Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants."

Transcriptie

1 Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants. Inleiding Ondanks de grote belangstelling en aandacht voor Corporate Performance Management (CPM) vallen de resultaten van deze trajecten vaak lager uit dan vooraf verwacht. Na een moeizaam en lang traject valt het tegen hoeveel profijt de organisatie heeft van de ingevoerde methodiek. Een van de redenen hiervoor is het gedrag van de mensen binnen de organisatie. Optimaal rendement met CPM wordt alleen behaald als ook dit gedrag in de organisatie aansluit bij resultaatgericht werken. In dit artikel wordt ingegaan op gedragsaspecten die bij CPM een rol spelen en waarop moet worden gelet bij de implementatie van CPM. De traditionele CPM benadering De meeste CPM-trajecten doorlopen, min of meer bewust, een drietal fasen, nl: 1. ontwerpfase, 2. realisatiefase, 3. implementatie- en gebruikfase. De eerste fase begint met het ontwerpen van het CPM model. Als uitgangspunten worden de strategie en doelen van de organisatie genomen. Met het betrokken managementteam wordt de strategie vertaald naar kritieke succesfactoren, activiteiten en prestatie-indicatoren. Logica in de keuzen en een rationele onderbouwing staan in deze fase voorop. De discussie wordt gevoerd op basis van inhoudelijke argumenten, de gezamenlijke visie op de besturing van de organisatie en de mate waarin de kritieke succesfactoren kunnen worden beïnvloed. Dit resulteert in een set van prestatie-indicatoren, waarmee het managementteam de organisatie wil monitoren en besturen om betere resultaten te behalen. In deze eerste fase worden de inhoudelijke fundamenten gelegd voor het Performance Management bouwwerk. Inhoudelijke vragen over de kritieke succesfactoren worden opgelost en de onderlinge relaties tussen aandachtsgebieden en KSF-en worden vastgelegd in een Strategy Map. Uiteindelijk ligt er een geaccepteerd en gedragen Performance Management ontwerp, waarin de besturingsdoelen, kritieke succesfactoren, prestatie-indicatoren en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Als dit op zich al ingewikkelde traject achter de rug is, wordt er gestart met de tweede fase, de realisatiefase. Hierin worden de met zorg gekozen prestatie-indicatoren tot in detail gespecificeerd, de informatievoorziening wordt ingericht, meetprocedures worden opgesteld en de besturingscyclus wordt ingericht. De primaire aandacht in deze fase gaat vooral uit naar het inrichten, formaliseren en structureren van het Corporate Performance Management ontwerp. Om dit goed te doen heb je mensen nodig die analytisch kunnen denken en praktische resultaten kunnen halen. In deze fase is er veelvuldig contact met de medewerkers in de organisatie en ervaar je al snel dat het hebben van draagvlak binnen de organisatie essentieel is. Dit draagvlak moet al voorbereid zijn in de ontwerpfase. Nu pas mensen informeren roept weerstand op die je had kunnen voorkomen door in een eerder stadium aandacht aan de communicatie en betrokkenheid te besteden. 1 Hielko Schootstra is Management Consultant bij IMN Management Consultants en houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van Business Intelligence en Value Chain Management.

2 Nadat alles is voorbereid, de systemen werken en iedereen weet wat hij moet doen, kan het CPM-systeem worden geïmplementeerd. Concreet betekent dit het uitrollen en in beheer nemen van de benodigde softwaretools, het bijhouden van de meetgegevens, het periodiek rapporteren van de pi s, en het uitzetten van bijsturingacties om de performance te verbeteren. In deze fase worden de eerste concrete resultaten zichtbaar in de vorm van overzichten met prestatie indicatoren, balanced scorecards of dashboards. En als dan de eerste rapportage is gemaakt en iedereen tevreden lijkt, gaat het projectteam tevreden achterover leunen, een feestbiertje drinken of op zoek naar de volgende klus. Helaas is dit te vroeg gejuicht. Want er is nog niks veranderd met het invoeren van een periodieke CPMrapportage, hoe degelijk of gelikt die er ook uitziet. Een praktijkervaring In een organisatie waar met succes binnen korte tijd een Balanced Scorecard (BSC) was ingevoerd, gebeurde er in eerste instantie weinig met de resultaten van de rapportage. De maandelijkse BSC s werden wel besproken in het directie team, maar meestal pas 3 weken na de rapportage. Acties werden onduidelijk geformuleerd en niet vastgelegd. Er was weinig terugkoppeling naar de rest van de organisatie over de resultaten, hoe deze werden beoordeeld en wat er met slechte resultaten moest worden gedaan. In de managementgesprekken die de directie voerde met de managers werd niet ingegaan op de BSC, maar gesproken over de dagelijkse operatie en projecten. Het leek alsof de BSC wel belangrijk was om te maken, maar dat je er niet iets mee hoefde te doen. (In een volgende fase heeft deze organisatie meer aandacht besteed aan het gewenste gedrag en is het resultaatgericht denken en werken in brede lagen van de organisatie opgepakt.) Knelpunten van de spontane aanpak Het voorgaande kan wat gechargeerd lijken, feit is dat vaak pas na de voltooiing van inhoud en processen wordt nagedacht over de gedragsaspecten, meestal nadat blijkt dat de resultaten van de ingevoerde methodiek tegenvallen en men er niet echt mee werkt en stuurt. Het probleem van deze aanpak is dat de organisatie niet echt wordt voorbereid op de veranderingen in gedrag die wordt gevraagd en gewenst is. Vanuit een technische, instrumentele invalshoek worden de noodzakelijke maatregelen genomen om CPM in te voeren, maar zonder aan de gedragscomponent aandacht te besteden. Dit blijft gedurende het hele traject zo, totdat na de implementatie de verwachtte resultaten uitblijven en duidelijk wordt dat er nog iets veranderd moet worden, nl. het gedrag van de mensen in de organisatie. De essentie van CPM In bovenstaande case kwam men via de harde praktijk tot de ontdekking dat resultaat gericht werken meer is dan een lijstje met indicatoren opleveren. En dat performance management niet een instrument is om rechtstreeks de performance te beïnvloeden, maar dat die beïnvloeding loopt via het gedrag van performers (de mensen). Als dat eenmaal duidelijk is, wordt de relevantie van het besteden van aandacht aan gedragsaspecten in CPM projecten helder. Als het de mensen zijn waar het om gaat, dan ligt de focus en aandacht bij de invoering daar ook. Processen Inhoud Presteren is mensenwerk Gedrag

3 Welk gedrag beïnvloedt CPM Om meer resultaat te halen uit een CPM-traject moet je dus eerder werken aan het gedrag van de mensen in de organisatie. Dit roept meteen de vraag op welk gedrag productief is voor CPM? En hoe je dat gedrag kunt stimuleren en welk gedrag je wilt voorkomen? Zonder volledig te zijn staan hieronder een aantal voorbeelden genoemd. Onproductief CPM gedrag De meetmethode of kpi ter discussie stellen. Aangeven dat het buiten de invloedsfeer ligt ( daar kan ik niks aan doen ). Niet aanspreken op de resultaten of alleen afrekenen op de resultaten. Geen acties uitzetten en acties niet evalueren. Focus leggen op enkele pi s. Accepteren van uitvluchten of onduidelijke verklaringen. Alleen ad hoc besprekingen van de scores. Geen ruchtbaarheid geven aan de resultaten en acties. Productief CPM gedrag Zoeken naar beïnvloedingsmogelijkheden. Verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten. Aanspreken op de resultaten en meedenken in het verbeteren. Bijsturingacties uitzetten, volgen en evalueren. In samenhang aandacht besteden aan de gehele set van pi s. Doorvragen over het hoe en waarom van de scores. Een transparante en duidelijke besturing- en besprekingscyclus. Breed communiceren over de behaalde performance en de bijsturingacties. Het ondersteunen en realiseren van prestatiegericht gedrag In iedere fase van het CPM traject zijn er mogelijkheden om aan prestatiegericht gedrag te bouwen waardoor er een balans ontstaat tussen de inhoud, de processen en het gedrag. In de ontwerpfase van het project sta je stil bij de huidige gedragstijlen binnen de organisatie en maak je dit inzichtelijk voor het management. Tevens laat je zien welke consequenties dit gedrag heeft op het effect en succes van CPM. Blijkt dat er in de huidige cultuur onproductief gedrag zit, dan moet dat worden vastgesteld en worden gekeken hoe hiermee wordt omgegaan. Hieruit moet een bewustzijn ontstaan waaruit een nieuw gewenst gedrag wordt geboren en omarmd. Gebeurt dit niet dan hoef je van het vervolg niet veel te verwachten van de resultaten van CPM, en kan je zelfs twijfelen aan het commitment. Het managementteam is namelijk de sponsor van de verandering, en als zij niet het goede voorbeeld geeft dan mag je van de rest van de organisatie niet teveel verwachten. Als resultaat moet een gedragstijl worden geformuleerd waaraan men zich wil houden en die men wil uitdragen binnen de organisatie. Afhankelijk van de gesignaleerde verschillen tussen huidig en gewenst gedrag moet hieraan extra aandacht worden besteed.

4 Nadat de gedragsveranderingen zijn benoemd, werk je een plan uit, dat als onderdeel aan het implementatieplan wordt toegevoegd en ga hiermee aan de slag. Afhankelijk van de gewenste verandering zijn in deze fase verschillende werkvormen mogelijk. Te denken valt aan het uitvoeren van een korte CPM-gedragsscan, of het spelen van een awareness-game met het MT en de key-players in de organisatie. In de realisatiefase richt de aandacht voor gedrag zich veel meer op de hele organisatie. Duidelijke en herhaalde communicatie over het doel van het CPM-project en de rol van de medewerkers daarbij zijn de basis. Hierbij wordt iedere keer de inhoudelijke- en proceskant in verbinding met de menselijke gedragskant gecommuniceerd. Tevens is het heel belangrijk dat medewerkers weten wat het doel is van de ingevoerde methodiek. Met name moet duidelijk worden gemaakt dat het gaat om het verbeteren van de performance van de organisatie en niet om een individueel afrekeninstrument. Dit is namelijk een valkuil bij de start van CPM, veel medewerkers zijn bang om afgerekend te worden op iets wat ze nog niet begrijpen en mogelijk niet kunnen beïnvloeden. Ook dit aspect staat of valt met het gedrag van het management. Is dat niet altijd consistent met wat wordt gezegd, dan slaat het vertrouwen om in wantrouwen en worden verborgen agenda's vermoed. De desastreuze impact op de implementatie laat zich raden. In deze fase wordt ook de competentie van het management opgebouwd om Performance Management gesprekken te voeren waarin een goede balans moet zijn tussen aanspreken op resultaten, analyse van oorzaken en stimuleren van verbeteringen. Dit is van belang omdat de manier waarop deze onderwerpen worden besproken voor medewerkers bepalend is of ze CPM als een besturings- of een afrekeninstrument ervaren. De implementatie- en gebruikfase staat in het teken van het controleren van het afgesproken gedrag en het stimuleren en bevestigen hiervan. Het coachen van de managers bij de managementgesprekken die zij voeren is hierbij een goed middel. Ook kun je bij de managementgesprekken een procesbewaker aanwijzen, waardoor de managers de gelegenheid krijgen om in de praktijk de gesprekken te verbeteren. Dit soort acties zorgen ervoor dat in deze fase voldoende aandacht blijft uitgaan naar het gedrag. Checklist besteed vanaf het begin aandacht aan de gedragscomponenten focus op de belangrijkste gedragsveranderingen als management zelf consistent gedrag vertonen prestatiegericht bewustzijn opbouwen gewenst gedrag benoemen en belonen bewust zijn van voorbeeldgedrag Conclusie In veel organisaties is het prestatiegericht werken nog geen gemeengoed. Het invoeren van CPM betekent niet enkel het introduceren van een nieuw instrument. De ontwikkeling van het gedrag van de medewerkers naar prestatiegericht werken is tevens een essentieel onderdeel van een succesvol traject. Door al aan het begin van het project hiermee bezig te zijn vergroot je de kans op succes en creëer je de mogelijkheid je energie te richten op de onderkende, te veranderen gedragsaspecten.

5 Dit vraagt echter een behoorlijk commitment van het topmanagement dat hierin het voortouw moet nemen. Passief afwachten en zien of het CPM-traject een succes wordt past niet in deze benadering. Voorbeeldgedrag en bereidheid eigen gedrag te veranderen zijn voorwaarde. Door tijdens de implementatie naast de inhoudelijke en procedurele onderwerpen ook de gedragsveranderingen te managen ontstaat een solide basis voor een effectief CPM waarmee het management en de andere medewerkers in staat worden gesteld de prestaties van de organisatie te verbeteren. Wilt u reageren op dit artikel, dan kan dat naar Meer informatie over IMN kunt u vinden op

De performance manager

De performance manager Trefwoorden: Performance management Leidinggeven Samenwerken De juiste balans tussen kaders stellen en ruimte geven De performance manager Hoe zorg je er als manager voor dat mensen gemotiveerd aan de

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

Vijf signalen waar men alert op moet zijn

Vijf signalen waar men alert op moet zijn lean Vijf signalen waar men alert op moet zijn De onderstroom van Lean trajecten Het zijn turbulente tijden. In de markt ontstaat een nog grotere druk op organisaties en nog meer focus op kostenreductie.

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Onderzoek Het Nieuwe Werken

Onderzoek Het Nieuwe Werken Onderzoeksrap 2011 Onderzoek Het Nieuwe Werken Competenties Leidinggevende Succes factoren Weerstanden medewerkers Acceptatie/Realisatie Het Nieuwe Werken Elmar van der Heijden & 4-7-2011 Onderzoek Het

Nadere informatie

Rapportage: Onderzoek naar functioneren Brandweerzorg Stedelijk Gebied

Rapportage: Onderzoek naar functioneren Brandweerzorg Stedelijk Gebied Rapportage: Onderzoek naar functioneren Brandweerzorg Stedelijk Gebied Opdrachtgever: Veiligheidsregio Brabant Zuidoost Datum: 6 maart 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methode... 3 3. Scope van onderzoek...

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren

Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren Prestatiegericht personeelsmanagement Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren Colofon Titel Prestatiegericht personeelsmanagement Auteurs Drs. Monique D. Stadler en Ir. Jo H.M.M. Spiertz Datum December

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Let s go crazy, let s go ITIL!

Let s go crazy, let s go ITIL! Let s go crazy, let s go ITIL! Een artikel moet altijd een pakkende titel hebben, bij voorkeur een die een beetje provoceert. Vandaar dus Let s go crazy, let s go ITIL!. Of je werkelijk gek bent (of wordt)

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Holland Management Review

Holland Management Review Holland Management Review Best of Business Schools Prestatiemanagement in praktijk gebracht André de Waal en Peter Geelen REPRINT UIT HOLLAND MANAGEMENT REVIEW NUMMER 82, MAART - APRIL 2002 PRESTATIEMANAGEMENT

Nadere informatie