Titans Fund JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titans Fund JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen...5 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 6 Risicoprofiel...6 Samenstelling portefeuille / liquiditeit... 6 Verslag van de Beheerder... 8 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening Algemeen Algemene grondslagen Grondslagen waardebepaling Grondslagen voor de resultaatbepaling Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Berekening intrinsieke waarde Risicoparagraaf Fiscale positie van het Fonds Toelichting op de Balans Toelichting op de Winst- en Verliesrekening Overige gegevens Bijlagen Bijlage I Individuele hedgefondsen Bijlage II Monetization proceeds between December 1, December 31,

3 Algemene informatie Fonds Titans Fund Claude Debussylaan MD AMSTERDAM Beheerder Bewaarder Inmaxxa B.V. Stichting Bewaarder Titans Fund Veilinghavenkade 135 Claude Debussylaan AT Utrecht 1082 MD AMSTERDAM per 11 maart 2014: Rembrandtlaan CE Alkmaar Directie Directie F. Schreiber Mr. A.G.M. Nagelmaker Drs. H.J. Geels CIP Mr. Drs. H.M. van Dijk Accountant Belastingadviseur Ernst & Young Accountants LLP Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Stationsplein 8c Antonio Vivaldistraat BT MAASTRICHT 1083 HP AMSTERDAM Bewaarder / Administrateur SGG Custody B.V. Claude Debussylaan MD AMSTERDAM Bank en depotbank Beleggingsadviseur (tot 1 oktober 2010) Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Ortelius Wealth Management Keizersgracht 617 Eemnesserweg DS AMSTERDAM 1251 NA LAREN 3

4 Kerngegevens EUR EUR EUR EUR EUR Aantal uitstaande aandelen , , , , ,3062 Intrinsieke waarde per aandeel 13, , , , ,8648 Fondsvermogen Inkomsten per aandeel * 0,25 (0,01) (0,19) (1,45) (1,53) Waardeveranderingen per aandeel * (2,11) (8,42) (8,71) (1,93) 3,46 Kosten per aandeel * (0,53) (0,75) (0,80) (1,58) (1,32) Resultaat per aandeel * (2,39) (9,16) (9,71) (4,96) 0,61 Hoogste koers 14, , , , ,7344 Laagste koers 11, , , , ,8252 Beleggingsresultaat op basis van intrinsieke waarde ( % ) ** 10,57% (43,06%) (31,40%) (13,82%) 11,79% Lopende Kosten Ratio ( % ) *** 3,28% 3,95% 2,80% 4,29% 3,84% * voor de berekening is uitgegaan van het aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar. ** Het resultaat op basis van intrinsieke waarde vertoont een vertekend beeld doordat een 'fire-sale' heeft plaatsgevonden, waarbij een kwart van de participanten genoegen heeft genomen met een uitkering van 1,7923. Zonder het effect van deze 'fire-sale' komt het beleggingsresultaat uit op -16%. *** voor een toelichting van de gewijzigde kostenratio wordt verwezen naar pagina 23. 4

5 Profiel Algemeen Het Titans Fund (het Fonds ) is oorspronkelijke opgezet als een open-end beleggingsfonds en werd in augustus 2007 in Nederland opgericht als een fonds voor gemene rekening dat op 1 november 2007 actief werd. Het Fonds is gevestigd in Amsterdam. De beheerder is gevestigd in Alkmaar en is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds staat dus onder toezicht van de AFM en het Prospectus voldoet aan de vereisten van de Wet financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Inmaxxa B.V. beschikt over een vergunning als beheerder zoals genoemd in artikel 2:65 Wet op het financiële toezicht. Het Fonds is op 1 oktober 2010 in liquidatie gegaan omdat het Fonds niet meer aan haar inkoopverplichting kon voldoen vanwege het hoge percentage illiquide beleggingen in portefeuille. Sindsdien is de naam veranderd in Titans Fund in liquidatie (Titans Fund i.l.). Vanaf 1 oktober 2010 zijn er geen toe- uittredingen meer mogelijk in het Fonds. De doelstelling was om over een periode van 2,5 jaar de onderliggende beleggingen zo spoedig mogelijk (tegen een redelijke prijs) te gelde te maken en de opbrengsten uit te keren aan de participanten. Er zijn vier liquidatie-uitkeringen gedaan over deze periode. Op 26 maart 2013 is er een participantenvergadering gehouden waarbij Participanten de keuze hebben gekregen het Fonds definitief te liquideren (middels een 'fire sale' en een daaropvolgende vereffening) of het Fonds voor een periode van 5 jaar closed-end te maken. Participanten hebben gekozen voor de laatste optie. Hierdoor is de naam van het Fonds niet langer Titans Fund in liquidatie en weer gewijzigd in Titans Fund. Het Fonds is opgericht als een Fund of Hedge Funds -structuur en belegt primair in andere hedgefondsen of beleggingsinstrumenten. Het Fonds wordt beheerd door Inmaxxa B.V. De samenstelling van de portefeuille van onderliggende fondsen werd tot aan 1 oktober 2010 geadviseerd door Sares Invest B.V. (tegenwoordig Ortelius Wealth Management B.V.). In het prospectus staat dat het Fonds geen allocatie zal doen in een onderliggende hedgefonds dat de 12% van de totale vermogenswaarde van het Fonds te boven zal gaan. Als gevolg van de liquidatie van bepaalde onderliggende hedgefunds kan deze restrictie gedurende de liquidatieperiode worden overschreden. Per 31 december 2013 is er één fonds die een hogere allocatie heeft dan 12% van de vermogenswaarde: het Sinano Alpha Fund (41%). Op de website van het Fonds kunt u jaarverslagen en andere wettelijke verplichte publieke documenten downloaden. Tevens kunt u de contactgegevens van de beheerder van het Fonds op de site vinden. Participaties van het Fonds zijn niet genoteerd aan een aandelenbeurs maar geregistreerd in het participantenregister welke wordt gehouden door de Bewaarder. Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. De totale intrinsieke waarde van het Fonds per 31 december 2013 bedraagt EUR (31 december 2012 EUR ). 5

6 Beleggingsbeleid- en doelstelling Het Fonds trachtte tot 1 oktober 2010 op consistente basis absoluut positieve rendementen te genereren ongeacht de richting van financiële markten. Met andere woorden, er werd tot aan het in liquidatie gaan gestreefd naar een minimale correlatie met algemene marktrisico s. Het Fonds trachtte dit doel te bereiken door middel van belegging in een breed gespreide portefeuille van hedgefondsen, die elk een andere beleggingsstijl en strategie volgen. Als gevolg van liquidatie van bepaalde onderliggende hedgefondsen is de spreiding gedurende de liquidatieperiode steeds verder verminderd. Op 1 oktober 2010 is het Fonds voor een periode van 2,5 jaar in liquidatie gegaan, met als doelstelling om de onderliggende beleggingen in de hedgefondsen zo spoedig mogelijk tegen een reële waarde te liquideren. Er zijn vier liquidatie-uitkeringen gedaan over deze periode. Op 26 maart 2013 is er een participantenvergadering gehouden waarbij Participanten de keuze hebben gekregen het Fonds definitief te liquideren (middels een 'fire sale' en een daarop volgende vereffening) of het Fonds voor een periode van 5 jaar closed-end te maken. Participanten hebben gekozen voor de laatste optie. Het Fonds heeft gedurende haar actieve bestaan tot 1 oktober 2010 getracht om in hedgefondsen te beleggen waarvan de rendementen een lage correlatie hebben met traditionele beleggingscategorieën. Net zoals bij genoteerde financiële instrumenten kon risicobeperking bereikt worden door een portefeuille samen te stellen van diverse hedgefondsen en diverse strategieën. De verschillende soorten hedgefondsen hadden immers ook verschillende risico-rendementskarakteristieken. Risicoprofiel De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. In aanvulling op bovenstaande wordt verwezen naar het prospectus. Beleggen in het Fonds brengt hoge risico s met zich mee en is alleen geschikt voor een deel van het langdurig beschikbaar vrij vermogen van een Participant. Participanten moeten door een (tussentijdse) forse koersdaling van het Fonds niet in hun financiële positie bedreigd worden. Samenstelling portefeuille / liquiditeit Het Fonds belegt in diverse stijlen van hedgefondsen. Doordat de groei van het Titans Fund i.l. vanaf de oprichting beperkt is gebleven en omdat het Fonds in liquidatie is gegaan, waarbij de liquide beleggingen in de verkoop zijn gedaan, is er geen sprake meer van een optimale spreiding. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten beleggingen, alsmede een indicatie van de waarde en stijl. Ultimo 2010 is er een (noodgedwongen) overweging ontstaan in Asset-backed lening en PIPE. Asset-backed lening is een vorm van beleggen waarbij het hedgefonds leningen heeft gegeven aan bedrijven (die moeilijk leningen konden krijgen bij banken) in ruil voor een hoge rente en onderpand voor het geval de lening/rente niet wordt terugbetaald. Verschillende van deze leningen zijn tijdens de kredietcrisis niet afbetaald en zijn verworden tot PIPE (Private Investments in Private Equity). Doordat er niet betaald werd is het onderpand opgeëist, ten gevolge waarvan er regelmatig deelnemingen zijn verkregen in bedrijven. De markt voor PIPE is nog maar mondjesmaat hersteld sinds het herstel van de markten na het rampzalige jaar De waarderingen van private equity / PIPE is met de nodige onzekerheid omgeven. 6

7 Fonds Waarde Stijl Gems Prgressive - Side piocket van geliquideerd fund-of-funds Global Opportunities Side pocket van oude Go Capital Sciens Global Strategie Open fund-of-funds Sinano Alpha Fund Class P Gesloten fund-of-funds Sinano Low Volatility Class I Gesloten fund-of-funds Sinano Low Volatility Class Z Gesloten fund-of-funds Sinano Medium Volatility Class Z Gesloten fund-of-funds Sinano Market Neutral Z Gesloten fund-of-funds AJW Offshore II Class -B- $ - Asset-backed lending Arrowhead Target Fund $ - Voorheen asset-backed lending, nu PIPE Gr Eur. Deep Val Fd II new shs $ Vastgoed, PIPE en kleine illiq aandelen Rusland Greater Eur. Deep Val Fund II $ Vastgoed, PIPE en kleine illiq aandelen Rusland Harbinger Cap Partn Offsh Fd L $ Sidepocket van eerder verkochte fund-of-funds Harbinger Cap Partn Offsh Fd PE $ Sidepocket van eerder verkochte fund-of-funds Harbor Light Div. Fund -B- $ Sidepocket van geliquideerd fund-of-funds Harbor Light Div. Fund -R1- $ Sidepocket van fonds getroffen door Petters-fraude Maxam Abs. Ret. Fund Class $ - Feeder fund in Madoff-strategieën Sciens IG SPV Class A USD $ Sidepocket van oude Irongate fund-of-funds SPV Greater GEF $ - Valens Offsh Fund Units A 01/08 $ Asset backed lending Valens Offsh Fund Units A 02/08 $ Asset backed lending Valens Offsh Fund Units A 03/08 $ Asset backed lending Valens Offsh Fund Units A 09/08 $ Asset backed lending Valens Offsh SPV Series 01/08 $ Asset backed lending Valens Offsh SPV Series 02/08 $ Asset backed lending Valens Offsh SPV Series 03/08 $ Asset backed lending Valens Offsh SPV Series 09/08 $ Asset backed lending Yorkville Adv Class L $ - Asset backed lending $

8 Verslag van de Beheerder Hieronder wordt ingegaan op de situatie rond de individuele holdings in het Titans Fund. Er wordt afgesloten met de stand van zaken met betrekking tot liquidatie-uitkeringen en regelgeving. AJW Offshore Dit Amerikaanse hedgefonds is in 2001 opgericht en had blijkens een rapportage van PWC in april 2011 circa $625 miljoen onder beheer. Het fonds stond bekend als asset-backed lender (ABL) en verstrekte (converteerbare) leningen aan kleinere, veelal beursgenoteerde bedrijven. Tot en met 2008 had het fonds een uitstekend trackrecord en werd in 2008 door Forbes tot de 50 beste hedgefondsen gerekend. Eind 2008 heeft de manager van AJW Offshore, vanwege de kredietcrisis, de uittredingsvoorwaarden aangepast. Hierdoor werd het praktisch onmogelijk voor participanten om uit te treden. Op 30 maart 2010 is het fonds in vrijwillige liquidatie gegaan, waarbij eerst KPMG en daarna PWC als liquidator is aangewezen. Inmiddels heeft PWC een aantal rapporten uitgebracht ten aanzien van de voortgang van de liquidatie van het fonds, te weten op 15 december 2011, 10 februari 2012 en 4 mei PWC laat hierin weten dat Hull Capital Management LLC en Gemini Strategies LLC zijn aangewezen om PWC te assisteren bij het liquidatieproces. Er wordt aangegeven dat het gehele liquidatieproces enkele jaren in beslag kan nemen. Ondertussen heeft PWC op 9 augustus 2012 een nieuwe update gegeven ten aanzien van de afwikkeling van de vrijwillige liquidatie. Hierin wordt aangegeven dat de waardering van de onderliggende posities in het fonds aanzienlijk lager ingeschat moet worden dan tot dan toe was aangenomen. PWC geeft aan voor zo n 50% van de leningen geen waardering toe te kennen, als gevolg van het feit dat men vooralsnog de kans klein acht dat er op deze leningen nog gelden terug kunnen worden gehaald. In de update wordt aan de resterende leningen een relatief lage waarde toegekend en geeft PWC aan dat de te verwachte realiseerbare waarde ( estimated realisable value ) thans 5,8% op de totale portfolio bedraagt. Dit impliceert dat aan de invorderbare leningen een gemiddelde waarde van zo n 11,6% wordt toegekend. Op 14 augustus 2012 heeft PWC een conference call gehouden met zo n 115 investeerders waaronder diverse institutionele beleggers. Tijdens deze call is door de beheerders en investeerders geschokt gereageerd op de aanzienlijke afwaardering van de posities door PWC. Naast de vele uitingen van ontevredenheid werd er door de investeerders ook gezocht naar mogelijkheden om zo veel mogelijk uit de AJW-liquidatie te halen. Uiteindelijk werd er ook de mogelijkheid geuit om de voormalige accountant van AJW (Marcum) aansprakelijk te stellen en claims in te dienen. PWC heeft aangegeven dit verder te onderzoeken en de investeerders daar op een later tijdstip over te informeren. In februari en augustus 2013 zijn nieuwe updates naar buiten gekomen. Wat opvalt zijn vooral de hoge fees die de liquidators uit het fonds trekken, waardoor de kans steeds kleiner wordt dat er nog een fatsoenlijke uitkering te verwachten is. Deze fees werden pas echt duidelijk bij een door PWC gepubliceerd rapport in februari 2014 getiteld: Report to the Grant Court of the Cayman Islands, Creditors and Investors. De inkomsten uit de resterende beleggingen bedroegen over de periode dat de liquidators het bewind van het fonds overnamen tot eind januari 2014 $3,8 miljoen, terwijl de kosten van liquidators, juristen e.d. over deze periode $3,4 miljoen bedroegen, waardoor er nog maar een schamele $0,4 miljoen in de boeken van dit fonds staat. PWC meldt dat het nog geheel onduidelijk is of er überhaupt nog uitbetalingen aan beleggers zal worden gedaan. Uit het fondsvermogen is nu weinig te halen. Eventueel zou nog geld kunnen komen uit juridische procedures. De beheerder van het Titans Fund heeft op basis van eerdere informatie (2011) al besloten de gehele positie op nul te waarderen. Arrowhead Target Arrowhead Target is een zogenaamde asset-backed lender (ABL) met een focus op de bedrijven uit de media- en filmindustrie. Eind 2008 bleek dat de situatie, ook in deze industrie, dusdanig was verslechterd dat veel bedrijven in de portefeuille niet meer konden voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Het fonds heeft hierdoor in enkele gevallen aanspraak gemaakt op het onderpand. Als gevolg hiervan is het fonds eigenaar geworden van een verzameling geproduceerde films, tv-series en tekenfilmseries. Op 23 september 2010 zijn William Tacon en David Griffith van Zolfo Cooper als liquidators aangesteld met als doel om zo veel mogelijk waarde te realiseren voor de beleggers. Volgens de periodieke liquidatierapporten zal het nog enige tijd duren voordat uitkeringen aan de participanten verwacht kunnen worden. Toen Arrowhead Target in liquidatie ging, heeft de beheerder van het Titans Fund Inmaxxa in overleg met de toenmalige adviseur van het fonds Ortelius Wealth Management (voorheen Sares Invest) het betreffende fonds in augustus 2010 met ongeveer 50% afgewaardeerd ten opzichte van de koers van juli Vanaf augustus 2010 hebben we de geschatte koersen gebruikt zoals die door de beheerder van Arrowhead Target zijn overlegd. We hebben de laatste tijd echter geen schattingen van de beheerder van het betreffende fonds zelf ontvangen. Er is wel een liquidatierapport gekomen (juli 2012), maar die gaf onvoldoende informatie omtrent de waardering van het fonds. Aangezien verdere informatie uitbleef, hebben we in april 2013 besloten het fonds naar nul af te waarderen. 8

9 Begin juni 2013 ontvingen we ineens toch weer een teken van leven. De liquidator van het fonds meldde dat er een bod was gedaan door een investment bank om ArrowHead te kopen, waarbij het bod bestond uit een bedrag van $ (in kasgeld, wat betaald zou worden in 2-maandelijkse betalingen over een periode van tien maanden) en $ in de vorm van aandelen in Seven Arts Picture PLC. Aan de participanten, waaronder het Titans Fund, werd een voorstel gedaan om of op dit bod in te gaan of te blijven zitten. Inmaxxa heeft kenbaar gemaakt op het bod in te willen gaan. Op 20 augustus kregen we te horen dat de bieder waarschijnlijk zijn bod niet gestand zal kunnen doen. Begin oktober 2013 kregen bericht van de liquidator over de rechtszaak die het fonds heeft aangespannen tegen filmproducten Peter en Susan Hoffman en Seven Arts. Hierin stond dat de rechter op 7 oktober tot een zogeheten default judgement wilde komen, waarbij geëist wordt dat er een schadevergoeding van meer dan $20 miljoen moet worden betaald door Hoffman en Hoffman. Naar het oordeel van de liquidator vergroot dit de kansen van het fonds op een settlement. Hoffman en Hoffman kunnen weer in beroep gaan. Het is dus nog afwachten wat er precies terugkomt. Veiligheidshalve blijft de beheerder, ondanks deze nieuwe informatie, vasthouden aan een nulwaardering van Arrowhead Target in het Titans Fund. Greater Europe Deep Value Fund II Greater Europe Deep Value Fund II is een semiprivate equity fund met beleggingen in Rusland, met als beheerder Wermuth Asset Management, administrator Quintillion en accountant KPMG. In de maand augustus 2012 is er eindelijk een aanzienlijke positie in het fonds tot uitkering gekomen. Dit heeft lang geduurd omdat een aantal aandeelhouders deze uitkering aanvankelijk blokkeerde. Daarna is er niets meer gebeurd en is er geen informatie meer binnengekomen. Harbinger Het is lang stil geweest rond de twee sidepockets in Harbinger. De PE-klasse bevat oude posities uit het oorspronkelijke fundof-funds die illiquide zijn geworden, de L-klasse is gecreëerd om alle beleggingen die Harbinger had bij Lehman Brothers, als tegenpartij van het fonds, af te splitsen van de liquide beleggingen van het fonds; gezien de onzekerheid van de uitkomst van het faillissement van Lehman en de onduidelijke eigendomsstructuur van posities, hebben veel beheerders die bij Lehman zaten besloten om een SPV, of sidepocket, op te richten. De afloop van beide fondsen is tot nu toe altijd lastig in te schatten geweest. Tot dusverre zijn deze fondsen niet te verkopen geweest op de secundaire markt en bleven de afgegeven waarderingen van de beheerder zelf steeds min of meer constant. In februari 2014 kwam de beheerder met het bericht dat ze het mogelijk hebben gemaakt dat de fondsen te verhandelen zijn via een secundaire markt Hedgebay. Via dit platform zouden na goedkeuring door Harbinger en na het verrichten van het nodige papierwerk met Hedgebay, de posities verkocht kunnen worden. Echter, er wordt een minimale transactieomvang van $1 miljoen geëist, waaraan onze posities niet kunnen voldoen. We wachten de ontwikkelingen af. Harborlight Fonds B investeerde in een brede portefeuille van hedgefondsen in verschillende strategieën; fonds B is in (vrijwillige) liquidatie en wordt 1 keer per kwartaal gewaardeerd. Fonds R1 is een sidepocket die bestaat uit een investering in een hedgefonds wat is getroffen door de Petters-fraudezaak. Er komen sporadisch schatting binnen van dit fonds. Er is in 2013 geen informatie beschikbaar gekomen, althans niet bij de beheerder van het Titans Fund. Maxam Maxam is een voormalig Feeder Fund in Madoff. Na het Madoff-schandaal is dit fonds op nul gewaardeerd. Maxam heeft een rechtszaak lopen tegen de auditors van het fonds, waar men op een positieve settlement hoopt. In de herfst van 2013 kregen we onverwacht een eerste liquidatie-uitkering. Hierna kwamen er ook biedingen op het fonds vanuit de secundaire markt, van rond de 30% van de oorspronkelijke waarde. De liquidator van het fonds denkt dat uiteindelijk 50% van de oorspronkelijke waarde terugkomt (bron: Ortelius Wealth Management). De beheerder van het Titans Fund heeft daarom besloten het fonds voorlopig aan te houden. Sciens IG SPV Sciens IG SPV is een side-pocket die bestaat uit het illiquide gedeelte van het oorspronkelijke Irongate fund-of-fund, dat eerder in de portefeuille van Titans Fund zat; fonds wordt maandelijks gewaardeerd. Er komen ook uitkeringen die gedaan worden in liquide posities in Sciens Global Strategy, die weer bij voldoende size verkocht worden. In februari bereikte ons het bericht dat we voor de positie in Sciens IG SPV mee konden doen met een claim tegen Madoff. Schijnbaar zitten de resterende posities grotendeels vast in Madoff-producten. Er wordt onderzocht of we mee kunnen doen met die claim. 9

10 Sinano-fondsen Zoals we in onze laatste nieuwsbrieven hebben vermeld, hadden we in de eerste helft van 2011 het verzoek gekregen om een aantal posities van de in liquidatie geraakte Sinano-fondsen (Sinano Mid Vol, Sinano Low Vol en Sinano Market Neutral) om te ruilen met het Sinano Alpha Fund, met de belofte dat we per 31 december 2013 de positie in het Sinano Alpha Fund konden verkopen. Helaas ontvingen wij op 26 oktober 2012 van de beheerder van de Sinano-fondsen Ortelius een (vage) brief waarin stond dat de (feitelijke!) beheerder van het Sinano Alpha Fund, BC Investments, in de problemen was gekomen en dat de belofte van de verkoop per 31 december 2013 niet gestand kon worden gedaan. Wij vonden dat deze brief dermate veel vragen opwierp dat wij om nadere uitleg hebben gevraagd middels een brief met diverse schriftelijke verzoeken tot het ontvangen van nadere informatie. Pas zeer recent hebben wij een brief van Ortelius ontvangen, maar helaas gaf deze brief ons onvoldoende antwoorden op onze vragen. We hebben in deze zaak inmiddels contact met een jurist. Tevens hebben we namens een groep participanten in het Sinano Alpha Fund om een participantenvergadering gevraagd. Deze heeft op 12 maart 2013 plaatsgevonden, maar nog steeds niet de informatie opgeleverd die we ervan verwacht hadden. Gezien de onduidelijke situatie hebben we besloten de koers van het Sinano Alpha Fund in oktober 2012 met 40% en in 2013 nog een keer met 10% af te waarderen ten opzichte van de laatste koers zoals deze door de beheerder zelf is afgegeven. Deze extra afwaardering hebben we gedaan naar aanleiding van een rapport van Robb Evans & Associates, Fudiciaries. Hieruit blijkt dat er door PIWM/BC Capital is gefraudeerd en dat ongeveer 80% van het geld zoek is. Dat we nu in totaal 50% afwaarderen heeft te maken met gesprekken gevoerd met de beheerder van het Alpha Fund, Ortelius Wealth Management. De beheerders van Ortelius gaan er vanuit dat er, o.a. middels procedures tegen betreffende voormalige beheerder Nikolai Simon Battoo van PIWM/BC Capital, custodians en accountants nog meer geld terugkomt. Voor de Sinano Low Vol, Mid Vol en Market Neutral in liquidatie werden in 2013 weer koersen afgegeven door de administrateur Vistra. Deze worden nu gebruikt voor de drie Sinano-fondsen in liquidatie. De aanvankelijke afslag van 40% die we ook voor deze fondsen hadden is daarmee komen te vervallen. Valens Deze fondsen worden beheerd door Laurus Capital Management, een specialist op het gebied van financieringen aan kleine beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. De fondsen hebben sinds eind 2008 geen uittreders meer gehonoreerd. Laurus is op 23 september 2008 in vrijwillige liquidatie gegaan. Valens heeft op 8 december 2008 de uittredingsmogelijkheden opgeschort. Voor de fondsen geldt dat er veel illiquide posities zijn. De beheerder geeft aan dat het liquidatieproces enige jaren in beslag zal nemen. In 2011 zijn de fondsen afgewaardeerd. De beheerder verwacht dat een belangrijk deel van de posities in de loop van 2013 kunnen worden verkocht, dit met uitzondering van de positie in het vroegere Petroalgae, dat nu Parabel heet. De nieuwe CEO van Parabel heeft het businessmodel van het bedrijf aangepast met de focus op de productie van diervoer. Goldman Sachs, Citigroup en UBS zijn aangewezen om een beursgang, die niet eerder wordt verwacht dan in de loop van 2013, van dit bedrijf te begeleiden. Valens stuurt ieder jaar een uitgebreid liquidatie-overzicht en geeft nog iedere maand officiële koersen af. Zie hiervoor bijlage II. YA Global/Yorkville De positie in YA Yorkville werd in augustus 2013 afgewikkeld toen er alsnog een kasuitkering van ongeveer werd gedaan en de positie in Yorkville werd geliquideerd (zie voor meer details halfjaarverslag van 2013). De liquidatie van Yorkville heeft in oktober 2013 geleid tot een zesde liquidatie-uitkering. Secundaire markt In onze laatste nieuwsbrieven hebben we gemeld dat onze activiteiten voor het verkopen van posities op de secundaire markt op een laag pitje terecht waren gekomen, omdat de opkooppartijen die hier actief zijn onze posities aan de kleine kant vinden (de moeite van de papierwinkel weegt voor deze opkooppartijen vaak niet op tegen de potentiële baten). Participantenvergadering Tijdens de participantenvergadering van 13 januari 2012 is besloten om te stoppen met de dollarafdekking. We verwijzen naar de notulen die naar alle participanten zijn toegestuurd (en die ook op de website van het Titans Fund i.l. zijn te downloaden). Door de dollarafdekking te stoppen is er margin vrijgevallen. Hierna hebben we (in februari) een derde liquidatie-uitkering (ter waarde van ruim 9% van intrinsieke waarde van het fonds) gedaan (eind juli 2012 heeft er intussen een vierde liquidatieuitkering plaatsgevonden). 10

11 Op 29 maart 2013 is er een participantenvergadering gehouden, waarbij de participanten, naast de stand van zaken met betrekking tot de individuele beleggingen, twee opties voor de toekomst van het fonds is voorgehouden: 1. liquidatie van het fonds met fire sale en 2. omzetten naar closed-end. 1. Fire sale In de uitnodigingsbrief van de participantenvergadering zijn de nodige scenario s gegeven bij een fire sale. De beheerder verwachtte dat een fire sale (direct verkopen van alle beleggingen) hooguit 10% van de huidige waardering van de beleggingen zou gaan opleveren. Tezamen met de kaspositie en toekomstige verplichtingen zou de fire sale-opbrengst bij liquidatie van het Titans Fund i.l. hooguit 20% van de huidige waarde bedragen. 2. Omzetten naar closed-end Bij het eventueel closed-end worden zou de maand april 2013 gelden als de wettelijke overgangsperiode. In deze periode zouden participanten hun participaties kunnen verkopen op basis van de oude voorwaarden. Omdat de inkoop is opgeschort, bestaat er in principe geen mogelijkheid om te verkopen, maar de beheerder zou een eenmalige mogelijkheid bieden aan participanten die niet willen overgaan naar de closed-end-structuur. Tijdens de participantenvergadering werd opgemerkt dat de beheerder, gezien de grootte van de aan te bieden posities en alle activiteiten die al gestoken zijn om posities te verkopen op de secundaire markt, geen mogelijkheden ziet om naar rato van het aantal aangeboden participaties gedurende de maand april onderliggende posities/fondsen in het toenmalige Titans Fund i.l. te verkopen. Dat betekent dat participanten die in april uit zouden willen stappen, naar rato een deel van de kaspositie minus de uitstaande verplichtingen uitgekeerd zouden krijgen. Deze uitkering zou vergelijkbaar zijn met de geplande vijfde liquidatie-uitkering en zou ongeveer 10% van de toenmalige waardering bedragen. De meerderheid van de participanten, middels stemming op de vergadering of middels volmachten, koos voor het closed-end worden. Een aantal participanten besloot om in april 2013 gebruik te maken van de mogelijkheid uit het fonds te stappen. Deze participanten vertegenwoordigden ongeveer een derde van de participaties. Zij kregen naar rato het kasgeld uitbetaald. In mei steeg de koers van het Titans Fund hierdoor met 11,63%, omdat de beleggingen in het Titans Fund na de uittredingen in april 2013 werden verdeeld over minder participaties. Halverwege juli 2013 was het door diverse liquidatie-uitkeringen van individuele fondsen waarin het Titans Fund belegd was mogelijk om een vijfde liquidatie-uitkering te doen. Deze bedroeg 7,3% van de toenmalige laatst bekende intrinsieke waarde. Op 27 september 2013 heeft Inmaxxa B.V., de beheerder van het Titans Fund, haar vermogensbeheeractiviteiten laten fuseren met T&E effecten B.V., waardoor Inmaxxa B.V. alleen nog maar een beheerder is van beleggingsfondsen. In de loop van 2014 krijgt de beheerder van het Titans Fund (en Alpha High Performace Fund) ook een andere naam, Elite Fund Management B.V. Medio oktober 2013 is er een zesde liquidatie-uitkering gedaan ter waarde van 6,7% van de destijds laatst bekende intrinsieke waarde. Deze uitkering was mogelijk door de afwikkeling van Yorkville, zie verslag hierboven. Per ultimo 2013 beschikt het Titans Fund over een kassaldo van ,33 (11,4% van de intrinsieke waarde). Na vaststelling van de jaarrekening van2013 zal naar schatting een (zevende) liquidatie-uitkering van 7,5% van het fondsvermogen (per ultimo 2013) plaatsvinden. Op 22 juli 2014 moet de beheerder van het Titans Fund, Inmaxxa B.V., compliant zijn met nieuwe wetgeving voor alternatieve vormen van beleggen: de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). De beheerder heeft, in samenspraak met de bewaarder en de externe compliance officer, reeds een inventarisatie gemaakt van wat er veranderd moet worden in de administratieve organisatie. AIFMD zal overigens geen impact hebben op een closed-end fund als het Titans Fund. 11

12 AO/IC De beheerder beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). De beheerder heeft gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneren. Bovendien maakt de beheerder gebruik van een externe compliance officer die een uitgebreid monitoringprogramma heeft voor diverse procedures in de beleggingsinstelling. Alkmaar, 29 april 2014 Beheerder Inmaxxa B.V. Bewaarder Stichting Bewaarder Titans Fund 12

13 Jaarrekening

14 Balans per 31 december 2013 (Na winstbestemming) Bedragen in Toelichting EUR EUR EUR EUR ACTIVA BELEGGINGEN Effecten VORDERINGEN Nog te ontvangen bedragen OVERIGE ACTIVA Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA FONDSVERMOGEN Fondsvermogen KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

15 Winst- en Verliesrekening Over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december / / Bedragen in Toelichting EUR EUR EUR EUR OPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 ( ) ( ) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) Opbrengsten uit beleggingen ( ) ( ) LASTEN Lasten in verband met beleggingen Overige bedrijfskosten RESULTAAT ( ) ( ) 15

16 Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december / / Bedragen in Toelichting EUR EUR EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat ( ) ( ) Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Verkopen * Mutatie Kortlopende vorderingen (1.191) Mutatie Kortlopende schulden (10.107) ( ) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (24.624) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald bij inkoop eigen aandelen ( ) ( ) Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Saldo Kasstroom (79.137) ( ) Koers- en omrekenverschillen (2.376) Netto Kasstroom (81.513) ( ) Geldmiddelen per aanvang periode Geldmiddelen per einde periode Netto Kasstroom (81.513) ( ) * inclusief capital adjustments 16

17 Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening Algemeen Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en had oorspronkelijk een open-end karakter, in de participantenvergadering van 26 maart 2013 hebben particpanten besloten het Fonds voor een periode van 5 jaar closed-end te maken. Het Fonds wordt beheerd door Inmaxxa B.V., een beheerder in de zin van artikel 1:1 van de Wft en in het bezit van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft. Algemene grondslagen Alle bedragen luiden in euro s, tenzij anders vermeld. Grondslagen waardebepaling Algemeen Tenzij in het onderstaande anders vermeldt, zijn de activa en passiva in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. De jaarrekening en het verslag van het Fonds zijn opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De jaarrekening en het verslag van het Fonds zijn schriftelijk opvraagbaar bij de Beheerder. Beide zijn tevens te downloaden op de website van het Fonds: Het Prospectus van het Fonds, inclusief de subfondsen (indien beschikbaar), is verkrijgbaar bij de Beheerder of via de website van het Fonds. De jaarrekening en het verslag van de Beheerder zijn opgesteld conform de vereisten zoals toegelicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De jaarrekening is opgemaakt op 29 april Beleggingen (1) Alle beleggingen in effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde. De marktwaarde wordt gelijkgesteld aan de biedkoersen van deze aandelen of participatiebewijzen indien beschikbaar. Indien geen huidige biedkoersen beschikbaar zijn wordt voor de waardering de meest recente vermogenswaarde voor deze aandelen of participatiebewijzen gebruikt. De waardering van de beleggingen van het Fonds in andere beleggingsfondsen wordt bepaald door de onafhankelijke administrateurs op basis van de intrinsieke waarde van een fonds. Deze waarderingen kunnen naar boven of naar beneden worden bijgesteld na beoordeling of op enig ander moment. Waarschijnlijk zullen deze fondsen andere waarderingsdata hebben dan die van het Fonds. Bovendien kunnen deze waarderingsdata minder frequent zijn dan die van het Fonds. Dienovereenkomstig kan de intrinsieke waarde van het Fonds daarna eveneens worden aangepast vanwege factoren die geen verband houden met de prestaties van de onderliggende belegging. De intrinsieke waarde van de onderliggende beleggingen wordt indien beschikbaar gebaseerd op de maandelijks gerapporteerde NAV. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht (Wft) vereist dat het fonds oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het beleggingsfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 17

18 Fondsvermogen (4) Betreft het ingebrachte vermogen van de participanten. Resultaat (4) Betreft het resultaat van het huidige boekjaar van het fonds. Omrekening vreemde valuta Activa en passiva in vreemde valuta worden geconverteerd naar EUR tegen de geldende wisselkoers op de datum van de jaarrekening. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Overige activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Opslagen bij toe- en uittreding De Beheerder rekende geen kosten voor het in- of uitstappen uit het Titans Fund. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden opgenomen in de Winst & Verliesrekening. Alle reguliere aan- en verkopen van financiële activa worden toegerekend op de handelsdatum, dat wil zeggen de datum waarop de entiteit zich ertoe verbindt het activum te kopen/verkopen. Directe opbrengsten uit beleggingen (6) Dit betreffen de rente opbrengsten van de aangehouden banktegoeden en de dividendopbrengsten van de aangehouden beleggingen in het fonds. In 2013 hebben geen dividendopbrengsten plaatsgevonden, hetgeen verantwoord in de winst- en verliesrekening betreft een kapitaaluitkering van een beleggingen waarvan de kostprijs nihil bedroeg. Geraliseerde waardeveranderingen van beleggingen (7) De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst de aankoopwaarde in mindering te brengen. Deze koersresultaten, alsmede die op vreemde valuta, worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Ongeraliseerde waardeveranderingen van beleggingen (8) De in de verslagperiode opgetreden ongerealiseerde koersverschillen op beleggingen worden bepaald door op de beurswaarde per balansdatum aan het einde van de verslagperiode de aankoopwaarde in mindering te brengen. De mutatie in ongerealiseerde koersverschillen aan het einde en begin van de verslagperiode wordt ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. 18

19 Beheerskosten en rentelasten (9) Hieronder verstaan we alle kosten die het fonds moet maken om de vertrouwde middelen te beheren. Hieronder vallen de kosten met uitzondering van de transactiekosten en kosten verband houdend met toe- en uittreden van deelnemers. Het beleggingsfonds heeft geen personeel in dienst. De bezoldiging voor Inmaxxa B.V. (de Beheerder) is begrepen in de beheersvergoeding, die maandelijks in rekening wordt gebracht. De beheersvergoeding bedraagt op jaarbasis 1,5% van de netto intrinsieke waarde. Nadat Participanten in de participantenvergadering van 26 maart 2013 hebben besloten het Fonds voor een periode van 5 jaar closed-end te maken wordt door de Beheerder geen beheersvergoeding meer aan het Fonds in rekening gebracht. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Berekening intrinsieke waarde Per de Transactiedag zal de Bewaarder de intrinsieke waarde bepalen in overeenstemming met hetgeen gesteld is in het Prospectus. De intrinsieke waarde wordt uitgedrukt in euro. De financiële verslagen van het Fonds zijn in principe gebaseerd op de gecontroleerde jaarrekeningen van de fondsen waarin belegd wordt (Investee Funds). Afwijking van deze regel is echter mogelijk als de gecontroleerde jaarverslagen niet op tijd ontvangen worden (bijvoorbeeld vanwege een verschillend boekjaar). In dat geval zal de intrinsieke waarde van het betreffende fonds, zoals gerapporteerd door dat fonds, worden gebruikt. Ultimo 2013 was voor geen enkel individueel beleggingsfonds in het Titans Fund een jaarverslag over 2013 beschikbaar. Risicoparagraaf Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de specifieke risico s waar Participanten in het Fonds mee te maken kunnen krijgen. Daarbij is rekening gehouden met het feit of een dergelijk risico relevant is met betrekking tot de consequenties en de kans erop. Algemeen Beleggingen in het Fonds zijn speculatief en herbergen aanzienlijke risico s. Er bestaat geen garantie dat het Fonds de beleggingsdoelstellingen haalt. Het Fonds sluit de verwachting niet uit dat bepaalde beleggingen door hedgefondsen ongunstig verlopen. Hedgefondsen kunnen gebruik maken van hoogst speculatieve beleggingsmethoden en instrumenten, waaronder hefboom en geconcentreerde portefeuilles. De navolgend geschetste risicofactoren zijn gerangschikt naar belangrijkheid op basis van een inschatting op langere termijn. Koersrisico Aan een belegging in het Fonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. De beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan marktfluctuaties in het algemeen (de koersen kunnen wereldwijd, regionaal of op individuele beurzen en markten dalen) - de marktrisico s - en de risico s als gevolg van specifieke op die ondernemingen en waarden van toepassing zijnde omstandigheden - de specifieke risico s. Er worden geen garanties gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. Als gevolg hiervan kan de intrinsieke waarde van de participaties van het Fonds zowel stijgen als dalen. Dit betekent dat beleggers mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Risico van het management van hedgefondsen Het Fonds noch de Participanten hebben de mogelijkheid om het management van hedgefondsen waarin het Fonds belegt te sturen met betrekking tot hun portefeuille beslissingen. Dit leidt ertoe dat het resultaat van het Fonds afhankelijk is van de prestaties van individuele Beheerders. Het merendeel van de hedgefondsen waarin het Fonds belegt staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) of enige andere toezichthoudende instantie. De Beheerder heeft destijds in samenwerking met Sares Invest B.V. (nu Ortelius Wealth Management B.V.) due dilligence onderzoeken uitgevoerd ten aanzien van de fondsmanagers. Tevens heeft de Beheerder gedurende het boekjaar, in samenspraak met de adviseur, de beleggingsportefeuille gemonitoord. 19

20 Risico van gebrek aan liquiditeit van het Fonds De inkoop van Participaties door het Fonds kan door de Beheerder worden opgeschort in geval van bijzondere omstandigheden zoals ernstige verstoringen van de financiële markten of de (tijdelijke) onmogelijkheid om het Fonds juist te waarderen. Het Fonds is niet verplicht om meer dan 10% van de totale Participaties in het Fonds in te kopen op de Transactiedag. De belangen van het Fonds in hedgefondsen en de door zulke hedgefondsen uitgevoerde beleggingen zijn mogelijk moeilijk terug te draaien als gevolg van verkoopbeperkingen. Als gevolg van het feit dat beleggingen in de onderliggende hedgefondsen mogelijkerwijs moeilijk te realiseren zijn en deze beleggingen gebonden kunnen zijn aan transactiebeperkingen, kan het zijn dat de verkoop ervan plaats vindt tegen een aanzienlijke afslag. Waarderingsrisico Het is mogelijk dat de beleggingen van het Fonds moeilijk te waarderen zijn. De beheerder heeft gedurende het boekjaar uitvoerig overleg gepleegd met adviseurs die op zijn beurt weer uitvoerig in overleg zijn geweest met de betreffende hedgefondsmanagers om zodoende zekerheid te verkrijgen omtrent de waardering van de portefeuille. Bij gebreke daarvan is het mogelijk dat de Beheerder een voorlopige waardering van het Fonds moet afgeven. De onderliggende hedgefondsen waarin wordt belegd kunnen zelf beleggen in private projecten waarvoor geen waardering bestaat totdat deze belegging wordt beëindigd. Concentratierisico Er is geen zekerheid dat het Fonds te allen tijde volbelegd kan zijn noch dat er voldoende geschikte beleggingen zijn. Door bepaalde marktfluctuaties kunnen concentraties in de beleggingen ontstaan. Bij een grote reeks van uittredingen kan het Fonds mogelijkerwijs blootgesteld zijn aan een belegging in slechts enkele hedgefondsen, die op hun beurt weer een aanzienlijke concentratie van posities hebben. Als gevolg daarvan kan de waarde van het Fonds zeer gevoelig zijn voor negatieve ontwikkelingen van een bepaald hedgefonds. Nu het besluit is genomen om alle onderliggende beleggingen zo spoedig mogelijk te liquideren is het de verwachting dat het concentratierisico de komende periode tot het opheffen van het fonds sterk zal toenemen. Ultimo 2013 maakt de belegging Sinano Alpha Fund Class A 36,8% uit van het fondsvermogen. Conform Bgfo artikel 124 lid 1i wordt navolgende relevante informatie omtretnt deze individuele belegging opgenomen : - Er zijn geen officiële jaarrekening van dit fonds gemaakt, alleen pro-forma jaarrekeningen zonder accountantsverklaring. Het laatst bekende officieuze verslag dateert van Het Fonds staat niet onder toezicht, de Beheerder van het Fonds Ortelius Wealth Management uit Laren staat wel onder toezicht. - Er blijkt in het Shinano Alpha Fund een mandaat te zijn gegeven aan beheerder PIWM/BC Capital, die heeft gefraudeerd. Er is een rapport opgemaakt door Robb Evans & Associates, Fiduciaries, over de stand van zaken met betrekking tot het vermogen. Hieruit zou blijken dat ongeveer 80% van het geld zoek is. Zie hieromtrent tevens het Verslag van de beheerder. - De laatst bekende 'officiële' intrinsieke waarde opgenomen in een brief, dateert van 31 maart De beheerder van het Titans Fund heeft de waardering van het Sinano Alpha Fund gebaseerd op de waardering in deze brief met een afslag van 50%. Deze schatting is gebaseerd op gesprekken met de beheerder van het Sinano Alpha Fund, Ortelius Wealth Management, die ervan uit gaat dat er, o.a. middels procedures tegen betreffende voormalige beheerder Nikolai Simon Battoo van PIWM/BC Capital, custodians en accountants er nog meer geld terugkomt. - Gezien de gepleegde fraude is het onbekend waarin het Fonds belegd is en of er űberhaupt belegd is. Er kan zodoende per ultimo 2013 geen samenstelling van de portefeuille worden gegeven. - Het beleggingsresultaat van het Fonds is door de de fraude niet goed te geven, de afslag op laatst bekende intrinsieke waarde van 31 maart 2012 is in 2013 in het Titans Fund verhoogd van 40% naar 50%. Het beleggingsresultaat in het Titans Fund van het Fonds is derhalve -16,7%. Kredietrisico Kredietrisico is te omschrijven als het risico van verliezen als gevolg van het niet kunnen nakomen van verplichtingen van een partij. Dit kunnen zowel financiële als niet financiële verplichtingen zijn. Risico van gebrek aan verhandelbaarheid van Participaties Er bestaat geen publieke markt voor Participaties en de Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds. Inname van Participaties kan onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk zijn. 20

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Xxxxx Xxxxxx xxxxx Naarden, 11 maart 2013 Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Geachte participant van het Titans Fund i.l., Zoals u ongetwijfeld weet is het Titans

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan

Nadere informatie

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan.

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan. xxx Naarden, 20 januari 2012 Betreft: Notulen participantenvergadering Titans Fund i.l. 13 januari 2012 Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 13 januari 2012 Aanvang: 14:00

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Kerngegevens...3 Profiel... 4 Algemeen... 4 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 5 Risicoprofiel... 5 Samenstelling portefeuille

Nadere informatie

In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën omhoog.

In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën omhoog. Titans Fund i.l.: -7,38% in december 2012 Algemene marktontwikkelingen in december 2012 In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën

Nadere informatie

Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen.

Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen. Titans Fund i.l.: -23,56% in oktober 2012 Algemene marktontwikkelingen in oktober 2012 Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen.

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012 Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012 Algemene marktontwikkelingen in september 2012 In september lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien, al waren er ook uitzonderingen. De andere

Nadere informatie

In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden een min.

In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden een min. Titans Fund i.l.: -2,63% in mei 2012 Algemene marktontwikkelingen in mei 2012 In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden

Nadere informatie

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma: Programma: 13:00 uur: Opening door de voorzitter 13:05 uur: Reconstructie van de gebeurtenissen 13:30 uur: Voorstel voor nieuwe vergoedingen 13:45 uur: Bespreking huidige posities Titans Fund en mogelijkheden

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012 Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012 Algemene marktontwikkelingen in april 2012 De maand april laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de meeste beleggingscategorieën een pas op de plaats maakten.

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...4 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER...7

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012 Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 De opmars van de aandelenbeurzen ging in januari onverstoorbaar door. Ook de andere beleggingscategorieën lieten een

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310 Titans Fund i.l.: -3,42% in juli 2011 Algemene marktontwikkelingen in juli 2011 Juli was de vierde zwakke beursmaand op een rij, althans voor aandelen. Ook vastgoed had het moeilijk, grondstoffen en obligaties

Nadere informatie

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien.

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien. Titans Fund i.l.: -0,38% in maart 2012 Algemene marktontwikkelingen in maart 2012 De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Algemene ontwikkelingen in september 2011 September liet voor de aandelenmarkten een verdere daling zien, al nam de dalingssnelheid af ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,89% in juni Algemene marktontwikkelingen in juni 2012

Titans Fund i.l.: -0,89% in juni Algemene marktontwikkelingen in juni 2012 Titans Fund i.l.: -0,89% in juni 2012 Algemene marktontwikkelingen in juni 2012 Na de zware maand mei konden de aandelenmarkten weer herstellen in juni. De koersen zitten echter nog in een neutrale band.

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011 Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 In oktober vormden de aandelenbeurzen een bodem om vervolgens een flinke stijging te laten zien. Vastgoed liet een redelijke

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG

BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH HALFJAARVERSLAG 2009 Beheerder De Grote Voskuil Capital B.V. Harderwijkerweg 332 8077 RK Hulshorst www.hoofbosch.nl Directie M.T.M. van Winden MBA R.J. Engels Bewaarder Stichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie