vba journaal 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA 22e jaargang zomer 2006 De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vba journaal 9 e VBA lustrum - 45 jaar VBA 22e jaargang zomer 2006 De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13"

Transcriptie

1 vba journaal 2nummer 22e jaargang zomer e VBA lustrum - 45 jaar VBA De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13 Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder 21 Beleggen, begrijpt u het nog? 27 Een SWOT-perspectief op de Nederlandse vermogensbeheer industrie 32 Het vestigingsklimaat voor financiële instellingen in Nederland 37

2 Inhoud De toekomst van de Nederlandse financiële sector 13 In dit artikel maakt Jean Frijns een analyse van de ontwikkelingen van de Nederlandse financiële sector in Europees perspectief. Hij concludeert met een tweetal scenario s: krimp of groei. Agenda september september 2006 Lezing door Rob Arnott, o.a. hoofdredacteur van The Financial Analysts Journal Rosarium te Amsterdam Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder 21 George Möller schets hoe Robeco de concurrentiestrijd aangaat. Informatie over bovenstaande bijeenkomsten te verkrijgen bij het secretariaat: telefoon: of website Beleggen, begrijpt u het nog? 27 Private banking heeft de afgelopen 15 jaar een sterke verandering doorgemaakt. Op welke wijze heeft Fortis MeesPierson hierop ingespeeld. Een SWOT-perspectief op de Nederlandse vermogensbeheer industrie 32 McKinsey presenteert haar onderzoek naar de positie van Nederlandse vermogensbeheerders. Terwijl buitenlandse concurrentie marktaandeel winnen op de Nederlandse markt worstelen Nederlandse financiële instellingen met hun positiebepaling in Europa. Het vestigingsklimaat voor financiële instellingen in Nederland 37 De internationale concurrentiepositie van Nederlandse financiële instellingen dwingt de overheid een nieuwe balans te zoeken tussen consumentenbescherming en marktwerking. Het Ministerie van Financiën streeft daarbij naar een versoepeling van de regelgeving om de Europese concurrentiepositie te versterken. VBA Journaal Redactie Abonnementen De in het VBA Journaal geplaatsis een uitgave van VBA- Drs. H. van Capelleveen VBA te artikelen geven de mening Beroepsvereniging van Drs. E. van Gelderen Herengracht 479 weer van de auteurs en niet Beleggingsdeskundigen Drs. J.L.H. van der Kolk RBA 1017 BS Amsterdam noodzakelijk de mening van de Herengracht 479 A.H. Leuftink telefoon: redactie BS Amsterdam Drs. Ph.D.H. Menco RBA Abonnementenprijs 2006: ISSN-nummer Hoofdredacteur Redactieadres & 82,73 inclusief verzendkosten Drs. A.J.C. de Ruiter opgave advertenties VBA Vormgeving en realisatie Copyright 2006 Plaatsvervangend Irma Willemsen a z az grafisch serviceburo bv, VBA-Beroepsvereniging van hoofdredacteur telefoon: Den Haag. Beleggingsdeskundigen Prof.Dr. Ph. Stork 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Van de voorzitter 9 e Lustrum Het vieren van een Lustrum geeft de gelegenheid om achterom te kijken en te analyseren wat de afgelopen jaren goed is gegaan en wat beter had gekund. Het bestuur is niet ontevreden over de resultaten van de afgelopen jaren. De website is vernieuwd, het secretariaat is voortvarend opgepakt, de opleiding bewijst nog steeds kwaliteit en continuïteit, de bijeenkomsten worden goed bezocht en gewaardeerd, het VBA Journaal wordt in eigen beheer uitgegeven en vindt een positief onthaal, katernen worden gemaakt, de permanente educatie is gestart en de vereniging bruist van het leven binnen de commissies en werkgroepen. Het pad van verdere professionalisering die het bestuur bewust heeft gekozen werpt zijn vruchten af, maar we zijn er nog niet. De noodzakelijke activiteiten zijn nog teveel afhankelijk van bestuursleden, die naast een volledige werkkring hier ruimte en energie voor moeten vinden. Er is al veel bereikt, maar meer moet er worden gedaan. De VBA moet zijn de beroepsvereniging van beleggingsprofessionals in Nederland. Een belangrijke stap in die richting is gezet door de overeenkomst met NSIP die is gesloten en waarin afspraken worden gemaakt over nauwe samenwerking. De VBA zal zich nadrukkelijker moeten profileren naar de financiële sector, maar ook naar de overheid en de toezichthouders. Belangrijk daarbij is dat de VBA hard werkt aan naamsbekendheid bij sleutelfunctionarissen binnen de internationaal opererende Nederlandse, maar ook buitenlandse financiële instellingen die hier actief zijn. Het bestuur werkt hard aan een positioneringpaper waarin het imago en de kwaliteitskenmerken van de VBA worden omschreven en dat als een basis kan dienen voor een communicatieplan en brochures. Een begin met de permanente educatie is gemaakt en het eerste jaar is succesvol geweest. De waardering van de cursisten was hoog mede door de hoge kwaliteit van de docenten en het aantrekkelijke aanbod. Een PE curatorium is opgericht, onder voorzitterschap van Jan Overmeer, en verdere richting en invulling aan een PE programma zal worden gegeven. Permanente educatie via e-learning staat zeker op de agenda. De RBA opleiding is in goede handen bij de VU onder leiding van Prof.Dr. Tom Steenkamp. Onderzocht wordt momenteel of deze opleiding zich kan kwalificeren als een master of science. Door de kwalitatief hoge profilering van de opleiding, zijn er vele gegadigden die niet direct een aansluiting hebben. Daarom denkt het bestuur na over het opzetten van een tweede opleiding op HBO niveau, die zich richt op vermogensbeheer en wealth management. Gesprekken met partijen worden hierover gevoerd. Vele van onze leden zijn namelijk private bankers en dit segment van de markt is duidelijk te onderbelicht gebleven binnen de VBA. De oprichting van een commissie private banking zal hier mede verandering in moeten brengen. Een Lustrum is niets zonder een lustrumbijeenkomst. 1 juni was de grote dag en vele leden en genodigden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Meer dan 200 aanwezigen luisterden deze bijeenkomst op. De kwaliteit van de bijdragen was buitengewoon hoog en zeer leerzaam. Vele aanbevelingen werden er gedaan en de VBA zal deze moeten oppakken om doelstellingen op de lange termijn te kunnen halen. Mijn dank gaat nogmaals uit naar alle sprekers voor hun inzet en stimulering. De Lustrumbijeenkomst was een groot succes; mijn dank gaat op de eerste plaats uit naar Robeco die deze dag mogelijk heeft gemaakt en ook naar de lustrumcommissie onder leiding van Dick Wenting, die met veel inzet deze dag tot dat succes hebben gemaakt. René Willemsen Dr. René Th. H. Willemsen RBA, voorzitter VBA 3

4 vba journaal nr. 2, zomer e VBA lustrum 9 e VBA lustrum De VBA heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. De leden dagen elkaar met veel enthousiasme uit zich verder in de beleggingsmaterie te verdiepen. Dit krijgt niet alleen haar invulling binnen de verschillende commissies maar ook door de programmacommissie, die lezingen organiseert voor alle VBA leden. De insteek hierbij is veelal het uitdiepen van specifieke beleggingsaspecten. De afgelopen jaren hebben, op de Nederlandse beleggingsmarkt, niet alleen vele nieuwe beleggingsoplossingen haar debuut gemaakt maar ook tal van nieuwe spelers. De beleggingsomgeving is duidelijk geïnternationaliseerd. Binnen de vereniging zijn deze ontwikkelingen met bijzondere interesse gadegeslagen. De veranderingen vinden in een rap tempo plaats. Daarom heeft het bestuur gemeend hier gericht aandacht aan te besteden door de ontwikkelingen te belichten vanuit een overkoepeld strategisch perspectief. Een lustrumconferentie leent zich bij uitstek om de specialisten op dit vlak aan het woord te laten en hun visie te delen met de VBA leden. Zo is het bestuur gekomen tot het lustrum thema De toekomst van de beleggingsindustrie in Nederland Als lustrumcommissie hebben wij ons met veel genoegen op dit thema gestort. Er is door ons bewust gekozen voor een combinatie van niet te nadrukkelijke wetenschappelijke analyses maar vooral praktijkgerichte insteek. Hier en daar enigszins prikkelend en in sommige situaties wellicht een wake-up call. Ons doel was de leden heel bewust te maken van dit nieuwe speelveld dat om ons, beleggingsspecialisten, aan het ontstaan is en daarbij wellicht een aantal mogelijkheden aan te reiken. Het belang van een gezonde beleggingsindustrie in Nederland is groot, niet alleen voor onze eigen werkgelegenheid als beleggingsprofessional, maar zeker ook vanwege de zekerstelling voor de door de burger aan ons toevertrouwde middelen. Daarnaast is een gezonde, efficiënte en transparante financiële industrie een essentiële voorwaarde voor een goed functionerende economie. Uit het vooroverleg dat we als commissie met de sprekers en de dagvoorzitter hadden, bleek dat er naast de diverse bedreigingen, een scala aan kansen bestaat. Dit kwam tevens uit de paneldiscussie en discussie met de zaal naar voren. Wij danken het bestuur voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn blij een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan discussies die zullen bijdragen aan een voortvarende ontwikkeling van onze bedrijfstak. De lustrumcommissie Jaap van Dam Fons Lute Okko Rabeling Simon Ruesen John van Scheijndel Dick Wenting Irma Willemsen 4

5 vba journaal nr. 2, zomer e VBA lustrum Beleggend Nederland heeft geen toekomst meer Buitenlandse vermogensbeheerders loven de deskundigheid van Nederlandse pensioenfondsen. Vooral bij de grotere zit een schat aan kennis en ervaring. In een vergrijzend Europa zou deze vakbekwaamheid goed van pas kunnen komen. Helaas, niets blijkt minder waar. Het Nederlandse model berust op vertrouwen en dat is moeilijk exporteerbaar. We missen de winnaarmentaliteit en de arrogantie om onszelf superieur aan anderen te achten. En de vele toezichthouders zorgen er met verve voor dat iedere voorsprong in de kiem wordt gesmoord. Zie hier het doemscenario dat tijdens het VBA lustrum rond het thema De toekomst van de beleggingsindustrie in Nederland alom hoogtij viert. Vrijwel alle sprekers benadrukken het half lege glas. Alleen de heer Schoenmaker van het Ministerie van Financiën weet nog een lichtpuntje te produceren: de overheid zal minder stringente regels nastreven om ons land internationaal concurrerender te maken. Van de politici moet je het hebben. Waarom toch zoveel somberheid? De VBA bestaat 45 jaar. Kijken we over die periode terug dan is het vak van beleggingsdeskundige enorm gegroeid. Het opleidingsniveau ligt veel hoger, mede dankzij de door de VBA geïnitieerde studies en de toegenomen belangstelling uit wetenschappelijke hoek. Ook nam de professionaliteit enorm toe. De achterkamertjes, ons-kent-ons en old-boys-networks hebben plaats gemaakt voor onder strikte compliance regels functionerende specialisten, geavanceerde modellen en gestructureerde beleggingsstrategieën. Bij de pensioenfondsen zien we gepokt en gemazelde professionals in plaats van boekhouders die zich met dining and wining mogen bezighouden tot hun pensioen. Naast de traditionele vastrentende en aandelen bevatten beleggingsportefeuilles in toenemende mate geavanceerde alternatieve producten. Ook daarin hoort Nederland tot de kopgroep. Rendementgericht denken heeft plaats gemaakt voor risicobudgettering. Kortom, we hebben een financiële industrie waar we trots op mogen zijn. Waar de discussie zich nu op zou moeten richten, is de vraag, hoe wij die deskundigheid in een vergrijzend Europa commercieel zouden kunnen benutten. Dat vergt van alle participanten, de financiële instellingen, de overheid en de wetenschap, een gezamenlijke inspanning en veel creativiteit. In plaats van te somberen over ons onvermogen moeten we gaan ondernemen. Het glas is niet half leeg, het is driekwart vol. Philip Menco 5

6 vba journaal nr. 2, zomer e VBA lustrum VBA s 9 e lustrum: een zeer geslaagde dag! Op 1 juni vond ter ere van het 9 e lustrum van de VBA een seminar plaats met als thema De toekomst van de beleggingsindustrie in Nederland. Gegeven de prima locatie bij Rabobank Nederland, sponsoring door Robeco en een groot aantal aanmeldingen, kon deze dag bij voorbaat al niet meer mislukken. Diverse sprekers waren uitgenodigd, allen ingaand op het thema vanuit hun eigen invalshoek. Na de openingswoorden van de voorzitter van de VBA, de heer Willemsen, nam Roel Janssen de regie over. Door de verschillende presentaties te vertalen naar een thriller-achtig plot, gaf hij op een originele manier invulling aan zijn rol als dagvoorzitter. De heer Frijns beet het spits af. Zijn presentatie gaf een zeer volledig beeld van de ontwikkelingen van de Nederlandse financiële sector. De comparatieven voordelen van de sector zijn beperkt en de buitenlandse concurrentie neemt nog immer toe. Nederlandse partijen hebben moeite hier een passend antwoord op te vinden. Wellicht de belangrijkste troef is de kennis en kunde op het gebied van pensioenen. Echter, ook hier zijn aanpassingen nodig omdat het Nederlandse pensi- oenstelsel achterhaald is en niet te exporteren valt. Er zal hard gewerkt moeten worden aan een effectief business model. Na de heer Frijns nam de heer Möller, CEO Robeco, het stokje over. Zijn lange termijn toekomstbeeld ging in op de opkomst van landen als China en India, maar onder andere ook op de cash-richness en uitgeputte olievoorraden van het Midden Oosten, de Islam als belangrijkste godsdienst en verdwenen DB pensioensystemen. Distributie en productie van beleggingsproducten zullen steeds meer gescheiden worden en het belang van open architecture neemt gestaag toe. Ook de heer Möller gaat uit van een verdergaande concurrentie van buitenlandse spelers, maar ziet tevens kansen voor Nederlandse partijen. Zo onderzoekt Robeco de mogelijkheden in opkomende markten, worden de traditionele producten geschikt gemaakt voor verschillende markten en komt de focus meer op innovatieve producten te liggen. De heer Mol, lid van de Management Board van Fortis MeesPierson, schetste de ontwikkeling van een 6

7 vba journaal nr. 2, zomer e VBA lustrum doorsnee particuliere portefeuille bij MeesPierson. In 15 jaar tijd is deze veranderd van een grotendeels Nederlandse portefeuille naar een zeer breed gediversificeerde portefeuille, zowel naar regio als naar beleggingscategorie. Deze ontwikkeling heeft tot zeer grote wijzigingen in de organisatie geleid. Vooral de communicatie en de wisselwerking tussen enerzijds de wensen van de klant en anderzijds de complexe producten zijn van essentieel belang. Toekomstige ontwikkelingen zijn vooral te verwachten op het gebied van open architecture en een verdere scheiding tussen beheer, advies en trading. Na de algemene inleiding en de visie van twee vermogensbeheerders gaf de heer Figee, partner bij McKinsey, een overzicht van de kansen en bedreigingen van de Nederlandse beleggingsindustrie. De positieve factoren zijn vooral gelegen in de omvang van de assets, de cost efficiency en de winstgevendheid van de sector. Maar daar tegenover staan de minder aansprekende behaalde rendementen, de versnippering van het vermogen en de vermeende achterstand ten opzichte van de Angelsaksische partijen op het gebied van rapportage en administratie. Drie typen vermogensbeheerders zijn te onderscheiden: integrated asset manager, multi-boutique en small independent boutique. Volgens de heer Figee is geen van de modellen beter dan de andere, maar is het van essentieel belang om bewust voor één van de modellen te kiezen en door te voeren. De buitenlandse inbreng kwam van de heer Anson, huidig CEO Hermes Pensions Management en voormalig CEO Calpers. Hij ging vooral in op het onderscheid tussen alpha en beta en de neiging om beta te zien als alpha. Zijn belangrijkste aanbevelingen waren dan ook om dit onderscheid duidelijk aan te brengen. De strategische asset allocatie is gebaseerd op efficiënte asset classes en is een beta strategie. Deze dient zo goedkoop mogelijk uitgevoerd te worden. De alpha strategie maakt gebruik van minder efficiënte marktsegmenten en moet volledig onafhankelijk van de beta strategie uitgevoerd worden. Om hier optimaal van te kunnen profiteren, moet het aantal beleggingsrestricties tot een minimum beperkt blijven. Vermogensbeheerders zouden hun organisatie hierop af moeten stemmen. De heer Schoenmaker, plv directeur Financiële Markten op het Ministerie van Financiën, ging in op de overwegingen van de overheid en toezichthouders. Het door hem geschetste toekomstbeeld was niet wezenlijk anders dan de andere sprekers. Vanuit het Ministerie probeert men de regelgeving en administratieve lasten voor partijen beperkt te houden en de concurrentiekracht van Nederland te bevorderen, zonder het belang van de consument uit het oog te verliezen. Er zullen geen extra Nederlandse regels komen bovenop de Europese regels en deze zullen principal based zijn. Als afsluiting van het officiële gedeelte vond de paneldiscussie plaats. Hierin had mevrouw Kemna, CEO ING Investment Management, plaatsgenomen ter vervanging van de heer Möller. De algemene conclusie ten aanzien van het thema van de dag was dat er kansen zijn voor Nederlandse partijen in een internationale context, maar dat er wel sprake is van enige achterstand. Eduard van Gelderen 7

8 9 e VBA lustrum

9 vba journaal nr. 2, zomer 2006 Verenigingsnieuws. Van het bestuur De VBA vierde op 1 juni 2006 haar 45 jarig bestaan met een 9 e lustrumbijeenkomst. Het Financieele Dagblad besteedde hier een artikel aan onder de kop Overheid paait financiële dienstensector in de krant van 3 juni U kunt hierover op de website meer lezen. Voorafgaande aan het feestelijke diner aansluitend op de lustrumbijeenkomst kregen twee leden de Gouden VBA-speld uit handen van de voorzitter, René Willemsen. Het betrof Dick Wenting voor zijn enorme inzet op velerlei gebied binnen de vereniging en Robert Jan van Doorn als één van de oprichters van de VBA. In het volgende VBA Journaal leest u hierover meer. De drie leden die zich eveneens drager van de gouden VBA-speld mogen noemen zijn Harry Panjer, Hugo Haarbosch en de inmiddels overleden Piet Stephan.. Programmacommissie Verslag van de bijeenkomst over New horizons in bond investing: optimizing bond portfolios for the future Op 17 mei verzorgde de obligatie specialist PIMCO een VBA bijeenkomst rond het thema LDI (Liability Driven Investments). De sprekers waren Emanuele Ravano (Hoofd Portfolio Management London) en Marc van Heel (Hoofd Business Development Benelux) aantal deelnemers: circa 30 Allereerst schetste Marc van Heel de ontwikkelingen die tot een omslag in het denken betreffende de rol van obligaties hebben geleidt. Veranderingen op het gebied van regelgeving en accounting nopen pensioenfondsen en sponsors tot een focus op de volatiliteit van de dekkingsgraad. Risico s en kansen dienen te worden afgewogen ten opzichte van het risicobudget en de buffereisen die bijvoorbeeld uit nftk voortvloeien. Vervolgens werd aan de hand van een concreet voorbeeld duidelijk gemaakt hoe de vastrentende portefeuille kan worden ingezet om de risico s die uit de geschatte verplichtingenstroom voortvloeien te modelleren (via een eigen product Optimizer ) en de stappen die voor implementatie en monitoring nodig zijn. Uit de ervaring in de US, de UK en Nederland blijkt dat geen oplossing gelijk is, maar flexibele en transparante oplossingen door veel pensionfondsen geprefereerd worden boven nauwkeurige maar vaak complexere en duurdere oplossingen. Vervolgens stond Emanuele Ravano stil bij de mogelijkheden om alpha te behalen in vastrentende portefeuilles met een lange duration (customized benchmark). De systematiek wijkt niet af van normale portefeuilles, waarbij met een beperkte tracking error (gemiddeld 2%) een alpha uit dit deel van de portfeuille van 1-1.5% nagestreefd wordt. Die alpha is in het licht van het voorgaande niet belast met additionele eisen inzake buffers en kan derhalve goedkoop behaald worden. Vervolgens werd stilgestaan bij de attractiviteit van het toevoegen van meer beta risico, wederom in het licht van de volatiliteit en het risico op onderdekking. Ook hier blijken vastrentende instrumenten, vooral aan de korte kant, een aantrekkelijk alternatief voor meer risicovolle asset classes. De conclusie luidde dat vastrentende waarden meer zijn dan enkel hedging instrumenten, maar ook uitermate aantrekkelijk zijn om (een deel) van de broodnodige alpha op een consistente wijze te behalen, mist de manager beschikt over de juiste skills en de portefeuille voldoende gediversifieerd is. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en hapjes aangeboden door PIMCO.. Commissie Asset & Liability Management Vorig jaar was een bijzonder productief jaar voor de Commissie Asset & Liability Management. Onder het bezielende voorzitterschap van Dick Wenting groeide de commissie uit tot een actieve denktank, waarin presentaties van eigen ALM-onderzoek vaak bron waren van intensieve discussies. Zijn terugtreden als voorzitter in 2005 betekende dan ook large shoes to fill. In november presenteerde de commissie een dagvullend congres getiteld De houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel, goed bezocht door ruim 125 deelnemers. Eigen commissieleden aangevuld met in hun vakgebied vooraanstaande externe sprekers uit binnen- en buitenland vulden het programma. In een ALM-special van het VBA Journaal 9

10 vba journaal nr. 2, zomer 2006 Verenigingsnieuws verschenen de presentaties van deze conferentie in artikelvorm. De commissie bestaat momenteel uit meer dan 15 personen. Daarbij heeft ook een kleine omwenteling plaatsgevonden ten aanzien van de herkomst van de leden: de kern bestaat nog steeds uit onderzoekers en beleidsmakers van pensioenfondsen, maar de commissie heeft nieuwe leden mogen verwelkomen met een bancaire, verzekerings- en consultantachtergrond. Dit heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan presentaties, bijvoorbeeld: ALM-studie vastgoedmaatschappij Internationale vergelijking van pensioenregulering ALM-modellering van alternatieve beleggingen ALM voor verzekeraars European Institutional Investor Securities Services KAS BANK is een onafhankelijke Europese bank gespecialiseerd in clearing, settlement en custody. Onze neutrale en onafhankelijke positie is uniek binnen de effecten- en bankenwereld. Onze basisdienstverlening bestaat uit bewaarneming, afwikkelen van transacties, beheerhandelingen, belastingterugvordering en de mogelijkheid om interactief uw effectenportefeuilles online, middels diverse dwarsdoorsneden, in te zien. Buiten onze kernactiviteiten bieden wij u ook: Real-time online custody informatie Beleggings en Financiële administratie Treasury & Cash Management Performance meting & Risico analyse Securities Lending Compliance Monitoring Transactiekosten analyse & Commission Recapture Global Proxy Voting Administratie beschikbare premieregelingen EGON TIBBOEL / TELEFOON / / KAS BANK N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit financiele markten in Amsterdam. Eén van de primaire uitdagingen voor het komende jaar is de ALM-expertise vanuit de verschillende sectoren samen te brengen: wat zijn de overeenkomsten, wat kunnen we van elkaar leren? De commissie gaat deze uitdaging met enthousiasme aan. Niels Kortleve Voorzitter. Commissie Tactische Asset Allocatie De commissie TAA zal de komende tijd het onderwerp TAA vanuit diverse invalshoeken bestuderen en hierover in studiebijeenkomsten met haar leden van gedachten wisselen. De resultaten hiervan zullen uiteindelijk in de vorm van een volgend jaar te verschijnen katern tot uitdrukking komen. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Daarin werd gesproken over de relatie tussen TAA en Liability-Driven Investing (LDI). Hierbij kwam onder andere naar voren dat de scope van TAA door LDI groter wordt. Tevens passeerden een aantal stromingen in de literatuur de revue waarmee binnen TAA de keuze tussen de weging in alpha en beta kan worden gemaakt. De commissie TAA heeft recentelijk Sander Huizinga (AZL en opvolger binnen de commissie van Mathieu van de Venne), Ivan Moen (ABP), Jeroen Gondrie (Pensioenfonds Stork) en Suzan Peeters (PGGM) als 10

11 vba journaal nr. 2, zomer 2006 Verenigingsnieuws nieuwe leden mogen verwelkomen. Het totaal aantal leden is daarmee gestegen tot 12. Verder heeft de commissie Beleggingsproces aangekondigd zich samen te voegen met de commissie TAA. Reden hiervan was het sterk in elkaars verlengde liggen van de te bespreken onderwerpen alsmede de relatief lage bezetting van de commissie Beleggingsproces. Patrick Bronger Voorzitter. Commissie Beleggingsproces De commissie beleggingsproces heeft zich samengevoegd met de commissie Tactische Asset Allocatie. Dit omdat de te bespreken onderwerpen sterk in elkaars verlengde lagen en de bezetting van de commissie beleggingsproces ook sterk terugliep. De werkgroep TAA heeft zich een paar jaar geleden afgesplitst van de werkgroep beleggingsproces (die toen nog werkgroep benchmarking heette). De commissie beleggingsproces heeft dit jaar geen eigen vergaderingen gehad.. Commissie Vastgoed De aanhoudende hoge rendementen van beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed blijven menigeen verbazen. De wens van veel pensioenfondsen om de allocatie naar vastgoed te verhogen vormt een belangrijke drijfveer voor de prijsstijgingen. En voorlopig geniet de beleggingscategorie het vertrouwen van beleggers. Binnen de commissie vastgoed bestaat het besef dat het vertrouwen te voet komt, maar het vertrouwen ook te paard weer gaat. De gebeurtenissen in Duitsland bij niet beursgenoteerd open-eind vastgoedfondsen voor de retailmarkt onderschrijven dit. Malversaties hebben geleid tot een uitstroom van particulier beleggingsgeld. In Nederland speelt de discussie over vastgoedbeleggingen in commanditaire vennootschappen (CV) voor particulieren. Eind vorig jaar heeft de AFM een verkennende analyse uitgevoerd naar vastgoed-cv s en trok daarmee als eerste aan de bel over de mate waarop in deze vehikels belegd kan worden. Ook de vereniging van Nederlandse institutionele vastgoedbeleggers IVBN heeft haar zorgen geuit. Zijn de belangen van particulieren voldoende gewaarborgd en is de toezichthouder voldoende uitgerust om CV s adequaat te beoordelen (en in het bijzonder van malafide aanbieders) of vormen vastgoed CV s slechts de nieuwe melkkoeien voor vermogensbeheerders. Bij het verschijnen van dit VBA Journaal zullen deze vragen aan de orde zijn gekomen bij de themabijeenkomst over de particuliere vastgoedmarkt. Daarnaast zijn initiatieven gelanceerd om de transparantie van vastgoedmaatschappen te verbeteren. En hebben beleggers in vastgoed-cv s hun eigen vereniging opgericht. Deze positieve ontwikkelingen zullen de transparantie van vastgoed-cv s en de professionaliteit van beleggers alleen maar vergroten. Ook zijn deze ontwikkelingen toe te juichen omdat deze maatregelen genomen zijn zonder dat eerst een crisissituatie is uitgebroken. Een tweede thema dat de aandacht heeft van de commissie is duration van vastgoed. Duration bij obligaties is voor beleggers een bekend begrip. Ook de duration van aandelen heeft de aandacht van de academische wereld en de beleggingsindustrie. Of aandelen een duration hebben (en bepaald kan worden), vormt een punt van discussie. Des te opvallender is het dat weinig gepubliceerd is over de duration van vastgoed (en vastgoedaandelen). Gemakshalve wordt de duration van vastgoed op nul gezet of simpelweg tussen obligaties en aandelen in. Conceptueel lijkt vastgoed op een obligatie met een optie voor waardeverandering. Het bepalen van de duration voor vastgoed lijkt ogenschijnlijk simpel, maar een direct antwoord is niet te geven. De commissie onderzoekt de mogelijkheden om een themabijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. Als er leden zijn die een bijdrage kunnen leveren aan dit onderwerp dan horen we dat graag.. Seniorenconvent Seco Beleggingskundigen tonen nieuw elan Sedert het begin van dit kalenderjaar beschikt SeCo over een vernieuwd bestuur bestaande uit Ruud Snoeker (voorzitter) en Carlo J. Bogerd (secretaris). 11

12 vba journaal nr. 2, zomer 2006 Verenigingsnieuws Datum Tijd Plaats Spreker Onderwerp IGC Pim Meijer Wat is er met onze pensioenen aan de hand? Bezoekers Centrum DNB Binck Effectenbank Prof.dr. Marius Nieuwkerk André E. Teeuw Introductiefilm, Betalingsverkeer, Goud, Toezichtspel Hollands Gouden Glorie Verminderde concurrentiekracht Nederlands financiële dienstverlening Het Seniorenconvent treedt inmiddels naar buiten als SECO Senior Beleggingskundigen. In de tweede helft van het verstreken boekjaar werden een drietal bijeenkomsten gehouden die goed werden bezocht en veel positieve reacties opriepen. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn ook te vinden op Voor het per 1 juli 2006 startende verenigingsjaar staat het voorlopige programma hieronder. De betrokkenheid van de SeCo-leden vertoont een opgaande lijn en de verwachting is dat dit enthousiasme overslaat op die leden die een aantal bijeenkomsten hebben gemist en op die VBA-leden die wij uit hoofde van hun leeftijd (55+) graag welkom heten op onze bijeenkomsten, die vooralsnog erg boeiend zullen blijven. Carlo J. Bogerd Datum Tijd Plaats Spreker Onderwerp KAS Bank Drs. Ted van Heese Drs. John van Scheijndel Koninklijke Brill incl. diner Aegon Diverse sprekers Drs. Jaap Peters Prof.dr. Jaap van Duijn middag IGC Enron film + inleiding deskundige medio maart Rol en plaats van de KAS Bank Bedrijfspresentaties Corporate Governance revisited Invloed van regelgeving Praktijk van regelgeving bij Aegon Enron- vs. Ahold-affaire middag Joh. Enschedé Rondleiding Museumbezoek middag DSM Bedrijfsbezoek middag Cruccel + Galapagos middag Arcadis Projectleider Harry Noy middag + diner Robeco Mark Glazener Juus de Kempenaer Sander Stienstra Bedrijfsbezoek Projectbezichtiging Strategie Arcadis Marktvisie fundamentele analist Marktvisie technische analist Marktvisie Elliott Wave analist 12

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 vba journaal 1nummer 21e jaargang voorjaar 2005 Special: Matching Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 Fair Value: op zoek naar een evenwicht tussen risicobeheer en indexambitie 22 13

Nadere informatie

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 vba journaal 2nummer 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 13 Een recept voor outperformance 30 Superioriteit

Nadere informatie

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal vba journaal 4nummer 20e jaargang winter 2004 20 jaar VBA Journaal Inhoud Bijdrage Beckers 12 In deze bijdrage geeft de auteur een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het kwantitatief

Nadere informatie

vba journaal 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14

vba journaal 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14 vba journaal 4nummer 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14 Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak 21 14 De contouren van een Life Settlement

Nadere informatie

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 vba journaal 3nummer 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 7 Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard 24 Infrastructuur

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

vba Artikel 3 Regelgeving

vba Artikel 3 Regelgeving vba J A A R V E R S L A G BEROEPSVERENIGING VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 09 10 Artikel 6 Advies Het advies of de opinie van het VBA-lid inzake een belegging, dient onafhankelijk, evenwichtig en deugdelijk

Nadere informatie

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR vba BEROEPSVERENIGING J A A R V E R S L A G VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 07 08 Jaarverslag 2007/2008 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur

Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank. Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Jaargang 21 Nummer 04 december 2014 Carel van Eykelenburg, bestuursvoorzitter BNG Bank Stichting Pensioenfonds Achmea: Een goede governance fungeert vooral als spiegel voor het bestuur Peter Borgdorff

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 2, mei 2012 Interview Pensioenfonds Xerox KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt Belasting op financiële transacties AIFMD/UCITS Congres OTC derivaten onder

Nadere informatie

KAS BANK Investor Relations Bulletin

KAS BANK Investor Relations Bulletin KAS BANK Amsterdam KAS BANK Wiesbaden KAS BANK London KAS BANK Investor Relations Bulletin No. 2 Oktober 2012 Voorwoord Onze ambitie is om eind 2018 marktleider in retailprocessing in Nederland zijn. En

Nadere informatie

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 vba journaal 2nummer 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie 18 8 Adjusted Liability

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 4, november 2012 Kempen & Co Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS BANK en dwpbank starten joint venture voor retail effectenprocessing

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

JOURNAAL. vba _beleggingsprofessionals jaargang 30_nummer 119. Hedging

JOURNAAL. vba _beleggingsprofessionals jaargang 30_nummer 119. Hedging jaargang 30_nummer 119 JOURNAAL najaar 2014 Hedging De toegevoegde waarde van optiestrategieën voor verzekeraars 9 Afdekken van valutarisico 21 De tweede jeugd van balansmanagement 25 Een flexibel en efficiënt

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst!

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! www.pwc.nl Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! Een visie op de uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen in een snel veranderende omgeving. 16 april 2014 Bij PwC

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2006 Centrale rol DSI in pre-employment screening NVB-voorzitter Moerland: Meer zelfregulering en zelfcontrole in eigentijds

Nadere informatie