OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013"

Transcriptie

1 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december

2 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN 7 2. VITAAL PLATTELAND 8 3. ONTWIKKELING 8/9 4. ZORG, OUDERENBELEID en JEUGDZORG 9 5. CULTUUR SPORT 10/11 7. VRIJWILLIGERS SOCIAAL BELEID 11/12 9. VOLKSGEZONDHEID ECONOMIE en WERKGELEGENHEID RECREATIE en TOERISME LEEFOMGEVING ONDERWIJS VERKEER en VERVOER VEILIGHEID MILIEU GROND en WONINGBOUW FINCIEN EN LOKALE HEFFINGEN RESERVES BESPARINGEN 18 TENSLOTTE 19 2

3 VOORWOORD De vereniging Ondernemend Berkelland doet opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezing. In 2010 deden wij, OBL, voor het eerst mee. Met twee raadszetels maakten wij ons debuut. Een ongekend resultaat, welke wij graag willen herhalen en het liefst met nog meer zetels. Grondlegger van OBL is Erik Roosenboom. Hij botste met de bureaucratie als het ging om vergunningen en kreeg daarbij het gevoel onophoudelijke te worden tegengewerkt net als anderen die hetzelfde ondervonden. Daarom richtte hij in 2009 samen met Bennie Morsink, Joke Bent en Arjen Visser de politieke partij Ondernemend Berkelland op. Met een eigen en gedegen aanpak onder het motto het kan wel heeft OBL zich een plaats verworven in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving van Berkelland. Het kan wel een nieuw geluid te laten horen in de gemeenteraad. Het kan wel voor vele miljoenen bezuinigen. Het kan wel de uitgaven/subsidies beperken en zo lastenverlichting te realiseren. Het kan wel met creatievere en met minder bureaucratische oplossingen te komen. Het kan wel meer eigen verantwoordelijkheid aan particulieren en organisaties te geven. Het kan wel bestemmingsplannen wijzigen in overleg met burgers en ondernemers. Het kan wel via werkbezoeken/gesprekken met burgers/organisaties informatie te vergaren. Het kan wel via moties en amendementen invloed uit te oefenen. Het kan wel om jarenlange procedures te verkorten. Het kan wel vergaderen in openbaarheid zonder achterkamertjespolitiek te bedrijven. Het kan wel winkeliers zelf over de zondagsopenstelling laten beslissen. In de afgelopen periode konden wij als oppositie partij niet daadwerkelijk meebesturen. Wel bepaalde wij met vele ingebrachte standpunten mede de politieke agenda in de gemeente Berkelland. Wij denken terug aan versoepeling van diverse bestemmingsplannen, versobering bij het inrichten van de raadszaal, onze voorstellen voor lagere organisatiekosten, initiatieven voor lagere OZB en andere tarieven, winkeliers die in het nieuwe bestemmingsplan te maken kregen met het uitsterf beleid te informeren met een door ons ingeschakelde advocaat, het beter en eerder informeren van de burgers over nieuwe bestemmingsplannen en meer openheid en snelheid over besluitvormingsprocessen. Besturen doe je in het openbaar: Een enkele keer hebben wij de vergaderzaal demonstratief verlaten omdat de deuren op slot gingen. OBL staat voor een goede communicatie met u, burgers van Berkelland en voor de betrokkenheid van u bij de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Dat anderen de OBL-raadsleden soms zien als de ombudsman van Berkelland beschouwen wij als een compliment. Wij zijn er immers voor de inwoners. OBL heeft de afgelopen vier jaren veel gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties en bedrijven en zullen dat de komende jaren blijven doen. OBL wil verder dat de burger belangrijke informatie in een vroeg stadium krijgt. Klachten serieus worden genomen en er een open en transparante bestuurshouding is. OBL wil regelmatig contactmomenten tussen burger en dagelijks bestuurders. OBL wil een spreekuur voor Burgemeester en Wethouders invoeren. 3

4 De politieke partij Ondernemend Berkelland is er voor iedereen, klein, groot, jong, oud, autochtoon, allochtoon en voor alle nieuwe Berkellanders. Wij zijn direct aanspreekbaar en herkenbaar. Luisteren naar uw mening en ideeën en proberen die om te zetten in beleid; met visie, creativiteit, kracht, gezond verstand, efficiënt werken en met de hand op de knip bij onnodige uitgaven en royaler waar nodig. Denk aan de oudere inwoners die toenemend een beroep moeten doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het nieuwe gemeentepaleis/huis had veel soberder gekund, helaas heeft het idee van OBL om te blijven in de bestaande huisvestingen het niet gehaald. Het spreekt vanzelf dat OBL alle efficiency te behalen door samen te werken met andere Achterhoeks gemeenten zal stimuleren. Reductie van het aantal arbeidsplaatsen is, in navolging van vele andere gemeenten in Nederland, ook in Berkelland noodzakelijk. De afgelopen jaren hebben wij gepleit voor een gedegen onderzoek hoeveel ambtenaren daadwerkelijk nodig zijn om de gemeentelijke taken uit te voeren. De overige partijen vonden dat niet nodig, maar de komende vier jaar zal OBL blijven hameren op verlaging van de organisatiekosten en het onderzoeken van het benodigde aantal ambtenaren. Samen met u willen wij bouwen aan de toekomst van Berkelland. De OBL trefwoorden zijn; Ondernemend Samen Eenvoud Eerlijk Helder en transparant 4

5 VISIE Ons uitgangspunt was en zal ook voor de komende jaren zijn: De maatschappij kan alleen floreren bij ondernemen. Ondernemen is actief zijn, dus actie. Innoveren en met de tijd meegaan. Ondernemen doen we allemaal Een bedrijf door te investeren in arbeid De winkelier door langere en andere openingstijden voor de klant Een burger door zijn huis te verbouwen Een vrijwilliger door andere mensen te helpen Een vereniging door een toernooi op te zetten of een uitvoering te verzorgen De gemeente heeft als taak het ondernemen te ondersteunen en niet te blokkeren. OBL heeft zich sinds de oprichting in 2009 een plaats verworven in de Berkellandse samenleving en in de lokale politiek. In de afgelopen jaren heeft OBL altijd vanuit een eigen visie op Berkelland en haar burgers gehandeld. Wij hoeven niet te kijken naar opgedragen visies en afwegingen van landelijke partijen. OBL zet zich met passie, soms emotie, maar zeker met elan in voor Berkelland en wil niet louter technocratisch besturen. De OBL visie wordt zichtbaar in de onderstaande uitgangspunten, welke vervolgens zijn uitgewerkt in ons nieuwe verkiezingsprogramma De inwoner. De burger heeft recht op een goede en heldere communicatie met de gemeente, een goede dienstverlening en proactieve ondersteuning bij initiatieven. Veiligheid. Een effectief en krachtig beleid voor de veiligheid van de inwoners is van groot belang, waarbij preventie belangrijk is. In gevallen waar de veiligheid van de burgers in het geding is of sprake van structurele overlast zullen wij alle middelen (inclusief particuliere beveiliging) inzetten. Wonen. OBL streeft ernaar om in Berkelland een goede samenhang tussen welzijn en wonen, verkeer en vervoer, openbare ruimten en beheer tot stand te brengen en te behouden. Burgers moeten de mogelijkheid hebben hun woonwensen te realiseren. Maximale vrijheid om te bouwen en zeker geen bouwstop. Regio. Samenwerking met de gemeenten in de Achterhoek en de Provincie, dwingen ons tot een visie over de eigen grenzen heen. 5

6 Vitaal platteland Landbouwactiviteiten geven voor Berkelland werkgelegenheid. De ontwikkeling van het buitengebied moet meer aandacht krijgen als economische factor. Economie en werkgelegenheid OBL staat voor een gezond ondernemersklimaat. De gemeente onderhoudt regelmatige contacten met het bedrijfsleven. Draagt bij aan samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijven. En ondersteunt lokale initiatieven. Bedrijfsterreinen lokaal en regionaal blijvend verbeteren. Winkelgebieden met een vriendelijke uitstraling bevorderen het winkelen in het eigen dorp. Onderwijs. Initiatieven van kindcentra en scholen om samen te werken willen wij blijven stimuleren. In het kader van de vmbo opleidingen en de arbeidsmarkt vinden wij het Onderwijsplein Neede een juiste stap. Cultuur. Inwoners en verenigingen ontwikkelen de eigen mogelijkheden en talenten. De gemeente stimuleert om kinderen met cultuur in aanraking te laten komen, zoals muziekonderwijs en lidmaatschap Bibliotheek. Recreatie en toerisme. Berkelland kan nog meer profiteren van de vrijetijdseconomie. Het zorgt voor omzet en banen. Sport. Sport moet in alle geledingen van de samenleving blijvend gestimuleerd en ondersteund worden. Belangrijk vinden wij het om de jeugd te laten sporten. Werk, inkomen en zorg. Mensen waar dat nodig is hulp, advies en ondersteuning geven op het gebied van werk, inkomen en zorg. Milieu Een schoon milieu is belangrijk. Het ontwikkelen van alternatieve energie willen wij bevorderen, maar vinden dat het meest is te bereiken met een realistisch te voeren milieubeleid. Voorkomen moet worden dat er onnodig geld wordt uitgeven aan onhaalbare projecten. Financiën en heffingen OBL wil geen nieuwe belastingvormen invoeren. Kritisch kijken naar de uitgaven.wij willen de onroerend zaak belasting (ozb) verlagen door te bezuinigen op organisatie- en personeelskosten. Bij grote overschotten wordt bekeken of terugbetaald kan worden aan de burgers. Kiezers kunnen er van uit gaan dat OBL de komende vier jaar alle beslissingen neemt met bovenstaande visie en ons eigen verkiezingsprogramma uitgangspunt is. Ons gehele verkiezingsprogramma is te downloaden. Ga hiervoor naar onze website 6

7 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN Veel gemeenten en ook de gemeente Berkelland krijgen, bij ongewijzigd beleid, te maken een afname van de bevolking tot onder de inwoners in het jaar Een kwart van de inwoners is dan ouder dan 65 jaar. Het effect op scholen, de zorg, de maatschappelijke organisaties en de arbeidsmarkt zijn te voorspellen. Minder kinderen, minder huishoudens en minder werkenden. OBL heeft het gevoel dat er te veel bestuurd wordt op krimp in plaats van activiteiten te ontplooien om de krimp om te buigen naar kansen. Wij verwachten dat de daling kan meevallen als de juiste maatregelen en stimuleringen worden gegeven aan het ontwikkelen van centrumplannen, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en het opknappen van woonwijken en industrieterreinen. En ruim baan voor bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in Berkelland, zij zorgen immers voor werkgelegenheid waardoor bestaande inwoners blijven en nieuwe inwoners zich vestigen. Startende ondernemers moeten niet belemmerd worden om in de leegstaande bebouwing in het buitengebied activiteiten te beginnen anders dan agrarisch. Denk aan de fietsenmaker, de melktap, de ijsboer enz. Met het herbestemmen van onbebouwde terreinen willen wij voorzichtig zijn, omdat bij economisch herstel of zelfs groei deze terreinen weer hard nodig kunnen zijn. Wij willen het afwaarderen van gemeentelijke bouwgronden pas effectueren na gedegen onderzoek. Startende huizenbezitters willen wij helpen door grond van de gemeente goedkoper aan te bieden. Verder willen wij stimuleren dat oudere woningen op een duurzame manier worden gerenoveerd en initiatieven daarvoor ondersteunen. De markten in de kernen en de dorpen zijn een waardevolle aanvulling voor de consument. Samen met de kraamhouders zorgen voor een divers aanbod en een goede bereikbaarheid van de markt. OBL ondersteunt het ontwikkelen van toekomstvisies voor zowel de plattelands kernen als de grote kernen Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. 7

8 2. VITAAL PLATTELAND Landbouwactiviteiten geven voor Berkelland werkgelegenheid. De ontwikkeling van het buitengebied moet veel meer aandacht krijgen als economische factor. OBL is zeer gehecht aan het landschap, maar zien ook de economische kansen van het gebied. Bestaande boerenbedrijven moeten de kans krijgen te groeien. Een landbouwvisie vinden wij nodig en willen deze in samenwerking met de agrarische organisaties ontwikkelen. In het gemeentehuis moet, samen met de ondernemers, worden meegedacht aan het tot stand brengen van nieuwe activiteiten/ontwikkelingen in het buitengebied. Nieuwe economische dragers, zoals de sectoren zorg, energie, recreatie en toerisme en overige bedrijvigheid zullen wij ondersteunen. Het aanleggen van een glasvezelnet in het buitengebied willen wij ondersteunen. Het is nodig om mogelijkheden te scheppen voor ondernemen en ons hard te maken voor functieverandering op bestaande locaties. OBL is van mening dat in het buitengebied veel meer mogelijk moet zijn om leegloop tegen te gaan. Het houdt verpaupering tegen en biedt werkgelegenheid. OBL wil een vlotte behandeling van vergunningprocedures, de gemeentelijke wetgeving mag niet strenger zijn dan de landelijke wetgeving en de regels moeten vooral functioneel zijn. In het algemeen willen wij minder regeldruk en laten onderzoeken of vergunningen vervangen kunnen worden door algemene regels. Verder willen wij de procedures verkorten door o.a. het welstandsadvies geheel af te schaffen. Het veel eerder in behandeling nemen van aanvragen en deze klantvriendelijk, meedenkend en positief benaderen, lijkt vanzelfsprekend. De opgeheven gebiedscommissies Neede-Borculo en Berkelland hebben hun waarde bewezen. OBL wil de gebiedscommissie in ere herstellen. 3. ONTWIKKELING De gemeente Berkelland heeft veel natuur en willen dat graag behouden. Voor het Hambroek willen wij evenementen, attracties, horeca, verblijfsrecreatie en uitbreiding van het recreatiegebied toe staan. Borculo en Berkelland worden zo aantrekkelijker voor bezoekers. Voor dit gebied willen wij projectontwikkelaars de kans geven het gebied commercieel te ontwikkelen. Deze maar ook andere ontwikkeling zullen wij kritisch volgen op de gevolgen voor de natuur en het milieu. De handhaving is OBL een doorn in het oog. Veel burgers en ondernemers ondervinden de gemeente als een last in plaats van een hulp bij het realiseren van hun wensen en bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente. Dat moet echt anders. 8

9 OBL wil een onafhankelijk onderzoek naar het handhavingsbeleid binnen de gemeente om vermeende willekeur uit te sluiten. Cultureel erfgoed moet gekoesterd worden. Met de verkoop van Kasteel in Ruurlo zijn wij akkoord gegaan, omdat het kasteel cultuur gaat herbergen. Voor Huize de Kamp in Neede is een mogelijke koper gevonden en voor de Villa Smits in Eibergen moet dat nog. Een maatschappelijke bestemming vinden wij passend. Voor verkoop van overtollige gemeentelijke eigendommen willen een eerlijke en open verkoopprocedure, zodat elke burger een gelijke kans krijgt tot aanschaf. Aanbestedingen van werkzaamheden voor de gemeente moeten transparant en zo eenvoudig mogelijk zijn, zodat elk Berkellands bedrijf kan inschrijven. 4. ZORG, OUDERENBELEID en JEUGDZORG Er gaan steeds meer zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. In de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) komt de nadruk bij begeleiding steeds meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers zelf en wordt de mantelzorg nog belangrijker dan het nu al is. OBL wil voorkomen dat kwetsbare mensen geen of minder zorg ontvangen. Wij blijven pleiten voor een WMO-beleid met zorg op maat. Met de schaarse middelen uit Den Haag moet de gemeente de uitvoering van deze wet zo goed mogelijk uitvoeren. Om de zorg optimaal te kunnen houden moet kosten verhogende zaken als de enorme bureaucratie sterk verminderen. Preventie zorgt voor minder toestroom naar de gespecialiseerde zorg. De in Ruurlo en Beltrum gestarte experimenten/pilots met de uitvoering van de WMO moeten nauwgezet worden gevolgd. Samenwerking kan worden gezocht met de buurgemeenten in de Achterhoek. OBL is voorstander om de pilots uit te breiden naar meer kernen en/of dorpen. Over de vervoersmogelijkheden voor ouderen moet goede voorlichting worden gegeven. In 2015 zal de jeugdzorg worden overgedragen aan de gemeenten, waarbij 2014 als overgangsjaar zal gelden. De overgang zal door de gemeente in regionale samenwerking worden gerealiseerd. Een belangrijke rol is weggelegd voor specialistische zorg vanuit maatschappelijke organisaties, waarbij de eigen kracht van ouders zal worden mee gewogen. OBL wil aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters. In een zo vroeg mogelijk stadium moet actie richting jongeren en ouders worden ondernomen door de directeur van de school en de leerplichtambtenaar. 9

10 5. CULTUUR OBL wil dat inwoners en verenigingen de eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen. De gemeente heeft daarbij een bescheiden rol. De gemeente moet cultuur voor kinderen mogelijk maken en kinderen in aanraking laten komen met cultuur. Met muziek en lezen bevorder je de ontwikkeling van kinderen in positieve zin. OBL ondersteunt de muzikale vorming op alle basisscholen en dat kinderen tot 15 jaar onbeperkt boeken kunnen lenen. Vernieuwende initiatieven willen wij in principe ondersteunen en afhankelijk van de beschikbare middelen een eenmalige subsidie overwegen. Voor de muziekverenigingen blijft de Hafa-subsidie (harmonie en fanfare) beschikbaar. De bibliotheken ontvangen minder subsidie. OBL is van mening dat gekeken moet worden naar goedkopere huisvesting, andere openingstijden, het inzetten van meer vrijwilligers en het verhogen van de tarieven, behalve voor jongeren. Voor het zoeken naar nieuwe huisvesting voor de bibliotheken willen wij het initiatief bij het bibliotheek bestuur van Oost Achterhoek laten. Ook voor de buurthuizen is minder geld beschikbaar en minder inkomsten vanwege het vertrek van huurders. OBL wil de mogelijkheden voor het verhuren van ruimten vergroten, maar dringt ook aan op het onderbrengen van allerlei instanties in bijvoorbeeld het Hof en het Spieker. Activiteiten voor jongeren willen wij (deels) blijven subsidiëren, maar voor volwassenen dient een kostprijs te worden betaald voor de meeste activiteiten. OBL is van mening dat de peuterspeelzalen kunnen worden ondergebracht in de kinderopvang. Eigen initiatieven voor het op- en inrichten van kindcentra vinden wij belangrijk. Wij zijn van mening, dat het belangrijk is dat heel jonge kinderen een dagdeel in de week naar een kindcentrum gaan. Het beschikbare VVE geld (vroeg- en voorschoolse educatie) kan hiervoor worden ingezet. 6. SPORT Sport is belangrijk voor de gezondheid en kent ook sociale aspecten. (samen doen) OBL ondersteunt activiteiten waarmee de inwoners worden gestimuleerd te gaan sporten en te blijven bewegen. OBL wil dat de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen voor alle verenigingen moet gelden en zij onafhankelijk moeten worden van de gemeente. Privatisering van de sportaccommodaties willen wij, waar het kan, verder bevorderen. De sportfederatie blijven wij steunen en willen met de federatie het sportbeleid uitvoeren. De gemeentelijke sportaccommodaties moeten verzelfstandigd worden. Dat geldt voor zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties en ook voor de zwembaden. 10

11 OBL wil geen enkele sportaccommodatie of zwembad sluiten. Afbraak vinden wij kapitaalvernietiging. Voor het beter en goedkoper exploiteren is samenwerking noodzakelijk en kunnen er meer activiteiten worden georganiseerd om begrotingen rond te krijgen. OBL wil subsidie blijven verstrekken voor jeugdleden en eenmalige subsidies voor vernieuwende initiatieven. Hiervoor zien wij een taak voor clubs al of niet met hulp van de sportfederatie. Voor het verplaatsen van het sportpark De Bijenkamp in Eibergen waren wij geen voorstander. De middelen (5 miljoen euro als investering en 3 miljoen euro aan kosten) vonden wij veel te hoog. De huidige plannen voor vernieuwing en privatisering heeft onze instemming. 7. VRIJWILLIGERS Berkelland kent duizenden vrijwilligers die vaak met hart en ziel een vereniging, een instelling of in individueel verband een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen Berkelland. OBL wil vrijwilligers blijven stimuleren en waar nodig ondersteunen en daarom het huidige vrijwilligersbeleid handhaven en waar nodig verbeteren. De subsidies aan organisaties als de VIT en de Vrijwillige Zorgverlening willen wij dan ook handhaven. 8. SOCIAAL BELEID Voor oudere inwoners vinden het belangrijk, dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement geraken, geeft de gemeente regelmatig voorlichting over bijvoorbeeld de regio taxi, woningaanpassingen en bijeenkomsten voor ouderen. Het waar nodig financieel ondersteunen van de minima zodat hun maatschappelijke positie verbetert, zullen wij blijven ondersteunen. Gehandicapten moeten ondanks hun handicap zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. OBL wil bevorderen, dat openbare voorzieningen geschikt en veilig zijn voor mensen met rollators, rolstoelen en/of andere hulpmiddelen. Te zorgen voor voldoende aangepaste woonruimte voor mensen met een handicap. Voor schuldhulpverlening of beter gezegd schulddienstverlening is de gemeente geen partij. Het is een betalingsprobleem tussen schuldeiser en schuldenaar. Wel kan de gemeente een bemiddelende rol vervullen, maar neemt het probleem niet over. De Stadsbank zien wij in deze als dienstverlener en deze richt zich op mensen die echt willen worden geholpen. Bij woninguitzetting, afsluiten van gas, elektra en water grijpt de gemeente in en maakt daarbij onderscheid in 'niet willers' en 'niet kunners'. 11

12 Voor het blijven gebruik maken van diverse inkomens- en ondersteunende voorzieningen kan hulp worden verleend. Huisbezoeken en voorlichting dienen hierbij centraal te staan. OBL wil een stevige inzet op de fraudepreventie en de fraudeaanpak en de resultaten hiervan zichtbaar maken. Opvoeding vinden wij primair een taak van het gezin of een andere samenlevingsvorm. Maar opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. OBL vindt, het van groot belang om ouders/verzorgers die hulpvragen hebben te faciliteren in hun opvoedingstaak. Voldoende aandacht moet worden gegeven aan probleemgezinnen, waarbij het van groot belang is, dat alle betrokken netwerken en ketenpartners met elkaar een samenwerkingsverband vormen, zoals een centrum voor Jeugd en Gezin. De WMO geeft de gemeente meer mogelijkheden om maatwerk te leveren aan de burger in de ondersteuning bij het meedoen in de samenleving. OBL wil dat deze mogelijkheden optimaal benut worden. Dat kan door goede voorlichting en één centraal loket voor wonen, zorg en welzijn. Een toenemende rol zien wij voor de mantelzorg en pleiten wij voor extra aandacht van de mantelzorg. Professionele hulp en begeleiding is en blijft in veel gevallen noodzakelijk. 9. VOLKSGEZONDHEID Het gemeentelijke gezondheidsbeleid richt zich op het bevorderen van het welzijn van de burger. OBL vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de verschillend disciplines binnen de gezondheidszorg. OBL wil het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg in stand houden zodat tijdig door schoolarts en leerkracht problemen worden gesignaleerd. OBL wil voldoende fysieke voorzieningen, zoals toegankelijke AED s op verschillende plaatsen in alle kernen, waarbij aandacht nodig is voor de werving en opleiding van de vrijwilligers. De bereikbaarheid van de huisartsenpost(en) vinden wij zeer belangrijk. Geen medewerking willen wij verlenen aan de vestiging van coffeeshops. 12

13 10. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID Lokale bedrijventerreinen willen wij blijvend verbeteren, evenals de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen, zoals de Laarberg. Ook willen wij de winkelgebieden aantrekkelijker maken. Bereikbaarheid van de winkels met zo weinig mogelijk beperkingen voor de ondernemers. Met de maximale vrijheid voor ondernemers om zelf te beslissen over de zondagsopenstelling stemmen wij in. In het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorziening vinden wij de ontwikkeling van het Onderwijsplein Neede belangrijk. Zowel de leerling (vmbo 3 e - en 4 e niveau) als het regionale bedrijfsleven wordt een perspectief geboden in het verzorgingsgebied. De grootste meerwaarde is te halen door aansluiting en directe samenwerking met het bedrijfsleven en het praktijkonderwijs. OBL heeft van harte ingestemd met de plannen voor het Onderwijsplein. De werkvoorziening Hameland blijft een voorziening voor mensen die geen kans hebben op een reguliere baan. Maatwerk bieden, passend bij het individu, zoals scholing en begeleiding naar een reguliere baan. Het winkelbestand in de grote kernen op niveau houden door middel van voldoende diversiteit en in overleg met de middenstand organisaties. OBL wil voor de grote kernen winkelgebieden met een vriendelijke uitstraling en met voldoende parkeerplaatsen. Het verplaatsen van winkel kan alleen op basis van vrijwilligheid. Bestaande winkels buiten het centrum mogen van OBL blijven bestaan. 11. RECREATIE EN TOERISME Berkelland, als Achterhoekse gemeente, profiteert van de vrijetijdseconomie. Het zorgt voor omzet en banen. Promotie willen wij door één toeristische organisatie Achterhoek laten verzorgen en zo de combinatie Berkelland en de Achterhoek verstevigen. Daarnaast zullen wij initiatieven van lokale ondernemers graag ondersteunen. De vernieuwde vvv-kantoren spelen in onze ogen een belangrijke rol. Voor ondernemers moet er ruimte zijn voor grootschalige attracties al of niet gecombineerd met verblijfsmogelijkheden bij bijvoorbeeld het Hambroek. Het aantrekkelijk houden van de bestaande fiets- wandel- en ruiterpaden, maar ook nieuw aan te leggen paden is voor de recreant van buiten, maar ook voor de eigen inwoners aantrekkelijk. Dit geldt ook voor het programma Beleef de Berkel in Borculo en Eibergen. 13

14 12. LEEFOMGEVING Het is belangrijk dat de winkelgebieden, de bedrijven en de voorzieningen goed en veilig te bereiken zijn. Vooral in de winkelgebieden aandacht voor ruimere parkeergelegenheden. Er moet een plan komen voor aanleg en verbetering van duurzaam veilig inrichten van wegen. Niet nog meer kruising plateaus en nare hobbels. In woonwijken willen wij 30 km/uur zones en in het buitengebied 60 km/uur zones. OBL wil dat de gemeente en de regio de innovatie in de lokale- en regionale economie blijft ondersteunen, evenals op duurzame ontwikkelingen zoals groene stroom, biogas en zonne-energie. De oprichting van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij is een goed initiatief, maar wij vinden subsidie verstrekking niet nodig. 13. ONDERWIJS Met de huidige opheffingsnorm van 53 leerlingen in Berkelland, kunnen de scholen in de kleine kernen veelal blijven bestaan. Als de mogelijk toekomstige norm van 100 leerlingen wordt ingevoerd moeten de meeste scholen in de kleine kernen worden opgeheven. Alle stichtingsbesturen staan dan voor een grote opgave om met creatieve oplossingen zoveel mogelijk scholen in de kernen te behouden. De gemeente bevordert in nauw overleg met de stichtingsbesturen van de scholen over fusies en samenwerking, zodat in een aantal kernen de school toch kan blijven bestaan. De gemeente ontvangt van het rijk VVE-gelden voor voorschoolse educatie van 2 tot 4 jarigen en vroeg schoolse educatie voor kinderen in de groepen 1 en 2. Wij willen dat de gelden optimaal worden ingezet op het wegnemen van financiële belemmeringen voor ouders van peuters met een ontwikkelingsachterstand. OBL ondersteunt de Brede Schoolgedachte en waar mogelijk de kansen te benutten. Verder willen initiatieven tot verdere samenwerking met de beroepsopleidingen (ROC s) ondersteunen. 14

15 14. VERKEER EN VERVOER OBL wil de verkeersveiligheid centraal stellen. Alle verkeersremmende maatregelen in de gemeente Berkelland willen wij opnieuw beoordelen. Vaak bevorderen ze de veiligheid niet eens, maar zijn wel hinderlijk voor ambulances, andere hulpdiensten en het personenvervoer. Pas als bewezen wordt dat verkeersremmende maatregelen echt zin hebben, willen wij die plaatsen of in stand houden. Aandacht is nodig voor onveilige verkeerssituaties rond scholen, die ontstaan bij het brengen en halen van kinderen. Meer aandacht is nodig voor goede en voldoende gratis parkeerplaatsen zowel in de winkelgebieden als in de woonwijken. Samen met de regio Achterhoek ervoor waken dat het openbaar vervoer niet wordt aangetast maar wordt verbeterd. 15. VEILIGHEID Voor de algemene veiligheid (brandweer, politie, ambulances) is een regionale aanpak en samenwerking onmisbaar. Voorlichting over inbraakpreventie vinden wij belangrijk, maar ook maatregelen als extra verlichting en aanpak van groenvoorzieningen kunnen de veiligheid bevorderen. Bepaalde taken van veiligheid en openbare orde worden steeds vaker overgedragen aan andere toezichthouders zoals gemeentelijke handhavers. In veel gevallen wordt samengewerkt met de politie. OBL wil dat ook particuliere veiligheidsdiensten worden betrokken bij taken van veiligheid, zoals dat nu al gebeurd op industrieterreinen. OBL wil een lik op stuk beleid voor jongeren die in de fout gaan. Het is belangrijk om ouders, verzorgers en waar nodig deskundigen hierbij te betrekken. Het drankgebruik en het vandalisme onder de jeugd baart OBL grote zorgen. Wij zijn voorstander van een alcoholmatiging beleid voor de jeugd. Vandalisme aan eigendommen van particulieren en van de gemeente moeten altijd aan de politie worden gemeld. Jongeren en hun ouders worden aangesproken op hun overmatig drankgebruik en het plegen van vernielingen. Wij hanteren het principe de vernieler betaald. OBL wil actief de schade verhalen op de daders. De brandweer moet optimaal toegerust zijn, zodat bij brand of calamiteit de veiligheid van de burger zoveel mogelijk gegarandeerd is. De huidige kazernes moeten blijven. 15

16 16. MILIEU Milieu is belangrijk. De landelijke- en provinciale wet- en regelgeving is maatgevend. Extra gemeentelijke regelgeving, behoudens handhaving, vinden wij overbodig. Wij ondersteunen initiatieven van lokale en duurzame energieopwekkende projecten. De gemeentelijke onkruidbestrijding is duur als dat op zogenaamde alternatieve wijze wordt gedaan met als resultaat dat het onkruid op sommige plaatsen een meter hoog staat. OBL richt zich op het gebruik van wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen. Met als resultaat: een beter onderhoud en een forse kostenbesparing. De huidige afval- en ophaal systeem voldoet prima. OBL wil geen gemor aan het huidige systeem. Voor de plastic inzameling pleiten wij voor een tweewekelijkse cyclus. Met deze maatregel verwachten wij meer ingezameld plastic. Deze maatregel wordt alleen ingevoerd zonder extra heffing voor de burger. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om de kleine groene containers om te wisselen voor een grote. 17. GROND en WONINGBOUW De regionale woonvisie vinden wij te eenzijdig. De komende jaren mag Berkelland gemiddeld slechts 35 woningen per jaar bouwen. Deze opgelegde aantallen komen van de provincie. Berkelland is een grensgemeente en heeft last van de concurrentie op de woningmarkt en industrie in Duitsland. OBL is voorstander van marktwerking en is van mening dat niemand gaat bouwen voor leegstand. Wij willen starters op de woningmarkt goedkoper gemeentelijke grond aanbieden. Dit geldt ook voor de grond van industrieterreinen. Op deze manier wordt de gemeente Berkelland aantrekkelijker voor (toekomstige) bewoners en (toekomstige) ondernemers/bedrijven. OBL is ook van mening dat iedereen plezierig moet wonen. Om dit te bereiken zal er een betere verdeling moeten plaatsvinden van woonvormen voor verschillende doelgroepen. OBL is voorstander van: - Algemeen bouwen om doorstroming te stimuleren. - Extra aandacht voor woningen in de lagere huursector ten behoeve van starters en senioren en specifieke aandacht voor de combinatie van wonen met zorg- en welzijnsdiensten voor mensen uit bijzondere doelgroepen. - Levensloopbestendig wonen met daarbij voorzieningen voor jong en oud. - Promoten van de subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen. OBL pleit voor maatregelen waarbij het mogelijk wordt, om in het kader van de mantelzorg, inpandig te verbouwen. Ook pleiten wij voor meer mogelijkheden voor het bouwen van zorgwoningen in Berkelland en deze niet bij voorbaat onder de bouwstop te laten vallen. Voor de woningbouwcorporatie geldt dat zij door sloop, nieuwbouw en groot onderhoud jong en oud aan een geschikt huurhuis moeten helpen. 16

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 -

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - INHOUDSOPGAVE 1 Leeuwarden: Meest veilige stad van het noorden 3 2 Er is maar één partij van de arbeid: De VVD 6 3 Verkeer en vervoer: De auto is geen betaalmiddel,

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 21 oktober 2013 2 INHOUDSOPGAVE I. ECONOMIE 1.1 Ondernemerschap. 5 1.2 Werk en inkomen... 6 1.3 Duurzaamheid 7 1.4 Toerisme

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie