Reglement Beleggingscontract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Beleggingscontract"

Transcriptie

1 Inleiding De cliënt aanvaardt de bepalingen van dit reglement door de ondertekening van het beleggingscontract. Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de Groep Crelan. De cliënt ontving een exemplaar van het Algemeen Reglement bij het begin van zijn relatie met Crelan en kan steeds een exemplaar in zijn kantoor bekomen. ART 1: voorwerp van het beleggingscontract Een beleggingscontract is een overeenkomst tussen Crelan en de cliënt waarbij de cliënt zich gedurende de looptijd van het contract verbindt om met een vaste periodiciteit een vast bedrag over te schrijven op een investeringsrekening. Bij deze overeenkomst geeft de cliënt Crelan de toelating om bij voldoende saldo op de investeringsrekening en volgens de gekozen periodiciteit, het afgesproken bedrag voor rekening van de cliënt te beleggen, in één van de compartimenten of modellen uit het gamma van de SICAV naar Luxemburgs recht Lux International Strategy (LIS) gecommercialiseerd door Crelan en/of in een persoonlijk gekozen fondsenmodel bestaande uit één of meerdere kapitaliserende fondsen van de lijst in bijlage volgens een door hem gekozen verdeling (min. 10% max. 100% per gekozen fonds met een veelvoud van 5%). De cliënt heeft de mogelijkheid om aan te duiden dat de opgebouwde portefeuille op eindvervaldag van zijn contract dient te worden verkocht ("vereffening bij vervaldatum"). In dit geval zal de tegenwaarde van de op eindvervaldag verkochte deelbewijzen (na aftrek van eventuele kosten en taksen) op de mandaatrekening verbonden met de effectenrekening worden gestort. De cliënt dient bij de ondertekening van het beleggingscontract in het bezit te zijn van een geldig beleggersprofiel en dient hiermee rekening te houden bij de invulling ervan. ART 2: looptijd van het contract De looptijd van het contract vangt aan op het moment van ondertekening van het contract door de cliënt en de agent, en eindigt op de in het contract vermelde datum of door opzegging van het contract door een van de betrokken partijen in overeenstemming met artikel 7 van dit reglement. ART 3: vaste periodiciteit De vaste periodiciteit stemt overeen met de frequentie van beleggen zoals vermeld in het contract. Dit kan halfmaandelijks, maandelijks, trimestrieel of semestrieel. De cliënt kiest de concrete uitvoeringsdag. ART 4: vast bedrag De cliënt kan het bedrag bepalen dat met vaste periodiciteit zal worden belegd, doch dit bedraagt minimaal 25,00 EUR per contract en met een bijkomende regel dat in elk gekozen fonds in het model voor minstens 25,00 EUR per periode moet worden belegd. ART 5: model/compartiment van de belegging Beleggingsmogelijkheden Zie Compartimenten LIS ART 5.a Persoonlijk fondsenmodel van de ART 5.b cliënt op basis van fondsenlijst (bijlage 1) Reglement Beleggingscontract versie P. 1/6

2 ART 5.a: Fondsen LIS De cliënt heeft de keuze uit 3 compartimenten en twee combinaties van 2 compartimenten, dus 5 modellen. Hij bepaalt het model volgens welk het overeengekomen bedrag in het contract periodiek zal worden belegd. De 5 modellen zijn als volgt samengesteld: Modelnaam Belegt in (*) (**) Risicoprofiel ACTIVE MANAGEMENT 100% LIS ACTIVE MANAGEMENT Middelmatig EQUITY/ ACTIVE MANAGEMENT 50% LIS EQUITY 50% LIS ACTIVE MANAGEMENT Dynamisch (hoog) EQUITY 100% LIS EQUITY Offensief (*) de voorgestelde compartimenten zijn compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht LIS (Luxembourg International Strategy). Het uitgifteprospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID), het laatste periodiek verslag en de Belgische bijlage en de tarieflijst (die de intrederechten vermeldt) zijn kosteloos ter beschikking bij alle kantoren van het Crelan (distributeur van de BEVEK in België), en bij de instelling die in België belast is met de financiële dienstverlening, Caceis Belgium, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. (**) Mogelijke wijzigingen aan de in de modellen opgenomen fondsen: Zo één of meerdere van de voorgestelde compartimenten door fusie- of absorptie overgaat in een ander compartiment met een gelijkaardig risicoprofiel dan wordt het contract voortgezet en wordt het vroegere compartiment vervangen door het nieuwe compartiment. De cliënt zal hiervan binnen een redelijke termijn worden bericht. Indien Crelan één of meerdere compartimenten van de BEVEK niet langer zou commercialiseren of indien één of meerdere compartimenten uit het contract zouden worden geliquideerd of door fusie/absorptie worden ingebracht in een compartiment met een zeer afwijkend risicoprofiel, dan kan Crelan de verdere uitvoering van het contract opschorten of het contract beëindigen. De cliënt zal hiervan binnen een redelijke termijn schriftelijk worden bericht en Crelan zal hem een alternatief voorstel overmaken. ART 5.b: Persoonlijk fondsenmodel van de cliënt De cliënt heeft daarnaast ook de mogelijkheid om zelf een persoonlijk fondsenmodel samen te stellen bestaande uit minstens 1 compartiment en maximaal 5 compartimenten uit de lijst van fondsen in bijlage 1. Het verdeelpercentage van deze fondsen is steeds een veelvoud van 5% met een minimum van 10% en een maximum van 100% waarbij de som van alle percentages 100% moet zijn. Alle wettelijke documenten van deze compartimenten (prospectus, KIID, tarieflijst) zijn kosteloos ter beschikking bij alle kantoren van Crelan. Wanneer één van deze compartimenten door fusie of overname zou overgaan naar een ander compartiment met hetzelfde risicoprofiel dan wordt het contract voortgezet en wordt dit bestaande compartiment vervangen door het nieuwe compartiment. De cliënt zal hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte worden gesteld. Indien Crelan bepaalde compartimenten niet langer zou commercialiseren of indien bepaalde compartimenten zouden worden geliquideerd of door fusie /absorptie zouden worden ingebracht in een nieuw compartiment met een zeer afwijkend risicoprofiel dan kan Crelan de verdere uitvoering van het contract opschorten of het contract beëindigen. De cliënt zal hiervan binnen een redelijke termijn schriftelijk worden bericht en Crelan zal hem een alternatief voorstel overmaken. Reglement Beleggingscontract versie P. 2/6

3 ART 6: rekeningen verbonden aan het contract Volgende rekeningen zijn aan het beleggingscontract verbonden: investeringsrekening: rekening met specifieke kenmerken waarop de cliënt periodiek het overeengekomen bedrag stort en de bank de te beleggen bedragen afneemt. effectenrekening: rekening op naam van de cliënt waarop de aangekochte aandelen worden neergelegd. kapitaal- en inkomstenrekening: rekening verbonden met het effectendossier waarop eventuele dividenden of de terugbetalingswaarde bij verkoop of bij vereffening van de effectenrekening worden gestort. Deze rekening is standaard dezelfde als de investeringsrekening. ART 7: beëindiging van het contract Behoudens in de periode van 5 kalenderdagen vóór een geprogrammeerde belegging, kan de cliënt op elk ogenblik via zijn kantoor zijn beleggingscontract opzeggen. Crelan kan het beleggingscontract opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. Crelan behoudt zich o.a. het recht voor om het contract op te zeggen indien de in het beleggingscontract voorziene periodieke stortingen meer dan 2 opeenvolgende keren niet konden doorgaan wegens onvoldoende saldo. De cliënt zal van de opzegging schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Gevolgen van de opzegging: Bij opzegging van het contract, worden de geprogrammeerde periodieke beleggingen stopgezet. De bij opening van de contracten gecreëerde rekeningen (investeringsrekening, effectenrekening, kapitaal en inkomstenrekening) blijven bestaan zolang ze niet worden geannuleerd. ART 8: informatie aan de cliënt Voor de ondertekening van het contract, wordt de cliënt geadviseerd kennis te nemen van het uitgifteprospectus, de KIID, de Belgische bijlage indien van toepassing en de tarieflijst die beschikbaar zijn op de website van de bank (www.crelan.be) en in haar kantoren. In geval van essentiële wijzigingen en meer bepaald van deze met betrekking tot de kosten, taksen en commissies alsook van deze die betrekking hebben op de investeringspolitiek, zal de cliënt per brief worden geïnformeerd. In het geval de cliënt niet akkoord is met deze wijzigingen, kan hij zijn contract op elk moment opzeggen, uitgezonderd (voor operationele redenen) in de periode van 5 kalenderdagen die aan een geprogrammeerde intekening voorafgaan. Crelan zal ervoor zorgen dat de aangebrachte wijzigingen voldoende lang voordat ze in werking treden aan de cliënt worden meegedeeld, zodat de cliënt over een zekere tijdsspanne beschikt waarin hij in geval van niet akkoord zijn contract kan opzeggen. De cliënt zal er ook schriftelijk over worden geïnformeerd dat het uitgifteprospectus, de KIID, de Belgische bijlage, indien van toepassing, en de tarieflijst gratis ter beschikking staan in zijn Crelan kantoor en consulteerbaar zijn op de website van de bank. ART 9: Centraal aanspreekpunt Deze overeenkomst zal het voorwerp zijn van een registratie bij het centraal aanspreekpunt opgericht in toepassing van artikel 322, 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, vervolledigd met het koninklijk besluit van 17 Juli 2013 betreffende de werking ervan. Dit centraal aanspreekpunt (CAP) wordt gehouden door de Nationale Bank van België (NBB), gevestigd in de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, "Centraal Aanspreekpunt". Het moet de fiscale overheid in staat stellen het bedrag van de belastbare inkomsten van de cliënt vast te stellen of de vermogenssituatie van de cliënt te bepalen om de invordering van de belastingen te verzekeren. Dit CAP kan meer bepaald door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën geraadpleegd worden, onder strikte procedurevoorwaaarden en uitsluitend nadat hij een vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige gericht heeft en vastgesteld heeft dat het onderzoek één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd. Reglement Beleggingscontract versie P. 3/6

4 Aan het CAP moeten meegedeeld worden de identificatiegegevens van de cliënt, alsmede de lijst van de rekeningen waarvan de cliënt (mede)houder is geweest en de type contracten die in omloop waren, op om het even welk ogenblik van een gegeven jaar. Deze mededeling gebeurt eenmaal per jaar, tegen uiterlijk 31 maart van het volgende jaar. De identificatiegegevens van de cliënt zijn : 1) voor natuurlijke personen : het rijksregisternummer (indien niet aanwezig naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, (-land)); 2) voor rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen : het inschrijvingsnummer KBO; 3) voor de overige cliënten: volledige naam cliënt, rechtsvorm en land van vestiging. De cliënt heeft het recht om bij de NBB inzage te bekomen van de gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd. Ingeval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd heeft de cliënt het recht om ze bij zijn bank te laten verbeteren of te laten verwijderen. De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar met betrekking tot hetwelk identificatiegegevens aan het CAP werden meegedeeld en acht jaar vanaf de afsluitingsdatum van het kalenderjaar met betrekking tot hetwelk de rekening of het laatste contract waarvan het soort van contract aan het CAP is meegedeeld, afgesloten of beëindigd is. ART 10: versie en wijzigingen aan het reglement Deze versie van het Reglement betreffende het Beleggingscontract dateert van 2 januari 2014 en vervangt de vorige versies. Crelan kan de bepalingen van dit reglement wijzigen. Elke wijziging aan het reglement wordt de cliënt meegedeeld ten laatste 2 maanden voor de inwerkingtreding. Indien de cliënt de wijziging niet aanvaardt, dient hij het beleggingscontract op te zeggen in overeenstemming met het voorgaande artikel. Door hiervan geen gebruik te maken, stemt de cliënt in met de voorgestelde wijziging. Reglement Beleggingscontract versie P. 4/6

5 Bijlage 1: Lijst met mogelijke fondsencompartimenten voor het persoonlijk fondsenmodel van de cliënt ISIN-CODE Naam Type Munt CAPB LU CAPB Strategy Income Euro - AE-C KAP EUR LU CAPB Strategy 60 Euro - AE-C KAP EUR Crelan Fund BE Crelan Fund EconoFuture KAP EUR BE Crelan Fund EconoNext KAP EUR BE Crelan Fund EconoStocks KAP EUR Crelan Invest BE Crelan Invest Lock-In KAP EUR CPR Invest LU CPR Invest Silver Age - AE (C) KAP EUR LU CPR Invest Reactive - AE (C) KAP EUR LU CPR Invest Euro High Div - AE (C) KAP EUR LU CPR Invest Dynamic - AE (C) KAP EUR LU CPR Invest Defensive - AE (C) KAP EUR Amundi Funds LU Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Europe - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C) KAP EUR Reglement Beleggingscontract versie P. 5/6

6 LU Amundi Funds Cash EUR - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Convertible Europe - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Convertible Global - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Euro - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Europe - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global Agriculture - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AE (D) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity India Select - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity Mena - AHE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Global Macro Forex - AE (C) KAP EUR LU Amundi Funds Patrimoine - AE (C) KAP EUR First Eagle LU First Eagle Amundi International Fund - AE (C) KAP EUR LU First Eagle Amundi International Fund - AHE (C) KAP EUR LU First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE (C) KAP EUR Lux International Strategy (LIS) LU LIS Equity - AE (C) KAP EUR Reglement Beleggingscontract versie P. 6/6

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen

Future Invest Plan. Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Future Invest Plan Toegankelijke beleggingsfondsen Een beleggingsplan Future Invest Plan (ook gekend onder de naam DeltaCap ) is een contract voorgesteld

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. het gedeelte van een fonds dat aan de overeenkomst wordt toegekend.

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. het gedeelte van een fonds dat aan de overeenkomst wordt toegekend. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Care Invest biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven wij hierna de verduidelijking van enkele

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld :

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld : Algemene Voorwaarden P ROFILIFE Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Profilife biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven wij hierna de verduidelijking

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie