemopneming te vormen en met de betreffende werkzaamheden te beginnen. Ik schors de vergadering. De vergadering wordt enkele minuten geschorst. De VOORZITTER: De vergadering is heropend. De voorzitter van de commissie van stemopneming heeft het woord. De heer HAASKEN: Voorzitter, er zijn 54 stemmen uitgebracht die alle geldig zijn. Unaniem is gestemd op de heer De Vey Mestdagh. De VOORZITTER: Ik stel vast dat de presentielijst ook door 54 leden zijn ondertekend. Daarmee is de uitslag geldig. Wij feliciteren de heer De Vey Mestdagh met zijn aanwijzing. 6

7 Tot lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is aangewezen de heer De Vey Mestdagh met 54 stemmen voor en geen stem tegen. A.2 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 september 2005, nr , ABJ, tot ontslag en benoeming van een provinciale archiefinspecteur (nummer 23/2005) De VOORZITTER: Deze voordracht is niet behandeld in de commissie, maar in overleg is vastgesteld om deze benoeming direct in de Staten te laten plaatsvinden. Zijn er leden die over de voordracht het woord wensen te voeren? Ik constateer dat dit niet het geval is. Ik verzoek de stembrieven uit te reiken en de inmiddels ingewerkt zijnde commissie van stemopneming haar werk te doen. Ik schors de vergadering. De vergadering wordt enkele minuten geschorst. De VOORZITTER: De vergadering is heropend. De voorzitter van de commissie van stemopneming heeft het woord. De heer HAASKEN: Voorzitter, er zijn 54 stemmen uitgebracht. Van die 54 stemmen zijn er 52 stemmen geldig en alle 52 geldige stemmen zijn uitgebracht op de heer drs. D.M. Bunskoeke. Twee stemmen waren ongeldig. De VOORZITTER: Dan stellen wij vast dat overeenkomstig de ondertekende presentielijst stemmen zijn uitgebracht, dat de stemming geldig is en dat besloten is de heer Bunskoeke te Ruurloo te benoemen. Hij is hier aanwezig en ik feliciteer u hartelijk met uw benoeming. De vergadering applaudisseert. De VOORZITTER: Op hetzelfde moment hebben wij ontslag verleent aan de heer Den Teuling onder dankzegging voor de bewezen verdiensten. Kunt u instemmen met het gehele besluit? Zonder beraadslaging wordt overeenkomstig het besluit besloten, onder aantekening dat bij schriftelijke stemming is benoemd de heer Bunskoeke. A.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 1 november 2005, nr , FZ, inzake een voorstel om het dak van het Sint Jansstraatcomplex van zonnepanelen te voorzien (nummer 31/2005) De beraadslaging wordt geopend. De heer RIJPLOEG: Voorzitter, de energieprijzen zijn hoog en wel bijna net zo hoog als in het begin van de jaren tachtig. Er is grote kans dat zij verder zullen stijgen. De trend op lange termijn wijst dat onherroepelijk uit, waarbij het overigens best mogelijk is dat zij incidenteel naar beneden gaan. Daarnaast wordt Europa steeds afhankelijker van energie uit verre en niet altijd stabiele landen. Voorts is iedereen er langzamerhand van overtuigd dat het broeikasteffect een factor van betekenis is. Het is daarom goed om alternatieven te zoeken op diverse terreinen. Noord Nederland heeft Energy Valley opgezet en wel in het bijzonder in Groningen. Ik denk dat het goed is om in die alternatieven ook als provincie stevig te investeren, maar dat moeten dan wel investeringen die uit kunnen. Wij schatten in dat de energieprijzen dusdanig zullen stijgen in de komende 25 jaar dat het in de voordracht om een investering gaat die weliswaar moeilijk, maar tóch uit zal kunnen. Echter, met de investering leveren wij ook een kleine bijdrage aan het onder de aandacht brengen van deze techniek. Men wil er vanaf de Martinitoren aandacht voor vragen. 7

8 Dat is misschien allemaal wel aardig, maar het moet er natuurlijk toch om gaan dat in deze techniek wordt geïnvesteerd en dat wij het signaal geven dat dit van belang is. De markt lost deze problemen niet op en daarom zal de overheid mede moeten investeren. Dat de markt het probleem niet oplost, hebben wij afgelopen maandag in Delfzijl gezien. Daar blijkt dat je er, als je dit alleen door de markt laat doen, niet komt. Daarom is het nuttig om, ook al is het niet geheel marktconform rendabel, er toch in te investeren, maar als je gaat investeren in alternatieve energie, zal je altijd eerst moeten nagaan wat je kunt besparen. Ik mis in dit voorstel een beschouwing over wat de provincie op dit terrein verder kan doen. Wij hebben hier een gebouw waarbinnen grondwater wordt gebruikt voor de verwarming. Veel mensen weten dat niet, want het is een techniek die erg onbekend is. Het zou goed zijn om dit uit te dragen en bekend te maken, zodat je laat zien dat het anders en beter kan. Ik zou het College dan ook willen vragen om niet alleen voor de zonnepanelen aandacht te vragen, maar ook voor andere technieken. Graag zou ik willen dat ons College ons volgend jaar rapporteert over de mogelijkheden die er verder nog zijn om te besparen op energie in dit gebouw. De heer BROUNS: Voorzitter, de discussie over de zonnepanelen roept bij de CDA-fractie in eerste instantie de vraag op hoe het nu met die voorbeeldfunctie zit en wanneer dat symboolpolitiek is. Wij hebben in de Staten al vaker gesproken over alternatieve energievormen en de CDA-fractie is er zonder meer voor om daar goed naar te kijken. Wat wij jammer vinden is dat wij deze discussie niet in een commissie voeren, omdat je dan kan kijken naar de verschillende alternatieve energievormen die er zijn en er een afweging over kunt maken, want wanneer is hier nu sprake van een voorbeeldfunctie? Dat vinden wij bijzonder spijtig, maar desondanks hebben wij ingestemd hebben met de behandeling hier en nu. Ik wil ervoor pleiten om eens in commissieverband breder te kijken naar wat wij met alternatieve energievormen kunnen doen. Ik hoorde daarnet de PvdA-fractie de uitdrukking stevig investeren gebruiken, waarbij die investeringen wel uit moeten kunnen. Als er dan hier een voorstel wordt behandeld zonder dat dit in een commissie is besproken, krijg je naar aanleiding van dat soort opmerkingen al gauw de neiging om technisch-inhoudelijk over het voorstel te gaan praten, want bovendien mis ik ook een zekere onderbouwing. Een onderbouwing als het gaat om het doorrekenen van scenario s van energiebesparing als wij zelf financieren en wat daarvan de consequenties zijn. De onderbouwing van de onderhoudskosten is ook erg mager. Praten wij over een investering die slechts de aanschaf betreft, of de aanschaf en de bevestiging? Hoe zit het met de indexering over de jaren heen? Kortom, er zijn allerlei vragen waarop het antwoord op dit moment in de financiële onderbouwing van het voorstel in de ogen van onze fractie ontbreekt, waardoor het moeilijk is om een inschatting te maken over of die investering op dit moment überhaupt wel uit kan. Als we dan ook kijken naar een discussie die in een naburige provincie recentelijk is gevoerd, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat zonnepanelen als duurzame energievorm op dit moment helemaal niet aan de orde is, worden die twijfels nog eens versterkt. Verder kijkend zien wij dat een subsidie wordt aangevraagd ter hoogte van 22%. De voorgestelde financiering is een sell-lease back constructie, waarbij de provincie over het geheel heen nog eens 224 duizend moet betalen. Dat is dan los van die subsidie van 22% die ook 44 duizend bedraagt. Volgens mij is het dan veel duurder om het zo te doen dan om zelf die panelen aan te schaffen onder een rentepercentage van 4%. Echter, ook die discussie hoort in mijn beleving thuis in een commissie. Ook vandaar de oproep om dit soort zaken eerst in een commissievergadering te bespreken. Naar ik begrepen heb uit de begeleidende brief komt de grote haast voort uit het feit dat er nog dit jaar moet worden geïnvesteerd om van die subsidie gebruik te kunnen maken. Als wij dan toch over een voorbeeldfunctie hebben.: het gaat hier om een subsidieregeling die kennelijk volgend jaar wordt afgeschaft, terwijl die subsidieregeling bovendien nadrukkelijk is bedoeld voor het bedrijfsleven en waarbij middels een constructie op feitelijk oneigenlijke wijze subsidie naar de provincie toe wordt gehaald. Ik heb daarom met het voorstel zoals nu ingediend, veel vragen aan de gedeputeerde en ik heb daarop graag eerst antwoord voordat ik namens mijn fractie kan aangeven hoe wij met het voorstel zullen omgaan. 8

9 De heer MOORLAG: Voorzitter, de heer Brouns gebruikte de term oneigenlijk. Zou hij die willen toelichten, want aan die term hangt een geur die toch wel enige toelichting verdient. De heer BROUNS: Dat wil ik zeker doen. De subsidie die wordt gevraagd, betreft een subsidieregeling die wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken en die is ondergebracht bij het SenterNovem. Het is een subsidie die is bestemd voor het bedrijfsleven. Dat staat in de subsidieregeling en in de daarbijbehorende toelichting. Zelfs in het voorstel dat wij van het College hebben gekregen staat nadrukkelijk dat wij slechts van die subsidie gebruik kunnen maken, omdat gebruik wordt gemaakt van een sell-lease back constructie. Dus als de provincie als overheid de investering zelf zou doen middels directe aanschaf zou geen gebruik kunnen worden gemaakt van die regeling, omdat de subsidie alleen aan het bedrijfsleven kan worden uitgekeerd. Naar mijn mening is dat oneigenlijk gebruik. De heer MOORLAG: Ik hecht er aan dat er op dit punt helderheid komt. Zegt de heer Brouns dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt? De sell-lease back constructie is een algemeen aanvaarde regeling en als wij vinden dat zo n regeling niet moet worden toegepast, is het aan de landelijke overheid om die regeling onmogelijk te maken. In die zin wil ik van de heer Brouns horen of hij vindt dat hier sprake is van onrechtmatig gebruik. De heer BROUNS: Er is hier geen sprake van onrechtmatig gebruik. De regeling wordt geaccepteerd en dus kan die subsidie op die manier worden gebruikt. Volgens mij hadden wij hier een discussie over de voorbeeldfunctie en dan is het de vraag of de provincie als overheid het voorbeeld moet gaan geven dat allerlei constructies in het leven worden geroepen om gebruik te kunnen maken van subsidieregelingen. De heer VAN DER PLOEG: Na het aanhoren van het verhaal van de heer Brouns kwam bij mij de vraag op of hij de voordracht ook daadwerkelijk heeft gelezen, want hij sprak over onduidelijkheid van financiële constructies en dat aankoop rechtstreeks misschien wel goedkoper zou zijn, terwijl er toch een regeling met alternatieven voorligt. Moet ik daaruit concluderen dat de CDA-fractie de informatie zoals die door het College is voorgelegd, niet accepteert of alleen als onvoldoende beschouwt? De heer BROUNS: Wij beschouwen de informatie die nu voorligt, als onvoldoende. De heer BOERTJENS: Voorzitter, er vallen meteen al zware woorden in deze zaal als symboolpolitiek en oneigenlijk gebruik. Wij hebben wel een paar kanttekeningen, maar ik zou afstand willen nemen van hetgeen zojuist door de heer Brouns is gezegd. Het gaat over duurzaamheid en ik denk dat het een goede zaak is dat wij er als Provinciale Staten goede nota van nemen en er daadwerkelijk iets mee doen. Dan gaat het mij te ver om wat te gaan delibereren over hoe die cijfertjes nu precies onder elkaar worden gezet. Ik hou mij vast aan het punt dat het juridisch is getoetst en dat de regeling zoals hier wordt aangegeven, ook elders wordt gebruikt. Ik denk dus dat het goed zit. Voor zover het gaat om de financiële berekeningen denk ik dat wij wel wat kunnen fantaseren, maar zeker is dat de prijs van energie de komende jaren zal toenemen. Het energieverbruik, zo is deze week helder geworden, zal op wereldniveau het komende anderhalve decennium met meer dan 50% stijgen en dan is dit slechts een heel klein druppeltje op een gloeiende plaat en in die zin denk ik dat wij een en ander moeten relativeren. Het gaat slechts om een zeer kleine bijdrage aan het geheel. Ik denk dat het een symbolische bijdrage is. Die voorbeeldfunctie spreekt mijn fractie zeer aan, voorzitter. Ik denk dat het ook nuttig zal zijn om die voorbeeldfunctie over vier jaar te gaan evalueren om na te gaan of dit nu werkelijk navolging heeft gekregen. Wordt dit nu door die voorbeeldfunctie ik denk overigens dat er dan wat meer geld in geïnvesteerd moet worden nagevolgd? Op zich is het merkwaardig dat zoiets alleen maar kan via een vrij ingewikkelde constructie, maar dat men er hier in het Provinciehuis gebruik van maakt, vinden wij als VVD-fractie geen punt. Wij nemen het niemand kwalijk slim te zijn. 9

10 De heer HOLLENGA: Is uw inschatting dat de komende vier jaar het voorbeeld van het Provinciehuis navolging zal krijgen bij het bedrijfsleven en de particulieren in deze provincie? U schat dat positief in? De heer BOERTJENS: Ja, dat schat ik positief in. De heer HOLLENGA: Ondanks het feit dat er dan waarschijnlijk geen subsidiemogelijkheden meer zijn? De heer BOERTJENS: Ja, want de cijfers veranderen heel snel doordat de komende jaren de energieprijzen zullen stijgen. Dan komt het rekenmodel er voor dit soort alternatieven een stuk gunstiger uit te zien. Dan denk ik dat een openbaar gebouw als het Provinciehuis kan aangeven dat het werkt en goed functioneert en eventueel welke technische problemen en aanloopproblemen zich kunnen voordoen. Men kan hier immers binnenlopen. Dat soort zaken moet dus goed worden bijgehouden en vandaar dat ik vind dat een en ander over een paar jaar geëvalueerd moet worden. Dan kunnen bedrijven, (zorg)instellingen, ziekenhuizen en andere organisaties zien hoe het werkt. De heer VAN DER PLOEG: Meneer de voorzitter, gelet op onze vraag bij de Algemene Beschouwingen en de Begrotingsbehandeling laat mijn fractie zich graag verrassen door de snelheid waarmee het College met dit voorstel is gekomen. Ook eerder zijn door toedoen van de fracties van D66 en GroenLinks de energievoorziening, de energiebesparing en alternatieve bronnen van energieproductie als actiepunten opgenomen in de provinciale menukaart. Toen werd door het CDA redelijk positief gereageerd. Dit overigens terzijde. Wij laten ons ook graag verrassen door discussie en debat zodat afwegingen kunnen worden gewogen. Als het CDA nu met bezwaren komt Zij hebben vragen gesteld, dus wellicht zijn zij nog over te halen, want het zou toch wel vreemd zijn dat, als het om duurzaamheid gaat, wij zouden moeten concluderen dat bij het CDA het licht uit gaat. Meneer de voorzitter, ik rij wel eens over de zuidelijke rondweg en dan valt mij altijd het dak van het Handelscentrum op. Dat is een gigantische groot dak en het is heel kaal. Er zouden ongelooflijk veel zonnepanelen op kunnen worden gezet. Wij spreken hier over de voorbeeldfunctie. De provincie is convenantpartner, samen met de gemeente Groningen, energiemaatschappijen en andere partijen. Het zou mooi zijn als wij naar het Handelscentrum zouden kunnen gaan en de eigenaren daarvan kunnen uitnodigen om eens te komen kijken op het Provinciehuis om te zien hoe het werkt. Dat zou een zeer concrete manier zijn om te werken aan de basis van het creëren van nieuwe energievoorziening, in dit geval middels zonnepanelen. Dit was bedoeld in de richting van het CDA om aan te geven hoe je voorbeeldwerking ook kunt zien zonder dat het symboolpolitiek wordt. De permanente zichtbaarheid is voor ons een positief punt. Ook in die zin werden wij verrast door wat er in het voorstel staat, te weten het zichtbaar maken van de panelen via een bord aan de bezoekers van de Martinitoren, dat wil zeggen: aan een breder publiek. Voorts wist ik niet dat het om zovéél zonnepanelen ging, want het gaat om 320 panelen waardoor 100 werkplekken van energie worden voorzien. Wij zijn heel positief over dit voorstel. Het is helder en de afweging is duidelijk. De conclusie is logisch en wij zijn hier dus voor. De heer SLAGER: Voorzitter, om maar meteen met de deur in huis te vallen verklaar ik dat de Christen- Unie-fractie zal instemmen met deze voordracht. Ik heb er een paar opmerkingen bij. Op de eerste plaats betreft dit de haast die geboden is. Wat mij betreft is in overtuigende mate aangetoond dat die haast inderdaad aanwezig is en dat wij vandaag tot besluitvorming moeten overgaan. Mijn fractie heeft er geen enkel probleem mee dat deze zaken op een dag als vandaag met een beperkte agenda sneller aan de orde komen. Wij behoeven wat dit betreft geen fractiebehandeling. Het onderwerp leent zich daar wat ons betreft ook niet in die mate voor, als zonet door het CDA werd aangegeven. Ik begrijp uit de bijdrage van het CDA dat men met name wat twijfelt over de voorbeeldfunctie in dezen. Als dat een probleem is, laat het CDA dan kijken naar het aspect duurzaamheid in deze voordracht. Wij weten allemaal dat onze huidige energiebronnen eindig zijn. Wij weten ook dat wij moeten zoeken naar alternatieve bronnen. Laat de provincie daar vooral in meegaan. 10

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66).

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 09.00 uur tot 13.45 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie