ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN"

Transcriptie

1 Bladzijde 1/8 ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN De Commissie, die vergaderde op 29 juni 2015, en die de heren Julien Guillaume en Renaud Prioux van het kabinet van minister Fremault en mevrouw Annick Vanderpoorten van Leefmilieu Brussel het aan openbaar onderzoek onderworpen gewestelijk lucht-, klimaat-, en energieplan (LKEP) en het milieueffectenrapport (MER) heeft horen voorstellen, heeft unaniem het volgende advies uitgebracht. ADVIES De Commissie wijst op de vaststelling ter inleiding van hoofdlijn 2 van het LKEP en onderstreept bepaalde elementen om de omvang van de uitdaging aan te tonen. "De vervoersector is de belangrijkste emissiebron van stikstofoxiden (NOx) en de op één na belangrijkste emissiebron van fijne deeltjes (PM 10) in het BHG: 67% van de uitstoot van NOx en 39% van de uitstoot van PM 10 komt van het wegvervoer. Deze twee belangrijke polluenten tasten de luchtkwaliteit sterk aan, en om dit probleem aan te pakken werden Europese concentratienormen vastgelegd. Ondanks de maatregelen die al enkele jaren van kracht zijn, zijn extra inspanningen nodig om de Europese normen te halen. Om te voldoen aan Richtlijn 2008/50/EG betreffende de PM en de NO2 moet het Gewest volgens het Brussels mobiliteitsplan, het Iris 2-plan, de uitstoot van PM 10 door het verkeer verminderen met 70% tot 80% en de uitstoot van N02 met 50% tot 60%. In dit opzicht volstaat de verbetering van de concentraties van deze polluenten die sinds 20 jaar kan worden waargenomen, dus niet, wat inhoudt dat krachtigere en efficiëntere acties nodig zijn. De gezondheid van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op het spel." De Commissie ondersteunt de uitwerking van het LKEP, dat in het verlengde ligt van het Iris 2-plan en het BWLKE en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw planningsinstrument biedt om te komen tot een verbetering van de luchtkwaliteit en een beperking van de effecten op het klimaat. De Commissie betreurt echter dat het LKEP eerder de nadruk legt op CO 2 -uitstoot dan op de acties met het oog op een globale verbetering van de luchtkwaliteit voor Brusselaars. De Commissie betreurt ook erg dat er een gebrek is aan concrete planning en aan een nauwkeurig tijdschema voor de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen van het plan. Dit druist in tegen de verschillende Europese richtlijnen betreffende de luchtkwaliteit, die duidelijke termijnen en doelstellingen aangeven, waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer in overeenstemming is. Het ontwerp-lkep biedt aldus geen enkele garantie dat de Europese richtlijnen betreffende luchtkwaliteit worden nageleefd, met name wat NO 2 betreft. Door de Europese normen inzake luchtkwaliteit te overtreden, stelt de overheid zich bloot aan juridische procedures die burgers zouden kunnen aanspannen om hun recht op betere luchtkwaliteit te doen gelden (zoals de zaak Janecek in Duitsland of, recenter, ClientEarth in het Verenigd Koninkrijk). De Commissie vraagt om een operationele planning en wijst op de absoluut noodzakelijke samenhang tussen de verschillende gewestelijke plannen die al bestaan of nog worden opgesteld. Het is ook belangrijk overleg te plannen met de twee andere gewesten om tot een zekere harmonisatie van de verschillende wetgevende beschikkingen te komen.

2 Bladzijde 2/8 Met een ambitieuzer en sterker plan zullen de opbrengsten en besparingen groter zijn, met name inzake gezondheidszorg en sociale zekerheid, boetes voor overtreding van de Europese richtlijnen of voor de aankoop van emissierechten. De Commissie looft ook de zoektocht naar 'quickwinoplossingen'. Het advies volgt de structuur van het plan. Toe te voegen: DOELSTELLINGEN EN PRIORITEITEN Naar analogie met wat voorgesteld wordt voor CO 2, vraagt de Commissie duidelijke en ambitieuze doelstellingen vast te leggen inzake luchtkwaliteit en energieverbruik. De opgestelde maatregelen moeten het mogelijk maken de Europese richtlijnen inzake luchtkwaliteit na te leven. De Commissie vraagt om de maatregelen en acties hiërarchisch in te delen, ze te plannen in de tijd en om zich te verbinden tot de budgettering en operationalisering ervan. De maatregelen moeten bijdragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit daar waar mensen leven en werken. In dit opzicht stelt de Commissie zich vragen over de relevantie van de structuur en de inhoud van het plan ten opzichte van de operationaliteit ervan. De lucht-, klimaat- en energieproblemen houden verband met talrijke sectoren; alle in deze sectoren ingevoerde en geplande maatregelen en plannen willen opnemen levert verschillende risico's op, zoals een gebrek aan volledigheid en/of nauwkeurigheid en zelfs de aanwezigheid van foute, de afwezigheid van uitvoerings- en/of controlemiddelen en moeilijkheden om te updaten en te evalueren. Een voorbeeld: het parkeerbeleid, waarvan de doeltreffendheid voor rationeler autogebruik duidelijk is aangetoond, komt voor in de context van maatregel 26. Het is echter niet opgenomen als een actie van het plan. De doorgegeven informatie daaromtrent (blauw kader bladzijde 56) is overigens fout of onduidelijk. Het Gewestelijk Parkeeragentschap is niet de enige instantie die controleert op de openbare weg. De gemeenten mogen ook die controle uitvoeren. Momenteel delegeren maar drie gemeenten die opdracht aan het Agentschap. Wat parkeren naast de openbare weg betreft, richt het BWLKE zich op een deel van de problematiek maar andere belangrijke aspecten, zoals openbare parkeerterreinen of P+R's, worden ten laste genomen door het Gewestelijk Parkeeragentschap. Was het niet beter geweest deze informatie bondig te vermelden en het plan te concentreren rond een beperkt aantal van 5 tot 10 prioritaire maatregelen, waarvoor men doelstellingen, een beschrijving, middelen en een evaluatie zou vaststellen en die dan concreet zou uitvoeren? De Commissie vraagt maatregelen waarvan de impact kwantificeerbaar en aanzienlijk is en die onder een gewestelijke bevoegdheid vallen, zoals een zonale belastingheffing, te identificeren als prioritair.

3 Bladzijde 3/8 HOOFDLIJN 1. GEBOUWEN Maatregel 1. Wegnemen van de obstakels voor bepaalde werken die gericht zijn op de verbetering van energie-efficiëntie van gebouwen. Actie 1) Definiëren van de richtlijnen om de inachtneming van de milieu-, klimaat- en energievereisten te verbreden bij de algemene beoordeling van de projecten De Commissie vraagt om, binnen de gebouwen, te voorzien in stalplaatsen voor fietsen, plaatsen voor de oplading van elektrische voertuigen met laadpalen en plaatsen voor deelauto's, ongeacht of het deelauto's van een erkende operator of van particulieren betreft. De Commissie stelt voor dat men deze specifieke plaatsen aftrekt van het aantal overtollige plaatsen volgens het BWLKE. HOOFDLIJN 2. VERVOER Het Iris 2-plan werd reglementair ten gevolge van de Mobiliteitsordonnantie van 26 juli 2013 en draagt de titel van 'Gewestelijk Mobiliteitsplan'. Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan is ook reglementair. De Goederenvervoerplan, het Fietsplan en het Voetgangersplan vloeien voort uit het Gewestelijk Mobiliteitsplan. Maatregel 23. Ingrijpen op het vlak van ruimtelijke ordening Actie 42) De principes van ruimtelijke ordening die zijn aangegeven in het GPDO toepassen Het GPDO is nog niet goedgekeurd; het betreft momenteel het ontwerp-gpdo. De Commissie ondersteunt acties inzake ruimtelijke ordening om mobiliteitsbehoeften te optimaliseren. In dit verband stelt de Commissie voor het 'parkeergedeelte' van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening te herzien. Momenteel legt de GSV de bouw van één parkeerplaats per woning op (behoudens afwijkingen). De Commissie beveelt aan dit aantal verplichte plaatsen te verminderen naargelang de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De Commissie vraagt ook om de installatie van stalplaatsen voor deelfietsen op te nemen in de GSV bij het ontwerp van nieuwe wijken of grote complexen. De Commissie vraagt ook om te voorzien in de planning van gemeenschappelijke parkeerterreinen. In het kader van de terugwinning van openbare ruimte door het aantal plaatsen op de openbare weg te verminderen (in toepassing van het BWLKE), beveelt de Commissie aan verbanden te leggen met ruimtelijke ordening. Maatregel 26. Het gebruik van de wagen rationaliseren Actie 48) Een actieplan bepalen voor de toepassing van een tarifering van het gebruik voor privévoertuigen De Commissie vraagt dat het plan de aanbeveling van het milieueffectenrapport volgt en proactiever ijvert voor de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens op Belgische of hoofdstedelijke schaal (een kilometerheffing op gewestelijke schaal zou minder doeltreffend zijn). Het MER van het plan verwijst met name naar de aanbevelingen van de OESO, die aangeeft dat het verkieslijk is om in eerste instantie te kiezen voor de invoering van een zonale heffing in de steden en vervolgens, in tweede instantie, voor een slim heffingsysteem in de rest van het land. Actie 49) De fiscaliteit van de bedrijfswagens herzien Het Gewest is nu bevoegd voor fiscaliteit en kan de jaarlijkse verkeersbelasting beïnvloeden en hierbij alle auto's betrekken in plaats van alleen bedrijfswagens. De Commissie vraagt om ze te laten variëren naargelang de impact van de voertuigen op de luchtkwaliteit en het klimaat en hun energieverbruik (en ook op basis van andere, aan deze problematiek vreemde parameters zoals geluidshinder, grootte en de veiligheid van de voertuigen ten opzichte van andere weggebruikers). De Commissie merkt op dat te veel aandacht besteden aan de impact op het klimaat en het energieverbruik als gevolg kan hebben dat diesel gepromoot wordt. De bijkomende inkomsten die een wijziging van de belasting zou vrijmaken, zouden kunnen dienen als 'tax shift' op Brussels niveau om de grondbelasting voor Brusselaars te verlagen en de stad aantrekkelijker te maken

4 Bladzijde 4/8 (wat ook een positief effect zou hebben voor de lucht, het klimaat en de energie, aangezien actieve verplaatsingen dan concurrerend worden). De Commissie vraagt het Gewest om diezelfde aanpassingen inzake fiscaliteit voor bedrijfswagens op federaal niveau te verdedigen. Maatregel 27. Alternatieven voor de personenwagen bevorderen Context Het plan stelt voor om 'one way'-heentrajecten voor gedeelde wagens te bestuderen zonder te verduidelijken of het om een systeem gaat waarbij de gebruiker op zijn bestemming een parkeerplaats moet reserveren of niet. Een systeem zonder voorafgaand en verplicht parkeerplaats reserveren kan een bron van bijkomend verkeer zijn in dichtbevolkte zones. De Commissie vraagt om de toegevoegde waarde van het systeem op vlak van luchtkwaliteit en mobiliteit te evalueren. Actie 51) Het aanbod van het openbaar vervoer promoten en verder uitbreiden De Commissie betreurt dat de ontwikkeling van snel en regelmatig openbaar vervoer in het LKEP niet geïdentificeerd is als een belangrijke uitdaging. Een concrete en voordelige actie die bijdraagt tot de ontwikkeling van het openbaar vervoer is met name de optimalisering van de coördinatie tussen het aanbod van De Lijn en TEC in Brussel door een coördinator/facilitator aan te werven. Wij stellen dus voor dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze rol op zich neemt, die met name kan bestaan uit antwoorden op de administratieve of operationele vragen vanwege de operatoren. Actie 53) Het aanbod aan fietsenstallingen uitbreiden via de milieu- en de stedenbouwkundige vergunningen Het ontwerpproject voorziet in de aanpassing van de stedenbouwkundige reglementeringen zodat men in nieuwe gebouwen of bij grote renovaties in meer ruimte voor fietsenstallingen zou voorzien. Dat lost echter het probleem van de meeste Brusselse gezinnen niet op. Het merendeel van de bevolking woont immers in gebouwen waar het niet mogelijk is aanvullende ruimtes voor fietsen in te richten op de korte en middellange termijn. Bijgevolg vraagt de Commissie ook om een groter aantal beveiligde fietsboxen (die ook aangepast zijn voor bakfietsen) in de openbare ruimte, die bovendien kosteloos zijn (of goedkoper dan een bewonerskaart voor autobestuurders). Actie 54) Het aanbod van gedeelde voertuigen versterken Het MER geeft het volgende aan: "Wat de fietsen betreft, heeft 60,1% van de Brusselse huishoudens geen fiets, tegenover 25,2% van de huishoudens in de rand, en ook het bezit van fietsen in de Brusselse huishoudens is het voorbije decennium niet opvallend gestegen. De voornaamste reden is het gebrek aan ruimte in de woning om een fiets te stallen. Deze vaststelling rechtvaardigt volledig de invoering van systemen voor gedeelde fietsen zoals Villo! waarvan het succes (2,5 % van de Brusselaars van 18 jaar en ouder had eind 2011 een abonnement) voorlopig nog beperkt blijft in verhouding tot dit probleem. Verder zien we dat bijna één Brusselaar op twee over een openbaarvervoersabonnement beschikt, tegenover slechts één inwoner op vijf in de rand." Om Villo! toegankelijker te maken, stelt de Commissie voor om het Villo!-abonnement te integreren in het MIVB-abonnement. Wij wijzen erop dat Villo! de Mobib-kaart als drager gebruikt. Hierdoor zou het aantal Brusselaars dat toegang heeft tot een fiets dus spectaculair kunnen stijgen.

5 Bladzijde 5/8 Maatregel 29. Het publiek bewustmaken van alternatieven voor de personenwagen Actie 60) lage-emissiezones Wat de invoering van lage-emissiezones betreft, vraagt de Commissie zich af waarom men zou kiezen voor verschillende lokale zones in plaats van één grote zone, zoals het milieueffectenrapport gebaseerd op de studie van TML onderstreept. Uittreksels uit het MER: De verwachte effecten van de door het plan voorziene lage-emissiezone zullen kleiner zijn dan die welke in de studie naar voren geschoven worden, aangezien zowel de perimeter (lokaal vs. gewestelijk) als het toepassingsgebied (tijdelijk vs. blijvend) verschillen. Een beperkte impact op de luchtkwaliteit (in termen van polluentconcentraties), ondanks de voorzienbare reductie van de emissies. In het scenario van de invoering van een LEZ over het hele Gewest voor vracht- en personenwagens zouden de concentraties maar ca. 1% dalen voor PM10 en 1 à 6% voor NO2. De gevolgen voor de concentratie aan elementaire koolstof werden jammer genoeg niet nagegaan; - Een minieme impact op de mobiliteit. Voortgaande op de resultaten die in de andere Europese steden geboekt werden (Londen, Berlijn, Stockholm, Utrecht en Milaan), heeft de invoering van een LEZ gekoppeld aan de milieuprestatie van de voertuigen geen enkel effect op de keuze van bestemming, de wijze van vervoer en het totale aantal verplaatsingen. Het enige wat er verwacht wordt, is een vermindering van het transitverkeer. Het transitverkeer vertegenwoordigt maar een gering aandeel van het wegverkeer in het BHG (6 %). Dat is dan ook de reden waarom de impact op de mobiliteit in de Brusselse context miniem zou zijn. Hierbij dient niettemin opgemerkt dat de studie aangeeft dat er wel een impact op het verkeersvolume waargenomen kan worden, als de maatregel gekoppeld wordt aan een vorm van "tolheffing". De verwachte effecten van de door het plan voorziene lage-emissiezone zullen kleiner zijn dan die welke in de studie naar voren geschoven worden, aangezien zowel de perimeter (lokaal vs. gewestelijk) als het toepassingsgebied (tijdelijk vs. blijvend) verschillen. Op kostenvlak wijst de studie erop dat de implementatie van een lage-emissiezone een erg grote kost met zich meebrengt voor de overheid, met name qua installatie- en werkingskosten Deze kosten kunnen variëren al naargelang het gekozen systeem (geïnformatiseerd systeem, manueel, enz.). Daarbovenop komen eveneens aanzienlijke kosten voor de overheid, de bedrijven en de burgers, voornamelijk door de aankoop van nieuwe voertuigen met een hogere milieuprestatie. In Brussel zouden zo'n vrachtwagens en personenwagens vervangen moeten worden. De kosten die daarmee gepaard gaan worden geschat op respectievelijk 63 miljoen euro en 620 miljoen euro. En tot slot dient nog gesteld dat de lagere inkomensklassen (die vaak over een ouder voertuig beschikken) het hardst getroffen zouden worden door de invoering van een LEZ, net als de huishoudens met 2 wagens (aangezien de tweede wagen vaak ouder is). Samengevat is men in het MER van mening dat, volgens de studie van TML, de invoering van deze maatregel zeer duur zou zijn, vergeleken met een beperkte impact op de luchtkwaliteit. Indien dit type van maatregel wordt uitgevoerd, moet dus een meer lokale en transversale benadering worden gekozen. De Commissie is van mening dat deze bewering uitgaat van een beperkte lezing van de studie van TML. Immers, de studie vergelijkt de bijkomende impact van de invoering van een lageemissiezone (volgens verschillende scenario s) tegenover een basisscenario. Dit basisscenario zijn de Iris 2-scenario s: "2015 realistisch 3A" en "2020 voluntaristisch 2A", welke o.m. volgende (tot op heden niet gerealiseerde/besliste) maatregelen omvatten: - "Het voeren van een beleid voor straatparkeren in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij een parkeertarief van 13/dag wordt ingesteld" - Een heffing voor het gebruik van de wagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 + 0,3 per kilometer, of voor de pendelaars 4,8 bij het binnenrijden en verlaten van het BHG. - Een belasting op privé-parkeerplaatsen van kantoren in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( 150/maand).

6 Bladzijde 6/8 Dit onderstreept het belang om in het plan prioriteit te geven aan maatregelen met de grootste (en kwantificeerbare) impact, én die uitsluitend onder de bevoegdheid van het Gewest vallen. De Commissie eist dat het plan een duidelijke en concrete planning bevat om de maatregelen die deel uitmaken van het basisscenario prioritair zonder verder uitstel in te voeren. Maatregel 32. De milieuprestaties van de voertuigen verbeteren Actie 66) Het potentieel van de elektrische voertuigen bestuderen, en een strategie bepalen Gelet op de komende goedkeuring van een nieuw Busplan van de MIVB, dat gepaard zal gaan met de aankoop van een groot aantal voertuigen, beveelt de Commissie aan dat de MIVB deze gelegenheid te baat neemt om een proefproject met elektrische aandrijving te lanceren en onmiddellijk de oudste, al afgeschreven bussen (EURO2) te vervangen door properdere bussen. Hoewel de Commissie zich bewust is van de technologische en financiële beperkingen, vraagt ze om voorbeeldigheid van de overheid, en in het bijzonder de MIVB, bij de aankoop van voertuigen. Gelet op de huidige context, waarin de omvorming van buslijn 71 tot tramlijn opnieuw in vraag gesteld wordt, vraagt de Commissie, die zich bewust is van de technologische beperkingen op vlak van elektrische aandrijving van bussen en van de behoefte aan bijkomende capaciteit voor het bovengronds openbaar vervoer, om de omvorming van de voornaamste buslijnen tot tramlijnen te bestuderen, niet alleen om de capaciteit van het openbaar vervoer te verhogen, maar ook om de impact van het vervoer op het milieu te verminderen. De Commissie wijst er echter op dat, gelet op het kleine aandeel van het buspark van de MIVB van alle voertuigen in het verkeer, deze acties een voornamelijk symbolisch karakter hebben en dat het gros van de inspanningen vanwege de overheid betrekking moet hebben op het algemene autopark. Actie 67) Proefprojecten opzetten en stimulansen invoeren om het gebruik van de elektrische fiets te bevorderen Het plan voorziet in financiële stimulansen voor ondernemingen en particulieren bij de aankoop van elektrische fietsen. Gelet op het kleine aantal gezinnen dat een fiets bezit in Brussel, is het een goede maatregel om Brusselaars ertoe aan te zetten een fiets te kopen. Bovendien is België een van de enige landen in Europa waar men meer auto's verkoopt dan fietsen. (Dat toont de nietpertinentie van het fiscale systeem, dat autogebruik bevordert, aan). De Commissie acht het dus opportuun de aankoop en het onderhoud van fietsen te ondersteunen. Uitsluitend de nadruk leggen op elektrische fietsen is niet aangewezen. De kwaliteit, het onderhoud en de functionaliteit van een fiets zijn even belangrijke criteria. Een financiële stimulans voor een elektrische fiets van lage kwaliteit, aangekocht zonder onderhoudsgarantie vanwege de verkoper, is een dure en potentieel ondoeltreffende maatregel aangezien het kan dat de fiets in kwestie op lange termijn niet gebruikt wordt. De Commissie vraagt om de verkoop en het onderhoud van functionele en kwaliteitsvolle fietsen bij lokale en gespecialiseerde fietsenhandelaars te ondersteunen, ongeacht of het elektrische fietsen betreft of niet. Actie 70) Pleiten voor een ambitieus Belgisch standpunt bij de Europese Unie over de milieuaspecten van het vervoer De Commissie ondersteunt een sterker Belgisch standpunt bij de Europese Unie, in het bijzonder om bij de EURO-normen rekening te houden met de NO 2 -uitstoot, kleiner fijn stof PM 0.1 en "Black Carbon", aangezien die schadelijker zijn voor de gezondheid dan de polluenten die momenteel in aanmerking genomen worden (NO x, PM 10 ).

7 Bladzijde 7/8 Toe te voegen maatregelen/acties: Effect van de luchthaven door het vliegtuiggebruik van Brusselaars De Commissie wijst op de methodologische beperking van aan deze materie werken in het kader van de gewestelijke grenzen. Men zou zowel rekening moeten houden met het effect van de luchthaven op de kwaliteit van de Brusselse lucht als met de impact van het gedrag van Brusselaars die het vliegtuig nemen; dit geldt overigens voor alle verplaatsingswijzen HOOFDLIJN 5. CONSUMPTIEWIJZEN EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN Maatregel 42. Duurzame producten promoten De Commissie merkt op dat, vanuit het oogpunt van vervoersgebonden CO 2 -uitstoot, het pertinenter is het verbruik van plaatselijke producten te ondersteunen dan rechtvaardige handel op lange afstand.

8 Bladzijde 8/8 Actie 92) De milieuriteria van de bouwmaterialen promoten De Commissie vraagt om de promotie te richten op de technische, energie- en milieuprestaties op schaal van het gebouw, rekening houdend met de analyse van de levenscyclus van het product. De analyse van de levenscyclus maakt het mogelijk rekening te houden met alle CO 2 -uitstoot die verbonden is aan de productie, het vervoer, het gebruik en het einde van de levensduur van het product. De wijzigingen die aangebracht zouden moeten worden aan de GSV (zie. blz. 82, laatste alinea), moeten overigens in dezelfde logica passen. HOOFDLIJN 7 BEWAKING VAN DE LUCHTKWALITEIT Maatregel 47. De metingen en de follow-up van de luchtkwaliteit verbeteren Actie 104) De luchtkwaliteit en de follow-up ervan in de tunnels verbeteren De Commissie dringt erop aan dat de luchtkwaliteit wordt opgevolgd in alle omgevingen, dus niet alleen in wegtunnels maar ook in omgevingen waar kinderen vertoeven of in tunnels en ondergrondse stations van het openbaar vervoer. De doelstelling moet bestaan in een globale vermindering van de blootstelling van de bevolking. Maatregel 52. De actieplannen op korte termijn herzien bij vervuilingspieken Context Actie 112) Toezien op de efficiëntie van het pollutiepieken -plan, en op het begrip ervan door de burgers De Commissie betreurt dat deze maatregel niet concreet genoeg is: "Het besluit moet dus aangepast worden om efficiënte en operationele maatregelen te kunnen doorvoeren". De Commissie acht het absoluut noodzakelijk dat het toekomstige actieplan van Brussel aan de Europese wetgeving beantwoordt. De Commissie stelt de volgende mogelijkheden voor een echt herzieningsplan voor "luchtverontreinigingspieken". De Commissie stelt voor om de geldende drempels voor de verschillende fases te verlagen. Concreet stelt ze voor fase 1 vanaf 40 microgram PM 10 en ongeveer 150 microgram NO 2 te nemen als gemiddelde concentratie per uur in plaats van gemiddelde concentratie per dag. Aangezien de in fase 1 geldende maatregelen voornamelijk dienen om het publiek bewust te maken, zou het meer opportuun zijn ze vast te stellen alvorens de concentraties van respectievelijk 50 µg PM 10 en 200 µg NO 2 te bereiken. Fase 2 zou moeten beginnen vanaf 50 µg PM 10 en 200 µg NO 2. Aangezien de grenswaarden degene zijn die men niet mag overschrijden, worden er dan strengere acties nodig en wordt fase 1 onbelangrijk. Fase 3 betreft nog drastischer acties en deze fase kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden wanneer de concentraties 100 µg PM 10 en 250 µg NO 2 bereiken. De Commissie vindt de maatregel van afgewisseld verkeer weinig doeltreffend aangezien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen heel vervuilende auto's en auto's met een lage uitstoot. De Commissie stelt voor om, in fase 2, het meest vervuilende autoverkeer - zoals dieselwagens - te beperken. HOOFDLIJN 9 SOCIALE DIMENSIE Toe te voegen maatregel/actie: De Commissie stelt zich vragen over de voorbehouden plaats en voorziene steun voor verenigingen en instellingen die werken aan de uitvoering van de acties van het plan. De Commissie wijst op het belang de verenigingswereld en de economische wereld te betrekken bij de uitvoering van het plan en aan te zetten tot de toetreding ervan.

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Infoseminarie Leefmilieu Brussel 14 januari 2014 Departement parkeren en verplaatsingen Agenda Milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore 9.00-9.40:

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter instelling van een lage-emissiezone. 7 juli 2016

ADVIES. Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter instelling van een lage-emissiezone. 7 juli 2016 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter instelling van een lage-emissiezone 7 juli 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Lucht Klimaat - Energieplan Brussels Gewest Bezwaarschrift Fietsersbond 15 juli 2015 Inhoudstafel

Lucht Klimaat - Energieplan Brussels Gewest Bezwaarschrift Fietsersbond 15 juli 2015 Inhoudstafel Lucht Klimaat - Energieplan Brussels Gewest Bezwaarschrift Fietsersbond 15 juli 2015 Inhoudstafel 1. Duidelijke en meetbare doelstellingen...2 2. Luchtvervuiling, vervuilingspieken en structurele maatregelen...2

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 7 JULI 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 7 JULI 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 7 JULI 2008 inzake het milieueffectenrapport van het «noodplan voor vervuilingspieken»

Nadere informatie

Lage-emissie zones in België. What s next?

Lage-emissie zones in België. What s next? Lage-emissie zones in België What s next? Lage-emissiezones Onlangs kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat vanaf 2018 de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan zullen worden geweerd

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

Bezwaarschrift Fietsersbond op het GPDO.

Bezwaarschrift Fietsersbond op het GPDO. Bezwaarschrift Fietsersbond op het GPDO. Algemene opmerkingen Het GPDO is een strategisch plan voor de komende jaren. Het zou dus een blauwdruk moeten zijn voor de duurzame stad van morgen met de blik

Nadere informatie

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht,

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN

1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 04 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN 1. VEREENVOUDIGEN EN HARMONISEREN HARMONISERING Integratie Publieke verantwoordelijkheid parking.brussels zet in op een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels

Nadere informatie

plaatsen voor wagens

plaatsen voor wagens Parkeerbeheer en tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parkeren in Brussel 1.154.000 bewoners 510.000 privé-voertuigen +/- 77.000 bestelwagens +/- 200.000 binnenkomend verkeer 290.000 plaatsen

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

- ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS

- ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS - ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS 2004 STAAT VAN HET LEEFMILIEU 2011-2014 - CONTEXT - HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 19 gemeenten, 161 km 2 1.163.486 inwoners

Nadere informatie

Het plan heeft een planning nodig

Het plan heeft een planning nodig Bezwaarschrift luchtkwaliteitsplan BRAL 20 juli 2015 Het plan heeft een planning nodig 1.Een tijdslijn en prioriteiten stellen. De doelen kwantificeren. a. Het plan ontbreekt een tijdslijn en prioriteiten.

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk lucht-klimaatenergieplan. 6 juli 2015

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk lucht-klimaatenergieplan. 6 juli 2015 ADVIES Ontwerp van gewestelijk lucht-klimaatenergieplan 6 juli 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017

MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017 MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017 BURGERRESOLUTIE Gelet op de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Etienne Holef R&D verantwoordelijke - Context - Doelstelling - Methodologie - Resultaat - Conclusie 2 Fietsplan

Nadere informatie

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit BRUNO DE BORGER, UA hoogleraar economie Ringland Colloquium 20 maart 2014 de Singel Antwerpen Overzicht Basisprincipes van een goed mobiliteitsbeleid Toepassing

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Verplichte bedrijfsvervoerplannen VERPLICHTING VOOR

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

Vorming. VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: HET ACTIEPLAN (de maatregelen)

Vorming. VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: HET ACTIEPLAN (de maatregelen) Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: HET ACTIEPLAN (de maatregelen) EEN ACTIEPLAN OP MAAT VAN UW BEDRIJF Stap 1 Stap 2 Mobiliteitsdiagnose: analyse verplaatsingen, bereikbaarheid,

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 353 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 6 juli 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Belasting

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL

26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL 1.Inleiding 26. OPINIEPEILING INZAKE LUCHTVERVUILING IN BRUSSEL In het kader van de voorbereiding van het opstellen van een gewestelijk plan voor de bescherming van de luchtkwaliteit, werd in juli 1998

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009

Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009 Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009 1. Situering van het voorstel 2. Erkenningsprincipes

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 1.Algemene luchtkwaliteitsindex Om de graad van luchtvervuiling op eenvoudige en voor het grote pubiek verstaanbare wijze voor te stellen, werd in 1996 een

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

ADVIES. 22 november 2012

ADVIES. 22 november 2012 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot omzetting van richtlijn 2009/128/EG 22 november

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 163 van 16 december 2011 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

De richtlijn 80/779/EG bepaalde als grenswaarde voor de dagwaarden:

De richtlijn 80/779/EG bepaalde als grenswaarde voor de dagwaarden: 4.9 ZWARTE ROOK (BSM) De meetposten voor Zwarte Rook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden zich in de Kroonlaan te Elsene (2FR002), te Ukkel (2FR012) en in het metrostation St.-Katelijne (2FB004).

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2001 (07.09) (OR. fr) 11646/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0136 (COD) ENT 177 ENV 425 CODEC 485 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Compteurs évolués Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Michel Quicheron Seminarie BRUGEL 1 april 2009 01/04/2009 1 Samenvatting 1. De slimme meter (smart meter): definitie, wettelijke

Nadere informatie

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten? Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer.

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen

Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Toespraak Evelyne Huytebroeck Geluidskadaster voor vliegtuigen Goedemiddag iedereen, Het kadaster dat ik u op woensdag 14 november 2007 voorstelde, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- IAO Proces post-2015 x x x 2.762-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040

Nadere informatie

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 1 of 5 Geluidsoverlast is een belangrijke vorm van hinder: in Vlaanderen wordt 27% van de bevolking in enige mate gehinderd door geluid (bron: SLO 2008, zie artikel 'Beleving van geluidshinder in Vlaanderen').

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers Het centrum in cijfers 1,155 miljoen inwoners in het Brussels Gewest BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 1,106 miljoen inwoners in Vlaams-Brabant BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 619.000 jobs

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011 inzake de criteria aan te nemen voor de definitie van de begrippen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (20.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 E ER 390 E V 847 CO SOM 188 CODEC 1585 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK VAN DE TERTIAIRE SECTOR IN BRUSSEL UITGEVOERD OP VERZOEK VAN HET BIM, DE ADMINISTRATIE VAN ENERGIE EN LEEFMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

ADVIES. ende de belasting

ADVIES. ende de belasting ADVIES 8 september 2011 Over het voorontwerp van decreet betreffe ende de belasting op de inverkeerstelling (BIV) [2011 48] Mevrouw Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Koolstraat

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ADVIES Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 september 2012 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Mobiliteit en het MINA-plan 4. Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan

Mobiliteit en het MINA-plan 4. Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan Mobiliteit en het MINA-plan 4 Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan Overzicht 1. Inleiding 2. Milieuproblemen door vervoer 3. Beleidscyclus, MINA-plan 4, MOB-plan 4. raakvlak Omgevingskwaliteit 5. raakvlak

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN

OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN ALGEMENE EN BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN Het plan is een opsomming van een reeks acties volgens verschillende thema s. Er worden echter geen prioriteiten gesteld, er

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

Besluit Verontreinigingspieken Goedkeuring besluit (Vierde lezing)

Besluit Verontreinigingspieken Goedkeuring besluit (Vierde lezing) pagina 1 Besluit Verontreinigingspieken Goedkeuring besluit (Vierde lezing) Context Autoverkeer De lucht in de stad is verontreinigd vanwege het autoverkeer: - 76% van de uitstoot van fijn stof (door dieselmotoren;

Nadere informatie

#KORTRIJK. EEN SLIMME STAD organisatie DUURZAAM BEDRIJFSVERVOERPLAN 2.0 STAD KORTRIJK

#KORTRIJK. EEN SLIMME STAD organisatie DUURZAAM BEDRIJFSVERVOERPLAN 2.0 STAD KORTRIJK #KORTRIJK EEN SLIMME STAD organisatie DUURZAAM BEDRIJFSVERVOERPLAN 2.0 STAD KORTRIJK #Wie ben ik Stad Kortrijk innovatiemanager Sebastien.Lefebvre@kortrijk.be 056 27 8500 Twitter: @S_L_ De innovatiemanager,

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE

DE VERGROENING VAN DE DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE

1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE 1. HET DPSIR-MODEL : VOOR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN DE 1.Inleiding BESCHERMING VAN DE LUCHTKWALITEIT De lucht die wij inademen is in uiteenlopende mate bezoedeld door vervuilende stoffen (gassen, deeltjes,

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

TRANSITION = Lokaal luchtkwaliteitsbeleid Stad Gent

TRANSITION = Lokaal luchtkwaliteitsbeleid Stad Gent TRANSITION = Lokaal luchtkwaliteitsbeleid Stad Gent Tine Heyse Schepen voor Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Stad Gent 10 oktober 2016 Mobiliteitsplan Gent: Duurzame MODAL SHIFT Bijdrage (lokaal)

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België advies CRB 2014-1820 Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België CRB 2014-1820 Advies over de Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België BRUSSEL 15.10.2014

Nadere informatie

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Samenvatting Griet De Ceuster Transport & Mobility Leuven Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA september 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 7.4.2009

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 7.4.2009 NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.4.2009 C(2009) 2560 definitief BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7.4.2009 betreffende de kennisgeving van Nederland inzake uitstel van het tijdstip

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Eindrapport TEN-T project Walstroom in Vlaanderen 2012-BE S

Eindrapport TEN-T project Walstroom in Vlaanderen 2012-BE S Eindrapport TEN-T project Walstroom in Vlaanderen 2012-BE-92063-S Doelstellingen van het project Het globale doel van het project is de uitbouw op grotere schaal van een walstroomnetwerk voor de binnenscheepvaart

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven Rekeningrijden een inleiding Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven 1997 doelstelling Definities en soorten van rekening rijden Waarom is rekening rijden potentieel interessant? Overzicht

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Brussel,

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE GEWESTELIJKE LA COMMISSION ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT CRD-GOC GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP

Nadere informatie

Naar een optimaal gebruik van de openbare ruimte in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Naar een optimaal gebruik van de openbare ruimte in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Naar een optimaal gebruik van de openbare ruimte in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Olivier Van Damme, Arnaud Houdmont, Hinko Van Geelen (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) en Patricia Courange (Mobiel

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten. WIG van 08 november 2016

PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten. WIG van 08 november 2016 PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten WIG van 08 november 2016 01 Context 2 Context (I) Performant en Rationeel Gebruik van Elektriciteit en Gas (PRGEG) aandachtspunt binnen Europa (impact op economie

Nadere informatie

Verontreiniging door wegverkeer. Peter Hofschreuder

Verontreiniging door wegverkeer. Peter Hofschreuder Verontreiniging door wegverkeer Peter Hofschreuder Hebben we problemen,en met de luchtkwaliteit in Nederland? Verkorting van de levensduur door blootstelling aan fijn stof Verandering van de bekorting

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal.

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. 2 In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. Deze gegevens zijn van belang voor onderzoekers en de pers,

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 24.11.2015 2014/0359(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

ADVIES. 19 december 2013

ADVIES. 19 december 2013 ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1

Nadere informatie