OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013"

Transcriptie

1 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december

2 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN 7 2. VITAAL PLATTELAND 8 3. ONTWIKKELING 8/9 4. ZORG, OUDERENBELEID en JEUGDZORG 9 5. CULTUUR SPORT 10/11 7. VRIJWILLIGERS SOCIAAL BELEID 11/12 9. VOLKSGEZONDHEID ECONOMIE en WERKGELEGENHEID RECREATIE en TOERISME LEEFOMGEVING ONDERWIJS VERKEER en VERVOER VEILIGHEID MILIEU GROND en WONINGBOUW FINCIEN EN LOKALE HEFFINGEN RESERVES BESPARINGEN 18 TENSLOTTE 19 2

3 VOORWOORD De vereniging Ondernemend Berkelland doet opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezing. In 2010 deden wij, OBL, voor het eerst mee. Met twee raadszetels maakten wij ons debuut. Een ongekend resultaat, welke wij graag willen herhalen en het liefst met nog meer zetels. Grondlegger van OBL is Erik Roosenboom. Hij botste met de bureaucratie als het ging om vergunningen en kreeg daarbij het gevoel onophoudelijke te worden tegengewerkt net als anderen die hetzelfde ondervonden. Daarom richtte hij in 2009 samen met Bennie Morsink, Joke Bent en Arjen Visser de politieke partij Ondernemend Berkelland op. Met een eigen en gedegen aanpak onder het motto het kan wel heeft OBL zich een plaats verworven in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving van Berkelland. Het kan wel een nieuw geluid te laten horen in de gemeenteraad. Het kan wel voor vele miljoenen bezuinigen. Het kan wel de uitgaven/subsidies beperken en zo lastenverlichting te realiseren. Het kan wel met creatievere en met minder bureaucratische oplossingen te komen. Het kan wel meer eigen verantwoordelijkheid aan particulieren en organisaties te geven. Het kan wel bestemmingsplannen wijzigen in overleg met burgers en ondernemers. Het kan wel via werkbezoeken/gesprekken met burgers/organisaties informatie te vergaren. Het kan wel via moties en amendementen invloed uit te oefenen. Het kan wel om jarenlange procedures te verkorten. Het kan wel vergaderen in openbaarheid zonder achterkamertjespolitiek te bedrijven. Het kan wel winkeliers zelf over de zondagsopenstelling laten beslissen. In de afgelopen periode konden wij als oppositie partij niet daadwerkelijk meebesturen. Wel bepaalde wij met vele ingebrachte standpunten mede de politieke agenda in de gemeente Berkelland. Wij denken terug aan versoepeling van diverse bestemmingsplannen, versobering bij het inrichten van de raadszaal, onze voorstellen voor lagere organisatiekosten, initiatieven voor lagere OZB en andere tarieven, winkeliers die in het nieuwe bestemmingsplan te maken kregen met het uitsterf beleid te informeren met een door ons ingeschakelde advocaat, het beter en eerder informeren van de burgers over nieuwe bestemmingsplannen en meer openheid en snelheid over besluitvormingsprocessen. Besturen doe je in het openbaar: Een enkele keer hebben wij de vergaderzaal demonstratief verlaten omdat de deuren op slot gingen. OBL staat voor een goede communicatie met u, burgers van Berkelland en voor de betrokkenheid van u bij de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Dat anderen de OBL-raadsleden soms zien als de ombudsman van Berkelland beschouwen wij als een compliment. Wij zijn er immers voor de inwoners. OBL heeft de afgelopen vier jaren veel gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties en bedrijven en zullen dat de komende jaren blijven doen. OBL wil verder dat de burger belangrijke informatie in een vroeg stadium krijgt. Klachten serieus worden genomen en er een open en transparante bestuurshouding is. OBL wil regelmatig contactmomenten tussen burger en dagelijks bestuurders. OBL wil een spreekuur voor Burgemeester en Wethouders invoeren. 3

4 De politieke partij Ondernemend Berkelland is er voor iedereen, klein, groot, jong, oud, autochtoon, allochtoon en voor alle nieuwe Berkellanders. Wij zijn direct aanspreekbaar en herkenbaar. Luisteren naar uw mening en ideeën en proberen die om te zetten in beleid; met visie, creativiteit, kracht, gezond verstand, efficiënt werken en met de hand op de knip bij onnodige uitgaven en royaler waar nodig. Denk aan de oudere inwoners die toenemend een beroep moeten doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het nieuwe gemeentepaleis/huis had veel soberder gekund, helaas heeft het idee van OBL om te blijven in de bestaande huisvestingen het niet gehaald. Het spreekt vanzelf dat OBL alle efficiency te behalen door samen te werken met andere Achterhoeks gemeenten zal stimuleren. Reductie van het aantal arbeidsplaatsen is, in navolging van vele andere gemeenten in Nederland, ook in Berkelland noodzakelijk. De afgelopen jaren hebben wij gepleit voor een gedegen onderzoek hoeveel ambtenaren daadwerkelijk nodig zijn om de gemeentelijke taken uit te voeren. De overige partijen vonden dat niet nodig, maar de komende vier jaar zal OBL blijven hameren op verlaging van de organisatiekosten en het onderzoeken van het benodigde aantal ambtenaren. Samen met u willen wij bouwen aan de toekomst van Berkelland. De OBL trefwoorden zijn; Ondernemend Samen Eenvoud Eerlijk Helder en transparant 4

5 VISIE Ons uitgangspunt was en zal ook voor de komende jaren zijn: De maatschappij kan alleen floreren bij ondernemen. Ondernemen is actief zijn, dus actie. Innoveren en met de tijd meegaan. Ondernemen doen we allemaal Een bedrijf door te investeren in arbeid De winkelier door langere en andere openingstijden voor de klant Een burger door zijn huis te verbouwen Een vrijwilliger door andere mensen te helpen Een vereniging door een toernooi op te zetten of een uitvoering te verzorgen De gemeente heeft als taak het ondernemen te ondersteunen en niet te blokkeren. OBL heeft zich sinds de oprichting in 2009 een plaats verworven in de Berkellandse samenleving en in de lokale politiek. In de afgelopen jaren heeft OBL altijd vanuit een eigen visie op Berkelland en haar burgers gehandeld. Wij hoeven niet te kijken naar opgedragen visies en afwegingen van landelijke partijen. OBL zet zich met passie, soms emotie, maar zeker met elan in voor Berkelland en wil niet louter technocratisch besturen. De OBL visie wordt zichtbaar in de onderstaande uitgangspunten, welke vervolgens zijn uitgewerkt in ons nieuwe verkiezingsprogramma De inwoner. De burger heeft recht op een goede en heldere communicatie met de gemeente, een goede dienstverlening en proactieve ondersteuning bij initiatieven. Veiligheid. Een effectief en krachtig beleid voor de veiligheid van de inwoners is van groot belang, waarbij preventie belangrijk is. In gevallen waar de veiligheid van de burgers in het geding is of sprake van structurele overlast zullen wij alle middelen (inclusief particuliere beveiliging) inzetten. Wonen. OBL streeft ernaar om in Berkelland een goede samenhang tussen welzijn en wonen, verkeer en vervoer, openbare ruimten en beheer tot stand te brengen en te behouden. Burgers moeten de mogelijkheid hebben hun woonwensen te realiseren. Maximale vrijheid om te bouwen en zeker geen bouwstop. Regio. Samenwerking met de gemeenten in de Achterhoek en de Provincie, dwingen ons tot een visie over de eigen grenzen heen. 5

6 Vitaal platteland Landbouwactiviteiten geven voor Berkelland werkgelegenheid. De ontwikkeling van het buitengebied moet meer aandacht krijgen als economische factor. Economie en werkgelegenheid OBL staat voor een gezond ondernemersklimaat. De gemeente onderhoudt regelmatige contacten met het bedrijfsleven. Draagt bij aan samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijven. En ondersteunt lokale initiatieven. Bedrijfsterreinen lokaal en regionaal blijvend verbeteren. Winkelgebieden met een vriendelijke uitstraling bevorderen het winkelen in het eigen dorp. Onderwijs. Initiatieven van kindcentra en scholen om samen te werken willen wij blijven stimuleren. In het kader van de vmbo opleidingen en de arbeidsmarkt vinden wij het Onderwijsplein Neede een juiste stap. Cultuur. Inwoners en verenigingen ontwikkelen de eigen mogelijkheden en talenten. De gemeente stimuleert om kinderen met cultuur in aanraking te laten komen, zoals muziekonderwijs en lidmaatschap Bibliotheek. Recreatie en toerisme. Berkelland kan nog meer profiteren van de vrijetijdseconomie. Het zorgt voor omzet en banen. Sport. Sport moet in alle geledingen van de samenleving blijvend gestimuleerd en ondersteund worden. Belangrijk vinden wij het om de jeugd te laten sporten. Werk, inkomen en zorg. Mensen waar dat nodig is hulp, advies en ondersteuning geven op het gebied van werk, inkomen en zorg. Milieu Een schoon milieu is belangrijk. Het ontwikkelen van alternatieve energie willen wij bevorderen, maar vinden dat het meest is te bereiken met een realistisch te voeren milieubeleid. Voorkomen moet worden dat er onnodig geld wordt uitgeven aan onhaalbare projecten. Financiën en heffingen OBL wil geen nieuwe belastingvormen invoeren. Kritisch kijken naar de uitgaven.wij willen de onroerend zaak belasting (ozb) verlagen door te bezuinigen op organisatie- en personeelskosten. Bij grote overschotten wordt bekeken of terugbetaald kan worden aan de burgers. Kiezers kunnen er van uit gaan dat OBL de komende vier jaar alle beslissingen neemt met bovenstaande visie en ons eigen verkiezingsprogramma uitgangspunt is. Ons gehele verkiezingsprogramma is te downloaden. Ga hiervoor naar onze website 6

7 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN Veel gemeenten en ook de gemeente Berkelland krijgen, bij ongewijzigd beleid, te maken een afname van de bevolking tot onder de inwoners in het jaar Een kwart van de inwoners is dan ouder dan 65 jaar. Het effect op scholen, de zorg, de maatschappelijke organisaties en de arbeidsmarkt zijn te voorspellen. Minder kinderen, minder huishoudens en minder werkenden. OBL heeft het gevoel dat er te veel bestuurd wordt op krimp in plaats van activiteiten te ontplooien om de krimp om te buigen naar kansen. Wij verwachten dat de daling kan meevallen als de juiste maatregelen en stimuleringen worden gegeven aan het ontwikkelen van centrumplannen, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en het opknappen van woonwijken en industrieterreinen. En ruim baan voor bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in Berkelland, zij zorgen immers voor werkgelegenheid waardoor bestaande inwoners blijven en nieuwe inwoners zich vestigen. Startende ondernemers moeten niet belemmerd worden om in de leegstaande bebouwing in het buitengebied activiteiten te beginnen anders dan agrarisch. Denk aan de fietsenmaker, de melktap, de ijsboer enz. Met het herbestemmen van onbebouwde terreinen willen wij voorzichtig zijn, omdat bij economisch herstel of zelfs groei deze terreinen weer hard nodig kunnen zijn. Wij willen het afwaarderen van gemeentelijke bouwgronden pas effectueren na gedegen onderzoek. Startende huizenbezitters willen wij helpen door grond van de gemeente goedkoper aan te bieden. Verder willen wij stimuleren dat oudere woningen op een duurzame manier worden gerenoveerd en initiatieven daarvoor ondersteunen. De markten in de kernen en de dorpen zijn een waardevolle aanvulling voor de consument. Samen met de kraamhouders zorgen voor een divers aanbod en een goede bereikbaarheid van de markt. OBL ondersteunt het ontwikkelen van toekomstvisies voor zowel de plattelands kernen als de grote kernen Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. 7

8 2. VITAAL PLATTELAND Landbouwactiviteiten geven voor Berkelland werkgelegenheid. De ontwikkeling van het buitengebied moet veel meer aandacht krijgen als economische factor. OBL is zeer gehecht aan het landschap, maar zien ook de economische kansen van het gebied. Bestaande boerenbedrijven moeten de kans krijgen te groeien. Een landbouwvisie vinden wij nodig en willen deze in samenwerking met de agrarische organisaties ontwikkelen. In het gemeentehuis moet, samen met de ondernemers, worden meegedacht aan het tot stand brengen van nieuwe activiteiten/ontwikkelingen in het buitengebied. Nieuwe economische dragers, zoals de sectoren zorg, energie, recreatie en toerisme en overige bedrijvigheid zullen wij ondersteunen. Het aanleggen van een glasvezelnet in het buitengebied willen wij ondersteunen. Het is nodig om mogelijkheden te scheppen voor ondernemen en ons hard te maken voor functieverandering op bestaande locaties. OBL is van mening dat in het buitengebied veel meer mogelijk moet zijn om leegloop tegen te gaan. Het houdt verpaupering tegen en biedt werkgelegenheid. OBL wil een vlotte behandeling van vergunningprocedures, de gemeentelijke wetgeving mag niet strenger zijn dan de landelijke wetgeving en de regels moeten vooral functioneel zijn. In het algemeen willen wij minder regeldruk en laten onderzoeken of vergunningen vervangen kunnen worden door algemene regels. Verder willen wij de procedures verkorten door o.a. het welstandsadvies geheel af te schaffen. Het veel eerder in behandeling nemen van aanvragen en deze klantvriendelijk, meedenkend en positief benaderen, lijkt vanzelfsprekend. De opgeheven gebiedscommissies Neede-Borculo en Berkelland hebben hun waarde bewezen. OBL wil de gebiedscommissie in ere herstellen. 3. ONTWIKKELING De gemeente Berkelland heeft veel natuur en willen dat graag behouden. Voor het Hambroek willen wij evenementen, attracties, horeca, verblijfsrecreatie en uitbreiding van het recreatiegebied toe staan. Borculo en Berkelland worden zo aantrekkelijker voor bezoekers. Voor dit gebied willen wij projectontwikkelaars de kans geven het gebied commercieel te ontwikkelen. Deze maar ook andere ontwikkeling zullen wij kritisch volgen op de gevolgen voor de natuur en het milieu. De handhaving is OBL een doorn in het oog. Veel burgers en ondernemers ondervinden de gemeente als een last in plaats van een hulp bij het realiseren van hun wensen en bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente. Dat moet echt anders. 8

9 OBL wil een onafhankelijk onderzoek naar het handhavingsbeleid binnen de gemeente om vermeende willekeur uit te sluiten. Cultureel erfgoed moet gekoesterd worden. Met de verkoop van Kasteel in Ruurlo zijn wij akkoord gegaan, omdat het kasteel cultuur gaat herbergen. Voor Huize de Kamp in Neede is een mogelijke koper gevonden en voor de Villa Smits in Eibergen moet dat nog. Een maatschappelijke bestemming vinden wij passend. Voor verkoop van overtollige gemeentelijke eigendommen willen een eerlijke en open verkoopprocedure, zodat elke burger een gelijke kans krijgt tot aanschaf. Aanbestedingen van werkzaamheden voor de gemeente moeten transparant en zo eenvoudig mogelijk zijn, zodat elk Berkellands bedrijf kan inschrijven. 4. ZORG, OUDERENBELEID en JEUGDZORG Er gaan steeds meer zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. In de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) komt de nadruk bij begeleiding steeds meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers zelf en wordt de mantelzorg nog belangrijker dan het nu al is. OBL wil voorkomen dat kwetsbare mensen geen of minder zorg ontvangen. Wij blijven pleiten voor een WMO-beleid met zorg op maat. Met de schaarse middelen uit Den Haag moet de gemeente de uitvoering van deze wet zo goed mogelijk uitvoeren. Om de zorg optimaal te kunnen houden moet kosten verhogende zaken als de enorme bureaucratie sterk verminderen. Preventie zorgt voor minder toestroom naar de gespecialiseerde zorg. De in Ruurlo en Beltrum gestarte experimenten/pilots met de uitvoering van de WMO moeten nauwgezet worden gevolgd. Samenwerking kan worden gezocht met de buurgemeenten in de Achterhoek. OBL is voorstander om de pilots uit te breiden naar meer kernen en/of dorpen. Over de vervoersmogelijkheden voor ouderen moet goede voorlichting worden gegeven. In 2015 zal de jeugdzorg worden overgedragen aan de gemeenten, waarbij 2014 als overgangsjaar zal gelden. De overgang zal door de gemeente in regionale samenwerking worden gerealiseerd. Een belangrijke rol is weggelegd voor specialistische zorg vanuit maatschappelijke organisaties, waarbij de eigen kracht van ouders zal worden mee gewogen. OBL wil aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters. In een zo vroeg mogelijk stadium moet actie richting jongeren en ouders worden ondernomen door de directeur van de school en de leerplichtambtenaar. 9

10 5. CULTUUR OBL wil dat inwoners en verenigingen de eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen. De gemeente heeft daarbij een bescheiden rol. De gemeente moet cultuur voor kinderen mogelijk maken en kinderen in aanraking laten komen met cultuur. Met muziek en lezen bevorder je de ontwikkeling van kinderen in positieve zin. OBL ondersteunt de muzikale vorming op alle basisscholen en dat kinderen tot 15 jaar onbeperkt boeken kunnen lenen. Vernieuwende initiatieven willen wij in principe ondersteunen en afhankelijk van de beschikbare middelen een eenmalige subsidie overwegen. Voor de muziekverenigingen blijft de Hafa-subsidie (harmonie en fanfare) beschikbaar. De bibliotheken ontvangen minder subsidie. OBL is van mening dat gekeken moet worden naar goedkopere huisvesting, andere openingstijden, het inzetten van meer vrijwilligers en het verhogen van de tarieven, behalve voor jongeren. Voor het zoeken naar nieuwe huisvesting voor de bibliotheken willen wij het initiatief bij het bibliotheek bestuur van Oost Achterhoek laten. Ook voor de buurthuizen is minder geld beschikbaar en minder inkomsten vanwege het vertrek van huurders. OBL wil de mogelijkheden voor het verhuren van ruimten vergroten, maar dringt ook aan op het onderbrengen van allerlei instanties in bijvoorbeeld het Hof en het Spieker. Activiteiten voor jongeren willen wij (deels) blijven subsidiëren, maar voor volwassenen dient een kostprijs te worden betaald voor de meeste activiteiten. OBL is van mening dat de peuterspeelzalen kunnen worden ondergebracht in de kinderopvang. Eigen initiatieven voor het op- en inrichten van kindcentra vinden wij belangrijk. Wij zijn van mening, dat het belangrijk is dat heel jonge kinderen een dagdeel in de week naar een kindcentrum gaan. Het beschikbare VVE geld (vroeg- en voorschoolse educatie) kan hiervoor worden ingezet. 6. SPORT Sport is belangrijk voor de gezondheid en kent ook sociale aspecten. (samen doen) OBL ondersteunt activiteiten waarmee de inwoners worden gestimuleerd te gaan sporten en te blijven bewegen. OBL wil dat de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen voor alle verenigingen moet gelden en zij onafhankelijk moeten worden van de gemeente. Privatisering van de sportaccommodaties willen wij, waar het kan, verder bevorderen. De sportfederatie blijven wij steunen en willen met de federatie het sportbeleid uitvoeren. De gemeentelijke sportaccommodaties moeten verzelfstandigd worden. Dat geldt voor zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties en ook voor de zwembaden. 10

11 OBL wil geen enkele sportaccommodatie of zwembad sluiten. Afbraak vinden wij kapitaalvernietiging. Voor het beter en goedkoper exploiteren is samenwerking noodzakelijk en kunnen er meer activiteiten worden georganiseerd om begrotingen rond te krijgen. OBL wil subsidie blijven verstrekken voor jeugdleden en eenmalige subsidies voor vernieuwende initiatieven. Hiervoor zien wij een taak voor clubs al of niet met hulp van de sportfederatie. Voor het verplaatsen van het sportpark De Bijenkamp in Eibergen waren wij geen voorstander. De middelen (5 miljoen euro als investering en 3 miljoen euro aan kosten) vonden wij veel te hoog. De huidige plannen voor vernieuwing en privatisering heeft onze instemming. 7. VRIJWILLIGERS Berkelland kent duizenden vrijwilligers die vaak met hart en ziel een vereniging, een instelling of in individueel verband een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen Berkelland. OBL wil vrijwilligers blijven stimuleren en waar nodig ondersteunen en daarom het huidige vrijwilligersbeleid handhaven en waar nodig verbeteren. De subsidies aan organisaties als de VIT en de Vrijwillige Zorgverlening willen wij dan ook handhaven. 8. SOCIAAL BELEID Voor oudere inwoners vinden het belangrijk, dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement geraken, geeft de gemeente regelmatig voorlichting over bijvoorbeeld de regio taxi, woningaanpassingen en bijeenkomsten voor ouderen. Het waar nodig financieel ondersteunen van de minima zodat hun maatschappelijke positie verbetert, zullen wij blijven ondersteunen. Gehandicapten moeten ondanks hun handicap zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. OBL wil bevorderen, dat openbare voorzieningen geschikt en veilig zijn voor mensen met rollators, rolstoelen en/of andere hulpmiddelen. Te zorgen voor voldoende aangepaste woonruimte voor mensen met een handicap. Voor schuldhulpverlening of beter gezegd schulddienstverlening is de gemeente geen partij. Het is een betalingsprobleem tussen schuldeiser en schuldenaar. Wel kan de gemeente een bemiddelende rol vervullen, maar neemt het probleem niet over. De Stadsbank zien wij in deze als dienstverlener en deze richt zich op mensen die echt willen worden geholpen. Bij woninguitzetting, afsluiten van gas, elektra en water grijpt de gemeente in en maakt daarbij onderscheid in 'niet willers' en 'niet kunners'. 11

12 Voor het blijven gebruik maken van diverse inkomens- en ondersteunende voorzieningen kan hulp worden verleend. Huisbezoeken en voorlichting dienen hierbij centraal te staan. OBL wil een stevige inzet op de fraudepreventie en de fraudeaanpak en de resultaten hiervan zichtbaar maken. Opvoeding vinden wij primair een taak van het gezin of een andere samenlevingsvorm. Maar opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. OBL vindt, het van groot belang om ouders/verzorgers die hulpvragen hebben te faciliteren in hun opvoedingstaak. Voldoende aandacht moet worden gegeven aan probleemgezinnen, waarbij het van groot belang is, dat alle betrokken netwerken en ketenpartners met elkaar een samenwerkingsverband vormen, zoals een centrum voor Jeugd en Gezin. De WMO geeft de gemeente meer mogelijkheden om maatwerk te leveren aan de burger in de ondersteuning bij het meedoen in de samenleving. OBL wil dat deze mogelijkheden optimaal benut worden. Dat kan door goede voorlichting en één centraal loket voor wonen, zorg en welzijn. Een toenemende rol zien wij voor de mantelzorg en pleiten wij voor extra aandacht van de mantelzorg. Professionele hulp en begeleiding is en blijft in veel gevallen noodzakelijk. 9. VOLKSGEZONDHEID Het gemeentelijke gezondheidsbeleid richt zich op het bevorderen van het welzijn van de burger. OBL vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de verschillend disciplines binnen de gezondheidszorg. OBL wil het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg in stand houden zodat tijdig door schoolarts en leerkracht problemen worden gesignaleerd. OBL wil voldoende fysieke voorzieningen, zoals toegankelijke AED s op verschillende plaatsen in alle kernen, waarbij aandacht nodig is voor de werving en opleiding van de vrijwilligers. De bereikbaarheid van de huisartsenpost(en) vinden wij zeer belangrijk. Geen medewerking willen wij verlenen aan de vestiging van coffeeshops. 12

13 10. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID Lokale bedrijventerreinen willen wij blijvend verbeteren, evenals de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen, zoals de Laarberg. Ook willen wij de winkelgebieden aantrekkelijker maken. Bereikbaarheid van de winkels met zo weinig mogelijk beperkingen voor de ondernemers. Met de maximale vrijheid voor ondernemers om zelf te beslissen over de zondagsopenstelling stemmen wij in. In het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorziening vinden wij de ontwikkeling van het Onderwijsplein Neede belangrijk. Zowel de leerling (vmbo 3 e - en 4 e niveau) als het regionale bedrijfsleven wordt een perspectief geboden in het verzorgingsgebied. De grootste meerwaarde is te halen door aansluiting en directe samenwerking met het bedrijfsleven en het praktijkonderwijs. OBL heeft van harte ingestemd met de plannen voor het Onderwijsplein. De werkvoorziening Hameland blijft een voorziening voor mensen die geen kans hebben op een reguliere baan. Maatwerk bieden, passend bij het individu, zoals scholing en begeleiding naar een reguliere baan. Het winkelbestand in de grote kernen op niveau houden door middel van voldoende diversiteit en in overleg met de middenstand organisaties. OBL wil voor de grote kernen winkelgebieden met een vriendelijke uitstraling en met voldoende parkeerplaatsen. Het verplaatsen van winkel kan alleen op basis van vrijwilligheid. Bestaande winkels buiten het centrum mogen van OBL blijven bestaan. 11. RECREATIE EN TOERISME Berkelland, als Achterhoekse gemeente, profiteert van de vrijetijdseconomie. Het zorgt voor omzet en banen. Promotie willen wij door één toeristische organisatie Achterhoek laten verzorgen en zo de combinatie Berkelland en de Achterhoek verstevigen. Daarnaast zullen wij initiatieven van lokale ondernemers graag ondersteunen. De vernieuwde vvv-kantoren spelen in onze ogen een belangrijke rol. Voor ondernemers moet er ruimte zijn voor grootschalige attracties al of niet gecombineerd met verblijfsmogelijkheden bij bijvoorbeeld het Hambroek. Het aantrekkelijk houden van de bestaande fiets- wandel- en ruiterpaden, maar ook nieuw aan te leggen paden is voor de recreant van buiten, maar ook voor de eigen inwoners aantrekkelijk. Dit geldt ook voor het programma Beleef de Berkel in Borculo en Eibergen. 13

14 12. LEEFOMGEVING Het is belangrijk dat de winkelgebieden, de bedrijven en de voorzieningen goed en veilig te bereiken zijn. Vooral in de winkelgebieden aandacht voor ruimere parkeergelegenheden. Er moet een plan komen voor aanleg en verbetering van duurzaam veilig inrichten van wegen. Niet nog meer kruising plateaus en nare hobbels. In woonwijken willen wij 30 km/uur zones en in het buitengebied 60 km/uur zones. OBL wil dat de gemeente en de regio de innovatie in de lokale- en regionale economie blijft ondersteunen, evenals op duurzame ontwikkelingen zoals groene stroom, biogas en zonne-energie. De oprichting van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij is een goed initiatief, maar wij vinden subsidie verstrekking niet nodig. 13. ONDERWIJS Met de huidige opheffingsnorm van 53 leerlingen in Berkelland, kunnen de scholen in de kleine kernen veelal blijven bestaan. Als de mogelijk toekomstige norm van 100 leerlingen wordt ingevoerd moeten de meeste scholen in de kleine kernen worden opgeheven. Alle stichtingsbesturen staan dan voor een grote opgave om met creatieve oplossingen zoveel mogelijk scholen in de kernen te behouden. De gemeente bevordert in nauw overleg met de stichtingsbesturen van de scholen over fusies en samenwerking, zodat in een aantal kernen de school toch kan blijven bestaan. De gemeente ontvangt van het rijk VVE-gelden voor voorschoolse educatie van 2 tot 4 jarigen en vroeg schoolse educatie voor kinderen in de groepen 1 en 2. Wij willen dat de gelden optimaal worden ingezet op het wegnemen van financiële belemmeringen voor ouders van peuters met een ontwikkelingsachterstand. OBL ondersteunt de Brede Schoolgedachte en waar mogelijk de kansen te benutten. Verder willen initiatieven tot verdere samenwerking met de beroepsopleidingen (ROC s) ondersteunen. 14

15 14. VERKEER EN VERVOER OBL wil de verkeersveiligheid centraal stellen. Alle verkeersremmende maatregelen in de gemeente Berkelland willen wij opnieuw beoordelen. Vaak bevorderen ze de veiligheid niet eens, maar zijn wel hinderlijk voor ambulances, andere hulpdiensten en het personenvervoer. Pas als bewezen wordt dat verkeersremmende maatregelen echt zin hebben, willen wij die plaatsen of in stand houden. Aandacht is nodig voor onveilige verkeerssituaties rond scholen, die ontstaan bij het brengen en halen van kinderen. Meer aandacht is nodig voor goede en voldoende gratis parkeerplaatsen zowel in de winkelgebieden als in de woonwijken. Samen met de regio Achterhoek ervoor waken dat het openbaar vervoer niet wordt aangetast maar wordt verbeterd. 15. VEILIGHEID Voor de algemene veiligheid (brandweer, politie, ambulances) is een regionale aanpak en samenwerking onmisbaar. Voorlichting over inbraakpreventie vinden wij belangrijk, maar ook maatregelen als extra verlichting en aanpak van groenvoorzieningen kunnen de veiligheid bevorderen. Bepaalde taken van veiligheid en openbare orde worden steeds vaker overgedragen aan andere toezichthouders zoals gemeentelijke handhavers. In veel gevallen wordt samengewerkt met de politie. OBL wil dat ook particuliere veiligheidsdiensten worden betrokken bij taken van veiligheid, zoals dat nu al gebeurd op industrieterreinen. OBL wil een lik op stuk beleid voor jongeren die in de fout gaan. Het is belangrijk om ouders, verzorgers en waar nodig deskundigen hierbij te betrekken. Het drankgebruik en het vandalisme onder de jeugd baart OBL grote zorgen. Wij zijn voorstander van een alcoholmatiging beleid voor de jeugd. Vandalisme aan eigendommen van particulieren en van de gemeente moeten altijd aan de politie worden gemeld. Jongeren en hun ouders worden aangesproken op hun overmatig drankgebruik en het plegen van vernielingen. Wij hanteren het principe de vernieler betaald. OBL wil actief de schade verhalen op de daders. De brandweer moet optimaal toegerust zijn, zodat bij brand of calamiteit de veiligheid van de burger zoveel mogelijk gegarandeerd is. De huidige kazernes moeten blijven. 15

16 16. MILIEU Milieu is belangrijk. De landelijke- en provinciale wet- en regelgeving is maatgevend. Extra gemeentelijke regelgeving, behoudens handhaving, vinden wij overbodig. Wij ondersteunen initiatieven van lokale en duurzame energieopwekkende projecten. De gemeentelijke onkruidbestrijding is duur als dat op zogenaamde alternatieve wijze wordt gedaan met als resultaat dat het onkruid op sommige plaatsen een meter hoog staat. OBL richt zich op het gebruik van wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen. Met als resultaat: een beter onderhoud en een forse kostenbesparing. De huidige afval- en ophaal systeem voldoet prima. OBL wil geen gemor aan het huidige systeem. Voor de plastic inzameling pleiten wij voor een tweewekelijkse cyclus. Met deze maatregel verwachten wij meer ingezameld plastic. Deze maatregel wordt alleen ingevoerd zonder extra heffing voor de burger. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om de kleine groene containers om te wisselen voor een grote. 17. GROND en WONINGBOUW De regionale woonvisie vinden wij te eenzijdig. De komende jaren mag Berkelland gemiddeld slechts 35 woningen per jaar bouwen. Deze opgelegde aantallen komen van de provincie. Berkelland is een grensgemeente en heeft last van de concurrentie op de woningmarkt en industrie in Duitsland. OBL is voorstander van marktwerking en is van mening dat niemand gaat bouwen voor leegstand. Wij willen starters op de woningmarkt goedkoper gemeentelijke grond aanbieden. Dit geldt ook voor de grond van industrieterreinen. Op deze manier wordt de gemeente Berkelland aantrekkelijker voor (toekomstige) bewoners en (toekomstige) ondernemers/bedrijven. OBL is ook van mening dat iedereen plezierig moet wonen. Om dit te bereiken zal er een betere verdeling moeten plaatsvinden van woonvormen voor verschillende doelgroepen. OBL is voorstander van: - Algemeen bouwen om doorstroming te stimuleren. - Extra aandacht voor woningen in de lagere huursector ten behoeve van starters en senioren en specifieke aandacht voor de combinatie van wonen met zorg- en welzijnsdiensten voor mensen uit bijzondere doelgroepen. - Levensloopbestendig wonen met daarbij voorzieningen voor jong en oud. - Promoten van de subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen. OBL pleit voor maatregelen waarbij het mogelijk wordt, om in het kader van de mantelzorg, inpandig te verbouwen. Ook pleiten wij voor meer mogelijkheden voor het bouwen van zorgwoningen in Berkelland en deze niet bij voorbaat onder de bouwstop te laten vallen. Voor de woningbouwcorporatie geldt dat zij door sloop, nieuwbouw en groot onderhoud jong en oud aan een geschikt huurhuis moeten helpen. 16

17 18. FINANCIEN EN LOKALE HEFFINGEN OBL wil een sluitende meerjarenbegroting, zonder tekorten, maar ook zonder hoge overschotten, zoals in Dat noemen wij geld uit de zak van de burger plukken zonder dat het geld besteed is. Als het om vele miljoenen euro s gaat moet worden onderzocht of een deel van het overschot aan de burgers kan worden terugbetaald. OBL richt zich op het financieel gezond maken van de gemeente Berkelland. Wij verwachten van alle instellingen en organisaties meer zelfredzaamheid en het onafhankelijk willen zijn van gemeentelijke subsidies. De OZB in Berkelland is hoog en staat in de top van dure gemeenten in de regio. Wij willen de komende vier jaren lastenverlichting realiseren door het verlagen van het aantal formatieplaatsen en zeer kritisch blijven kijken naar de uitgaven. De huidge tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn niet veel meer te beïnvloeden. Het principe dat de afvalinzameling- en verwerking kostendekkend moeten vinden wij juist. Omdat veel huishoudens sneller van de volle plasticzakken af willen, in verband met stank en ruimtegebrek, pleit OBL voor het vaker inzamelen van het plastic. De rioolheffing moet jaarlijks met de inflatiecorrectie worden verhoogd. Besparingen op dit terrein zijn ongewenst. Het kwijtscheldingsbeleid voor mensen op bijstandsniveau en zonder eigen vermogen, willen wij handhaven. Een toeristenbelasting innen vinden wij redelijk met een tarief van maximaal 1 euro per persoon per nacht. De begraafrechten voor het begraven en onderhouden van de begraafplaats moeten in principe kostendekkend zijn. Verhogingen met inflatiecorrectie is dan noodzakelijk. Verder willen wij de kosten reduceren door goedkoper onderhoud. OBL wil absoluut geen nieuwe belastingvormen, zoals hondenbelasting en/of precario rechten. 17

18 19. RESERVES De gemeente Berkelland kent veel financiële risico s, zoals het verlies van het Hameland, de wet Werk en Bijstand, Planschadeclaims en verliezen op de grondexploitatie. Ook op de uitkering van het Rijk aan de gemeenten wordt de komende jaren flink bezuinigd. Met name door de nieuwe plannen van het kabinet op de WMO zal er minder geld beschikbaar zijn en dus ook minder te besteden. Een goede reserve positie vinden wij belangrijk om weerbaar te zijn tegen de risico s die er altijd zullen zijn en komen. Voor de komende jaren zal OBL dan ook niet instemmen met grote investeringen, zoals dat wel gedaan is met het nieuwe gemeentehuis in de afgelopen jaren. De maatregel van de regering om onze eigen reserves onder te brengen in de schatkist tegen een lage rente vinden wij een slecht idee. De noodzaak om een nieuwe bestemmingsreserve herstructurering van 7 miljoen in te stellen, gaat ons echter ook te ver. Wij vinden deze reserve te vaag en zijn bang dat er van alles uit betaald kan en gaat worden. Wij vinden dat er zuinig met het geld moet worden om gegaan en niet zo maar in allerlei potjes mag belanden. OBL pleit voor een scherper afschrijvingsbeleid. Sneller afschrijven is weliswaar duurder, maar zorgt voor een zorgvuldiger afweging om iets wel of niet aan te schaffen. 20. BESPARINGEN De samenvoeging van de vier oude gemeenten heeft tot nu toe te weinig opgeleverd. Berkelland heeft geen dure schouwburg, geen kunstijsbaan of voetbalstadion binnen haar grenzen, maar is na de fusie nog altijd één van de duurste gemeenten. Het zogenaamde snijden in eigen vlees (verlaging fte s) gaat langzaam. Er wordt gewacht tot een medewerker zelf ontslag neemt of met pensioen gaat. Wij willen een beleid waarbij gedwongen ontslagen/overplaatsingen niet worden uitgesloten. Hiertoe willen wij een doorlichting van de gehele organisatie. Welke taken kunnen anders en/of beter worden uitgevoerd door uitbesteding en/of door samenwerking. OBL pleit voor volledige en optimale samenwerking met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Deze samenwerking zorgt voor efficiency en valt veelal goedkoper uit. Er zijn gemeenten die de gemeentelijke loketten hebben gesloten en de meeste zaken digitaal met de burger regelen. Daar waar het niet digitaal kan wordt een afspraak gemaakt op het gemeentehuis of bij de burger thuis. Paspoorten en rijbewijzen kunnen thuis afgeleverd worden. OBL wil onderzoeken of dit voor Berkelland haalbaar is. Het totale budget van de fractievergoeding is bijna gehalveerd en gaat van euro naar euro. OBL sluit een verdere verlaging niet uit. De fractievergoeding is bedoeld voor deskundigheidsbevordering en voor het informeren van de burgers over het fractiebeleid. 18

19 TENSLOTTE In het voorgaande presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de periode Het is van belang dat er overeenstemming is tussen een programmapunt en de financiële onderbouwing. Bij elk plan moet rekening worden gehouden met geld en daar zijn wij ons zeer van bewust. De opnieuw forse bezuinigingen van het kabinet slaan een fors gat in de Berkellandse begroting. Lagere Rijksuitgaven staan immers voor aanzienlijk minder geld uit het Gemeentefonds. Daarnaast heeft Berkelland te maken met lagere inkomsten uit grondtransacties en bouwactiviteiten. Ook stijgen de uitgaven door een toename van het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijdrage van de gemeente. Om de gemeentelijke financiën in de hand te houden zal er uitgegaan worden van een doordacht financieel plan zonder verhogingen van de OZB en andere tarieven. Er zal verder moeten worden bezuinigd en bij grote investeringen continu de afweging worden gemaakt of deze noodzakelijk zijn. OBL stelt zich positief op en gaat de verantwoordelijkheid van het besturen van de gemeente Berkelland niet uit de weg. Ondernemend, creatief en enthousiast zetten wij opnieuw ons beste beentje voor. OBL heeft bewezen dat het wel kan! 19

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Inleiding In deze voortgangsrapportage staat een actualisatie van de demografische gegevens over inwoners en huishoudens. Ook zijn een aantal algemene

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

OOGST THEMA S 27 JANUARI

OOGST THEMA S 27 JANUARI OOGST THEMA S 27 JANUARI Thema 1: Toekomstvisie - Als u gemeente bent, hoe stuurt u er op dat de maatschappelijke doelen worden bereikt? - Wat heeft u onze inwoners of maatschappelijke organisaties te

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Verkiezingsprogramma Samen Verder Raadsperiode 2014-2018 Waar staat Samen Verder voor?! Daadkrachtig Bestuur Samen Verder staat voor een daadkrachtig bestuur van

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Rapportage Begrotingswijzer

Rapportage Begrotingswijzer Rapportage Begrotingswijzer Pagina 1 - Rapportage Begrotingswijzer - Gegenereerd op 8-6-2015. Meest ondersteunde opties Hieronder staan de opties in volgorde van populariteit. Opt Beschrijving abs perc

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Partijprogramma D66 Weesp: Visie 2014-2018

Partijprogramma D66 Weesp: Visie 2014-2018 1 Partijprogramma D66 Weesp: Visie 20142018 We zien Weesp het liefst als een groene gemeente, waar je mooi en veilig kan wonen en bedrijven niet worden gehinderd door overbodige regels en procedures. De

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie