Productiviteit! Onderzoek naar de afstemming tussen management en techniek in het Nederlandse bedrijfsleven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productiviteit! Onderzoek naar de afstemming tussen management en techniek in het Nederlandse bedrijfsleven"

Transcriptie

1 Productiviteit! Onderzoek naar de afstemming tussen management en techniek in het Nederlandse bedrijfsleven Prof. Dr. Jan Bouwens Universiteit Nyenrode Prof. Dr. Frank Hartmann RC Universiteit van Amsterdam Namens het bestuur van SIC W. van der Stokker - Voorzitter JUNI

2 Inhoud 1. Inleiding Management control, een centrale functie binnen de onderneming Inleiding Wat is management control? Management control problemen De bouw van management control systemen Soorten controls Vragen over het gebruik en de effecten van management controlsystemen Opzet van het onderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksoutput en de betekenis van de onderzoeksresultaten Rollen van het Bedrijfsleven, Sociale partners en Overheid Begroting Literatuur Appendix A. Onderzoeksmodel Productiviteit! 2

3 1. Inleiding In brede kring staat het thema productiviteit op de Nederlandse beleidsagenda. Zowel in historisch als internationaal perspectief blijkt de ontwikkeling van de productiviteit in tal van sectoren van de Nederlandse economie teleurstellend te zijn en achter te blijven bij de internationale ontwikkeling (Van der Wiel, 2001b). Dit geldt ook voor de Nederlandse industriële sector. Bij de analyse van deze problematiek is snel duidelijk dat de ontwikkeling van algemene productiviteit en arbeidsproductiviteit niet alleen door een groot aantal factoren, maar ook door zeer verschillende factoren wordt bepaald. Traditioneel is men geneigd, bij de analyse van productiviteitsontwikkeling, veel aandacht te besteden aan typische macro factoren: macro-economische factoren (die betrekking hebben op structurele en conjuncturele ontwikkelingen in de economie), macro-demografische factoren (zoals veroudering en vergrijzing ) en macro-institutionele factoren (zoals onderwijs- en arbeidsparticipatie). Het resultaat van analyses van productiviteitsontwikkeling hebben hiermee dan ook veelal de vorm van geconstateerde feitelijke relaties tussen macro-ontwikkelingen en productiviteit. Het eventuele beleidsinstrumentarium voor politiek en macro-economische beleidsorganen sluit hierbij aan. In dergelijke analyses is er daarom veelal weinig aandacht voor microfactoren en microprocessen die zich binnen ondernemingen voordoen. Toch is het duidelijk dat hoewel productiviteitsproblemen op macroniveau waarneembaar zijn of kunnen zijn, daarmee niet vaststaat dat zij ook het beste door de genoemde macrofactoren verklaard kunnen worden. Dit is een eerste reden waarom macroverkenningen van productiviteit dienen te worden gecompleteerd met microverkenningen, op ondernemingsniveau. Daarnaast moet worden vastgesteld dat zelfs als het verschijnsel en de effecten van stagnerende productiviteit op macroniveau waarneembaar zijn, dit niet automatisch en direct betekent dat ook de oorzakelijke factoren direct beïnvloedbaar zullen zijn voor interventie of beleid. Ook om deze reden ligt het voor de hand om een analyse van productiviteit op ondernemingsniveau te laten plaatsvinden, met aandacht voor factoren die onderdeel uit maken van het ondernemingsbeleid en die zich voor min of meer directe interventie lenen. De OECD meldde in 2001 dat een groot gedeelte van productiviteitstoename wordt gedragen door beslissingen genomen in individuele bedrijven. Ondersteuning voor deze bevinding treft men ook aan in academisch onderzoek (bijvoorbeeld Chew, Bresnahan en Clark 1990). In dit type onderzoek, dat 3

4 in het bedrijfsleven weinig bekend is, neemt men grote productiviteitsverschillen tussen fabrieken waar, zelfs als die gelijksoortige producten maken. In het genoemde onderzoek worden productiviteitsverhoudingen tussen fabrieken beschreven in de orde van grootte van 3:1. Na correctie voor verschillen in leeftijd, omvang, toegepaste technologie of locatie resteert nog altijd een verhouding van 2:1 Technologie en markt, de traditionele factoren in de macrobenaderingen verklaren derhalve slechts ten dele bestaande verschillen in productiviteit. In deze notitie bieden we een startpunt voor de analyse van ondernemingsspecifieke factoren die van invloed zijn op de productiviteit in ondernemingen, waarbij wij uitgaan van een bedrijfseconomisch verklarend kader. In het algemeen gaat het ons dan ook om een klasse van factoren die typisch behoren tot het managementinstrumentarium van de onderneming en wij zullen de nadruk leggen op dat deel van het instrumentarium dat betrekking heeft op het ontwerp en het functioneren van management control systemen in productieondernemingen. Deze notitie bespreekt de achtergronden en inhoud van management control systemen in het algemeen, bespreekt enkele recente innovaties onder de noemer performance management en schetst vervolgens de analytische mogelijkheden die een nadruk op dit thema biedt bij de beschrijving en verklaring van het geconstateerde productiviteitstekort. De notitie sluit af met een drietal thema s binnen performance management die voor nader onderzoek in aanmerking komen en die uiteindelijk de mogelijkheid bieden tot het formuleren van concrete beleidsadviezen aan industriële ondernemingen. 4

5 2. Management control, een centrale functie binnen de onderneming 2.1 Inleiding Waar draait het nu om in de besturing van onderneming als het gaat om productiviteitsverhoging? Volgens de huidige bedrijfseconomische inzichten is het essentieel dat gekozen strategieën, middels het juiste management instrumentarium worden geoperationaliseerd binnen de verschillende werkprocessen. Dit proces wordt management control genoemd. Zoals hieronder uitgebeeld in een bekend model van Value Based Management (Ittner & Larcker 2001) volgt management control op het proces van strategische planning en omvat het de operationalisering van doelstellingen, het ontwerp van processen om doelstellingen te behalen en de feedback op het al dan niet behalen van de doelstellingen. In deze paragraaf wordt in het kort de achtergrond geschetst van dit begrip. Verhogen aandeelhouderswaarde Deleted: aandeelhouderswaarde 1. Identificeer organisatiedoelstellingen 2. Ontwikkel-ontwerp organisatiestructuur Strategische planning 3. Identificeer waardedrijvers 4. Ontwikkel plannen, zet targets Management control 5. Evalueer 2.2 Wat is management control? Er zijn vele definities van management control in omloop, maar ze komen er in essentie op neer dat organisaties over systemen beschikken om het gedrag van hun werknemers in goede banen te leiden, zodat de strategieën en plannen van de organisatie worden uitgevoerd. Management control kan hiermee gezien worden als 5

6 een expliciete en specifieke functie binnen de algemene managementcyclus van organisaties. Beïnvloeden van het gedrag van participanten in de organisatie staat centraal. De uiteindelijke toets op een goed management control systeem ligt in de toegenomen kans dat de organisatie haar doelen behaalt (Merchant 1998). Het gaat bij de toepassing van management control, om de regels en instrumenten die organisaties toepassen om bij te dragen aan de beheersing van de organisatie. De noodzaak tot beheersing komt voort uit het fenomeen dat organisatiedoelen pas betekenis krijgen indien organisatieleden deze doelen begrijpen en onderschrijven. Beheersing komt voor een belangrijk deel neer op communicatie en varieert over een continuüm van het afgeven van een directe aanwijzing (bevel) tot en met medewerkers in bijna volledige vrijheid keuzes laten maken. Over het genoemde continuüm heeft control (of beheersing) twee gezichten. Aan de ene kant vertegenwoordigt het hiërarchische dominantie (jij moet deze bestelling doen). Anderzijds draait de term beheersing rond de notie van regulering en coördinatie van activiteiten. Beheersing betekent in dit verband niet alleen het van bovenaf aansturen en meten van het gedrag en de prestaties van individuen, maar juist ook het scheppen van de voorwaarden waaronder individuen zelf tot regulering en coördinatie kunnen komen. Control omvat bijvoorbeeld tevens de sociale processen waarmee individuele medewerkers eigen en andermans gedrag beheersen, die door Ouchi (1979) met clan controls worden aangeduid. Het mogelijk maken en stimuleren van team spirit is derhalve ook een element van het management-control-raamwerk. Strenge hiërarchische verhoudingen leiden niet per definitie tot control, vrije verhoudingen evenmin. Afhankelijk van de situatie van de organisatie moeten in dezen keuzen worden gemaakt. De organisatie die in vergelijking met zijn peers het beste kiest zal naar verwachting ook de beste prestatie neerzetten (het meest in control zijn). 2.3 Management control problemen Wat betekent nu de doelstelling het verhogen van de productiviteit voor management control binnen organisaties: Onlangs deed de directeur van een productdivisie de volgende uitspraak: de productiviteit moet toenemen. Vanuit management control oogpunt bestaat een aantal problemen met deze uitspraak. Een eerste probleem is dat de uitspraak geen richting aan de medewerkers van het bedrijf. Zo kan de productiviteit op verschillende 6

7 manieren bedoeld zijn. Hebben we het over arbeidsproductiviteit of over kapitaalproductiviteit (return). Of doelt de directie op Multifactor productivity zoals OESO wel gebruikt? De uitspraak geeft ook geen richting aan medewerkers omdat niet duidelijk is op welke plaats er actie wordt verwacht. In meer algemene zin kan het gebrek aan richting als volgt worden beschreven. Managers die een gebrek aan richting hebben, weten eenvoudig niet wat de organisatie wil en wat men dus moet doen. Eventuele productiviteitsdoelstellingen kunnen niet helder of operationeel zijn gedefinieerd, of maken geen expliciet deel uit van de gecommuniceerde doelstellingen. Controlsystemen moeten dus hier een oplossing voor bieden, door het helder communiceren en operationaliseren van de doelstellingen van de organisatie en haar onderdelen. Een tweede probleem met de productiviteitsuitspraak betreft de motivatie van de medewerker. Door de uitspraak dat de productiviteit moet verbeteren, krijgt de individuele medewerker geen zicht op het karakter van zijn rol in de oplossing van het productiviteitsvraagstuk. Dat wil zeggen, wat is zijn bijdrage, en welk effect heeft de productiviteitsverbetering op zijn situatie? Wordt hij na de realisatie ontslagen of, integendeel, bevorderd? Deze vraagstukken dient men allereerst op te lossen opdat medewerkers daadwerkelijk het organisatiedoel onderschrijven. Het motivatieprobleem kan dus als volgt worden omschreven. Managers met een gebrek aan motivatie zijn, ondanks dat ze weten wat de organisatie van hen verlangt, niet geneigd de gewenste acties uit te voeren. De oorzaak ligt in verschil tussen individuele en persoonlijke doelstellingen. Dit probleem bestaat uit het risico van luiheid, suboptimale beslissingen en zelfs fraude. Controlsystemen moeten derhalve bijdragen aan de congruentie tussen de doelen van de organisatie en het individu. In het kader van productiviteitsdoelstellingen zal verhoging van de productiviteit expliciet gekoppeld moeten zijn aan prikkels. Op dit thema komen we verderop nog uitgebreid terug. Een derde probleem aangaande de productiviteitsdoelstelling schuilt in de persoonlijke beperkingen van de medewerker. Hier speelt de vraag of deze over voldoende kennis en kunde beschikt om een productiviteitsverbetering te realiseren. Ze weten en willen wel, maar 7

8 hebben persoonlijke en/of technische beperkingen die goede prestaties in de weg staan. Ten aanzien van productiviteit moet worden vastgesteld dat het hier niet zozeer gaat om belemmeringen in productietechnische zin, maar belemmeringen in de zin van adequate inzet van het managementinstrumentarium. De huidige aandacht voor de lerende organisatie en voor kennismanagement geeft aan dat men vindt dat controlsystemen ook voor dit probleem een oplossing moeten vinden. Perfecte beheersing komt zelden voor, maar een goed management controlsysteem biedt een oplossing voor de grootste van de genoemde controlproblemen. Een dergelijk systeem is doelgericht, gebaseerd op gewenste resultaten en bovendien kostenefficiënt. Alle drie deze problemen dient men op te lossen om de productiviteit van de organisatie te doen toenemen. De uitspraak van de directie raakt het hart van het controlprobleem van de organisatie: hoe stellen we voldoende zeker dat de organisatie haar doelen bereikt? 8

9 3. De bouw van management control systemen 3.1 Soorten controls Merchant en Van Der Stede (2003) stellen vier typen controls voor waarmee bovengestelde problematiek kan worden benaderd: (1) personnel controls, (2) preaction reviews, (3) behavioral constraints, (4) results controls. Personnel controls vormen de set van maatstaven die organisaties gebruiken om medewerkers te selecteren en te plaatsen. Preaction reviews hebben betrekking op de hiërarchische relatie, namelijk de mate waarin de medewerker beslissingen moet laten goedkeuren door hun baas. Behavioral constraints hebben betrekking op onderwerpen waarover de medewerker zelfstandig mag beslissen. Hierin wordt vastgelegd welke vrijheidsgraden de medewerker heeft om zelfstandig beslissingen te nemen omtrent de inzet en aanschaf van bedrijfsmiddelen. De vierde control is de Results control. Hierin worden doelen, maatstaven en beloning van medewerkers vastgelegd. Deze vier de controls staan tot de beschikking van de organisatie om de gewenste productiviteitsverbetering tot stand te brengen. De vier controls kan de directie inzetten om medewerkers: (a) richtinggevoel te geven; (b) te motiveren en (c) persoonlijke en/of technische beperkingen te mitigeren. 3.2 Vragen over het gebruik en de effecten van management controlsystemen Management accounting en control vraagstukken zijn min of meer synoniem geworden met vraagstukken rondom de besturing en beheersing van ondernemingen in het algemeen, maar onze kennis over de mate waarin management control systemen daadwerkelijk effecten hebben op prestaties en productiviteit is niet goed ontwikkeld. Een aantal specifieke vragen zijn daarom de volgende: a. Het succes en falen van nieuwe instrumenten voor prestatiemeting. Binnen het vakgebied management accounting is het thema prestatiemeting, inmiddels ook wel performance management genoemd, centraal komen te staan. De toenemende populariteit van systemen van prestatiemeting en prestatiebeloning op individueel niveau kan worden gezien als een teken van de huidige grote aandacht voor prestatiemeting als leidend thema in de bedrijfsvoering. Performance management lijkt bovendien het bindend element te worden te midden van andere grote thema s van het huidige management accounting zoals kwaliteit, globalisering, 9

10 logistiek en strategie (Simons 1995). Het is echter allerminst duidelijk welke organisaties welke innovaties implementeren en om welke redenen. De geclaimde voordelen van de verschillende technieken worden in de praktijk lang niet zo gemakkelijk gerealiseerd. Een organisatie die de Balanced Scorecard toepast merkt al snel dat men hiermee niet automatisch toekomstgerichte informatie verkrijgt. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want in feite zijn immers alle denkbare prestatiemaatstaven van nature en per definitie op het verleden gericht. De wens ( leading indicators, value drivers ) is ook hier de vader van de gedachte. Hetzelfde geldt voor pogingen om een gebalanceerd oordeel te krijgen over de prestaties van de onderneming. In de praktijk ziet men nu voorstellen om met complexe wegingsfactoren een veelheid aan indicatoren tot één prestatiecijfer te reduceren. Omgekeerd ziet men organisaties die de balanced scorecard slechts zien als een poging om de omvang van de maandelijkse rapportages te reduceren, of om deze te verfraaien met kleurige grafieken. Ook het idee achter EVA is al langer bekend, aangezien het instrument in essentie neerkomt op de toepassing van het Residual Income begrip dat sinds de jaren 20 van de vorige eeuw een standaard onderwerp is in management accounting handboeken. De band met de shareholder value managementfilosofie is wel nieuw, maar deze band is nog niet helemaal doorgrond. Een conceptuele vraag is of organisaties nu bestuurd moeten worden op grond van verwachtingen die aandeelhouders over die besturing hebben. Dat lijkt een cirkelredenering. Ook heeft men inmiddels, met wisselende resultaten, gepoogd om het verband tussen EVA en aandelenkoersen vast te stellen. De vraag is, al met al, in hoeverre de innovaties een verbetering inhouden ten opzichte van traditionele accounting prestatiemaatstaven op de verschillende dimensies (juistheid, volledigheid, tijdigheid) en op welk kwaliteitscriterium precies deze verbetering is te vinden. Nadere studies die in detail ingaan op de technieken zijn hiervoor nodig. b. Het balanceren van korte termijn en lange termijn prikkels in ondernemingen Een fundamentele vraag die door elk systeem van prestatiemeting en -beoordeling moet worden beantwoord is de wijze waarop, en de mate waarin het prikkels voor korte termijn en langetermijn prestaties combineert en op elkaar afstemt. Hier liggen een aantal zeer belangrijke praktische en theoretische vraagstukken. Aan de ene kant is er de laatste jaren, eveneens vanuit kritiek op de korte termijn gedrevenheid van veel ondernemingen, aandacht besteed voor het aanbrengen van langetermijn prikkels. 10

11 De nadruk op het creëren van shareholder value kan hiermee deels worden verklaard. (Copeland et al., 2000). Eén van de problemen hierbij is echter dat onder het niveau van de CEO het meten en gebruiken van shareholder value maatstaven moeilijk is, omdat de kapitaalmarkt weinig informatie geeft over individuele bedrijfsonderdelen en omdat er slechts een zeer vaar verband bestaat tussen de acties van een decentrale manager en de aandelenkoersen. Dit geeft een verklaring voor het doorlopend gebruik van traditionele accounting prestatiemaatstaven en de hieraan gekoppelde typische instrumenten als het budget. Een andere belangrijke reden voor het doorlopend gebruik van dergelijke traditionele, en vooral korte termijn gerichte, instrumenten is echter dat van het motiveren van managers binnen de onderneming juist vraagt om continue prikkels. Goal theory en expectancy theory, belangrijke motivatietheorieën, geven beide aan dat mensen het meest worden geprikkeld door korte termijn doelen, al dan niet gekoppeld aan een korte termijn beloning (zie bijvoorbeeld: Merchant, 1998). De vraag voor elk management control systeem is dus hoe het de spanning oplost tussen de gewenste lange termijn tijdsoriëntatie van de gehele organisatie en de gewenste korte termijn prikkels voor het management. Als we de vraag naar goede controlsystemen op deze abstracte wijze analyseren kunnen we wellicht een aantal verklaringen vinden voor een aantal management accounting praktijken die we om ons heen zien. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat traditionele accounting prestatiemaatstaven, die continu een zeer belangrijke rol spelen binnen ondernemingen, juist een efficiënt en effectief compromis vormen tussen het onhaalbare ideaal van én langetermijn én korte termijn oriëntatie. Het kan ook zijn dat traditionele accounting prestatiemaatstaven, zo n belangrijke rol blijven spelen omdat het gebruik ervan omringd is met allerlei andere controls die een teveel aan korte termijn oriëntatie corrigeren. Weinig aandacht is er bijvoorbeeld de laatste tijd besteed aan de culturele factor in ondernemingen in relatie tot budgetteringsprocessen (Merchant, 1998). In de jaren zestig stelde Hofstede (1967) budgetteringsprocessen voor als een spel tussen verschillende participanten, inclusief de daarbij horende spelregels. c. Management control in de kapitaalintensieve industrie De volgende vraag betreft de invloed van gedragscontrols ( behavioral constraints en preaction reviews ) en results controls op innovatie in kapitaalintensieve omgevingen. In vergelijking met arbeidsintensieve omgeving wordt de 11

12 kapitaalintensieve industrie gekenmerkt door directe investeringen in fysieke activa (machines, grond etc.). Vanuit dit kenmerk vragen we ons af welke invloed de in Nederland gebruikt management control systemen hebben op de volgende afweging: gaan we vandaag investeren of dient juist de huidige cash flow zeker te worden gesteld? Met name wanneer er grote onzekerheid bestaat over de kans dat investeringen rendement gaan opleveren is het efficiënt om niet te investeren en het bedrijfsonderdeel aan te sturen op cash creatie. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag dient de organisatie informatie te hebben omtrent het verwachte rendement op de investeringen: er dient derhalve kennis te worden gegenereerd. De vraag is wat de rol is van het gebruik van de zogenaamde EVA (Economic Value Added) maatstaf bij deze afweging (Bouwens en Van Lent, 2001). In het bijzonder is de vraag in welke mate, op welke manier en met welke effecten Nederlandse ondernemingen EVA gebruiken. EVA (=Residual Income, RI) wordt berekend als: Omzet -/- Operationele uitgaven -/- Afschrijving = Winst -/- Cost of capital 1 = Residual Income Het verschil tussen RI en traditionele winst zit hem in het feit dat onder RI rekening is gehouden met de kosten van financiering van de benodigde bedrijfsmiddelen. De manager zal hierdoor bij investeringsvoorstellen rekening houden met de kapitaallast die is verbonden met de te verwerven bedrijfsmiddelen. De vraag die nu aan de orde is luidt: leidt het gebruik van EVA in kapitaalintensieve bedrijven tot grotere kapitaalproductiviteit en/of arbeidsproductiviteit? 1 Waarde bedrijfsmiddelen*de kosten van vermogen. 12

13 d. Management control en institutionele context Het is niet mogelijk om een bedrijf te bestuderen als een gesloten systeem. Dat wil zeggen de context waarin een bedrijf opereert, beïnvloedt de keuzes die bedrijven maken. De markt speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol. In dit onderzoek willen we ons ook richten op de instituties die in bedrijven functioneren zoals vakbonden en ondernemingsraden. De aanwezigheid van deze instituties kunnen managementkeuzes beïnvloeden doordat, bijvoorbeeld, door hun aanwezigheid draagvlak kan worden gecreëerd bij de invoering van een variabel beloningssysteem. 4. Opzet van het onderzoek. 4.1 Onderzoeksvragen (Zie appendix A. voor onderzoeksmodel) Met onze onderzoeksvragen willen we ons rechtstreeks richten op het vraagstuk van productiviteit. Hierbij willen we inzicht verschaffen in de vraag of in Nederland controls efficiënt gebruikt worden, en of er invloed uitgaat op de effectieve toepassing van controls. Concreet zouden we de volgende vragen willen onderzoeken. 1. Hoe worden gedragscontrols en decentralisatie ingezet bij het bereiken van productiviteitverbetering? 2. Hoe worden resultscontrols ingezet bij het bereiken van productiviteitverbetering? 3. Hoe werken combinaties van gedragscontrols/decentralisatie en resultscontrols uit op de productiviteit? 4. Wat is de relatie tussen controls en de institutionele context van bedrijven? 5. Hoe werken combinaties van controls en institutionele factoren in op de productiviteit van de organisatie? 4.2 Onderzoeksoutput en de betekenis van de onderzoeksresultaten 13

14 Beantwoording van bovenstaande vragen is relevant voor individuele bedrijven, sociale partners en overheid op zowel sector niveau als landelijk niveau. Sommige analyses zullen met name resultaten opleveren voor managers in de bedrijven, andere analyses leveren materiaal ter ondersteuning van beleidsvorming op sector- en landelijk niveau Het onderzoek mondt uit in een rapport en presentatie waarin de wetenschappelijke benadering gecombineerd wordt met een aansprekende, heldere en bruikbare rapportage. Op basis van de analyse kan worden aangegeven waar aangrijpingsmogelijkheden liggen voor een verbetering van diverse aspecten van management control systemen gericht op verhoging van de productiviteit in de industrie. Daarbij is de vraag aan de orde welke (externe) factoren de leiding van een onderneming welke keuze doen maken vanuit een breed palet aan mogelijke productiviteitsmaatregelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt wordt van de gevonden informatie over: de beschikbaarheid, gebruik en effecten van diverse onderdelen van het management control systeem de externe en institutionele context gevonden verschillen in productiviteit tussen ondernemingen bedrijfstakken Het rapport, dat in boekvorm kan verschijnen, heeft de volgende voorlopige hoofdstukindeling: Inleiding Feiten, cijfers en achtergronden van de productiviteit in de industrie Management control systemen (1): de adoptie en gebruik van management tools Management control systemen (2): de inzet van prestatiemeting en beloning (result controls) Management control systemen (3): gewenste en ongewenste effecten Synthese Beheersen van productiviteit: lessen voor de onderneming 14

15 4.3 Rollen van het Bedrijfsleven, Sociale partners en Overheid. Bedrijfsleven, sociale partners en overheid spelen een belangrijke rol in de succesvolle uitvoering van dit onderzoek. In de eerste plaats dienen bedrijven interesse te hebben in het onderwerp. Deze interesse is nodig omdat hun medewerking zal worden gevraagd in het proces van gegevensverzameling. Hierin kunnen sociale partners en overheid een ondersteunende rol spelen. Ten tweede dienen de drie partijen bij de definitieve invulling van de onderzoeksvragen een rol te spelen. Wat wil men exact weten over productiviteit? In de derde plaats dient het project te worden bekostigd. Hierin spelen met name de sociale partners en overheid een rol. 15

16 5. Begroting De onderzoeksopzet gaat uit van de volgende activiteiten: Literatuurstudie Interviews voorbereiden Interviews afnemen Dataverwerking en analyse Rapportage Presentatie Uitgangspunten: Dataverzameling van 50 organisaties o Interviews met directie en controller o Eventueel: vragenlijst naar diverse aspecten van bedrijfsvoering en context o Eventueel: verzamelen bedrijfseigen archiefdata Onderdeel Junior onderzoeker Onderzoeker Hoogleraar Totaal Stap 1: Inkadering, definiëring en typologie - literatuurstudie - dataverzameling en analyse - interviews Stap 2: Interviews - interviews voorbereiden - interviews afnemen - analyse Stap 3: Rapportage Stap 4: Presentatie Totaal aantal dagen Dagtarief Kosten o 16

17 6. Literatuur Abernethy, M.A., J. Bouwens and L. Van Lent (2003), Determinants of Control System Design in Divisionalized Firms, Working paper Melbourne University. Bouwens, J. & L. van Lent (2002). Financiële Prestatiemeting Door EVA. Deventer: Kluwer. 2e druk. Bruns, W.J. & S.M. McKinnon (1993). What production managers really want to know... management accountants are failing to tell them, Management Accounting, p. 29. Burns, J., M. Ezzamel & R.W. Scapens (2003). Management Accounting in the 21st Century. The Future Direction of UK Management Accounting Practice. London: Chartered Institute of Management Accountants Forthcoming. Chenhall, R.H. (2003). Management Control Systems Design within Its Organizational Context: Findings from Contingency-Based Research and Directions for the Future. Accounting Organizations and Society, 28, Chew, W.B., T.F. Bresnahan, and K.B. Clark (1991), Measurement, Coordination and learning in a multiplant network, in: R.S. Kaplan (Editor) Measures for manufacturing excellence, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts). Hartmann, F.G.H. (2000). The Appropriateness of RAPM: Toward the Further Development of Theory. Accounting Organizations and Society, 25, Hartmann, F.G.H. (2002), Management Control, in: Control & Assurance, R.J.M. Dassen, S.J. Maijoor & Ph. Wallage. eds., Reed Business Information. Hartmann, F.G.H. (2003), Management control : een kleine agenda voor de toekomst, Fiducie. Heckman, J., C. Heinrich & J. Smith (1997). Assessing the Performance of Performance Standards in Public Bureaucracies. American Economic Review, 87(2), IMA (1999). Counting More, Counting Less. Transformations in the Management Accountant Profession. Montvale: Institute of Management Accountants Publications. Ittner, C.D. and D.F. Larcker (1998a), Are nonfinancial measures leading indicators of financial performance? An analysis of customer satisfaction, Journal of Accounting Research, 36, pp

18 Ittner, C.D. & D.F. Larcker (1998b). Innovations in Performance Measurement: Trends and Research Implications. Journal of Management Accounting Research, 10, Ittner, C.D. & D.F. Larcker (2001). Assessing Empirical Research in Managerial Accounting: A Value Based-Management Perspective. Journal of Accounting and Economics, 32, Johnson, H.T. & R.S. Kaplan (1987). Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. Boston: Harvard Business School Press. Kaplan, R.S. & D.P. Norton (2000). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press. Karpoff, J.M. (2001), Public versus private initiative in artic exploration: the effects of incentives and organisational structure, Journal of political economy, 109(1), p Merchant, K.A. (1998), Modern Management Control Systems, Prentice Hall. Mrechant, K.A. & W.A. van der Stede (2003), Management control systems: performance measurement evaluation and incentives, Prentice Hall. Young, S.D. & S.F. O'Byrne (2001). EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation. New York: McGraw-Hill. 18

19 Appendix A. Onderzoeksmodel Personnel controls Preaction reviews Behavioral constraint Results controls Bedrijfstak Bedrijfstype Richting Institutionele context Motivatie Mogelijkheden Produktiviteit 19

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

Het wijzigen van management accounting & control-systemen

Het wijzigen van management accounting & control-systemen Het wijzigen van management accounting & control-systemen De invloed van change managementstrategieën Frank Verbeeten, Gregory Mehciz en Harry Huizing SAMENVATTING In de afgelopen jaren hebben diverse

Nadere informatie

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Bachelorscriptie Opleiding : Bedrijfswetenschappen Afdeling : Accounting De Balanced Scorecard Heeft het effect op prestaties van bedrijven? Auteur

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Management control en effectief besturen

Management control en effectief besturen Organisatie en management Management control en effectief besturen Systematisch en methodisch omgaan met tien bepalende managementprocessen Wouter D. ten Have en Steven ten Have SAMENVATTING Het effectief

Nadere informatie

De Value Based Scorecard

De Value Based Scorecard De Value Based Scorecard Een waarde-georiënteerd prestatiemeet- en stuurinstrument dr John M.D. Koster mr Gert-Jan van der Vossen RC drs Marcel J.H.L. de Jongh 39 Inleiding 1 Prestatiemeting en de Balanced

Nadere informatie

MANAGEMENT CONTROL: GEEN DOEL OP ZICH

MANAGEMENT CONTROL: GEEN DOEL OP ZICH Finance ControlPE Snel aan te passen beheersingssysteem het effectiefst MANAGEMENT : GEEN DOEL OP ZICH 'In most companies, focusing on improving management control systems will provide higher payoffs than

Nadere informatie

Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers:

Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers: Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers: Wat zijn de verschillen tussen de percepties van managers en hun controllers over de technieken, die door de controllers gebruikt

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

De relatie tussen het gebruik van managementinformatie, de organisatiecultuur en de activiteiten. Vergelijkende casusstudies

De relatie tussen het gebruik van managementinformatie, de organisatiecultuur en de activiteiten. Vergelijkende casusstudies De relatie tussen het gebruik van managementinformatie, de organisatiecultuur en de activiteiten Vergelijkende casusstudies Naam : Annemiek Cecile Verkamman Studentnummer : 838239336 Emailadres : averkamman@gmail.com

Nadere informatie

De rol van de controller in de publieke sector organisatie

De rol van de controller in de publieke sector organisatie Rotterdam School of Management Erasmus University Parttime Opleiding MScBA/drs. Bedrijfskunde De rol van de controller in de publieke sector organisatie Confrontatie tussen de perceptie van de manager

Nadere informatie

Inaugural Address. Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen: Ontwikkeling in Management Accounting & Control. Erasmus Research Institute of Management

Inaugural Address. Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen: Ontwikkeling in Management Accounting & Control. Erasmus Research Institute of Management Inaugural Address Inaugural Address Erasmus Research Institute of Management Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen: Ontwikkeling in Management Accounting & Control A.N.A.M. Boons Erasmus University Rotterdam RSM

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

Management Accounting Change in de Verplegings- en Verzorgingssector.

Management Accounting Change in de Verplegings- en Verzorgingssector. Management Accounting Change in de Verplegings- en Verzorgingssector. Een verklarende casestudy naar management accounting change als gevolg van de introductie van zorgzwaartefinanciering in de verplegings-

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013

essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 ESSAYPRIJS 2014 essays naar aanleiding van de masterscriptie 2012-2013 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ESSAYPRIJS 2014 ESSAYS NAAR AANLEIDING VAN DE MASTERSCRIPTIE

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES ACADEMIC THEORY STRATEGISCH PERFORMANCE MANAGEMENT, DE STURING VAN DE ORGANISATIE: WAARTOE EN WAARMEE? René van Dinten December 2009 ~ no. 09-24 NRI RESEARCH PAPER SERIES STRATEGISCH

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

VOORWOORD. Fieke Korporaal

VOORWOORD. Fieke Korporaal VOORWOORD Fieke Korporaal Steeds vaker komen managers onder zware druk te staan om de beloofde resultaten te halen, steeds strakker wordende accountingregels en steeds meer managers worden vervolgd wanneer

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

United We Stand - Open diensteninnovatie

United We Stand - Open diensteninnovatie Management Tools United We Stand - Open diensteninnovatie In samenwerking met: prof. dr. Tom Elfring dr. Marius Rietdijk dr. Alexander Alexiev Amsterdam Center for Service Innovation (AMSI) Vrije Universiteit

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie