Reductieplan CO 2 -prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reductieplan CO 2 -prestatieladder"

Transcriptie

1 Reductieplan CO 2 -prestatieladder Bouwbedrijf Van Deelen NV Opdrachtgever Bouwbedrijf Van Deelen NV Contactpersoon J.J. Pijl Versie Datum 6 oktober 2014 Auteur C.H. Geerdes

2 Inhoudsopgave 1 CO 2 -reductie ambitie Plan van aanpak Concretisering van de meerjarige bedrijfsdoelstellingen CO 2 -reductiemaatregelen Overige maatregelen Planning/ uitvoering en verantwoordelijkheden Beoogde resultaten Voortgang Voortgangsbewaking en preventieve maatregelen

3 1 CO 2 -reductie ambitie In dit Energie Management Programma beschrijft Bouwbedrijf Van Deelen haar CO 2 - reductiedoelstelling en het bijbehorende plan van aanpak om deze doelstelling te bereiken. In de volgende paragraaf wordt onze ambitie omschreven en de hieraan gekoppelde globale doelstellingen. Beleidsverklaring Bouwbedrijf Van Deelen NV is een totaalbouwer die opdrachtgevers van A tot Z begeleidt, adviseert en ontzorgt op het gebied van woningbouw, restauratie, renovatie en utiliteitsbouw. Met de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard organiseren wij en nemen wij verantwoording voor alle aspecten van een bouwproject: van ontwerp tot planvorming, van constructie tot oplevering. Bouwbedrijf Van Deelen investeert veel in eigen deskundig personeel en biedt jonge collega s een gespecialiseerd leerprogramma. Met veel disciplines onder één dak is Bouwbedrijf Van Deelen een partner bij designfase, de constructiefase en de onderhoudsfase. Wij gaan bij voorkeur langdurige relaties aan met personeel, opdrachtgevers, architecten, onderaannemers en andere samenwerkingspartners. Om onze hoge kwaliteitsstandaard te garanderen, werken wij met een KAM-systeem. Hiermee zet Bouwbedrijf Van Deelen zich in om te voldoen aan kwaliteits-, arbo- en milieueisen van alle belanghebbenden. Het consequent volgen van het KAM-systeem resulteert in een kwalitatief goede uitvoering van onze projecten, uitgevoerd onder goede arbeidsomstandigheden met een minimale belasting van het milieu. Voor iedere medewerker van Bouwbedrijf Van Deelen geldt dan ook: het creëren van een werkomgeving waarin risico s voor een ieder (zowel materieel als immaterieel) en voor het milieu tot een minimum worden beperkt het voldoen aan alle wettelijke voorschriften alsmede alle relevante regelgevingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, kwaliteit en milieu en het voortdurend blijven werken aan verbetering op deze gebieden het voorrang geven aan terugdringen van arbo risico s het onderhouden van een open communicatie over arbeidsomstandigheden, veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu, zowel intern als extern De directie van Bouwbedrijf Van Deelen verklaart te willen blijven voldoen aan de eisen van de NEN- EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO en VCA**, FSC/PEFC en CO2. Voortdurende verbetering van de aanwezige kwalitatief hoogwaardige dienstverlening blijft een essentiële doelstelling. CO 2 -Beleidsverklaring Als Bouwbedrijf Van Deelen zijn wij ons bewust van onze impact op de leefomgeving. Naast de positieve effecten van ons bedrijf zoals het bieden van werkgelegenheid kennen onze werkzaamheden ook minder positieve effecten zoals het uitstoten van CO 2, onder meer door het gebruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit. Gezamenlijk vormen zij de voetafdruk van ons bedrijf in de maatschappij en de directe leefomgeving. Als Bouwbedrijf Van Deelen zijn wij voornemens om de voorliggende periode onze voetafdruk te verkleinen. Hiervoor worden de hierna volgende doelen gesteld. In de afgelopen jaren hebben wij al veel verbeterd in onze CO 2 uitstoot. Wij zijn verhuist naar een CO 2 neutraal pand, wij hebben een groene energieleverancier en wij zijn begonnen met inkopen van A-label auto s. 3

4 Omdat wij de afgelopen jaren al veel verbeterd hebben, hebben wij ons reductiepercentage voor de komende drie jaar op 10% gesteld. In de periode 2013 tot 2016 zijn wij dus voornemens om onze CO 2 -uitstoot van scope 1, verbruik personenauto s diesel, met 10% te reduceren ten opzichte van de uitstoot in Dit komt neer op een minimale reductie van 3,33% per jaar. Na deze periode van drie jaar worden op basis van de CO 2 -emissie inventaris nieuwe maatregelen geformuleerd voor de daarop volgende drie jaar. De maatregelen die noodzakelijk zijn om de genoemde reductiedoelstelling te realiseren zijn primair gericht op de meest materiële emissies en indien mogelijk ook gericht op de emissies die voortkomen uit de leveringen van onze diensten. Aansluitend bij de reeds aanwezige interne procedures wordt er tenminste halfjaarlijks gerapporteerd aan de directe over de voortgang. Indien hieruit volgt dat er correctieve maatregelen nodig zijn, worden deze doorgevoerd conform de bedrijfsinterne procedures. De genoemde doelstellingen wordt in het plan van aanpak verder uitgewerkt. 4

5 2 Plan van aanpak De komende drie jaar worden maatregelen getroffen om de CO 2 -emissie van scope 1, verbruik personenauto s diesel, ten minste met 10% te verlagen. In dit hoofdstuk wordt eerst de algemene bedrijfsbrede doelstelling geconcretiseerd, waarna vervolgens een opsomming volgt van de te treffen maatregelen. Tot slot wordt per maatregel wordt omschreven wat de bijdrage is aan de bedrijfsreductiedoelstelling is, wat de kwantitatieve reductie van de maatregel is, welke KPI eraan gekoppeld is en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregel. 2.1 Concretisering van de meerjarige bedrijfsdoelstellingen Directe emissies van het bedrijf (scope 1) De reductiedoelstelling voor de scope 1 emissies bedraagt 10% voor de periode Uit de CO 2 -emissie inventaris komen de volgende meest materiële scope 1 emissies naar voren: 1. Verbruik personenauto s, diesel (2013: 105,05 ton CO 2 ; 2012: 133,59 ton CO 2 ) 2. Petroleum (2013: 20,66 ton CO 2 ; 2012: 35,30 ton CO 2 ) 3. Verbruik personenauto s, benzine (2013: 16,35 ton CO 2 ; 2012: 7,23 ton CO 2 ) Indirecte emissies van het bedrijf (scope 2) De reductiedoelstelling voor de scope 2 emissies bedraagt 0% voor de periode Uit de CO 2 -emissie inventaris komen de volgende meest materiële scope 2 emissies naar voren: 1. Verbruik, biomassa (2013: 41,13 ton CO 2 ; 2012: 20,53 ton CO 2 ) 2.2 CO 2 -reductiemaatregelen Directe emissies van het bedrijf (scope 1) Om de genoemde reductiedoelstelling voor scope 1 te halen worden de volgende maatregelen getroffen. Maatregel 1: Doelstelling: Middelen/budget Verantwoordelijk Voortgang 2013: Inkoop van lease auto s met een A of B label i.p.v. C of D -label De CO 2 -emissie van A en B label auto s per gereden kilometer is duidelijk lager dan die van D-label auto s. Door het uitvoeren van deze maatregel kan een bijdrage worden geleverd aan onze bedrijfsdoelstelling. Vervanging vindt plaats tijdens een natuurlijk vervangingsmoment. 10% reductie op het brandstofgebruik (uitgaande van gemiddelde auto s), resulterend in een afname van 13,4 ton CO 2. Monitoring leasecontracten / afschrijvingen De werkzaamheden van de verantwoordelijke worden uitgevoerd binnen het normale takenpakket. Hiervoor zijn geen extra uren begroot. Budget per auto wordt bepaald a.d.h.v. functieniveau medewerker, dit past verder binnen de normale begroting. personeelszaken in overleg met directie wij hebben in 2013 weer 4 auto s vervangen voor nieuwe auto s met een A/B label. 5

6 Maatregel 2: Testrijden met aardgas auto (Caddy) in samenwerking Vallei Auto Groep Door deze samenwerking kom je in aanraking met een aardgasauto, waardoor mensen de kans krijgen om te proberen en zuiniger te rijden. Doelstelling: 13% afname CO2 uitstoot, zijnde 0,85 ton CO 2 De auto is reeds in gebruik, monitoring van het verbruik. Middelen/budget De auto wordt gratis geleased aan ons, zodat wij voor Vallei auto groep reclame maken voor groen rijden. Wij betalen alleen het gas. Verantwoordelijk Administratie geeft verbruik door aan MT. Voortgang 2013: Deze auto is in augustus 2013 ingeleverd, wij hebben dus een half jaar gebruik gemaakt van deze auto. Maatregel 3: Houden van toolbox het nieuwe rijden Door deze toolbox te houden, maken werknemers kennis met het nieuwe rijden. Doelstelling: 10% CO 2 reductie, zijnde 13,4 ton CO 2 halfjaarlijks monitoring van het brandstofgebruik, bij minder dan 10% afname wordt een cursus nieuwe rijden aangeboden (maatregel 5) Middelen/budget - Verantwoordelijk Uitvoerders houden toolboxen Voortgang 2013: Deze toolbox is in april 2013 gegeven, nogmaals begin 2015 te houden om het onderwerp actueel te houden. Maatregel 4: Aanschaf bandspanningsmeters Door deze maatregel in te voeren en elke maand de bandenspanning te controleren, bespaar je al snel op brandstof. Doelstelling: 4% op alle zakelijke kilometers, zijnde 5,06 ton CO 2 Halfjaarlijks worden de banden gecontroleerd op de juiste spanning, dit wordt geregistreerd in het onderhoudslogboek Middelen/budget Bandenspanners zijn reeds aangeschaft. Verantwoordelijk Chauffeurs van de auto s Voortgang 2013: Er is een algemene bandenspanningsmeter hier in de werkplaats, wij streven erna om meerdere meters aan te schaffen. Maatregel 5: Cursus te volgen het nieuwe rijden Werknemers bewust bezig laten zijn met het nieuwe rijden, waardoor ze er in de praktijk ook echt mee werken. Doelstelling: 10% CO 2 reductie, zijnde 13,4 ton CO 2 halfjaarlijks monitoring van het brandstofgebruik, bij minder dan 10% afname wordt een vervolg gegeven aan de toolbox Verantwoordelijk Uitvoerders houden toolboxen Voortgang 2013: Cursus is nog niet gegeven in

7 Directe emissies van het bedrijf (scope 2) Om de genoemde reductiedoelstelling voor scope 2 te halen worden de volgende maatregelen getroffen. Maatregel 6: Doelstelling: HF of LED verlichting doorvoeren naar ketenpark Wij gebruiken in ons eigen pand al HF en LED verlichting. Dit kunnen we nog wel doorvoeren naar ons ketenpark, wanneer we hier alles vervangen wordt er een bijdrage geleverd aan onze bedrijfsdoelstellingen. Elektraverbruik 61% besparing op het energieverbruik voor de verlichting in de keten, zijnde 0,4 ton CO 2 Uitvoering wordt gemonitord middels prestatiecontract met leverancier Middelen/budget We gaan opvragen wat de kosten zijn om dit te realiseren. Verantwoordelijk Uitvoerder Voortgang 2013: Deze maatregel is nog niet uitgevoerd in Maatregel 7: Doelstelling: Bewegingsmelders / daglichtschakelingen Wij gebruiken in ons eigen pand al bewegingsmelders en daglichtschakelaars. Dit kunnen we nog wel doorvoeren naar ons ketenpark, wanneer we hier alles vervangen wordt er een bijdrage geleverd aan onze bedrijfsdoelstellingen. Elektraverbruik 30% reductie op het elektriciteitsverbruik van de verlichting op de bouwplaats, zijnde 0,2 ton CO 2 Uitvoering wordt gemonitord middels prestatiecontract met leverancier Middelen/budget We gaan opvragen wat de kosten zijn om dit te realiseren. Verantwoordelijk Uitvoerder/directie Voortgang 2013: Deze maatregel is nog niet uitgevoerd in Maatregel 8: Uitschakelen stand-by apparaten en pc s Door het echt uitschakelen van apparaten en pc s wordt een bijdrage geleverd aan onze bedrijfsdoelstelling. Er wordt op deze manier minder elektra verbruikt. Elektraverbruik Doelstelling: 10% reductie op het CO 2 verbruik van het kantoor, zijnde 0,22 ton CO 2 Halfjaarlijks iedereen weer op de hoogte stellen van deze maatregel, zodat het niet vergeten wordt, maar ze eraan herinnerd blijven. Verantwoordelijk Directie Voortgang 2013: Deze maatregel blijft actueel en wordt regelmatig onder de aandacht gebracht bij het personeel. 7

8 2.3 Overige maatregelen Optioneel toelichten welke overige maatregelen er getroffen welke (nog) geen directe koppeling hebben met de scope 1 en 2 emissies. Dit kunnen bijvoorbeeld scope 3 maatregelen zijn gericht op woon-werk verkeer en externe leveranciers zoals transporteurs. We gaan het bespreekbaar maken dat onze werknemers met woon-werk verkeer ook elektra/ groen gas gaan gebruiken in de toekomst. En dit willen we tevens naar buiten brengen aan onze leveranciers en transporteurs. 2.4 Planning/ uitvoering en verantwoordelijkheden Hieronder wordt in een tabel beschreven wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het boven genoemde Plan van Aanpak binnen Bouwbedrijf Van Deelen. De tabel geeft de verantwoordelijken en de planning voor de maatregelen weer. Tabel 2.1 Taken en verantwoordelijkheden maatregelen Maatregel Verantwoordelijk Tijdspad Afgerond 1 A/B-label Personeelszaken/directie Vanaf 2015 tot : 2 aangeschaft 2014: 4 aangeschaft 2 CNG caddy Administratie September 2013 tot 2016 September Toolbox HNR Uitvoerders September 2013 September Bandenspanners Chauffeurs/ bedrijfsleider December algemene in hal, Komen er nog meer. 5 Cursus HNR Personeelszaken LED keten Uitvoerders/ directie Schakeling keten Uitvoerders/ directie Standby killers Directie 2015 Blijft altijd actueel. 2.5 Beoogde resultaten Door uitvoering van de genoemde maatregelen wordt er in de periode van 2013 tot en met 2015 de volgende CO 2 reductie gerealiseerd. Totale CO 2 reductie ,8 ton CO 2 Hiermee wordt de reductiedoelstelling van 10% (17,9 ton CO 2 ) gehaald. 8

9 3 Voortgang In dit hoofdstuk een korte toelichting op welke wijze de voortgang van de treffen maatregelen wordt bewaakt. 3.1 Voortgangsbewaking en preventieve maatregelen Halfjaarlijks wordt de voortgang gerapporteerd aan de directie. De door de directe aangewezen verantwoordelijke rapporteert per maatregel aan de hand van de gesteld KPI s wat de behaalde resultaten zijn. Indien noodzakelijk, wordt tevens gerapporteerd welke correctieve/preventieve maatregelen er getroffen worden om de alsnog aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Deze werkwijze is volledig beschreven in het Procedure Handboek ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, VCA** De op te leveren rapportages en de procedure voor het treffen van correctieve maatregelen is opgenomen in het KAM-handboek. 9

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 Opsteller : R.J.W. Martinus Functie : Datum : 04 oktober 2012 Document : KAM2012.05.001 Versie : 1.2 Inhoudsopgave 1.0 Het CO 2 reductiebeleid van ons bedrijf...

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Energie Management Programma 01-06-2015 Versie : 2.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014 CO2-reductie doelstellingen Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie