Postbus AA WORMER. vaststelling begroting 2016 OVER-gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 20 1530AA WORMER. vaststelling begroting 2016 OVER-gemeenten"

Transcriptie

1 OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 23 juli S. Plooijer 2h JOU 215 Gemeerde Wormerland Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Postbus 2 153AA WORMER Onderwerp vaststelling begroting 216 OVER-gemeenten Geachte heer/mevrouw, Op 3 juni 215 het algemeen bestuur van OVER-gemeenten de begroting vastgesteld. Bijgaand treft u een exemplaar aan van de vastgestelde begroting. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van OVER-gemeenten fiancieel consulent OVER-gemeenten Bijlage(n): begroting 216 OVER-gemeenten Postbus AA Wormer

2 OVER-gemeenten BEGROTING OVER GEMEENTEN OOSTZAAN iwormerland

3 INLEIDING Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting van OVER-gemeenten aan. In de meerjarenbegroting laten we zien wat OVER-gemeenten gaat doen in 216 en kijken we kort terug op de behaalde resultaten. Bij de start van OVER-gemeenten in 21 is bepaald waar de organisatie in 22 wil staan. Als het gaat om de ambitie op het gebied van de organisatieontwikkeling zijn er vier speerpunten benoemd: Klantgerichte dienstverlening, Professionaliteit, Aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en Bedrijfsvoering. In deze begroting leest u wat wij op deze vier punten ondernemen. Vijfjaar na de start hebben we de afgelopen jaren geëvalueerd. De thermometer afgelezen. En vooral vooruitgekeken naar de komende vijf jaar. Er is al veel bereikt. En daar zijn we blij mee. Maar met name de grote nieuwe taken op 'werk, zorg en jeugd', vragen om een behoorlijke doorgroei en omslag in onze dienstverlening. We gebruiken voor die doorgroei en omslag ook wel de term transformatie. We ervaren al langer een enorme betrokkenheid vanuit de lokale samenleving bij de ontwikkelingen op deze taken. Inwoners en (maatschappelijk) ondernemers, die graag met de medewerkers van OVER-gemeenten - deze doorgroei en omslag willen vormgeven. Kort gezegd: Gewoon samen optrekken met onze inwoners en (maatschappelijk) ondernemers moet heel gewoon worden. Bij het bedenken, uitvoeren en evalueren van al ons beleid. Vanuit de gedachte dat wij als hun overheden mee participeren in hun initiatieven. De genoemde vier speerpunten van de organisatieontwikkeling worden daarmee uiteraard nog belangrijker dan ze al in de afgelopen vijfjaar waren. 'Op weg naar 22' Om dit belang te benadrukken voert OVER-gemeenten een aantal grote opgaven uit op de door ontwikkeling van de organisatie die bij deze doorgroei en omslag hoort: Begroting OVER-gemeenten

4 Dit doen we met name door randvoorwaardelijk in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit, de flexibiliteit, de weerbaarheid en het kostenbewustzijn. Op HRM (op vooral talentontwikkeling, mobiliteit, opleiding en training en werkplezier); Op tijd- en iocatieonafhankelijk werken, het herinrichten van de websites, zaakgericht werken en maatwerk in huisvestingsoplossingen; Op het verder in control komen op onze administratieve processen, het met elkaar managen van financiële risico's en een nog meer inzichtgevende P&C cyclus voor onze raden. Op de ambitie om de zorgtaken binnen het sociale domein uit te voeren binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Verbeteringen die de dienstverlening van de ambtelijke serviceorganisatie - als excellente adviseur aan en ondersteuner van colleges en raden - nog verder zullen optimaliseren. De bezuinigingen op de zorgtaken dwingen ons tot een kostenbesparing op de uitvoering van de dienstverlening in het sociale domein. Het is lastige opgave, maar wij zien kansen deze zorgtaken anders te organiseren. Onze doelen zijn helder: betaalbare, toegankelijke en bereikbare ondersteuning voor iedereen die dit nodig heeft en het bouwen aan een toekomstbestendig sociaal domein. Genoeg te doen dus. De organisatie is er klaar voor. Namens het Dagelijks Bestuur van OVER-gemeenten, C^^ R. (Rob) Meerhof Voorzitter Begroting OVER-gemeenten

5 INHOUD INLEIDING 1 INHOUD ^ ^ 3 OVER-GEMEENTEN ^ # "Jt Missie ibr 4 Visie 4 Kernwaarden 4 Ambitie 4 Gehanteerde uitgangspunten begroting 5 DIENSTVERLENING 6 Bestuurlijke kaders en dienstverleningsconcept 6 Wat gaan we doen in 216 en verder? 7 VERGROTEN PROFESSIONALITEIT 1 Wat gaan wedoen in 216? 1 AANTREKKELIJKHEID OP ARBEIDSMARKT 12 Wat gaan wedoen in BEDRIJFSVOERING 15 Wat gaan we doen in WAT KOST HET? 2 Verschillenanalyse 2 GEREALISEERDE EFFECTEN SAMENWERKING 27 PARAGRAFEN 28 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 28 Paragraaf Bedrijfsvoering 29 Paragraaf Verbonden partyen 3 Paragraaf Financiering 31 Begroting OVER-gemeenten

6 OVER-GEMEENTEN Missie 'ONS CONCEPT "Wij ondersteunen gemeentebesturen om innovatief en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en producten te leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen. Gemeenten zijn op deze manier in staat hun doelen te verwezenlijken." ^-*^ ^ ó,. ^ ; ^^^^ Visie In 22 zijn wij: Een vraaggestuurde dienstverlener Een toegangspoort tot de overheid Een aantrekkelijke werkgever Een innovatieve, 'anders' denkende organisatie Een aantrekkelijke partner Kernwaarden Plezierig en passievol werkgeverschap Innovatie en flexibiliteit ï^^!\ ^^' Praktisch en pragmatisch (KISS = niet moeilijker maken dan het is) Betrouwbaar, (een partner waarop je kunt bouwen) Samen Ambitie Infografic OVER concept Klantgerichte dienstverlening: Wij bieden dienstverlening op maat. De diversiteit in behoeften van klanten staat centraal. Wij kennen onze klanten en werken mee aan oplossingen. Wij doen dit door de vraag achter de vraag te achterhalen en op een eenvoudige en snelle manier klanten te helpen Begroting OVER-gemeenten

7 Bedrijfsvoering: WIJ beheersen onze processen en optimaliseren deze doorlopend. Hierbij bewaken we de balans tussen structureren en ruimte om te innoveren. Wij doen dit met informatie die ons m staat stelt om overzicht te houden, belangen af te wegen en beslissingen zorgvuldig te nemen Professionaliteit: WIJ werken op een manier die ons m staat stelt om waar te maken wat wij zeggen. Dit betekent dat wij allen onze rol pakken om het gewenste resultaat te bereiken. Wij doen dit door het waarderen van vakmanschap. Wij handelen met passie binnen de speelruimte die we hebben. Wij weten wie we nodig hebben om samen onze doelstellingen te realiseren Aantreki<eiijkheid op de arbeidsmarkt: WIJ zijn een innovatieve organisatie die medewerkers inspireert om het beste van zichzelf te laten zien. Medewerkers voelen vertrouwen en dragen met trots bij aan het succes van de organisatie. Wij doen dit door medewerkers de vrijheid te geven om het werk zelf te organiseren en verwachten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Plezier m het werk, kennis delen en ontdekken staan voorop Gehanteerde uitgangspunten begroting BIJ het opstellen van de begroting 215 hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: In de cijfers gaan wij uit van bestaand beleid; WIJ passen hier een inflatiecorrectie op van 1% voor de verwachte prijsstijgingen m 216; Voor ICT investeringen hanteren wij een afschrijvingstermijn van 3 tot 5 jaar, en een omslagrente van 5%; De nieuwe ontwikkelingen worden afzonderlijk beschreven m een apart hoofdstuk; Nieuw beleid kan alleen als er staand beleid wordt geschrapt. Begroting OVER gemeenten

8 DIENSTVERLENING Bestuurlijke kaders en dienstverleningsconcept OVER-gemeenten werkt met het dienstverleningsconcept 'Op weg naar vraaggestuurde dienstverlening' als richtinggevend kader. Het dienstverleningsconcept is de leidraad voor de planmatige ontwikkelingen van de dienstverlening in de beide gemeenten. In het dienstverleningsconcept zijn voor de komende jaren de volgende uitgangspunten vastgelegd: De burger kan kiezen op welke manier hij zaken doet met de gemeenten Alle contactkanalen zijn beschikbaar De burger hoeft zijn gegevens maar 1 x aan te leveren De burger weet waar hij terecht kan en wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd De burger heeft inzicht in de status van zijn aanvraag De burger heeft recht op juiste, volledige en actuele informatie op maat Wij werken continu aan het verbeteren van de dienstverlening van de beide gemeenten. Om het jaar voeren wij de benchmark 'Waar staat je gemeente' u\t om de klanttevredenheid van de inwoners van de gemeenten Oostzaan en Wormerland te meten. De klantwaardering in de gemeente Oostzaan in 213 is een 7,5. In Wormerland is dit 7,9. Het landelijk gemiddelde is een 7,6. 7,5.. ^ ' - ' ^ 7,8 '^ 7,6 7,9 7,5 6,6 - -Wormerland - Oostzaan C/jfers klanttevredenheid 27 t/m 213 Begroting OVER-gemeenten

9 Deze begroting is opgesteld in april 215. Het herijkte dienstverleningsconcept wordt in 215 bestuurlijk vastgesteld. Op basis van dit dienstverleningsconcept is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat wordt geïmplementeerd in de dienstverlening van OVER-gemeenten. Wat gaan we doen in 216 en verder? In het regeerakkoord is afgesproken dat de digitale dienstverlening door de overheid beter moet. Burgers en bedrijven moeten uiterlijk in 217 zaken die ze met de overheid moeten regelen, digitaal kunnen afhandelen. Voorbeelden zijn het aanvragen van een vergunning of het indienen van een bezwaarschrift. Voor wie dat wil, blijven niet-digitale alternatieven bestaan. Het beoogde doel is dat burgers de overheid sneller en makkelijker kunnen vinden en dat ze zaken kunnen doen op de plek en het tijdstip die hen het beste uitkomen. In 215 zijn we in dit kader aan de slag gegaan met: Digiprogramma Rijksoverheid Het dienstverleningsconcept in praktijk brengen Zaakgericht denken en werken Ontwikkeling en implementatie werkwijze sociale teams decentralisaties Lean In 216 gaan we (verder) aan de slag met resultaat- en opgave-gestuurd werken. We continueren uiteraard de in 215 opgezette acties. > Digiprogramma Rijksoveriieid Het streven van de minister is dat de overheid in 217 alle voor burgers relevante informatie digitaal beschikbaar maakt om zaken te kunnen doen met de overheid. Daarnaast moeten burgers alle (aan)vragen aan de overheid digitaal kunnen versturen en alle berichten van de overheid digitaal kunnen ontvangen. Hiervoor is het Digiprogramma (Programma digitale overheid) opgesteld door de door het Rijk aangestelde digicommissaris. Voor de gemeente Wormerland en de gemeente Oostzaan betekent het bovenstaande dat in 216 en 217 nog stappen moeten worden gezet om deze digitaliseringoperatie af te ronden. Begroting OVER-gemeenten

10 Door het project Zaakgericht Denken en Werken en de realisatie van een aantal landelijke stelselvoorzieningen zoals Digikoppeling is in 214 en 215 al een belangrijk fundament gelegd om in 217 als overheidsorganisatie onze dienstverlening volledig digitaal aan te kunnen bieden. Om echter te kunnen voldoen aan de rijksambities uit het Digiprogramma dienen wij per deelnemende gemeente bijvoorbeeld op het gebied van elektronische identificatie het eld-stelsel te implementeren (als opvolger van DiglD en e- Herkenning), Wij verwachten hiervoor in 216 en 217 extra gemeentelijke middelen in te moeten zetten. Wij vertalen het Digiprogramma in 215 naar een concreet plan van aanpak voor de digitale dienstverlening van de gemeente Oostzaan en de gemeente Wormerland. Dienstverleningsconcept in praktijk brengen De klanten van de gemeenten Oostzaan en Wormerland kunnen via diverse kanalen met hun vraag terecht bij de gemeente: via de balie, telefonisch, schriftelijk, via internet of via social media. Onder de noemer 'kanaalsturing' stimuleren wij de klant om zoveel mogelijk gebruik te maken van het meest efficiënte en effectieve kanaal. Wij richten ons concept - vanuit de kanalen digitaal (internet), telefonisch en fysieke ontmoeting - in op het stimuleren van het internet als preferent kanaal. Alle enkelvoudige en generieke vragen en producten moeten via dit kanaal worden ontsloten. Zodanig dat 8% van de vragen in 216 in één keer kunnen worden beantwoord via dat kanaal. Telefonisch of fysiek contact is in de gewenste situatie alleen nog nodig voor de meervoudige, complexe en specialistische vragen en producten. Maatwerk dus. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor klanten in het Sociaal Domein met een meervoudige ondersteuningsvraag, wij blijven ervoor zorgen dat de gemeente Oostzaan en de gemeente Wormerland laagdrempelig blijven voor onze inwoners, instellingen en bedrijven. In het kader van het project reductie kantoorruimten is de vestiging van de gemeentewinkel in het centrum van Wormer actueel geworden. Ons dienstverleningsconcept vertalen we voor deze locatie naar een fysiek concept dat aansluit bij de wensen van onze klanten. > Zaakgericht denken en werken Na de pilotfase richten wij vanaf 215 stapsgewijs processen in ons zaaksysteem in met als doel dat wij (aan)vragen van klanten zaakgericht en volledig digitaal kunnen afhandelen. Dit vergt naast de benodigde ICT-aanpassingen ook een veranderkundige aanpak om de medewerkers van OVER-gemeenten mee te nemen in deze nieuwe werkwijze waarin transparantie in de werkprocessen en de afhandeling van de Begroting OVER-gemeenten

11 werkvoorraad centraal staat. In 216 is het zaaksysteem zo ingericht dat de post- en archiefregistratie in dit systeem plaatsvindt. > Doorontwikkeling werkwijze sociale teams decentralisaties De gemeenten Wormerland en Oostzaan zijn vanaf 215 verantwoordelijk voor de reintegratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn vanaf 215 ook verantwoordelijk voor de totale jeugdzorg en voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking plus beschermd wonen. In de eerste helft van 215 is in een pilot gestart met de Sociale Teams in Wormerland en Oostzaan. Aan de hand van evaluaties en door onze praktijkervaring met de decentralisaties worden onze werkwijzen verder uitgekristalliseerd om onze dienstverlening adequaat te kunnen bieden. Integraliteit en meervoudig kijken zijn hierbij sleutelwoorden. In dat kader wordt de interactie met het Jeugdteam en integratie met het Buurt- en Wijkgericht Werken steeds belangrijker. > Lean De in 215 herontworpen processen (diverse burgerzakenproducten, grafproces, proces Participatiewet) worden in 216 verder geïmplementeerd in het zaaksysteem Mozard conform de vastgestelde planning. Doelstelling is om deze processen zoveel als mogelijk digitaal af te doen zodat de klant snel een besluit heeft op een aanvraag. De procesinrichting voor de Participatiewet wordt specifiek voor de gemeente Wormerland ingericht om de doelstellingen uit het Verbeterplan Werk en Inkomen in het kader van de doelmatigheid en de rechtmatigheid te borgen. In 216 gaan wij enkele nieuwe processen via de leanmethodiek herontwerpen. De keuzes hiervoor worden in het najaar van 215 gemaakt, mede aan de hand van de managementletter en andere op dat moment urgente procesherinrichtingsvraagstukken. Meer over onze visie op dienstverlening: Begroting OVER-gemeenten

12 VERGROTEN PROFESSIONALITEIT Wat gaan we doen in 216? In 21 6 werken we aan: Resultaatgericht werken Kwaliteitsmanagement Informatievoorziening gemeenteraden Strategisch opleidingsplan > Resultaatgericht werken In 215 hebben we de zogeheten Performance management cyclus - een nieuwe gesprekkencyclus die de functionerings- en beoordelingsgesprekken vervangt - geëvalueerd. Deze gesprekkencyclus koppelt de werkzaamheden en ontwikkeling van de medewerkers aan de te behalen resultaten. In 216 gaan we aan de slag met de aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. > Kwaliteitsmanagement In 216 zal de kwaliteitsregisseur - ook naar aanleiding van de evaluatie van de gesprekkencyclus - het management en medewerkers feedback geven over de behaalde resultaten en ze verleiden om zelf verdere verbeteringen voor te stellen. De kwaliteitsregisseur heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. Informatievoorziening gemeenteraden In 214 hebben wij de informatievoorziening aan de beide gemeenteraden verder ontwikkeld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie van OVERgemeenten. Daarin kwam als aanbeveling naar voren dat het wenselijk is om de informatievoorziening aan de beide gemeenteraden verder te ontwikkelen. In 216 zetten wij deze lijn voort. Begroting OVER-gemeenten

13 > strategisch opleidingsplan Het opleidingsplan voor 216 biedt inzicht m de wijze waarop opleiding en training ons de komende vijfjaar zowel vakmatig inhoudelijk als procesmatig ondersteunt. Met aandacht voor instrumenten als 'tram je collega'. De strategische doelstellingen van OVER-gemeenten zijn het uitgangspunt voor dit plan. OVER-gemeenten is een lerende organisatie en wij stellen voor de medewerkers jaarlijks een gericht opleidingsaanbod samen om hen verder te ontwikkelen en te ondersteunen bij het behalen van de strategische doelstellingen van onze organisatie Het opleidingsplan voor 216 houdt vooral ook rekening met wat er aan coachen en begeleiden nodig is om het resultaatgericht werken en het werken binnen opgaven als onderdeel van de organisatieontwikkeling verder te helpen. Begroting OVER-gemeenten

14 AANTREKKELIJKHEID OP ARBEIDSMARKT Wat gaan we doen in 216 In 216 werken we aan: Regie op het werk Reductie kantoorruimte en tijd- en locatieonafhankelijk werken Kantoor als ontmoetingsplek Werkplezier Vieren van succes Beoordelen en evt. aanpassen arbeidsvoorwaarden Klussenbank voor medewerkers ^ Regie op het werk (opdrachtgever - opdrachtnemer relatie) In 215 IS de aansturing op de werkinhoud, de -processen en de personele inbreng verder verstevigd. In 215 heeft het Algemeen Bestuur van OVER-gemeenten een nieuwe 'stip aan de horizon gezet' voor de organisatie om naar toe te werken, gebaseerd op de trends en ontwikkelingen die het bestuur voor de komende vijfjaar voorziet binnen onze (lokale) samenleving. Met het daarbij behorend leiderschap van de ambtelijke serviceorganisatie. De regievoermg op de werkvloer is versterkt, op werkinhoud en -werkproces, dwars door de organisatie heen. Leidinggevenden focussen zich onder meer op het continue matchen van 'de juiste persoon op de juiste plek'; de stip indachtig. Grote beleidsthema's worden als heldere opgaven voor de organisatie aangestuurd. > Reductie kantoorruimte en tijd- en locatieonafhankelijk werken In 215 IS het onderzoek naarde (stapsgewijze) reductiemogelijkheden van de kantoorruimte afgerond. 216 wordt het jaar waarin we de kansen die de gemeentehuizen op dit onderwerp bieden willen oppakken, in verhuur of verkoop en herinrichting. Hiermee kunnen we niet alleen de structurele besparingsdoelemden die m de begroting zijn opgenomen realiseren, maar ook het flexibele kantoorconcept dat hieraan verbonden IS. Begroting OVER-gemeenten

15 Een vereiste voor het kunnen realiseren van de reductiemogelijkheden van de kantoorruimte is het uitbreiden van onder meer de juiste ICT-faciliteiten, waardoor tijden locatieonafhankelijk werken meer worden ondersteund. Als we de reductie daadwerkelijk kunnen realiseren zal dat een vertaling vinden in lagere huisvestingskosten. En dus in een lagere bijdrage van de gemeenten Wormerland en Oostzaan aan OVER-gemeenten. De verwachting is dat deze operatie een totaal jaarlijks voordeel kan opleveren van 3% van de totale lasten. Het flexibele kantoorconcept faciliteert overigens zo optimaal mogelijk het behalen van resultaten en begeleiden van opgaven; met het werkplezier dat daarbij hoort. Kantoor als ontmoetingsplek De manier waarop wij werken is aan verandering onderhevig. Dat heeft zijn weerslag op onze eisen aan de fysieke werkomgeving. De werkomgeving is van invloed op de prestaties van medewerkers. Soms is er behoefte aan een stille plek, terwijl op een ander moment juist een inspirerende ruimte nodig is waarin collega's tot creatieve oplossingen kunnen komen. We noemen dit ook wel het activiteitsgerichte kantoor waarbij het kantoor steeds meer gaat fungeren als een plek om te ontmoeten. Een kantoor waarin ruimten aansluiten op de activiteit die er plaatsvindt. Dit maakt de behoefte aan kantoorruimte anders dan dat we van oudsher gewend zijn. In het onderzoek naar de reductiemogelijkheden van de kantoorruimte is ook meegenomen hoe we kunnen komen tot de aantrekkelijke activiteitsgerichte werkomgeving, die we in 216 willen realiseren. ^ Werkplezier (^een uitstekende plek om te werken') In het najaar van 213 hebben we de tweede meting gehouden over de tevredenheid van de medewerkers met behulp van de benchmark Great Place To Work (GPTW). Uitgangspunt hierbij is om samen, medewerkers en management, te bouwen aan tevredenheid van de medewerkers. Het resultaat van het GPTW onderzoek 213 is benut voor het bepalen van het vervolg. Doelstelling is om stapsgewijs het werkplezier verder binnen OVER-gemeenten te bevorderen. In 216 bekijken we vooral of GPTW nog steeds een effectief middel is om dit werkplezier verder te bevorderen of dat hiervoor andere acties in gang zetten. > Vieren van succes Het vieren van grote en kleine successen is een vorm van waardering en vergroot het vertrouwen, de betrokkenheid en saamhorigheid in de organisatie. Hoewel op dit moment successen soms wel al worden gevierd, is dit nog geen automatisme. In 216 zetten we Begroting OVER-gemeenten

16 actief in op het op meer structurele basis stilstaan bij behaalde successen, zowel op individueel als op team-, afdeling- en projectniveau. Beoordelen en evt. aanpassen arbeidsvoorwaarden In 216 nemen we de arbeidsvoorwaarden binnen OVER-gemeenten onder de loep en kijken we naar meer mogelijkheden om maatwerk in de arbeidsvoorwaarden toe te passen. Met het huidige persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget kunnen medewerkers nu zelf investeren in hun eigen toekomst en het budget vrij besteden aan professionalisering, vitaliteit of ICT middelen die zij nodig hebben om hun werk optimaal te kunnen doen. In 216 kijken we of we de mogelijkheden van het huidige PAB kunnen verruimen met bijvoorbeeld een "PAB-i- budget". > Klussenbank voor medewerkers Ons doel is om medewerkers de gelegenheid te bieden om op basis van interesse opdrachten te verrichten. Dit vraagt om mobiliteit bij medewerkers, bewustzijn van talenten die op een juiste wijze gedeeld en worden geëtaleerd. Medewerkers kunnen klussen in andere organisaties doen en wij kunnen tijdelijk medewerkers van andere organisaties op een klus voor onze organisatie zetten. In 215 is een regionale klussenbank een feit geworden (regioflexwerk); een bank waaraan wij deelnemen. Kracht van een regionale klussenbank is de grotere massa en hierdoor het vergroten van de mogelijkheden voor medewerkers en voor de deelnemende gemeenten. Los daarvan vinden verschillende mobiliteitsactiviteiten tussen gemeenten plaats die belangrijk zijn om de beweging, het kennisdelen, het innoveren te bevorderen. Daarnaast werken wij in 216 ook met een klussenbank voor de eigen medewerkers, dus binnen onze organisatie, zodat wij het talent dat in de organisatie aanwezig is, optimaal kunnen benutten en medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich ook intern verder te ontwikkelen. In 216 evalueren wij de regionale klussenbank. Begroting OVER-gemeenten

17 BEDRIJFSVOERING Wat gaan we doen in 216 In 215 werken we aan: Planning & Controle documenten Digitaliseren P&C cyclus Contract accountant Informatiebeveiliging Data center Invulling ICT-functie Aanbesteding back-office aplicaties Omgevingswet Nieuwe voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Regelgeving > Planning & Control (P&C) documenten De documenten van de P&C cyclus helpen ons vinger aan de pols te houden bij de bedrijfsvoering. In 216 leveren we de volgende P&C documenten op; Wanneer Oostzaan Wormerland Over-gemeenten maart Contourennota 217 Ie voortgangsrapportage Rapportage 3D's 216 kwartaal 4 (215) Rapportage 3D's kwartaal 4 (215) april Kadernota en Ie voortgangsrapportage 216 Jaarverslag 215 mei Jaarverslag 215 Jaarverslag 215 Voorjaarsbericht 216 Kadernota Begroting OVER-gemeenten

18 Wanneer Oostzaan Wormerland Over-gemeenten juni Voorbereidingsnota begroting rapportage 3 D's kwartaal 1 Zomerbericht 216 rapportage 3D's kwartaal 1 Begroting Zomerrapportage 216 juli -aug sept 2e voortgangsrapportage 216 rapportage 3D's Rapportage 3D's kwartaal 2 kwartaal 2 okt Begroting Begroting Najaarsbericht 216 nov dec 3e voortgangsrapportage 216 Rapportage 3D's rapportage 3D's kwartaal 3 kwartaal 3 We zijn voornemens op het gebied van de 3d's ook een jaarrapportage op te stellen, waarin de kwartaalrapportages zijn geïntegreerd. K Digitaliseren P&C proces De gemeenteraden hebben verzocht meer transparantie en samenhang in de financiële documenten aan te brengen. Om dit te kunnen realiseren en het opstelproces van de planning en control (P&C) producten efficiënter en op flexibele wijze op te zetten, wordt het P&C proces gedigitaliseerd. Hiervoor is voor 2 jaar extra budget beschikbaar gesteld. In het tweede kwartaal van 215 zijn we gestart met de Implementatie en de begrotingen 216 voor Wormerland en Oostzaan worden de eerste documenten die digitaal worden opgesteld. In 216 volgt de digitalisering van de voortgangsdocumenten. > Contract accountant In 214 is met Ernst & Young Accountants LLP (EY) een overeenkomst voor het leveren van accountantsdiensten afgesloten. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 oktober 214 Begroting OVER-gemeenten

19 en duurt twee jaar. In deze twee contractjaren verzorgt EY de controles op de jaarrekeningen 214 en 215. In 216 zal er een evaluatie plaatsvinden over de uitvoering van de geleverde diensten in relatie tot het programma van eisen dat is vastgesteld. Bij een positieve evaluatie wordt gebruik gemaakt van de verlenging en eindigt het contract op 3 september 219. In deze volgende drie contractjaren verzorgt EY de controles op de jaarrekeningen 216, 217 en 218. Belastingen In 216 stelt OVER-gemeenten voor zowel de gemeente Oostzaan als de gemeente Wormerland een tarievennota op. Ook wordt onderzocht of de mogelijkheden van precarioheffing kunnen worden uitgebreid. Daarnaast wordt het aspect van toeristenbelasting in Oostzaan voor wat betreft de mogelijkheden onderzocht. Informatiebeveiliging De overheid is conform de voorschriften van het College Standaardisatie, verplicht om aan ISO normen (ISO 271 en ISO 272)4e voldoen. De Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 271, bijlage A en NEN/ISO 272. De Basisrichtlijn Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)^ is de toepassingshandleiding voor NEN/ISO 271 en 272 voor de rijksoverheid. OVER-gemeenten heeft op basis hiervan in 215 het Informatiebeveiligingsbeleid hernieuwd en 215 gebruikt om de Quick Wins en eerste onderdelen te implementeren. In 216 worden meer onderdelen van het Informatiebeveiligingsbeleid ingevoerd zodat aan de BIG wordt voldaan. > Data center De hardware van de eigen systemen is in 215 afgeschreven. Voor de bedrijfsvoering van OVER-gemeenten is een hoge redundantie, beschikbaarheid (24x7), en fysieke beveiliging van de ICT-systemen van cruciaal belang. Daarnaast geldt dat door technologische ontwikkelingen de systeemhardware sneller veroudert dan de economische afschrijvingstermijn en worden de eisen aan de technische onderlaag steeds zwaarder en bestaat er behoefte aan schaalbaarheid en locatie onafhankelijkheid. Wij 1 NEN/ISO 271 en 272 beschrijven details voor implementatie, zogenaamde implementatierichtlijnen, en eisen voor wat betreft de piocesinrichting (o a. het ISMS uit NEN/ISO 271). Deze documenten geven dus de details voor toepassing en kunnen naast de tactische BIG gebruikt worden. 2 De BIR beschrijft de aanvullingen op NEN/ISO271 en 272 voor de overheid. In de Tactische Baseline zijn die aanvullingen gemerkt met een [A]. Begroting OVER-gemeenten

20 hebben daarom besloten om de ICT voorzieningen in een extern datacenter onder te brengen. In 215 zijn voorbereidende werkzaamheden gestart om de ICT-voorzieningen vanuit een extern data center middels Infrastructure As A Service (IAAS) concept te betrekken. Afhankelijk van de startdatum aanbesteding verwachten wij de transitie in 216 af te ronden. > Invulling ICT-functie Door natuurlijk verloop en ontwikkelingen op het gebied van ICT moeten taken opnieuw toegewezen worden. Uitgangspunt hierbij is dat het reguliere beheer bij de medewerkers Informatie blijft maar dat er versterking gewenst is op de regievoerende taken. Daarnaast zien wij dat de complexiteit van de ICT steeds verder toeneemt en dat hierdoor de behoefte aan een flexibele schil toeneemt. In 216 vullen wij de ICT-functie in door interne en externe expertise en taakstelling aan elkaar aanvullend te laten zijn. Door het inzetten van externe expertise vanuit de flexibele schil kan er een scheiding worden gemaakt in functieniveau en kan expertise (kosten)efficiënt worden ingekocht. Naast de herverdeling van taken en aandachtsgebieden zien we ook nieuwe functies die 215 zijn ingevuld op tijdelijke of projectbasis (rond informatiemanagement, gegevensbeheer, zaakgericht werken, informatiebeveiliging, contract- en leveranciersmanagement en de functie van een CISO (al dan niet binnen het ICT-domein belegd). In 216 moeten deze tijdelijke (ingevulde) functies een vaste plaats krijgen binnen het functiegebouw en de organisatie. Aanbesteding Back-office applicaties OVER-gemeenten heeft Back-office applicaties (kernapplicaties) van de leverancier Centric. Het onderhoudscontract van deze kernapplicaties vervalt in 217. Wij gaan daarom in 216 het applicatielandschap en de applicatiearchitectuur heroverwegen en de functionele eisen en wensen bepalen voor de Kern-applicaties en dit opnemen in een Pakket van Eisen (PvE). ^ Omgevingswet Een groot aantal wetten uit het omgevingsrecht wordt samengevoegd, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Crisis- en herstelwet en de Waterwet. Ook het Bouwbesluit en delen van de erfgoedwetgeving gaan in de wet op of worden daarmee gelijkgetrokken. Naast de samenvoeging op wetsniveau worden ook de huidige 117 AMvB's (algemene maatregelen van bestuur) in het fysieke domein teruggebracht tot 4 AMvB's. Deze zeer grote wetgevingsoperatie moet volgens de ambitieuze planning van het kabinet in 218 Begroting OVER-gemeenten

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg Waar staat CGM Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni 2016 Missie Missie : Uw Ambitie is onze zorg! Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving.

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

BEGROTING. januari december 2012. OVER-gemeenten

BEGROTING. januari december 2012. OVER-gemeenten BEGROTING januari december 2012 OVER-gemeenten 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begroting en meerjarenbegroting 4 Product Personeelslasten 5 Product Automatiseringskosten 5 Product Kantoorkosten 6 Product Huisvestingslasten

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 1 FEB. 2015 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WoriTier Telefoon

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24. www.h10inkoop.nl. Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015

Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24. www.h10inkoop.nl. Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015 Inkoopbureau H-10 Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Tel 079-889 60 24 www.h10inkoop.nl Email: info@h10inkoop.nl 1 S T E RAPPORTAGE 2015 Zoetermeer, 25 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Begroting...

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Schriftelijke vragen aan college van B&W Schriftelijke vragen aan college van B&W Registratienr.: 05/15 Datum: 16-1-2015 Onderwerp: reactie dd. 16 augustus 2014 op rapport Interne analyse benchmark Berenschot van directie De burgemeester wordt

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

REGIONALE ICT-DIENST UTRECHT

REGIONALE ICT-DIENST UTRECHT 18 apr 2016/0005 Kadernota 2017 Doorn, 15 april 2016 KvK 55536646 BTW NL 8517 55 574 B01 I» Conform de gemeenschappelijke regeling dient de RID voor 15 april 2016 een kadernota te versturen aan de deelnemende

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268. Mr. drs. R.G. Welten

Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268. Mr. drs. R.G. Welten Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268 Datum vergadering 1 oktober 2014 Agendapunt 5a Portefeuillehouder(s) Mr. drs. R.G. Welten Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, B. Rödel,

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

kw Deloitte Gemeente Meppel Raadsbrief december 2013 Ingek.: 2 3 DEC _G ME y-jt ML'iPPEL

kw Deloitte Gemeente Meppel Raadsbrief december 2013 Ingek.: 2 3 DEC _G ME y-jt ML'iPPEL kw Deloitte _G ME y-jt ML'iPPEL Ingek.: 2 3 DEC. 2013 Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

BEGROTING 2010 WERKORGANISATIE ZONDER NAAM

BEGROTING 2010 WERKORGANISATIE ZONDER NAAM BEGROTING 2010 WERKORGANISATIE ZONDER NAAM Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Werkorganisatie 3 1.2 Drie begrotingen 3 1.3 Wat blijft bij de zelfstandige gemeenten? 4 2. Bedrijfsvoering Werkorganisatie 5 2.1 Kern

Nadere informatie

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 januari 2016 Agendanummer : 08 Datum collegebesluit : 8 december 2015 Onderwerp : Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 0.

Nadere informatie