Maatschappelijk verslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2012"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag

2 Voorwoord Foto s pagina s 2, 27 en 35: istockphoto 2

3 o Ook in 2012 stond de klant centraal voor De Friesland Zorgverzekeraar. Binnen de uitgestippelde route van het strategisch plan streven we naar een goede, betaalbare en duurzame zorg. Gedreven door zorg (de titel van ons strategisch plan) werken we aan de ambities die we ons als organisatie hebben gesteld. Veel van de activiteiten uit ons strategisch plan en de wijze waarop wij als zorgverzekeraar nadrukkelijk onze maatschappelijke rol invullen, zijn terug te vinden in dit Maatschappelijk Verslag van Zo zijn er stappen gezet binnen het programma Friesland Voorop, is het initiatief Sport op Basisscholen afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt en zijn de reanimatiecursussen tot halverwege 2012 succesvol ingevuld. Vervolgens hebben we aandacht gevraagd en het initiatief genomen om het thema alleenstaande ouderen en vereenzaming onder de aandacht te brengen. Maar er is ook aandacht geweest voor kleine zorgideeën via het Zorg- Gebaar, waardoor praktische ideeën en initiatieven van burgers om de kwaliteit van leven in het Friese zorgveld direct in te vullen. Voor ons als De Friesland Zorgverzekeraar is 2012 een bijzonder jaar geweest. Het eerste jaar waarin we - na de fusie met Achmea - nog steeds onafhankelijk onze eigen koers varen, maar ook veel samenwerken op uiteenlopende onderdelen. Zo is er ons eigen label Kiemer en daarnaast uiteraard FBTO Zorg, dat direct onderdeel is van de divisie De Friesland Zorgverzekeraar. Een mooi merkenportfolio waar met veel hartstocht wordt samengewerkt aan de zorg in Friesland en Nederland. Al deze gebeurtenissen hebben veel inspanning en het nodige aanpassingsvermogen van alle medewerkers gevraagd. Maar tegelijkertijd heeft het ook veel inspiratie, uitdagingen, onderlinge kennisdeling en verbeteringen opgeleverd. Daarvoor willen we iedereen heel erg bedanken en tevens ons vertrouwen uitspreken naar de toekomst. In het Maatschappelijk verslag 2012 vindt u als lezer de weerslag van onze diversiteit van activiteiten. Wij wensen u veel plezier met het lezen. Met vriendelijke groet, Diana Monissen Voorzitter Raad van Bestuur Leeuwarden, juni

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kerncijfers 5 Hoofdstuk 1. Profiel van de organisatie Aard van de activiteiten Geografische werkgebieden Concernstructuur en allianties Samenstelling bestuur, directie en ledenraden Samenstelling en nevenfuncties Raad van Commissarissen 9 Hoofdstuk 2. Corporate Governance Verantwoording in hoofdlijnen door bestuur Beleid maatschappelijk verslag Van toepassing zijnde wet- en regelgeving Jaarverslagvereisten volgens het BW Organisatie Honorering van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Expliciete verantwoording over de naleving van gedragscodes en protocol 13 Bijlagen Bijlage 1 Tabel kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg 40 Bijlage 2 Juridische structuur De Friesland Groep, ultimo december na fusie Achmea Bijlage 3 Organogram 45 Afkortingen 46 Hoofdstuk 3. Consumentenbelang Informatieverstrekking aan verzekerden Invloed van verzekerden Afhandeling van klachten en geschillen Schriftelijke klachten en overige procedures en afhandeling Art. 114 Zvw geschillen Overige klachten, niet zijnde klachten in de zin van art Zvw 20 Hoofdstuk 4. Naleving wettelijke verplichtingen Toegang tot de verzekering Toegang tot de zorg en/of vergoeding van zorg Eisen aan het verkrijgen van zorg Informatievoorziening met betrekking tot afgewezen zorg/vergoeding van zorg Contractering Mondzorg Contractering Ziekenhuiszorg Kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van zorg en waarborgen zorgplicht Continuïteit zorg Betaalbaarheid Verantwoording opgaven verevening (materiele/formele controles) Gepast gebruik Verantwoording uitvoering Compensatie verplicht eigen risico voor chronisch 39 zieken en gehandicapten en gegevensverstrekking aan CAK 4.4 Overige wettelijke verplichtingen 39 4

5 Kerncijfers Kerncijfers Bedragen in miljoen euro s Premies en bijdragen Per verzekerde in euro s Uitkeringen zorgkosten (netto) Als % van de premies en bijdragen 94% 97% Per verzekerde in euro s Mutatiepercentage -4% 0% Kosten van beheer Als % van de premies en bijdragen 3% 3% Per verzekerde in euro s Resultaat technische rekening Resultaat niet-technische rekening 4 4 Totaal resultaat Eigen vermogen Als % van de premies en bijdragen 20% 17% Als % van de vereiste solvabiliteit 218% 229% Per verzekerde in euro s Uit te keren zorgkosten op 31 december Als % van de uitkeringen 52% 39% Gemiddeld aantal verzekerden Groei Marktaandeel 3,22% 3,07% Aantal personeelsleden (fte) (De Friesland Zorgverzekeraar) Aantal verzekerden per fte * In verslagjaar 2012 zijn de kosten van beheer exclusief de kosten die gemoeid zijn met de schadeafhandeling. Kosten gemoeid met schadeafhandeling zijn opgenomen onder Uitkering zorgkosten. Ter vergelijking zijn bovenstaande kengetallen voor 2011 omgerekend naar methodiek

6 Hoofdstuk 1 Profiel van de organisatie 6

7 Profiel van de organisatie 1.1 Aard van de activiteiten Sinds 31 december 2011 is De Friesland Zorgverzekeraar een autonome divisie binnen het Achmea concern, ook wel divisie De Friesland Zorgverzekeraar (ddfz) of De Friesland Groep genaamd. Tot deze groep behoort De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als primaire statutaire taak heeft het uitvoeren van de Zorgverzekeringswet en het aanbieden van Basisverzekeringen aan haar verzekerden. Tevens wordt via De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. een afgewogen en volledig pakket aanvullende verzekeringen aangeboden. Sinds 31 december 2011 behoort FBTO Zorgverzekeringen N.V. bij de De Friesland Groep (formele aandelenoverdracht aan ddfz 30 maart 2012). Evenals De Friesland Zorgverzekeraar N.V. voert FBTO Zorgverzekeringen N.V. de Zorgverzekeringswet uit en biedt basisverzekeringen aan. Daarnaast verzekert FBTO ook ziektekostenrisico s die niet door de wettelijke verzekering tegen ziektekosten worden vergoed. Het betreft aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen, die voor rekening en risico komen van Achmea Zorgverzekeringen N.V. FBTO Zorgverzekeringen N.V. schrijft een eigen uitvoeringsverslag. 1.2 Geografische werkgebieden De volgende drie merken vallen onder divisie De Friesland Zorgverzekeraar (hierna ddfz): De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO Zorg en Kiemer. Alle drie zijn landelijk werkende (basis) zorgverzekeraars. De Friesland Zorgverzekeraar is echter primair gericht op Noord- Nederland. Achtergrond voor die keuze is de overtuiging dat alleen op lokaal en regionaal niveau daadwerkelijk sturing is te geven aan zorg en invloed kan worden uitgeoefend op de kwaliteit van de zorg en het zorgaanbod. Dit laat echter onverlet dat De Friesland Zorgverzekeraar landelijk werkt en verspreid over heel Nederland verzekerden heeft. In nagenoeg alle Nederlandse gemeenten wonen verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar. FBTO heeft haar wortels in Friesland, maar positioneert zich al jaren primair als landelijk werkende internet (zorg)verzekeraar. Haar verzekerden zijn verspreid over het gehele land. De grootste populatie verzekerden is echter terug te vinden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Divisie DFZ voert sinds eind 2010 ook het merk Kiemer. Kiemer is bewust een landelijk werkende internetverzekeraar die met een geheel eigen propositie zich richt op jonge ouders die hun kinderen leidend laten zijn bij de keuze voor een zorgverzekeraar. De aanvullende pakketten die Kiemer aanbiedt hebben dus speciale dekkingselementen voor kinderen en ouders van jonge kinderen. 1.3 Concernstructuur en allianties DFZ Tussenholding N.V. maakt vanaf 22 december 2011 (oprichting) onderdeel uit van Achmea. Vanaf 31 december 2012 is deze vennootschap houder van de aandelen van de diverse ddfz vennootschappen. Achmea B.V. is de moedermaatschappij van DFZ Tussenholding N.V. en bezit 100% van de aandelen. In bijlage 3 is een overzicht van de juridische structuur van ddfz na de fusie met Achmea opgenomen. Als onderdeel van de fusie zijn de dato 30 maart 2012 de aandelen van FBTO Zorgverzekeringen N.V., waarin de basisverzekeringsactiviteiten van het merk FBTO zijn ondergebracht, overgedragen van Achmea Zorgverzekeringen N.V. aan De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. DFZ Tussenholding N.V. als moedermaatschappij met haar dochters en kleindochters is sinds de fusie een productdivisie van Achmea. De Raad van Bestuur van ddfz is gedurende de bij de fusieovereenkomst afgesproken periode van relatieve autonomie verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het beleid van ddfz. Deze periode van relatieve autonomie duurt in ieder geval vijf jaar. Tijdens die periode kan door ddfz een eigen als zodanig herkenbaar beleid gevoerd worden. Medewerkers van ddfz zijn in loondienst van DFZ Personeel B.V. met uitzondering van medewerkers werkzaam bij FBTO Zorgverzekeringen N.V. Zij zijn in dienst van Achmea Interne Diensten N.V. Voor alle rechtspersonen behorende bij de ddfz, geldt dat door middel van een personele unie het bestuur steeds bij dezelfde twee personen is belegd die de Raad van Bestuur vormen. Hetzelfde geldt voor de leden van de Raad van Commissarissen van de naamloze vennootschappen en Stichting De Friesland Ziektekostenverzekeringen. De Raad van Commissarissen bestaat sinds de fusie met Achmea, 31 december 2011, uit zeven personen. Door middel van directe en integrale kostentoerekening worden de gemaakte personeelskosten van DFZ Personeel BV en de gemaakte algemene beheerskosten van DFZ Tussenholding NV verdeeld over de rechtspersonen behorend bij de Divisie De Friesland Zorgverzekeraar. Deze kosten toerekening wordt gecontroleerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en de externe accountant. Divisie DFZ kent een gezamenlijke verzekerdenraad van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. en FBTO Zorgverzekeringen N.V sinds de fusie met Achmea op 31 december 2011, respectievelijk de aandelenoverdracht van FBTO Zorgverzekeringen N.V. aan divisie De Friesland Zorgverzekeraar op 30 maart 2012.Deze verzekerdenraad adviseert de statutaire Raad van Bestuur van de desbetreffende vennootschappen gevraagd dan wel ongevraagd met betrekking tot de in het door de raden van bestuur van de onderscheidenlijke vennootschappen in overleg met de verzekerdenraad vastgestelde reglement bepaalde onderwerpen. Er zijn geen onderdelen van ddfz die in 2012 voor derden activiteiten hebben uitgevoerd. De alarmservice voor verzekerden in het buitenland verloopt via Mondial Assistence B.V. gelieerd aan Elvia Reisverzekeringen. Voor de uitvoering van de zorgverzekering laat ddfz elektronisch declaratieverkeer van zorgaanbieders via VECOZO B.V. te Tilburg verlopen. Tevens bestaat er een samenwerkingsverband met de Stichting Buitengewoon Personenvervoer (BPN). Deze laatste regelt als contractant namens De Friesland Zorgverzekeraar het zittend ziekenvervoer met taxibedrijven in Nederland. Ten behoeve van de diverse onderdelen van de inkomensverzekering voor het (particuliere) product WerktZekerPlan bestaat een samenwerkingsverband met de Goudse Schadeverzekeringen N.V. te Gouda. Met FBTO verzekeringen te Leeuwarden bestaat een samenwerkingsverband voor een onderdeel van het Studentenzekerheidspakket dat door De Friesland op de markt wordt gebracht. Het betreft hier met name de WA- en inboedelverzekering die onderdeel vormt van het Studentenzekerheidspakket en waarbij FBTO risicodrager is. De samenwerking met deze (derde) verzekeraars verloopt formeel via De Friesland Verzekeringen B.V. die in feite als tussenpersoon optreedt in het kader van de Wet financieel toezicht en als zodanig ook is aangemeld bij en gecontroleerd wordt door de Autoriteit Financiële Markten. Via De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. is De Friesland-groep voor 10,5% aandeelhouder van Sportstad Heerenveen B.V. Deze deelname heeft te maken met het appartementsrecht op een deel van de uitbreiding van het Abe Lenstrastadion te Heerenveen ten behoeve van de aldaar gevestigde Gezondheidsboulevard Friesland. Effectenbewaarneming (Custodianactiviteiten) ten behoeve van het vermogensbeheer van De Friesland Zorgverzekeraar is belegd bij Kas Bank N.V. te Amsterdam. Jaarlijks wordt in dit kader 7

8 door De Friesland Zorgverzekeraar een ISAE 3402 type II rapportage ontvangen, die gecertificeerd is door de externe accountant, waarin Kas Bank verklaart dat haar processen zodanig zijn ingericht dat de volledigheid en de betrouwbaarheid gewaarborgd zijn. De administratie en rapportage van het aandelen-, alternatieven- en obligatiefonds werd in 2012 door Caceis Netherlands verzorgd. Ook verzorgt deze partij de mandaatcontrole op dagbasis voor de fondsen. 1.4 Samenstelling bestuur, directie en ledenraden De Raad van Bestuur van ddfz bestond in 2012 uit: Mevrouw D.M.J.J. Monissen, voorzitter Raad van Bestuur Nevenfuncties 2012 Lid Raad van Toezicht ROC Midden Nederland Voorzitter bestuur Special Arts Voorzitter Raad van Toezicht NIGZ (tot 10 juli 2012) Lid bestuur Zorgverzekeraars Nederland (tot 31 december 2012) en q.q. lid bestuur Centrum Klantervaring Zorg (tot 31 december 2012) en q.q. lid bestuur SKMS Lid Raad van Toezicht jeugdzorg Flevoland Voorzitter Programmaraad Vilans Lid Raad van Advies Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC), per oktober 2012 is de naam gewijzigd in Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie Lid Taskforce Kindermishandeling en Sexueel Misbruik De heer G.J. van Miltenburg, lid Raad van Bestuur Nevenfuncties 2012 Bestuurslid Stichting PROMs Nederland Raad van advies stichting Gerrit (namens DFZ) Samenstelling Raad van Bestuur De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur zijn gekozen op basis van hun bewezen ervaring en competentie in het managen van een instelling die financiële diensten verleent. De leden van de Raad van Bestuur, alsmede directeur Finance zijn door DNB getoetst op integriteit en deskundigheid. Deze toetsing vindt ook plaats ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van de fusieafspraken tussen De Friesland en Achmea zijn de samenstelling en het aantal leden van de Raad van Bestuur bij ddfz niet gewijzigd. De Raad van Bestuur bestaat uit dezelfde twee leden als voor de fusie. De raad is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van ddfz is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen ddfz en voor het afleggen van de interne en externe verantwoording hierover. De Raad van Bestuur van ddfz is als college verantwoordelijk voor de samenhang en afstemming tussen de onderscheiden aandachtsgebieden. De voorzitter van de Raad van Bestuur van ddfz draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de Raad van Bestuur van ddfz, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen van ddfz voor het functioneren van de Raad van Bestuur van ddfz. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de DFZ Tussenholding N.V. Hij is verantwoordelijk en heeft beslissingsrecht voor het leiden van de organisatie conform de in de statuten opgenomen principes. De Raad van Bestuur heeft een uitgebreid handvest dat de taken, activiteiten en de toedeling van taken aan individuele leden behandelt, evenals het besluitvormingsproces binnen de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verplicht om de Raad van Commissarissen in te lichten wanneer er een fundamenteel verschil van mening is tussen de Raad van Bestuur en raden van bedrijven en rechtspersonen. In 2012 waren er geen fundamentele verschillen van mening. De raad rapporteert direct aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur komt in doorgaans ten minste één keer per week bijeen. De voltallige Raad van Bestuur is betrokken bij risicobeheer. Deze betrokkenheid blijkt uit het feit dat de leden van de Raad van Bestuur zitting hebben in het audit & risk committee en dat de risico s elk kwartaal worden gemonitord. Leden van het managementteam De heer J.F.A. Bartholomeus Nevenfuncties 2012 DGA BaHold BV: (interim-)management, Beheer & Advies. Deze BV fungeert als Pensioen-BV, tevens als administratieve eenheid voor interim werkzaamheden en advieswerk. DGA Bartholomeus Consult & Management (BC&M): (interim-)management, Advies en Consultancy Gedurende het jaar 2012 werden advieswerkzaamheden verricht voor: BeAgencie, Amsterdam: Organisatieadvies, strategisch advies Six Entertainment & Events, Hilversum: strategisch advies, organisatieadvies, financieel advies De heer E. Duursma (tot ) Nevenfuncties 2012 Raad van Advies Landschap Noord-Holland De heer S.J. Hofenk Nevenfuncties 2012 Lid Raad van Commissarissen CAK B.V., tevens lid van de audit commissie CAK (sinds 2009) Bestuurslid en penningmeester Stichting Financiering Academische Component (sinds december 2007-heden (stichting is eind 2012 opgeheven)) Voorzitter Stichting Topsporttalent Ondersteuning Fonds (TOF) (sinds 2010) Ledenraadslid Rabobank Noord Veluwe (sinds 2006) Voorzitter Stichting Start (sinds 2011) Mevrouw C.C. Koenders Nevenfuncties 2012 Lid Raad van Toezicht Van Boeien te Assen (met ingang van ) (Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking) Lid Raad van Toezicht CBO Meilan (met ingang van ) (Koepelorganisatie voor christelijk basisonderwijs in Skarsterlân, Lemsterland en Heerenveen) Lid Bestuur Stichting Miletus (namens De Friesland) (met ingang van mei 2012) Mevrouw A. Mandema Nevenfuncties 2012 Lid Raad van Commissarissen Pantheion/Matchcare Lid Raad van Advies Noord Hollands Landschap De heer W. Soldaat Nevenfuncties 2012 Lid Stichting Vakantieverblijven (sinds ) De leden van de verzekerdenraad van ddfz bestonden gedurende 2012 uit: Mevrouw V.M.M. van Balen, Leeuwarden (DFZ) Mevrouw M.J.E. Bik, Heemstede (FBTO) De heer I. Bilker, Dokkum (DFZ) De heer I.H. Bloem, Leeuwarden (DFZ en tevens vertegenwoordiger verz.raad Zorg Achmea) De heer A. Boersma, Exmorra (DFZ) Mevrouw M. Braaksma-Loonstra, Veenwouden (FBTO) De heer M.A.F.H. van den Broek, Den Haag (FBTO) De heer M.M. Carree, Vlaardingen (FBTO) De heer R.J. Dankers, Schoonhoven (FBTO) Mevrouw F. Dooper-Lautenbach, Witmarsum (DFZ en tevens zitting in ledenraad Achmea) Mevrouw C.M. Dijkstra, Leeuwarden (DFZ) De heer N. Engelmoer, Sneek (DFZ) 8

9 De heer G.J. Hollemans, Zuidlaren (DFZ en tevens zitting in ledenraad Achmea) De heer M. Huizenga, Soest (FBTO) Mevrouw I. Jonker, Heerenveen (DFZ) Mevrouw L.W.M. Kemper, Steenwijkerwold (DFZ) Mevrouw B.E. Kramer-Terpstra, Katlijk (DFZ) Mevrouw Y.H. Pander, Nieuwehorne (DFZ) De heer S.J. Pilkes, Heerenveen (DFZ) Mevrouw R. Popma - Muntendam, Stiens (DFZ) Mevrouw T. Roersma, Hallum (DFZ) Mevrouw A.A.A. van Sluijs, Utrecht (FBTO) De heer D. Steensma, Kollum (DFZ en tevens vertegenwoordiger verz.raad Zorg Achmea) Mevrouw M. van Stek-van Maanen, Nieuwerbrug a/d Rijn (FBTO) Mevrouw J. de Vries, Stadskanaal (DFZ) De heer M. de Vries, Heerenveen (DFZ) Mevrouw M. Wagenaar - Kooijenga, Drachten (DFZ) Mevrouw P. Zijlstra, Easterein (DFZ) De heer R.J.M. van Zanten, Zuidhorn (toehoorder namens verz. Raad Zorg Achmea) 1.5 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Commissarissen J. Ploeg, voorzitter (1948, Nederlandse nationaliteit) Commissaris sinds 31 december 2011, herbenoeming per 29 juni 2012 Opleidingen: - HEAO te Groningen, Commercieel - economische afdeling - Baudartius Lyceum Zutphen, studierichting HBS-B Functies: Pama Management & Consultancy (PMC) v.o.f. Erelid European Dealer Council VW/Audi te Hannover Duitsland Commissaris VDB Groep B.V. te Drachten Commissaris Friesland Lease B.V. Commissaris Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Lid bestuur stichting Vrienden TT Assen Lid Raad van Toezicht MC groep, Zuiderzee ZH Lelystad (tot ) Lid Stichting NEPAF (Nuon Energy Public Assurance Func) Voorzitter bestuur Friesche Compagnie Lid platform Defensie/bedrijfsleven (VNO/NCW) J.A.S. van Breda Vriesman, vice-voorzitter (1967, Nederlandse nationaliteit) Commissaris sinds: 31 december 2011, herbenoeming per 29 juni 2012 Voorzitter remuneratiecommissie Opleidingen: - Nederlands recht aan de rijksuniversiteit Utrecht - Cedep: management opleiding te Fontainebleau (Frankrijk) - Ashridge: management opleiding te Ashridge (Engeland) Functies: Lid executive board Achmea Commissaris African Research and Resource Forum Kenia Lid van de Raad van Toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam Lid advisory board Netspar I.E.M. Janmaat (1964, Nederlandse nationaliteit) Commissaris sinds: 31 december 2011 Lid remuneratiecommissie Opleidingen: - Nederlands recht en Political economy aan de Universiteit van Amsterdam - Stedelijk Gymnasium Functie: Human resources director business group consumer products international CPE, Koninklijke FrieslandCampina W.H. de Weijer (1953, Nederlandse nationaliteit) Commissaris sinds: 31 december 2011 Opleidingen: - Master Degree (Master of Health Administration) - Divers post doctorale (Finance) management opleidingen - Lerarenopleiding Geschiedenis en Nederlands - Opleiding voor uitgever - Lyceum Functies: Directeur/eigenaar W. de Weijer bestuursadviseur B.V. Amsterdam Commissaris (vice-voorzitter) en voorzitter auditcommissie PGGM N.V. Zeist Commissaris (voorzitter) Tinteltuin B.V. (kinderopvang) Amsterdam Commissaris (voorzitter) Wielco B.V. (Harting Bank Emcart) Utrecht Commissaris Top Care Venlo (per ) Lid adviesraad Mediq Utrecht Lid Raad van Advies Nederlandse Zorg Autoriteit Utrecht Bestuurslid Wereld Foundation (micro krediet) Assen Participatiecommissaris en Adviseur NPM Capital Amsterdam D.G. Vierstra (1958, Nederlandse nationaliteit) Commissaris sinds 31 december 2011 Lid audit- en riskcommittee Opleidingen: - INSEAD Top Management Programme (AVIRA), Fontainebleau - Advanced Treasury Management Course, ABN Amro bank - Advanced Financial Management Course, Unilever - General Management Course, Unilever - Postdoctorale Controllersopleiding, VU Amsterdam - Doctoraal Examen Bedrijfseconomie, RU Groningen - Gymnasium B 9

10 Functies: Lid van de Raad van Bestuur (Vorstand) en CFO van Odersun AG, Berlijn, Duitsland (tot ) Lid Programme Board EMIA (Interne Auditopleiding Universiteit van Amsterdam) (tot ) Voorzitter FINEM (Vereniging van Financieel-economisch Management) Lid Curatorium Controllersopleiding EMFC (Universiteit van Amsterdam) Lid Curatorium Controllersopleiding EMFC (Rijksuniversiteit Groningen) M. Minderhoud (1946, Nederlandse nationaliteit) Commissaris sinds: 31 december 2011 Voorzitter audit- en riskcommittee Opleidingen: - Opleiding tot Chemisch analist bij Philips-Duphar N.V. - HBS-A Functies: Lid Raad van Commissarissen Rabobank Nederland Chairman board of directors Vodafone International Holdings B.V. Chairman board of directors Vodafone Europe B.V. Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Achmea J.F. Buurmeijer (1940, Nederlandse nationaliteit) Commissaris sinds: 31 december 2011 Opleidingen: - Sociale Academie - Rijkskweekschool (Hoofdakte) - HBS-B aan de Rijks HBS Warfum Functies: Voorzitter Raad van Commissarissen Sallcon (Sociale Werkvoorziening Deventer), Voorzitter Raad van Commissarissen Max Ernst (Zwolle) Voorzitter Raad van Commissarissen Alexander Calder Holding (Zwolle). Voorzitter Raad van Commissarissen Jan Arends (Arnhem) (per medio 2012) Lid Raad van Commissarissen Eureko/Achmea (tot ) Voorzitter bestuur Stichting BWHV (Utrecht) Voorzitter bestuur Stichting van Spaendonck Fundatie (Tilburg) Voorzitter bestuur Stichting Kulturhus Holten Het rooster van aftreden is op 29 juni 2012 vastgesteld: De heer Buurmeijer per 1 juli 2014 en vervolgens op eigen verzoek niet herbenoembaar De heer Van Breda Vriesman per 29 juni 2012 en vervolgens herbenoembaar Mevrouw Janmaat per 1 juli 2014 en vervolgens herbenoembaar De heer Minderhoud per 1 juli 2015 en vervolgens herbenoembaar De heer Ploeg per 29 juni 2012 en vervolgens herbenoembaar. De heer Vierstra per 1 juli 2013 en vervolgens herbenoembaar De heer De Weijer per 1 juli 2015 en vervolgens herbenoembaar Inrichting Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Een viertal leden van de Raad van Commissarissen van ddfz is aangewezen door Achmea B.V. en drie commissarissen zijn afkomstig uit de Raad van Commissarissen van De Friesland van voor de fusie. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is. De verzekeringsentiteiten worden operationeel bestuurd door het management van ddfz. Principes van de Code van Verzekeraars met betrekking tot de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en tevens risicobeheer, audit en beloningsbeleid, zijn voornamelijk toegepast op groepsniveau, maar zijn ingebed in de activiteiten, processen en voorschriften van de groep en dus indirect ook ingebed op entiteitsniveau. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de leiding en het algemene management van het bedrijf door de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen en de individuele leden ervan hebben de verantwoordelijkheid om alle relevante informatie te verkrijgen die nodig is om de taken te vervullen. De bronnen zijn gewoonlijk de Raad van Bestuur, de secretaris van de organisatie en externe auditors. Indien de Raad van Commissarissen dit wenselijk acht kan ook informatie worden verkregen van bedrijfsfunctionarissen en externe adviseurs die uitgenodigd kunnen worden om de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen. Zoals hierboven is vermeld, speelt de Raad van Commissarissen een belangrijke rol bij de governance vanwege de regels die gelden op basis van haar rechtsvorm, statuten en bedrijfsovereenkomsten. De goedkeuring van de Raad van Commissarissen is voornamelijk vereist voor belangrijke, bedrijfsgerelateerde besluiten, zoals benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur, strategische beslissingen, overdracht van een aanzienlijk deel van het bedrijf, het aangaan of beëindigen van een langdurige samenwerking, grote participaties en beleggingen en beëindiging van het dienstverband van een aanzienlijk aantal werknemers of substantiële veranderingen in de arbeidsvoorwaarden van een aanzienlijk aantal werknemers. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit zeven leden. De samenstelling van de Raad van Commissarissen en nominaties voor vacatures weerspiegelen de coöperatieve aandeelhoudersstructuur en werknemersparticipatie via de Ondernemingsraad. Alle voorgestelde veranderingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en worden besproken met de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen heeft twee speciale commissies die de voltallige Raad van Commissarissen adviseren: de audit & risk committee en de remuneratiecommissie. Alle leden van de Raad van Commissarissen krijgen de notulen van de afzonderlijke vergaderingen van de commissies. Het audit & risk committee bespreekt financiële zaken en kwesties met betrekking tot audits, risico en naleving. Vergaderingen van het audit & risk committee worden bijgewoond door de leden van de Raad van Bestuur, directeur Financiën, manager Interne Audit, de compliance-officer en de externe accountant. Vergaderingen van het audit & risk committee en de externe accountant vinden ten minste een keer per jaar plaats. 10

11 Hoofdstuk 2 Corporate Governance 11

12 Corporate Governance 2.1 Verantwoording in hoofdlijnen door bestuur Strategie In 2012 is in het Integraal Jaarplan een vertaalslag gemaakt naar de verdere uitvoering van de speerpunten die in 2012 gerealiseerd moesten worden ten behoeve van de verdere implementatie van het Strategisch Plan en het daaruit voortvloeiende tactisch beleid. In het Strategisch Plan zijn de hoofdthema s geformuleerd, te weten: Gericht op groei en behoud; Zorginkoop door co-creatie; Organisatie ontwikkelen; Financiën en ICT eigentijds en op orde; Maatschappelijke rol benadrukken; Communicatie als strategisch instrument; Samenwerking intensiveren. In 2012 zijn deze thema s verder uitgewerkt. Enkele onderwerpen worden hieronder toegelicht. Ontwikkelingen Samenwerking met Achmea In 2012 is begonnen met het verder verkennen en uitwerken van de diverse synergetische voordelen die als gevolg van de fusie per 31 december 2011 met het Achmea concern mogelijk zijn. De dagelijkse leiding van FBTO Zorgverzekeringen is opgenomen in het managementteam van ddfz en kennisuitwisseling is een van de belangrijkste aandachtspunten geweest. Ook zijn de eerste schreden gezet op over en weer gebruik maken van elkaars sterke punten op het gebied van zorgcontractering. Friesland Voorop De zorguitgaven groeien harder dan het bruto nationaal product en de overheid en ook de gezondheidszorg staan voor de uitdaging om die kosten te beheersen. Daartoe worden allerlei initiatieven ontplooid. De overheid wil de groei beperken, onder meer door de zorgverzekeraars een sterke inkooprol te geven. ddfz benut zijn regierol als verzekeraar en werkt in het programma Friesland Voorop om de doelmatigheid en kwaliteit van het zorgaanbod in Friesland structureel op een hoger niveau te brengen en haar continuïteit structureel te borgen. Daarbij dient het zorgaanbod aan te sluiten bij de stijgende en veranderende zorgvraag in de nabije toekomst en de patiënt dient zorg te krijgen volgens state-of-the-artveiligheidseisen. Uitgangspunten daarbij zijn veiligheid, kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van zorg. Doel is om te komen tot eindscenario s voor de realisatie van zorgnetwerken voor de kritische zorgfuncties in de regio. Om dit te realiseren is een herverdeling nodig van de zorg tussen eerste, tweede en derde lijn en naast spreiding tevens concentratie van ziekenhuisvoorzieningen. Uitgangspunt is de beste zorg op de beste plek voor het betreffende zorggebied en de meest logische samenhang van de zorg op de verschillende locaties. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum, onderdeel van zorggroep Pasana Ook dit jaar heeft ddfz een aanzienlijke inspanning verricht om samen met ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum, onderdeel van zorggroep Pasana, in het uiterste noorden van Friesland de gezondheidszorg overeind te houden nadat het ziekenhuis onder verscherpt toezicht was gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zonder dat aan kwaliteit en doelmatigheid van zorg wordt ingeboet. Het fusietraject van De Sionsberg met het ziekenhuis Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana is inmiddels succesvol afgerond. Medio september 2012 verscheen het onderzoeksrapport Eiland op de wal van de gemeente Dongeradeel. De minister heeft in haar reactie op gestelde Kamervragen geconcludeerd dat zowel de IGZ als ddfz juist en verantwoord gehandeld hebben. De reactie van de minister bracht het eerder sluiten van de klinische kraamzorg in een versnelling. Op 31 december 2012 konden de labels De Friesland en Kiemer een groei van circa verzekerden noteren. De verzekerdenstand van FBTO was De hoge klantwaarderingen uit het verleden zijn vastgehouden Beleid maatschappelijk verslag Als centraal thema voor het maatschappelijk verslag geldt het begrip transparantie. Transparantie met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord opereren als bedrijf in de markt van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Naast transparant handelen wordt ook onderbouwd dat ddfz in een steeds commerciëlere omgeving zonder winstoogmerk kan en wil werken, dat een verantwoord en kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod voortdurend nagestreefd wordt en dat continu de belangen van de verzekerden centraal staan. Eén en ander wordt onderstreept doordat ddfz zich houdt aan de beginselen van Good Governance. Bij de enkele punten waar dat (nog) niet het geval is, wordt dat toegelicht. Het maatschappelijk verslag is net als in voorgaande jaren voorbereid en uitgewerkt door een breed samengestelde werkgroep die extra aandacht heeft besteed aan het kunnen onderbouwen van de opgenomen en gepresenteerde feiten en parameters. De opzet en structuur van het maatschappelijk verslag 2012 is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar. Uitgangspunt is het format dat is aangeleverd door NZa: informatiemodel Uitvoeringsverslag Zvw Het maatschappelijk verslag wordt na verzending aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) door De Friesland voor een ieder vrij toegankelijk gemaakt via de website Van toepassing zijnde wet- en regelgeving De belangrijkste wettelijke bepalingen waarmee een zorgverzekeraar te maken heeft, zijn de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de daaraan gekoppelde bepalingen rond kostenverevening, de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) en de Wet Financieel Toezicht (Wft). Via het aan ddfz verbonden Zorgkantoor Friesland B.V. heeft daarnaast ook de AWBZ invloed. Tenslotte noemen wij hier de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Mededingingswet, omdat zorgverzekeraars en zorgaanbieders via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ook met deze wetten rekening hebben te houden. ddfz houdt zich aan de hier genoemde wettelijke spelregels en bewaakt dat organisatiebreed. De afdeling Audit & Compliance speelt hierbij een belangrijke rol Jaarverslagvereisten volgens het BW De diverse vennootschappen behorend bij ddfz stellen elk een aparte jaarrekening 2012 op. Het bestuur van elke vennootschap stelt zich verantwoordelijk voor de informatie die is opgenomen in deze jaarrekeningen en eveneens voor de informatie in het onderliggende algemene maatschappelijk verslag voor ddfz. Het maatschappelijk verslag 2012 geeft een getrouw beeld van het gevoerde beleid van De Friesland en de diverse activiteiten en werkprocessen, zoals die binnen het bedrijf plaats hebben gevonden in FBTO Zorgverzekeringen N.V. stelt een eigen maatschappelijk verslag op. 12

Maatschappelijk Verslag 2010

Maatschappelijk Verslag 2010 Maatschappelijk Verslag 2010 Voorwoord De Friesland Zorgverzekeraar maakt haar ambitie waar om samen met de klant goede zorg en kwaliteit van leven nu en in de toekomst te garanderen. Daarbij zien wij

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE DIRECTIE... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE DIRECTIE... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG... 5 2.

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2014 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2014 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2014 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias

Nadere informatie

PGGM N.V. Jaarverslag 2012

PGGM N.V. Jaarverslag 2012 PGGM N.V. Jaarverslag 2012 Inhoud PGGM N.V. Jaarverslag 2012 5 PGGM in het kort 7 Bericht van de raad van commissarissen 9 Verslag van de raad van bestuur 14 Financieel resultaat 21 Risicomanagement en

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie