Mijnspaarneziekenhuis.nl Spaarne Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijnspaarneziekenhuis.nl Spaarne Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Mijnspaarneziekenhuis.nl Spaarne Ziekenhuis Vrheen had men in het ziekenhuis te maken met medische dssiers van de medisch specialist f verpleegkundige waarin de inzage en/f perspectief van de patiënt nauwelijks tt niet aan de rde was. Twee jaar geleden heeft het ziekenhuis haar 1 e generatie elektrnisch medisch dssier vervangen. Het ziekenhuis heeft ten bewust gekzen vr een systeem waar de patiënt centraal staat. En gekzen vr de aanschaf en intrductie van het EPIC systeem. Het Epic dssier is het dssier van de patiënt. In dat patiëntendssier werken alle zrgverleners die bij de behandeling van de patiënt betrkken zijn. Dit geldt vr zwel de kliniek als de plikliniek, het is een geïntegreerd dssier. Hierdr is er bijvrbeeld een geïntegreerd medicatieverzicht, drdat bij elk ziekenhuiscntact (pname, plibezek) de medicatie, gestuurd dr Epic, aangepast kan wrden. De patiënt heft niet bij verschillende zrgverleners pnieuw zijn/haar verhaal te den, deze infrmatie is vr alle zrgverleners eenvudig terug te vinden, denk hierbij aan medicijngebruik, allergieën, etc. Een van de mdules van het EPIC systeem is het inkijkrecht vr de patiënten in zijn/haar eigen medisch dssier. Iets wat bij wet al vastgesteld is maar in de praktijk (Nederlandse ziekenhuizen) nauwelijks tt niet vr de individuele patiënt mgelijk f gangbaar is. In de gedachte van Planetree en in lijn met de missie van het Spaarne Ziekenhuis wilde men de patiënt meer/zveel mgelijk regie geven ver zijn eigen verblijf en/f behandeling in het ziekenhuis. Daarnaast wil het Spaarne ziekenhuis naar haar patiënten te vlledig transparant zijn en verantwrdelijkheid kunnen dragen vr het medisch handelen en de daarbij hrende patiënteninfrmatie. Mijn Spaarne Ziekenhuis levert een tijdsbesparing p vr de zrgverleners dr vermindering van het aantal telefnische cnsulten en het vraf invullen van data in het dssier dr patiënten. Drdat de patiënt inzage heeft in het dssier heeft hij/zij een signalerende functie met betrekking tt de eigen gegevens, als gegevens niet meer up-t-date zijn kan de patiënt dit aangeven f zelf crrigeren, denk hierbij aan medicatie f allergieën, z draagt Mijn Spaarne Ziekenhuis bij aan de verhging van de patiëntveiligheid. De vlgende zaken hebben gehlpen het initiatief te verwezenlijken: Implementatieplan Mijn Spaarne Ziekenhuis: Een cncreet implementatieplan & planning waarin mschreven staat wat exact in nvember 2011 geïmplementeerd is inclusief een draaibek vr de G Live met de bendigde capaciteit en evaluatie & ptimalisatie. In dit plan zijn tevens de mijlpalen en de wijze van besluitvrming pgenmen. Inrichting Mijn Spaarne Ziekenhuis: Een plan van aanpak inclusief planning waarin beschreven staat p welke wijze de scpebepaling, prcesanalyse, de validatieprcedure, buw- en testprcessen verlpen. PR/cmmunicatie: Vr infrmatie/vrlichting ver Mijn Spaarne Ziekenhuis vr huidige en tekmstige patiënten en eigen medewerkers binnen het Spaarne Ziekenhuis is een cmmunicatie/marketingpalen ntwikkeld. Testen/Trainen: De medisch specialisten, dktersassistenten en medewerkers van de Patiëntenadministratie hebben de aangebden training in Mijn Spaarne Ziekenhuis gevlgd en met succes afgernd Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

2 De applicatiecördinatren zijn getraind en gecertificeerd. Alle werkprcessen binnen Mijn Spaarne Ziekenhuis zijn getest vlgens de pgestelde testscripts. ICT: Een plan van aanpak is ntwikkeld waarin de activiteiten van de ICT-medewerker ten beheve van het prject Mijn Spaarne Ziekenhuis staan mschreven inclusief een tijdsplanning. Beheer: De beheerrganisatie vr de verschillende dmeinen is belegd, de verantwrdelijkheden en bevegdheden en werkprcedures zijn benemd en prcesmatig beschreven. Implementatie Mijn Spaarne Ziekenhuis: Er is een cncreet implementatieplan & planning waarin mschreven staat wat exact per 28 nvember 2011 geïmplementeerd is inclusief een draaibek vr de G Live met de bendigde capaciteit en evaluatie & ptimalisatie. Vr verdere uitwerking verwijzen we naar het prjectplan in de bijlage. Inmiddels maken reeds +/- 300 patiënten gebruik van hun inkijkrecht via Mijnspaarneziekenhuis.nl. De ervaringen van de leden van de patiëntenadviesraad die als testpatiënt gefungeerd hebben zijn dat zij vnden dat het een zeer gebruikersvriendelijk prduct is, zij knden znder prblemen dr de beschikbare velden heen. Issues wrden nauwelijks ntvangen, de issues die binnenkmen van patiënten gaan ver de DigiD inlg, maar niet ver de webpagina zelf. Weerstand Een belangrijk nderdeel van dit prject was het verwinnen van weerstanden. Vrnamelijk weerstanden van medisch specialisten die meite hebben met het vrijgeven van medische infrmatie vr Mijn Spaarne Ziekenhuis. Uitslagen die verkeerd geïnterpreteerd kunnen wrden, etc. Ok weerstand bij dktersassistentes, die bang waren dat de patiënt alle afspraken maar gingen afzeggen f juist elke week p de pli zuden kmen. Deze weerstanden zijn laaggehuden dr in het prjectteam vier medisch specialisten en 2 leidinggevenden van de plikliniek en 2 dktersassistentes plaats te laten nemen, zdat de weerstand al in een vreg stadium nderkend kn wrden. Om de verige behandelaars bij het gehele prces te betrekken zijn vertegenwrdigers van maatschappen van medisch specialisten, afdelingshfden plikliniek en dktersassistenten uitgendigd vr validatie-sessies van de werkprcessen en het testen hiervan. Demnstraties van de mdule aan de medisch specialisten werd dr een arts van het prjectteam gedaan zdat die vanuit zijn eigen werkervaring mgelijke prblemen kn telichten. Ok discussies ver het tnen van medische gegevens aan de patiënt werden geleid dr een medisch specialist, de mening van de specialist heeft een belangrijke rl gespeeld bij het nemen van beslissingen ver deze nderwerpen. Verder zijn er vr de implementatie inlpuren aangebden waar alle medewerkers welkm waren m vragen te stellen m z eventuele nrust weg te nemen. Bij het trainen van de medewerkers is duidelijk gemaakt dat deze mdule vr de patiënt is, alle medewerkers hebben als prefpatiënt kunnen zien wat de patiënt allemaal ziet en kan m z het enthusiasme te bevrderen Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

3 Verder heeft de patiëntenadviesraad een grte rl gespeeld bij het testen van het prduct. Zij hebben als patiënt het prduct drlpen en hier feedback ver gegeven wat uiteraard meegenmen is bij de verdere ntwikkeling Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

4 Bijlage prjectplan Hfdstuk 1 Uitgangssituatie Ndzaak & aanleiding: My Chart is een mdule van Epic waarin de cmmunicatie met de patiënt en de betrkkenheid van de patiënt bij het eigen ziekteprces centraal staat. Het biedt de patiënten de mgelijkheid m nline p de hgte te blijven van het eigen ziekteprces en daarin een actieve rl te spelen dr inzage in dr het ziekenhuis bepaalde vrijgegeven velden van het medisch dssier. De patiënt kan zelf plikliniekafspraken maken en zndig af te zeggen, de patiënt kan digitaal recepten aanvragen, medisch advies aan de behandelend arts vragen en zelf een e- visit met zijn/haar arts initiëren. Daarbij kan de patiënt de eigen gebruikte thuismedicatie, de vrgeschiedenis, de allergieen in het eigen dssier bekijken en zelf data dmv questinaires in het dssier inveren. Ok familie/partner van patiënten hebben de mgelijkheid m by pxy acces het dssier van hun familie in te zien, denk hierbij aan kinderen en uders. Deze applicatie sluit aan bij de visie patiënt is tp f ur cncern en innvatie die het Spaarneziekenhuis nastreeft. Met My Chart heeft het Spaarneziekenhuis een krachtig hulpmiddel m de adherentie te vergrten dr een tename van de patiententevredenheid en lyaliteit. In ziekenhuizen in Amerika, waar My Chart is geïmplementeerd is uit nderzek gebleken dat 97% van de patiënten die zich hebben aangemeld vr My Chart deze mdule een belangrijke rl speelde bij de ziekenhuiskeuze. Het Spaarneziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Eurpa wat heeft gekzen vr vlledig digitale dssiervering met rdermanagement mbv het EPD Epic, en zal (misschien) de eerste zijn met een patientendssier waarin de patiënt nline tegang tt heeft en in kan participeren. My Chart speelt k een rl in de patientveiligheid; drdat de patiënt zicht heeft p zijn/haar dssier heeft hij/zij een signalerende rl bij bepaalde fute f veruderde infrmatie zals een allergie f een al gestpte medicament. My Chart levert een tijdsbesparing p vr de medisch specialisten; dr recepten nline te vernieuwen, resultaten dr My Chart vrij te geven, en dr telefnische cnsulten dr nline adviezen en e-visits te vervangen. Ok bestaat de mgelijkheid m de patiënt vr een nieuw bezek een standaard vragenlijst per specialisme in te laten vullen zdat de arts meer tijd kan besteden aan specifieke patiëntgebnden prblemen. Uitgangsdcumentatie: My Chart implementatie handbek Ntitie David Jairath My Chart UGM Delstelling: Uitvering van het prject dient te leiden tt het behalen van de vlgende delstellingen: My Chart draagt bij aan een efficiente, patientvriendelijke zrgverlening binnen het Spaarneziekenhuis en verhgt daarmee de tevredenheid en lyaliteit van patiënten. My Chart levert een tijdsbesparing p vr de zrgverleners dr vermindering van het aantal telefnische cnsulten en het vraf invullen van data in het dssier dr patiënten. Drdat de patient inzage heeft in het dssier heeft hij/zij een signalerende functie met betrekking tt de eigen gegevens, als gegevens niet meer up-t-date zijn kan de patient dit aangeven f zelf crrigeren,denk hierbij aan medicatie f allergieen, z draagt My Chart bij aan de verhging van de patientveiligheid Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

5 Hfdstuk 2 Prjectresultaat Prjectresultaat: Bvenstaande delstellingen meten gerealiseerd wrden met de vlgende p te leveren resultaten: Inrichting My Chart: Het systeem wrdt binnen My Chart z ingericht dat iedere zrgverlener van dezelfde tls gebruik maakt met als gevlg een unifrme registratie van gegevens. De inhud is uiteraard specialisme afhankelijk. Het beeld vr de patient is verzichtelijk en het gebruik vanzelfsprekend. PR: Vr infrmatie/vrlichting ver My Chart vr huidige en tekmstige patiënten binnen het Spaarneziekenhuis is een marketingsplan ntwikkeld waarin cncrete en meetbare delstellingen zijn gefrmuleerd. Testen/Trainen: De medisch specialisten, dktersassistenten en medewerkers van de patientenadministratie hebben de aangebden training in My Chart gevlgd en met succes afgernd. De applicatie-crdinatren zijn getraind en gecertificeerd in My Chart. Alle werkprcessen binnen My Chart zijn getest vlgens de pgestelde testscripts. Beheer: De beheerrganisatie vr de verschillende dmeinen is belegd, de verantwrdelijkheden en bevegdheden zijn benemd en prcesmatig beschreven. Randvrwaarden: Betrkkenheid van de medisch specialisten, dktersassistenten, en het management van de pliklinieken. Prjectndersteuning van Epic, My Chart wrdt vr de eerste, f tweede keer in Eurpa geïmplementeerd, medewerkers van Epic Eurpa hebben ng weinig ervaring met de implementatie van deze mdule. Vldende ndersteuning vanuit de ICT vr de implementatie en het beheer van deze mdule p een aparte webserver en ntwikkeling en beheer van de website. Het prject met wrden uitgeverd binnen de huidige bezetting van het Spaarne Epicteam. Het prject met vlden aan de regelgeving p het gebied van privacy. Kwaliteitseisen prjectresultaat: De wijze waarp de patient zich kan aanmelden vr My Chart en kan werken binnen het eigen dssier is zdanig beschreven dat k mensen met weinig ervaring met het werken met cmputerssystemen dit prbleemls beheersen. Het Spaarneziekenhuis heeft de prcedure betreffende het inzien van gegevens binnen het eigen dssier getetst aan de eisen die gesteld zijn binnen de Wet bescherming persnsgegevens en vldet aan deze eisen. Het Spaarneziekenhuis heeft de prcedure betreffende het inzien van gegevens by prxy acces in het dssier van uders en/f kinderen getetst aan de eisen die gesteld zijn binnen de Wet p geneeskundige behandelingsvereenkmst en vldet aan deze eisen. Het Spaarneziekenhuis staat brg vr een snelle, beveiligde internetverbinding, heeft alle ndzakelijke maatregelen getrffen die de privacy van de patient waarbrgen Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

6 Prjectpdracht: Per 1 juni 2011 Implementatie van My Chart binnen het Spaarne Ziekenhuis. Schrijf een prjectplan. Relaties andere prjecten: Epic 2010; Risicmanagement: Hfdstuk 3 Prjectfasering Algemeen: Deelresultaten (verticale fasering): Inrichting My Chart: Alle dr de patiënt nline aan te leveren infrmatie is per specialisme geinventariseerd en middels questinaires in Epic gebuwd. De questinaires zijn gevalideerd dr de medisch specialist per specialisme en een dktersassistente. Per specialisme is een inventarisatie gemaakt van de flders die p de site meten staan waaruit de patiënt specifieke, vr hem/haar tepasselijke infrmatie kan halen. Nieuwe afspraaksrten zals e-visit en medisch advies zijn gebuwd in Epic. Alle pliklinieken passen hun rster aan zdat er plekken zijn waarp de patiënt zelf een afspraak kan plannen. Beleid mtrent het vrijgeven van resultaten in My Chart is vastgesteld en beschreven. Flwsheets waarin patiënten nline hun eigen meetwaardes kunnen invullen zijn ntwikkeld en het beheer hiervan is vastgesteld. Wijze van registratie van een patiënt is eenduidig en duidelijk beschreven. Aparte webserver is ingericht, website is Spaarne specifiek Tegang by prxy acces is ntwikkeld mbv de privacy cmmissie en de juridisch adviseur en is cnfrm de eisen van de Wet p geneeskundige behandelvereenkmst. Charges e-visits en medisch advies zijn belegd bij Finance & Cntrl.(verleg zrgverzekeraar?) PR: Alle betrkken zrgverleners en het management hebben een dem van My Chart gezien. Er is een dem aan de patientenadviesraad gegeven De afdeling cmmunicatie is vanaf de start bij dit prject betrkken en werkt vlgens een zelf pgesteld, dr de prjectgrep gevalideerd marketingplan. Testen/Trainen: Het trainingsplan met de planning van de trainingen is eind februari gereed De trainingsdcumenten zijn in het Nederlands beschikbaar Vr elke functie is er een aangepast trainingsdcument De dktersassistenten hebben. uur training gevlgd in My Chart De medisch specialisten hebben.training gevlgd in My Chart. De medewerkers van de patientenadministratie hebben uur training gevlgd in My Chart 2012 Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

7 De applicatiecrdinatren hebben de My Chart training gevlgd en zijn gecertificeerd Er is een testplan pgesteld met daarin beschreven wanneer, in welke mgeving wat getest wrdt. Het testen gebeurt middels pgestelde testscripts Beheer: De wijze van registreren van patiënten en het beheer hiervan is vastgesteld en belegd Handleidingen vr het gebruik van alle mgelijkheden vr de patiënt binnen My Chart zijn beschreven (dr patiënten gevalideerd?) en het beheer is vastgesteld Beheer infrmatie/marketing betreffende My Chart is ndergebracht Beheer webserver/website is bij de ICT belegd. Aanpassingen aan de website zijn prcedureel vastgelegd. Prcedures vr het ntwikkelen/aanpassen van questinaires en het beheer hiervan is vastgesteld en belegd. Tussenresultaten (hrizntale fasering): Orientatie: Januari/februrari 2011: ICT cntactpersn is bekend; My Chart in de testmgeving laden. Dem My Chart aan leidinggevenden pliklinieken en dktersassistenten. Dem My Chart aan medisch specialisten. Samenstelling Prjectgrep. Training applicatie-crdinatren. Definitie: Scpe prjectteam bepalen Delen en resultaten bepalen Werkprcessen in kaart brengen Ontwerp: Buw My Chart Prcedures vr beheer en nieuwe functinaliteit/aanpassingen. Validatie bvenstaande punten. Uitvering: Testen Trainen Invering: G-live Nazrg: Evaluatie Optimalisatie. De resultatenmatrix: 2012 Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

8 Hfdstuk 4 Prjectkader Prjectrganisatie: Opdrachtgever: Jhan Ensing, prgrammamanager Epic is namens de stuurgrep pdrachtgever vr het prject. Dhr Ensing is k lid van de stuurgrep. Stuurgrep: De stuurgrep creeert een breed draagvlak vr het prject in de rganisatie, heeft een cntrlerende en cördinerende taak tussen lijn- en prjectrganisatie en is eindverantwrdelijk vr het prject. Prjectleider: De prjectleider is Sandra Kp. Zij is de pdrachtnemer van dit prject. Zij bepaalt in verleg met de pdrachtgever het prjectresultaat. Werkt dit resultaat uit naar een fasering, inrichting en planning vr het prject en stemt dit af met de pdrachtgever en andere betrkkenen. Heeft de gedelegeerde verantwrdelijkheid vr de beschreven resultaten en staat aan het hfd van de prjectgrep. Zij bewaakt en bespreekt de vrtgang van het prject met de pdrachtgever. Prjectgrep: David Jairath, plastich chirurg Mark vd Krn, applicatiebeheerder Cadence Leidinggevende(n) plikliniek Dktersassistente(n) ICT medewerker Medewerker afdeling Cmmunicatie. Vrwaarden aan de pdrachtgever: Berdeelt en accrdeert de tussenresultaten tijdens de mijlpaalmmenten. Is verantwrdelijk vr de ndzakelijke persnele capaciteit vr het prject. Prjectcmmunicatie: Er is 1 keer per 2 weken prjectteamverleg, van elke verleg wrdt een besluiten- en actielijst gemaakt. De prjectleider heeft samen met de prjectleider Epic 1 keer per 2 weken verleg met de pdrachtgever, vr elk verleg heeft de pdrachtgever een vrtgangsrapprtage ntvangen van de prjectleider.in de vrtgangsrapprtage zijn mijlpalen benemd, deze wrden tijdens het verleg met de pdrachtgever besprken en hij zal de g/n-g beslissing nemen vr verdere cntinuering van het prject. Faciliteiten en hulpmiddelen: 2012 Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

9 Hfdstuk 5 Prjectplanning Activiteitenplanning: Capaciteitenplanning: Inzet prjectleider: Inzet leidinggevende(n) plikliniek: Inzet dktersassistente(n): Inzet medisch specialisten: Inzet ICT medewerker: Inzet medewerker afd cmmunicatie: Financiële planning: 2012 Planetree en ieder lid vr zijn eigen bijdrage Verbetergids

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Den Haag, april 2015 Myriam Martens Frédérique Bakker Aanleiding prcesevaluatie De extramurale AWBZ

Nadere informatie

Visitatieverslag. Kwaliteitsvisitatie NIP voor zelfstandig gevestigd psychologen

Visitatieverslag. Kwaliteitsvisitatie NIP voor zelfstandig gevestigd psychologen Visitatieverslag Kwaliteitsvisitatie NIP vr zelfstandig gevestigd psychlgen Naam gevisiteerde psychlg: Msterman, Ineke Praktijk Psychlgenpraktijk Elf Adres: Blemendalstraat 5, Zwlle Datum visitatie: 20-10-2011

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

ICT en privacy in de Mondzorg

ICT en privacy in de Mondzorg Klik p het pictgram als u een afbeelding wilt tevegen ICT en privacy in de Mndzrg De kansen en de risic s van het digitale tijdperk Martin Rzebm en The Gedendrp Klik p het pictgram als u een afbeelding

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1.

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1. 1 / 6 Regeling ntwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Prjectplan Auteur(s) Versienummer Datum Stichting Kennisnet Ict p Schl 1.0 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende nderwijsinstelling

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 2010 1 Inhudspgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgrep heeft het middelbaar berepsnderwijs ndergebracht bij ROC ASA. De examinering binnen

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE NB: Onderstaand verzicht geeft de teamleider handvatten vr het vrbereiden en uitveren van een evaluatie. Het is daarnaast beslist

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP

DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP INVOERING VAN HET WAARSCHUWINGSREGISTER ZORG & WELZIJN Januari 2016 Het Waarschuwingsregister Zrg & Welzijn is een initiatief van vijftien reginale werkgeversrganisaties die vallen

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Nieuwe zorg verantwoorde zorg?

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Nieuwe zrg verantwrde zrg? Onderzek naar de kwaliteit van zrg bij het nieuwe Zrgaanbd in het kader van de Wet p de jeugdzrg van de Stichting MJD in de prvincie Grningen. Inspectie Jeugdzrg Utrecht, maart

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Criteria voor Goed onderbouwd en effectief:

Criteria voor Goed onderbouwd en effectief: Criteria vr Ged nderbuwd en effectief: berdeling dr de Erkenningscmmissie Interventies juli 2013, versie 1.1 2013-2018 Gede Onderbuwing Criteria vr de beschrijving (deze gelden grtendeels k vr Ged Beschreven)

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

VASt actieplan textiel- en tapijtindustrie (VTN en VNTF)

VASt actieplan textiel- en tapijtindustrie (VTN en VNTF) VASt actieplan textiel- en tapijtindustrie (VTN en VNTF) Eindrapprtage (peride ktber 2005 - april 2007) 1. Inleiding In de zmer van 2005 hebben de branches VTN en VNTF p grnd van de resultaten van een

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria Vergedingen 2013 SEL Amberes Type vergeding SEL-verleg GDT-verleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-verleg (prefprject vanaf 2014) Organisatr 200 per MDO Vergeding enkel vr erkende SEL-rganisatren.

Nadere informatie

Startnotitie Vrijkomende agrarische gebouwen

Startnotitie Vrijkomende agrarische gebouwen Startntitie Vrijkmende agrarische gebuwen Beren met buren: n 007 1 Inhud 1 Inleiding.... 3 1.1 Aanleiding.... 3 1.2 Functie van de startntitie.... 3 2 Analyse en beleidsmgeving.... 4 2.1 Prbleembeschrijving....

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie