P E R S B E R I C H T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare Brussel - Tel. : Fax : Rek. Nr.: RPR Brussel BTW BE mei P. Eerste kwartaal 2006: activiteit en resultaten Nettoresultaat groepsaandeel + 61,5% Winst per aandeel (WPA) + 64,3% 767 miljoen EUR 0,71 EUR Return on equity 28,0% Tier 1-ratio op 31 maart ,3% Sterke commerciële activiteit in alle metiers Uitstaande verbintenissen Public Finance 237 miljard EUR (+19,3 % in 1 jaar) Uitstaande nettobedragen FSA 353 miljard USD (+ 6,1 % in 1 jaar) Uitstaande tegoeden retailcliënteel 126 miljard EUR (+ 8,3 % in 1 jaar) Beheerde activa 97 miljard EUR (+ 28,4% in 1 jaar) Q Verschil Q1 2006/ Q In miljoenen EUR Gerapporteerd Onderliggend* Gerapporteerd Onderliggend* Opbrengsten ,9% + 6,3 % Nettoresultaat groepsaandeel ,5 % + 6,2 % *d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q

2 I. GECONSOLIDEERDE REKENING OP 31 MAART 2006 De raad van bestuur van Dexia kwam bijeen op 23 mei 2006 en keurde de rekening van de Groep op 31 maart 2006 goed. Geconsolideerde resultatenrekening In miljoenen EUR Q 1 05 Q1 06 Verschil Opbrengsten , % Kosten % Brutobedrijfsresultaat % Kosten van risico n.s. Waardevermindering op (im)materiële vaste activa 0 0 n.s. Belastinglasten % Nettoresultaat % Aandeel van derden % Nettoresultaat groepsaandeel % Exploitatiecoëfficiënt 53.2% 45.9% ROE (op jaarbasis) 18.7% 28.0% Het nettoresultaat groepsaandeel bedroeg 767 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een toename van 292 miljoen EUR (+61,5%) t.o.v. dezelfde periode in Alvorens deze resultaten te bespreken, moet er gewezen worden op de belangrijke wijziging in de consolidatiekring in 2006 naar aanleiding van de creatie van de joint-venture RBC Dexia Investor Services: deze activiteit wordt nu geconsolideerd volgens de proportionele methode. Nochtans heeft deze wijziging, samen met het afstoten van enkele ondernemingen, geen aanleiding gegeven tot materiële veranderingen in de pro-forma cijfers voor 2005 (3 miljoen EUR minder inkomsten, en 3 miljoen EUR minder kosten). De bijdrage van de nietoperationele factoren was echter zeer significant. Deze transactie leverde een meerwaarde op van 227 miljoen EUR, op een totaal van 261 miljoen EUR gedurende het eerste kwartaal 2006, in vergelijking met - 2 miljoen EUR voor hetzelfde kwartaal van Zoals hierna meer in detail wordt uitgelegd is de stijging van het nettoresultaat groepsaandeel vooral toe te schrijven aan de goede prestatie van de metiers, met name in Public Finance, Financieel beheer en Investor Services. Zonder rekening te houden met de niet-operationele elementen, en op een pro forma basis, steeg het onderliggend 1 nettoresultaat groepsaandeel toe met +30 miljoen EUR, of 6,2%. De totale opbrengsten kwamen uit op miljoen EUR tijdens de eerste drie maanden van 2006, een toename met 333 miljoen EUR. Tijdens deze periode bedroegen de inkomsten uit Central Assets en uit de niet-operationele factoren 270 miljoen EUR, d.i. 212 miljoen EUR 1 De onderliggende resultaten bevatten geen niet-operationele elementen, d.w.z. noch de niet recurrente elementen van de periode, die apart worden beschreven en gekwantificeerd, noch de verschillen in marked-tomarket-waarde van de CDS-portefeuille van FSA. Daar deze laatste instrumenten als afgeleide producten worden beschouwd, wordt de evolutie van hun marktwaarde tijdens de verslagperiode als een bedrijfsresultaat gezien; deze behandeling volgens IAS 39 maakt echter een goed begrip van de economische resultaten onmogelijk, daar deze portefeuille bestaat uit hooggewaardeerde instrumenten die door FSA worden verzekerd tot hun vervaldatum. De positieve of negatieve marked-to-market-verschillen in gelijk welke periode zijn dus geen onderliggende resultaten, daar ze samen uiteindelijk op nul zullen uitkomen. -2-

3 meer dan tijdens de vergelijkbare periode in 2005, vooral als gevolg van de joint venture RBC Dexia Investor services in De onderliggende opbrengsten van de metiers namen in de meeste gevallen fors toe: respectievelijk met +63 miljoen EUR voor Public Finance (+12%), +17 miljoen EUR voor Financiële Dienstverlening aan Particulieren (+3%), +28 miljoen EUR voor Financieel beheer en verzekeringen (+17%) en met +16 miljoen EUR voor Thesaurie en Financiële Markten (+12%). zie verder. Er dient op gewezen te worden dat de stijging van de opbrengsten, ten belope van 17 miljoen EUR, toe te schrijven is aan de gunstige evolutie van de Amerikaanse en de Canadese dollar. Bij gelijke wisselkoers zou de toename van de onderliggende opbrengsten zijn uitgekomen op +5,1%. De kosten bedroegen 820 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een stijging van 6,1% (in beide kwartalen waren er geen niet-operationele elementen op de kosten ). Dit verschil van 47 miljoen EUR heeft diverse oorzaken, zoals: i) de geografisch expansie en de productlijnontwikkelingen van de diverse entiteiten, zorgden voor uitgaven die werden geboekt als algemene kosten ten belope van 5 miljoen EUR sinds het begin van dit jaar; ii) de hierboven aangehaalde evolutie van de wisselkoersen verklaart 7 miljoen EUR van dit verschil. Als we geen rekening houden met deze items, zijn de kosten toegenomen met 4,7% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van De cost-income ratio bedraagt 45,9% voor de eerste drie maanden van 2006, wat veel lager is dan tijdens het eerste kwartaal van 2005 (53,2%), als gevolg van voornoemde eenmalige meerwaarde. De onderliggende cost-income ratio bedraagt 53,9% (in vergelijking met 53,8% tijdens het eerste kwartaal van 2005), een zeer beperkte wijziging als we rekening houden met de recente ontwikkeling van de activiteit en de aanwezigheid van Dexia wereldwijd. Het brutobedrijfsresultaat beliep 966 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een toename met 42,1% in vergelijking met het eerste kwartaal van Op een onderliggende basis kwam de groei uit op 6,1% (+4,7% bij gelijke wisselkoers). Zoals verder zal blijken, waren de onderliggende prestaties van de voornaamste metiers andermaal zeer bevredigend, voornamelijk voor Public Finance, waar een groei van 13% werd opgetekend, voor Financiële Dienstverlening aan Particulieren (+5%), Financieel Beheer en Verzekeringen (+16%), en voor Thesaurie en Financiële Markten ( +17%) zie verder voor een gedetailleerde analyse. De kosten van risico (waardeverliezen op kredieten en voorzieningen voor kredietrisico s) waren nihil tijdens het eerste kwartaal van 2006, in vergelijking met 90 miljoen EUR tijdens dezelfde periode in De voorzieningen voor Dexia Bank Nederland (zie verder) buiten beschouwing gelaten, namen de onderliggende kosten van risico lichtjes toe over de periode (13 miljoen EUR tegen 8 miljoen EUR tijdens hetzelfde kwartaal van 2005), maar bleven ze toch op een historisch laag niveau (1,7 basispunten op de gemiddelde uitstaande verbintenissen van de bank). De belastingen (zowel de actuele als de uitgestelde) beliepen 179 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een stijging van 78 miljoen EUR in vergelijking met dezelfde periode van Deze bedragen omvatten niet-operationele items (zie verder voor meer details). Als we die buiten beschouwing laten, bleven de onderliggende belastingen relatief stabiel in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005, nl. op 162 miljoen EUR. -3-

4 De return on equity (ROE op jaarbasis) kwam uit op 28,0% (in vergelijking met 18,7% tijdens het eerste kwartaal van 2005). De forse stijging kan grotendeels worden verklaard door de meerwaarde op voornoemde joint venture. Zonder deze transactie zou de ROE zijn uitgekomen op 19,7%. De winst per aandeel (WPA) beliep 0,71 EUR voor het kwartaal (niet verwaterd), d.i. een stijging met 64,3% t.o.v. het eerste kwartaal van Het programma voor de terugkoop van eigen aandelen werd voortgezet tijdens het kwartaal; tijdens deze periode werden aandelen teruggekocht voor een totaal bedrag van 50 miljoen EUR. Zonder de nietoperationele elementen, bedraagt de onderliggende winst per aandeel 0,47 EUR, een stijging met 7,9% ten opzichte van het eerste kwartaal van De tier 1 ratio 2 van de Groep bleef in vergelijking met de situatie einde 2005 stabiel op 10,3% op 31 maart, Wanneer geen rekening wordt gehouden met de hybride kapitaalinstrumenten bedraagt de tier 1 ratio op 9,3% op 31 maart, 2006, onveranderd ten opzichte van 31 december II. ACTIVITEIT EN ONDERLIGGENDE RESULTATEN VAN DE METIERS 1. Public/Project Finance en Credit Enhancement Activiteit De langetermijnverbintenissen kwamen voor het hele metier op het einde van het eerste kwartaal van 2006 uit op 237,0 miljard EUR, een stijging van 19,3% over de voorbije twaalf maanden. Daarvan bedroegen de verbintenissen in de lokale openbare sector alleen al 211,0 miljard EUR, een stijging met 15,9% op jaarbasis. De groei was vooral afkomstig van Amerika en van de forse ontwikkeling in Centraal- en Oost-Europa. Wat de corporate en de projectfinanciering aangaat, namen de verbintenissen toe met 26,1 miljard EUR, een forse stijging met 56,6%. In deze activiteit was de nieuwe productie bijzonder dynamisch tijdens het eerste kwartaal van 2006, nl. 3,2 miljard EUR, een stijging met 98,7% op jaarbasis, dankzij het afsluiten van enkele belangrijke vernieuwende transacties. Op regionaal vlak zagen de commerciële prestaties er als volgt uit: In Frankrijk beliep de nieuwe productie 1,7 miljard EUR tijdens het eerste kwartaal, met name dankzij de sterke activiteit t.a.v. de middelgrote gemeenten en de intergemeentelijke structuren. De langetermijnverbintenissen kwamen uit op 57,7 miljard EUR, een stijging met 6.0% op jaarbasis, wat hoger is dan de groei van de markt. Dexia slaagde erin zijn positie inzake public & project finance uit te bouwen, en bracht daarmee zijn verbintenissen op 2,6 miljard EUR, een stijging met 8,2% op jaarbasis. 2 Voor de berekening van deze ratio is de winst over de over de periode min het (voor de eerste drie maanden van 2006 geraamd) dividend in het kapitaal inbegrepen. -4-

5 In België namen de verbintenissen toe met 6,6% op jaarbasis tot 31,1 miljard EUR. Ook hier weer slaagde Dexia erin zijn marktaandeel van meer dan 80% bij de lokale besturen te behouden en kon het zelfs alle transacties op de markt van de social profit en de intercommunales binnenhalen. Merk op dat de roll-overkredieten aan de corporate cliënten nu worden meegerekend als langetermijnverbintenissen, terwijl zij vroeger op de korte termijn werden beschouwd. In Luxemburg kwamen de langetermijnverbintenissen uit op 1,9 miljard EUR, wat neerkomt op een zeer bevredigende groei met 7,2% op jaarbasis. In Italië beliepen de langetermijnverbintenissen 33,8 miljard EUR op 31 maart 2006, een stijging met 11,3% over een periode van twaalf maanden. Dit kwartaal werd het eerste deel ondertekend van een effectiseringsprogramma met de regio Abruzzo in de vorm van een overbruggingskrediet ter waarde van 0,1 miljard EUR. Dexia Crediop, dat nog altijd erg actief is op het vlak van corporate en projectfinanciering, rondde enkele transacties af, met name voor de HST-infrastructuur en in het kader van een windmolenproject. Op het Iberisch schiereiland kwamen de langetermijnverbintenissen in totaal uit op 7,9 miljard EUR, een stijging met bijna 40% over een periode van twaalf maanden. Het kwartaal werd gekenmerkt door een zeer dynamische activiteit inzake corporate en projectfinanciering, met name via Dexia Sabadell Banco Local (DSBL) voor de financiering van het eerste Spaans publiek privaat partnership voor een ziekenhuis. In Portugal haalde Dexia de helft binnen van een krediet ter waarde van 0,3 miljard EUR voor een overheidsinstantie. In het Verenigd Koninkrijk bedroegen de totale verbintenissen 6,9 miljard EUR (een stijging met 34,2% ten opzichte van een jaar voordien), ondanks een terugval van de totale nieuwe productie, in een klimaat dat werd gekenmerkt door een afgenomen vraag voor sociale huisvesting. Merk op dat Dexia Public Finance Bank London erg actief blijft op het vlak van de Public Finance Initiatives (PFI s) en onder meer optrad als arranger voor een transactie in Birmingham, en voorts ook als co-arranger voor een transactie in Norwich in de onderwijssector. In Centraal- en Oost-Europa (COE) ontwikkelde Dexia zijn activiteiten in 2005 in een hoog tempo. Dexia Kommunalkredit Bank werd opgericht en heeft dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren in Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije en Bulgarije. De commerciële inspanningen leidden tot een verdubbeling van de nieuwe langetermijnproductie tijdens het eerste kwartaal van 2006 in vergelijking met dezelfde periode in 2005, voor in totaal 0,9 miljard EUR. De langetermijnverbintenissen bedragen thans 3,5 miljard EUR, dat is meer dan vier keer het niveau op het einde van het eerste kwartaal van Tijdens deze periode werden enkele soevereine obligatietransacties afgesloten, en werden ook kredieten verstrekt aan ziekenhuizen in Polen en aan heel wat Oost-Europese steden (bv. Zagreb). In de vermelde cijfers zijn de transacties die tot stand kwamen in deze regio en die geboekt werden door de hoofdzetel van Dexia of door Kommunalkredit Austria (KA) niet inbegrepen. Laatstgenoemde instelling had aan het eind van het eerste kwartaal uitstaande financieringen ten belope van 20,0 miljard EUR. KA was erg actief op zijn thuismarkt Oostenrijk, in Zwitserland en in Centraal- en Oost-Europa. -5-

6 In Amerika was als gevolg van de lagere volumes van obligatie-uit giften op de markt de vraag naar liquiditeitswaarborgen lager dan het piekniveau van Toch slaagde Dexia erin zijn lange termijn productie te doen toenemen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005 dankzij de activiteit corporate en projectfinanciering. Op 31 maart 2006 waren de langetermijnverbintenissen toegenomen met 31,2% tot 43,5 miljard EUR. Er dient vermeld te worden, dat Dexia optrad als co-arranger van de PPPtransactie ten belope van 1 miljard CAD voor het Golden Ears Bridge-project in Vancouver. Deze transactie was de het grootste PPP-project dat ooit in Canada werd afgesloten. In Mexico verkreeg Dexia zijn banklicentie in november 2005 en sindsdien sloot het zijn tweede transactie af voor 51 miljoen EUR met de staat Guerrero. Voor de activiteiten die worden uit geoefend in andere landen of rechtstreeks vanuit de hoofdzetel, financierde Dexia heel wat lokale besturen over de hele wereld. De langetermijnverbintenissen verdubbelden bijna tot 19,3 miljard EUR op het einde van het kwartaal. De nieuwe productie was bijzonder stevig in Zwitersland en in Centraalen Oost-Europa. Dexia noteert ook groei voor zijn verbintenissen in Japan en speelt in op interessante opportuniteiten op de Japanse obligatiemarkt. De activiteiten inzake corporate en projectfinanciering namen fors toe met een nieuwe langetermijnproductie van 1,3 miljard EUR op het einde van dit kwartaal, in vergelijking met 0,6 miljard EUR een jaar eerder. In heel wat van de hiervoor besproken landen waren de OSP/PSP activiteiten (Originations and Portefeuille activiteiten in de publieke sector) zeer dynamisch. Deze activiteiten hebben betrekking op de grote emittenten van de openbare sector, voornamelijk quasi-soevereine overheden & agencies, lokale besturen en nutsmaatschappijen en vennootschappen voor projectfinanciering. Dit team werkt nauw samen met de teams van Thesaurie en Financiële markten (TFM zie verder). Tijdens de periode werden enkele belangrijke mandaten binnengehaald, zoals die van book runner en lead manager van de obligatieherfinanciering ten belope van 212 miljoen EUR voor de Hongaarse M6-autoweg. Dit is een mooi voorbeeld van Dexia s mogelijkheden om kennis aanwezig op diverse domeinen aan te spreken voor het opzetten van innoverende en waardecreërende transacties. Deze transactie werd opgestart door het OSP-team, de obligatie werd gewaarborgd door FSA en ruim verspreid tot bij de institutionele beleggers door de TFM-verkoopteams. Ten slotte maakte Dexia dit kwartaal ook de eerste afronding bekend van het South Europe Infrastructure Equity Finance-fonds (SEIEF), een privé-kapitaalfonds ter waarde van 150 miljoen EUR dat zich toelegt op middelgrote investeringen voornamelijk in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. -6-

7 Langetermijnverbintenissen - Public/Project Finance In miljarden EUR 31 maart 31 maart Verschil België 29,2 31,1 + 6,6 % Frankrijk 54,5 57,7 + 6,0 % Luxemburg 1,7 1,9 + 7,2 % Nederland 0,8 1,0 + 23,2 % Verenigd Koninkrijk 5,1 6,9 + 34,2 % Zweden 3,5 3,5 + 1,8 % Italië 30,4 33,8 +11,3 % Iberisch schiereiland 5,6 7,9 + 39,4 % (Spanje & Portugal) Duitsland 24,1 27,0 + 11,9 % Centraal- en Oost-Europa 0,8 3,5 x 4,2 Amerika 33,2 43,5 + 31,2 % Andere 9,8 19,3 + 97,2 % Totaal 198,6 237, % De activiteit inzake schuldbeheer was erg dynamisch, vooral in Frankrijk, waar de transacties tijdens het eerste kwartaal uitkwamen op het meer dan bevredigende niveau van 2,7 miljard EUR, een stijging met 45% in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, dat al een zeer goede periode was. In België beliep de activiteit schuldbeheer in totaal 0,4 miljard EUR, een terugval die men had verwacht, met name als gevolg van het succes van de campagne van het jaar daarvoor. Dee nieuwe activiteit schuldbeheer in Groot-Brittannië komt uit op 0,3 miljard EUR. De kortetermijnkredieten beliepen 19,7 miljard EUR op 31 maart Zij zijn in hoofdzaak toegenomen dankzij de goede activiteit in Frankrijk (een stijging met 35% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005) en in Luxemburg (een stijging met 7%). De beheerde deposito s en activa voor de cliënten van het metier zetten hun groeitrend voort en kwamen einde maart 2006 uit op 28,7 miljard EUR, een stijging met 8,1% in vergelijking met het niveau van einde maart Er werd een flinke groei opgetekend voornamelijk in Frankrijk (+20%) en in Luxemburg (+38%). En dan ten slotte de verzekeringen (zonder FSA): de makelaarsactiviteit van Dexia Sofaxis bleef toenemen, waarbij het premie-incasso toenam tot 335 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006 (een stijging met 11% op jaarbasis) in een steeds concurrerender omgeving. De verzekeringsactiviteit van Dexia Insurance bleef stabiel op 167 miljoen EUR aan premie-incasso, waarvan 66 miljoen EUR afkomstig was uit Frankrijk en 101 miljoen EUR uit België, met dien verstande dat vorig jaar een piek werd gehaald op het vlak van de nieuwe productie. -7-

8 Voor FSA 3 (Financial Security Assurance) was het klimaat erg ongunstig tijdens de voorbije periode. De bruto geactualiseerde waarde (GW) van de premies kwam uit op 127 miljoen USD, een daling met 34,4% in vergelijking met het niveau van twaalf maanden eerder. In de gemeentelijke sector in de VS deed de langverwachte terugval zich voor: het volume op de markt van de nieuwe uitgiften daalde tijdens het eerste kwartaal van 2006 met 28% tot ongeveer 70,9 miljard USD. Het percentage van de verzekerde emissies viel daarenboven terug tot 46%, tegenover nog 62% in het eerste kwartaal van Tegen deze achtergrond nam FSA bij benadering 23% van verzekerde emissies voor haar rekening. Het inde voor 54 miljoen USD aan bruto GW-premies (een daling met 29% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005). De Amerikaanse sector van de asset-backed securities (ABS) werd geconfronteerd met: de krapste kredietspreads ooit, een zeer hoge liquiditeit vanwege de investeerders, een lage perceptie van het kredietrisico en een zeer scherpe concurrentie. In dit klimaat handhaafde FSA zijn behoudende underwriting-normen en prijsdiscipline. De bruto GW-premies kwamen uit op 26 miljoen USD, d.i. een daling met 57,5% in vergelijking met vorig jaar. Er dient op gewezen te worden dat het grootste deel van de daling in de nieuwe productie van de GW-premies zich voordeed omdat de productie tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar was gestegen door de premies die het gevolg waren van aanpassingen aan bepaalde bestaande transacties, wat leidde tot GW-premies zonder enige overeenstemmende stijging van het verzekerd bedrag. Het door FSA internationaal verzekerd bedrag voor het eerste kwartaal nam toe met 15,5%, vooral als gevolg van een succesvol kwartaal in de sector van de openbare infrastructuur. Toch viel de totale nieuwe productie van internationale GWpremies terug met 26%, omdat het verzekerd asset-backed bedrag een grote Super Triple-A CDS omvatte met een relatief korte looptijd en een lage premie. Er bestond tijdens het kwartaal ook een grote vraag naar gewaarborgde beleggingscontracten (GIC s) zowel voor de financiering van gemeenten als van infrastructuur, waarbij FSA kon investeren in interessante beleggingen op langere termijn en met een hoge rating. Onderliggende* resultaten - Public/Project Finance & Credit Enhancement In miljoenen EUR Q Q Verschil Verschil bij gelijke wisselk. Opbrengsten ,8% +9,0% Kosten ,9% +8,1% Brutobedrijfsresultaat ,7% +9,4% Nettoresultaat groepsaandeel ,8% +11,2% Exploitatiecoëfficiënt 33,2% 32,6% ROEE** 24,0% 22,7% * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q ** Rendement op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel voor de eerste drie maanden van 2006 kwam uit op 272 miljoen EUR (+14,8% in vergelijking met de eerste drie maanden van 2005 en +11,2% bij gelijke wisselkoers). Het beliep 237 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van Voor meer details verwijzen wij naar het perscommuniqué van 11 mei 2006, dat geraadpleegd kan worden op de site van de onderneming -8-

9 De totale opbrengsten van het metier ten belope van 604 miljoen EUR, vormen een forse toename met +11,8% (+9,0% bij gelijke wisselkoers) over het eerste kwartaal van Deze toename van 63 miljoen EUR van de opbrengsten was hoofdzakelijk afkomstig van de activiteit in de VS en van de de entiteiten in de rest van de wereld, terwijl Italië en de thuismarkten een meer gematigde bijdrage leverden tot de groei. De opbrengsten van de gestructureerde porducten/activiteiten van Dexia Finance waren bevredigend en de commissie-inkomsten tijdens het eerste kwartaal lieten een mooie stijging noteren (12 miljoen EUR meer dan het laatste kwartaal van 2005). De kosten voor het metier beliepen in totaal 197 miljoen EUR, d.i. 9,9% (+8,1% bij gelijke wisselkoers). Zoals reeds werd meegedeeld, kan deze toename ten dele worden verklaard door de significante uitbouw van de aanwezigheid en van de activa van Dexia wereldwijd. Het is vermeldenswaard te noteren dat van de toename van de kosten met 18 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2005, 3 miljoen EUR kunnen worden toegeschreven aan muntschommelingen, 4 miljoen EUR te wijten zijn aan de aanhoudende uitbreiding van de Dexia s internationale aanwezigheid en 5 miljoen EUR aan de specifieke kenmerken van FSA (waaronder een kleiner percentage van uit gestelde acquisitiekosten in vergelijking met vroeger). Het brutobedrijfsresultaat beliep 407 miljoen EUR tijdens de eerste drie maanden van 2006, d.i. een toename met 12,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en 9,4% bij gelijke wisselkoers. De cost-income ratio van het metier verbeterde tot 32,6%, tegen 33,2% in Q De kosten van het risico voor het eerste kwartaal vna 2006 beliepen 10 miljoen EUR, (terugneming van 1 miljoen EUR tijdens dezelfde periode in 2005). Ondanks deze toename blijven de kosten van het risico in de buurt van hun historisch laagtepunt. Het rendement van het economisch eigen vermogen (ROEE) bedroeg tijdens het eerste kwartaal 22,7% (op jaarbasis), d.i. hetzelfde peil als tijdens het hele jaar 2005, wat overeenkomt met een zeer goede prestatie. 2. Financiële dienstverlening aan particulieren De prestatie van het metier Financiële Dienstverlening aan de Particulieren nam opnieuw toe tijdens het eerste kwartaal van 2006, en zette, weliswaar in een trager tempo, een drie jaar durende trend van toenemende volumes en stijgende winsten voort. Activiteit Op 31 maart 2006 beliepen de totale cliëntentegoeden 125,7 miljard EUR, d.i. een stijging met 2,8% sinds het begin van het jaar en met 8,3% op jaarbasis. Tijdens het eerste kwartaal, dat nog steeds werd gekenmerkt door de zeer lage rentevoeten en door een postief klimaat op de aandelenmarkt, namen de cliëntentegoeden toe met 3,4 miljard EUR, waarvan 2,2 miljard EUR netto-instroom betrof. De grotere vraag naar beveks en levensverzekeringsproducten leidde in combinatie met de commerciële strategie van de bank voor deze producten tot een toename van de uitstaande buitenbalansbedragen, terwijl de balansproducten doorgaans stabiel bleven. -9-

10 Inzake retailbankieren kwamen de cliëntentegoeden op 31 maart 2006 uit op 82,7 miljard EUR, d.i. een stijging met 1,4% in drie maanden (of +1,2 miljard EUR). Dit waren de grote trends: De uitstaande balansproducten bleven grosso modo stabiel met een terugloop bij de kasbons en de termijndeposito s, vooral als gevolg van de lage rentestand (11,1% van de retail-bankingportefeuille in maart 2006 versus 14,1% in maart 2005) en van het feit dat de zichtrekeningen stabiel blijven. De beveks (+2,0% in drie maanden) en de levensverzekeringsproducten (+3,8% in drie maanden) voornamelijk in gewaarborgde producten, bleven vooruit gang boeken. Dit is het resultaat van de succesvolle commerciële actie voor dergelijke producten. De cliëntentegoeden inzake private banking kwamen op 31 maart 2006 uit op 43,0 miljard EUR, d.i. een stijging met 5,4% in drie maanden en met 14,9% tegenover een jaar geleden. 0,7 miljard EUR van de groei van de voorbije drie maanden kan echter worden verklaard door een hersegmentatie waarbij tegoeden van retailbanking naar private banking werden overgeheveld. Bijna elke entiteit van private-banking droeg bij tot de groei tijdens het eerste kwartaal van het jaar. De evolutie van de productmix wordt gekenmerkt door een toename bij de producten met een hogere marge en een terugval bij de minder renderende producten. Terwijl het relatief aandeel van kasbons en effectenrekeningen daalde, bleef het aandeel van de mandaten, de verzekeringen en de beveks toenemen. Cliëntentegoeden (einde kwartaal) In miljarden EUR M aart 05 Juni 05 Sept.05 Dec. 05 M aart 06 Verschil maart 06 / dec. 05 Verschil maart 06 / maart 05 Balansproducten. (Deposito s, kasbons) 53,3 53,3 52,6 52,3 53,1 + 1,7% -0,4% Buitenbalansproducten. (ICBE s, aandelen, ) 54,7 57,8 59,9 60,5 62,5 + 3,4% + 14,4% Verzekering (Levensverzekering 8,0 8,5 8,9 9,6 10,0 + 4,4% + 25,0% technische reserve) Totale cliëntentegoeden 116,0 119,6 121,4 122,3 125,7 + 2,7% + 9,2% waarvan retailbanking 78,6 80,6 80,9 81,5 82,7 + 1,4% + 5,2% waarvan private banking 37,4 39,0 40,5 40, ,4% + 14,9% Op 31 maar 2006 beliepen de uitstaande kredieten aan retail- en private-cliënten 29,3 miljard EUR, een stijging van 2,5% tijdens het eerste kwartaal 2006 en van 13,2% in één jaar. Deze toename is toe te schrijven aan de hypothecaire kredieten aan retailcliënten, in een klimaat van agressieve pricing op de markt. Deze activiteit kwam uit op 17,8 miljard EUR, een stijging met 17,3% op jaarbasis. -10-

11 Kredieten aan de cliënteel (einde kwartaal) In miljarden EUR Maart 05 Juni 05 Sept.05 Dec. 05 Maart 06 Verschil maart 06 / dec. 05 Verschil maart 06 / maart 05 Hypotheekleningen 15,1 15,7 16,3 17,0 17,8 + 4,0% + 17,3% Consumptiekredieten 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 + 2,3% + 2,5% Kredieten aan KMO s en zelfstandigen 6,0 6,2 6,2 6,4 6,4 + 0,1% + 5,5% Kredieten aan privatebankingcliënten 2,4 2,5 2,7 2,9 2,8-0,9% + 16,0% Totale cliëntenkredieten 25,9 26,6 27,4 28,6 29,3 + 2,5% + 13,2% Onderliggende resultaten* Financiële dienstverlening aan de particulieren In miljoenen EUR Q Q Verschil Opbrengsten ,0% Kosten ,1% Brutobedrijfsresultaat ,3% Nettoresultaat groepsaandeel ,3% Exploitatiecoëfficiënt 70.9% 70.2% ROEE** 24.4% 25.4% * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q1 05 ** Rendement op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel voor de eerste drie maanden van 2006 beliep 119 miljoen EUR, een stijging met 13,3% in vergelijking met dezelfde periode van 2005, toen dit cijfer 105 miljoen EUR bedroeg. Deze verdere verbetering van de onderliggende winstgevendheid was mogelijk dankzij de aanhoudend stijgende opbrengsten, terwijl de kosten beperkt bleven met een lichte toename van 2,1%. De opbrengsten beliepen 560 miljoen EUR, wat neerkomt op een stijging met 3,0% in vergelijking met het eerste kwartaal van Daarachter gaan tegengestelde evoluties in het metier schuil. De nettocommissies bleven mooi toenemen met 6,9% dankzij de grotere activavolumes van de cliënten en de toename van de transacties in buitenbalansproducten. Deze evolutie was nog opmerkelijker bij de private-bankingcliënteel, vooral in Luxemburg. Deze gunstige evolutie werd evenwel afgezwakt door de toegenomen druk op de spreadopbrengsten als gevolg van de vele terugbetalingen van hypotheken tijdens de voorbije kwartalen en van het prijsklimaat van deze producten in België. De kosten beliepen 393 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van 2006, een stijging met 2,1% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005, en 0,6% hoger dan de gemiddelde kostenbasis van de kwartalen van vorig jaar. Deze matige stijging weerspiegelt tegengestelde evoluties in de Belgische operaties: het private-bankingsegment blijft zich ontwikkelen wat -11-

12 leidt tot bijkomend personeel en meer algemene kosten heeft; in het retailsegment nam de kostenbasis af in absolute cijfers, onder meer als gevolg van de sluiting van 15 kantoren tijdens het kwartaal (waardoor het totaal aantal kantoren voor heel België nu bedraagt). Het brutobedrijfsresultaat is zodoende gestegen met 5,3% op kwartaalbasis en bedraagt thans 167 miljoen EUR. De exploitatiecoëfficiënt bleef verbeteren tot 70,2% tegen 70,9% voor dezelfde periode van vorig jaar. De kosten van het risico bleven beperkt tot 5 miljoen EUR voor dit kwartaal, wat onvereenstemt met het gemiddelde niveau van vorig jaar. Het rendement op het economisch eigen vermogen (ROEE) kwam zodoende uit op 25,4% (op jaarbasis) voor de eerste maanden van 2006, een stijging met 24,4% t.o.v. dezelfde periode in Kwartaalevolutie van de onderliggende resultaten (*) In miljoenen EUR Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Opbrengsten Kosten Brutobedrijfsresultaat * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q Financieel beheer Activiteit De beheerde activa beliepen 97,2 miljard EUR op het einde van het eerste kwartaal van 2006, een stijging met 7,3% in drie maanden (+6,6 miljard EUR) en een stijging met 28,4% op jaarbasis. Deze evolutie is het gevolg van een belangrijke interne groei in het eerste kwartaal 2006 (+ 5,4 miljard EUR) en ook van een positief markteffect (+ 1,2 miljard EUR). De groei over een periode van twaalf maanden werd gestuurd door een forse nieuwe instroom van activa ten belope van 14,5 miljard EUR. De netto-instroom is ook afkomstig van institutionele mandaten (+12,3% of 2,7 miljard EUR) met een forse toename bij de pensioenplannen & aanverwante entiteiten, en van verzekeringsmaatschappijen. De toename komt ook van de beveks (2,4 miljard EUR), waarbij twee derde afkomstig is van institutionele beleggingsfondsen en één derde van retailbeleggingsfondsen. De productiviteitsratio s bleven tijdens het eerste kwartaal zeer goed: de kosten vertegenwoordigen 13 basispunten van de beheerde activa. Op 31 maart 2006 beliepen de totale beheerde activa die worden verkocht door de sales teams van Dexia Asset Management Institutional 38,2 miljard EUR. Meer dan de helft van de nieuwe nettocashmiddelen (2,8 miljard EUR) was afkomstig van Frankrijk en meer dan 20% van nieuwe entiteiten (bv. in Italië, Spanje & Portugal) na slechts enkele jaren van activiteit in deze landen. Australië bevestigde de goede resultaten van vorig jaar. -12-

13 Onderliggende* resultaten Financieel beheer In miljoenen EUR Q Q Verschil Opbrengsten ,0% Kosten ,2% Brutobedrijfsresultaat ,3% Nettoresultaat groepsaandeel ,0% Exploitatiecoëfficiënt 53,8% 52,3% ROEE** 118% 91% * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q ** Rendement op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel van het businesssegment voor de eerste drie maanden van 2006 kwam uit op 25 miljoen EUR, een stijging met 26,0% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van De opbrengsten zijn toegenomen met 14 miljoen EUR tot 59 miljoen EUR (+31,0%), waarvan het merendeel commissies, en de kwartaaltrend van de voorbije vijf kwartalen was positief. De toename van de beheerscommissies volgde de ontwikkeling van de volumes van de beheerde activa (+24% in vergelijking met Q1 2005, en +12% in vergelijking met het gemiddelde kwartaal van 2005). Bij de prestatiecommissies is de toename zeer sterk: meer dan drie keer het niveau van het eerste kwartaal van 2005 en 6% meer dan het recordpeil van Q Aan kostenzijde is de stijging met 7 miljoen EUR t.o.v. de kostenbasis van Q toe te schrijven aan de forse ontwikkeling van Dexia Asset Management en vooral van de institutionele cliënten in een breder geografisch perspectief. Het aantal voltijdse werknemers is toegenomen met 72, en er werden incentiveprogramma s uitgewerkt. 4. Verzekeringen Activiteit De verzekeringspremies beliepen 947 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een toename met +14,2%, tegen 829 miljoen EUR voor dezelfde periode van vorig jaar. Wij wijzen erop dat de toename van de verzekeringspremies aanzienlijk werd gestimuleerd tijdens het vierde kwartaal van 2005 door het feit dat in België een nieuwe belasting op verzekeringsproducten werd aangekondigd met ingang vanaf De terugval tijdens het eerste kwartaal van 2006 op het vlak van de verzekeringen was dus wel degelijk verwacht. Om de impact van de nieuwe belasting (1,1%) op verzekeringsproducten te verlichten, heeft de Verzekeraar deze kost ten laste genomen tot midden januari en vervolgens een daling van de instapkosten doorgevoerd, gepaard gaande met een commerciële campagne. 87% van de verzekeringspremies in dit kwartaal was afkomstig van de levensverzekeringen, waarvan tweederde van producten van tak 21 en de resterende 13% van niet-levensverzekeringen. Zie verder in de over de Focus op de verzekeringsactiviteit in de Groep. -13-

14 Onderliggende* resultaten Verzekeringen In miljoenen EUR Q Q Verschil Opbrengsten % Kosten % Brutobedrijfsresultaat % Nettoresultaat groepsaandeel % Exploitatiecoëfficiënt 52,7% 63,5% ROEE** 16,1% 12,1% * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q ** Rendement op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel van dit businesssegment bleef stabiel op 24 miljoen EUR. Wij herinneren eraan dat op grond van de bestaande segmentatie de Vezekeringen enkel betrekking hebben op de productie-activiteit, d.w.z. dat zij geen rekening houden met de bijdrage van de distributie, die grotendeels is ondergebracht bij de twee voornaamste metiers van Dexia (Public Project Finance en Financiële dienstverlening aan particulieren). Voor een meer globale analyse van de verzekeringsactiviteit verwijzen wij naar de hier onderstaande focus over de verzekeringen en het verslag van Dexia Insurances Services, als volle dochter. De opbrengsten tijdens het eerste kwartaal van 2006 zijn gedaald met 5 miljoen EUR in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2005, wat is toe te schrijven aan diverse factoren, die evolueren in tegengestelde richting: meer financiële opbrengsten zowel hogere interestopbrengsten als verwezenlijkte kapitaalmeerwaarden (+ 35 miljoen EUR) - ; marked to market van afgeleide producten ( 6 miljoen EUR); toename van de technische voorzieningen om in overeenstemming te zijn met hogere uitstaande volume van tak 21- producten en de hiervoor vereiste reserveringen, voorzieningen voor winstdeelname en aanpassingen. Merk op dat de negatieve schommeling van 5 miljoen EUR van de opbrengsten meer dan gecompenseerd wordt door lagere belasting (+ 8 miljoen EUR). De kosten zijn gestegen met 3 miljoen EUR, vooral als gevolg van de toename van het personeelsbestand (+50 tussen de twee kwartalen), die te maken heeft met de diverse ontwikkelingen van het segment. -14-

15 Focus op de verzekeringsactiviteit (zonder FSA en Sofaxis) Totale brutopremies In miljoenen euro s Q Q Verschil Totale premies ,2% Niet-leven ,2% Leven ,6% Tak 21 (klassiek leven inbegrepen) ,8% Tak 23 ( ,2% Tak 26 ( gegarandeerd/lokale sector) 0 37 n.s. Totale premies ,2% Public/Project Finance ,9% Financiële Dienstverlening aan Particulieren ,6% verzekeringen ,2% De verzekeringsactiviteit is in alle metiers van de Groep terug te vinden. Public/Project Finance (PPF) en financiële dienstverlening aan particulieren (PFS) hebben beide een distributiefocus die feeopbrengsten genereren, terwijl het segment Verzekeringen zich toelegt op de productie en voornamelijk technische en financiële opbrengsten genereert. Het totale bruto premie-incasso tijdens het eerste kwartaal van 2006 in alle entiteiten van de Groep (zonder de activiteiten van FSA en Dexia Sofaxis, die apart worden geboekt gelet op hun specifieke aard) beloopt 947 miljoen EUR. PFS is de grootste premie-ontvanger in de Groep (63% van het totaal), terwijl 18% van de premies wordt geïnd bij de institutionele cliënten van het metier Public/Project Finance, en de overige 19% rechtstreeks werd geïnd door het segment Verzekeringen. Vanuit geografisch oogpunt wordt 70% van de premies geïnd in België, terwijl het saldo in hoofdzaak afkomstig is uit Frankrijk (vooral onder de merknaam Dexia Epargne Pension ) en Luxemburg (voornamelijk via Dexia Life & Pensions ). Binnen Dexia is de verzekeringsactiviteit voornamelijk een zaak van Leven (87% van het totale premie-incasso tijdens het eerste kwartaal van 2006). Het eerste kwartaal van 2006 was erg actief, waarbij het totale premie-incaso is toegenomen met 14,2% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2005, vooral dankzij de producten leven (+15,6%), terwijl niet-leven slechts een ééncijfergroei te zien gaf (+6,2%). De opbrengsten kwamen uit op 112 miljoen EUR, (d.i. 7,4% van de totale opbrengsten van de groep Dexia), een daling met 3,1% in vergelijking met Q1 2005, om de hieronder aangehaalde redenen. Zij waren afkomstig van Public Finance (6%), Financiële dienstverlening aan particulieren (50%) en Verzekeringen (44%). -15-

16 Met het oog op de monitoring van de verzekeringsactiviteit binnen de Groep, kijkt het management naar de nieuwe productie van de premies en naar de top line bijdragen van de metiers, zoals hierboven werd uiteengezet, als de beste garantie voor een prestatie van de activiteit. De financiële prestatie daarentegen, wordt geanalyseerd op het niveau van de geconsolideerde jaarrekening van Dexia Insurance Services (DIS) zoals wordt samengevat in onderstaande tabel die verweg de grootste verzekeringsentiteit van de Groep is. Dexia Insurance Services Q Q Verschil Q1 06 / Q1 05 Verschil Q1 06 / gemiddeld e kwartaal 05 In miljoenen euro s Opbrengsten % 0% Kosten % 0% Belastingen en overige % n.s. Nettoresultaat groepsaandeel % In Q genereerde DIS in totaal voor 95 miljoen EUR aan opbrengsten (- 5% t.o.v. Q1 2005), een lichte daling die toe te schrijven is aan diverse factoren die evolueren in verschillende richtingen, waaronder: i) de negatieve marktwaarde interest swaps die economisch de technische voorzieningen garanderen, ii) de verlaging van de instapkosten om de nieuwe belasting op verzekeringsproducten in België te verlichten iii) toename van de technische voorzieningen tegenover de gerealiseerde meerwaarden in het kader van de discretionaire participatie-aspecten van de contracten. De toename van de kosten weerspiegelt het groter personeelsbestand in Frankrijk, dat voortvloeit uit de forse ontwikkeling van de activiteit in dat land en vloeit voort uit diverse investeringsprojecten bij Dexia Insurance Belgium. De daling van de opbrengsten werd evenwel gecompenseerd door de lage belastingen, die op hun beurt gekoppeld zijn aan de belastingvrije opbrengsten, de uitgestelde belastingen en andere aftrekposten, wat leidde tot een bijdrage van 39 miljoen EUR, d.i. ongewijzigd in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005, maar 22% hoger dan de gemiddelde nettokwartaalresultaten in (De volatiliteit tijdens het jaar maakt alle vergelijkingen op kwartaalbasis weinig relevant). 5. Investor Services Activiteit Op het vlak van de Investor Services is de nieuwe joint venture tussen Dexia en Royal Bank of Canada thans operationeel. De nieuwe vennootschap, RBC Dexia Investor Services, behoort tot s werelds grootste 10 global custodians. De implementatie van bepaalde IT-tools zal de joint venture in staat stellen zijn diensten inzake de boekhouding van de fondsen en als transferagent aan te bieden aan al zijn cliënten. Dankzij de harmonisering van het netwerk van deelcustodians heeft de joint venture overigens al materiële besparingen opgeleverd. -16-

17 De totale assets under administration van RBC Dexia Investor Services belopen miljard USD op het einde van de periode, d.i. een stijging met 19,0% op één jaar tijd, vooral dankzij de forse interne groei en ook dankzij de waardestijging van de Canadese dollar. De activiteit als transferagent liet ook een verbetering optekenen, waarbij het aantal aandeelhoudersrekeningen is toegenomen met 4,7% op jaarbasis en met 3,8% over het kwartaal. Het aantal beheerde fondsen in het kader van de activiteit centraal administratief beheer registreerde als gevolg van de forse interne groei een toename van 3,6% op twaalf maanden tijd en met +2,6% op drie maanden. Onderliggende* resultaten Investor Services In miljoenen EUR Q Q Verschil Verschil bij gelijke wisselkoers Opbrengsten ,6% +17,8% Kosten ,3% +5,8% Brutobedrijfsresultaat ,5% +52,0% Nettoresultaat ,1% +54,5% groepsaandeel Exploitatiecoëfficiënt 74,0% 66,3% ROEE** 87% 123% * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q ** Rendement op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel van het businesssegment is toegenomen met 8 miljoen EUR (6 miljoen EUR bij gelijke wisselkoers). Voor het eerste kwartaal van de reporting als aparte entiteit levert RBC Dexia Investor Services een zeer sterke bijdrage, waardoor wij de toekomst van deze joint venture gunstig tegemoetzien. De opbrengsten zijn gestegen met 20 miljoen EUR (+13 miljoen EUR bij gelijke wisselkoers) tot 89 miljoen EUR, waarbij de meeste winstgenererende factoren het goed blijven doen en zorgen voor een stijging van de netto-interesten, de commissies en de wisselkoersactiviteiten. De kosten zijn toegenomen met 14,3% (5,8% bij gelijke wisselkoers), wat voornamelijk te wijten is aan de IT-migratie en ook aan de ontwikkelingen in de Spaanse en de Italiaanse entiteiten. Als we de voorbije kwartalen bekijken zonder rekening te houden met het wisselkoerseffect, stellen wij een evolutie vast die gekenmerkt wordt door opwaarts gerichte opbrengsten en neerwaarts gerichte kosten, wat een grote impact heeft op de exploitatiecoëfficiënt. 6. Thesaurie en Financiële Markten (TFM) Activiteit In december 2005 werd TFM gereorganiseerd met de bedoeling een aantal nieuwe activiteiten te ontwikkelen en te zorgen voor een ruimere waaier van kwaliteitsvolle producten ten behoeve van de cliënten van public finance en van private banking-retail. De nieuwe structuur omvat drie segmenten. -17-

18 Het eerste segment is de activiteit Thesaurie voor de Groep, die belast is met het financieel beheer van de balans van Dexia. Deze poot omvat de teams die belast zijn met de funding op lange en op korte termijn en met het beheer van de liquide middelen. Ook dit kwartaal was Dexia weer erg actief op het stuk van de funding, een gevolg van de forse groei van het balanstotaal. De nieuwe langetermijnuitgiften (meer dan twee jaar) beliepen bijna 9 miljard EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, d.i. 30% van het totale uitgiftevolume van % van de uitgiften kregen de rating AAA van Dexia Municipal Agency en Dexia Kommunalbank Deutschland. De gemiddelde kostprijs van de nieuwe uit giften dit kwartaal (met een gemiddelde looptijd van 8,1 jaar) lag ongeveer één basispunt lager dan in Deze aanhoudende activiteit levert ook dit kwartaal weer het bewijs van de toenemende belangstelling van de kapitaalmarkten voor Dexia. Het tweede segment is de Fixed income-business, die de Credit Spread Portfolio omvat, de effectiseringsteams (Securitisation), de Sales and Structured Finance Teams, alsook tussenkomt in de activiteit Public Sector Debt Origination en Management (OSP PSP) zoals al aangegeven in het metier Public Finance. De beleggingsactiviteiten in de Credit Spread Portfolio profiteerden van goede marktopportuniteiten en belegden voor 6,8 miljard EUR tijdens het eerste kwartaal van Deze beleggingen werden voornamelijk verwezenlijkt in de sector van de financiële instellingen, covered bonds en ABS/MBS. Op 31 maart 2006 kwam het volume van de portefeuille uit op 66,8 miljard EUR. Ongeveer 99% van de portefeuille heeft een rating investment grade en 75% heeft een rating AA- of hoger. De beleggingslijnen zijn hoofdzakelijk ondergebracht in de categorie available for sale (93%). De activiteit effectisering, waar Dexia actief is als adviseur, arranger en/of underwriter, deed het ook zeer goed, zowel in Brussel als in de VS, en leverde zo een hogere bijdrage aan de opbrengsten. De derde activiteit, Market Engineering & Trading, omvat alle knowhow in de sectoren rentevoeten, forex en aandelen. Deze poot omvat een structurerings-, en salesteam actief in transacties met cliënten uit de publieke sector, meer bepaald op het vlak van schuldherschikking. Zoals al aangegeven in het hoofdstuk Public Finance was de activiteit zeer goed. Dit segment omvat ook het team Personal Financial Services Engineering, een ondersteuningsteam voor het retailbankieren en private banking, die kwalitatief hoogstaande financiële producten aanbieden. De foreign exchange desk deed het eveneens zeer goed tijdens het eerste kwartaal van het jaar. Onderliggende* resultaten Thesaurie & financiële markten In miljoenen EUR Q Q Verschil Verschil bij gelijke wisselkoers Opbrengsten ,7% +9,6% Kosten ,1% -2,3% Brutobedrijfsresultaat ,3% +14,8% Nettoresultaat groepsaandeel ,5% -2,9% Exploitatiecoëfficiënt 30,2% 26,7% - - ROEE** 34,8% 25,8% - - ** d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q1 05 ** Rendement op het eigen economisch vermogen, op jaarbasis. -18-

19 Het nettoresultaat groepsaandeel voor het eerste kwartaal van 2006 beloopt 81 miljoen EUR, een zeer lichte daling (-0,5%) in vergelijking met het eerste kwartaal van Dit cijfer weerspiegelt echter niet het zeer hoog peil van de TFM-prestatie, zoals hier wordt toegelicht. De opbrengsten bedragen 152 miljoen EUR, een stijging met 11,7% op jaarbasis, het beste niveau ooit voor Thesaurie en financiële markten. Het record zou zelfs nog hoger hebben gelegen zonder de impact van enkele eenmalige elementen die zich tijdens het eerste kwartaal van 2005 hebben voorgedaan, zoals de meerwaarden uit de verkoop van enkele obligatieinstrumenten als gevolg van de fusie van de vertegenwoordigingskantoren van Dexia Bank en Dexia Credit Local in New York. Als we die buiten beschouwing laten, zou de stijging zijn uitgekomen op +17%. De thesaurie van de Groep draagt voor 21% bij tot de opbrengsten van TFM, Fixed Income voor 68% en Market Engineering en Trading voor 11%. De toename werd grotendeels getrokken door de activiteiten op het vlak van CSP, Money Market en Public Finance Market Engineering (PFME). Het eerste kwartaal van 2006 profiteerde van de zeer grote volumes die in 2005 werden belegd in de CSP. PFME, dat 77% van de activiteit Market Engineering en Trading vertegenwoordigt, deed het bijzonder goed en trok zijn resultaten op met 6,8 miljoen EUR, met name dankzij de correct ingeschatte renteverhoging. Ten slotte presteerde de forex desk bijzonder goed. TFM is niet alleen een opbrengstengenerator op zichzelf maar ook een belangrijke ondersteunende entiteit voor de andere metiers zoals geïllustreerd wanneer de activiteiten van Fixed income en Market Engineering & Trading werden besproken en voor de groep is haar geheel wat het balansmanagement betreft. Het bedrag aan indirecte opbrengsten die voortvloeien uit deze nauwe samenwerking en die in de andere metiers worden geboekt wordt geraamd op bijna 100 miljoen EUR voor het eerste trimester van 2006 (het bedroeg ongeveer 300 miljoen EUR voor het ganse jaar 2005). De kosten zijn afgenomen met 1,1% tot 41 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van 2006, waarbij tijdens dit kwartaal ten volle de vruchten werden geplukt van de herstructurering van de cash equity activiteit in Frankrijk in Het brutobedrijfsresultaat neemt aldus toe tot 111 miljoen EUR (+17,3% op jaarbasis en +14,8% bij gelijke wisselkoers). De lage exploitatiecoëfficiënt (26,7%) zal evenwel niet kunnen worden gehandhaafd tijdens de rest van het jaar, aangezien de teams in diverse domeinen zullen worden versterkt. Ten slotte namen de belastingen toe van 13 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2005 tot 29 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van Deze aanzienlijke toename kan voor een derde worden verklaard door het toegenomen brutobedrijfsresultaat en voor twee derde door de boekhoudkundige impact van de arbitrageproducten, die zowel cash als afgeleide instrumenten omvatten, waarvan de verandering van de waarde kan zorgen voor zowel hogere opbrengsten en van de belastingen op bepaalde momenten, of van lagere opbrengsten en belastingen op andere momenten. Het rendement op het eigen economisch vermogen (ROEE) bleef op het hoge peil van 25,8% (op jaarbasis). -19-

20 III. CENTRAL ASSETS en NIET-OPERATIONELE ELEMENTEN Het segment Central Assets, een van de vijf activiteitssegmenten van de organisatie, boekt voornamelijk de opbrengsten uit overtollig kapitaal, participaties in bedrijven (dividenden, meerwaarden en minderwaarden) en deviezendekkingscontracten. Central Assets kent ook economisch kapitaal toe aan de metiers die daarop notionele interest ontvangen, die wordt aangerekend op de kostenzijde van de Central Assets, het segment boekt de niet-toewijsbare kosten op een specifiek metier. Sinds 1 januari 2005 boekt Central Assets ook alle resultaten van de aandelenlease-activiteit bij Dexia Bank Nederland. Daarnaast heeft het management ervoor gekozen om die items apart te zetten die een invloed hebben op de gepubliceerde rekeningen, maar door hun aard de interpretatie van de echte onderliggende trends bemoeilijken. Daarom worden de niet-weerkerende items zoals eenmalige meer- of minderwaarden apart gehouden en worden zij in detail toegelicht op pagina 22 van het Activity Report. En sinds de invoering van IAS 32&39 in 2005 worden ook de schommelingen van de opbrengsten die worden veroorzaakt door de marking-to-market van de CDS-portefeuille van FSA (zie voetnoot 1 op pagina 2) beschouwd als niet-operationeel. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de samengevoegde bijdrage van Central Assets en de niet-weerkerende elementen aan de resultaten van Dexia voor het eerste trimester. Resultaten van Central Assets en de niet-weerkerende elementen In miljoenen EUR Q1 Q1 2005* 2006 Verschil Opbrengsten Kosten Brutobedrijfsresultaat Kosten van risico Waardevermindering op (im)materiële vaste activa - - Belastinglasten Aandeel van derden Nettoresultaat groepsaandeel * pro forma. In het eerste kwartaal van 2006 kwam de bijdrage van alle voornoemde componenten uit op +227 miljoen EUR, in vergelijking met -4 miljoen EUR tijdens de vergelijkbare periode van Deze bijdrage vloeit voort uit diverse factoren die een impact hebben op vrijwel alle rubrieken van de resultatenrekening: -20-

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit van de groep Dexia in 2003 5 februari 2004! Recordjaar inzake

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 22 p. Parijs en Brussel, 16 november

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 31 maart 2003 : EUR 315 miljoen Globaal

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Resultaten vierde kwartaal en jaar 2003 Nettores. groepsaandeel 2003:

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 30 september 2002 : 957 miljoen EUR (-13.3%)

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Gereglementeerde informatie** Brussel, Parijs, 6 augustus 2010 7.00 uur Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Highlights

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 3/3/2005

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Licht herstel gedurende het tweede trimester van 2011. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Financieel verslag 1T 2010

Financieel verslag 1T 2010 0 Financieel verslag 1T 2010 Driemaandelijks financieel verslag OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KB VAN 14 NOVEMBER 2007 Inhoudstafel I. Beheersverslag 3 I.1. Financieel profiel 3 I.2. Financiële

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Zware terugval in het derde trimester. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte

Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Persbericht Groene kredieten stuwen hypotheekmarkt in 2011 naar ongekende hoogte Brussel, 7 februari 2012 De belangrijkste vaststellingen voor het volledige jaar 2011: De hypothecaire kredietverlening

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 2004 Rekeningen en Verslagen 2004 Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten............................................

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 AV 31 mei 2017 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2016 werden opgemaakt met inachtneming van de op die datum gepubliceerde

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 26 februari 2009 7 uur Nettoverlies van 3 326 miljoen EUR in 2008 Tier 1-ratio blijft stevig op 10,6 % Highlights van het volledige jaar

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Company Profile. ERGO Insurance nv

Company Profile. ERGO Insurance nv Company Profile ERGO Insurance nv Ons voordeel: Munich Re we kunnen beroep doen op de knowhow van de ganse groep. Daar halen we ons voordeel uit wanneer we nieuwe Munich Re verzekeringsoplossingen uit

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Persbericht 20 april 2012 Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Uitgiftevolume gestegen met 10,4%*, in lijn met de jaarlijkse groeidoelstelling van de Groep tussen 6% en

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

«De Belgische fondsenmarkt blijft stabiel tijdens het derde kwartaal.», Hugo Lasat - Voorzitter BEAMA

«De Belgische fondsenmarkt blijft stabiel tijdens het derde kwartaal.», Hugo Lasat - Voorzitter BEAMA Persbericht Brussel, 25 januari 217 Cijfers ICB-sector 3de trimester 216 «De Belgische fondsenmarkt blijft stabiel tijdens het derde kwartaal.», Hugo Lasat - Voorzitter BEAMA Het netto actief van de in

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie