Pensioen in uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen in uitvoering"

Transcriptie

1 Pensioen in uitvoering

2 Pensioen in uitvoering

3 Morgen is vandaag Morgen is vandaag is het motto van APG Het verwoordt dat APG zich elke dag opnieuw inzet voor het pensioen van morgen. Het onderstreept dat een goed pensioen in de toekomst alleen mogelijk is op basis van een gedegen langetermijnbeleggingsstrategie en een robuust pensioenbeheer nu.

4 Pensioen in uitvoering U bent betrokken bij het besturen van een pensioenfonds. Een mooie en verantwoordelijke taak. Uw deelnemers en stakeholders rekenen op zorgvuldigheid, transparantie en goede prestaties door de jaren heen. In goede én in slechte tijden. Een stevig fundament Met APG legt u een stevig fundament onder uw pensioenuitvoering. U kunt bij ons terecht voor bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie en -communicatie. Dienstverlening in de volle breedte, gericht op een goed en betaalbaar pensioen voor de huidige en komende generaties. Onze focus op het behalen van een stabiel langetermijnrendement tegen verantwoorde risico s levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van dit doel. Een optimale balans De voordelen van het Nederlandse pensioenstelsel staan ter discussie. Door de toegenomen hoge levensverwachting staat de betaalbaarheid onder druk. Dat trekt een zware wissel op het bestuur en beleid van pensioenfondsen. Als solide pensioenuitvoerder, met kennis en ervaring op alle deelterreinen, adviseert en ondersteunt APG u bij het beheersen van risico s en het nakomen van uw toezeggingen. Integraal advies Een goede pensioenuitvoering staat of valt met een geïntegreerde aanpak. Bij elk advies schetsen we de juridische en financiële consequenties en belichten we de gevolgen van het advies voor de uitvoering en communicatie. Kennis en kwaliteit Door onze omvang hebben we alle specialismen in huis. Die kennis zetten we in voor onze klanten en om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te houden. Naast kennisontwikkeling investeren we dan ook in kennisoverdracht, onder andere door ondersteuning van een aantal leerstoelen in het wetenschappelijk onderwijs. Wereldwijd APG heeft vestigingen in Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York en Hong Kong. Vanuit Brussel brengen wij de belangen van onze opdrachtgevers onder de aandacht van Europese beleidsmakers. Vanuit New York beleggen we in Amerikaanse private en publieke fondsen. En vanuit Hong Kong in opkomende markten als Korea, China en Zuidoost-Azië.

5 APG Bestuursadvisering Snel anticiperen Door de veranderingen in wet- en regelgeving is het besturen van een pensioenfonds complexer dan ooit. APG kan u helpen om de vinger aan de pols te houden en op een verantwoorde manier beslissingen te nemen. Daarnaast is er de roep om meer transparantie en de kritische blik van de media, die vraagt om deze beslissingen goed en proactief uit te leggen aan uw stakeholders. In begrijpelijke taal. Beleidsadvies APG is goed geïnformeerd en nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Deze kennis zetten wij in om u te adviseren. Zodat u sneller kunt anticiperen op wijzigingen en uw keuzes beter kunt onderbouwen. Bij APG bent u verzekerd van integraal beleidsadvies. We houden rekening met zowel de juridische consequenties als die voor de communicatie en de praktische uitvoering. Gezond evenwicht APG ondersteunt u bij het behouden van het evenwicht tussen de beleggingen en de verplichtingen van uw fonds. Onze Asset Liability Management specialisten verwerken hun pensioenkennis in heldere actuariële modellen. Zo krijgt u een compleet beeld van de risico s en beleggingsmogelijkheden, toegesneden op de actuele stand van zaken en de toekomst van uw pensioenfonds. Waarborg voor continuïteit Onze actuariële ondersteuning is gericht op het waarborgen van de continuïteit van uw pensioenfonds. Denk aan berekeningen, rapportages, advies bij waarderingsvraagstukken en financieringen. We stellen alles in het werk om te zorgen dat u voldoet aan uw verplichtingen naar de toezichthouders. Inzicht en overzicht U krijgt bij APG een accountmanager, die tevens fungeert als uw bestuursadviseur. Deze geeft u inzicht en, zonodig, direct toegang tot alle expertise die APG in huis heeft.

6 APG Asset Management Langetermijnrendement Als pensioenfondsbestuurder heeft u de taak om ontvangen premies zodanig te beleggen dat toezeggingen omtrent het pensioen kunnen worden nagekomen. APG heeft het vermogen om verschillende toekomstscenario s te schetsen en snel te reageren wanneer de dynamiek van de financiële markten dat vereist. U kunt dan ook rekenen op een optimale balans tussen rendement en risico. Alle bijkomende administratieve zaken regelen we adequaat en zorgvuldig voor u. Conform de geldende wet- en regelgeving. En onder de vlag van uw pensioenfonds. Strategische keuzes Onze dienstverlening start met het in kaart brengen van uw beleggingsbeleid, de verplichtingen en de risicohouding van uw fonds. Hieruit volgt een strategisch beleggingsadvies, met alle opties van coördinatie en uitvoering tot bijsturing. Uw portefeuille wordt samengesteld uit 15 beleggingsfondsen die samen alle mogelijke beleggingscategorieën omvatten. Hiermee kan een gevarieerde match worden gemaakt met de verplichtingen van uw pensioenfonds. Het overgrote deel van de beleggingsfondsen beheert APG zelf. Daarmee kunnen we een optimale aansluiting op uw risicoprofiel garanderen. Geïntegreerd vermogensbeheer De vele facetten van vermogensbeheer zijn bij APG geen losse onderdelen maar schakels in een keten. Zo sluit de rapportagestructuur bijvoorbeeld aan bij de tijdschema s van de toezichthouders. En er wordt bewust gezocht naar beleggingen die passen binnen het profiel en de doelstellingen van uw pensioenfonds. Verantwoord beleggen Maatschappelijk verantwoord beleggen is stevig verankerd in het beleggingsproces bij APG. Zo beleggen wij in duurzame energie, bosbouw en technologie. Milieu- en sociale aspecten, evenals uitgangspunten voor goed bestuur worden consequent meegenomen in alle investeringsbeslissingen. Van alle markten thuis De schaalgrootte van APG geeft toegang tot gespecialiseerde beleggingsmogelijkheden over de hele wereld. In alle belangrijke markten beschikken we over specialisten en netwerken. Ook kunnen we lagere kosten bedingen voor internationale transacties. Dat komt de resultaten van onze klanten ten goede. Stabiele performance Voor diverse opdrachtgevers beheert APG meer dan 350 miljard euro pensioenvermogen. Als beheerder van de grootste pensioenspaarpot van Nederland genieten wij een goede reputatie. Dat kan ook haast niet anders met een stabiele beleggingsperformance over 20 jaar van gemiddeld 7,2%.

7 APG Pensioenadministratie Efficiënte zekerheid U heeft bij APG de zekerheid dat de pensioenopbouw van uw deelnemers correct wordt geadministreerd. Ook het uitkeren van pensioenen en het innen van premies gebeurt op de dag en op de eurocent nauwkeurig. Vertrouwd en persoonlijk APG beheert de deelnemersgegevens van ruim 4,5 miljoen mensen. Namens meer dan 30 verschillende (pensioen)fondsen in de publieke en private sector verzorgt APG de administratie en pensioenuitvoering. Denk aan premie-inning via werkgevers, pensioentoekenning en -uitkering, maandelijkse individuele berekeningen en jaarlijkse persoonlijke overzichten. Daardoor kunnen we op elk moment, voor elke deelnemer, de juiste pensioenopbouw berekenen. Efficiënte administratie De dienstverlening van APG garandeert u een efficiënte administratie in een goed beveiligde omgeving. Wij werken met twee systemen. Het ene is geschikt voor grote pensioenfondsen en het andere voor middelgrote en kleinere fondsen. Een team van ICT-specialisten zorgt voor ontwikkeling, bouw en ondersteuning en niet in de laatste plaats voor aansluiting op de specifieke eisen en wensen van uw pensioenfonds. Zo beschikt u altijd over de nieuwste technologie tegen de laagst mogelijke kosten. Betrouwbare inkomstenstroom Het traject voor incasso en handhaving is bijna geheel geautomatiseerd. Dat leidt in de praktijk tot een incassoresultaat van nagenoeg 100%. En dus tot een betrouwbare inkomensstroom voor uw pensioenfonds. Ook de excasso is goed geregeld. Pensioenen worden elke maand op tijd en nauwkeurig uitbetaald. Jaar in, jaar uit. U bepaalt zelf op welke dag van de maand de pensioenen worden uitgekeerd. Data voor informatie op maat De gegevens uit de administratie vormen een solide basis voor communicatiemiddelen zoals het wettelijk verplichte Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of voor een persoonlijke digitaal pensioenoverzicht. Maar ook voor communicatie op de momenten waarop uw deelnemers behoefte hebben aan extra informatie over financiële consequenties (wanneer ze gaan trouwen, scheiden of van werkgever veranderen). Vast accountteam APG bedient uw pensioenfonds met een vast accountteam dat de pensioenregeling door en door kent en de continuïteit van de kennis over uw fonds bewaakt.

8 APG Pensioencommunicatie Gefundeerd vertrouwen Uw deelnemers en stakeholders stellen steeds hogere eisen. Niet alleen aan de technische kant van de pensioenuitvoering, maar ook aan de manier waarop u inzicht en duidelijkheid verschaft. Meer dan ooit zien pensioenfondsen het belang om vertrouwen te (her)winnen en te behouden. Dat vraagt om transparante communicatie. APG helpt u met het verstrekken van heldere en tijdige informatie. Op alle fronten Fluctuerende dekkingsgraden en pensioenkortingen leiden tot onzekerheid bij deelnemers. Toezichthouders worden strenger en journalisten stellen prangende vragen. Uw pensioenfonds moet steeds meer uitleggen en steeds meer communiceren. APG ondersteunt u met strategische communicatie. Met duidelijke informatie en verschillende communicatiemiddelen om diverse doelgroepen op maat te bedienen. We zijn erop toegerust om vragen van deelnemers snel en naar tevredenheid te beantwoorden, maar vooral ook om vragen te voorkomen. Van strategie tot uitvoering In overleg met uw bestuur formuleren we de offline en online communicatiestrategie. Binnen de vastgestelde kaders kan APG zorgen voor woordvoering en het onderhouden van perscontacten. Voor wat de deelnemerscommunicatie betreft leggen wij u een aantal scenario s voor. U kiest zelf welke aanpak optimaal aansluit bij de doelstellingen en het profiel van uw pensioenfonds. Daarnaast kunnen wij de bij uw fonds aangesloten werkgevers ondersteunen bij het geven van pensioenvoorlichting aan medewerkers. Bijvoorbeeld via intranet, voorlichtingsbijeenkomsten of persoonlijke gesprekken op locatie. Klantgericht U kunt kiezen uit een breed pakket aan communicatiemiddelen, dat aansluit bij de identiteit van uw pensioenfonds. In de eerste plaats voor wettelijk verplichte zaken zoals het Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook voor een persoonlijk digitaal dossier, magazines, ings en voorlichting op locatie. Bovendien kunnen uw deelnemers rekenen op een prima klantenservice, ook bereikbaar via of chat. Kostenbewust APG streeft naar een multi-channel aanpak waarbij de communicatiemiddelen en -kanalen elkaar versterken. Zo bereikt u een maximaal effect tegen de laagst mogelijke kosten. De effectiviteit van de communicatie wordt continu gemeten en getoetst aan vooraf gestelde doelen. Zo weet u snel wanneer en waar u moet bijsturen.

9 Een robuuste organisatie Bestuursadvisering Asset management Pensioenadministratie Pensioencommunicatie Over APG APG verzorgt bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie en communicatie voor pensioenfondsen in de collectieve pensioenmarkt. Dit doen wij namens onze opdrachtgevers, voor deelnemers uit het onderwijs, de overheid, de bouw, de schoonmaak- en glazenwassersector, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, de sociale werkvoorziening en de medisch specialisten. Voor deze sectoren beheren we ruim 350 miljard euro pensioenvermogen. APG werkt voor meer dan werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (circa 4,5 miljoen deelnemers). Kijk voor meer informatie op

10 Contact Alwin Oerlemans Directeur Institutional Business Development T: +31 (0) APG Group Communications & Branding T: +31 (0)

11

APG Groep NV Jaarverslag

APG Groep NV Jaarverslag APG Groep NV Jaarverslag b c APG Groep NV Jaarverslag APG GROEP NV JAARVERSLAG INHOUD JAARVERSLAG g APG IN DE NETWERKSAMENLEVING 5 PROFIEL APG 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 15 BERICHT

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Robeco Integraal Vermogensbeheer

Robeco Integraal Vermogensbeheer Robeco Integraal Vermogensbeheer Voor institutionele beleggers Een beschaafde samenleving verdient een houdbaar en realistisch pensioensysteem voor iedereen, ook in de toekomst. Roderick Munsters, CEO

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

04/15. Geef uw vermogen een horizon

04/15. Geef uw vermogen een horizon 04/15 Geef uw vermogen een horizon Alles van waarde... Bij Van Lanschot gaat het om uw welzijn. Daar willen wij u in elke fase van uw leven in bijstaan. Daarom willen we het graag zo lang mogelijk niet

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst!

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! www.pwc.nl Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! Een visie op de uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen in een snel veranderende omgeving. 16 april 2014 Bij PwC

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

PGGM N.V. Jaarverslag 2012

PGGM N.V. Jaarverslag 2012 PGGM N.V. Jaarverslag 2012 Inhoud PGGM N.V. Jaarverslag 2012 5 PGGM in het kort 7 Bericht van de raad van commissarissen 9 Verslag van de raad van bestuur 14 Financieel resultaat 21 Risicomanagement en

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA 1. Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Wetsvoorstel pensioencommunicatie. De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) acht communicatie over pensioen van groot belang.

Wetsvoorstel pensioencommunicatie. De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) acht communicatie over pensioen van groot belang. Input vanuit KPS-werkgroep Communicatie op consultatie Wetsvoorstel pensioencommunicatie De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) 16 januari 2014 acht communicatie over pensioen van groot belang. Inhoud

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16.

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16. Jaarverslag 2014 Inhoud Jaarverslag pagina Voorwoord 4 Kerngegevens 5 Verslag van het bestuur 6 Financiële situatie 6 Vermogensbeheer 10 Pensioenbeheer 16 Risicobeleid 29 Pensioenfondsbestuur 33 Vooruitzichten

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES De Pensioenwereld in 2015 kpmg.nl De Pensioenwereld in 2015 4 De Pensioenwereld in 2015 Voorwoord Stilstaand water gaat stinken, zo luidt een bekende wijsheid.

Nadere informatie

Leeswijzer. Verificatie

Leeswijzer. Verificatie Jaarbeeld MVO Leeswijzer In dit eerste Jaarbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2009 licht APG zijn MVO beleid toe. Daarbij nemen we de oprichting van APG als startpunt en rapporteren we dus activiteiten

Nadere informatie

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Jaargang 21 Nummer 04 december 2014 Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Peter Borgdorff

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie