Moties Motieboek 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties 2012. Motieboek 2012"

Transcriptie

1 Motieboek

2 16 JULI MOTIE ONDERGRONDSE AFVALCONTRAINERS Verworpen 16 JULI MOTIE GRAFISCH ATELIER Verworpen 30 MEI MOTIE STUREN OP FONDSEN Ingetrokken 30 MEI MOTIE STUREN OP MEEVALLERS Verworpen 30 MEI MOTIE STADSHERSTEL / REVOLVING FUND MONUMENTEN 30 MEI MOTIE CULTURELE HOOFDSTAD 2018, NLP Verworpen 30 MEI MOTIE CULTURELE HOOFDSTAD 2018, FOL, CU 23 APRIL MOTIE MOTIE TOEKOMST WIJK- EM DORPEN BELEID - PVDA, CDA 23 APRIL MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED - CDA, PVDA 23 APRIL MOTIE HET DUURZAME WIJKGEBOUW, PAL/GL, D66 23 APRIL MOTIE OPENBAAR SUBSIDIEREGISTER, D66, VVD, NLP, PVDA 23 APRIL MOTIE CULTUURVUUR, NLP Ingetrokken na toezegging wethouder dat hij hierop toeziet. 20 FEBRUARI MOTIE HERIJKING BELEID MINDERJARIGE ASIELZOEKERS VAN PALGROENLINKS, PVDA, CDA, CU, D66, SP, VL FEBRUARI MOTIE VOORRANG ROTONDES VVD, D Verworpen

3 30 JANUARI MOTIE UITSTEL RECONSTRUCTIE EUROPAPLEIN D66, VL, FNP, NLP Verworpen JANUARI MOTIE VOLDOENDE HUURWONINGEN VOOR DE LAAGSTE PRIJSCATEGORIE CU, PVDA, SP, PGL, NLP, VL JANUARI MOTIE CULTUUREDUCATIE PVDA, CDA, PGL JANUARI MOTIE OPENBARE SPORTPLEKKEN D66, SP, PGL, CU, PVDA, VL Aangehouden tot 23 mei

4 16 juli Motie Grafisch Atelier Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 27 stemmen tegen Voor: D66, VVD en FOL De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 16 juli 2012, behandelende het agendapunt tussenbalans culturele omvorming Overwegende dat, - Het Grafisch Atelier haar werkruimte kwijtraakt door de sluiting van het Parnaspand en in verschillende voorstellen richting raad vastgelegd is dat de kosten voor huur en verhuizing naar een ander pand op hetzelfde niveau zouden blijven; - Het Grafisch Atelier haar beheerder per 1 januari 2013 kwijtraakt door de beëindiging van diens aanstelling (een gesubsidieerde baan); - Het college maatwerk toegezegd heeft t.a.v. degenen die hun baan op een dergelijke wijze kwijtraken en t.a.v. het Grafisch Atelier als zelfstandige instelling door gezamenlijk een oplossing aan te dragen. Draagt het college op, - Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 september 2012 met een uitgewerkt plan te komen richting de raad indien een verhuizing van het Grafisch Atelier noodzaak is; - Zo mogelijk, tot het moment van deze noodzakelijke verhuizing, het atelier te laten blijven in het huidige pand; - Dezelfde huisvestingskosten te berekenen, danwel met de goedkeuring van beide partijen tot een reëel inverdienmodel te komen i.v.m medegebruik van derden en evt. wijkgebouwfuncties en dit in contract vast te leggen; - Hierbij, uit de afgesproken frictiekosten, verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten van de verhuizing, inrichting, huisvesting en andere extra uitgaven zoals toegezegd richting Grafisch Atelier en deze te verantwoorden richting raad; - Daarbij binnen het onlangs afgesproken frictiebudget te blijven; - Daarbij tevens aan te geven op welke manier gezamenlijk met het Grafisch Atelier tot een oplossing is gekomen m.b.t. de beheerder. En gaat over tot de orde van de dag. Hilde Tjeerdema Karen Vasbinder Wyb Feddema D66 Leeuwarden VVD Leeuwarden Fier op Leeuwarden 4

5 16 juli Motie ondergrondse afvalcontainers Verworpen Verworpen met 2 stemmen voor en 32 stemmen tegen Voor: D66 De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 16 juli 2012, behandelende het agendapunt optimalisatie afvalscheiding Overwegende dat, - De gemeente voornemens is om een investering te doen van 2,7mln (via Omrin) ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers in diverse wijken; - De gemeente hiervoor argumenten gebruikt als verbetering van de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte, het diftar-proof maken van inzamelingspunten en lagere ophaalkosten voor Omrin; - Er geen onderzoek is gedaan naar kwalitatieve effecten van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad, zoals mate van afvalscheiding, mate van zwerfafval, mate van tevredenheid bij bewoners, enzovoorts; - Het onduidelijk is of de kwalitatieve effecten van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad ook zullen gelden voor andere wijken; Verzoekt het college: - Een nader onderzoek te doen naar de positieve en negatieve kwalitatieve effecten van ondergrondse containers, voordat in andere wijken investeringen worden gedaan in ondergrondse containers; En gaat over tot de orde van de dag. D66 Leeuwarden, Arnold Rosier 5

6 30 mei Motie sturen op fondsen Ingetrokken Overwegende dat: De gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in het najaar ruimte wil houden om, bij calamiteiten, bestemmingsreserves/fondsen af te romen ter versterking van de Algemene Reserve. Het niet gewenst is om vooruitlopend op deze discussie nu nog verplichtingen aan te gaan t.l.v. deze reserves/fondsen.. Verzoekt het college. Geen verplichtingen aan te gaan voor de fondsen: Revolving fonds monumenten/restauratiefonds, economische participatie en Full sustainable city zonder de raad daarover (zo nodig in een besloten vergadering van de Raad of één van haar commissies) van te voren gehoord te hebben. 6

7 30 mei Motie sturen op meevallers Verworpen Verworpen met 5 stemmen voor en 31 stemmen tegen Voor: NLP, VL De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 30 mei 2012, Overwegende dat: Er in het begrotingsjaar 2012 diverse tegenvallers te verwachten zijn in de begroting. De opvangcapaciteit voor tegenvallers in de Algemene Reserve beperkt is. Verzoekt het college De komende periode gericht te sturen op het creëren van meevallers. 7

8 30 mei Motie Stadsherstel/Revolving Fund Monumenten met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen Tegen: NLP, CU, VL De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 mei 2012, behandelende het punt richtinggevend debat, Overwegende dat : 1. De gemeente Leeuwarden tot voor kort over een actieve functie stadsherstel beschikte, 2. Stadsherstel tot doel had zich in te zetten voor het behoud en herstel van de historische beeldkwaliteit van de woon- en werkfunctie in de ruime zin van het woord van de binnenstad van Leeuwarden, de 19e en vroeg 20e eeuwse wijken en de bebouwde kommen van de in de gemeente Leeuwarden gelegen dorpen 3. Stadsherstel in het recente verleden een grote positieve bijdrage aan de stedenbouwkundige en historische beeldkwaliteit van met name de binnenstad van Leeuwarden heeft geleverd, 8

9 4. Het wenselijk is dat Leeuwarden in de toekomst weer over een actieve en sterke functie als stadsherstel kan beschikken 5. De gemeente Leeuwarden beschikt over het Leeuwarder Restauratiefonds dat als doel heeft leningen te verstrekken voor het herstel en onderhoud van monumentale onderdelen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, 6. Dit fonds voldoende ruimte biedt om naast het verstrekken van leningen ook kapitaal te verstrekken aan een nieuw in te richten functie stadsherstel. Verzoekt het College: 1. Om, bij voorkeur met de woningbouwcorporaties, de mogelijkheid voor een nieuwe functie stadsherstel voor Leeuwarden te onderzoeken, 2. Daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden van het Leeuwarder Restauratiefonds waarbij er voldoende ruimte moet blijven voor het verstrekken van leningen conform de oorspronkelijke doelstelling, 3. De raad voor 31 december 2012 een volwaardig voorstel tot het oprichten van een toekomstbestendige functie stadsherstel Leeuwarden ter besluitvorming voor te leggen. 30 mei Motie Culturele Hoofdstad 2018 Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen Voor: NLP. D66, SP De raad van de Gemeente Leeuwarden, bijeen op 30 mei 2012, behandelende het informatiepakket in een richtinggevend debat, met betrekking tot het onderdeel; de kandidatuur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018; Overwegende dat: De gemeente Leeuwarden midden in een omvangrijke bezuinigingsoperatie zit; De meerjarenbegroting van de gemeente Leeuwarden zowel structureel als incidenteel reden tot zorgen geeft; Er nog diverse risico s zijn die, indien zij zich voordoen, een aanzienlijk beslag leggen op de financiële middelen van de gemeente. Stelt voor: De kandidatuur van Leeuwarden voor Culturele Hoofdstad 2018 in te trekken en gaat over tot de orde van de dag. 9

10 30 mei Motie Culturele Hoofdstad 2018 met 20 stemmen voor en 16 tegen Voor: CU, FOL, PvdA, Pal/GL, VL, FNP De raad van de Gemeente Leeuwarden, bijeen op 30 mei 2012, behandelende het informatiepakket in een richtinggevend debat, met betrekking tot het onderdeel; de kandidatuur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018; Overwegende dat: In oktober 2012 het definitieve bidbook aangeboden zal worden; De raad mede op basis van dit definitieve bidbook in oktober 2012 bepaalt of de kandidaatstelling voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 doorgaat; De financiële bijdragen van het bedrijfsleven en de rijksoverheid aan Culturele Hoofdstad 2018 op dit moment nog niet duidelijk zijn; 10

11 Naar aanleiding van de toezegging van de burgemeester aan de raad om te komen tot specificatie van de gelden uit het bedrijfsleven en de overheid in september 2012 hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven; Dat de raad in oktober 2012 op basis van bovenstaande overwegingen objectief haar keuze kan maken; Draagt het College op: De gevraagde te reserveren, om nu de voortgang van het project Culturele Hoofdstad 2018 te waarborgen. Voor de aanbieding van het definitieve bidbook in oktober 2012 aan de Raad aan te geven welke de tot dan toe toegezegde rijksbijdragen en de intenties van bijdragen uit het bedrijfsleven zijn, teneinde over de kandidatuur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 te kunnen besluiten. 23 april Motie Cultuurvuur van NLP Ingetrokken na toezegging wethouder dat hij hierop toeziet. De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 23 april 2012, behandelende de jaarrekening 2011 Overwegende dat, - De gemeenteraad de extra gelden voor cultuurvuur beschikbaar heeft gesteld om meer en grotere culturele evenementen in Leeuwarden mogelijk te maken en daarmee meer reuring in de stad. Draagt het college op om: 1. Het geld dat via de budgetoverheveling beschikbaar wordt gesteld in 2012 in te zetten voor meer en grotere culturele evenementen en meer reuring in de stad. 11

12 2. De raad bij de jaarrekening 2012 een overzicht te verstrekken aan welke activiteiten dit geld is besteed. 12

13 23 april Motie openbaar subsidieregister van D66, VVD, NLP, PvdA met algemene stemmen De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bij elkaar op 23 april 2012, behandelende de jaarstukken 2011 Overwegende dat, - De gemeente Leeuwarden jaarlijks vele subsidies verleent met een totale omvang van miljoenen euro s; - Deze subsidies momenteel slechts inzichtelijk zijn op het niveau van een (sub- )beleidsveld en in de programmabegroting Constaterende dat, - Verleende subsidies prima inzichtelijk te maken zijn voor iedereen door openbare publicatie op de website van de gemeente; - Openbare publicatie van subsidies de doelen van transparantie en toetsbaarheid van bestuur ten volle dient. Verzoekt het college: - Om de per 1 januari 2012 verleende subsidies te publiceren op de website en hierbij in elk geval te vermelden o (sub-) beleidsveld o Subsidieontvanger o Hoogte van het subsidiebedrag o Omschrijving subsidieaanvraag en het doel van de subsidie - De gemeenteraad zo spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn deze faciliteit is te realiseren 13

14 23 april Motie het duurzame wijkgebouw met 29 stemmen voor en 5 tegen Tegen: VVD De gemeenteraad van Leeuwarden bijeen op 23 april 2012 behandelend het onderwerp vaststellen koers maatschappelijk vastgoed, overwegende o het feit dat de energielasten een substantieel groot deel uitmaken van de kosten van de wijkverenigingen, o deze energielasten de komende jaren steeds verder zullen stijgen, de ambitie van Leeuwarden om per 2020 energieneutraal te zijn, o de ambitie van enkele wijkverenigingen om zelf duurzaam te investeren in de wijk, c.q. het wijkgebouw, o een verduurzaamd wijkgebouw een uitstekende voorbeeldfunctie kan hebben wat betreft energiebesparing naar de wijk en wijkbewoners, o hier met een totaal van 26 wijkgebouwen een enorm potentieel ligt tav de taakstellende bezuiniging o een dergelijke energiebesparing technisch gerealiseerd kan worden door een combinatie van opties zoals maatregelen met isolatie, PV-zonnecellen, LED-verliching, intelligente schakelingen en warmtepompen, o het voor marktpartijen, bedrijven en opleidingen (leer/werk) interessant kan zijn hierin te participeren, o voorfinanciering van de energielasten in de exploitatie een interessante mogelijkheid kan zijn om energiebesparende maatregelen te financieren, o er veel positieve ervaring en expertise bestaat met energiebesparingsacties op wijkniveau dmv bijv. wijkweddenschappen, draagt het college op om: een plan te maken om de Leeuwarder wijkgebouwen te verduurzamen dmv een structurele en drastisch verlaging van de energielasten, hierin te prioriteren op basis van het besparingspotentieel, het rendement en de toekomstige functie, bij deze duurzame koers de verschillende bijdragen te betrekken van: - bewonersinitiatieven uit de wijken zelf, - de mogelijkheden die er zijn met ondernemingen zoals energiemaatschappijen en installatiebedrijven, - de mogelijkheden met onderwijsinstellingen en re-integratietrajecten, - de verschillende bestaande regelingen voor gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidie op energiebesparende maatregelen, - lopende acties zoals de PV-zonnepanelen-actie van de Energiewacht Friesland, zodat wijkgebouwen als concreet voorbeeld kunnen dienen voor deze actie, - het duurzaamheidbudget binnen de gemeentelijke begroting voor Full Sustainable City, de resultaten van dit plan in het voorjaar 2013 te presenteren met het oog op de begroting

15 23 april Motie Maatschappelijk vastgoed van CDA en PvdA met 29 stemmen en 5 tegen. Tegen: VVD De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 23 april Overwegende dat: - De gemeente 20 wijkgebouwen in eigen bezit heeft; - De gemeente een bezuiniging van euro op het maatschappelijk vastgoed ingeboekt heeft; - De raad het college 3 jaar geleden gevraagd heeft onderzoek te doen naar het gebruik van het maatschappelijk vastgoed in de wijken, waarbij uitdrukkelijk moest worden meegenomen de aanwezigheid van scholen en verzorgingshuizen e.d.; - De uitkomsten van dit onderzoek de raad nog steeds niet hebben bereikt - Deze gebouwen qua onderhoud iets meer dan euro per jaar kost en hierin groot onderhoud is meegenomen - De staat van onderhoud van de gebouwen op dit moment redelijk tot goed is; - De boekwaarde van alle wijkgebouwen totaal iets meer dan 1,1 miljoen euro is; - Iets meer dan de helft van de gebouwen een boekwaarde van 0 euro heeft; - Er wijkverenigingen hebben aangegeven, onder bepaalde voorwaarden, wel eigenaar te willen worden van hun eigen wijkgebouw - De woningbouwcorporaties al veel onderhoud in de wijken uitvoeren; - Stookkosten een groot deel van het budget van wijkverenigingen opslokken. Vraagt het college: 1. Een onderzoek te doen naar het maatschappelijk vastgoed waarbij gekeken wordt naar: - Dubbelgebruik van schoolgebouwen, verzorgingshuizen en andere gebouwen die geschikt zijn om de activiteiten van een wijkvereniging te herbergen; - De mogelijkheden van overdragen aan die wijkverenigingen die dat wensen, waarbij de OZB en verzekeringen in meegenomen worden; - De mogelijkheid van eigen beheer en onderhoud van wijkverenigingen die eigendom zijn van de gemeente; - De mogelijkheid van samenwerking met de corporaties op gebied van onderhoud van de wijkgebouwen; 2. Met een plan te komen waarbij wijkverenigingen aanzienlijk kunnen besparen op hun stookkosten door b.v. gezamenlijke inkoop en extra energiebesparende maatregelen; 3. Dit onderzoek in het voorjaar van 2013 aan de raad te presenteren. 15

16 23 april Motie toekomst wijk- en dorpen beleid van PvdA en CDA met 29 stemmen voor en 5 tegen. Tegen: VVD De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 23 april 2012, behandelende het punt Koers op het maatschappelijk vastgoed, Overwegende dat : 1. Er in 2012 een evaluatie van het wijk- en dorpsgericht werken plaats vindt, 2. Door de samenvoeging met een deel van de gemeente Boarnsterhim, er in dorpen deel zullen gaan uitmaken van de gemeente Leeuwarden, 3. Deze dorpen ook meegenomen moeten worden in het dorpenbeleid van de gemeente Leeuwarden, 4. Het huidige dorpenprogramma in 2014 beëindigd wordt, 5. Het ISV beleid dat voor 6 Leeuwarder wijken van kracht is in 2015 beëindigd wordt, waardoor deze wijken weer onderdeel gaan uitmaken van het reguliere wijken en dorpenbeleid, 6. Er zich maatschappelijke ontwikkelingen voordoen die er toe leiden dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de inzet van de vrijwilligers in de dorpen en de wijken, 7. Er een maatschappelijke trend is om zorg en welzijn steeds dichterbij de mensen te organiseren, van centraal naar decentraal, 8. De huidige wijkverenigingen en wijkpanels steeds meer vragen hebben over hun toekomst en de ondersteuning die zij van de gemeente nodig hebben. 9. De financiële middelen van de gemeente afnemen en er dus ook nadrukkelijker gekeken moet worden naar andere vormen van facilitering door de gemeente. Verzoekt het college: 1. Om samen met de Leeuwarder wijken en dorpen te onderzoeken op welke wijze een toekomstbestendig wijken en dorpenbeleid tot stand kan komen, 2. Uiterlijk in het voorjaar van 2013, ruim voor het richtinggevend debat over de kaderbrief 2014 een ontwerp van een nieuw wijken- en dorpenbeleid aan de raad voor te leggen. 3. De volgende uitgangspunten mee te nemen: - De mogelijkheid om wijkverenigingen en wijkpanels meer te laten samenwerken en mogelijk samen te voegen. Daarover in overleg te treden met de wijkpanels en de wijkverenigingen. - Maatwerk in de wijken moet in principe zijn. Niet per definitie één structuur van wijkgericht werken opleggen. - De mogelijkheid om zelf inkomsten te verwerven door de wijken, dient door de gemeente positief benaderd te worden. 16

17 - Indien nodig regelgeving aan te passen. - Duidelijke voorstellen te formuleren over de toekomstige gemeentelijke ondersteuning van de wijken en de dorpen. De gemeentelijke dienst goed in te richten op de toekomstige aanpak in wijken en dorpen, daarbij uitgaan van een heldere en integrale vraaggerichte benadering - Heldere financiële kaders formuleren. 17

18 20 februari Motie Herijking beleid minderjarige asielzoekers van PALGroenLinks, PvdA, CDA, CU, D66, SP, VL met 26 stemmen voor en 6 tegen. Tegen: FNP, VVD. NLP onthoudt zich van stemming De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 20 februari 2012, behandelende Oproep Herijking beleid minderjarige asielzoekers etc. ; Overwegende dat: - In het huidige beleid voor minderjarige asielzoekers kinderen en jongeren vaak jarenlang verblijven in Nederland; - Als gevolg hiervan zij hun leven hebben opgebouwd in Nederland en bezig zijn met hun toekomst hier; - Deze kinderen en jongeren vaak langer bij een gastgezin of instelling verblijven dan zij ooit bij hun echte ouders zijn geweest; - Deze kinderen en jongeren in Nederland zijn geworteld en geen kennis (meer) hebben van hun cultuur, de taal en hun familie in het land van herkomst; - De aandacht nu vooral uitgaat naar individuele gevallen, terwijl er een structurele oplossing voor de hele groep moet komen; Verzoekt het college: - Om bij de minister voor Immigratie en Asiel aan te dringen op een spoedige herijking van het huidige beleid ten aanzien van jonge, reeds ingeburgerde asielzoekers, conform het initiatief wetsvoorstel wortelingswet, waarbij de reeds in Nederland verblijvende groep kinderen en jongeren wordt meegenomen; 18

19 20 februari Motie voorrang rotondes VVD, D66 Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen. Voor: VVD, D66 De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 20 februari 2012 behandelende de evaluatie voorrangswijzigingen rotondes, Overwegende dat: Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een rotonde zonder fietsersvoorrang veiliger is voor fietsers; De doorstroming voor autoverkeer in Leeuwarden is verslechterd sinds fietsers voorrang hebben: De slechte doorstroming tot negatieve milieueffecten leidt; De voorrang voor fietsers heeft geleid tot meer sluipverkeer; In de voorliggende evaluatie geen cijfers zijn opgenomen over de vertraging en veiligheid voor hulpdiensten, beroepschauffeurs en buschauffeurs; Het onduidelijk is of door de maatregel ook daadwerkelijk het gebruik van de fiets is gestimuleerd; Draagt het College op: 1. De voorrang terug te draaien en niet in te voeren voor de rotondes op de oostelijke rondweg. 19

20 30 januari Motie uitstel reconstructie Europaplein D66, VL, FNP, NLP Verworpen Verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen. Voor: D66, NLP, FNP, VL De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 januari 2012, behandelende de reconstructie Europaplein. overwegende dat: De effecten van de aanleg van de Haak om Leeuwarden, Noordwest Tangent en Westelijke Invalsweg op de verkeersdruk op het Europaplein onduidelijk zijn; het goed is eerst de resultaten van de aanleg van de Haak om Leeuwarden, Noord West Tangent en Westelijke Invalsweg op de verkeersdruk Europaplein af te wachten, alvorens tot eventuele reconstructie Europaplein over te gaan; Bedrijven in Leeuwarden e.o. in toenemende mate conform het principe het nieuwe werken gaan werken waardoor verkeersdrukte in de spits zal afnemen; Bewoners van Europaplein en omliggende wijken van mening zijn dat het terug brengen van het aantal op- en afritten op het plein grote nadelen zal hebben voor ontsluiting en bereikbaarheid van de omliggende wijken; dat dit voor omliggende bedrijven tot aanzienlijke planschade zal leiden; De legitimatie om het Europaplein nu te reconstrueren ontbreekt. Verzoekt het college de plannen voor de eventuele reconstructie Europaplein uit te stellen totdat de Haak om Leeuwarden, Noord West Tangent en Westelijke Invalsweg gereed zijn en de werkelijke verkeerseffecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 20

21 30 januari Motie voldoende huurwoningen voor de laagste prijscategorie CU, PvdA, SP, PGL, NLP, VL met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Tegen: CDA, VVD. Motie wordt meegenomen in beleid De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 30 januari 2012, behandelende agendapunt 12: Het concept-leeuwarder Bestek, samenwerkingsafspraken tussen Elkien, WoonFriesland en de gemeente Leeuwarden voor de periode 2012 t/m 2016, Overwegende dat: er in concept een goed en ambitieus pakket afspraken is gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties; daar ook de afspraak onder valt dat de woningcorporaties de kwaliteit van het goedkope huurwoningen willen verbeteren door zo n 100 tot 150 per jaar te transformeren, zodat de huren weliswaar zullen stijgen, maar de energielasten zullen dalen en daarmee de totale woonlasten te naaste bij gelijk zullen blijven; een en ander tot gevolg zal (kunnen) hebben dat er omstreeks het jaar 2025 zo n 2000 woningen van de lage huurcategorie (< 550/mnd) zullen verhuizen naar de hogere huurcategorie (tussen 550 en 650/mnd); er ondanks de daling van energielasten toch zorgen blijven bestaan of er op termijn wel voldoende aantallen sociale huurwoningen onder de huur van 550,-/mnd. beschikbaar blijven; er, in het licht van de landelijke en lokale bezuinigingen en het oplopen van de werkloosheid, gerede twijfel is of de doelgroep, die is aangewezen is op voornoemde categorie huurwoningen, in de jaren tot 2025 met 2000 huishoudens zal afnemen; deze zorg tevens wordt gedeeld door de huurdersverenigingen; deze primaire doelgroep aangewezen is op sociale huurwoningen (met huursubsidie) en niet kunnen kiezen voor een koopwoning of duurdere huurwoning; er nu al lange wachtlijsten en -tijden zijn ontstaan voor woningen voor deze doelgroep; deze doelgroep de allereerste is waarvoor überhaupt huurwoningen nodig zijn en deze doelgroep ook voor de woningcorporaties de primaire zorg zou moeten zijn; op dit onderdeel de prestatieafspraken voor verbetering vatbaar zijn, Roept het college daarom op: om bij de gesprekken met de woningcorporaties van concept naar definitieve samenwerkingsafspraken de garantie in te bouwen dat bij de transformatie van huurwoningen naar een hogere kwaliteit en huurcategorie, de totale woonlasten ten naaste bij gelijk zullen blijven, zodat deze bereikbaar blijven voor de primaire doelgroep inclusief huursubsidie; 21

22 om er voor te zorgen dat er ten alle tijden voldoende aanbod in de laagste categorie beschikbaar blijft en zodoende de samenwerkingsafspraken hierop aan te scherpen. 22

23 30 januari Motie Cultuureducatie PvdA, CDA, PGL met 21 stemmen voor en 15 tegen. Voor: PvdA, CDA, PGL. De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 januari 2012, behandelende de omvorming cultuureducatie, Overwegende dat: er een nieuwe netwerkorganisatie opgebouwd gaat worden voor 1 juli 2012, bestaande uit een samenwerkingsverband van culturele instellingen in de regio en particulieren; het College in april een tussenstand terugkoppelt richting de raad m.b.t. de stand van zaken tot oprichting van de nieuwe netwerkorganisatie; het College voor 1 juli een samenwerkingsovereenkomst heeft opgesteld met betrokken partijen; in die samenwerkingsovereenkomst concrete afspraken staan over o.a. het aanbod van de instellingen en het borgen van de doorgaande leerlijn; het wenselijk is dat bij voorkeur al voor 1 juli een cursusgids/digitaal platform beschikbaar komt zodat cursisten en geïnteresseerden weten wat het aanbod is en waar ze dit kunnen vinden vanaf 1 september 2012; het Centrum voor de Kunsten Parnas na 1 september 2012 geen lessen meer aan zal bieden; er kennis en expertise aanwezig is binnen Parnas die gebruikt dient te worden om de nieuwe netwerkorganisatie vorm te geven; het noodzakelijk is om deze kennis en expertise te borgen; het daarom van belang is dat de (oud) medewerkers van Parnas op een goede manier worden begeleid naar nieuw werk; de gemeente hierin, gezien de langjarige relatie, een rol moet spelen. Verzoekt het college: 1. voor 1 juli 2012 een ondertekende samenwerkingsovereenkomst, zoals benoemd in de overwegingen, voor te leggen aan de raad; 2. er op dat zelfde moment - of eerder - zichtbaar resultaat moet zijn van die samenwerkingsovereenkomst, bestaande uit in ieder geval een cursusgids/digitaal platform voor het seizoen ; 3. bij de opbouw van de organisatie gebruik te maken van de aanwezige kennis en expertise van de betrokken instellingen en Centrum voor de kunsten Parnas; 4. zich in te spannen om samen met Parnas zorg te dragen voor begeleiding naar nieuw werk voor de (oud) medewerkers. 23

24 30 januari Motie openbare sportplekken D66, SP, PGL, CU, PvdA, VL Aangehouden tot 23 mei De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 januari 2012 behandelende het agendapunt Beleidsnota Samen werken aan sport en bewegen in de gemeente Leeuwarden: Sport- en beweegbeleid ; Overwegende dat; - Steeds meer mensen individuele sporten beoefenen zoals wandelen en joggen, - Het belangrijk is om mensen in beweging te krijgen, - Het een taak van de gemeente is om voor jong en oud laagdrempelige en toegankelijke faciliteiten aan te bieden (zoals geformuleerd in de beleidsnota van het college en in het Olympisch plan 2028), - Er weinig vrij toegankelijke beweegvoorzieningen zijn in Leeuwarden, - De huidige beweegactiviteiten weliswaar bijdragen aan de breedtesport doelstellingen maar in de kern geen duurzaam en faciliterend karakter hebben, - Er bij het onderdeel integraal beleid van de nota geen beoogde resultaten zijn opgenomen; Draagt het college op; - In elk jaar van de looptijd van de nota (2012 t/m 2016) een vrij toegankelijke beweegvoorziening te realiseren; - Hierbij in ieder geval één volwaardige openbare sportplek te realiseren; - Hierbij zo mogelijk de samenwerking te zoeken met andere publieke instellingen (bijv. instellingen voor senioren) en private partners (sportscholen, zorgverzekeraars), - De financiering integraal en afhankelijk van de plaats, omvang en karakter te zoeken; - Hiervoor een plan van aanpak op te stellen en deze ter informatie aan de raad te sturen; - De raad ten minste voor eind 2013 te rapporteren over de voortgang; 24

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 23 APRIL 2012 1 120423 MOTIE MOTIE TOEKOMST WIJK- EM DORPEN BELEID - PVDA, CDA 23 APRIL 2012 120423 MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED - CDA, PVDA 23 APRIL 2012 120423 MOTIE HET DUURZAME WIJKGEBOUW,

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Effect indicator Aantal activiteiten totaal

Effect indicator Aantal activiteiten totaal Kunst, Cultuur en Innovatie Specifieke inhoud van ingetrokken motie Stelt de raad voor te besluiten het college van burgemeester en wethouders op te roepen om meer ambitie te tonen in het bijzonder op

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 11 april 2013 Agendapuntnummer : VI, punt 4 Besluitnummer : 841 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Scala nieuwe

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen'

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen' Raadsvergadering: 04 juli 2017 Registratienummer: Naam: Willem Loupattij (VVD) Datum: 19 juni 2017 Fractie: VVD Telefoonnummer: 06-39569138 Initiatiefvoorstel aan de Raad Onderwerp Hoofdopgave Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015 De heer J. Spoelstra Lytse Wei 20 9289 LB DROGEHAM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.M.A. van Sonsbeek Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen

Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Subsidieaanvraag in het kader van het leefbaarheidsbudget Gemeente Geldermalsen Meteren, 15 januari 2014 Inleiding Coöperatieve vereniging 11duurzaam heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor duurzaamheid

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN DE BILT I.O.

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN DE BILT I.O. ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN DE BILT I.O. College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt t.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 13 juli 2017 Onderwerp:

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 94 VERSLAG

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Uitgangspunten toekomstig organisatiemodel Aan de gemeenteraad zullen de uitgangspunten voor een toekomstig organisatiemodel voor kunst en cultuureducatie

Nadere informatie

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen 1. Inleiding Waarom deze nota? Voor de begroting van 2008 zou er zekerheid moeten zijn over de toekomstige financiering van de FHLO en het Team Wonen. Die is er niet,

Nadere informatie

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie.

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie. Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen of bevoegdheden waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel 147 Gemeentewet; 2. Algemene

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0111 incl erratum 15 november 2011 Rv. nr.: 11.0111 B en W-besluit d.d.: 4-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0979 Naam programma: Cultuur, sport en recreatie Onderwerp: Wijziging Subsidieverordening

Nadere informatie

OPROEP. Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om uur CONCEPT-AGEN DA

OPROEP. Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om uur CONCEPT-AGEN DA gemeente WW w Oosterhout llllllil III IIMIII MIMI Bl.0160328 OPROEP Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om 19.30 uur Oosterhout,

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 386279

Aanhangsel nr. 386279 Aanhangsel nr. 386279 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015 BIS OPHaarlem Ouderen Partij Haarlem PVDA Motie De effecten van de Meicirculaire De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015 in verband met de behandeling van de Kadernota

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Meer Met Minder Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Partijen: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordigd door minister J.W.E. Spies,

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk 2016 Registratienummer: 00537810 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 29 april 2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser

Nadere informatie

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam!

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Lex van Drooge &! Marijke Shahsavari-Jansen! Zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 2013! 1 Ouderen in de Buurt! Ouderen

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg WouÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 13. 05- Ol Datum inboeken Openbaar nee Internet naar RAAD nee OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016 Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 1. Opening en vaststelling De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. agenda 2. Nota financieel risicomanagement Amendement (aangenomen) VVD over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar Memo Onderzoeksvragen verkenningsstudie per fractie Zaaknummer : Aan : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar PvdA-GL: - Wat zijn op

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie