3 juli 2012 Ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt en resultaten tussenmeting versterking functiemix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 juli 2012 Ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt en resultaten tussenmeting versterking functiemix"

Transcriptie

1 a 1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag Onze referentie Bijlagen 1 Betreft 3 juli 2012 Ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt en resultaten tussenmeting versterking functiemix Hierbij informeer ik Uw Kamer over ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt en de resultaten van de tussenmeting versterking functiemix. Met deze brief beantwoord ik ook de toezegging over het lerarentekort die ik gedaan heb tijdens het wetgevingsoverleg op 20 juni 2012 aan het lid Biskop (CDA). De toezegging beschouw ik daarmee als afgedaan. Kamervragen die op 13 juni 2012 gesteld zijn door de leden Dijsselbloem en Jadnanansing (beiden PvdA) worden voor een deel ook met deze brief beantwoord. De overige vragen worden bij separate brief beantwoord. Ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt Eerdere prognose uit 2011 voor primair en voortgezet onderwijs Vorig jaar is in de nota Werken in het onderwijs 2012 (Kamerstuk nr. 117) uiteengezet dat voor de komende jaren vooral in het voortgezet onderwijs (vo) een oplopend maar tijdelijk tekort aan docenten wordt voorspeld (van ruim 4300 fte in 2016, bijna 7 procent van de werkgelegenheid). Voor het primair onderwijs (po) werd in diezelfde nota een tekort voorspeld van bijna 800 fte in 2016, bijna 1 procent van de werkgelegenheid. Het voorspelde tekort zou vooral in de jaren daarna flink gaan stijgen. Nieuwe prognose door meerdere ontwikkelingen bijgesteld Ten opzichte van de prognose van 2011 hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben gehad op de voorspelde tekorten. Voor het vo zijn de voorspelde tekorten afgenomen. Dit komt onder andere omdat de leeftijd waarop leraren uittreden is gestegen door gewijzigd beleid rond (pre)pensioen. Veel leraren blijven daardoor langer werken. Daarnaast is zeer recent uit realisatiecijfers over 2011 gebleken dat binnen zowel scholen in het po als vo de leerling/leraarratio (aantal leerlingen per leraar) met ongeveer 4 procent is gestegen ten opzichte van Het doortrekken van deze ontwikkeling leidt tot daling van de tot nu toe voorspelde tekorten in het voortgezet onderwijs. Hoewel dit effect in het primair onderwijs ook optreedt, nemen daar de tekorten door de dalende instroom op de pabo s toe. Ik ga deze recente ontwikkelingen de komende maanden nader analyseren. Op dit moment zijn nog niet alle data hiervoor beschikbaar. Wel is op basis van de huidige gegevens het volgende indicatieve macro-beeld per sector te geven. Nieuwe prognose primair onderwijs In het primair onderwijs wordt voor 2016 een lerarentekort voorspeld van ongeveer 1400 fte, zo n 1,4 procent van de werkgelegenheid. Het tekort neemt in de jaren daarna toe tot een piek van ruim 2700 fte in 2019, zo n 2,8 procent van de werkgelegenheid. In 2020 neemt het voorspelde tekort weer af tot Pagina 1 van 9

2 ruim 2300 fte (2,4 procent van de werkgelegenheid). Ter referentie, de vacature-intensiteit 1 in het po was de afgelopen jaren lager, tussen de 0,1 en 0,6 procent (zie tabel B1). Nieuwe prognose voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs wordt voor 2016 een lerarentekort voorspeld van ongeveer 2200 fte, zo n 3,5 procent van de werkgelegenheid. Dit is ongeveer de helft van het vorig jaar voorspelde tekort voor Naar verwachting neemt het voorspelde tekort in de jaren daarna af en is het in 2020 nagenoeg verdwenen. De afgelopen jaren was ook in het vo de vacature-intensiteit lager, tussen de 0,2 en 0,7 procent (zie tabel B1). Middelbaar beroepsonderwijs Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) beschikken we op dit moment alleen over een model dat de uitbreidings- en vervangingsvraag van mbo-docenten raamt. Daaruit blijkt dat voor het mbo de vraag naar nieuwe leraren de komende jaren sterk toeneemt, vooral als gevolg van een toenemende uitstroom van oudere werknemers. Het middelbaar beroepsonderwijs is namelijk de meest vergrijsde onderwijssector. In deze sector is 55 procent van de docenten 50 jaar of ouder. Omdat het aanbod van docenten momenteel niet wordt voorspeld, kunnen we geen uitspraken doen over eventuele tekorten. Om hier zo snel mogelijk meer duidelijkheid over te krijgen, laat ik hier dit jaar onderzoek naar doen. Het streven is om de resultaten van dit onderzoek aan het einde van dit jaar beschikbaar te hebben. Aantal openstaande vacatures op dit moment Het beeld uit de prognoses sluit aan bij de meest recente gegevens over het aantal openstaande vacatures in het onderwijs. In het derde kwartaal van 2011 stonden er in totaal zo n 750 vacatures (in fte) open in po, vo en mbo 2. Daarbij zijn er wel verschillen per regio en per vak. Zo waren er in het schooljaar relatief meer openstaande vacatures voor de bètavakken en de talen (zie tabel B2 in de bijlage) 3. In de bijlage is ook een tabel opgenomen met de uitsplitsing per sector (zie tabel B1). Voor het primair onderwijs geldt dat er in bepaalde regio s sprake is van krimp. In deze regio s lopen de leerlingaantallen terug. Voor sommige scholen betekent dat, dat zij kritisch naar hun formatie moeten kijken en dat de kans bestaat dat zij docenten moeten ontslaan. Daartegenover staat dat er ook regio s zijn waar goed gekwalificeerd personeel nodig is. Ik ben daarom niet van plan om via subsidies boventallig personeel voor die regio s te behouden. Dat zou tekorten bij andere schoolbesturen in andere regio s vergroten. Wel vind ik meer regionale samenwerking wenselijk. Over de mogelijkheden overleg ik met de fondsen voor participatie en vervanging. Nu al zijn er goede voorbeelden van regionale samenwerking, zoals het Personeelscluster Oost Nederland (PON) en regionale vervangingspools bijvoorbeeld in de provincie Limburg. Tot slot heb ik met terugwerkende kracht mogelijk gemaakt dat de zogeheten kleinescholentoeslag voor kleine scholen die fuseren over een langere periode wordt afgebouwd. Daardoor krijgen zij meer tijd om hun formatie bij te stellen en beter te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Maatregelen bij huidige prognoses Allereerst is het van belang dat scholen zelf goed zicht houden op de ontwikkelingen die voor hun school van belang zijn en zich daarop voorbereiden. Diverse regio s en scholen nemen op dit moment al actie om arbeidsmarktknelpunten op te sporen en naar oplossingen te zoeken. Het probleemoplossend vermogen van scholen zelf is een cruciale factor in het reduceren van een mogelijk tekort. De onderwijsarbeidsmarkt is namelijk vooral een regionale arbeidsmarkt. Om het probleemoplossend vermogen van scholen te versterken, ondersteunt het ministerie van OCW initiatieven van regio s en scholen: 1 Vacature-intensiteit: het aantal vacatures in fte s als percentage van de werkgelegenheid. 2 ResearchNed en Ecorys, Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo, (3 e kwartaal). 3 ResearchNed en Ecorys, Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo, (gehele schooljaar). FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. Pagina 2 van 2

3 - Er is gestart met een aanpak waarbij regio s en/of scholen ondersteund worden met regionale arbeidsmarktinformatie en analyses. Met deze informatie op maat kunnen zij concrete maatregelen nemen om de voorspelde tekorten te voorkomen. De regio s waarin sprake is van (tijdelijke) krimp, kunnen ook gebruik maken van deze aanpak. Voor concrete maatregelen kan gebruik gemaakt worden van ervaringen en inzichten uit de InnovatieImpuls Onderwijs. De resultaten van de regionale aanpak worden gemonitord en goede voorbeelden worden actief verspreid. - Zij-instroom is een nuttig instrument om voorspelde tekorten voor specifieke vakken op de korte termijn te bestrijden. Leraren die zo n traject volgen zijn direct beschikbaar voor het onderwijs. Er bestaat reeds een subsidieregeling. Vanwege de grote belangstelling wordt het budget voor deze subsidieregeling (ook dit jaar) verdubbeld (van 4 miljoen naar 8 miljoen). Deze subsidie is voldoende om in 2012 ruim 400 extra leraren op te leiden. - Via pilots wordt mogelijk gemaakt dat meer studenten op de universiteit worden opgeleid tot leraar in de tekortvakken. - Daarnaast wordt verkend of een educatieve minor in het hoger beroepsonderwijs (gericht op technische en beroepsgerichte vakken) kan bijdragen aan het bestrijden van voorspelde lerarentekorten. Nadere prognose volgt In deze brief staan, zoals eerder opgemerkt, de meest recente prognoses op macro-niveau. De benodigde gegevens voor een gedetailleerde prognose (ook op regionaal niveau) komen later deze zomer beschikbaar. Ik gebruik de komende maanden om die prognose en de bijbehorende analyse van de onderwijsarbeidsmarkt uit te voeren. Deze stuur ik in het najaar naar Uw Kamer. Op basis van die prognose kan een nieuw kabinet de balans opmaken en beoordelen of en zo ja welke maatregelen nodig en wenselijk zijn. Resultaten tussenmeting versterking functiemix Het actieplan LeerKracht van Nederland loopt nu bijna vier jaar, hoewel een deel van de maatregelen pas effectief is geworden vanaf begin Er is de afgelopen jaren al uitgebreid onderzoek gedaan naar de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht 4. Conform de toezegging in de begroting van OCW volgt eind 2012 een uitgebreide beleidsdoorlichting van het actieplan Leerkracht. Meer functiemix, meer loopbaanmogelijkheden In nauw overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen ingevoerd, gericht op meer loopbaanmogelijkheden voor leraren, het verbeteren van het HRM-beleid van scholen en een betere beloning. Belangrijke elementen hierin zijn de versterking van de functiemix en de verkorte carrièrelijn. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs en aan de versterking van de wervings- en bindingskracht van het onderwijs. Dit is belangrijk om de aantrekkelijkheid voor hoger opgeleiden ten opzichte van de marktsector op peil te houden. Verdere versterking van de functiemix (tweede tranche) is dan ook een cruciaal onderdeel van de arbeidsmarktstrategie voor de onderwijssectoren. Met de versterking van de functiemix kunnen in het primair en voortgezet onderwijs in de periode ongeveer een derde van de leraren (ruim 50 duizend leraren van de ongeveer 160 duizend leraren in het primair en voortgezet onderwijs, gerekend in voltijdbanen) een hogere functie en bijbehorende beloning krijgen. 4 Onderzoek door SEO en CentERdata. Resultaten staan vermeld in de nota s Werken in het onderwijs 2009, 2010, 2011 en 2012 en voortgangsrapportages Leerkracht 2009, 2010 en FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. Pagina 3 van 2

4 De invoering van de versterking van de functiemix was een uitdaging voor scholen. Het betekende een grote cultuuromslag voor met name het personeelsbeleid. De versterking van de functiemix geeft scholen een impuls voor een professioneler HRM-beleid waarin resultaatgerichte criteria bepalen wie en op basis van welke kwaliteit promotie kan maken 5. Hoewel de meeste leidinggevenden regelmatig functionerings- en/of beoordelingsgesprekken voeren, zijn er ook nog steeds teveel scholen waar geen functioneringgesprekken worden gevoerd met de leraren. In het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs heeft nog steeds ongeveer 30 procent van de leraren geen jaarlijks functioneringsgesprek met zijn leidinggevende. 6 Tussendoelstellingen zo goed als gehaald De meest recente cijfers (peildatum oktober 2011) laten zien dat de verschillende sectoren de slag naar een sterkere functiemix zo goed als gehaald hebben. Dankzij deze behaalde resultaten komen de middelen voor de tweede tranche versterking functiemix beschikbaar. In de bijlage treft u het meest recente kwantitatieve beeld aan over de functiemix. Onderzoek 7 laat zien dat scholen vooral die leraren bevorderen die zich extra inzetten, goed functioneren of een extra, voor het onderwijs relevante, opleiding volgen. Belangrijk is dat leraren na promotie doorgaans ook leraar blijven. Dit komt het uiteindelijke doel, het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, ten goede. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten per sector. De bijbehorende tabellen staan in de bijlage. Op de website staan de resultaten per sector en per school vermeld. Functiemix in het primair onderwijs In het basisonderwijs is het aandeel leraren in de hogere LB-schaal tussen oktober 2009 en oktober 2011 gestegen van 1,9 procent naar 13,7 procent. Aangezien het extra geld voor de functiemix in het primair onderwijs pas in augustus 2010 beschikbaar kwam, is er in ruim een jaar tijd grote vooruitgang geboekt. Veel leraren hebben promotie gemaakt. De realisatie van promoties naar LB ligt nog wel onder de afgesproken tussendoelstelling van 16 procent in De ontwikkeling die sinds 2010 in gang is gezet, moet voluit worden doorgezet richting Inmiddels is ook een begin gemaakt met het vormgeven van de promotietrajecten richting LC. Meer promoties naar dit niveau zijn de komende jaren te verwachten. In het speciaal (basis)onderwijs is de tussendoelstelling van 4,5 procent in schaal LC in 2011 met 6,4 procent ruim gehaald. Ook deze lijn moet verder worden doorgezet om de doelstelling van 2014 (14 procent in LC) te halen. Functiemix in het voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs ligt met de versterking van de functiemix goed op koers. Landelijk zijn de streefpercentages voor een groter aandeel LC gehaald, voor de LD-schaal zelfs ruim. Het aandeel leraren in schaal LC is sinds oktober 2008 gestegen met tweederde (van 18,6 naar 30,9 procent). De scholen in de Randstadregio s hebben in 2011 een grote slag gemaakt en hebben de doelstellingen van 2011 vrijwel gehaald. Tussen oktober 2008 en oktober 2011 steeg daar het aandeel leraren in LC van 19,6 naar 42,5 procent. Dat is meer dan een verdubbeling! Het aantal promoties naar LD is meer dan de afgesproken doelstelling (20,3% gerealiseerd versus 19% afgesproken). Wegens de arbeidsmarktsituatie in de Randstad is de afspraak met de sector dat eind procent van de leraren in de Randstadregio s in schaal LC wordt beloond. Het voortvarende promotiebeleid van de scholen van de afgelopen jaren dient daarvoor te worden voortgezet. Daarbij is de bevordering van LC naar LD een belangrijk element. Dit biedt veel leraren de komende jaren de kans om promotie naar een hogere schaal te maken. Deels omdat er dus extra financiële middelen komen voor het promoveren van leraren naar schaal LD en deels omdat de huidige leraren in schaal LD, die de komende jaren met pensioen gaan, doorstroommogelijkheden bieden voor anderen. 5 SEO, Tussenmeting versterking functiemix december Research voor Beleid, Tussenmeting Convenant LeerKracht, SEO, Tussenmeting versterking functiemix 2011, december FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. Pagina 4 van 2

5 Salarismix in het middelbaar beroepsonderwijs Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn met sociale partners doelstellingen op instellingsniveau afgesproken. De versterking van de salarismix (zoals de functiemix in het mbo wordt genoemd) richt zich volledig op instellingen in de Randstadregio s. Na een aarzelend begin heeft de versterking van de salarismix in het middelbaar beroepsonderwijs een grote vlucht genomen. Het aandeel leraren in schaal LC lag in oktober 2011 ruim 15 procentpunt hoger dan een jaar eerder. De verschillende mboinstellingen hebben plannen opgesteld die toewerken naar een volledige uitputting van het salarismixbudget in Functiemix in het hoger beroepsonderwijs Ook de instellingen in het hoger beroepsonderwijs streven met een versterking van de functiemix naar een verbetering van de loopbaanmogelijkheden. Tussen de sociale partners is afgesproken om deze verbetering eind 2012 te bereiken. Op basis van de door de HBO Raad verzamelde gegevens concludeer ik dat de sector in de afgelopen periode stappen in die richting heeft gezet. Vervolg functiemix De cijfers laten zien dat het gehele onderwijsveld de slag naar een sterkere functiemix maakt. Dit geeft vertrouwen dat het ingezette proces ook richting de afgesproken doelstellingen voor 2014 goed voortgezet zal worden. Verdere versterking van de functiemix vergroot de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, verstevigt daardoor de wervingspositie van scholen op de arbeidsmarkt en biedt tot slot een belangrijke impuls voor een steviger HRM-beleid. Daarmee draagt de versterking van de functiemix ook bij aan het dempen van de te verwachten lerarentekorten. Naar aanleiding van deze positieve resultaten overlegt het ministerie van OCW op korte termijn met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Met hen wordt besproken hoe de einddoelstellingen voor 2014 behaald worden en op welke wijze deze succesvolle beweging voortgezet kan worden. Eventuele knelpunten die zich aandienen worden ook in dat overleg besproken. Uiteraard blijf ik de voortgang van het versterken van de functiemix, die tripartiet is afgesproken, op de voet volgen en zal uw Kamer hierover op geëigende momenten informeren. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. Pagina 5 van 2

6 Bijlage Tabel B1: Gemiddeld aantal openstaande vacatures in derde kwartaal in fte en in percentage werkgelegenheid fte % fte % fte % fte % fte % Primair onderwijs (totaal) Directiepersoneel 160 1, , , , ,4 Leraren 350 0, , , , ,1 Onderwijsondersteunend personeel 140 0, ,8 70 0, ,5 50 0,3 Voortgezet onderwijs (totaal) Directiepersoneel 40 1,0 30 0,7 50 1,4 40 1,0 50 1,4 Leraren 400 0, , , , ,2 Onderwijsondersteunend personeel 130 0,7 30 0,2 50 0,3 5 0,0 40 0,2 Middelbaar beroepsonderwijs (totaal) Directiepersoneel 20 1,9 10 1,5 30 6,4 30 3,0 5 0,4 Leraren 340 1, , , , ,5 Onderwijsondersteunend personeel 260 1, ,7 80 0, ,8 60 0,3 Totaal po, vo en mbo Bron: ResearchNed en ECORYS, Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo Pagina 1 van 9

7 Tabel B2. Openstaande vacatures verdeeld naar vak en sector (%) in schooljaar Aandeel openstaande vacature Aandeel lesuren Talen Duits 7,7 4,5 1,7 Engels 10,0 8,7 1,1 Frans 7,5 4,2 1,8 Klassieke talen 2,5 1,4 1,8 Nederlands 17,2 10,3 1,7 Overige talen 0,1 0,3 0,4 Kunstvakken en LO Kunstvakken 2,4 2,7 0,9 Lichamelijke opvoeding 2,3 7,1 0,3 Overige kunstvakken en lichamelijke opvoeding 1,1 4,5 0,2 Maatschappij Aardrijkskunde 2,5 3,7 0,7 Economie 2,1 3,7 0,6 Geschiedenis 1,1 4,2 0,3 Maatschappijleer 0,4 1,8 0,2 Overig maatschappij 1,6 2,5 0,6 Exact ANW inclusief NLT 1,5 0,6 2,5 Biologie 5,6 4,5 1,3 Natuurkunde 5,0 3,5 1,4 Scheikunde 3,6 2,5 1,5 Wiskunde 16,3 10,4 1,6 Vmbo Sector vmbo economie 1,0 1,2 0,8 Sector vmbo techniek 2,0 1,8 1,1 Sector vmbo zorg en welzijn 2,3 2,3 1,0 Sector vmbo groen 0,0 0,1 0,0 Totaal Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo, schooljaar Vacature vs. lesuur (verhoudingsgetal) Pagina 2 van 9

8 Tabel B3: Aandeel leraren basisonderwijs en speciaal basisonderwijs naar salarisschaal (in voltijdbanen) Schaal Niveau Doelstelling Doelstelling BAO LA 98,5 98,0 93,3 86,1 83% 58% LB 1,4 1,9 6,7 13,7 16% 40% LC 0,1 0,1 0,1 0,2 1% 2% S(B)O LA 0,5 0,5 0,3 0,2 0 0 LB 97,8 97,4 96,3 93,4 95,5% 86% LC 1,7 2,1 3,4 6,4 4,5% 14% Bron: Ministerie van OCW, bewerkt door CentERdata (peildatum 1 oktober). Tabel B4: Aandeel leraren voortgezet onderwijs naar salarisschaal (in aandeel voltijdbanen) Schaal Niveau Doelstelling Doelstelling Randstad LB 63,8 57,4 48,3 37,0 36% 16% LC 19,6 26,0 33,7 42,5 45% 55% LD 16,3 16,4 17,8 20,3 19% 29% LE 0,3 0,3 0,3 0,2 Landelijk LB 64,2 60,6 56,0 48,9 52% 33% LC 18,6 22,2 25,9 30,9 29% 38% LD 16,9 16,9 17,8 20,0 19% 29% LE 0,3 0,3 0,3 0,2 0 0 Bron: Ministerie van OCW, bewerkt door CentERdata (peildatum 1 oktober) Tabel B5: Aandeel leraren middelbaar beroepsonderwijs naar salarisschaal (in aandeel voltijdbanen) Schaal Niveau oktober Randstad LB 53,0 56,1 56,6 38,7 LC 38,3 37,0 37,5 52,9 LD 7,9 6,7 5,8 8,0 LE 0,8 0,3 0,1 0,4 Bron: Ministerie van OCW, bewerkt door CentERdata (peildatum 1 oktober) Pagina 3 van 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Nr. 141 herdruk**) Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nr. 141 herdruk**) Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 27923 Werken in het onderwijs Nr. 141 herdruk**) Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2012 Hierbij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 4 HERDRUK BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zeeland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zeeland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Friesland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Friesland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Uw brief van. 2 en 5 april 2004

Uw brief van. 2 en 5 april 2004 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 21 april 2004 AP/AOM/2004/17149 2 en 5 april 2004 2030411790 en

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Utrecht Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Utrecht... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 8 september 2008 DL/A/50755

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 8 september 2008 DL/A/50755 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 8 september 2008 DL/A/50755 Onderwerp Financiële gevolgen van Convenant LeerKracht van

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Rotterdam en Rijnmond Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Rotterdam en Rijnmond... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio West- en Midden- Brabant Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio West- en Midden-Brabant... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt is een

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Drenthe / Overijssel Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Drenthe / Overijssel... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs & Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 19. Onderwijs Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Onderwijs...3 1. Sectorfiche...3 2.

Nadere informatie

Actieplan LeerKracht - voortgangsrapportage 2011. 1. Inleiding

Actieplan LeerKracht - voortgangsrapportage 2011. 1. Inleiding Actieplan LeerKracht - voortgangsrapportage 2011 1. Inleiding Leraren vervullen een sleutelrol bij de versterking van de kwaliteit van het onderwijs en bevordering van betere onderwijsprestaties. De dreigende

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Holland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Holland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Gemeente januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Groningen

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Groningen De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Groningen datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Noord-Gelderland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 juni 2017 beloning van leraren in het primair onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 juni 2017 beloning van leraren in het primair onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag.. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Financieel-Economische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Utrecht datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Bijlage 1 Voorbeelden financiële gevolgen

Bijlage 1 Voorbeelden financiële gevolgen Bijlage 1 Voorbeelden financiële gevolgen Er is in het convenant gekozen voor specifieke maatregelen om arbeidsmarktproblemen op te kunnen lossen daar waar ze zich (het meest) voordoen. Dat wil zeggen:

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Friesland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Flevoland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noordwest-Veluwe December 2012 17 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Samenvatting Nota Werken in het Onderwijs 2011

Samenvatting Nota Werken in het Onderwijs 2011 Samenvatting Nota Werken in het Onderwijs 2011 Sippy van Akker, Rob Hoffius, Richard Defourny 22 september 2010 De Nota Werken in het onderwijs (WIO) 2011 is op 21 september 2010 gepubliceerd door het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1967 Vragen van de leden

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2009 Betreft Notitie 'Gevolgen invoering functiemix en entreerecht LD voor de Verenigde Scholen J.A.

Datum 13 oktober 2009 Betreft Notitie 'Gevolgen invoering functiemix en entreerecht LD voor de Verenigde Scholen J.A. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm VO t.a.v. de heer mr. drs. Th.W.C. Brok, bestuursvoorzitter Emmastraat 58 1213 AL HILVERSUM Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 264 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Arnhem- December 2012 6 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Datum 23 mei 2011 Betreft Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren

Datum 23 mei 2011 Betreft Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO.

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s

Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

MEMO. 1 Inleiding. Gemeente Den Haag, dienst OCW t.a.v. Petra Kalee

MEMO. 1 Inleiding. Gemeente Den Haag, dienst OCW t.a.v. Petra Kalee MEMO Aan: Gemeente Den Haag, dienst OCW t.a.v. Petra Kalee Cc.: Van: ECORYS Nederland B.V. Onderwerp Tekorten onderwijsgevend personeel in Den Haag en Haaglanden Datum: 16 mei 211 Onze ref. EO23581 1 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 280 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio Zuid- en Midden-Drenthe januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010 Jaarrapportage Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Sil Vrielink Lette Hogeling Bas Kurver Eva van der Boom Susan van de Vlasakker Susan Warmerdam

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk VO/OK/2003/53723 Uw kenmerk Onderwerp tweede fase havo/vwo 1.Inleiding In het algemeen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 Regio Noord-Gelderland datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Zuidoost Brabant, Noord-Limburg. December 2012

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Zuidoost Brabant, Noord-Limburg. December 2012 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Zuidoost Brabant, Noord-Limburg December 2012 25 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvattend is het saldo van ombuigingen en intensiveringen als volgt:

Samenvattend is het saldo van ombuigingen en intensiveringen als volgt: In het wetgevingsoverleg van 29 oktober 2013 is toegezegd dat u voor de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van OCW een overzicht ontvangt van de per saldo intensiveringen op onderwijs en onderzoek.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Zeeland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Zeeland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 Regio Zeeland datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Inoudsopgave. Samenvatting 5

Inoudsopgave. Samenvatting 5 Nota Werken in het onderwijs 2011 Voorwoord Voor u ligt de negende editie van de nota Werken in het Onderwijs. Deze nota is een belangrijke informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Datum 10 mei 2017 Schriftelijk overleg internationalisering van het onderwijs: nota naar aanleiding van het verslag

Datum 10 mei 2017 Schriftelijk overleg internationalisering van het onderwijs: nota naar aanleiding van het verslag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Internationaal Beleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 Regio Friesland datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Voor het achtergrondverhaal Meer doen met minder mensen in het Onderwijsblad 14 van 22 september is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, cijfers van het ministerie van

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Groningen

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Groningen De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 Regio Groningen datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie