Moties Motieboek 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties 2012. Motieboek 2012"

Transcriptie

1 Motieboek

2 16 JULI MOTIE ONDERGRONDSE AFVALCONTRAINERS Verworpen 16 JULI MOTIE GRAFISCH ATELIER Verworpen 30 MEI MOTIE STUREN OP FONDSEN Ingetrokken 30 MEI MOTIE STUREN OP MEEVALLERS Verworpen 30 MEI MOTIE STADSHERSTEL / REVOLVING FUND MONUMENTEN 30 MEI MOTIE CULTURELE HOOFDSTAD 2018, NLP Verworpen 30 MEI MOTIE CULTURELE HOOFDSTAD 2018, FOL, CU 23 APRIL MOTIE MOTIE TOEKOMST WIJK- EM DORPEN BELEID - PVDA, CDA 23 APRIL MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED - CDA, PVDA 23 APRIL MOTIE HET DUURZAME WIJKGEBOUW, PAL/GL, D66 23 APRIL MOTIE OPENBAAR SUBSIDIEREGISTER, D66, VVD, NLP, PVDA 23 APRIL MOTIE CULTUURVUUR, NLP Ingetrokken na toezegging wethouder dat hij hierop toeziet. 20 FEBRUARI MOTIE HERIJKING BELEID MINDERJARIGE ASIELZOEKERS VAN PALGROENLINKS, PVDA, CDA, CU, D66, SP, VL FEBRUARI MOTIE VOORRANG ROTONDES VVD, D Verworpen

3 30 JANUARI MOTIE UITSTEL RECONSTRUCTIE EUROPAPLEIN D66, VL, FNP, NLP Verworpen JANUARI MOTIE VOLDOENDE HUURWONINGEN VOOR DE LAAGSTE PRIJSCATEGORIE CU, PVDA, SP, PGL, NLP, VL JANUARI MOTIE CULTUUREDUCATIE PVDA, CDA, PGL JANUARI MOTIE OPENBARE SPORTPLEKKEN D66, SP, PGL, CU, PVDA, VL Aangehouden tot 23 mei

4 16 juli Motie Grafisch Atelier Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 27 stemmen tegen Voor: D66, VVD en FOL De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 16 juli 2012, behandelende het agendapunt tussenbalans culturele omvorming Overwegende dat, - Het Grafisch Atelier haar werkruimte kwijtraakt door de sluiting van het Parnaspand en in verschillende voorstellen richting raad vastgelegd is dat de kosten voor huur en verhuizing naar een ander pand op hetzelfde niveau zouden blijven; - Het Grafisch Atelier haar beheerder per 1 januari 2013 kwijtraakt door de beëindiging van diens aanstelling (een gesubsidieerde baan); - Het college maatwerk toegezegd heeft t.a.v. degenen die hun baan op een dergelijke wijze kwijtraken en t.a.v. het Grafisch Atelier als zelfstandige instelling door gezamenlijk een oplossing aan te dragen. Draagt het college op, - Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 september 2012 met een uitgewerkt plan te komen richting de raad indien een verhuizing van het Grafisch Atelier noodzaak is; - Zo mogelijk, tot het moment van deze noodzakelijke verhuizing, het atelier te laten blijven in het huidige pand; - Dezelfde huisvestingskosten te berekenen, danwel met de goedkeuring van beide partijen tot een reëel inverdienmodel te komen i.v.m medegebruik van derden en evt. wijkgebouwfuncties en dit in contract vast te leggen; - Hierbij, uit de afgesproken frictiekosten, verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten van de verhuizing, inrichting, huisvesting en andere extra uitgaven zoals toegezegd richting Grafisch Atelier en deze te verantwoorden richting raad; - Daarbij binnen het onlangs afgesproken frictiebudget te blijven; - Daarbij tevens aan te geven op welke manier gezamenlijk met het Grafisch Atelier tot een oplossing is gekomen m.b.t. de beheerder. En gaat over tot de orde van de dag. Hilde Tjeerdema Karen Vasbinder Wyb Feddema D66 Leeuwarden VVD Leeuwarden Fier op Leeuwarden 4

5 16 juli Motie ondergrondse afvalcontainers Verworpen Verworpen met 2 stemmen voor en 32 stemmen tegen Voor: D66 De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 16 juli 2012, behandelende het agendapunt optimalisatie afvalscheiding Overwegende dat, - De gemeente voornemens is om een investering te doen van 2,7mln (via Omrin) ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers in diverse wijken; - De gemeente hiervoor argumenten gebruikt als verbetering van de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte, het diftar-proof maken van inzamelingspunten en lagere ophaalkosten voor Omrin; - Er geen onderzoek is gedaan naar kwalitatieve effecten van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad, zoals mate van afvalscheiding, mate van zwerfafval, mate van tevredenheid bij bewoners, enzovoorts; - Het onduidelijk is of de kwalitatieve effecten van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad ook zullen gelden voor andere wijken; Verzoekt het college: - Een nader onderzoek te doen naar de positieve en negatieve kwalitatieve effecten van ondergrondse containers, voordat in andere wijken investeringen worden gedaan in ondergrondse containers; En gaat over tot de orde van de dag. D66 Leeuwarden, Arnold Rosier 5

6 30 mei Motie sturen op fondsen Ingetrokken Overwegende dat: De gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in het najaar ruimte wil houden om, bij calamiteiten, bestemmingsreserves/fondsen af te romen ter versterking van de Algemene Reserve. Het niet gewenst is om vooruitlopend op deze discussie nu nog verplichtingen aan te gaan t.l.v. deze reserves/fondsen.. Verzoekt het college. Geen verplichtingen aan te gaan voor de fondsen: Revolving fonds monumenten/restauratiefonds, economische participatie en Full sustainable city zonder de raad daarover (zo nodig in een besloten vergadering van de Raad of één van haar commissies) van te voren gehoord te hebben. 6

7 30 mei Motie sturen op meevallers Verworpen Verworpen met 5 stemmen voor en 31 stemmen tegen Voor: NLP, VL De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 30 mei 2012, Overwegende dat: Er in het begrotingsjaar 2012 diverse tegenvallers te verwachten zijn in de begroting. De opvangcapaciteit voor tegenvallers in de Algemene Reserve beperkt is. Verzoekt het college De komende periode gericht te sturen op het creëren van meevallers. 7

8 30 mei Motie Stadsherstel/Revolving Fund Monumenten met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen Tegen: NLP, CU, VL De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 mei 2012, behandelende het punt richtinggevend debat, Overwegende dat : 1. De gemeente Leeuwarden tot voor kort over een actieve functie stadsherstel beschikte, 2. Stadsherstel tot doel had zich in te zetten voor het behoud en herstel van de historische beeldkwaliteit van de woon- en werkfunctie in de ruime zin van het woord van de binnenstad van Leeuwarden, de 19e en vroeg 20e eeuwse wijken en de bebouwde kommen van de in de gemeente Leeuwarden gelegen dorpen 3. Stadsherstel in het recente verleden een grote positieve bijdrage aan de stedenbouwkundige en historische beeldkwaliteit van met name de binnenstad van Leeuwarden heeft geleverd, 8

9 4. Het wenselijk is dat Leeuwarden in de toekomst weer over een actieve en sterke functie als stadsherstel kan beschikken 5. De gemeente Leeuwarden beschikt over het Leeuwarder Restauratiefonds dat als doel heeft leningen te verstrekken voor het herstel en onderhoud van monumentale onderdelen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, 6. Dit fonds voldoende ruimte biedt om naast het verstrekken van leningen ook kapitaal te verstrekken aan een nieuw in te richten functie stadsherstel. Verzoekt het College: 1. Om, bij voorkeur met de woningbouwcorporaties, de mogelijkheid voor een nieuwe functie stadsherstel voor Leeuwarden te onderzoeken, 2. Daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden van het Leeuwarder Restauratiefonds waarbij er voldoende ruimte moet blijven voor het verstrekken van leningen conform de oorspronkelijke doelstelling, 3. De raad voor 31 december 2012 een volwaardig voorstel tot het oprichten van een toekomstbestendige functie stadsherstel Leeuwarden ter besluitvorming voor te leggen. 30 mei Motie Culturele Hoofdstad 2018 Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen Voor: NLP. D66, SP De raad van de Gemeente Leeuwarden, bijeen op 30 mei 2012, behandelende het informatiepakket in een richtinggevend debat, met betrekking tot het onderdeel; de kandidatuur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018; Overwegende dat: De gemeente Leeuwarden midden in een omvangrijke bezuinigingsoperatie zit; De meerjarenbegroting van de gemeente Leeuwarden zowel structureel als incidenteel reden tot zorgen geeft; Er nog diverse risico s zijn die, indien zij zich voordoen, een aanzienlijk beslag leggen op de financiële middelen van de gemeente. Stelt voor: De kandidatuur van Leeuwarden voor Culturele Hoofdstad 2018 in te trekken en gaat over tot de orde van de dag. 9

10 30 mei Motie Culturele Hoofdstad 2018 met 20 stemmen voor en 16 tegen Voor: CU, FOL, PvdA, Pal/GL, VL, FNP De raad van de Gemeente Leeuwarden, bijeen op 30 mei 2012, behandelende het informatiepakket in een richtinggevend debat, met betrekking tot het onderdeel; de kandidatuur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018; Overwegende dat: In oktober 2012 het definitieve bidbook aangeboden zal worden; De raad mede op basis van dit definitieve bidbook in oktober 2012 bepaalt of de kandidaatstelling voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 doorgaat; De financiële bijdragen van het bedrijfsleven en de rijksoverheid aan Culturele Hoofdstad 2018 op dit moment nog niet duidelijk zijn; 10

11 Naar aanleiding van de toezegging van de burgemeester aan de raad om te komen tot specificatie van de gelden uit het bedrijfsleven en de overheid in september 2012 hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven; Dat de raad in oktober 2012 op basis van bovenstaande overwegingen objectief haar keuze kan maken; Draagt het College op: De gevraagde te reserveren, om nu de voortgang van het project Culturele Hoofdstad 2018 te waarborgen. Voor de aanbieding van het definitieve bidbook in oktober 2012 aan de Raad aan te geven welke de tot dan toe toegezegde rijksbijdragen en de intenties van bijdragen uit het bedrijfsleven zijn, teneinde over de kandidatuur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 te kunnen besluiten. 23 april Motie Cultuurvuur van NLP Ingetrokken na toezegging wethouder dat hij hierop toeziet. De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 23 april 2012, behandelende de jaarrekening 2011 Overwegende dat, - De gemeenteraad de extra gelden voor cultuurvuur beschikbaar heeft gesteld om meer en grotere culturele evenementen in Leeuwarden mogelijk te maken en daarmee meer reuring in de stad. Draagt het college op om: 1. Het geld dat via de budgetoverheveling beschikbaar wordt gesteld in 2012 in te zetten voor meer en grotere culturele evenementen en meer reuring in de stad. 11

12 2. De raad bij de jaarrekening 2012 een overzicht te verstrekken aan welke activiteiten dit geld is besteed. 12

13 23 april Motie openbaar subsidieregister van D66, VVD, NLP, PvdA met algemene stemmen De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 23 april 2012, behandelende de jaarstukken 2011 Overwegende dat, - De gemeente Leeuwarden jaarlijks vele subsidies verleent met een totale omvang van miljoenen euro s; - Deze subsidies momenteel slechts inzichtelijk zijn op het niveau van een (sub- )beleidsveld en in de programmabegroting Constaterende dat, - Verleende subsidies prima inzichtelijk te maken zijn voor iedereen door openbare publicatie op de website van de gemeente; - Openbare publicatie van subsidies de doelen van transparantie en toetsbaarheid van bestuur ten volle dient. Verzoekt het college: - Om de per 1 januari 2012 verleende subsidies te publiceren op de website en hierbij in elk geval te vermelden o (sub-) beleidsveld o Subsidieontvanger o Hoogte van het subsidiebedrag o Omschrijving subsidieaanvraag en het doel van de subsidie - De gemeenteraad zo spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn deze faciliteit is te realiseren 13

14 23 april Motie het duurzame wijkgebouw met 29 stemmen voor en 5 tegen Tegen: VVD De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 23 april 2012 behandelend het onderwerp vaststellen koers maatschappelijk vastgoed, overwegende o het feit dat de energielasten een substantieel groot deel uitmaken van de kosten van de wijkverenigingen, o deze energielasten de komende jaren steeds verder zullen stijgen, de ambitie van Leeuwarden om per 2020 energieneutraal te zijn, o de ambitie van enkele wijkverenigingen om zelf duurzaam te investeren in de wijk, c.q. het wijkgebouw, o een verduurzaamd wijkgebouw een uitstekende voorbeeldfunctie kan hebben wat betreft energiebesparing naar de wijk en wijkbewoners, o hier met een totaal van 26 wijkgebouwen een enorm potentieel ligt tav de taakstellende bezuiniging o een dergelijke energiebesparing technisch gerealiseerd kan worden door een combinatie van opties zoals maatregelen met isolatie, PV-zonnecellen, LED-verliching, intelligente schakelingen en warmtepompen, o het voor marktpartijen, bedrijven en opleidingen (leer/werk) interessant kan zijn hierin te participeren, o voorfinanciering van de energielasten in de exploitatie een interessante mogelijkheid kan zijn om energiebesparende maatregelen te financieren, o er veel positieve ervaring en expertise bestaat met energiebesparingsacties op wijkniveau dmv bijv. wijkweddenschappen, draagt het college op om: een plan te maken om de Leeuwarder wijkgebouwen te verduurzamen dmv een structurele en drastisch verlaging van de energielasten, hierin te prioriteren op basis van het besparingspotentieel, het rendement en de toekomstige functie, bij deze duurzame koers de verschillende bijdragen te betrekken van: - bewonersinitiatieven uit de wijken zelf, - de mogelijkheden die er zijn met ondernemingen zoals energiemaatschappijen en installatiebedrijven, - de mogelijkheden met onderwijsinstellingen en re-integratietrajecten, - de verschillende bestaande regelingen voor gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidie op energiebesparende maatregelen, - lopende acties zoals de PV-zonnepanelen-actie van de Energiewacht Friesland, zodat wijkgebouwen als concreet voorbeeld kunnen dienen voor deze actie, - het duurzaamheidbudget binnen de gemeentelijke begroting voor Full Sustainable City, de resultaten van dit plan in het voorjaar 2013 te presenteren met het oog op de begroting

15 23 april Motie Maatschappelijk vastgoed van CDA en PvdA met 29 stemmen en 5 tegen. Tegen: VVD De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 23 april Overwegende dat: - De gemeente 20 wijkgebouwen in eigen bezit heeft; - De gemeente een bezuiniging van euro op het maatschappelijk vastgoed ingeboekt heeft; - De raad het college 3 jaar geleden gevraagd heeft onderzoek te doen naar het gebruik van het maatschappelijk vastgoed in de wijken, waarbij uitdrukkelijk moest worden meegenomen de aanwezigheid van scholen en verzorgingshuizen e.d.; - De uitkomsten van dit onderzoek de raad nog steeds niet hebben bereikt - Deze gebouwen qua onderhoud iets meer dan euro per jaar kost en hierin groot onderhoud is meegenomen - De staat van onderhoud van de gebouwen op dit moment redelijk tot goed is; - De boekwaarde van alle wijkgebouwen totaal iets meer dan 1,1 miljoen euro is; - Iets meer dan de helft van de gebouwen een boekwaarde van 0 euro heeft; - Er wijkverenigingen hebben aangegeven, onder bepaalde voorwaarden, wel eigenaar te willen worden van hun eigen wijkgebouw - De woningbouwcorporaties al veel onderhoud in de wijken uitvoeren; - Stookkosten een groot deel van het budget van wijkverenigingen opslokken. Vraagt het college: 1. Een onderzoek te doen naar het maatschappelijk vastgoed waarbij gekeken wordt naar: - Dubbelgebruik van schoolgebouwen, verzorgingshuizen en andere gebouwen die geschikt zijn om de activiteiten van een wijkvereniging te herbergen; - De mogelijkheden van overdragen aan die wijkverenigingen die dat wensen, waarbij de OZB en verzekeringen in meegenomen worden; - De mogelijkheid van eigen beheer en onderhoud van wijkverenigingen die eigendom zijn van de gemeente; - De mogelijkheid van samenwerking met de corporaties op gebied van onderhoud van de wijkgebouwen; 2. Met een plan te komen waarbij wijkverenigingen aanzienlijk kunnen besparen op hun stookkosten door b.v. gezamenlijke inkoop en extra energiebesparende maatregelen; 3. Dit onderzoek in het voorjaar van 2013 aan de raad te presenteren. 15

16 23 april Motie toekomst wijk- en dorpen beleid van PvdA en CDA met 29 stemmen voor en 5 tegen. Tegen: VVD De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 23 april 2012, behandelende het punt Koers op het maatschappelijk vastgoed, Overwegende dat : 1. Er in 2012 een evaluatie van het wijk- en dorpsgericht werken plaats vindt, 2. Door de samenvoeging met een deel van de gemeente Boarnsterhim, er in dorpen deel zullen gaan uitmaken van de gemeente Leeuwarden, 3. Deze dorpen ook meegenomen moeten worden in het dorpenbeleid van de gemeente Leeuwarden, 4. Het huidige dorpenprogramma in 2014 beëindigd wordt, 5. Het ISV beleid dat voor 6 Leeuwarder wijken van kracht is in 2015 beëindigd wordt, waardoor deze wijken weer onderdeel gaan uitmaken van het reguliere wijken en dorpenbeleid, 6. Er zich maatschappelijke ontwikkelingen voordoen die er toe leiden dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de inzet van de vrijwilligers in de dorpen en de wijken, 7. Er een maatschappelijke trend is om zorg en welzijn steeds dichterbij de mensen te organiseren, van centraal naar decentraal, 8. De huidige wijkverenigingen en wijkpanels steeds meer vragen hebben over hun toekomst en de ondersteuning die zij van de gemeente nodig hebben. 9. De financiële middelen van de gemeente afnemen en er dus ook nadrukkelijker gekeken moet worden naar andere vormen van facilitering door de gemeente. Verzoekt het college: 1. Om samen met de Leeuwarder wijken en dorpen te onderzoeken op welke wijze een toekomstbestendig wijken en dorpenbeleid tot stand kan komen, 2. Uiterlijk in het voorjaar van 2013, ruim voor het richtinggevend debat over de kaderbrief 2014 een ontwerp van een nieuw wijken- en dorpenbeleid aan de raad voor te leggen. 3. De volgende uitgangspunten mee te nemen: - De mogelijkheid om wijkverenigingen en wijkpanels meer te laten samenwerken en mogelijk samen te voegen. Daarover in overleg te treden met de wijkpanels en de wijkverenigingen. - Maatwerk in de wijken moet in principe zijn. Niet per definitie één structuur van wijkgericht werken opleggen. - De mogelijkheid om zelf inkomsten te verwerven door de wijken, dient door de gemeente positief benaderd te worden. 16

17 - Indien nodig regelgeving aan te passen. - Duidelijke voorstellen te formuleren over de toekomstige gemeentelijke ondersteuning van de wijken en de dorpen. De gemeentelijke dienst goed in te richten op de toekomstige aanpak in wijken en dorpen, daarbij uitgaan van een heldere en integrale vraaggerichte benadering - Heldere financiële kaders formuleren. 17

18 20 februari Motie Herijking beleid minderjarige asielzoekers van PALGroenLinks, PvdA, CDA, CU, D66, SP, VL met 26 stemmen voor en 6 tegen. Tegen: FNP, VVD. NLP onthoudt zich van stemming De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 20 februari 2012, behandelende Oproep Herijking beleid minderjarige asielzoekers etc. ; Overwegende dat: - In het huidige beleid voor minderjarige asielzoekers kinderen en jongeren vaak jarenlang verblijven in Nederland; - Als gevolg hiervan zij hun leven hebben opgebouwd in Nederland en bezig zijn met hun toekomst hier; - Deze kinderen en jongeren vaak langer bij een gastgezin of instelling verblijven dan zij ooit bij hun echte ouders zijn geweest; - Deze kinderen en jongeren in Nederland zijn geworteld en geen kennis (meer) hebben van hun cultuur, de taal en hun familie in het land van herkomst; - De aandacht nu vooral uitgaat naar individuele gevallen, terwijl er een structurele oplossing voor de hele groep moet komen; Verzoekt het college: - Om bij de minister voor Immigratie en Asiel aan te dringen op een spoedige herijking van het huidige beleid ten aanzien van jonge, reeds ingeburgerde asielzoekers, conform het initiatief wetsvoorstel wortelingswet, waarbij de reeds in Nederland verblijvende groep kinderen en jongeren wordt meegenomen; 18

19 20 februari Motie voorrang rotondes VVD, D66 Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen. Voor: VVD, D66 De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 20 februari 2012 behandelende de evaluatie voorrangswijzigingen rotondes, Overwegende dat: Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een rotonde zonder fietsersvoorrang veiliger is voor fietsers; De doorstroming voor autoverkeer in Leeuwarden is verslechterd sinds fietsers voorrang hebben: De slechte doorstroming tot negatieve milieueffecten leidt; De voorrang voor fietsers heeft geleid tot meer sluipverkeer; In de voorliggende evaluatie geen cijfers zijn opgenomen over de vertraging en veiligheid voor hulpdiensten, beroepschauffeurs en buschauffeurs; Het onduidelijk is of door de maatregel ook daadwerkelijk het gebruik van de fiets is gestimuleerd; Draagt het College op: 1. De voorrang terug te draaien en niet in te voeren voor de rotondes op de oostelijke rondweg. 19

20 30 januari Motie uitstel reconstructie Europaplein D66, VL, FNP, NLP Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen. Voor: D66, NLP, FNP, VL De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 januari 2012, behandelende de reconstructie Europaplein. overwegende dat: De effecten van de aanleg van de Haak om Leeuwarden, Noordwest Tangent en Westelijke Invalsweg op de verkeersdruk op het Europaplein onduidelijk zijn; het goed is eerst de resultaten van de aanleg van de Haak om Leeuwarden, Noord West Tangent en Westelijke Invalsweg op de verkeersdruk Europaplein af te wachten, alvorens tot eventuele reconstructie Europaplein over te gaan; Bedrijven in Leeuwarden e.o. in toenemende mate conform het principe het nieuwe werken gaan werken waardoor verkeersdrukte in de spits zal afnemen; Bewoners van Europaplein en omliggende wijken van mening zijn dat het terug brengen van het aantal op- en afritten op het plein grote nadelen zal hebben voor ontsluiting en bereikbaarheid van de omliggende wijken; dat dit voor omliggende bedrijven tot aanzienlijke planschade zal leiden; De legitimatie om het Europaplein nu te reconstrueren ontbreekt. Verzoekt het college de plannen voor de eventuele reconstructie Europaplein uit te stellen totdat de Haak om Leeuwarden, Noord West Tangent en Westelijke Invalsweg gereed zijn en de werkelijke verkeerseffecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 20

21 30 januari Motie voldoende huurwoningen voor de laagste prijscategorie CU, PvdA, SP, PGL, NLP, VL met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Tegen: CDA, VVD. Motie wordt meegenomen in beleid De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 30 januari 2012, behandelende agendapunt 12: Het concept-leeuwarder Bestek, samenwerkingsafspraken tussen Elkien, WoonFriesland en de gemeente Leeuwarden voor de periode 2012 t/m 2016, Overwegende dat: er in concept een goed en ambitieus pakket afspraken is gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties; daar ook de afspraak onder valt dat de woningcorporaties de kwaliteit van het goedkope huurwoningen willen verbeteren door zo n 100 tot 150 per jaar te transformeren, zodat de huren weliswaar zullen stijgen, maar de energielasten zullen dalen en daarmee de totale woonlasten te naaste bij gelijk zullen blijven; een en ander tot gevolg zal (kunnen) hebben dat er omstreeks het jaar 2025 zo n 2000 woningen van de lage huurcategorie (< 550/mnd) zullen verhuizen naar de hogere huurcategorie (tussen 550 en 650/mnd); er ondanks de daling van energielasten toch zorgen blijven bestaan of er op termijn wel voldoende aantallen sociale huurwoningen onder de huur van 550,-/mnd. beschikbaar blijven; er, in het licht van de landelijke en lokale bezuinigingen en het oplopen van de werkloosheid, gerede twijfel is of de doelgroep, die is aangewezen is op voornoemde categorie huurwoningen, in de jaren tot 2025 met 2000 huishoudens zal afnemen; deze zorg tevens wordt gedeeld door de huurdersverenigingen; deze primaire doelgroep aangewezen is op sociale huurwoningen (met huursubsidie) en niet kunnen kiezen voor een koopwoning of duurdere huurwoning; er nu al lange wachtlijsten en -tijden zijn ontstaan voor woningen voor deze doelgroep; deze doelgroep de allereerste is waarvoor überhaupt huurwoningen nodig zijn en deze doelgroep ook voor de woningcorporaties de primaire zorg zou moeten zijn; op dit onderdeel de prestatieafspraken voor verbetering vatbaar zijn, Roept het college daarom op: om bij de gesprekken met de woningcorporaties van concept naar definitieve samenwerkingsafspraken de garantie in te bouwen dat bij de transformatie van huurwoningen naar een hogere kwaliteit en huurcategorie, de totale woonlasten ten naaste bij gelijk zullen blijven, zodat deze bereikbaar blijven voor de primaire doelgroep inclusief huursubsidie; 21

22 om er voor te zorgen dat er ten alle tijden voldoende aanbod in de laagste categorie beschikbaar blijft en zodoende de samenwerkingsafspraken hierop aan te scherpen. 22

23 30 januari Motie Cultuureducatie PvdA, CDA, PGL met 21 stemmen voor en 15 tegen. Voor: PvdA, CDA, PGL. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 januari 2012, behandelende de omvorming cultuureducatie, Overwegende dat: er een nieuwe netwerkorganisatie opgebouwd gaat worden voor 1 juli 2012, bestaande uit een samenwerkingsverband van culturele instellingen in de regio en particulieren; het College in april een tussenstand terugkoppelt richting de raad m.b.t. de stand van zaken tot oprichting van de nieuwe netwerkorganisatie; het College voor 1 juli een samenwerkingsovereenkomst heeft opgesteld met betrokken partijen; in die samenwerkingsovereenkomst concrete afspraken staan over o.a. het aanbod van de instellingen en het borgen van de doorgaande leerlijn; het wenselijk is dat bij voorkeur al voor 1 juli een cursusgids/digitaal platform beschikbaar komt zodat cursisten en geïnteresseerden weten wat het aanbod is en waar ze dit kunnen vinden vanaf 1 september 2012; het Centrum voor de Kunsten Parnas na 1 september 2012 geen lessen meer aan zal bieden; er kennis en expertise aanwezig is binnen Parnas die gebruikt dient te worden om de nieuwe netwerkorganisatie vorm te geven; het noodzakelijk is om deze kennis en expertise te borgen; het daarom van belang is dat de (oud) medewerkers van Parnas op een goede manier worden begeleid naar nieuw werk; de gemeente hierin, gezien de langjarige relatie, een rol moet spelen. Verzoekt het college: 1. voor 1 juli 2012 een ondertekende samenwerkingsovereenkomst, zoals benoemd in de overwegingen, voor te leggen aan de raad; 2. er op dat zelfde moment - of eerder - zichtbaar resultaat moet zijn van die samenwerkingsovereenkomst, bestaande uit in ieder geval een cursusgids/digitaal platform voor het seizoen ; 3. bij de opbouw van de organisatie gebruik te maken van de aanwezige kennis en expertise van de betrokken instellingen en Centrum voor de kunsten Parnas; 4. zich in te spannen om samen met Parnas zorg te dragen voor begeleiding naar nieuw werk voor de (oud) medewerkers. 23

24 30 januari Motie openbare sportplekken D66, SP, PGL, CU, PvdA, VL Aangehouden tot 23 mei De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 januari 2012 behandelende het agendapunt Beleidsnota Samen werken aan sport en bewegen in de gemeente Leeuwarden: Sport- en beweegbeleid ; Overwegende dat; - Steeds meer mensen individuele sporten beoefenen zoals wandelen en joggen, - Het belangrijk is om mensen in beweging te krijgen, - Het een taak van de gemeente is om voor jong en oud laagdrempelige en toegankelijke faciliteiten aan te bieden (zoals geformuleerd in de beleidsnota van het college en in het Olympisch plan 2028), - Er weinig vrij toegankelijke beweegvoorzieningen zijn in Leeuwarden, - De huidige beweegactiviteiten weliswaar bijdragen aan de breedtesport doelstellingen maar in de kern geen duurzaam en faciliterend karakter hebben, - Er bij het onderdeel integraal beleid van de nota geen beoogde resultaten zijn opgenomen; Draagt het college op; - In elk jaar van de looptijd van de nota (2012 t/m 2016) een vrij toegankelijke beweegvoorziening te realiseren; - Hierbij in ieder geval één volwaardige openbare sportplek te realiseren; - Hierbij zo mogelijk de samenwerking te zoeken met andere publieke instellingen (bijv. instellingen voor senioren) en private partners (sportscholen, zorgverzekeraars), - De financiering integraal en afhankelijk van de plaats, omvang en karakter te zoeken; - Hiervoor een plan van aanpak op te stellen en deze ter informatie aan de raad te sturen; - De raad ten minste voor eind 2013 te rapporteren over de voortgang; 24

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL Bijlage 1 (blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Behandeling Programmabegroting 2011 08-11-2010 ingediende moties en amendementen per programma

Behandeling Programmabegroting 2011 08-11-2010 ingediende moties en amendementen per programma M.Frenk Maatschappij // Cultuur A015 Bibliotheek overwegende dat - de filialen van de bibliotheek goed bereikbaar moeten zijn voor alle gebruikers, maar zeker voor kinderen en ouderen - de filialen een

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden De kunst van het rondkomen Voorwoord Armoede is een onrecht. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie van dit college. Een ambitie die vele domeinen en

Nadere informatie