HSEW/VGWM Informatie boekje Asset Groningen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HSEW/VGWM Informatie boekje Asset Groningen 2015"

Transcriptie

1 HSEW/VGWM Informatie boekje Asset Groningen 2015 NAM Operated : Groningen, Land & ONEgas Operaties, Maintenance & Projecten VGWM/HSEW Jaarplan 2015 We nemen onze verantwoordelijkheid We letten op elkaar We weten wat we doen Gedrag Persoonlijke veiligheid Proces veiligheid De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching We hanteren Afspraak = Afspraak. We werken aan een duurzame inzet van medewerkers. De Risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers

2 DE GOLDEN RULES Onze Golden Rules - Jij en ik: Hebben respect voor onze buren Houden ons aan de wet, standaarden en procedures Grijpen in bij onveilige en non compliant acties Bij twijfel: altijd vragen, niet beginnen. Leg desnoods het werk stil! 2

3 Inhoud Dit VGWM jaarplan boekje geeft een overzicht van alle VGWM activiteiten in de Asset en is bedoeld voor leidinggevenden. Van de verschillende area s en functies is een samenvatting van hun plannen weergegeven. Voor meer details wordt verwezen naar de plannen van aanpak van de Asset, Area, functie- en de aannemers. In dit boekje is de volgende informatie opgenomen: Blz. Onderwerp 4. HSE Een strategisch thema in Goal zero We Care Golden rules & Visie 6. Hoe is het HSEW jaarplan 2015 tot stand gekomen? 7. VGWM jaarplan NAM Operated 8. Doelstellingen per onderwerp 16. Thema aanpak 18. Gedetailleerde actieplannen per Asset, Area en functie. 24. Improvement plan GLT-PLUS 26. Jaarplan van CASOS. 28. Management veldbezoeken en peer-to-peer reviews 29. Management veldbezoeken en PEER-TO-PEER REVIEWS 34. Assurance plan BVL-Bewust Veilig Leidinggeven 36. Opvolging geven aan incidenten 37. Terugbrengen aantal lekkages 38. Life-Saving Rules 39. Shell safety day, NAM aannemerdag en NAM duurzaamheids & milieu dag 40. Emergency response oefeningen 41. Road map 42. C&WI Control & Well intervention 43. Aandachtsgebieden SodM 45. Engelse versie van het HSEW Jaarplan 2015 Voor vragen en of opmerkingen kunt U contact opnemen met de Sonja Riemersma, SE & SP Manager Land & Groningen. 3

4 HSE Een strategisch thema in 2015 Asset Groningen heeft drie Strategische thema s voor 2015, namelijk HSE, G-2015 en de 4I s Voor HSE betekent dit: Het leveren van het VGWM /HSEW plan 2015: Doorgaan met het focus team en de HSE kwartaal bijeenkomsten. BRZO bezoeken en het uitvoeren van controles met behulp van inspectielijsten No harm veiligheid: Onze veiligheidsdoelen voor 2015 halen Onze veiligheidscultuur verbeteren door het implementeren van de leerpunten uit het Dupont onderzoek BVL training volgen en doorgaan met coaching Focus team reviews en elk kwartaal een XLT sessie No spills milieu: De milieudoelen voor 2015 halen Continue verbeteringen realiseren door en met het Spills Team Health Maak de Groningen Asset een goede plaats om te werken. Geen negatieve stres. Maar door de 4 I s: Integration (Integratie), Improvement (Verbeteren), Innovation (innovatie). I and my contribution to Integration Improvement Innovation 4

5 Goal Zero We Care Veiligheid is vakmanschap! Ons doel is Goal Zero. Wij zijn ervan overtuigd dat alle incidenten te voorkomen zijn. Wij willen dat elke medewerker elke dag gezond en veilig thuis komt. Onze werkomgeving ziet er dan zo uit: We geven prioriteit aan veiligheid. Hierbij werken we binnen de afgesproken regels. Iedereen is zich bewust van zijn rol en is een voorbeeld. Voordat we aan het werk gaan overtuigen wij ons ervan dat we veilig kunnen werken We zijn proactief opzoek naar leermomenten en we brengen verbeteringen aan om herhaling van onveilige situaties te voorkomen. Iedere nieuwkomer krijgt een volledige introductie,en begeleiding waar nodig, om het gezamenlijk veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Wij vieren successen en hebben een helder consequentie beleid. Alleen dan zijn we succesvol! 5

6 Hoe is het HSEW jaarplan 2015 tot stand gekomen? De indeling van de verschillende verbeteracties is gebaseerd op de volgende lange termijn focus area s; Proces veiligheid, inclusief Milieu en Duurzame Ontwikkeling Persoonlijke veiligheid, inclusief Gezondheid & Welzijn Gedrag De onderwerpen zijn bepaald in overleg met de Assets en de aannemers. Het verschil met andere jaren is dat we nu één plan hebben voor heel NAM operated. Op de vierde dinsdag van september 2014 heeft NAM op de NAM Aannemerdag (Contractor Safety day) een koffertje aangeboden met het concept HSEW plan voor Op die dag hebben NAM en aannemers uitgebreid gedebatteerd over de verschillende verbetervoorstellen. De wijzigingsvoorstellen heeft NAM gebruikt om het HSEW plan voor 2015 verder aan te scherpen. Dit boekje bevat het HSEW jaarplan en de verdere uitwerking in NAM en in de Asset. 6 1

7

8 De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Doel We voelen ons veilig om dilemma s bespreekbaar te maken en we doen interventies als er een onveilig situatie of handeling wordt geobserveerd. We werken altijd binnen de geldende wet- en regelgeving. Bewust Veilig Leidinggeven (BVL): Leidinggevenden trainen in het coachen van de mensen die in hun team zitten, zodat zijzelf en het team maximaal bijdragen aan onze Goal Zero/No Harm doelstelling. Doelgroep (Middle-)management van NAM en aannemers OTL, CTL, AC, SC, (hoofd)uitvoerders en voormannen Project managers, constructie managers, ops. managers, persons in charge, maintenance supervisors, hijsmeesters, HSE-mgr./advisors, commissioning engineers/managers Waarom? Niet iedereen is overtuigd dat alle incidenten te voorkomen zijn en is zich bewust van zijn/haar voorbeeld rol. Om GOAL ZERO te bereiken is er een verandering in gedrag nodig. Proces Continue aandacht voor zuchtbaarheid van leiderschap. BVL trainingseisen incl. de doelgroep worden aangepast. De herhalingstraining is een 1-daagse training. Iedereen die tot de doelgroep behoort moet getraind zijn. Geldigheid = 3 jr. Leidinggevenden worden aangesproken op hun leidinggevende- en coachvaardigheden en participeren in een coachtraject. 8

9 We hanteren Afspraak = Afspraak Doel We werken altijd binnen de geldende wet- en regelgeving. Risico s worden besproken, de afspraken en regels om deze risico s te beheersen worden uitgelegd en er wordt nagegaan wat nodig is om deze regels uniform toe te passen. Er wordt respectvol ingegrepen indien er een onveilige situatie ontstaat of afspraken niet worden gevolgd. We melden deze situaties zodat ook anderen er van kunnen leren. Werknemers op locatie. Doelgroep Waarom? We werken niet altijd binnen de geldende afspraken. Een groot gedeelte van onze incidenten laten zien dat we bijvoorbeeld afgeweken zijn van procedures, instructies of het gebruik van het juiste gereedschap. Om GOAL ZERO te bereiken is er een verandering in gedrag nodig. Proces Circa drie onderwerpen worden uitgewerkt voor wat betreft regelgeving en verwachtingen. De regels worden verduidelijkt en (indien mogelijk) vereenvoudigd. Daarna worden de regels gecommuniceerd en wordt er gecontroleerd op naleving. 9

10 We werken aan een duurzame inzet van medewerkers Doel Wij willen dat elke medewerker elke dag gezond en veilig naar huis gaat. Alle werknemers Doelgroep Waarom? De gemiddelde leeftijd van de werknemers is hoog. Daarbij wordt verwacht dat iedereen langer blijft doorwerken. Succesfactoren voor een duurzame inzet zijn een gezonde levensstijl en goede werkhouding Proces Voorlichting over een gezonde levensstijl. Optioneel: Het aanbieden van een gezondheidsprogramma. CASOS ontwikkelt een fitness test voor werknemers. Onderzoeken in hoeverre en fysiotherapeut kan worden ingezet voor advisering over werkhouding (element uit STOPSPORT programma Asset Land) 10

11 De risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. Doel We managen HSE binnen NAM en Onegas overal op een geharmoniseerd manier waarbij het belangrijkste is dat onze mensen iedere dag veilig werken en gezond thuis komen. Risico herkenning: Voor aanvang van het werk overtuigen we onszelf ervan dat we veilig kunnen werken; de LMRA is hiervoor een geschikt instrument Doelgroep Alle werknemers NAM en aannemer - die direct of indirect betrokken zijn bij projecten, onderhoud en het opereren van een installatie. Waarom? Het aantal letsel incidenten is afgelopen jaar sterk toegenomen, voornamelijk snijwonden en beknellingen. Uit letsel incidenten volgt dat voor aanvang van het werk niet altijd de juiste materialen, gereedschappen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) aanwezig zijn of dat de uitvoering van het werk (o.a. hijsen en heffen) toch anders is dan verwacht. Proces Continue aandacht voor risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering. De toepassing van Taak Risico Analyse (TRA), Project Risico Analyse (PRA) en Werkvergunningen wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) wordt voor aanvang van het werk toegepast en bij veranderende omstandigheden. Goed HSE contractor management. 11

12 De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Doel We zijn proactief opzoek naar leermomenten en we brengen verbeteringen aan om herhaling van onveilige situaties te voorkomen. We doen dit volgens de Spreek Mensen Aan Techniek (SMAT) methode, waarbij we luisteren, het gesprek aangaan en indien nodig respectvol interveniëren. We verbeteren de interventiecultuur zodanig dat incidenten worden voorkomen en leerpunten vroegtijdig worden geïdentificeerd. We willen een cultuur waarin interventies als positief worden ervaren, ons helpen en worden geaccepteerd. Doelgroep Alle werknemers NAM en aannemer - die direct of indirect betrokken zijn bij projecten, onderhoud en het opereren van een installatie. Waarom? Nog dagelijks komen er op onze locaties onveilige situaties en onveilige handelingen voor. We willen dat medewerkers ingrijpen, dit bespreken met hun leidinggevenden en afspraken maken over aanpassingen. Proces We gebruiken SMAT als tool en middel om deze open cultuur te creëren, door te luisteren en het gesprek aan te gaan. Leidinggevenden/management hebben hierin een voorbeeldfunctie en dienen zich de methode eigen te maken. 12

13 Het vergroten van de verkeersveiligheid Doel Het vergroten van de verkeersveiligheid van het personeel van NAM en aannemers tijdens woon-werk verkeer. Het risico wat voortkomt uit transportbewegingen op locatie beheersen. Doelgroep Iedereen die voor zijn werk de weg op moet. Iedereen die met logistieke bewegingen te maken heeft op locatie. Waarom? Regelmatig vinden er incidenten plaats in het wegverkeer, waarbij collega s betrokken zijn. Met name tijdens projecten kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer het aantal transportbewegingen sterk toeneemt. Proces Defensive driving overwegen voor alle aannemers en NAM personeel. Tijdens een project de locatie opdelen in werkplaatsen, opslagruimte en transport routes. 13

14 Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen Doel Alle gas, olie en vloeistoffen blijven in onze installaties en pijpleidingen. We reduceren de impact op het milieu als gevolg van de activiteiten van de NAM, door te voldoen aan de geldende en het inspelen op toekomstige wet- en regelgeving en het maatschappelijk verantwoord uitvoeren van activiteiten. Om dit doel te bereiken heeft NAM een milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens de ISO standaard waarin het continu verbeteren van de milieuprestaties centraal staat. Doelgroep Development, projecten, onderhoud en executie. Waarom? We willen de belasting op het milieu minimaliseren en aan onze vergunningsvoorwaarden voldoen. We streven naar een goede reputatie en het behoudt van onze licence to operate. Proces We voeren jaarlijks een assessment uit en stellen vast wat de belangrijke milieuaspecten zijn waarvan de impact moet worden gereduceerd. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Implementatie van onderstaande strategie: Versterken Goal Zero No leaks cultuur. Continue focus op lekkages en de kwaliteit van de 5WHY verder verbeteren. Plant ownership In Operator Controle Inspectie (OCI) rondes de focus leggen op leren, verbeteren en naleven. Het continue verbeteren van de maintenance strategie. 14

15 De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren Doel Alle gas, olie en vloeistoffen blijven in onze installaties en pijpleidingen. We hebben geen lekkages, we voldoen aan de milieueisen en hebben goede milieuprestaties. Onze assets zijn veilig en dat weten we. We zijn proactief opzoek naar leermomenten en we brengen verbeteringen aan om herhaling van onveilige situaties te voorkomen Doelgroep Alle werknemers NAM en aannemer - die direct of indirect betrokken zijn bij projecten, onderhoud en het opereren van een installatie. Waarom? We willen tijdens de levensduur van de installatie geen significante process safety incidenten. We streven naar een goede reputatie en behoud van de licence to operate. Proces Process safety programs: Electronic Management of Change (EMOC), Frontline Barrier Management (FLBM) gap analysis, Maintenance Integrity Execution (MIE), Operations Integrity (OI) en Process safety leadership training. Verbeteringen identificeren in Design, Technical and Operational integrity. 15

16 Thema aanpak Doel Risico s worden besproken, de afspraken en regels om deze risico s te beheersen worden uitgelegd, veranderingen in afspraken (MoC) worden gecommuniceerd en er wordt nagegaan wat nodig is om deze regels uniform toe te passen. We willen een cultuur waarin het checken of alles op orde is als positief wordt ervaren en wordt geaccepteerd. Doelgroep Iedereen die betrokken is bij werkvoorbereiding en executie. Waarom? Een groot gedeelte van onze incidenten laten zien dat we bijvoorbeeld afgeweken zijn van procedures, instructies of het gebruik van het juiste gereedschap. Om GOAL ZERO te bereiken is er een verandering in gedrag nodig. Proces Voor 2015 wordt een bibliotheek samengesteld/opgebouwd waaruit onderwerpen kunnen worden geselecteerd op het gebied van persoonlijke veiligheid en proces veiligheid. Deze thema aanpak is gekoppeld aan de maandelijkse WerkVeiligheidsOverleg (WVO s) of vergelijkbare werkveiligheidsoverleggen. Uit evaluatie is naar voren gekomen dat de Shell Global Learning From Incidents (LFI) pakketten meer impact hebben dan de powerpoint presentaties. de informatie beter wordt overgebracht wanneer de discussie plaatsvindt in kleine groepjes. Deze leerpunten nemen we mee in het verbeteren van de aanpak. In 2015 willen we een betere uitrol van de thema aanpak bereiken door een campagne aanpak. 16

17 WVO Thema's Overzicht thema s 2015 Wanneer Aandachtsgebied Onderwerp Betrokken materie deskundige Januari Personal safety Manual handling / hands free ops. Sonja Riemersma Februari Environment / process safety (intern LFI thema) Emissions / spills / discharges - Human factors Spills teams, Lars van der Zande Maart General Open communicatie SMAT (Spreek mensen aan techniek) John van Schie April Asset integrity / personal safety DROPS Jan Gooitzen Kampen; Cor Postma Mei LFI thema Process safety - No leaks Lars van der Zande Juni Personal safety Risicoherkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering Michael de Klerk Juli/Augustus Personal safety Simple lifting (including rigging and slinging) Fred Geuzinge; Patrick Mos September Personal safety Road Safety Eessa Frieman-Lautenbach Oktober Personal safety Working with electrical equipment Rien Luchtenberg November LFI thema Remote Locations Working with limited supervision Lars van der Zande December General Compliance management Eric Dorenbos Reserveer 1 1/2 uur om een LFI thema te bespreken en een half uur voor de overige thema's. Naast dit thema kunnen ook locatiespecifieke onderwerpen worden behandeld. Een WVO zal daardoor respectievelijk 2 uur of 1 uur in beslagnemen. 17

18 Jaarplan 2015 Asset Groningen HSEW (Hoofdlijnen) Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat Samenstellen coaching groepen, waarbij coachees worden gecoacht door coaches Duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden tussen Operaties, Projecten en Maintenance in de executie fase. Verantwoordelijke Sonja, Frans Jozef Carl, Tako, Kees We hanteren Afspraak = Afspraak. Regelgeving en verwachtingen t.a.v. vallende voorwerpen/drops verduidelijken en meenemen in maandthema. Sonja, Cor gedrag B Causal learning introduceren in de Asset Groningen, voor zowel continous improvement als ook incident onderzoek. Met als een van de doelstellingen het vereenvoudigen van het besluitvormingsproces van incidentonderzoek. PL: Sonja Riemersma Sponsor: Johan de Haan De regelgeving en verwachtingen t.a.v. hijswerkzaamheden verduidelijken en meenemen in maandthema. Sonja Persoonlijke veiligheid C D F G We werken aan een duurzame inzet van medewerkers De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Maak de Groningen Asset een plaats waar men wilt werken. Geen negatieve stress. De risicokerkenning verder verbeteren door de toepassing van bestaande tools verder te verbeteren, o.a. werkvergunningen, TRA, LMRA, PRA en de RI&E van NAM en aannemers. Uitol van Peer 2 Peer interventies m.b.t. overtreding van de Life Saving Rules Onderdeel van het CASOS jaarplan en toepassing in de Asset Groningen Area's Johan de Haan Allen Carl, Tako CASOS Proces veiligheid H Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. Bron ISO14001 & milieu register 1. Compliance Management Project 2. Vent emissie reductie plannen Onegas East 3. Preventie incidentele gaslekkages en spills 4. Benzeen emissie reductie plannen 5. NOx emissie reductie/voldoen aan NOx emissie concentratie Activiteitenbesluit 6. Uitvoeren maatregelen Energy Efficiency Plan Het verbeteren van het proces bepaling milieufocus conform bestaande CMS documenten (Asset Inventories) Coordinatie door Bart vd Laan I De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. NAM borging toevoegen aan BRZO/VBS aandachtspuntenlijst t.b.v. vervolginspecties Leerpunten uit GRIP uitrollen binnen de Asset. Team o.l.v. Hanneke Holtman E&M Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Herhaal de boodschap 4-7 keer per maand, o.a. door berichten op de schermen, via , posters, op de We Care app, het aanbieden van toolbox materiaal en een maandelijks WVO pakket. Facilitator skills: Opnemen in GPA's, het geven van feedback, coaching en training. Opnemen KPI om de effectiviteit van de maandthema's te bepalen: de plakfactor = Made to stick Allen Coaches Sonja Riemersma 18

19 Jaarplan 2015 FAC HSEW (Hoofdlijnen) Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat BVL : hoe maak ik het verschil?, onderdeel coaching traject "BVL startwerkbespreking", informatie/thema s leveren, verbeteren gebruik IPAD, interactie verbeteren, aktie meegeven Verantwoordelijke OTL/AC gedrag B C We hanteren Afspraak = Afspraak. Afspraak = afspraak, onduidelijkheden benoemen (feedback BVL-ers), bv ontstekingsbronnen (aanstekers, smart watches etc), hygiene op site, etc, toegankelijkheid werkafspraken verbeteren. Zichtbaarheid managers (sub)contractors' Verbeteren aanwezigheid managers (sub)-contractors, 2 contractors/maand (HSEW team organisatie, contracotor specifiek + SMAT rapport) OTL/AC OTL/AC D "Hoog niveau van informatie verschaffen handhaven": SMAT feedback 100%, Thema s WVO, HSEW locatie boek up-to-date houden, locaties posters, jaarplan met aktielijst (inclusief oefeningen) etc. OTL/AC E De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Verbeteren melden near-misses, coachen en monitoren, introductie nieuw GLTplus meldingsysteem (incl. kaartjes) OTL/AC Persoonlijke veiligheid F De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. Werkvergunningen: Introductie Permit-Vision Verbeteren werkvergunningen (thema s vanuit PtW reviews) : meer oog voor details, beschrijving werkzaamheden, kwaliteit TRA & verbeteren communicatie werkvoorbereider > uitvoerder (site visit) Werkvergunningen + TRA voorbereiden door uitvoerder Werkvergunningen als generiek shutdown thema OTL/AC G Het vergroten van de verkeersveiligheid Road Safety: 4 thema s (winter, laag staande zon, herfst, zomer), interactief event (tbd) OTL/AC Proces veiligheid H I J De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. "Veiligstellen installatie": introductie generieke veiligstelling, stimuleren veiligstellings check Proces Safety Awareness: Alle LVP-ers en SC proces safety training, informatie/communicatie proces safety verbeteren Spills: minimaliseren spills (visuele check vooraf wzh op locatie, introductie checklist), rapporteren verbeteren, beschikbaarheid spillkits vergroten OTL/AC OTL/AC OTL/AC Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen OTL/AC 19

20 Jaarplan 2015 UGS Grijpskerk HSEW (Hoofdlijnen) Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat In de Core+meeting : Een meetbaar doel in 2015 van elke BVL er Verantwoordelijke OTL /AC gedrag B C We hanteren Afspraak = Afspraak. We werken aan een duurzame inzet van medewerkers Opvolging issues uit inloopsessie bespreken in kwartaal inloopsessie. Thema: Hoe gaan wij dit als team oplossen? Fruit in kantines Werkdruk check Fysio-check op werkhouding op manifold shutdown OTL /AC OTL /AC OTL /AC OTL /AC Persoonlijke veiligheid D F G De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Barriere analyse van werkpakket of Fountain melding ( 1 x 2 mnd) Uitleg risco s installatie (visueel maken, 3D & versimpelen) SMAT rooster: vast teamlid met discipline monteur Inzetten van defensive driving coach op locatie OTL /AC OTL/AC/HSE OTL/AC OTL /AC Proces veiligheid H I Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages De integriteit k van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Invoeren van discipline controlerondes (1x Q een discipline) GRIPP opvolging OTL /AC OTL /AC Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen OTL/AC 20

21 Topic A Jaarplan 2015 UGS Norg HSEW (Hoofdlijnen) Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Wat Verantwoordelijke Gesprekken met leidinggevenden en voormannen van NAM (AFP'ers) en GLT+. OTL en SC Voortzetten BVL coching en eventueel uitbereiden met de 1 op 1 coaching model conform pilot Grijpskerk. Een meetbaar doel in 2015 van elke BVL er. OTL en SC Vast plan voor uitvoeren van management bezoeken Peer to Peer turnaround focus op Projecten, PtW (blade 24) OTL en SC Persoonlijke veiligheid gedrag B C D F We hanteren Afspraak = Afspraak. We werken aan een duurzame inzet van medewerkers De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Opvolging geven aan de basisregels. Hiervoor worden ook de maandthema's gehanteerd. Verbeteren welzijn door fruit in de kantine beschikbaar te stellen Check regelmatig de werkdruk van de medewerkers Bespreek mogelijkheden voor (eventueel) deeltijd werk en leg dit vast in de GPA s Deelname aan Healthy Ageing project Shell Health. Barriere analyse van werkpakket of Fountain melding ( 1 x 2 mnd) Uitleg risco s installatie (visueel maken, 3D & versimpelen) Implementatie van Permit Vision Extra training / inzicht voor de vaste werkvoorbereiders Notificaties invullen op een hoger peil brengen Verbeteren van gebruik van de PRA SMAT rooster: vast teamlid met discipline monteur Inspectierondes opstellen met medewerking van de Environmental specialist en leren van elkaar OTL en SC OTL, AC OTL OTL OTL/HSE OTL OTL/AC OTL en HSE OTL OTL OTL en HSE OTL, SC, AFP'er en SC'er OTL en HSE Persoonlijk e veiligheid G Het vergroten van de verkeersveiligheid Voortzetten van het Road Safety programma wat op dit moment wordt gebruikt op NORG Inzetten van defensive driving coach op locatie Uitrollen via WVO per periode in het jaar (wintercampagne etc.) OTL en HSE HSE OTL/AC/HSE Proces veiligheid H I Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Thema Emissions / spills / discharges - Human factors Invoeren van discipline controlerondes (1x Q een discipline) GRIPP opvolging van leerpunten vanuit Grijspkerk Blade 10 en 12 calculatief status bereiken OTL/AC & spillsteam OTL OTL & spillsteam OTL Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen. OTL/AC 21

22 Topic A Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching Jaarplan 2015 D&P HSEW (Hoofdlijnen) Wat Felt leadership Dupont, bespreken visie GLT+ en uitkomsten Dupont onderzoek. MD/JB Banners: Waarmee maak ik het verschil! Operation supervisor coacht zijn operators op de werkvloer. Periodiek meedraaien met alle operators uit je team. Vastleggen wat er gedaan is en wat mogelijke aandachts-punten zijn. Verantwoordelijke MD/JB gedrag We hanteren Afspraak = Afspraak. Alle leidinggevenden dienen (conform nieuwe doelgroep BVL) na 3 jaar een update te volgen van de BVL training. Uitvoeren monitoring werkvergunningen. Stel een realistisch schema op wie in welke week een monitoring werkvergunning (blade 24 lijst) uitvoert. OS/AOS Operational team B Uitvoering maandthema s overeenkomstig de poster in maandelijkse WVO Allen Uitbrengen HSEW Area Boekje MD/JB Persoonlijke veiligheid C D F We werken aan een duurzame inzet van medewerkers De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen Het vergroten van de verkeersveiligheid Sessie Werkhouding Introductie programma Near Miss Stimuleren en uitvoeren van LMRA s op lokatie voor aanvang en tijdens uitvoering werkzaamheden. Terugkoppelen van verkregen info uit LMRA s in de ochtendmeeting door LVP dan wel de werknemer zelf. Goede LMRA s Belonen / aandacht aan besteden tijdens AAR, mogelijk verder delen als echt goed. Felt Leader Ship/ Dupont SMATs uitvoeren op activiteiten die worden uitgevoerd SMAT die worden uitgevoerd dmv persoonsgebonden map Smat rondes met WVG monitoring combineren. Zichtbaar maken op OI jaarschema. Terugkoppelen op maandelijkse basis JB MD/JB Vergunninghouder LVP LVP's MD/JB Allen Allen Allen MD/CA/JB Locatiemap introduceren op locatie met informatie over incidenten / onepagers MD/JB Lente, zomer, winter, herfst awareness, specifiek voor D&P Met elkaar in gesprek gaan. Betrek hierin ook safety specialist. HSEW Allen G Goede voorbeelden van SMAT s terugkoppelen in WVO. Aanspreken op ongewenst gedrag; Filmpje; presenteren op WVO HSWE/CTL Allen Presentaties NIV HSEW Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. Stel de site owner op de hoogte van de belangrijkste milieu aandachtspunten die van belang zijn om in de dagelijks praktijk te voldoen aan de gestelde voorwaarden in de milieuvergunning. (A)OS en site owner H Belangrijkste items opnemen op A4 en in het plantboek dmv specifieke vragen opstellen CTL/Site owners Proces veiligheid De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. Belangrijkste items opnemen op A4 en in het plantboek dmv specifieke vragen opstellen OCI-ronde gezamenlijk lopen, met de focus op Spills voorkomen/opmerken Volgen 2 daagse process safety training (Andre Schraa) Cumulatieve risico matrix updaten 1 standaard tekening op A0 whiteboard. CTL Spill-focalpoint/ Site owner/shift Genomineerden Site owners NAM staff I FLBM gap analysis MD/JB Opnemen PSBR OTL Maand thema's J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. Maandelijkse thema uitrol met toevoeging Leren van Incidenten en Area specifieke onderwerpen OTL/AC 22

23 Topic A Jaarplan 2015 Projects Asset Groningen HSEW (Hoofdlijnen) Onderwerp op het VGWM/HSEW Jaarplan De zichtbaarheid van leiderschap vergroten door BVL en Coaching. Strengthen visible Leadership by the FLL/BVL training and Coaching Wat During Project execution, project management and Projects supervisory staff will make regular field visits with contractor management and supervisory staff. Senior Project staff participates in coaching program. Verantwoordelijke PM, PL and site reps. PM, PL Gedrag Behaviour B We hanteren Afspraak = Afspraak. We live by: A Deal = A Deal. During execution adress construction risks (e.g. walk routes and transport on site, hoisting & lifting, scaffolding and drops), use the CSSS as a reference. In case Projects is incident owner, agree with the Operations responsible supervisor about the scope of the incident investigation. PL, Site reps. PM, PL C We werken aan een duurzame inzet van medewerkers We work on a sustainable deployment of employees Organise a fysio check during the execution of a Project (See Area's HSE plans) PL Persoonlijke veiligheid Personal Safety D F G De Risico-herkenning in werkvoorbereiding en werkuitvoering verbeteren. Improve the risk identification during work preparation and execution De veiligheidscultuur verbeteren door open gesprekken, het delen van observaties en het respectvol ingrijpen. Improve the safety culture by open conversations, sharing the observations and interventions done with respect for people. Het vergroten van de verkeersveiligheid. Improve road safety. Verify the Project RI&E and execution RI&E of (sub)contractors. Projects to allign with operations about the expectations towards site introduction. Stimulate the use of the We Care app within Projects. Reward interventions reported by Projects staff and jointly with operations reward interventions during execution. Projects contributes and stimulates SMAT tours with (sub)contractor management. Agree on the logistic plan for each Project. PL, Site rep. PM, PL PM PM,PL, Site reps. PM, PL PL Proces veiligheid Process safety H I Negatieve effecten op het milieu minimaliseren en lekkages voorkomen. We limit the impact on the environment and reduce the number of spills. De integriteit van onze installaties borgen en onderhoud effectief uitvoeren. We ensure the integrity of our installations and we have an effective maintenance program. Put delivery plans in place to gain flawless delivery. At the begin of each project phase organise an introduction on the Process safety risks of our installations to the involved Projects staff & relevant (sub)contractors staff PL PL Maand thema's Monthly J Thema aanpak in WVO s, AVO en veiligheidsbijeenkomsten aannemers. Monthly themes in safety meetings. NAM projects participation in the contractor forum of GLT-PLUS. ects participation in the contractor forum of GLT-PLUS. PM 23