Jaarverslag Duurzame veranderingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Duurzame veranderingen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006

2 Inhoud Thema: 4 Verslag van de directie 5 De grondstoffenmarkt in Interview met de heer C. Stans 22 Preadvies van de raad van commissarissen 24 Kerngegevens 25 Financieel verslag 2006 (verkorte jaarrekening) 26 Overige gegevens 31 Cefetra Jaarverslag 2006

3 Meer dan één type verbruiker Tot voor enkele jaren waren de voedsel- en veevoedersector bijna exclusief afnemer van agrarische grondstoffen. Aan die situatie is een eind gekomen; ook de energiemaatschappijen en brandstofproducenten oefenen een groeiende vraag uit naar agrarische grondstoffen. Voor de prijsvorming heeft dit onvermijdelijk gevolgen.

4 Verslag van de directie 4 In de afgelopen jaren heeft de wereldmarkt voor agra- 5 rische grondstoffen een heel ander aanzien gekregen. Zo oefenen landen als China en India een nog steeds Cefetra kijkt terug op een jaar met bijzonder veel ingezet als grondstof voor veevoeders, maar ook als dynamiek. De energiesector oefent een groeien- biomassa worden benut voor de opwekking van elektri- groeiende vraag uit. Daarnaast maakt de energiesector de en zeer krachtige vraag uit naar plantaardige citeit. meer en meer gebruik van de grondstoffen die voorheen Meer dan één type verbruiker. grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen. Bovendien heeft de snelle economische groei Tegelijkertijd oefenden China en India opnieuw een grotere vraag naar agrarische grondstoffen uit. China van China en India opnieuw grote invloed op manifesteert zich bovendien als lange termijn investeer- bijna uitsluitend aan de voedsel- en veevoedersector onder meer de vrachtenmarkt en de markt voor der in gebieden waar dit land denkt de grondstofvoor- veevoedergrondstoffen. De internationale voe- ziening voor de langere termijn zeker te kunnen stellen. werden afgezet. De situatie leidt er bovendien toe dat dingsmiddelen- en veevoederbedrijven krijgen op Zo investeert China grote sommen geld in het Afri- de grondstoffenmarkten te maken met een steeds kaanse continent. hedge funds speculatieve posities innemen in de markt toenemende concurrentie vanuit de energiesector. Door het gevecht om de relatief schaarse grondstoffen Meer en meer worden de agrarische markten door zagen akkerbouwers wereldwijd hun inkomsten toe- voor agrarische grondstoffen. En per saldo is niet alleen Concurrentie om het areaal. de vraag gedreven. Als gevolg hiervan lopen de grondstofprijzen op, neemt het aantal variabelen nemen, veehouders daarentegen kregen te maken met oplopende prijzen van veevoeders. De producenten van sprake van een gevecht om de grondstoffen, maar ook in de prijsvorming toe en worden de markten veevoeders werden aan de inkoopkant van hun markt complexer. Om in de sterk groeiende vraag naar met meer concurrentie uit andere sectoren geconfron- om het areaal waarop de gewassen worden geproduceerd. agrarische grondstoffen te voorzien, zal de pro- teerd. ductie op een duurzame wijze moeten worden Bij dit alles komt nog een nieuwe eis: verhoogd. In deze hoogst competitieve omgeving Nieuwe dimensies, wijzigende grondstofstromen handhaafde de Cefetra groep de omzet op een Graanoverschotten worden steeds vaker gebruikt voor grondstoffen moeten duurzaam zijn geproduceerd. niveau van 12,7 miljoen ton, terwijl de winst na lokaal industrieel verbruik, waaronder in toenemende belastingen daalde naar 0,2 miljoen. mate de productie van biobrandstoffen. De internatio- Voor alle afnemers van agrarische grondstoffen geldt Mens, milieu, natuur en landschap. nale veevoedersector krijgt nadrukkelijk te maken met Het jaar 2006 werd gekenmerkt door sterk wijzigende deze nieuwe patronen in de grondstofstromen. Ook bin- dat de markt ingrijpend en blijvend is veranderd, omgevingsfactoren. De discussie rond de uitstoot van nen de EU zullen de grondstofstromen om deze redenen CO 2, de afhankelijkheid van politiek minder stabiele gaan wijzigen. aan transparantie heeft verloren en complexer is gewor- landen voor de levering van minerale olie en aardgas Door de sterk oplopende graanprijzen op de wereldmarkt en de omvang en de eindigheid van de wereldvoorraad is het belang van de interventie- en drempelprijzen dui- den. De illustraties in dit jaarverslag brengen deze fossiele brandstof brachten veel overheden ertoe de op- delijk afgenomen. De EU-graanprijzen liggen nagenoeg wekking van bio-energie en de productie van biobrand- op wereldniveau, met als gevolg ruimere mogelijkheden nieuwe markt in beeld. stoffen op de politieke agenda te plaatsen en nadruk- om graanstromen vanuit meerdere gebieden te origine- Analyseren, interpreteren en adviseren. kelijk te stimuleren. In de prijsontwikkeling van granen en oliezaden zijn de gevolgen hiervan zichtbaar gewor- ren. In Europa verwerkt een toenemend aantal bedrijven den. Bij de productie van bio-ethanol en biodiesel komen sterk groeiende hoeveelheden raap-, soja- en palmolie grote stromen bijproducten vrij. Deze kunnen worden voor de productie van biodiesel of de opwekking van

5 Verslag van de directie elektriciteit. Om aan deze stijgende vraag naar plantaar- strategische partnerships, zodat zij toegang krijgen tot Kwaliteit Cefetra streeft er naar om samen met ketenpartners te dige olie te voldoen, is Europa enerzijds van netto expor- kennis en informatie van de agrarische grondstoffen- In het voortdurende proces om de productkwaliteit te bewerkstelligen dat de verbouw en de productie van 6 teur van sojaolie nu importeur geworden, anderzijds is binnen de EU de productie van raapzaad de afgelopen jaren fors gestegen. Door een sterke uitbreiding van de markten. Ook deze afnemers wenst Cefetra, selectief, te bedienen om daarmede ook de eigen kennis te vergroten en de complementariteit in grondstofstromen waarborgen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, heeft Cefetra zich in 2006 laten certificeren voor GMPbinnenvaart. grondstoffen onder ecologisch en maatschappelijk verantwoorde omstandigheden plaatsvinden. Cefetra blijft zich de komende jaren dan ook richten op het selecteren 7 crushcapaciteit van raapzaad neemt de beschikbaarheid en risicomanagement te benutten. Cefetra was al in het bezit van de certificaten GMP-plus, van ketenpartners die deze aanpak onderschrijven en van raapolie sterk toe. Tevens wordt een toenemende hoeveelheid raapzaadschroot geproduceerd die voor- Supply chain manager GTP, GMP-zeevracht en QS-import. Inhoudelijk werden de controleprogramma s op ongewenste stoffen uitge- die samen met Cefetra de verantwoordelijkheid willen nemen om te komen tot een gezond evenwicht tussen alsnog grotendeels in veevoeders wordt verwerkt. Cefetra is de succesvolle supply chain manager van een breid en werd de controle op voedselveiligheid van people, planet en profit. Het uiteindelijk doel is te komen Doordat de bio-energiesector groot belang hecht aan aantal grondstofketens. Om in een steeds complexere op- en overslagbedrijven geïntensiveerd. Teneinde de tot het leveren van grondstoffen die in alle opzichten de calorische waarde van grondstoffen, in tegenstelling markt dat succes verder uit te bouwen, moet de onder- herkomst en de productieprocessen van producten ver- schoon zijn. tot de nutritionele waardebeoordeling in mengvoeders, zullen ook de aanwendingsmogelijkheden van de diverse neming focussen op veel uiteenlopende terreinen. Dat zijn de originatie van grondstoffen (kwaliteit, kwan- der te analyseren en nader te documenteren, bezocht Cefetra samen met afnemers producenten in Azië, Cefetra Feed Service grondstoffen gaan wijzigen titeit en prijs), de logistiek (transport, opslag, voorraad- Zuid-Amerika en Europa. In 2006 heeft Cefetra haar Cefetra Feed Service opereert steeds nadrukkelijker in Markten minder transparant Door de economische groei van China en India en de management), marketing, consultancy, de ontwikkeling van partnerships in een groeiend en divers netwerk, schaalgrootte en risicomanagement in de bestaande en aansprakelijkheidsverzekering geprolongeerd. Duurzaamheid nichemarkten. Deze vereisen specifieke kennis. Om deze reden nam Cefetra BV aan het eind van het verslagjaar de handel in bulkproducten over van Cefetra dynamische ontwikkelingen rond biobrandstoffen, nieuwe markten. Op deze wijze kan Cefetra de afnemers Cefetra besteedt niet alleen veel energie en tijd aan voed- Feed Service. Dit betreft raapzaadschilfers en raapzaad- hebben de markten aan transparantie verloren en zijn een identity-preserved, decommoditised product van selveiligheid en kwaliteitsborging, maar neemt ook ten schroot, sojaschroot en getoaste sojabonen, plantaardige deze complexer geworden. De groei van de vraag wordt hoge kwaliteit blijven aanbieden, een product waarmee aanzien van duurzaamheid nadrukkelijk haar verant- oliën, tarwegries en granen. vooralsnog aan de aanbodzijde van de markt onvoldoen- de afnemers in hun markt concurrentievoordelen kun- woordelijkheid. Deze aanpak vloeit voort uit het streven Naast de nicheproducten, zoals kalk, zout, fosfaten, de gecompenseerd. Daarnaast speelt ook de entree van nen realiseren. te komen tot een maximale integriteit van de supply zuren en hoogwaardig eiwit, blijft Cefetra Feed Service hedge funds in de grondstoffenmarkten nadrukkelijk een Onder invloed van de ontwikkelingen rond biobrand- chain en het waarborgen van duurzame omstandigheden bestendig sojaschroot en bestendig raapzaadschroot voor rol. Deze fondsen investeren grote sommen geld in de stoffen zullen grondstofstromen gaan wijzigen. Om deze waaronder de grondstofstromen tot stand komen. Pre-Mervo (onder de merknaam Mervobest) vermarkten. agrarische markten en nemen omvangrijke speculatieve reden analyseert Cefetra onder meer de aantrekkelijk- Een voorbeeld is de verantwoorde soja die Cefetra levert In de keten van producent tot klant zorgt Cefetra Feed posities in. Door al deze ontwikkelingen, samen met heid op lange termijn van een aantal productieregio s. aan mengvoederbedrijven die samenwerken met de Service als vanouds voor zaken als kwaliteit, marktinfor- veronderstelde klimaatveranderingen en extreme weers- Ook de logistiek verandert ingrijpend en Cefetra ziet het Nederlandse zuivelcoöperatie Campina. In het verslag- matie en logistieke afstemming. In het verslagjaar steeg omstandigheden, neemt de volatiliteit van de markten als een taak hierop een goed antwoord te formuleren. jaar werden de eerste partijen van deze in Brazilië gepro- de volumeomzet, inclusief het pakket bulkgrondstof- sterk toe. Producenten en eindverwerkers van grond- Verder onderzoekt Cefetra mogelijkheden om in een duceerde soja geleverd. fen, van ton naar ton. De financiële stoffen zien zich genoodzaakt hun prijsrisicomanage- omgeving met wijzigende grondstofstromen en logistieke ment te evalueren en zonodig aan te scherpen. modellen de infrastructuur en logistiek te versterken, Verdieping van de adviesfunctie zowel in de landen van origine als in de landen van bestemming. Doel hiervan is de keten te verkorten, 1. Ontwikkeling volume-omzet (x ton) Door de geschetste ontwikkelingen is het lastiger geworden om markten goed te analyseren en te interpreteren. deze nog efficiënter te besturen en risico s voor de afnemer te minimaliseren. De investering samen met ADM in De complexiteit vergt steeds meer specialistische ken- de Baltic Grain Terminal in de Poolse havenstad Gdynia nis en stelt nieuwe, zware eisen aan de adviesrol van Cefetra. De vraag vanuit de markt naar informatie en in 2005, en de gecontracteerde op- en overslagfaciliteiten in diverse havens in Engeland en Ierland zijn hiervan gespecialiseerd advies op hoog niveau groeit snel. Kwam deze vraag voorheen voornamelijk van bedrijven goede voorbeelden in de West-Europese veevoederindustrie, nu zijn met name ook bedrijven in de energiesector op zoek naar Aandeelhouders Overige verbruikers Overige mengvoerproducenten Handelsomzetten

6 Verslag van de directie resultaten waren goed. Vanaf 1 januari 2007 wordt het Samen met de moedermaatschappij in Rotterdam ont- uit te breiden, zowel in de originatie (import en export Financiële resultaten kwaliteitsbeleid voor alle ondernemingen binnen de wikkelde Cefetra Hungary alternatieve aanvoerroutes van granen) als in de distributie van onder meer geïm- De resultaten van Cefetra werden in 2006 negatief beïn- 8 Cefetra groep vanuit Cefetra Feed Service ondersteund en begeleid. Tevens heeft Cefetra Feed Service nadrukkelijk aandacht voor de nutritionele kenmerken van de om logistieke problemen op de Donau te vermijden. Zo werden granen per trein vervoerd naar Duitsland, Nederland en havens aan de Adriatische Zee. De logis- porteerd sojaschroot. De Baltic Grain Terminal, waarin Cefetra BV een belang van 50 procent heeft, is een belangrijk instrument om deze groei te faciliteren. Om ver- vloed door een veelheid aan factoren. Door een aantal specifieke marktomstandigheden ontstonden bij bepaalde producten forse, voor Cefetra ongunstige prijsmuta- 9 grondstoffen. tieke combinatiemogelijkheden en de afstemming tussen dere groei mogelijk te maken is het aantal medewerkers ties. Op de prijsstijgingen als gevolg van de toenemende Cefetra Ltd Cefetra Ltd heeft zich in 2006 verder ontwikkeld en invoer van sojameel en export van granen hebben geleid tot een duidelijke verbetering van de efficiëntie. In de tweede helft van het verslagjaar leverde Cefetra in het verslagjaar uitgebreid naar 13. Baltic Grain Terminal vraag naar grondstoffen vanuit de energiesector en de kleinere oogsten als gevolg van slechte weersomstandigheden werd adequaat geanticipeerd. De sterk fluctue- bouwt, met investeringen in logistieke faciliteiten en Hungary een groeiend volume granen en maïs aan Polen. Nadat Cefetra, middels Baltic Logistic Holding, met rende vrachtenmarkt, nieuwe logistieke combinaties uitbreiding van het aantal medewerkers, aan een sterke De verbreding van de activiteiten verschaft Cefetra ADM eind 2005 de Baltic Grain Terminal heeft verwor- naar diverse Europese havens en het daarop af te stem- toekomst. In Glasgow breidde Cefetra Ltd de opslag- Hungary een goede basis voor verdere groei, mede omdat ven, werd in 2006 veel aandacht besteed aan verbetering men voorraadbeheer waren complicerende factoren. faciliteiten uit; in Immingham, Southampton en Belfast nieuwe regio s van aanvoer worden aangeboord. van de efficiëntie in het algemeen en van logistieke pro- Bovendien speelde de moeilijke beschikbaarheid van werd geïnvesteerd in machines teneinde de efficiency en De omzet in sojaschroot nam toe en opnieuw bleek de cessen in het bijzonder. In dit kader vindt ook onderzoek binnenvaartschepen, zeker van de kleinere formaten, productiviteit van de op- en overslagfaciliteiten te ver- mogelijkheid om vrachten te combineren van grote plaats naar verdere uitbreiding van de op- en overslag- een rol. beteren. waarde te zijn. Het aantal medewerkers van de onder faciliteiten. Een laatste factor betreft de extreme weersomstandig- Op strategische plaatsen in het Verenigd Koninkrijk GMP-4 gecertificeerde onderneming groeide naar vijf, Ondanks tegenvallende Poolse graanexporten, het gevolg heden in Polen tijdens de oogst, waardoor circa 30 pro- en Ierland heeft Cefetra Ltd importfaciliteiten tot de financiële resultaten droegen positief bij aan het van een veel lagere Poolse graanoogst dan verwacht, was cent van de verwachte oogst verloren ging en een aantal zijn beschikking. Wekelijks wordt tussen en groepsresultaat. het totale overgeslagen volume ( ton) 2 procent leveranciers hun verplichtingen niet na wist te komen ton grondstoffen uitgeleverd en dagelijks worden 220 tot 350 trucks beladen. Cefetra Polska hoger dan in Dit kwam door een toegenomen import, hetgeen naast sojaschroot ook gedeeltelijk door Cefetra sloot 2006 af met een vrijwel gelijk gebleven volumeomzet van ton (zie grafiek 1). Bij deze Dankzij maatwerkleveringen en objectieve marktana- In het tweede volledige jaar na oprichting realiseerde geïmporteerde granen in het tweede deel van het jaar omzet werd een winst na vennootschapsbelasting gerea- lyses en op basis van het beproefde Cefetra-beleid (kwa- Cefetra Polska een omzetstijging van ruim 50 procent werd veroorzaakt. De Baltic Grain Terminal droeg in liseerd van 0,2 miljoen. liteit, voedselveiligheid, duurzaamheid, traceerbaarheid) creëert de onderneming waarde voor de klanten. en bereikte de onderneming een omzet van ton, verdeeld tussen granen en sojaschroot positief bij aan het resultaat van Cefetra. Risicobeleid Met deze aanpak, het uitgebreide netwerk en nieuwe De omzet in granen, die volgens prognose voornamelijk De voornaamste risico s waarmee de onderneming wordt mogelijkheden die zich aandienen zal Cefetra Ltd zijn zou bestaan uit exporten naar West- en Zuid-Europa, geconfronteerd betreffen het prijsrisico van grondstof- positie in de markt verder kunnen versterken. viel krapper uit door serieuze schade aan de Poolse fenposities, koersrisico van valutaposities, risico s op Cefetra Ltd droeg positief bij aan de groepsresultaten. graanoogst na droogte, gevolgd door hevige regenval posities met zakenpartners en liquiditeitsrisico. De gerealiseerde verkopen stegen met ruim 15 procent in de zomer. Hierdoor ontstond in Polen de behoefte aan naar 1,7 miljoen ton. importgranen, waarin Cefetra Polska actief heeft gepar- Cefetra Hungary ticipeerd. Als gevolg van de sterk tegenvallende graanopbreng- 2. Ontwikkeling $/ koers in 2005 en 2006 Cefetra Hungary Kft zag in 2006 de omzet aanzienlijk stijgen, tot een totaal van ton. Dit betreft hoofdzakelijk de aankoop en aanvoer van granen uit Hongarije sten werd Cefetra Polska geconfronteerd met een aantal leveranciers die hun leveringsverplichtingen niet zijn nagekomen. Dit heeft een negatieve invloed gehad op 1,3500 1,3000 voor export naar Noord-West-Europa. Cefetra Hungary bouwde daartoe het netwerk van leveranciers verder uit, tot op boerderijniveau. Ook werden in 2006 voor het de resultaatontwikkeling van de Poolse onderneming. De groeiende Poolse economie, de geografische ligging, het toenemend belang van de Baltische regio, de agra- 1,2500 1,2000 eerst, en met succes, granen betrokken uit de Hongaarse interventievoorraden. rische ontwikkelingen in de Oekraïne en een sterke positionering in de Poolse markt bieden Cefetra Polska goede mogelijkheden om de activiteiten verder succesvol 1,

7 Verslag van de directie Deze risico s zijn door de toenemende complexiteit van Structuur Vooruitzichten markten groter geworden. Dit maakt aanscherping van Op 1 januari 2007 waren de aandelen Cefetra als volgt Bij een toenemende complexiteit van de markten wordt 10 het bestaande risicobeleid noodzakelijk. Daarom worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld en bestaande maatregelen uitgediept. Een gehele organisatie moet alert verdeeld. In de stemrechtverhoudingen heeft geen van de aandeelhouders een absolute meerderheid. de handel meer en meer door kennis gedreven. De trends in de internationale markt zijn duidelijk en leiden tot beduidend meer volatiliteit. Het aantal varia- 11 zijn op voorkomende risico s. Binnen Cefetra wordt veel Coöperatie ForFarmers u.a. 50,2% belen is immers groter geworden. De bestaande en de aandacht besteed aan het bewustzijn van risico s en de Agrifirm B.V. 28,1% nieuwe afnemers, de vraag vanuit landen als China en beheersing ervan. Rijnvallei Holding B.V. 8,7% India, de invloeden vanuit de bio-energiesector, het toe- Rente-ontwikkelingen Coöperatie Arkervaart-Twente u.a. 5,4% Coöperatie De Valk Wekerom u.a. 3,1% treden van financiële beleggers in de commodity markten en de roep om duurzaamheid (economisch, sociaal De Amerikaanse FED heeft tot en met de zomer van Coöperatie Agruniek u.a. 2,1% en ecologisch) zijn stuk voor stuk factoren die de inter een reeks van 14 renteverhogingen doorgevoerd en CLV De Samenwerking u.a. 1,4% nationale grondstoffensector in enkele jaren een heel Hugo W. Stam, CEO heeft sindsdien de rente op 5,25 procent gehandhaafd, C.A. en V.V. Zuid-Oost-Salland u.a. 0,8% ander aanzien hebben gegeven. vanwege het vertragen van de Amerikaanse economische AVC De Eendracht u.a. 0,2% groei. De ECB heeft de rente in 5 stappen verhoogd tot 3,25 procent, vanwege het bovengemiddeld presteren Raad van commissarissen Voor Cefetra is het zaak het kompas hierop juist in te stellen. De ontwikkelingen brengen immers belangrijke van de Europese economie. In maart 2006 legde de heer W.J. van Schaik zijn functie uitdagingen en aantrekkelijke kansen met zich mee. Valuta-ontwikkelingen als voorzitter van de raad van commissarissen van Cefetra neer en trad hij terug uit deze raad. Tot zijn In 2007 zal Cefetra zich primair focussen op versterking van het supply chain-management en zich oriënteren op De Amerikaanse dollar verzwakte in 2006 ten opzichte opvolger werd benoemd de heer ir. F. Visser. Deze trad verbreding van de activiteiten. Cefetra onderzoekt daar- van de euro met circa 12 procent. De belangrijkste reden in 2005 toe tot de raad en vervulde in het verleden ver- om de mogelijkheden om haar positie in de logistieke daarvoor is de afkoelende Amerikaanse economie ten schillende internationale functies binnen de Kemira ketens te versterken. Doel hiervan is de keten te verkor- opzichte van een goed draaiende Europese economie. groep. Tot nieuw lid van de raad van commissarissen ten, deze nog efficiënter te besturen en risico s voor de Ook ten opzicht van de Aziatische valuta moest de werd de heer ir. M.A. Grift benoemd. Hij is algemeen afnemers te beperken. dollar prijsgeven. Doordat het relatieve renteverschil directeur van Coöperatie Rijnvallei en vervult de vacatu- Remco van Gelderen, CFO tussen de dollar en de euro verkleinde, werd de euro re die ontstond door het vertrek van de heer Van Schaik. Voor de ondernemingen binnen de groep is het zaak sterker. Grafiek 2 brengt de ontwikkeling van de Ameri- een groeiend aantal relaties, uit verschillende sectoren kaanse dollar ten opzichte van de euro in beeld. Op 1 januari 2007 was de raad als volgt samengesteld: en met uiteenlopende belangen, op maat te bedienen en tegelijkertijd de omzet op te voeren. In 2007 wordt daar- Interne organisatie Ir. F. Visser (voorzitter) om extra tijd en geld in kennisontwikkeling gestoken. In 2006 groeide het aantal medewerkers naar 105. Ir. M.A. Grift De ontwikkelingen in biobrandstoffen en energie geven Onder meer in Engeland en Polen leidden groeiende Ir. A. Loman de mogelijkheid om verdere volumegroei te realiseren. omzetten en positieve verwachtingen inzake toekomstige B.J. Ruumpol RA Belangrijke investeringen worden op dit moment niet omzet tot uitbreiding van het aantal medewerkers. A.M. Schurink voorzien. De financiering van de onderneming zal Ook werd een aantal medewerkers aangenomen om Ir. J. Schuttert naar de huidige inzichten binnen de reeds beschikbare verloop uit hoofde van pensionering op te vangen, kredietlijnen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast logistieke activiteiten in te vullen en in te spelen op verwachten wij in 2007, om eerder genoemde redenen, de steeds complexere omgeving. een verdere uitbreiding van het personeelsbestand, onder Kees Stans, lid Per 1 januari 2007 is de heer Van Gelderen benoemd tot meer in de kernactiviteit logistiek. CFO in verband met de aanstaande pensionering van de heer Stans. Rotterdam, 9 maart 2007

8 Concurrentie om het areaal Doordat de vraag naar agrarische grondstoffen stijgt, moeten de afnemers ook om het in principe begrensde productieareaal met elkaar concurreren. Daarbij concurreren ook gewassen met elkaar en vindt bovendien conversie plaats: land dat voor veehouderij werd gebruikt, wordt in gebruik genomen voor de productie van plantaardige grondstoffen.

9 De grondstoffenmarkt De grondstoffenmarkt in 2006 Granen 12,8 miljard bushels nodig (325 miljoen ton) om de totale vraag naar maïs (inclusief export) te kunnen dekken. Voor de oogst van 2006 werd het graanareaal in de EU-25 ingekrompen van 51 naar 50 miljoen hectare. In 2006 bedroeg de Amerikaanse maïsoogst 10,5 miljard De totale graanoogst in de EU-25 bedroeg in 2005 nog bushels (267 miljoen ton). 256,4 miljoen ton. Maar als gevolg van ongekende Dit alles tezamen resulteerde binnen de EU in de tweede droogte in de maanden juni en juli, gevolgd door een helft van het jaar in een aanzienlijke stijging van de zeer natte oogstperiode, bleef de graanoogst in de EU graanprijzen. In grafiek 3 is de ontwikkeling van de EU in 2006 beperkt tot 242,6 miljoen ton. Daarenboven tarwe- en maïsprijzen in kaart gebracht. werd Australië getroffen door een verschroeiende hitte. De Amerikaanse tarweoogst was door droogte ongeveer De tarweprijzen op de Matif termijnmarkt lagen in het 8 miljoen ton kleiner uitgevallen en ook in de landen begin van het jaar op 115, maar liepen gestaag op naar rond de Zwarte Zee vielen de oogsten door zware vorst een niveau van 145. De prijzen van gerst lagen substantieel onder die van tarwe; dit leidde tot een verhou- in januari en februari tegen. Daarnaast verschenen Brazilië en India als niet verwachte kopers op de wereldtarwemarkt. Ook de beperkte beschikbaarheid van rogge en triticale dingsgewijs grote incorporatie van gerst in mengvoeders. Tevens leidden de ontwikkelingen rond biobrandstoffen speelde hierbij een rol. en de sterk stijgende behoefte aan maïs voor de productie van ethanol tot sterk stijgende maïsprijzen op de nemende mate een beroep moest worden gedaan op de De EU-balans voor maïs was krap, waardoor er in toe- wereldmarkt. Hongaarse interventievoorraden. De verwachte stijging van het ethanolverbruik van maïs Het seizoen 2006/07 werd gekenmerkt door sterk dalende interventievoorraden. Van de 14 miljoen ton die per in de Verenigde Staten leidt tot een enorme verbruiksstijging van maïs. Er is in 2007 een maïsoogst van 1 juli vorig jaar nog aanwezig was, zal aan het einde van dit seizoen nog hooguit 30 procent over zijn, waarvan het grootste deel zal bestaan uit maïs in Hongarije. Met ingang van 2007 zijn Bulgarije en Roemenië toegetreden tot de EU. Het totale graanareaal bedroeg in deze landen 6,2 miljoen hectare in 2006, vergeleken met 7 miljoen hectare in De vooruitzichten voor 2007 wijzen op een totaal graanareaal in de EU-27 van 57,2 miljoen hectare, vergeleken met 56,3 miljoen hectare in Met een gemiddelde opbrengst kan de totale graanoogst in 2007 dan ongeveer 285 miljoen ton opleveren. Oliezadencomplex Sojabonen/sojaschroot In het begin van 2006 had de markt een vaste ondertoon, mede als gevolg van vermeende droogte in Zuid- Amerika. Nadat het weer en de oogsten bleken mee te vallen, was in de loop van januari een correctie zichtbaar op de CBOT van ongeveer 60 dollarcent naar $ 5,65 per bushel. In het tweede kwartaal steeg de markt tot en met medio mei onder invloed van een dreigende weermarkt in de VS. Vanuit Zuid-Amerika kwam er nagenoeg geen oogstdruk. In Argentinië is de crushcapaciteit en de opslagcapaciteit bij de boer behoorlijk toegenomen. Daarnaast was er een goede exportvraag naar bonen. In Brazilië is de prijshoudende markt mede te verklaren door de sterke lokale valuta (Real), waardoor er bij de boeren weinig verkoopdruk bestond. Een echte weermarkt in Noord-Amerika bleef achterwege waardoor de bonenprijzen in september een diepte- 15 punt bereikten op $ 5,30 per bushel. Vanaf september begon in de Verenigde Staten het gevecht om areaal tussen bonen en maïs, met name gedreven door de vraag naar bio-ethanol. Het innemen van grootschalige longposities door de fondsen heeft de maïsprijzen enorm opgedreven. Bonen werden gedwongen de maïsprijzen te volgen teneinde niet te veel areaal te verliezen. De prijzen bereikten eind november een niveau van $ 7,00 per bushel. In grafiek 4 is de prijsontwikkeling van sojabonen weergegeven en in grafiek 5 de prijsontwikkeling van Argentijns sojaschroot. In Zuid-Amerika heeft deze prijsontwikkeling geleid tot een uitbreiding van het areaal en een, naar verwachting, groeiend aanbod van granen en oliezaden. Sinds 2001/02 ontwikkelden de Noord-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse sojabonenoogsten zich als volgt (x ton): Seizoen Verenigde Staten Zuid- Amerika Totaal 2001/ / / / Prijsontwikkeling van EU maïs en tarwe (in per ton) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Maïs Tarwe Prijsontwikkeling sojabonen op Chicago Board of Trade (in $ per bushel) 7,30 6,80 6,30 5,80 5,30 4, Prijsontwikkeling Argentijns hipro sojaschroot (in $ per ton) 270,00 260,00 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,

10 De grondstoffenmarkt Raapschroot De teelt van raapzaad binnen de EU is in een stroom- 16 versnelling gekomen onder invloed van de zich snel ontwikkelende biodieselindustrie, waarvoor raapolie de basisgrondstof is. Vanaf 2003 ontwikkelt de teelt van raapzaad in de EU zich als volgt (x hectare): Jaar Areaal Het raapzaadareaal in de EU-landen groeide in 2006 met 7 procent. Door matige weersomstandigheden waren de opbrengsten echter niet optimaal; de markt moest genoegen nemen met 15,5 miljoen ton. Vooral Frankrijk en Polen kenden tegenvallende oogsten. Voor 2007 wordt opnieuw een areaalgroei van gemiddeld 7 procent voorzien. De crushcapaciteit groeide in 2006 naar 16 miljoen ton. Door de relatief hoge raapzaadprijzen en een lagere dan verwachte vraag naar raapolie, lagen de crushmarges weliswaar op een acceptabel niveau, maar ver onder de marges van Voor 2007 wordt een verdere substantiële uitbreiding van de crushcapaciteit verwacht. De extra crushcapaciteit wordt gebouwd met het oog op de verwachte groei van de vraag naar raapolie voor aanwending als biobrandstof. Veranderingen in de verplichte bijmenging van raapolie in biodiesel, raapzaadimporten uit landen als Canada en veel andere factoren zullen uiteindelijk de ontwikkeling van de raapmeelprijzen gaan bepalen. Als de opbrengsten goed zijn en de crushcapaciteit volledig kan worden benut, komt waarschijnlijk twee miljoen ton extra raapmeel op de EU-markt beschikbaar, dat vooralsnog via opname in de mengvoederproductie moet worden afgezet. Het teruglopende aanbod van maïsglutenvoermeel en de concurrerende prijsstelling ten opzichte van andere eiwitbronnen heeft geleid tot hogere opnamepercentages in mengvoeders. In 2006 lagen de raapmeelprijzen tussen 90 en 140 per ton. Zonnepitschroot Deze grondstof is ook in 2006/07 overwegend krap geweest. De verwerking door de oliefabrieken in de EU ligt vanaf 2004/05 tussen 4 en 4,1 miljoen ton. Ondanks de grotere oogsten in Rusland en Oekraïne, is de import in de EU nauwelijks gestegen of zelfs gedaald. Dit heeft te maken met de grotere lokale verwerking van het zaad in de producerende landen. Wel kan er meer schroot uit Rusland en Oekraïne worden geïmporteerd, maar dit wordt weer tenietgedaan door een dalende export uit Argentinië als gevolg van een belangrijk groter eigen verbruik in dat land. Graanvervangers De krapte aan rundveevoedergrondstoffen hield ook in 2006/07 aan. Deze situatie werd versterkt door het vrijwel ontbreken van concurrerende voergranen, zoals rogge en triticale. De sterk opgelopen graanprijzen waren hiervan de directe oorzaak. De markt moest dus rond zien te komen met de traditionele grondstoffen. Tapioca De tapioca-import door de EU bleef ook in 2006 minimaal. In het gehele kalenderjaar exporteerde Thailand ton tapioca naar de EU, vergeleken met ton in het kalenderjaar De vooruitzichten voor 2007 wijzen op een belangrijke toename van de import. Verwacht wordt een import van circa 1 miljoen ton, dit als gevolg van de historisch hoge graanprijzen binnen de EU en de grotere tapiocaoogst in Thailand. Bietenpulp Als gevolg van het EU-suikerbeleid vindt er de laatste jaren een belangrijke inkrimping van het bietenareaal plaats, met als gevolg een dalende suikerbietenoogst. Ook dit jaar zal het suikerbietenareaal verder krimpen. De prijzen van bietenpulp bewogen zich tussen 90 en 135 per ton geleverd Nederland. Citruspulp Het aanbod van citruspulp handhaaft zich ook in 2006/07 op een laag niveau. Vanaf 2003/04 ontwikkelde het aanbod zich als volgt (x ton): Seizoen De prijzen liepen gedurende het jaar geleidelijk op van $ 115 tot $ 175 per ton cif Rotterdam, met name als gevolg van de geleidelijk stijgende graanprijzen. De graanprijsstijging stimuleert ook de lokale vraag in zowel Brazilië als de VS. Voor de prijsbewegingen van citruspulp zie grafiek 6. Sojahullen Het aanbod van (Argentijnse) sojahullen vertoont een stijgende tendens. Dit heeft te maken met de belangrijke toename van de crush en de verschuiving naar de productie van hipro sojaschroot. Argentinië exporteert de sojahullen voornamelijk naar de EU. Sinds 2001 ontwikkelde de EU-import van Argentijnse sojahullen zich als volgt (x ton): Brazilië Verenigde Staten Totaal 2003/ / / / * Raming Palmpitschilfers De export van palmpitschilfers vanuit Maleisië groeide van 2,029 miljoen ton in 2005 tot 2,123 miljoen ton in 2006, vanuit Indonesië van 1,639 miljoen ton in 2005 tot 1,852 miljoen ton. Van dit gecombineerde volume wordt circa 2,9 miljoen ton naar de EU verscheept. Naast de vraag vanuit de mengvoedersector is met name het gebruik van palmpitschilfers als biomassa in de energiesector sterk gestegen. In toenemende mate wordt ook geëxporteerd naar landen in Azië en naar Nieuw-Zeeland. De prijzen lieten een zeer sterke opwaartse beweging zien. Daar waar in de eerste helft van het jaar de prijzen nog rond $ 85 cif Rotterdam lagen, bereikten deze aan het eind van het jaar een niveau van $ 140 als gevolg van hogere vrachttarieven en een krap aanbod in Maleisië en Indonesië. Voor de prijsbeweging van palmpitschilfers zie grafiek Prijsontwikkeling citruspulp en palmpitschilfers (in $ per ton) 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 50,00 Jaar Import * Citrus Palm

11 De grondstoffenmarkt Tarwegries Hoewel de EU in 2006 tarwe exporteerde, was er geen hoger dan in de eerste helft ($ tegen $ per dag, eindigend op $ ). Voor de prijsbewegingen Prijsontwikkeling minerale olie De olieprijzen ontwikkelden zich grillig in 2006, waar- Meer dan één type verbruiker. 18 sprake van grote exporten van tarwegries. Importerende landen betrekken de tarwe van de EU, Rusland, Oekraïne of de Verenigde Staten en hebben van zeevracht zie grafiek 7. De aanhoudend sterke groei in de vraag naar scheeps- bij gedurende het eerste deel van 2006 een stijging van ruim 30 procent werd genoteerd in lijn met de stijgingen in Het hoogtepunt werd bereikt in de maand juli 19 de afgelopen jaren zelf geïnvesteerd in verwerkingsca- ruimte, met name uitgeoefend door de Chinese staal- op grond van onder meer onrust en instabiliteit in het paciteit. industrie, was voor velen een verrassing, gezien de Midden-Oosten en andere olieproducerende landen en De nieuwe, grote ethanolfabrieken zijn een uitdaging enorme toename van het aantal nieuw gebouwde boten berichten van de Amerikaanse overheid over dalende voor tarwegries in de toekomst. Hun restproducten en de verwachting dat dit tot dalende prijzen zou leiden. oliereserves. Vanaf de zomer daalden de olieprijzen (zoals tarwegluten en distillers) komen in toenemende mate beschikbaar voor de mengvoederindustrie en zul- De verdere groei van de Chinese staalindustrie leidde tot een belangrijk grotere vraag naar vrachtruimte vanuit echter weer significant, om terug te komen op niveaus die in het laatste kwartaal van 2005 werden genoteerd, Concurrentie om het areaal. len tarwegries meer en meer gaan beconcurreren. China naar andere landen in Azië, de Verenigde Staten circa $ 55 per barrel. Redenen voor de daling waren de en Europa. verminderde spanningen in het Midden-Oosten en het Maïsglutenvoermeel Ook vanuit de kolensector steeg de vraag naar vracht- uitblijven van grote wervelstormen in Midden-Amerika. De EU-importen van Amerikaans maïsglutenvoermeel ruimte. Problemen met kerncentrales in Japan, de sterke dalen sterk, enerzijds veroorzaakt door problemen bij groei van de vraag in India en lage hydro-niveaus in Prijsontwikkeling productportfolio de import vanwege een door de EU niet goedgekeurd Europa en China zijn factoren die de vraag naar vracht- In grafiek 8 is de ontwikkeling van de prijsindex van GMO-maïsras, anderzijds vanwege de hoge maïsprijzen ruimte voor kolen opdreven. de door Cefetra op basis van cif condities verkochte in de Verenigde Staten, waardoor maïsglutenvoermeel aldaar een goedkoop alternatief is. Het lokale verbruik In de granensector was de groei minder spectaculair. Niettemin nam de volatiliteit in de vrachtenmarkt toe. productportfolio weergegeven. Hierbij zijn de prijzen meegenomen in de basisvaluta waarin producten worden Mens, milieu, natuur en landschap. in de VS vertoont derhalve een stijgende trend, waardoor Exportproblemen in de Zwarte Zee, een aanzienlijk verhandeld. de export (ondanks een grotere productie) daalt. kleinere tarweoogst in Australië en een grillig aankoopbeleid van de Chinese soja-industrie liggen hieraan ten grondslag. De vrachtenmarkt Met een Chinese staalindustrie die opnieuw sterk van De vrachtenmarkt werd in 2006 opnieuw gekenmerkt start gaat en een groei van het aanbod in schepen ziet door een grote volatiliteit en historisch gezien hoge het ernaar uit dat 2007 een jaar wordt met veel volatili- tarieven. Zo was de gemiddelde huurprijs voor een teit. panamax in de tweede helft van het jaar 70 procent Analyseren, interpreteren en adviseren. 7. Prijsontwikkeling zeevrachten 2005/2006 (in $ per dag) Panamax Supermax Ontwikkeling van cif prijsindex over 2005 en 2006 (basis: 1 januari 2003 = 100)

12 Mens, milieu, natuur en landschap Kwaliteit en voedselveiligheid zijn al vele jaren hoogst belangrijke eisen in de markt voor agrarische grondstoffen. Een duurzame productie is daar bij gekomen: de grondstoffen moeten zijn geproduceerd met oog voor de belangen van mens, milieu, natuur en landschap. Een maximaal integere keten moet leiden tot grondstoffen die in alle opzichten schoon zijn.

13 Interview 22 Jaar in jaar uit duurzaam denken 23 De handel in agrarische grondstoffen en de logistiek zijn bij uitstek terreinen waar het aankomt op vertrouwen tussen mensen. Dat betoogt Kees Stans. De man die vanaf de oprichting van Cefetra de financiën bestuurde, neemt dit voorjaar afscheid van Cefetra. Weten wat je aan elkaar hebt, dat is waar het in de agrarische supply chain om draait. Het is een plek waar het bij uitstek aankomt op werken met mensen. wijze dat het naar méér smaakt en er langdurige verbintenissen ontstaan. Zodat partijen jaar na jaar weten wat zij aan elkaar hebben. De benadering van Cefetra de partners staan centraal heeft de onderneming veel groei gebracht, in zowel volume als kwaliteit. Het is geen denken in winst, maar in continuïteit. Het is duurzaam denken. Wij hebben dat van jaar op jaar consequent volgehouden en iedereen, inclusief wijzelf, vaart daar wel bij. gende omstandigheden de markt staat immers nooit stil zijn taaiere doelstellingen, stukken lastiger te verwezenlijken. In onze organisatie zijn dat leerprocessen geweest, waarin managers en medewerkers elkaar de tijd en de ruimte moesten gunnen. Ook daarin spelen relaties een hoofdrol, ook daarin is de kwaliteit, de duurzaamheid van de relatie van het grootste belang. Spijt van deze inspanningen hebben wij nooit gehad. Want binnen Cefetra constateert Kees Stans nu een hecht commitment naar leveranciers en afnemers en Een geoliede organisatie Niettemin weet het Cefetra-management dat ook een geoliede organisatie van tijd van tijd onderhoud behoeft. De toegevoegde waarde vraagt voortdurend aandacht, hij moet op peil blijven. Vroeger ging het alleen om de afgesproken volumes en om tijdig leveren. Nu draait het om veel meer zaken, zoals om de kwaliteit en de voedingswaarde van de grondstoffen, om voedselveiligheid, om kennis van de markten en adviezen en om duurzaamheid in de productie en de handel. Alles heeft aan- Een lerende organisatie dat betaalt zich uit: De relaties zijn goed en we leveren dacht nodig, de aandacht voor de ene factor mag nooit Voor Kees Stans lijdt het geen twijfel: het is vertrouwen Kees Stans zag Cefetra uitgroeien tot een veelzijdige veel toegevoegde waarde. Als de omstandigheden sterk ten koste gaan van een andere factor. waar het in goede, zakelijke relaties om draait en dat specialist die bijzonder goed de weg weet in de com- veranderen, zullen wij niet snel in gevaar komen. Wie werkt in hectische markten, mag het vermogen tot vertrouwen kan alleen in duurzame relaties ontstaan en plexe, wereldwijde agrarische grondstoffenhandel. Wij hebben hele goede papieren. Ik durf te stellen dat bezinning niet missen, besluit Kees Stans. Het verleden groeien. Ooit begon Cefetra als een organisatie die de Het groeipad was niet bepaald eenvoudig. Het vergroten een klant die bij Cefetra ver- is er om van te leren, zegt hij. De waan van de dag moet vraag naar grondstoffen bundelde. Naarmate markten van kennis is goed beschouwd de makkelijkste doelstel- trekt, elders vroeg of laat je doorzien en vervolgens links laten liggen. Als je dat en de handel complexer werden en steeds meer kennis ling. Dat kan met boeken, opleidingen en bijeenkomsten. onze toegevoegde waar- niet doet, zul je nooit aan een stevige strategie voor de vereisten, bouwde Cefetra voor veel relaties de functie Maar het denken sterker op de supply chain richten en de zal missen. lange termijn toekomen. van supply chain manager op. Vanaf dat moment het omvormen van de eigen organisatie in steeds wijzi- werden aan beide kanten van de keten de relatie en wederzijds vertrouwen steeds belangrijker. Als je naar de turbulentie van nu kijkt, komt het nog sterker aan op goede relaties. De relaties die wij nu hebben, zijn over het algemeen langdurig van aard. Ze doorstaan zogezegd de tand des tijds. De optimale functie De betrekkingen zijn, aldus Kees Stans, gebaseerd op een model van samenwerken waarin de toegevoegde waarde centraal staat. Onze partners aan beide zijden van de keten weten dat wij allereerst voor hen in de weer zijn. Onze centrale doelstelling is niet maximalisatie van onze winst, maar het optimaliseren van onze functie. Dat zien wij als de kerntaak van een supply chain manager: twee partners bij elkaar brengen, op een dusdanige

14 Preadvies Kerngegevens Preadvies van de raad van commissarissen Hierbij bieden wij u de verkorte jaarrekening van Cefetra 24 over 2006 aan, zoals deze door de directie is opgesteld en aan de raad van commissarissen is voorgelegd. De raad van commissarissen heeft de jaarrekening over 2006 beoordeeld en stelt de algemene vergadering voor deze vast te stellen en de directie en raad van commissarissen décharge te verlenen voor het gevoerde beleid, respectievelijk het gehouden toezicht. Het gerealiseerde resultaat na belasting van 0,2 miljoen is ten opzichte van voorgaande jaren teleurstellend. Desondanks heeft de raad van commissarissen er vertrouwen in dat Cefetra in staat zal zijn om zich succesvol aan te passen aan de duurzame wereldwijde veranderingen, waaraan in het jaarverslag uitvoerig aandacht is besteed. Wij zijn de directie en de medewerkers van Cefetra erkentelijk voor hun enthousiaste inzet in het verslagjaar Omzet (x ton) Omzet (x 1.000) Bedrijfsresultaat (x 1.000) Resultaat na belasting (x 1.000) Resultaat in procenten van het gemiddeld eigen vermogen 0,3 15,1 19,2 22,7 30,8 Balanstotaal (x 1.000) Rotterdam, 9 maart 2007 Namens de raad van commissarissen, Ir. F. Visser, voorzitter Solvabiliteit (in procenten; garantievermogen/totaalvermogen) Orderportefeuille ultimo boekjaar (x ton) Verwacht resultaat op onafgewerkte verplichtingen (na vpb. x 1.000) 28,4 33,0 47,0 40,3 34, ** ** 654 -/ * Bruto marge per ton (x 1) 1,17 1,69 1,84 1,78 1,61 Kosten per ton (x 1) 0,84 0,84 0,81 0,72 0,60 Aantal medewerkers (fte) * Dit verlies is verwerkt in het resultaat van het boekjaar. ** Betreft deelnemingen.

15 Financieel verslag Geconsolideerde winst- en verliesrekening (X 1.000) Geconsolideerde balans vòòr verwerking resultaatbestemming (X 1.000) Netto omzet Overige bedrijfsopbrengsten Vaste activa Activa 31 december december Vlottende activa Voorraden handelsgoederen Bedrijfslasten Kosten handelsgoederen Vorderingen Handelsdebiteuren Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Overige vorderingen en overlopende activa Passiva Bedrijfsresultaat Eigen vermogen Financiële baten en lasten -/ / Voorzieningen Bedrijfsrisico s Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vòòr belasting Vennootschapsbelasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/ / / Kortlopende schulden Kredietinstellingen Handelscrediteuren Omzetbelasting Resultaat deelnemingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting Overige schulden en overlopende passiva

16 Analyseren, interpreteren en adviseren Voor Cefetra brengen de nieuwe marktomstandigheden een verdieping van de adviesfunctie met zich mee. Het is voor afnemers immers steeds lastiger om markten goed te analyseren en juist te interpreteren. De vraag van de verschillende afnemers naar gespecialiseerd advies van hoog niveau groeit de laatste jaren dan ook zeer snel.

17 Financieel verslag Overige gegevens Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling waarde, of (indien van toepassing) lagere realisatiewaarde. De passiva worden opgenomen tegen de nomi- Statutaire winstbestemming Volgens artikel 19 van de voor het jaar 2006 van toepas- Oordeel Wij zijn van oordeel dat de verkorte jaarrekening op In de geconsolideerde cijfers zijn de cijfers van nale waarde. Onder de overige passiva wordt tevens sing zijnde statuten staat de winst ter beschikking van alle van materieel belang zijnde aspecten in overeen- Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V., Cefetra Ltd., opgenomen het saldo van verliezen (indien van toepas- de algemene vergadering van aandeelhouders. stemming is met de jaarrekening waaraan deze is ont- 30 Cefetra Hungary Kft, Cefetra Polska Sp. z o.o. en Baltic Logistic Holding B.V. verwerkt. sing) op nog niet afgewikkelde contracten inzake aan- en verkopen van grondstoffen en daarmee samenhangende valutatermijntransacties. Dit bedrag wordt berekend op Voorstel tot bestemming van het resultaat Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt leend. Voor het inzicht dat vereist is voor een verant- 31 woorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toerei- Vreemde valuta basis van het verschil tussen contractprijzen en markt- voorgesteld de nettowinst over 2006 ad toe te kend inzicht in de reikwijdte van onze controle dient de Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend prijzen per balansdatum. voegen aan de algemene reserve. verkorte jaarrekening te worden gelezen in samenhang tegen de valutakoers per balansdatum, dan wel de ter- met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, mijnkoers op balansdatum voor zover het vorderingen Resultaten Accountantsverklaring alsmede met de door ons daarbij op 9 maart 2007 ver- of schulden op termijn zijn. In de winst- en verliesreke- Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waar- Opdracht strekte goedkeurende accountantsverklaring. ning zijn omzet, kosten en resultaat omgerekend in op ze betrekking hebben. De netto omzet betreft de op- Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen verkorte euro s tegen de dan geldende transactiekoers, dan wel de brengst van geleverde goederen en diensten, exclusief jaarrekening over 2006 van Cefetra B.V. te Rotterdam Den Haag, 9 maart 2007 indekkingskoers voorzover de transacties zijn ingedekt. omzetbelasting. Resultaten uit hoofde van wash-outs gecontroleerd. De verkorte jaarrekening is ontleend Koersverschillen bij omrekening van de waardering van en circles worden voor wat betreft de verkooptrans- aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2006 van Ernst & Young Accountants namens deze deelnemingen worden ten laste of ten gunste van het actie onder de netto omzet en voor wat betreft de Cefetra B.V. Bij die jaarrekening hebben wij op 9 maart eigen vermogen gebracht. inkooptransactie onder de kosten van handelsgoederen 2007 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. w.g. drs. U. Tjeerdsma RA verantwoord. De kosten worden bepaald met inachtne- De verkorte jaarrekening is opgesteld onder verantwoor- Vaste activa ming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van delijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrij- waardering en toegerekend aan het verslagjaar, waarop onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring gingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. De afschrijvingen zijn lineair en worden bepaald op het jaar, waarin de goederen zijn geleverd en verliezen basis van de geschatte levensduur. worden in aanmerking genomen in het jaar, waarin deze Werkzaamheden Deelnemingen waarop vanuit de vennootschap invloed voorzienbaar zijn. Indien ingenomen posities leiden tot Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd ongewenste risico s, dan zullen voor deze posities tegen- algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot con- tegen het aandeel in de netto vermogenswaarde, bepaald posities (hedges) ingenomen worden, om de risico s af te troleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze volgens grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. dekken. In het geval hiervan sprake is, kunnen samen- controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat hangende en tegenovergestelde resultaten in verschil- een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Voorraden lende boekjaren gerealiseerd worden. De resultaten van verkorte jaarrekening geen onjuistheden van materieel De voorraden zijn gewaardeerd op kostprijs of lagere beide transacties worden echter gesaldeerd verantwoord belang bevat. Een controle omvat onder meer een onder- marktwaarde. Voor eventuele incourante voorraden wor- in het jaar waarin de hedge is afgesloten. In het geval het zoek door middel van deelwaarnemingen van informatie den voorzieningen getroffen. Lopende contractposities saldo een verlies betreft, wordt het verlies in aanmerking ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in en de daarmee samenhangende valutatermijntransacties genomen in het jaar waarin dit voorzienbaar is. Positieve de verkorte jaarrekening. Tevens omvat een controle een worden niet in de voorraden opgenomen. resultaten, welke in een volgend boekjaar worden gere- beoordeling van de grondslagen voor financiële verslag- aliseerd, worden alleen in aanmerking genomen voor- geving die bij het opmaken van de verkorte jaarrekening Voorzieningen zover er voldoende zekerheid bestaat omtrent de realisa- zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het Onder de voorzieningen zijn opgenomen verplichtingen tie van deze resultaten. bestuur van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, als- en risico s verbonden aan de bedrijfsuitoefening, waar- mede een evaluatie van het algehele beeld van de verkorte van de omvang niet nauwkeurig is vast te stellen. Belasting jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een De voorzieningen hebben betrekking op kwaliteitsrisi- De belasting wordt berekend op basis van het verant- deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. co s waaronder aansprakelijkheidsstellingen ter zake. woorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare Overige activa en passiva kosten. De overige activa worden opgenomen tegen nominale

18 Colofon Uitgave: Cefetra BV Boompjes 40, Postbus 113, 3000 AC Rotterdam 32 Telefoon , Telefax Internet Tekst: Jos Bezemer, De Lier Illustraties: Rick Slinger, Den Haag Vormgeving: B.V. Cambrouse, Schiedam Druk: B.V. Drukkerij De Eendracht, Schiedam

19

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken

PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken Inhoudsopgave JAARREKENING 2014... 2 TOELICHTING OP DE JAARREKENING... 3 OVERIGE GEGEVENS... 4 Pagina 1 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER N.V.

KEMPEN BEWAARDER N.V. KEMPEN BEWAARDER N.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2006 Kempen Bewaarder N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Een wereldmarkt in beweging

Jaarverslag 2004. Een wereldmarkt in beweging Jaarverslag 2004 Cefetra Jaarverslag 2004 Inhoud Thema: 3 Verslag van de directie 5 De grondstoffenmarkt 13 Preadvies 17 Kerngegevens 19 Financieel verslag (Verkorte jaarrekening) 20 Overige gegevens 24

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Verslag - Opdracht - Algemeen - Fiscale positie Jaarstukken - Jaarverslag van de directie - Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 - Winst- en verliesrekening over 2015 - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie