ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid WST Nr 3 18/05/15 Project A21 : Mobile Health. 1. De semantiek : waarover praten we wel (en niet)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST Nr 3 18/05/15 Project A21 : Mobile Health. 1. De semantiek : waarover praten we wel (en niet)"

Transcriptie

1 ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid WST Nr 3 18/05/15 Project A21 : Mobile Health 1. De semantiek: waarover praten we wel (en niet) 2. Algemene Doelstellingen van het nieuwe Actiepunt 21 Mobile Health 3. Labelling, Certificatie 4. Voorstel van Actiepunten (schets) 5. Context: Culturele obstakels en Specifieke Technische Aandachtspunten 6. Nuttige links 7. De Bredere Context: Wijzigende Zorgmodellen en Belangrijke Succesfactoren 1. De semantiek : waarover praten we wel (en niet) Mobile Health (mhealth ) of Telemedicine ( Telegeneeskunde ) is een container term waaronder (minstens) drie verschillende types van toepassingen vallen: 1. Telediagnose : onderzoek op afstand, met het oog op diagnose door de arts. 2. Telemonitoring : werken met meetresultaten die patiënten zelf genereren. 3. Teleconsultatie : een virtueel huisbezoek of overleg tussen zorgverstrekkers. We zullen het in de eerste plaats hebben over Telemonitoring. (NB: bij de apparaten in dergelijke toepassingen onderscheidt men: 'carriables' (kleine, persoonlijke apparaatjes); 'wearables' (in kledij of op het lichaam); 'insidables' (in het lichaam opgenomen). NB: Buiten scope van WTS 3 Onderwerpen die mogelijk ter tafel komen, maar waarover we in de WST3 niet willen discussiëren (maar waarvan sommigen mogelijk in andere actiepunten kunnen worden meegenomen): verantwoordelijkheid: wie is verantwoordelijk voor welke gegevens terugbetaling / opname in nomenclatuur welke instantie(s) gaat/gaan de criteria certifiëren relatie informed consent vs. mhealth business model voor Apps (zie Digital Health Valley) We beperken de discussie niet tot artsen en ziekenhuizen, maar wellness en lifestyle Apps zijn buiten scope. 2. Algemene Doelstellingen van dit nieuwe Actiepunt 21 Mobile Health? In een technologisch enorm snel evoluerende omgeving en met een zeer beperkte impact (ten opzichte van soms wereldwijde spelers) en beperkte middelen, willen we gericht inzetten op het gebruik van toepassingen die echt toegevoegde waarde opleveren. Toegevoegde waarde betekent dat een toepassing als nuttig wordt erkend door patiënten en zorgverstrekkers omdat: 1. de toepassing beoogt een significant betere zorg aan eenzelfde total cost, of hetzelfde zorgniveau aan een significant lagere kost; 2. de toepassing is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, zodat ze vanzelf motiveert tot gebruik met het oog op betere zorg en betere gezondheid; We willen daartoe een systeemkader definiëren (conform met het Europese recht) waarbinnen we als Belgische overheid die toegevoegde waarde helpen te realiseren (en dat in een dynamisch en allicht snel evoluerend perspectief).

2 Algemene SMART doelstellingen van de sessie (visie Kabinet Sociale Zaken en Volksgezondheid): Certificatie regels gedefinieerd tegen 31/12/2015 Certificatie testen operationeel ten laatste tegen 31/12/2016 Qua informatisering graad en uptake up van ICT bij patiënten en zorgverstrekkers in België staan we allicht vandaag nog niet ver genoeg om internationaal een trekkersrol te spelen. We moeten ons dus laten inspireren door goede buitenlandse voorbeelden bij het opstellen van de Actiepunten. Opmerking: Het probleem is meer dan Apps en toestellen. We willen dat telemonitoring een nuttige tool zou worden waarmee we de patiënt nauw betrekken bij het zelf opvolgen van zijn toestand en de zorgverstrekkers goesting doen krijgen om ermee te werken (omdat het hun werk makkelijker maakt). We moeten dus opletten dat we niet vast rijden in technische of technologische discussies. Het gaat in de eerste plaats over het implementeren van een totaal nieuwe cultuur, waarbij patient empowerment en samenwerking centraal zullen staan. Samen met de leveranciers moeten patiënten groeperingen en koepels van zorgverstrekkers in deze materie denken in termen van netwerksamenwerking, in het bijzonder voor het bepalen van een gezamenlijk platform. Vervolgens moeten we ook aandacht besteden aan het veranderen van de hele zorgcultuur, richting Patient Empowerment. Technologie is in deze een middel, geen doel op zich. 3. Labelling, Certificatie Spreken we van Certifiëren, (Kwaliteits)Labelling, Keurmerk toekennen, Erkennen, Accrediteren? Voor het certifiëren van Apps en Telegeneeskundeapplicaties moeten regels voorzien worden met betrekking tot: 1. interoperabiliteit (semantisch integratie met patient records EMD / EPD) 2. privacy en security (bv. gegevens in de cloud opslaan is ok, maar dan wel geëncrypteerd en/of geanonimiseerd) 3. gebruikte medical devices zijn Europees gelabeled en zijn geijkt 4. evidence based / wetenschappelijke onderbouwing Daarnaast zijn er nog twee aspecten die bijzondere aandacht zullen vragen en die moeten worden toegevoegd aan het domein Standaarden : 5. Toepassingen zullen afgesproken standaarden moeten gebruiken en toegang moeten krijgen tot gestandaardiseerde data opslagplatformen waar de patiënt niet alleen veilig en overzichtelijk zijn eigen 'dashboard' kan maken, maar waar hij ook zijn zorgteam toegang kan geven; 6. Hierbij moeten de nodige gebruiksvriendelijke interfaces worden voorzien die in plaats van een zee van cijfers en registraties meteen een overzicht en een helder beeld geven van de gezondheidstoestand van de patiënt. Een aanbieder van Telegeneeskunde en/of Apps dient aan te tonen dat hij voldoet aan deze criteria door succesvol een aantal testen te doorlopen (certificatie tegen betaling). Mogelijke terugbetaling van het gebruik van Apps of Telegeneeskunde veronderstelt dat minstens aan de bovenstaande criteria zal moeten worden voldaan.

3 4. Voorstel van Actiepunten (schets) A. Een keuze maken en zich conformeren naar nationale en internationale standaarden voor wat betreft de dataverbindingen tussen de devices en de platformen. Opleggen van minimale normen voor het beveiligen van deze verbindingen. (Hiervoor bestaan internationale standaarden die trouwens door heel wat leveranciers van zulke devices reeds worden geïmplementeerd). (zie bvb. PCHA Personal Connected Health Alliance). B. Opstellen van regels en Standaarden voor het gebruik van beveiligde toegangen tot de platformen waarop deze gegevens verzameld worden en minimale technische maatregelen voor het beveiligen van de toegang door derden, op basis van de bestaande Belgische principes en de regels van de Belgische Privacywetgeving (cfr. het principe van de SSO, alsook het gebruik van authentieke bronnen van erkende zorgverstrekkers, bestaande therapeutische relaties, de algemene informed consent van de patiënt ). C. Regels en standaarden voor encryptie van de medische gegevens bij opslag op mobiele devices en platformen waarop deze gegevens gestockeerd zijn. D. Regels en Standaarden betreffende interoperabiliteit met bestaande systemen om gegevens te delen met andere zorgverleners in het kader van de continuïteit van de zorg. Rappel: Points d Action non retenus de la Table Ronde ehealth en 2012 En 2012, deux propositions de point d action n ont pas été retenus lors du choix des priorités. Mais ils restent d actualité: U : TELECONSULTATION (TIMING : 2013 / RESPONSABLE : INAMI) L INAMI en collaboration avec les autres institutions concernées effectuera au cours de l année 2013 une étude de faisabilité portant sur les deux fonctionnalités de téléconsultation clés que sont la téléconsultation en vue de la repreciption de médicaments et le second avis médical et définira les spécifications techniques, fonctionnelles et organisationnelles ainsi que les adaptations réglementaires et légales nécessaires à leur mise en place. (Mesurer: Rapport de faisabilité sur la mise en place structurelle de ces deux fonctions disponible). U : TÉLÉMÉDECINE ET SOINS INTÉGRÉS (TIMING : 2014 / RESPONSABILITÉS : TOUS) Les différentes autorités concernées s engagent sur les actions suivantes : a. EHealth: Établir pour juin 2014 un cadre de standardisation de référence pour les outils de telemonitoring et leur communication avec le dossier patient électronique basé sur les initiatives internationales en cours (ex : IHE/Continua Health Alliance) b. Établir au plus tard en juin 2014 un cadre de référence définissant les types de programmes (Indications médicales, critères d inclusion, infrastructure nécessaire, acteurs et structures concernées) potentiellement concernés par ce type d approche (Mutualités, SPF SP, INAMI, Régions et Communautés). c. Établir un cadre de validation scientifique des programmes pilotes développés et proposer une méthode de financement (forfaitaire au moins partiellement) de ces programmes au moins sur une base temporaire. (INAMI) Évaluer la pertinence de ce type d approche pour des approches en matière de prévention et de revalidation où le patient joue un rôle central. (Mesurer: Cadre de standardisation publié par le plateforme EHealth cadre de référence public publié).

4 5. Context: culturele obstakels en specifieke technische aandachtspunten 5.a. Culturele obstakels Iedereen kan toepassingen aanbieden in België (voor internet bestaan er geen grenzen). De markt explodeert (internationaal 1000 nieuwe Apps per week) en is dus niet evident regelbaar. Gegevens worden vaak in de cloud of in private databases met eigen structuur opgeslagen. (Ze kunnen potentieel verkocht worden). Steeds meer worden ook smartphones en tablets ingeschakeld, wat beveiliging en technische standaardisatie niet makkelijker maakt. De perceptie en houding van patiënten en zorgverstrekkers kan als volgt worden samengevat: Positief Negatief + Eerdere detectie van problemen Onrust + Startsignalen die leiden naar verder onderzoek Meer werk voor de huisarts + Minder consulten, dus minder ziektekosten Meer consulten, dus meer ziektekosten + Patiëntvriendelijk Zelfmeetapparaten zijn niet geijkt De aanpak moet dus breder zijn dan alleen Apps of toestellen labelen. Het doel moet zijn dat telemonitoring een nuttige tool wordt waarmee we de patiënt nauw betrekken bij het zelf opvolgen van zijn toestand en de zorgverstrekkers goesting doen krijgen om ermee te werken (omdat het hun werk makkelijker maakt). 5.b. Specifieke aandachtspunten bij gebruik van Smartphones & Tablet Computers In het geval men smartphones of tablet computers gebruikt om ofwel gegevens te capteren of te raadplegen zijn er een aantal veiligheidsrisico s die men in rekening moet brengen bij de introductie van mhealth in de zorgprocessen. Verlies van het toestel: Omwille van het feit dat het om kleine, draagbare en vaak gewilde toestellen gaat loopt men een grotere kans op verlies of diefstal van het toestel zelf. Stockage: In het algemeen kan men aannemen dat minstens een deel van de verzamelde of geraadpleegde medische gegevens al dan niet tijdelijk op het device (de smartphone of de tabletcomputer) worden opgeslagen. Dit gebeurt vaak uit gemakzucht / performantie redenen of om bv. de benodigde volumes aan data die mobiel verzonden worden te beperken. Authenticatie: de toegang tot gegevens die zich op een mobiel device bevinden is meestal niet beveiligd met een sterk paswoord of bijvoorbeeld biometrische gegevens. Patronen en pincodes zijn de meest populaire manieren om (enkel de initiële toegang tot het device) te beveiligen. De gegevens zelf zijn in het algemeen niet beveiligd. Encryptie: De meeste gegevens op smartphones en Tablets worden niet geëncrypteerd opgeslagen. De medische gegevens die zich op het device bevinden kunnen dus gelezen worden door iedereen die zich toegang tot het toestel weet te verschaffen. Bovendien moet een gebruiker om bepaalde andere Apps te kunnen gebruiken (op hetzelfde toestel) toegang geven tot de gegevens die zich op het toestel bevinden (en vaak gaat het dan om alle gegevens en toegangen tot het Internet) waarbij hij alle controle opgeeft over

5 wat er met die gegevens gebeurt (in de achtergrond, en zonder dat hij zich daarvan bewust is). In het geval van medische gegevens is dit een ernstig risico Smartphones en Tablets gebruiken vanwege hun mobiliteit vaak publieke of onbeveiligde WiFi netwerken, wat het risico vergroot dat gegevens bij het transfereren van device naar bv. een telemonitoring platform kunnen worden onderschept, tenzij men een aantal basisveiligheidsmaatregelen in acht neemt (Secure FTP, VPN) Dezelfde risico s bestaan voor een deel ook voor proprietaire devices die door de leverancier aan de klant ter beschikking worden gesteld om bv. de bloeddruk, gewicht of therapietrouw op te volgen in het kader van chronische ziekten. 5.c. Veiligheid bij Dataverbindingen tussen devices en platformen Veel telemonitoring devices communiceren via WiFi, USB of Bluetooth met PC s of docking stations bij de patiënt thuis. Deze verbindingen zijn vaak niet of onvoldoende beveiligd. Nadien worden de gegevens doorgestuurd naar een proprietair platform waar deze worden verwerkt. Ook deze verbindingen zijn vaak onvoldoende beveiligd (en gaan bv. via FTP gewoon over het Internet). 5.d. Beveiliging van de toegangen tot de platformen waarop deze gegevens verzameld worden Veel telemonitoring / telehealth platformen zijn nauwelijks of onvoldoende beveiligd wat betreft de toegang voor gebruikers (zowel patiënten als zorgverleners) : Platformen zijn heel vaak toegankelijk via een gewone web applicatie die enkel beveiligd is door een username en paswoord. Er wordt vaak geen gebruik gemaakt van sterke authenticatie. Het is niet duidelijk of er bij het toekennen van deze toegangen voldoende rekening wordt gehouden met de beroepsbekwaamheid van de gebruikers. 5.e. Doel van de gegevensverzameling In het algemeen hebben de bestaande telemonitoring systemen niet als doel om de verzamelde gegevens te delen met zorgverleners die niet bij het systeem zijn aangesloten (lees: die bereid zijn hiervoor te betalen). Nochtans kan de verzamelde informatie essentieel zijn in de opvolging van de patiënt door andere hulpverleners (we spreken hier dan uiteraard niet over de ruwe data die door de devices aan het systeem wordt aangeleverd maar wel over de hieruit afgeleide informatie) Bovendien worden de verzamelde gegevens vaak ook gebruikt voor secundaire doelen zoals studies. 5.f. Privacy Bij telemonitoring/telehealth platformen werkt men vaak met specifieke overeenkomsten die worden afgesloten met patiënten en de artsen/zorgverleners die toegang krijgen tot deze gegevens wanneer men aansluit bij dergelijke dienst. Of deze platformen een machtiging van het Sectoraal comité Sociale Zekerheid en Gezondheid dienen te vragen voor de verschillende gegevensuitwisselingen die ze organiseren moet uiteraard worden nagegaan per systeem. Vaak worden de verzamelde gegevens immers niet allen gebruikt in het kader van de zorg voor de patiënt maar ook nog aangeboden voor studies en wetenschappelijk onderzoek (aan derden).

6 Er mag worden verondersteld dat een aantal van deze systemen bewust onder de radar blijven en noch een aangifte hebben gedaan bij de Privacy Commissie, noch beschikken over de nodige machtigingen van het Sectoraal comité Sociale Zekerheid en Gezondheid voor het communiceren en delen van deze gegevens. 5.g. Interoperabiliteit Wil men mhealth succesvol integreren in de zorgprocessen is het essentieel zijn dat al deze systemen (zowel de Apps op de smartphone van de patiënt als het telemonitoring systeem dat ter beschikking wordt gesteld aan de patiënt) de mogelijkheid bieden om de verzamelde gegevens op een gestructureerde manier te communiceren met andere zorgverleners. Hiervoor is de keyfactor de de interoperabiliteit met het EPD/EMD van de huisarts of het ziekenhuis (of van zorgverleners in het algemeen) 6. Nuttige links:

7 7. De Brede Context: Wijzigende Zorgmodellen en Belangrijke Succesfactoren 1. Omslag van het Zorgmodel Het acute zorgmodel, dat vandaag de basis is van de gezondheidszorg, staat haaks op de optimale aanpak van chronische aandoeningen: te weinig preventie en te weinig accent op gezonde levenswijzen. En vooral: in het huidige zorgmodel ziet men de patiënt slechts wanneer er iets mis loopt (en het dus in feite te laat is) of gewoon omdat het tijd is, in plaats van wanneer de patiënt het nodig heeft. De patiënt moet gewoontegetrouw om de x maanden terugkomen, op controle, vaak alleen om even een voorschrift te komen halen of wanneer zijn medicatie voorraad op is. Het is gewoon efficiënter om de patiënt een gezondheidsdoelstelling te geven, hem/haar een instrument te geven waarmee hij/zij zelf relevante meetwaarden kan opvolgen en er voor te zorgen dat hij langs komt wanneer het voor hem of haar nodig is: wanneer er een probleem dreigt te ontstaan, maar voor het te laat is. 2. GPS en Het Rode Lampje op het Dashboard In de wagen doen we het goed: in je GPS stop je een doel en je krijgt regelmatig aanwijzingen om de weg te vervolgen. DE GPS helpt ook wanneer je van het juiste pad afwijkt. En op je dashboard gaat een lampje branden wanneer er iets fout begint te lopen ( oliestand te laag ; drukverlies op een band ). Het lampje brandt al voor het echt fout loopt, bv. voor je motor verbrandt of je het decor in gaat. Chronische patiënten moeten dus therapeutische doelstellingen krijgen en een meetinstrument dat hen helpt op goede weg daar naartoe te blijven. En wijken de waarden teveel af, dan moet ook bij hen (maar liefst ook bij hun arts of apotheker) een lampje op hun dashboard gaan branden. Dat is het geschikte moment voor een contact met hun zorgteam. (Beschouw het als de dienst na verkoop, zoals in andere sectoren courant is). 3. De Patiënt aan het Stuur Patiënten worden mondiger en willen steeds meer zelf hun gezondheid optimaliseren. Media en internet maken informatie toegankelijker en uitwisselbaar voor een groeiende groep zelfredzame patiënten (van alle leeftijden!). Ze hebben toegang tot alle mogelijke informatiebronnen, een brede waaier van medische apparatuur voor zelftests, App s en hulpstukjes voor hun smartphone. Allemaal vrij online te koop. Die tendens hoeft zorgverstrekkers niet af te schrikken. Ze moeten eerder leren om mee te surfen op de golf van patiënten die nauwer betrokken kunnen worden bij hun zorg. Selftesting en telemonitoring zijn immers sterke wapens om in eerste instantie de patiënt gewoon nauwer te betrekken bij zijn eigen gezondheid en zorg (door zijn toestand voor hem zichtbaar te maken). Het feit dat de patiënt iets meet en resultaten ziet, is een belangrijke eerste stap in de motivatie. In tweede instantie heeft telemonitoring tot doel betere therapeutische resultaten te boeken bij langdurige aandoeningen, omdat de patiënt doorheen de tijd zijn toestand leert opvolgen en bijsturen (of om tijdig hulp in te roepen, voor het te laat is). Zorgverstrekkers zouden dit niet langer als een bedreiging mogen zien voor hun professionele territorium, maar als een kans om meer gegevens te genereren en sneller te reageren wanneer het fout dreigt te lopen. 4. Zorgtraject en Internet De coördinatie van de nodige zorg wordt best omschreven in zorgtrajecten of zorgpaden. Het diabetes zorgtraject is toe aan uitbreiding naar alle type II patiënten, dus alleszins diegenen die alleen oraal worden behandeld en waarschijnlijk ook de patiënten die zelfs zonder medicatie gestabiliseerd kunnen worden mits aanpassing van hun leefgewoonten. Een vlotte, naadloze

8 samenwerking tussen de patiënt, de huisarts en de (huis)apotheker, gecoacht door de diabetoloog, wordt dan onmisbaar. Ook hier wordt het aanreiken van therapeutische doelstellingen en van geschikte (tele)monitoring instrumenten een must. 5. Cultuuromslag De cultuur van patiëntengegevens delen en samenwerken in een goed geolied zorgteam ontbreekt vandaag zo goed als overal in de ambulante gezondheidszorg. Zorgverstrekkers zien hun verantwoordelijkheid voor de patiënt als een individuele verplichting. Ze schermen zich vaak achter die verantwoordelijkheid af om gegevens of taken te moeten delen. Niet alleen de individuele patiënten hebben te winnen bij betere samenwerking; ook de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekteverzekering in het bijzonder winnen erbij. 5. Belangrijke Succesfactoren (bron: European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice dec 2014) content/uploads/2014/12/d3.2_v13_momentum_consolidatedblueprint.pdf Succes factoren voor de uitrol strategie 1) Ensure that there is cultural readiness for the telemedicine service. 2) Ensure leadership through a champion. 3) Come to a consensus on the advantages of telemedicine in meeting compelling need(s). 4) Pull together the resources needed for deployment (Finance, People, Information, Time) Organisatorisch change management 5) Address the needs of the primary client(s). 6) Involve healthcare professionals and decisionmakers. 7) Prepare and implement a business plan. 8) Prepare and implement a change management plan. 9) Put the patient at the centre of the service. Succes factoren op vlak van reglementering en veiligheid 10) Assess the conditions under which the service is legal. 11) Identify and apply relevant legal and security guidelines. 12) Involve legal and security experts. 13) Ensure that telemedicine doers and users are privacy aware. Technologische succes factoren 14) Ensure that the appropriate information technology infrastructure and ehealth infrastructure are available. 15) Ensure that the technology is userfriendly. 16) Put in place the technology and processes needed to monitor the service. 17) Establish and maintain good procurement processes. 18) Guarantee that the technology has the potential for scaleup.

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG Whitepaper Voka Health Community mobile Health inhoudstafel inleiding p. 4 hoofdstuk 1: mhealth? Kenmerken en situering p. 8 hoofdstuk 2: Meerwaarde

Nadere informatie

Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst

Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst Henri J.M.V. Boersma Neeltje P.C.A. Vermunt Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies ConsumenteneHealth Den Haag, 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts

Inzicht in e-health. Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Inzicht in e-health Drs. A.J.G. van Rijen Mw. mr. M.W. de Lint Drs. L. Ottes, arts Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies E-health in zicht Zoetermeer,

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M.

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Kremer Nijmegen, 7 april 2014 IQ healthcare Scientific Institute for Quality

Nadere informatie

Ce document contient les notes de la part des participants.

Ce document contient les notes de la part des participants. BIJLAGE 2 bij het Actieplan ehealth 2013 2018 (Standpunten Deelnemers) ANNEXE 2 du Plan d Action 2013-2018 (Positions de Participants) pag 2. pag 4. pag 8. pag 11. pag 13. pag 14. pag 17. pag 21. pag 26.

Nadere informatie

Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie.

Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie. Business modellen voor ICT-intensieve zorginnovatie. BUSINESS MODELLEN, ICT TOEPASSING Datum ID nummer 7 juni 2010 KA10025 Auteur(s) Dr. Ir. Timber Haaker (Novay) Business modeling is het proces om tot

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel Magazine pag. 8 Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel van mobiele gezondheidszorg benutten Security in zorg van levensbelang Zorgverlening met slimme camera

Nadere informatie

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 3 Colofon Auteurs: Johan Krijgsman José Peeters

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Apotheekenquête: hoe zie jij de toekomst? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt. Wat verwacht jij van de apotheek van morgen?

Apotheekenquête: hoe zie jij de toekomst? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt. Wat verwacht jij van de apotheek van morgen? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/apotheker Wat verwacht jij van de apotheek van morgen?

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

1. Actiepunt 12 in het huidige Actieplan 2012-2018 e- Gezondheid opnemen in de opleiding (Actiepunt: 1.4.1. en 1.4.2. )

1. Actiepunt 12 in het huidige Actieplan 2012-2018 e- Gezondheid opnemen in de opleiding (Actiepunt: 1.4.1. en 1.4.2. ) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 5 26 mei 2015 AP 12 Informatie & Opleiding van de Zorgverstrekkers (Nota en voorstellen vanwege Projectmanager éénlijn.be) 1. Actiepunt 12 in het huidige

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth TNO-rapport TNO 2014 R11712 Disruptieve effecten van consumentenehealth Earth, Life & Social Sciences Schipholweg 77-89 2316 ZL Leiden Postbus 3005 2301 DA Leiden www.tno.nl T +31 88 866 30 00 Datum 28

Nadere informatie

Digital agenda Deel III. juli 2015

Digital agenda Deel III. juli 2015 Digital agenda Deel III juli 2015 Inhoudstafel Deel III - Digitalisering van de overheid... 1 III.1 Algemeen krachtlijnen voor de digitalisering van de overheid en de voordelen ervan 1 III.2 Digitalisering

Nadere informatie

Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling uitgebreide versie

Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling uitgebreide versie Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling uitgebreide versie Versie 0.95 Datum 4 juni 2013 Status Concept Colofon Projectnaam Doorontwikkeling Digikoppeling 3.0 Architectuurschets van

Nadere informatie

ehealth in de richtlijnen

ehealth in de richtlijnen ehealth in de richtlijnen In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg Ede, maart 2013 Auteurs: drs. Janneke de Groot dr. P.C. Hermans drs. M. de Lange Contactgegevens VitaValley / Vital Innovators

Nadere informatie