AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable."

Transcriptie

1 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Oktober 2012

2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de inhoud van dit prospectus, dient u uw bankdirecteur, effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of een andere financiële adviseur te raadplegen. Vooraleer te beleggen dient dit prospectus te worden gelezen en begrepen. De verspreiding van dit prospectus (het 'prospectus') en/of het aanvraagformulier en de aanbieding van aandelen zijn wettelijk toegestaan in die rechtsgebieden waar Amundi Funds voor verkoop aan het publiek is goedgekeurd. Personen die in het bezit van dit prospectus en/of het aanvraagformulier zijn en die op grond van dit prospectus wensen in te schrijven op aandelen, zijn ertoe gehouden zich te informeren over en zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in alle relevante rechtsgebieden, met inbegrip van alle toepasselijke deviezenbeperkingen of reglementen voor wisselcontrole, en mogelijke fiscale gevolgen in de landen waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij hun wettelijke woonplaats hebben. (Zie ook eventuele bijlagen bij dit prospectus, waarin aanvullende informatie voor beleggers in de relevante rechtsgebieden is opgenomen.) Dit prospectus vormt geen aanbod of uitnodiging door enige persoon in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig is of waar de persoon die het aanbod of de uitnodiging doet, daartoe niet bevoegd is, noch aan enig persoon aan wie het wettelijk niet geoorloofd is een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen. De aandelen zijn met name niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd) noch geregistreerd bij de Securities & Exchange Commission of een andere beurscommissie van een Amerikaanse staat. Ook is het fonds niet geregistreerd in het kader van de Investment Company Act van 1940 (zoals gewijzigd). Derhalve mogen de aandelen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, de Amerikaanse gebiedsdelen of bezittingen of gebieden die onder de jurisdictie van de VS vallen, of aan of voor rekening van een US Person, tenzij naar genoegen van het fonds wordt aangetoond dat aandelen mogen worden toegewezen zonder dat daardoor de effectenwetgeving van de Verenigde Staten wordt overtreden. (Zie 'Inschrijving op aandelen: Inschrijvingsbeperkingen', voor de definitie van US Person.) De in dit prospectus vermelde aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit prospectus en in de verslagen waarnaar in dit prospectus wordt verwezen. Niemand mag in verband met dit aanbod enige informatie verstrekken of enige verklaring afleggen die niet in dit prospectus is opgenomen. Personen die kopen op basis van verklaringen of beweringen die niet in dit prospectus zijn opgenomen of niet met de informatie in dit prospectus overeenstemmen, doen dat geheel voor risico van de koper. De raad van bestuur kan naar goeddunken besluiten aandelen in de thans aangeboden subfondsen op de beurs van Luxemburg te laten noteren en in het geval van notering op de Luxemburgse beurs zal voor de aandelen in alle toekomstige subfondsen een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van hun lancering. Het fonds wijst de beleggers op het feit dat elke belegger zijn rechten als belegger met betrekking tot het fonds alleen volledig en rechtstreeks kan uitoefenen, in het bijzonder deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders, indien de belegger in eigen naam is ingeschreven in het register van aandeelhouders van het fonds. Wanneer een belegger in het fonds belegt via een tussenpersoon die in eigen naam maar namens de Belegger in het fonds belegt (zie in het bijzonder Hoofdstuk XIII. G. Nominee), is het niet altijd mogelijk voor de belegger om bepaalde rechten als aandeelhouder rechtstreeks ten opzichte van het fonds uit te oefenen. Het is aanbevolen voor beleggers om advies in te winnen over hun rechten. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de kapitaalwaarde van en de inkomsten uit hun aandelenbelegging kunnen fluctueren en dat de waarde van hun beleggingen ook kan dalen of stijgen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Bijgevolg kunnen beleggers bij de terugkoop van hun aandelen een hoger of lager bedrag terugkrijgen dan zij oorspronkelijk hebben belegd. De beleggers worden ervan op de hoogte gesteld dat hun persoonlijke gegevens of de inlichtingen die in het aanvraagformulier zijn opgegeven of anderszins verstrekt aan of verkregen door het fonds bij de inschrijvingsaanvraag of op een ander tijdstip, alsook de details over hun aandelenparticipatie, in digitale of andere vorm worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Luxemburgse wet op de gegevensbescherming van 2 augustus Voor zover het fonds daartoe informatie moet meedelen aan verschillende serviceproviders, hetzij in hetzij buiten de ondernemingengroep Amundi, staan de beleggers ook dit gebruik van de informatie toe. Het is echter mogelijk dat de normen voor gegevensbescherming minder strikt zijn bij bepaalde serviceproviders die

3 3 buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Geoorloofd gebruik van informatie omvat eventueel: boeken en archiveren, orders verwerken, uw vragen beantwoorden en beleggers informatie over andere producten en diensten verstrekken. Noch het fonds noch de beheermaatschappij zal enige vertrouwelijke informatie over beleggers bekendmaken, tenzij dit door de wet of de reglementen wordt vereist.

4 4 Onder voorbehoud van het bovenstaande zijn extra exemplaren van dit prospectus, de belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse en het aanvraagformulier verkrijgbaar bij: AMUNDI FUNDS p/a Amundi Luxembourg S.A ('Amundi Luxembourg') 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Telefoon: (352) (Engels) (352) (Frans) (352) (Spaans) (352) (Duits) (352) (Italiaans) (352) (Nederlands) Bepaalde maatschappijen van de groep Amundi en andere door het fonds daartoe gemachtigde agenten (de 'gemachtigde agenten'). Aanvragen moeten op het actuele prospectus gebaseerd zijn, vergezeld van het recentste gecontroleerde jaarverslag en het laatst gepubliceerde halfjaarverslag indien dat recenter is.

5 5 WOORDENLIJST Deze verklarende woordenlijst geeft een overzicht van de in dit prospectus gebruikte termen en de bijbehorende definities: Aan aandelen gelieerde instrumenten Aandeel Aanvulling Associatie van Zuidoost- Aziatische Naties (ASEAN) Beheersmaatschappij: Bewaarder Boekjaar CSSF Distributeur Effect Emerging Europe EU-lidstaat Effecten of instrumenten die een aandeel kopiëren of die op een aandeel zijn gebaseerd, inclusief aandelenwarrants, inschrijvingsrechten, verwervings- of kooprechten, geïntegreerde derivaten op basis van aandelen of aandelenindices, die economisch beschouwd een exclusieve blootstelling aan aandelen opleveren, en certificaten van aandelen zoals ADR's en GDR's. Participatory Notes ('P-Notes') zijn geïntegreerde derivaten die niet onder deze definitie vallen. Als het de bedoeling is om P-Notes te gebruiken in bepaalde subfondsen, zal dat specifiek worden vermeld in hun beleggingsbeleid. Een aandeel zonder nominale waarde van om het even welke klasse in het kapitaal van het fonds. Tot 49% van het nettovermogen van het subfonds. Een organisatie van landen in Zuidoost-Azië ter bevordering van de culturele, economische en politieke ontwikkeling van de regio, in 1967 opgericht door de ondertekening van de Bangkok Declaration. De volgende landen zijn lid van de ASEAN: Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand (bij de oprichting) en Brunei Darussalam, Cambodja, de Democratische Volksrepubliek Laos, Myanmar en Vietnam (later aangesloten). De beheermaatschappij van het fonds, Amundi Luxembourg S.A. (afgekort 'Amundi Luxembourg'). De bewaarder van het fonds, CACEIS Bank Luxembourg. Het boekjaar van het fonds eindigt op 30 juni van elk jaar. Commission de Surveillance du Secteur Financier De regelgevende en toezichthoudende instantie van het fonds in Luxemburg. De persoon of instelling die officieel is aangesteld om aandelen te verkopen of de verkoop ervan te regelen, zoals door de beheermaatschappij van tijd tot tijd bepaald. Aandelen en andere, aan aandelen gelijkwaardige effecten, obligaties en andere schuldinstrumenten, alsook alle andere verhandelbare waarden die het recht inhouden om dergelijke effecten door inschrijving of door omruiling te verwerven. Albanië, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kazachstan, Kroatië, Letland, de Republiek Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), Servië, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Turkije. Een lidstaat van de Europese Unie: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

6 6 Europa Europees land dat naar convergentie met de streeft Eurozone G10 valuta Geldmarktinstrumenten Hoogrentend ICB ICBE In aanmerking komend land Investment grade ISDA Korea Latijns-Amerikaanse landen MENA Albanië, Andorra, Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken en afhankelijke gebieden, Estland, Europese Unie, Finland, Frankrijk en afhankelijke gebieden, Duitsland, Griekenland, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland en afhankelijke gebieden, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk en afhankelijke gebieden. Een EU-lidstaat waarvan de officiële valuta niet de is. Alle lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU), die op datum van dit prospectus de volgende landen omvat: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje. België, Frankrijk, Nederland, Italië en Duitsland (), Canada (CAD), Japan (JPY), Zweden (SEK), Zwitserland (CHF), het Verenigd Koninkrijk (GBP) en de Verenigde Staten (), Instrumenten die normaal op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde op elk ogenblik nauwkeurig kan worden bepaald. Een rating onder BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) drukt trapsgewijs een hoger risico uit en stemt overeen met de risicoklasse hoogrentend. Een instelling voor collectieve belegging. Een instelling voor collectieve belegging in effecten, volgens de gewijzigde Richtlijn 2009/65/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten. Een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en elk land van West- of Oost-Europa, Afrika, Azië, Oceanië of de Amerikaanse continenten. Risicobeoordeling, uitgedrukt als een door een ratingbureau toegekende rating: een rating van BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) of hoger drukt trapsgewijs een lager risico uit en stemt overeen met de risicoklasse investment grade. De International Swaps & Derivatives Association is de internationale handelsvereniging die de deelnemers in de markt voor onderhands verhandelde derivaten vertegenwoordigt. Noord- en Zuid-Korea. Argentinië, Chili, Costa Rica, Mexico, Uruguay, Brazilië, Colombia, Panama, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia, Haïti. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika: Egypte, Jordanië, Libanon, Oman, Qatar, Koeweit, Bahrein, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Tunesië, Marokko

7 7 Niet vrij converteerbare valuta's Obligaties van hoge kwaliteit OESO Ontwikkelingslanden/opkomende landen Regio Azië en Stille Zuidzee Registerhouder en transferagent Schuldinstrumenten Statuten Subfonds Chileense peso (CLP), Colombiaanse peso (COP), Ecuadoraanse sucre (ECS), Indonesische roepia (IDR), Sri Lankaanse roepie (LKR), Maleisische ringgit (MYR), Nigeriaanse naira (NGN), Peruviaanse nieuwe sol (PEN), Paraguayaanse guarani (PYG), Sudanese dinar (SDD), Venezolaanse bolivar (VEB). Obligaties met rating investment grade. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESOlanden zijn Australië, Oostenrijk, België, Canada, Chili, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Israël, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Alle landen behalve, op datum van dit prospectus, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, San Marino, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vaticaanstad. Lidstaten van de Asia-Pacific Economic Cooperation (Australië, Brunei Darussalam, Canada, Chili, China, Hongkong, Indonesië, Japan, Zuid- Korea, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, de Filippijnen, Rusland, Singapore, Taiwan, Thailand, de Verenigde Staten, Vietnam). De uitgifte, terugkoop, overdracht en conversie van aandelen zal worden verwerkt door CACEIS Bank Luxembourg. Vastrentende en variabelrentende obligaties en geldmarktinstrumenten. De statuten van het fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Een specifieke portefeuille van activa en passiva binnen het fonds, met een eigen netto-inventariswaarde en vertegenwoordigd door een aparte aandelenklasse of aandelenklassen (de 'Aandelenklasse' of 'Aandelenklassen'), die zich hoofdzakelijk van elkaar onderscheiden door hun specifieke beleggingsbeleid en -doelstelling en/of door de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Toegestane markt Een markt in de zin van artikel 41 (1) a), b) en c) van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. Transactiedag Waarderingsdag Werkdag Berekeningsdag Elke werkdag waarop de banken geopend zijn in Luxemburg en/of in andere landen die zijn beschreven onder D. 'Handelstijden' in punt VI. De organisatie van de aandelen'. Een werkdag waarop, met betrekking tot de beleggingen van een subfonds, geen enkele beurs of markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van dat subfonds wordt verhandeld, gesloten is, en waarop de handel op geen enkele van die beurzen of markten beperkt of opgeschort is. Iedere volledige werkdag in Luxemburg waarop de banken open zijn. Een dag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn.

8 8 Inhoudsopgave PAGINA BEWAARDER... 5 I. BEHEER EN ADMINISTRATIE II. RECHTSVORM III. STRUCTUUR IV. LIJST VAN SUBFONDSEN V. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID A. AANDELENSUBFONDSEN B. OBLIGATIESUBFONDSEN D. GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN F. TOTAL RETURN- SUBFONDSEN G. GELDMARKTSUBFONDSEN VI. ORGANISATIE VAN DE AANDELEN A. SUBFONDSEN EN AANDELENKLASSEN B. AANDELENCATEGORIEËN C. AANDELENTYPES D. TRANSACTIETIJDEN E. VERBOD OP MARKTTIMING F. ANTIWITWASPROCEDURES VII. INSCHRIJVING OP AANDELEN A. PROCEDURE B. BETALINGSWIJZEN C. INSCHRIJVINGSBEPERKINGEN VIII. OMZETTING VAN AANDELEN A. PROCEDURE B. ALGEMEEN IX. INKOOP VAN AANDELEN A. PROCEDURE B. ALGEMEEN X. AANDELENPRIJZEN A. PRIJZEN B. PRIJSINFORMATIE XI. DIVIDENDBELEID XII. KOSTEN EN UITGAVEN A. TRANSACTIEKOSTEN B. JAARLIJKSE KOSTEN XIII. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE ADMINISTRATIE A. DE BEHEERMAATSCHAPPIJ B. DE BEWAARDER C. DE ADMINISTRAT D. DE REGISTERHOUDER, TRANSFERAGENT EN BETAALKANTOOR E. DE VERMOGENSBEHEERDERS F. DE ONDER-VERMOGENSBEHEERDERS G. NOMINEE H. VERTEGENWOORDIGER VAN HET FONDS XIV. BOEKJAAR EN AUDIT XV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING XVI. VERSLAGEN... 78

9 9 XVII. LOOPTIJD, LIQUIDATIE EN FUSIE VAN HET FONDS A. LOOPTIJD VAN HET FONDS XVIII. BELASTING A. BELASTING VAN HET FONDS IN LUXEMBURG B. BELASTING VAN DE AANDEELHOUDERS IN LUXEMBURG XIX. AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE DISTRIBUTIE VAN HET FONDS IN ITALIË XX. MEER INFORMATIE A. BELEGGINGSBEVOEGDHEDEN EN -BEPERKINGEN B. AANVULLENDE BELEGGINGSBEPERKINGEN C. SUBFONDSEN EN AANDELEN D. WAARDERINGEN E. ALGEMEEN XXI. DOCUMENTEN TER INZAGE BIJLAGE I: AANDELENKLASSEN BIJLAGE II: PRESTATIEVERGOEDING BIJLAGE III: VERMOGENSBEHEERDERS EN -ONDERBEHEERDERS APPENDIX IV: RISICOMETING EN -BEHEER

10 10 I. BEHEER EN ADMINISTRATIE Statutaire zetel 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Beheersmaatschappij: Amundi Luxembourg S.A. ('Amundi Luxembourg') 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Raad van bestuur Voorzitter Dhr. Jean-Paul Mazoyer General Management Committee Member in charge of Development Amundi, Parijs Bestuurders Dhr. Etienne Clement Deputy Chief Executive Officer, Strategic Marketing Manager Amundi, Parijs Dhr. Jean-François Pinçon, Hoofd International Business Development Amundi, Parijs Dhr. Guillaume Abel Hoofd Marketing & Business Development of Institutional & Third party Distribution Amundi, Parijs Dhr. Laurent Bertiau Deputy Head of Institutional & Third party Distribution Amundi, Parijs Algemeen directeurs Dhr. Guillaume Abel Hoofd Marketing & Business Development of Institutional & Third party Distribution Amundi, Parijs Dhr. Giorgio Gretter Algemeen directeur Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg Bewaarder CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Registerhouder, transferagent en betaalkantoor CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Administrateur Société Générale Securities Services Luxembourg 16, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg

11 11 Vermogensbeheerders (zie bijlage III voor een lijst van de subfondsen die door elke vermogensbeheerder worden beheerd) Amundi Hoofdkantoor 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Kantoor in Londen 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Verenigd Koninkrijk Amundi Hong Kong Ltd , One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hong Kong Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokyo Japan CPR Asset Management 10, place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, F Paris, Frankrijk Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokyo , Japan TCW Investment Management Company, Inc. ('TCW') 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, United States of America Ondervermogensbeheerders (zie bijlage III voor een lijst van de subfondsen die door elke ondervermogensbeheerder worden beheerd) Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapore NH-CA Asset Management Co., Ltd vanaf 1 september F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokyo Japan Accountant van het fonds PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'esch, L-1471 Luxembourg

12 II. RECHTSVORM 12 AMUNDI FUNDS (het 'Fonds') is opgericht in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('SICAV') naar Luxemburgs recht. Het Fonds, oorspronkelijk Groupe Indosuez Funds FCP ('Fonds Commun de Placement'), een fonds voor investering in risicokapitaal dat was opgericht op 18 juli 1985, werd op 15 maart 1999, in overeenstemming met artikel 110(2) van de wet van 30 maart 1988 betreffende instellingen voor collectieve belegging ('Organismes de placement collectif'), getransformeerd en ombenoemd in GIF SICAV II. De akte van conversie en de statuten (de 'Statuten') zijn op 28 april 1999 gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. De naam van het fonds werd daarna op 1 december 1999 gewijzigd in GIF SICAV, op 8 december 2000 in CREDIT AGRICOLE FUNDS, op 1 juli 2007 in CAAM FUNDS en op 2 maart 2010 in AMUNDI Funds. De statutenwijzigingen voor de eerste drie naamswijzigingen zijn gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, respectievelijk op 14 januari 2000, op 17 januari 2001 en op 13 juni 2007, en voor de laatste wijziging op 3 april De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 14 maart Sinds 1 juli 2011 is het fonds onderworpen aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de 'wet van 2010'). Het fonds is onder nummer B ingeschreven in het handelsregister bij de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar de statuten ter inzage liggen en waar op verzoek een kopie verkrijgbaar is. Het kapitaal van het fonds wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde en is op elk ogenblik gelijk aan het totale nettovermogen van het fonds.. III. STRUCTUUR Het fonds richt zich niet op één specifieke beleggingsdoelstelling, maar heeft het vermogen over verschillende subfondsen verdeeld (elk een 'subfonds'). Elk subfonds belegt in een welbepaalde markt, groep markten of sector en elk subfonds stemt overeen met een aparte activagroep in het fonds. Dankzij deze structuur kunnen beleggers of hun adviseurs een persoonlijke beleggingsstrategie samenstellen via beleggingen in een selectie van de binnen het fonds beschikbare subfondsen. Als de omstandigheden veranderen kunnen beleggers vlot en tegen minimale kosten hun beleggingen herschikken door de selectie van subfondsen waarin zij beleggen, te wijzigen. Het huidige aanbod van subfondsen, zoals nader beschreven in 'Doelstelling en Beleggingsbeleid', is onderverdeeld in zeven hoofdgroepen, namelijk aandelensubfondsen, obligatiesubfondsen, subfondsen met meerdere activa, geïndexeerde subfondsen, absolute return-subfondsen, total return-subfondsen en geldmarktsubfondsen 1, en worden op de volgende bladzijde weergegeven. Voor elk subfonds wordt de netto-inventariswaarde ('NIW') berekend in de basisvaluta van het subfonds. Bovendien wordt de NIW, voor sommige aandelenklassen, ook weergegeven in andere valuta, zoals beschreven in de tabel 'Uitgegeven aandelenklassen, per subfonds'. De NIW in een andere valuta is gelijk aan het equivalent van de NIW in de referentievaluta van de desbetreffende aandelenklasse, omgerekend tegen de geldende wisselkoers. 1 De naam van de subfondsenfamilie wordt vanaf 3 december 2012 gewijzigd naar Cashsubfondsen

13 13 IV. LIJST VAN SUBFONDSEN AMUNDI FUNDS AANDELENSUBFONDSEN Wereldwijd/regio's/landen Equity Euroland Value Equity Global Alpha Equity Japan Target Equity US Concentrated Core Equity US Growth Equity US Relative Value Equity Global Select Equity Japan Value Equity Euro Select Equity Europe Select Kleinere ondernemingen/thematisch Equity Euroland Small Cap Equity Global Gold Mines Equity Global Luxury and Lifestyle Equity Global Agriculture Equity Global Resources Equity Europe Restructuring Azië/opkomende markten Equity ASEAN Equity Asia ex Japan Equity Brazil Equity Emerging Europe Equity Emerging Internal Demand Equity Emerging World Equity MENA Equity Greater China Equity India Equity India Select Equity India Infrastructure Equity Korea Equity Latin America Equity Thailand Maatschappelijk verantwoorde beleggingen Equity Global Aqua 2 Volgende generatie aandelensubfondsen Equity Europe Minimum Variance Equity Global Minimum Variance OBLIGATIESUBFONDSEN Converteerbare obligaties Convertible Europe

14 Convertible Global 14 Internationale obligaties Bond Global Corporate Obligaties in Bond Euro Aggregate Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro Inflation Hoogrentende obligaties Bond Euro High Yield Internationale obligaties en schuldinstrumenten Bond US Opportunistic Core Plus Bond Europe Bond Global Aggregate Bond Global Bond Global Inflation Schuldinstrumenten van opkomende markten Bond Emerging Inflation Bond Global Emerging Bond Global Emerging Corporate SUBFONDSEN MET MEERDERE ACTIVA Multi Asset Emerging Markets 3 GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN Geïndexeerde aandelensubfondsen Index Equity Euro Index Equity Europe Index Equity North America Index Equity Pacific Geïndexeerd obligatiesubfonds Index Global Bond () Hedged ABSOLUTE RETURN-SUBFONDSEN Absolute Forex-subfonds Absolute Forex Absolute VaR 2-subfonds Absolute VaR 2() Absolute VaR 4-subfonds Absolute VaR 4() Absolute Equity Statistical Arbitrage-subfondsen Absolute Statistical Arbitrage Absolute Equity Statistical Arbitrage 4 3 De lancering van Multi Asset Emerging Markets is op 15 november 2012 gepland. 4 Absolute Equity Statistical Arbitrage wordt op een latere datum gelanceerd.

15 Absolute High Yield-subfondsen Absolute High Yield 15 Absolute Volatility Arbitrage-subfondsen Absolute Volatility Arbitrage Absolute Volatility Arbitrage Plus Absolute Volatility Equities-subfondsen Absolute Volatility Euro Equities Absolute Volatility World Equities TOTAL RETURN-SUBFONDSEN Flexi MONEY MARKETS-SUBFONDSEN 6 Money Market Euro 7 Money Market 8 5 Flexi wordt op een latere datum gelanceerd. 6 De naam van de subfondsenfamilie wordt vanaf 3 december 2012 gewijzigd naar Cashsubfondsen 7 De naam van het subfonds wordt vanaf 3 december 2012 gewijzigd naar Cash. 8 De naam van het subfonds wordt vanaf 3 december 2012 gewijzigd naar Cash.

16 V. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID 16 De doelstelling van het fonds is beleggers toegang te verlenen tot een wereldwijde selectie van markten via een reeks gediversifieerde en internationaal belegde subfondsen. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt door de raad van bestuur van het fonds (de 'raad' of 'de raad van bestuur') bepaald, rekening houdend met de heersende politieke, economische, financiële of monetaire omstandigheden in de in aanmerking komende markten (zie 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen') en waarin de subfondsen kunnen beleggen. Het risico is breed gespreid doordat er, afgezien van de beperkingen in 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen', voor de selectie van effecten, geldmarktinstrumenten en andere toegestane activa geen geografische of economische beperkingen gelden. Ook zijn er geen beperkingen op de keuze van het type beleggingen. De subfondsen zijn uitgedrukt ofwel in de valuta van het land waarin ze beleggen, ofwel in de valuta die het best de valutasamenstelling van de subfondsen weergeeft. Het fonds zal het wisselkoersrisico in de subfondsen met internationale beleggingen zoveel mogelijk proberen te beperken door middel van toegestane hedging-instrumenten. Het fonds kan ook in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen en in bankdeposito's beleggen binnen de voorwaarden en de begrenzingen in deel I van de wet van 2010 en in het hoofdstuk 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen'. Binnen de voorwaarden en de begrenzingen van de wet van 2010, de reglementen en administratieve gebruiken, kan het fonds gebruikmaken van technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten, mits die technieken en instrumenten enkel gebruikt worden ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer of, indien vermeld in het beleggingsbeleid van een bepaald subfonds, als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het fonds kan ook in financiële afgeleide instrumenten ('derivaten') beleggen binnen de begrenzingen van de wet van 2010, de toepasselijke CSSF-rondzendbrieven en de relevante Luxemburgse regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Door het hefboomeffect van bepaalde financiële derivaten en de koersvolatiliteit van futures is het risico in verband met een belegging in de aandelen van het fonds normaal hoger dan bij een traditioneel beleggingsbeleid. Zie Bijlage IV voor meer informatie over het risicobeheerproces voor elk subfonds. Globaal genomen kan de belegger door de aankoop van de aandelen, afhankelijk van het gekozen beleggingsuniversum en het type beheer, aan een aantal van de volgende risico's worden blootgesteld: Wisselkoersrisico Binnen verschillende proporties en begrenzingen kan elk subfonds beleggen in waarden en instrumenten die in een andere valuta dan de basisvaluta van het subfonds uitgedrukt zijn, en daardoor aan wisselkoersschommelingen blootgesteld zijn. Subfondsen die systematisch hedgen, kunnen als gevolg van onvolmaaktheden in de hedgingtechnieken toch een resterend valutarisico lopen. Kredietrisico Dit verwijst naar het risico dat een emittent van vastrentende effecten in het subfonds zijn verplichtingen niet nakomt en dat het subfonds zijn belegging niet terugkrijgt. Risico's in verband met het beheer en de beleggingsstrategie Sommige subfondsen streven naar rendement door via arbitragestrategieën te anticiperen op de ontwikkeling van bepaalde markten ten opzichte van andere. Die anticipaties kunnen echter foutief zijn en daardoor een lagere prestatie dan de beheerdoelstelling veroorzaken. Liquiditeitsrisico Meer bepaald als gevolg van bijzondere marktomstandigheden of van een buitengewoon groot aantal inkoopaanvragen kan het subfonds problemen hebben om inkoopopbrengsten binnen de in het prospectus bepaalde termijn uit te betalen. Marktrisico De beleggingen van de subfondsen kunnen in waarde dalen ten gevolge van schommelingen op de financiële markten.

17 17 Risico's in verband met kleine en middelgrote ondernemingen Beleggingen in kleinere en middelgrote ondernemingen kunnen een hoger rendement opleveren, maar ook een hoger risiconiveau inhouden, wegens een hoger risico op wanbetaling of faillissement en wegens een beperkter beursvolume en de daarmee samenhangende sterkere schommelingen. Risico in verband met ontwikkelingslanden Aan beleggingen in effecten van emittenten in ontwikkelingslanden zijn bijzondere overwegingen en risico's gekoppeld, onder meer de algemene risico's in verband met internationale beleggingen, zoals wisselkoersschommelingen, en de beleggingsrisico's in landen met een kleinere kapitaalmarkt, beperkte liquiditeit, koersvolatiliteit, afwijkende voorwaarden voor transacties en controle, en beperkingen op buitenlandse beleggingen. Daarnaast zijn er de risico's in verband met de economieën van ontwikkelingslanden, zoals hoge inflatie en hoge rentevoeten, zware buitenlandse schuldenlast en politieke en maatschappelijke onzekerheid. Renterisico De netto-inventariswaarde van de subfondsen wordt door renteschommelingen beïnvloed. Als de rente daalt, stijgt de marktwaarde van vastrentende effecten, en omgekeerd. Een stijging van de rente zou een waardedaling van de beleggingen in het subfonds tot gevolg hebben. Risico's in verband met derivatentransacties De subfondsen kunnen diverse strategieën toepassen om bepaalde risico's te verminderen en/of om het rendement te verhogen. Bij deze strategieën kunnen derivaten worden gebruikt, bijvoorbeeld opties, warrants, swaps en/of futures. Als gevolg van de marktomstandigheden kunnen dergelijke strategieën onsuccesvol zijn en verliezen voor het betrokken subfonds veroorzaken. Derivaten houden ook bijkomende specifieke risico's in, zoals het risico op verkeerde prijsbepalingen of onjuiste waarderingen en het risico dat derivaten niet perfect correleren met de onderliggende activa, rentevoeten en indices. Volatiliteitsrisico Bepaalde subfondsen zijn aan het risico van volatiliteit op de markten blootgesteld en kunnen bijgevolg binnen de begrenzing van de beoogde Value at Risk sterk fluctueren. Afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van een subfonds kunnen sterke volatiliteitsschommelingen in de markten een negatieve invloed op de prestatie hebben. Volatiliteit iseen statistische maatstaf voor de spreiding van het rendement van een effect of instrument. In de praktijk wordt de volatiliteit gemeten door de standaardafwijking van de dagelijkse koerswijziging op jaarbasis te berekenen. Hoe hoger de volatiliteit, des te risicovoller het effect of instrument. Vooruitbetalingsrisico In verband met beleggingen in obligaties en/of schuldinstrumenten bestaat het risico dat debiteuren of hypotheekgevers hun schulden afbetalen als de rente daalt (door herfinanciering tegen de lagere tarieven van dat moment), zodat het subfonds tegen lagere tarieven moet herbeleggen. Landenconcentratierisico Dit verwijst naar het risico dat ontstaat wanneer een subfonds belegt in een beperkt aantal landen, vanwege het geringe aantal landen in de referentie-indicator van het subfonds. Het fonds geeft aandelen uit in de volgende subfondsen.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Maart 2013 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

PARVEST (de "SICAV")

PARVEST (de SICAV) PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST (de "SICAV") SICAV met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: "SICAV"). SEPTEMBER

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het volgende addendum: juli 2013. FIDELITY FUNDS Bijlage

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus M A A R T 2 0 1 5 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie