P E R S B E R I C H T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S B E R I C H T"

Transcriptie

1 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare Brussel - Tel. : Fax : Rek. Nr.: RPR Brussel BTW BE mei P. Eerste kwartaal 2006: activiteit en resultaten Nettoresultaat groepsaandeel + 61,5% Winst per aandeel (WPA) + 64,3% 767 miljoen EUR 0,71 EUR Return on equity 28,0% Tier 1-ratio op 31 maart ,3% Sterke commerciële activiteit in alle metiers Uitstaande verbintenissen Public Finance 237 miljard EUR (+19,3 % in 1 jaar) Uitstaande nettobedragen FSA 353 miljard USD (+ 6,1 % in 1 jaar) Uitstaande tegoeden retailcliënteel 126 miljard EUR (+ 8,3 % in 1 jaar) Beheerde activa 97 miljard EUR (+ 28,4% in 1 jaar) Q Verschil Q1 2006/ Q In miljoenen EUR Gerapporteerd Onderliggend* Gerapporteerd Onderliggend* Opbrengsten ,9% + 6,3 % Nettoresultaat groepsaandeel ,5 % + 6,2 % *d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q

2 I. GECONSOLIDEERDE REKENING OP 31 MAART 2006 De raad van bestuur van Dexia kwam bijeen op 23 mei 2006 en keurde de rekening van de Groep op 31 maart 2006 goed. Geconsolideerde resultatenrekening In miljoenen EUR Q 1 05 Q1 06 Verschil Opbrengsten , % Kosten % Brutobedrijfsresultaat % Kosten van risico n.s. Waardevermindering op (im)materiële vaste activa 0 0 n.s. Belastinglasten % Nettoresultaat % Aandeel van derden % Nettoresultaat groepsaandeel % Exploitatiecoëfficiënt 53.2% 45.9% ROE (op jaarbasis) 18.7% 28.0% Het nettoresultaat groepsaandeel bedroeg 767 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een toename van 292 miljoen EUR (+61,5%) t.o.v. dezelfde periode in Alvorens deze resultaten te bespreken, moet er gewezen worden op de belangrijke wijziging in de consolidatiekring in 2006 naar aanleiding van de creatie van de joint-venture RBC Dexia Investor Services: deze activiteit wordt nu geconsolideerd volgens de proportionele methode. Nochtans heeft deze wijziging, samen met het afstoten van enkele ondernemingen, geen aanleiding gegeven tot materiële veranderingen in de pro-forma cijfers voor 2005 (3 miljoen EUR minder inkomsten, en 3 miljoen EUR minder kosten). De bijdrage van de nietoperationele factoren was echter zeer significant. Deze transactie leverde een meerwaarde op van 227 miljoen EUR, op een totaal van 261 miljoen EUR gedurende het eerste kwartaal 2006, in vergelijking met - 2 miljoen EUR voor hetzelfde kwartaal van Zoals hierna meer in detail wordt uitgelegd is de stijging van het nettoresultaat groepsaandeel vooral toe te schrijven aan de goede prestatie van de metiers, met name in Public Finance, Financieel beheer en Investor Services. Zonder rekening te houden met de niet-operationele elementen, en op een pro forma basis, steeg het onderliggend 1 nettoresultaat groepsaandeel toe met +30 miljoen EUR, of 6,2%. De totale opbrengsten kwamen uit op miljoen EUR tijdens de eerste drie maanden van 2006, een toename met 333 miljoen EUR. Tijdens deze periode bedroegen de inkomsten uit Central Assets en uit de niet-operationele factoren 270 miljoen EUR, d.i. 212 miljoen EUR 1 De onderliggende resultaten bevatten geen niet-operationele elementen, d.w.z. noch de niet recurrente elementen van de periode, die apart worden beschreven en gekwantificeerd, noch de verschillen in marked-tomarket-waarde van de CDS-portefeuille van FSA. Daar deze laatste instrumenten als afgeleide producten worden beschouwd, wordt de evolutie van hun marktwaarde tijdens de verslagperiode als een bedrijfsresultaat gezien; deze behandeling volgens IAS 39 maakt echter een goed begrip van de economische resultaten onmogelijk, daar deze portefeuille bestaat uit hooggewaardeerde instrumenten die door FSA worden verzekerd tot hun vervaldatum. De positieve of negatieve marked-to-market-verschillen in gelijk welke periode zijn dus geen onderliggende resultaten, daar ze samen uiteindelijk op nul zullen uitkomen. -2-

3 meer dan tijdens de vergelijkbare periode in 2005, vooral als gevolg van de joint venture RBC Dexia Investor services in De onderliggende opbrengsten van de metiers namen in de meeste gevallen fors toe: respectievelijk met +63 miljoen EUR voor Public Finance (+12%), +17 miljoen EUR voor Financiële Dienstverlening aan Particulieren (+3%), +28 miljoen EUR voor Financieel beheer en verzekeringen (+17%) en met +16 miljoen EUR voor Thesaurie en Financiële Markten (+12%). zie verder. Er dient op gewezen te worden dat de stijging van de opbrengsten, ten belope van 17 miljoen EUR, toe te schrijven is aan de gunstige evolutie van de Amerikaanse en de Canadese dollar. Bij gelijke wisselkoers zou de toename van de onderliggende opbrengsten zijn uitgekomen op +5,1%. De kosten bedroegen 820 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een stijging van 6,1% (in beide kwartalen waren er geen niet-operationele elementen op de kosten ). Dit verschil van 47 miljoen EUR heeft diverse oorzaken, zoals: i) de geografisch expansie en de productlijnontwikkelingen van de diverse entiteiten, zorgden voor uitgaven die werden geboekt als algemene kosten ten belope van 5 miljoen EUR sinds het begin van dit jaar; ii) de hierboven aangehaalde evolutie van de wisselkoersen verklaart 7 miljoen EUR van dit verschil. Als we geen rekening houden met deze items, zijn de kosten toegenomen met 4,7% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van De cost-income ratio bedraagt 45,9% voor de eerste drie maanden van 2006, wat veel lager is dan tijdens het eerste kwartaal van 2005 (53,2%), als gevolg van voornoemde eenmalige meerwaarde. De onderliggende cost-income ratio bedraagt 53,9% (in vergelijking met 53,8% tijdens het eerste kwartaal van 2005), een zeer beperkte wijziging als we rekening houden met de recente ontwikkeling van de activiteit en de aanwezigheid van Dexia wereldwijd. Het brutobedrijfsresultaat beliep 966 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een toename met 42,1% in vergelijking met het eerste kwartaal van Op een onderliggende basis kwam de groei uit op 6,1% (+4,7% bij gelijke wisselkoers). Zoals verder zal blijken, waren de onderliggende prestaties van de voornaamste metiers andermaal zeer bevredigend, voornamelijk voor Public Finance, waar een groei van 13% werd opgetekend, voor Financiële Dienstverlening aan Particulieren (+5%), Financieel Beheer en Verzekeringen (+16%), en voor Thesaurie en Financiële Markten ( +17%) zie verder voor een gedetailleerde analyse. De kosten van risico (waardeverliezen op kredieten en voorzieningen voor kredietrisico s) waren nihil tijdens het eerste kwartaal van 2006, in vergelijking met 90 miljoen EUR tijdens dezelfde periode in De voorzieningen voor Dexia Bank Nederland (zie verder) buiten beschouwing gelaten, namen de onderliggende kosten van risico lichtjes toe over de periode (13 miljoen EUR tegen 8 miljoen EUR tijdens hetzelfde kwartaal van 2005), maar bleven ze toch op een historisch laag niveau (1,7 basispunten op de gemiddelde uitstaande verbintenissen van de bank). De belastingen (zowel de actuele als de uitgestelde) beliepen 179 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006, een stijging van 78 miljoen EUR in vergelijking met dezelfde periode van Deze bedragen omvatten niet-operationele items (zie verder voor meer details). Als we die buiten beschouwing laten, bleven de onderliggende belastingen relatief stabiel in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005, nl. op 162 miljoen EUR. -3-

4 De return on equity (ROE op jaarbasis) kwam uit op 28,0% (in vergelijking met 18,7% tijdens het eerste kwartaal van 2005). De forse stijging kan grotendeels worden verklaard door de meerwaarde op voornoemde joint venture. Zonder deze transactie zou de ROE zijn uitgekomen op 19,7%. De winst per aandeel (WPA) beliep 0,71 EUR voor het kwartaal (niet verwaterd), d.i. een stijging met 64,3% t.o.v. het eerste kwartaal van Het programma voor de terugkoop van eigen aandelen werd voortgezet tijdens het kwartaal; tijdens deze periode werden aandelen teruggekocht voor een totaal bedrag van 50 miljoen EUR. Zonder de nietoperationele elementen, bedraagt de onderliggende winst per aandeel 0,47 EUR, een stijging met 7,9% ten opzichte van het eerste kwartaal van De tier 1 ratio 2 van de Groep bleef in vergelijking met de situatie einde 2005 stabiel op 10,3% op 31 maart, Wanneer geen rekening wordt gehouden met de hybride kapitaalinstrumenten bedraagt de tier 1 ratio op 9,3% op 31 maart, 2006, onveranderd ten opzichte van 31 december II. ACTIVITEIT EN ONDERLIGGENDE RESULTATEN VAN DE METIERS 1. Public/Project Finance en Credit Enhancement Activiteit De langetermijnverbintenissen kwamen voor het hele metier op het einde van het eerste kwartaal van 2006 uit op 237,0 miljard EUR, een stijging van 19,3% over de voorbije twaalf maanden. Daarvan bedroegen de verbintenissen in de lokale openbare sector alleen al 211,0 miljard EUR, een stijging met 15,9% op jaarbasis. De groei was vooral afkomstig van Amerika en van de forse ontwikkeling in Centraal- en Oost-Europa. Wat de corporate en de projectfinanciering aangaat, namen de verbintenissen toe met 26,1 miljard EUR, een forse stijging met 56,6%. In deze activiteit was de nieuwe productie bijzonder dynamisch tijdens het eerste kwartaal van 2006, nl. 3,2 miljard EUR, een stijging met 98,7% op jaarbasis, dankzij het afsluiten van enkele belangrijke vernieuwende transacties. Op regionaal vlak zagen de commerciële prestaties er als volgt uit: In Frankrijk beliep de nieuwe productie 1,7 miljard EUR tijdens het eerste kwartaal, met name dankzij de sterke activiteit t.a.v. de middelgrote gemeenten en de intergemeentelijke structuren. De langetermijnverbintenissen kwamen uit op 57,7 miljard EUR, een stijging met 6.0% op jaarbasis, wat hoger is dan de groei van de markt. Dexia slaagde erin zijn positie inzake public & project finance uit te bouwen, en bracht daarmee zijn verbintenissen op 2,6 miljard EUR, een stijging met 8,2% op jaarbasis. 2 Voor de berekening van deze ratio is de winst over de over de periode min het (voor de eerste drie maanden van 2006 geraamd) dividend in het kapitaal inbegrepen. -4-

5 In België namen de verbintenissen toe met 6,6% op jaarbasis tot 31,1 miljard EUR. Ook hier weer slaagde Dexia erin zijn marktaandeel van meer dan 80% bij de lokale besturen te behouden en kon het zelfs alle transacties op de markt van de social profit en de intercommunales binnenhalen. Merk op dat de roll-overkredieten aan de corporate cliënten nu worden meegerekend als langetermijnverbintenissen, terwijl zij vroeger op de korte termijn werden beschouwd. In Luxemburg kwamen de langetermijnverbintenissen uit op 1,9 miljard EUR, wat neerkomt op een zeer bevredigende groei met 7,2% op jaarbasis. In Italië beliepen de langetermijnverbintenissen 33,8 miljard EUR op 31 maart 2006, een stijging met 11,3% over een periode van twaalf maanden. Dit kwartaal werd het eerste deel ondertekend van een effectiseringsprogramma met de regio Abruzzo in de vorm van een overbruggingskrediet ter waarde van 0,1 miljard EUR. Dexia Crediop, dat nog altijd erg actief is op het vlak van corporate en projectfinanciering, rondde enkele transacties af, met name voor de HST-infrastructuur en in het kader van een windmolenproject. Op het Iberisch schiereiland kwamen de langetermijnverbintenissen in totaal uit op 7,9 miljard EUR, een stijging met bijna 40% over een periode van twaalf maanden. Het kwartaal werd gekenmerkt door een zeer dynamische activiteit inzake corporate en projectfinanciering, met name via Dexia Sabadell Banco Local (DSBL) voor de financiering van het eerste Spaans publiek privaat partnership voor een ziekenhuis. In Portugal haalde Dexia de helft binnen van een krediet ter waarde van 0,3 miljard EUR voor een overheidsinstantie. In het Verenigd Koninkrijk bedroegen de totale verbintenissen 6,9 miljard EUR (een stijging met 34,2% ten opzichte van een jaar voordien), ondanks een terugval van de totale nieuwe productie, in een klimaat dat werd gekenmerkt door een afgenomen vraag voor sociale huisvesting. Merk op dat Dexia Public Finance Bank London erg actief blijft op het vlak van de Public Finance Initiatives (PFI s) en onder meer optrad als arranger voor een transactie in Birmingham, en voorts ook als co-arranger voor een transactie in Norwich in de onderwijssector. In Centraal- en Oost-Europa (COE) ontwikkelde Dexia zijn activiteiten in 2005 in een hoog tempo. Dexia Kommunalkredit Bank werd opgericht en heeft dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren in Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije en Bulgarije. De commerciële inspanningen leidden tot een verdubbeling van de nieuwe langetermijnproductie tijdens het eerste kwartaal van 2006 in vergelijking met dezelfde periode in 2005, voor in totaal 0,9 miljard EUR. De langetermijnverbintenissen bedragen thans 3,5 miljard EUR, dat is meer dan vier keer het niveau op het einde van het eerste kwartaal van Tijdens deze periode werden enkele soevereine obligatietransacties afgesloten, en werden ook kredieten verstrekt aan ziekenhuizen in Polen en aan heel wat Oost-Europese steden (bv. Zagreb). In de vermelde cijfers zijn de transacties die tot stand kwamen in deze regio en die geboekt werden door de hoofdzetel van Dexia of door Kommunalkredit Austria (KA) niet inbegrepen. Laatstgenoemde instelling had aan het eind van het eerste kwartaal uitstaande financieringen ten belope van 20,0 miljard EUR. KA was erg actief op zijn thuismarkt Oostenrijk, in Zwitserland en in Centraal- en Oost-Europa. -5-

6 In Amerika was als gevolg van de lagere volumes van obligatie-uit giften op de markt de vraag naar liquiditeitswaarborgen lager dan het piekniveau van Toch slaagde Dexia erin zijn lange termijn productie te doen toenemen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005 dankzij de activiteit corporate en projectfinanciering. Op 31 maart 2006 waren de langetermijnverbintenissen toegenomen met 31,2% tot 43,5 miljard EUR. Er dient vermeld te worden, dat Dexia optrad als co-arranger van de PPPtransactie ten belope van 1 miljard CAD voor het Golden Ears Bridge-project in Vancouver. Deze transactie was de het grootste PPP-project dat ooit in Canada werd afgesloten. In Mexico verkreeg Dexia zijn banklicentie in november 2005 en sindsdien sloot het zijn tweede transactie af voor 51 miljoen EUR met de staat Guerrero. Voor de activiteiten die worden uit geoefend in andere landen of rechtstreeks vanuit de hoofdzetel, financierde Dexia heel wat lokale besturen over de hele wereld. De langetermijnverbintenissen verdubbelden bijna tot 19,3 miljard EUR op het einde van het kwartaal. De nieuwe productie was bijzonder stevig in Zwitersland en in Centraalen Oost-Europa. Dexia noteert ook groei voor zijn verbintenissen in Japan en speelt in op interessante opportuniteiten op de Japanse obligatiemarkt. De activiteiten inzake corporate en projectfinanciering namen fors toe met een nieuwe langetermijnproductie van 1,3 miljard EUR op het einde van dit kwartaal, in vergelijking met 0,6 miljard EUR een jaar eerder. In heel wat van de hiervoor besproken landen waren de OSP/PSP activiteiten (Originations and Portefeuille activiteiten in de publieke sector) zeer dynamisch. Deze activiteiten hebben betrekking op de grote emittenten van de openbare sector, voornamelijk quasi-soevereine overheden & agencies, lokale besturen en nutsmaatschappijen en vennootschappen voor projectfinanciering. Dit team werkt nauw samen met de teams van Thesaurie en Financiële markten (TFM zie verder). Tijdens de periode werden enkele belangrijke mandaten binnengehaald, zoals die van book runner en lead manager van de obligatieherfinanciering ten belope van 212 miljoen EUR voor de Hongaarse M6-autoweg. Dit is een mooi voorbeeld van Dexia s mogelijkheden om kennis aanwezig op diverse domeinen aan te spreken voor het opzetten van innoverende en waardecreërende transacties. Deze transactie werd opgestart door het OSP-team, de obligatie werd gewaarborgd door FSA en ruim verspreid tot bij de institutionele beleggers door de TFM-verkoopteams. Ten slotte maakte Dexia dit kwartaal ook de eerste afronding bekend van het South Europe Infrastructure Equity Finance-fonds (SEIEF), een privé-kapitaalfonds ter waarde van 150 miljoen EUR dat zich toelegt op middelgrote investeringen voornamelijk in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. -6-

7 Langetermijnverbintenissen - Public/Project Finance In miljarden EUR 31 maart 31 maart Verschil België 29,2 31,1 + 6,6 % Frankrijk 54,5 57,7 + 6,0 % Luxemburg 1,7 1,9 + 7,2 % Nederland 0,8 1,0 + 23,2 % Verenigd Koninkrijk 5,1 6,9 + 34,2 % Zweden 3,5 3,5 + 1,8 % Italië 30,4 33,8 +11,3 % Iberisch schiereiland 5,6 7,9 + 39,4 % (Spanje & Portugal) Duitsland 24,1 27,0 + 11,9 % Centraal- en Oost-Europa 0,8 3,5 x 4,2 Amerika 33,2 43,5 + 31,2 % Andere 9,8 19,3 + 97,2 % Totaal 198,6 237, % De activiteit inzake schuldbeheer was erg dynamisch, vooral in Frankrijk, waar de transacties tijdens het eerste kwartaal uitkwamen op het meer dan bevredigende niveau van 2,7 miljard EUR, een stijging met 45% in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, dat al een zeer goede periode was. In België beliep de activiteit schuldbeheer in totaal 0,4 miljard EUR, een terugval die men had verwacht, met name als gevolg van het succes van de campagne van het jaar daarvoor. Dee nieuwe activiteit schuldbeheer in Groot-Brittannië komt uit op 0,3 miljard EUR. De kortetermijnkredieten beliepen 19,7 miljard EUR op 31 maart Zij zijn in hoofdzaak toegenomen dankzij de goede activiteit in Frankrijk (een stijging met 35% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005) en in Luxemburg (een stijging met 7%). De beheerde deposito s en activa voor de cliënten van het metier zetten hun groeitrend voort en kwamen einde maart 2006 uit op 28,7 miljard EUR, een stijging met 8,1% in vergelijking met het niveau van einde maart Er werd een flinke groei opgetekend voornamelijk in Frankrijk (+20%) en in Luxemburg (+38%). En dan ten slotte de verzekeringen (zonder FSA): de makelaarsactiviteit van Dexia Sofaxis bleef toenemen, waarbij het premie-incasso toenam tot 335 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2006 (een stijging met 11% op jaarbasis) in een steeds concurrerender omgeving. De verzekeringsactiviteit van Dexia Insurance bleef stabiel op 167 miljoen EUR aan premie-incasso, waarvan 66 miljoen EUR afkomstig was uit Frankrijk en 101 miljoen EUR uit België, met dien verstande dat vorig jaar een piek werd gehaald op het vlak van de nieuwe productie. -7-

8 Voor FSA 3 (Financial Security Assurance) was het klimaat erg ongunstig tijdens de voorbije periode. De bruto geactualiseerde waarde (GW) van de premies kwam uit op 127 miljoen USD, een daling met 34,4% in vergelijking met het niveau van twaalf maanden eerder. In de gemeentelijke sector in de VS deed de langverwachte terugval zich voor: het volume op de markt van de nieuwe uitgiften daalde tijdens het eerste kwartaal van 2006 met 28% tot ongeveer 70,9 miljard USD. Het percentage van de verzekerde emissies viel daarenboven terug tot 46%, tegenover nog 62% in het eerste kwartaal van Tegen deze achtergrond nam FSA bij benadering 23% van verzekerde emissies voor haar rekening. Het inde voor 54 miljoen USD aan bruto GW-premies (een daling met 29% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005). De Amerikaanse sector van de asset-backed securities (ABS) werd geconfronteerd met: de krapste kredietspreads ooit, een zeer hoge liquiditeit vanwege de investeerders, een lage perceptie van het kredietrisico en een zeer scherpe concurrentie. In dit klimaat handhaafde FSA zijn behoudende underwriting-normen en prijsdiscipline. De bruto GW-premies kwamen uit op 26 miljoen USD, d.i. een daling met 57,5% in vergelijking met vorig jaar. Er dient op gewezen te worden dat het grootste deel van de daling in de nieuwe productie van de GW-premies zich voordeed omdat de productie tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar was gestegen door de premies die het gevolg waren van aanpassingen aan bepaalde bestaande transacties, wat leidde tot GW-premies zonder enige overeenstemmende stijging van het verzekerd bedrag. Het door FSA internationaal verzekerd bedrag voor het eerste kwartaal nam toe met 15,5%, vooral als gevolg van een succesvol kwartaal in de sector van de openbare infrastructuur. Toch viel de totale nieuwe productie van internationale GWpremies terug met 26%, omdat het verzekerd asset-backed bedrag een grote Super Triple-A CDS omvatte met een relatief korte looptijd en een lage premie. Er bestond tijdens het kwartaal ook een grote vraag naar gewaarborgde beleggingscontracten (GIC s) zowel voor de financiering van gemeenten als van infrastructuur, waarbij FSA kon investeren in interessante beleggingen op langere termijn en met een hoge rating. Onderliggende* resultaten - Public/Project Finance & Credit Enhancement In miljoenen EUR Q Q Verschil Verschil bij gelijke wisselk. Opbrengsten ,8% +9,0% Kosten ,9% +8,1% Brutobedrijfsresultaat ,7% +9,4% Nettoresultaat groepsaandeel ,8% +11,2% Exploitatiecoëfficiënt 33,2% 32,6% ROEE** 24,0% 22,7% * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q ** Rendement op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel voor de eerste drie maanden van 2006 kwam uit op 272 miljoen EUR (+14,8% in vergelijking met de eerste drie maanden van 2005 en +11,2% bij gelijke wisselkoers). Het beliep 237 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van Voor meer details verwijzen wij naar het perscommuniqué van 11 mei 2006, dat geraadpleegd kan worden op de site van de onderneming -8-

9 De totale opbrengsten van het metier ten belope van 604 miljoen EUR, vormen een forse toename met +11,8% (+9,0% bij gelijke wisselkoers) over het eerste kwartaal van Deze toename van 63 miljoen EUR van de opbrengsten was hoofdzakelijk afkomstig van de activiteit in de VS en van de de entiteiten in de rest van de wereld, terwijl Italië en de thuismarkten een meer gematigde bijdrage leverden tot de groei. De opbrengsten van de gestructureerde porducten/activiteiten van Dexia Finance waren bevredigend en de commissie-inkomsten tijdens het eerste kwartaal lieten een mooie stijging noteren (12 miljoen EUR meer dan het laatste kwartaal van 2005). De kosten voor het metier beliepen in totaal 197 miljoen EUR, d.i. 9,9% (+8,1% bij gelijke wisselkoers). Zoals reeds werd meegedeeld, kan deze toename ten dele worden verklaard door de significante uitbouw van de aanwezigheid en van de activa van Dexia wereldwijd. Het is vermeldenswaard te noteren dat van de toename van de kosten met 18 miljoen EUR tijdens het eerste kwartaal van 2005, 3 miljoen EUR kunnen worden toegeschreven aan muntschommelingen, 4 miljoen EUR te wijten zijn aan de aanhoudende uitbreiding van de Dexia s internationale aanwezigheid en 5 miljoen EUR aan de specifieke kenmerken van FSA (waaronder een kleiner percentage van uit gestelde acquisitiekosten in vergelijking met vroeger). Het brutobedrijfsresultaat beliep 407 miljoen EUR tijdens de eerste drie maanden van 2006, d.i. een toename met 12,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en 9,4% bij gelijke wisselkoers. De cost-income ratio van het metier verbeterde tot 32,6%, tegen 33,2% in Q De kosten van het risico voor het eerste kwartaal vna 2006 beliepen 10 miljoen EUR, (terugneming van 1 miljoen EUR tijdens dezelfde periode in 2005). Ondanks deze toename blijven de kosten van het risico in de buurt van hun historisch laagtepunt. Het rendement van het economisch eigen vermogen (ROEE) bedroeg tijdens het eerste kwartaal 22,7% (op jaarbasis), d.i. hetzelfde peil als tijdens het hele jaar 2005, wat overeenkomt met een zeer goede prestatie. 2. Financiële dienstverlening aan particulieren De prestatie van het metier Financiële Dienstverlening aan de Particulieren nam opnieuw toe tijdens het eerste kwartaal van 2006, en zette, weliswaar in een trager tempo, een drie jaar durende trend van toenemende volumes en stijgende winsten voort. Activiteit Op 31 maart 2006 beliepen de totale cliëntentegoeden 125,7 miljard EUR, d.i. een stijging met 2,8% sinds het begin van het jaar en met 8,3% op jaarbasis. Tijdens het eerste kwartaal, dat nog steeds werd gekenmerkt door de zeer lage rentevoeten en door een postief klimaat op de aandelenmarkt, namen de cliëntentegoeden toe met 3,4 miljard EUR, waarvan 2,2 miljard EUR netto-instroom betrof. De grotere vraag naar beveks en levensverzekeringsproducten leidde in combinatie met de commerciële strategie van de bank voor deze producten tot een toename van de uitstaande buitenbalansbedragen, terwijl de balansproducten doorgaans stabiel bleven. -9-

10 Inzake retailbankieren kwamen de cliëntentegoeden op 31 maart 2006 uit op 82,7 miljard EUR, d.i. een stijging met 1,4% in drie maanden (of +1,2 miljard EUR). Dit waren de grote trends: De uitstaande balansproducten bleven grosso modo stabiel met een terugloop bij de kasbons en de termijndeposito s, vooral als gevolg van de lage rentestand (11,1% van de retail-bankingportefeuille in maart 2006 versus 14,1% in maart 2005) en van het feit dat de zichtrekeningen stabiel blijven. De beveks (+2,0% in drie maanden) en de levensverzekeringsproducten (+3,8% in drie maanden) voornamelijk in gewaarborgde producten, bleven vooruit gang boeken. Dit is het resultaat van de succesvolle commerciële actie voor dergelijke producten. De cliëntentegoeden inzake private banking kwamen op 31 maart 2006 uit op 43,0 miljard EUR, d.i. een stijging met 5,4% in drie maanden en met 14,9% tegenover een jaar geleden. 0,7 miljard EUR van de groei van de voorbije drie maanden kan echter worden verklaard door een hersegmentatie waarbij tegoeden van retailbanking naar private banking werden overgeheveld. Bijna elke entiteit van private-banking droeg bij tot de groei tijdens het eerste kwartaal van het jaar. De evolutie van de productmix wordt gekenmerkt door een toename bij de producten met een hogere marge en een terugval bij de minder renderende producten. Terwijl het relatief aandeel van kasbons en effectenrekeningen daalde, bleef het aandeel van de mandaten, de verzekeringen en de beveks toenemen. Cliëntentegoeden (einde kwartaal) In miljarden EUR M aart 05 Juni 05 Sept.05 Dec. 05 M aart 06 Verschil maart 06 / dec. 05 Verschil maart 06 / maart 05 Balansproducten. (Deposito s, kasbons) 53,3 53,3 52,6 52,3 53,1 + 1,7% -0,4% Buitenbalansproducten. (ICBE s, aandelen, ) 54,7 57,8 59,9 60,5 62,5 + 3,4% + 14,4% Verzekering (Levensverzekering 8,0 8,5 8,9 9,6 10,0 + 4,4% + 25,0% technische reserve) Totale cliëntentegoeden 116,0 119,6 121,4 122,3 125,7 + 2,7% + 9,2% waarvan retailbanking 78,6 80,6 80,9 81,5 82,7 + 1,4% + 5,2% waarvan private banking 37,4 39,0 40,5 40, ,4% + 14,9% Op 31 maar 2006 beliepen de uitstaande kredieten aan retail- en private-cliënten 29,3 miljard EUR, een stijging van 2,5% tijdens het eerste kwartaal 2006 en van 13,2% in één jaar. Deze toename is toe te schrijven aan de hypothecaire kredieten aan retailcliënten, in een klimaat van agressieve pricing op de markt. Deze activiteit kwam uit op 17,8 miljard EUR, een stijging met 17,3% op jaarbasis. -10-

11 Kredieten aan de cliënteel (einde kwartaal) In miljarden EUR Maart 05 Juni 05 Sept.05 Dec. 05 Maart 06 Verschil maart 06 / dec. 05 Verschil maart 06 / maart 05 Hypotheekleningen 15,1 15,7 16,3 17,0 17,8 + 4,0% + 17,3% Consumptiekredieten 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 + 2,3% + 2,5% Kredieten aan KMO s en zelfstandigen 6,0 6,2 6,2 6,4 6,4 + 0,1% + 5,5% Kredieten aan privatebankingcliënten 2,4 2,5 2,7 2,9 2,8-0,9% + 16,0% Totale cliëntenkredieten 25,9 26,6 27,4 28,6 29,3 + 2,5% + 13,2% Onderliggende resultaten* Financiële dienstverlening aan de particulieren In miljoenen EUR Q Q Verschil Opbrengsten ,0% Kosten ,1% Brutobedrijfsresultaat ,3% Nettoresultaat groepsaandeel ,3% Exploitatiecoëfficiënt 70.9% 70.2% ROEE** 24.4% 25.4% * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q1 05 ** Rendement op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel voor de eerste drie maanden van 2006 beliep 119 miljoen EUR, een stijging met 13,3% in vergelijking met dezelfde periode van 2005, toen dit cijfer 105 miljoen EUR bedroeg. Deze verdere verbetering van de onderliggende winstgevendheid was mogelijk dankzij de aanhoudend stijgende opbrengsten, terwijl de kosten beperkt bleven met een lichte toename van 2,1%. De opbrengsten beliepen 560 miljoen EUR, wat neerkomt op een stijging met 3,0% in vergelijking met het eerste kwartaal van Daarachter gaan tegengestelde evoluties in het metier schuil. De nettocommissies bleven mooi toenemen met 6,9% dankzij de grotere activavolumes van de cliënten en de toename van de transacties in buitenbalansproducten. Deze evolutie was nog opmerkelijker bij de private-bankingcliënteel, vooral in Luxemburg. Deze gunstige evolutie werd evenwel afgezwakt door de toegenomen druk op de spreadopbrengsten als gevolg van de vele terugbetalingen van hypotheken tijdens de voorbije kwartalen en van het prijsklimaat van deze producten in België. De kosten beliepen 393 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van 2006, een stijging met 2,1% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005, en 0,6% hoger dan de gemiddelde kostenbasis van de kwartalen van vorig jaar. Deze matige stijging weerspiegelt tegengestelde evoluties in de Belgische operaties: het private-bankingsegment blijft zich ontwikkelen wat -11-

12 leidt tot bijkomend personeel en meer algemene kosten heeft; in het retailsegment nam de kostenbasis af in absolute cijfers, onder meer als gevolg van de sluiting van 15 kantoren tijdens het kwartaal (waardoor het totaal aantal kantoren voor heel België nu bedraagt). Het brutobedrijfsresultaat is zodoende gestegen met 5,3% op kwartaalbasis en bedraagt thans 167 miljoen EUR. De exploitatiecoëfficiënt bleef verbeteren tot 70,2% tegen 70,9% voor dezelfde periode van vorig jaar. De kosten van het risico bleven beperkt tot 5 miljoen EUR voor dit kwartaal, wat onvereenstemt met het gemiddelde niveau van vorig jaar. Het rendement op het economisch eigen vermogen (ROEE) kwam zodoende uit op 25,4% (op jaarbasis) voor de eerste maanden van 2006, een stijging met 24,4% t.o.v. dezelfde periode in Kwartaalevolutie van de onderliggende resultaten (*) In miljoenen EUR Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Opbrengsten Kosten Brutobedrijfsresultaat * d.i. zonder niet-operationele items; pro forma voor Q Financieel beheer Activiteit De beheerde activa beliepen 97,2 miljard EUR op het einde van het eerste kwartaal van 2006, een stijging met 7,3% in drie maanden (+6,6 miljard EUR) en een stijging met 28,4% op jaarbasis. Deze evolutie is het gevolg van een belangrijke interne groei in het eerste kwartaal 2006 (+ 5,4 miljard EUR) en ook van een positief markteffect (+ 1,2 miljard EUR). De groei over een periode van twaalf maanden werd gestuurd door een forse nieuwe instroom van activa ten belope van 14,5 miljard EUR. De netto-instroom is ook afkomstig van institutionele mandaten (+12,3% of 2,7 miljard EUR) met een forse toename bij de pensioenplannen & aanverwante entiteiten, en van verzekeringsmaatschappijen. De toename komt ook van de beveks (2,4 miljard EUR), waarbij twee derde afkomstig is van institutionele beleggingsfondsen en één derde van retailbeleggingsfondsen. De productiviteitsratio s bleven tijdens het eerste kwartaal zeer goed: de kosten vertegenwoordigen 13 basispunten van de beheerde activa. Op 31 maart 2006 beliepen de totale beheerde activa die worden verkocht door de sales teams van Dexia Asset Management Institutional 38,2 miljard EUR. Meer dan de helft van de nieuwe nettocashmiddelen (2,8 miljard EUR) was afkomstig van Frankrijk en meer dan 20% van nieuwe entiteiten (bv. in Italië, Spanje & Portugal) na slechts enkele jaren van activiteit in deze landen. Australië bevestigde de goede resultaten van vorig jaar. -12-

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

3. f inanciële instellingen

3. f inanciële instellingen 3. f inanciële instellingen In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 1 verminderden ze met name hun vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003

PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFIEL VAN DE GROEP IN 2003 > EEN VOORAANSTAAND MARKTSPELER IN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia ontstond in 1996 uit de toenadering tussen de twee voornaamste marktspelers op het

Nadere informatie

Financial Stability Review 2012. Executive Summary

Financial Stability Review 2012. Executive Summary Financial Stability Review 212 Executive Summary Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005

AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005 983765 PERSBERICHT Media: 070 344 88 93 Investor Relations: 070 344 83 05 AEGON RAPPORTEERT RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005 VERKOOP VAN NIEUWE LEVENSVERZEKERINGEN 1) STEEG MET 11% TOT EUR 1.896 MILJOEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING

GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING 2002 JAARVERSLAG 2002 JAARVERSLAG GROEPSPROFIEL 2002 DE BANK VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING EEN VOORAANSTAANDE ACTOR VAN DE EUROPESE FINANCIËLE SECTOR Dexia is in 1996 ontstaan uit de toenadering tussen

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie