Handleiding SURF Sourcing Maturity Self Assessment (SSMSA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding SURF Sourcing Maturity Self Assessment (SSMSA)"

Transcriptie

1 Handleiding SURF Sourcing Maturity Self Assessment (SSMSA) 22 april 2014 Doel en beperkingen In het Hoger Onderwijs in Nederland begint het sourcen van Informatie-diensten terrein te winnen. Het besef dringt door dat hierdoor voordeel te behalen is voor de instellingen, en dus voor de sector in het algemeen. Daarbij hoort het inzicht dat onvolwassenheid van het sourcing proces het voordeel kan verminderen, en zelfs doen omslaan in nadeel. Aandacht voor de impact van sourcing op de inrichting van en de processen binnen de organisatie vergroot de kans op succes van een sourcing activiteit. Het uit (laten) voeren van een volwassenheidsonderzoek ligt voor de hand. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een algemeen volwassenheids-model (bijvoorbeeld CMMI, zie of een specifiek op sourcing toegesneden variant daarvan (zoals bijvoorbeeld escm-cl, zie Gangbare volwassenheidsmodellen zijn complex, audits worden derhalve vaak overgelaten aan externe experts. Het aanzienlijke beslag op mensen en middelen is daarbij evenwel drempelverhogend. Het SURF Sourcing Maturity Self Assessment moet gezien worden als een vereenvoudigde, lichtgewicht versie, die door een instelling gebruikt kan worden voor een zelfonderzoek. Het model prentendeert geen volledigheid, maar dient als katalysator, om essentiële aspecten van sourcing maturity te benadrukken, en de interne dialoog daarover op gang te brengen. Model Het model beschrijft een 26-tal vooral praktische aspecten van sourcing maturity. Deze aspecten worden gerelateerd aan de verschillende fasen van het sourcing proces. Deze fasen worden als volgt gedefinieerd. 1. Voorbereiding en randvoorwaarden, 2. Behoeftebepaling, 3. Marktverkenning en besluitvorming, 4. Leveranciersselectie en implementatie (waaronder contractbepaling), 5. Beheer (inclusief performance management) en evaluatie. In de vragenlijst wordt voor elk van de 26 items de ideale situatie beschreven, die correspondeert met een level 5 volwassenheid. Zie bijlage 1 voor de volledige beschrijvingen. De invullers van de vragenlijst schatten zelf in of de instelling deze ideale situatie al bereikt heeft en als dit niet zo is op welk van de onderliggende niveaus 1 t/m 4 de instelling zich bevindt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest gangbare definities van maturity levels, (geïnspireerd door bijvoorbeeld CMMI, CoBIT en ITIL). Zie hiervoor bijlage 2. Aanbevolen werkwijze Uitvoering van het zelfonderzoek dient dus om binnen de instelling de dialoog op gang te brengen en het draagvlak te creëren dat nodig is om de eerste stappen te zetten op weg naar een toegenomen sourcing volwassenheid. Daarbij gaat men als volgt te werk. Waneer de instelling besluit het self assessment uit te voeren wordt een Assessment Manager (AM) aangesteld 1. Deze heeft tot taak het assessment proces te leiden. De AM stelt met zorg een assessment team samen. De leden van het assessment team vullen de vragenlijst en dienen dus te beschikken over inzicht in de materie en kennis van de organisatie. Zie verder bijlage 3. Aan het begin van het assessment proces organiseert de AM een start-bijeenkomst. Hier wordt het model uitgelegd en het proces besproken. Vervolgens krijgt het assessment team de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Zie verder bijlage 4. 1 Uiteraard gebeurt dit in iedere instelling op een andere wijze. 1

2 De inidviduele resultaten worden verzameld en geanalyseerd. Voor tips bij de analyse zie bijlage 5. Vervolgens komt het assessment team bijeen om overeenkomsten respectievelijk verschillen van de individuele scores te bespreken. Gezamenlijk wordt besloten tot vervolgacties. Zie verder bijlage 6. Desgewenst kan dit proces met dezelfde groep invullers enige malen worden herhaald om een trend in de tijd vast te stellen. In een latere fase kan dan eventueel een meer volledige en diepgaande audit worden uitgevoerd, wellicht door een externe partij. Deze publicatie is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland. 2

3 Bijlage 1 Aspecten van volwassenheid Hieronder volgt een beschrijving van de aspecten, gerelateerd aan de fasen van het sourcing proces. De beschrijving komt overeen met volwassenheids-niveau 5, de ideale toestand. 1. Voorbereiding en randvoorwaarden 1.1. Sourcing strategie De organisatie beschikt over een expliciete en breed gedragen sourcing strategie die reële meetbare waarde voor de instelling toevoegt. Deze strategie beschrijft de manier waarop de visie wordt gerealiseerd, en geeft aan hoe door middel van sourcing meerwaarde voor de instelling wordt gecreëerd. Het strategiedocument is een hulpmiddel bij het systematisch en gestructureerd nemen van sourcing besluiten. De sourcing strategie wordt daadwerkelijk gebruikt als leidraad bij sourcing activiteiten Regie-organisatie Behoeftebepaling en dienstenlevering zijn duidelijk gescheiden. Er is een duidelijke demand => regie => supply keten. De regiefunctie is expliciet beschreven en belegd, en volledig afgestemd op de bedrijfsdoelen. Missie, visie en strategie zijn gedefinieerd, op elkaar afgestemd, gecommuniceerd en worden op resultaten regelmatig geëvalueerd. Sourcing maakt deel uit van de regiefunctie Governance model De organisatie heeft een governance model vastgesteld, dat leidend is bij de inrichting van besluitvorming en beheer. De regels zijn vastgelegd, worden nageleefd, regelmatig geëvalueerd en verbeterd. De beschreven governance heeft betrekking op alle processen, systemen en gegevens binnen de instelling Architectuur De organisatie kent een duidelijk architectuurproces. Bij elke verandering in de informatiehuishouding wordt eerst de architectuur beschreven. Deze geeft inzicht in de samenhangende informatiediensten (kavels) en de bijbehorende koppelvlakken, processen en gegevensstromen Begrippenkader Er wordt binnen de instelling gecommuniceerd op basis van een goed toegankelijke, breed geaccepteerde formele lijst van begrippen en definities. Deze termen zijn ontleend aan bestaande best practice publicaties. De meeste stakeholders (incl. klanten) kennen en gebruiken deze terminologie 1.6. Life-cycle management De instelling heeft het Life-cyle proces beschreven, belegd en ingevoerd. Hierdoor is de binnen de instelling gebruikt technologie (zowel hardware als software) up to date en voorzien van actuele patches. Relevante vervangingen, upgrades, of contractvernieuwingen worden door dit proces tijdig aangekondigd. 2. Behoeftebepaling 2.1. Business analyse De organisatie beschikt over experts die in staat zijn om, in samenwerking met gebruikers en leveranciers de behoefte aan informatiediensten goed te articuleren en te vertalen. Deze experts worden bij alle veranderingen van de informatiehuishouding formeel ingeschakeld. De behoeften worden dan beschreven in termen van functionaliteit en service management. 3

4 2.2. Alignment Wensen tot verandering worden formeel getoetst aan de strategie van de organisatie. Er zijn hiervoor formele strategische documenten beschikbaar, zoals instellingsplannen, informatievoorzieningsplannen, ICT ontwikkelingsplannen, etc. Veranderwensen worden slechts gehonoreerd indien ze een bijdrage leveren aan het realiseren van de instellingsdoelen Maatwerk Er wordt getracht zo min mogelijk maatwerk te ontwikkelen en te gebruiken. Gebruikers worden geholpen om hun wensen te (her)formuleren in termen van standaard informatiediensten. Deze rol is formeel belegd. Indien nodig worden processen aangepast en generiek gemaakt. Behoefte in maatwerk wordt gestructureerd besproken door leverancier, klant en gebruiker van informatiediensten Verkaveling Er is een architectuur van informatiediensten (op alle TOGAF niveaus) die de verplichte basis is voor elke verkaveling. Alle informatiediensten zijn --- in hun samenhang --- in deze architectuur opgenomen. De kavels zijn ontvlechtbare eenheden. De organisatie beschikt daarnaast over een canoniek datamodel Bedrijfsgegevens De kennis van wet- en regelgeving wordt regelmatig geactualiseerd en geborgd. Bedrijfsgegevens zijn gemodelleerd en geclassificeerd op Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV). De gegevensarchitectuur wordt gebruikt voor procesintegratie en proces/service ketenmanagement. 3. Marktverkenning en besluitvorming 3.1. Kennis van de markt Ontwikkelingen in de markt en trends worden bijgehouden, gedocumenteerd en gestructureerd toegepast bij alle sourcingbesluiten. Trendwatching en communicatie daarover is ingericht gezamenlijk met externe leveranciers Inzicht in eigen kosten De instelling beschikt over inzicht in de totale kosten van de door de eigen ict-afdeling geleverde diensten. Op basis van deze inzichten worden begrotingen bepaald. Deze informatie wordt gebruikt bij het bepalen van de sourcing scenario s en risico-analyses en bij aanbestedingen en andere leverancierselecties Gebruik business case Alle veranderbesluiten worden gebaseerd op een business case, waarin kwalitatieve en kwantitatieve voor- en nadelen van de verschillende oplossingen tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij worden projectniveau en instellingsniveau aan elkaar gerelateerd. Er is een template voor zo n business case beschikbaar. Business Case wordt gebruikt gedurende de gehele life-cycle van de informatiediensten van initiatie-/idee-/ oriëntatiefase tot aan uitfaseren Personele consequenties Bij sourcing besluiten worden de gevolgen niet alleen uitgedrukt in kosten of baten ten aanzien van FTE s of formatieplaatsen, maar ook in termen van competenties en ervaring die nodig zijn voor succesvolle sourcing. Trends op de arbeidsmarkt worden gedocumenteerd en meegenomen in 4

5 het sourcing proces Draagvlak Bij de voorbereiding van een sourcing besluit wordt aandacht besteed aan de politieke context. Er worden expliciete acties ondernomen om sponsors te krijgen en draagvlak te verwerven. Communicatielijnen en structuren zijn beschreven. Er bestaat een geaccordeerd communicatieplan waarin essentiële stakeholders zijn opgenomen. 4. Leveranciersselectie en implementatie 4.1. Beeldvorming leveranciers Potentiële leveranciers worden systematisch uitgevraagd, met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. Dialoog vindt plaats met medewerking van meerdere groepen stakeholders op alle niveaus (strategisch, tactisch, operationeel). Hoe leveranciers kunnen uitgroeien tot partners is beschreven Cultuur matching Bij selectie van leveranciers wordt ook de bedrijfscultuur van de leverancier meegewogen. De match wordt gedocumenteerd en meegenomen in aanbestedingen. Cultuur en tradities van de instelling worden zo op een gedocumenteerde wijze afgewogen tegen die van de (potentiele) leverancier Leveranciersvolwassenheid De volwassenheid van de leverancier wordt bij de selectie van leveranciers meegewogen (evt. op basis van deze maturity scan) Contract onderhandelingen Contract onderhandelingen worden uitgevoerd door daarin geschoolde en gespecialiseerde medewerkers. Alle relevante partijen zowel van binnen als van buiten de instelling worden erbij betrokken Planmatige aanpak Veranderingen worden projectmatig aangepakt. Er zijn geschoolde projectleiders, en er wordt organisatiebreed één en dezelfde methode toegepast die regelmatig wordt geëvalueerd en verbeterd. Er is een project management methode geïmplementeerd zowel binnen de gebruikersorganisatie als bij de interne informatiedienstenleverancier. 5. Beheer (inclusief performance monitoring) en evaluatie 5.1. Beheer Ontwikkeling, beheer en aansturen van beheer zijn strikt gescheiden. Alle vormen van interactie tussen deze gebieden zijn beschreven en worden regelmatig verbeterd. Regie-organisatie is gepositioneerd tussen de business en leverancier (intern en/of extern) 5.2. Regie organisatie en competenties Bij werving en scholing van personeel wordt rekening gehouden met de competenties die een regieorganisatie vereist. Werkafspraken worden regelmatig bijgesteld en aangepast aan de veranderende IT-wereld. Competentieontwikkeling is beschreven in de instellingsstrategie Beheerprocessen De belangrijkste beheerprocessen zijn bekend en ingericht. De bijbehorende rollen zijn formeel belegd. IT-personeel is in meerderheid ITIL of BISL gecertificeerd. Continue verbeteringsmaatregelen zijn beschreven en worden stelselmatig opgenomen in exploitatiebegrotingen. 5

6 5.4. Performance management en monitoring Van alle informatiediensten zijn performance-indicatoren opgesteld die regelmatig worden gemonitord. Dit is vastgelegd in de betreffende SLA s. Performancerapportage wordt meegenomen bij onderhandelingen en evaluatie. Performance is gedefinieerd in termen van de toegevoegde waarde van informatiediensten voor de business Evaluatie Projecten en informatiediensten worden regelmatig geëvalueerd. De resultaten van deze evaluaties resulteren in een afgewogen advies over het vervolg. Het uitfaseren c.q. vervangen van de diensten is gekoppeld aan de analyses van business cases. 6

7 Bijlage 2 Volwassenheidsniveaus De volwassenheidsniveaus worden als volgt omschreven. 1. Initial Ad hoc, herkenning, proces is niet ingericht en/of gedocumenteerd, formeel niet belegd of geborgd, dus instabiel, de uitkomst is onvoorspelbaar, activiteiten zijn afhankelijk van kennis en kunde van afzonderlijke specialisten, hobbyisme, vooral reactieve ongecoör-dineerde activiteiten/initiatieven, fire fighting. 2. Managed Herhaalbaar, het informele domineert, proces alleen effectief en gecontroleerd binnen projecten, de doelen van het proces zijn niet gedefinieerd, gebruik van groep specialisten is bewust, sommige stakeholders zijn betrokken, KPI s zijn niet relevant, proces wordt soms geëvalueerd, management is bewust van de noodzaak. 3. Defined Professioneel gestandaardiseerd proces is ingericht, beschreven en onder controle, de doelen zijn begrepen, rapportages en metingen kloppen met de werkelijkheid, rollen zijn formeel belegd, relevante stakeholders zijn betrokken, pro-activiteit neemt toe, risico s zijn bekend, er worden professionele tools gebruikt. 4. Quantitatively managed Proces genereert voorspelbare output, is proactief, beschreven in relatie tot andere processen, goed gedocumenteerd, de rollen zijn vastgelegd in de personeelsprofielen, proces wordt gestuurd op basis van betrouwbare kwantitatieve rapportages. KPI s zijn gedefinieerd in termen van toegevoegde waarde voor de bedrijfsdoelstellingen. 5. Optimizing Optimale beheersing, pro-activiteit domineert, preventief gedrag van de meeste rollen is beschreven en nageleefd, risico s en impact worden gemanaged. Tools en organisatie worden optimaal ingezet om performance van het proces continu te verbeteren o.a. met gebruik van innovatie en proces maatregelen. 7

8 Bijlage 3 Samenstelling assessment team Het is van belang dat het assessment team de juiste samenstelling heeft. De leden van het team vallen in tenminste één van de volgende categorieën: De medewerkers van wie men weet of mag verwachten dat zij in staat zijn om de meeste van de 26 items in het model gemotiveerd te beoordelen op het punt van maturity. De medewerkers die van belang zijn bij het laten uitvoeren van de verbetermaatregelen, bijvoorbeeld de lijnmanagers van de afdelingen die de acties moeten uitvoeren of die object zijn van de acties. De medewerkers die noodzakelijk zijn voor het draagvlak. Bijvoorbeeld diegenen die zullen dwarsliggen en tegenwerken als ze niet bij de besluitvorming over de verbetermaatregelen worden betrokken. Het is duidelijk dat de Assessment Manager de organisatie goed moet kennen om tot een evenwichtige samenstelling van het team te komen. 8

9 Bijlage 4 Het verspreiden en invullen van de vragenlijst Dit kan uiteraard op verschillende manieren. Een handige manier is om gebruik te maken van Google docs. De werkwijze is als volgt. De Assessment Manager opent een nieuwe Google Form in zijn Google Drive en kopieert de kopjes en de level 5 beschrijvingen van de 26 vragen vanuit bijlage 1 naar het formulier. Het vraagtype is multiple choice en bij elke vraag zijn er 5 mogelijkheden. Het is handig om een korte toelichting boven aan het formulier te plaatsen. Vervolgens wordt er een destination spreadsheet aan gekoppeld. De AM stuurt de form naar zich zelf, en ontvangt dan in de mail de vragen en een link naar het online formulier. Omdat het invullen van de vragen via de mail niet bij elk mailprogramma lukt is het beter om alleen de link te gebruiken. De AM stuurt de link naar het online formulier door naar de leden van het assessment team. De individuele resultaten komen automatisch terecht in het spreadheet in de Google Drive. Als de invultermijn verstreken is kan het spreadsheet gedownload worden voor verdere analyse. In het geval dat men geen gebruik kan of wil maken van de Google voorziening kunnen de teksten die bij de vragen horen zeer eenvoudig naar een spreadsheet worden gekopieerd, dat daarna kan worden rondgestuurd. Het verzamelen en analyseren van de gegevens is dan wel wat meer werk. 9

10 Bijlage 5 Tips voor de analyse. De ervaring heeft geleerd dat het analyseren van de resultaten het beste met de hand kan gebeuren. Immers, de resultaten zijn elke keer weer anders, maar de hoveelheid data is gering omdat de grootte van het assessment team beperkt is. Een paar vuistregels maken het leven eenvoudiger: In het Google spreadsheet krijgt elke invuller een rij. Het is handig om dit te transponeren zodat elke invuller een kolom krijgt met 26 rijen. Bereken per rij minimum, maximum, mediaan en gemiddelde. Bereken de range, het verschil tussen het minimum en het maximum. Zoek de hoge en lage uitbijters. Een uitbijter is een hoogste of laagste waarde die maar 1 keer voorkomt. Uitbijters worden besproken, maar weggelaten uit de analyse. De adjusted range, dat is het verschil tussen maximum en minimum na weglaing van de uitbijters, geeft een indruk van de mate van consensus. Adjusted range = 1 betekent: men is het eens. (Gegeven de precisie van deze meting). Adjusted range = 2 betekent: er is verschil van mening. Adjusted range = 3 betekent: men is het oneens. Items met een lage score, waarover men het eens is, zijn de basis voor verbetermaatregelen. 10

11 Bijlage 6 Opstellen verbeterplan De evaluatiebijeenkomst dient voor het analyseren en bespreken van de individuele enqueteresultaten en het opstellen van een verbeterplan. Bij het bespreken van de resultaten is het handig om aandacht te besteden aan: Onderwerpen waarover binnen het team een grote mate van overeenstemming bestaat. Dit schept een gevoel van saamhorigheid en maakt samenwerking mogelijk. Onderwerpen waarover een groot verschil van inzicht bestaat. Als er extreme scores voorkomen is het goed om deze te bespreken teneinde er achter te komen waarom de inzichten zo verschillen. Mogelijkerwijs kunnen die verschillen opgelost worden bijvoorbeeld door na te gaan of ze zijn ontstaan door uiteenlopend gebruik van definities. Bij het opstellen van een verbeterplan is het goed om uit te gaan van de punten waarover men het eens is, en waar de maturity score verbetering behoeft. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit aan te pakken: Begin met quick wins, zoek naar veelal kleine verbeteringen, die relatief gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd. Indien dat lukt schept dit een gezamenlijk gevoel dat verbetering haalbaar is. Begin met die issues waarop zeer laag wordt gescoord. Waarschijnlijk heeft de organisatie daar in de praktijk dan ook last van, en is er meerwaarde te behalen door verbetering te realiseren. Indien er benchmark resultaten beschikbaar zijn is het handig om na te gaan waar andere instellingen significant beter presteren. De Assessment Manager kan van te voren nagaan op welke wijze de andere instellingen de hogere score hebben bereikt. Zo komt een voorbeeld van een verbeteractie beschikbaar die in ieder geval elders tot resultaat heeft geleid. Een lastige en bewerkelijke methode is het opstellen van een grafiek waarin de complexiteit van verbeteracties wordt uitgezet tegen de opbrengst. Op die manier kunnen prioriteiten worden bepaald: hoge opbrengst en lage complexiteit eerst. Uiteraard is het opstellen van en het eens worden over zo n grafiek een lastige zaak. Bepaal de risico s van niets doen. Begin daar waar de risico s het grootst zijn. De aard van de uit te voeren verbetermaatregelen wordt in veel gevallen gedicteerd door de beschrijving van het maturity level dat men wil bereiken. Als men op een bepaald punt nog in het ad hoc stadium is, dus op het beginnersniveau, moet er gewerkt worden aan een beschrijving en documentatie. Is men al op niveau drie dan is het zaak om meetinstrumenten te bedenken. In ieder geval geeft de beschrijving van de ideale toestand (level 5) een handvat voor een verbeteractie. 11

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model Een zelfscan voor Groene ICT en Duurzaamheid in de organisatie Auteur(s): Met dank aan: Versie: Gebaseerd op: Albert Hankel Henk Plessius, Dirk Harryvan, Bert van Zomeren 2.0 SGIMM v2.0 Datum: 16-04-2015

Nadere informatie

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Aeres Groep Groene sector in midden Nederland 20 locaties: Utrecht, Flevoland en Gelderland

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

25 Het CATS CM Maturity Model

25 Het CATS CM Maturity Model 25 Het CATS CM Maturity Model Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het advies- en trainingswerk van CM Partners is, uitgaande van CATS CM, een volwassenheidsmodel opgesteld dat ingezet kan worden

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van vorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Blauwdruk van een Business Intelligence Competency Center

Blauwdruk van een Business Intelligence Competency Center Blauwdruk van een Business Intelligence Competency Center Inleiding De inrichting van een BICC (Business Intelligence Competency Center) bestaat uit een viertal pijlers: Producten bestaat uit de diensten

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model P3M3 Self Assessment Portfolio, Programma en Project Maturity Model Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Introductie... 2 1. Management Control... 5 2. Benefits Management... 6 3. Financieel Management...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

BCM Volwassenheid. Het VKA BCM Maturity Model. 15-02-2006 Steven Debets

BCM Volwassenheid. Het VKA BCM Maturity Model. 15-02-2006 Steven Debets BCM Volwassenheid Het VKA BCM Maturity Model 15-02-2006 Steven Debets Inhoud Aanleiding BCM Maturity model en Quick Scan Resultaten Marktscan 2 3 4 Effectieve implementatie; Een goede blauwdruk als basis.

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Vragenlijst Ketens de baas'

Vragenlijst Ketens de baas' Vragenlijst Ketens de baas' Binnen onze organisatie wordt het belang van regelmatig benadrukt in uitingen van bestuurders en C 1 I management C 1 I Bij onze SP wordt het belang van regelmatig benadrukt

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN Ten behoeve van de visitatie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie September 2005 Het gebruik van de KISZ-lijst door de maatschap

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014 Herfst 2014 Waarom is het realiseren van de strategie vaak zo lastig? Het ontwikkelen van een goede strategie is al niet eenvoudig, laat staan de realisatie ervan Het blijkt in de praktijk dat veel organisaties

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1 LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software Versie 1 2 Gelijkegeschiktheid Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Toetsing gelijke geschiktheid 5 2.1 Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Een overzichtsraamwerk voor beheermethoden

Een overzichtsraamwerk voor beheermethoden Een overzichtsraamwerk voor beheermethoden De enorme ontwikkeling die het beheer van ICT in de afgelopen jaren doormaakt, heeft een scala aan beheermethoden opgeleverd. Het gaat om een groot aantal methoden

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden NEVI Contract Management-dag De kracht van organiseren Best practice bij Nationale-Nederlanden 1 Programma Nationale-Nederlanden in vogelvlucht Mission statement Sourcing Organisatie Sourcing incl. contractmanagement

Nadere informatie

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IT Service CMM Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie