MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s"

Transcriptie

1 MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s Met dit memorandum kiest Natuurpunt De Torenvalk voor enkele prioritaire thema s waar elke gemeente de komende zes jaar werk kan van maken. We kiezen voor een haalbaar memorandum voor de diverse gemeenten in ons werkingsgebied. In het eerste deel belichten wij vijf thema s waarbij één van onze gemeenten telkens een voorbeeld is voor de andere gemeenten. Het tweede deel bestaat uit een korte evaluatie van de voorbije zes jaar per gemeente en welke lokale dossiers wij wensen dat de gemeente opneemt de komende jaren. Deel 1 Thema s Groen en bos Integraal waterbeleid Energie Verkeer en recreatie Aandacht voor inspraak Deel 2 Evaluatie en lokale dossiers Ruiselede Wingene Wielsbeke Oostrozebeke Meulebeke Pittem Dentergem Ardooie Lichtervelde Tielt GROEN EN BOS Iedereen heeft wel eens nood aan verpozing in het groen. Daar meer groen, natuur en bos in de regio onze belangrijkste streefdoel is, willen we de komende zes jaar de gemeenten nog meer overtuigen om hier tijd en geld in te steken. We streven ernaar om in elke gemeente een overeenkomst (charter) voor meer biodiversiteit (meer soorten planten en dieren) te maken. Om de biodiversiteit te verhogen kan de gemeente infoavonden organiseren rond meer biodiversiteit in de tuin. In de gemeentelijke groenzones volop kiezen voor bijen- en vlindervriendelijke planten en struiken. De gemeente kan een voorbeeld stellen door het inzaaien van groene stroken met bijen/vlindervriendelijk zaaigoed. Met de gemeente Lichtervelde tekenden we een biodiversiteitscharter in Dit is de eerste gemeente in onze regio. Het spreekt vanzelf dat we ook andere gemeenten over de streep willen trekken. De ondertekening betekent immers de start van hernieuwde aandacht voor natuur in de gemeente. Ontvangerstraat Tielt & Natuurpunt De Torenvalk vzw is erkend als regionale milieuvereniging door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

2 De gemeente kan actief investeren in aankoop, beheer en openstelling van groen- en natuurgebieden en bos. Dit kan door zelf gronden aan te kopen en/of Natuurpunt te ondersteunen bij de aankoop of beheer van natuurgebieden. Als voorbeeld geven we de gemeente Ruiselede die ons natuurgebied de Vorte Bossen steunt. Er is ook het gemeentebos Parochieveld, toegankelijk voor wandelaars. Door de gemeentelijke inspanningen van de vorige jaren is het gemeentebos stelselmatig uitgebreid en nu is het in totaal 23 ha groot. Recent werd ook het landschapspark Disveld in Doomkerke aangekocht. De meeste gemeenten beheren de wegbermen, door deze te maaien tegen half juni, en soms nog een tweede maal in september. Het maaisel wordt echter niet steeds afgevoerd zoals wettelijk verplicht is. Als het maaisel blijft liggen, wordt de berm voedselrijker en meer ongewenste planten zoals netels en distels profiteren ervan. Stelselmatig wordt het percentage bermen dat gemaaid en afgevoerd wordt wel groter in de meeste gemeenten. Als voorbeeldgemeente denken we aan de gemeente Pittem, die sinds % van zijn bermen maait en afvoert conform het bermbesluit. Dit niettegenstaande de 1/3 e hogere kostprijs, die echter op termijn zal gecompenseerd worden door minder groeikrachtige bermen, dus minder maaisel af te voeren en meer biodiversiteit. In praktisch elke gemeente is er een beleid dat de aanleg van kleine landschapselementen zoals hagen, poelen, knotwilgen, bomenrijen e.d. stimuleert bij de burger. Toch zien we dat er ook nog veel van die kleine landschapselementen verdwijnen. De natuur in landbouwgebied gaat er zo op achteruit. Ook in de kernen kan een actief beleid rond groen de leefomgeving aangenamer maken. Bomen en struiken worden soms ondoordacht gekapt en/of niet heraangeplant. Om het natuurbeleid in de gemeente zichtbaar te maken naar de burger toe, kan de gemeente overwegen rond een bepaalde soort een actieplan uit te werken. NP De Torenvalk is vooral actief rond torenvalken, steenuilen, kerkuilen, huiszwaluwen en padden in de diverse gemeenten. Het is de bedoeling dat de gemeente één van deze of een andere soort adopteert, deze beschermt en er rond communiceert. Als voorbeeld denken we aan de gemeente Oostrozebeke, die over de huiszwaluwen in haar gemeente een educatieve folder uitgaf voor de scholen. Bij de grote huiszwaluwenkolonie aan de achterkant van het gemeentehuis werd een educatief paneel geplaatst. Samen met ons worden er activiteiten georganiseerd om de huiszwaluw in de kijker te plaatsen. De nood aan speelruimte in het groen voor de jeugd is groot. De gemeenten kunnen ervoor zorgen dat er voldoende ruimte voorzien is voor avontuurlijk speelgroen of een speelbos. Als voorbeeld denken we aan de gemeente Meulebeke, die in 2009 officieel de uitbreiding van het Kapellebos en Kabouterbos (2,2 ha) inhuldigde. Het nieuwe speelbos ligt in de buurt van het bivakhuis De Miere en paalt aan de sportvelden van het domein Ter Borcht. Om schade door overmatige recreatie te voorkomen, werd een toegankelijkheidsreglement goedgekeurd voor beide speelbosjes. INTEGRAAL WATERBELEID Wie ooit water in zijn woning kreeg door overstromingen, snakt naar maatregelen om dit te voorkomen. Dat begrijpen we maar al te goed. De meeste gemeenten in onze regio zochten en zoeken een antwoord op de overstromingen die dikwijls plaatselijk optreden na een korte of langere periode van zware regenval. Het antwoord bestaat meestal uit de aanleg van wateropvangbekkens die het overmatige water moeten bufferen. Dit gebeurde inmiddels al in Meulebeke, Pittem, Ardooie en Ruiselede. De aanleg van een kunstmatig bufferbekken is hierbij maar één van de oplossingen. Volgens NP De Torenvalk dient meer gedaan aan het herstel van de watersystemen. Buffering kan ook op natuurlijke wijze door bestaande weilanden die nu al overstromen in de winter te behouden als buffer, dit zoveel mogelijk bovenstrooms. Indien er toch kunstmatige bufferbekkens worden Pg. 2 van 10

3 ingericht, dient ook de natuurlijke inkleding van die bufferbekkens meteen meegenomen in de plannen. Ophogingen in valleigebieden kunnen niet meer, zodat overstroombare gebieden minstens behouden kunnen blijven. Soms wordt de grond die vrijkomt bij het graven van bufferbekkens, elders op een lagergelegen valleigrond gestort, wat vanzelfsprekend dweilen is met de kraan open. Het is ook belangrijk om vooraf een grondige studie uit te voeren die alle mogelijkheden voor infiltratie, buffering en berging nagaat. Op basis van die studie kan de gemeente in samenspraak met de waterschappen dan ingrepen plannen langs de volledige loop van de beek. Waar afvoer belangrijk is worden de beken voldoende onderhouden. Er wordt maximaal geopteerd voor een ecologisch verantwoord maaibeheer van de oevers. Ruimingen worden enkel toegepast waar noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen. ENERGIE De stijgende energieprijzen spelen u en ik parten. Energiebesparing kan opgedreven worden, zonder comfortverlies, en het is ook nog goed voor de portemonnee. De gemeenten kunnen de burgers stimuleren om over te stappen naar een goedkopere, maar groene energieleverancier. Ze kunnen zelf het goede voorbeeld geven en actief communiceren naar de burger via website, gemeentelijk infoblad, loket, De gemeente kan zelf acties zoals samen aankoop van isolatiemateriaal, groene elektriciteit, milieuvriendelijke brandstoffen, zodat de drempel verlaagt om hieraan te beginnen. In sommige gemeenten in de regio krijgen bouwers en verbouwers persoonlijk bouwadvies om hun bouw- en renovatieplannen in energiebesparende richting bij te sturen. De gemeente toont het goede voorbeeld door voor het eigen patrimonium te kiezen voor energiebesparende renovatie. Door het plaatsen van zonnecellen en zonneboilers voor de eigen gebouwen geeft de gemeente eveneens het goede voorbeeld. De gemeente selecteert in overleg met de bevolking een geschikte locatie voor windprojecten. De inwoners krijgen de mogelijkheid om financieel in het windmolenproject te participeren. Als voorbeeld geven we de gemeente Wingene die het klimaatcharter ondertekende en ook sinds 2009 actief op zoek gaat naar een geschikte locatie voor windturbines. Het grondgebied van Wingene is echter door de provincie niet aangeduid als zoekzone, niettegenstaande de potenties en het gemeentelijk initiatief. Er werden in de gemeenteraad randvoorwaarden vastgelegd voor de komst van windturbines. VERKEER EN RECREATIE Iedereen droomt van een verkeersveilige omgeving, waar het goed om wonen en werken is. Via een aangepaste inrichting van de wegen, het stimuleren van autoluwe kernen bv via zone 30 en vergroten van voorzieningen voor fietsers en voetgangers, kan elke gemeente hiertoe bijdragen. Sommige gemeenten weerden ook het zwaar vervoer uit de kernen. Zo probeerde de gemeente Wielsbeke die heel wat grote en verspreide bedrijven op zijn grondgebied telt, maatregelen te nemen om dit vrachtverkeer beter te sturen, en zo de leefbaarheid in de gemeente te verhogen. Over wegenwerken die de verkeersveiligheid ten goede komen wordt een open communicatie gevoerd. Pg. 3 van 10

4 Verschillende gemeenten deden ook inspanningen om het recreatief wandelen en fietsen te bevorderen. In 2010 gaven we zelf een wandelbrochure uit met elf wandelingen, bijna in elke gemeente van de regio. Hiermee willen we ook de mogelijkheden van de trage wegen (voetwegen, buurtwegen) als onderdeel van toeristisch-recreatieve lussen op ons grondgebied in de kijker stellen. Sommige trage weken kunnen immers worden hersteld. Als voorbeeld geven we de stad Tielt, die op toeristisch-recreatief gebied de laatste jaren toch wel wat initiatieven nam. Zo werd via een Europees Leaderproject gekozen om de Poelbergsite te renoveren en een educatief karakter te geven. Samen met Westtoer en Natuurpunt De Torenvalk werden verschillende wandelingen en fietstochten georganiseerd en onlangs ging ook het Leader samenwerkingsproject Re-creation of the landscape van start. De gemeente Dentergem maakte de laatste jaren werk van het openstellen van enkele trage wegen, om zo wandelverbindingen te maken tussen bijvoorbeeld het centrum van Wakken en het provinciaal domein Baliekouter. De geplande mountainbike route naar en door de Baliekouter vinden we minder geslaagd. In het provinciaal domein Baliekouter wordt gewerkt aan de renovatie van de hoeve als natuureducatief centrum. AFVAL Wat betreft het gemeentelijk afvalbeheer, dient de prioriteit te gaan naar het voorkomen van afval. Zo zijn er in de meeste gemeenten kippenacties van start gegaan. We denken aan Lichtervelde, Ardooie, Ruiselede Pittem, Wingene, Dentergem, Na verloop van tijd kan het succes van deze acties geëvalueerd worden, en nieuwe kippenacties opgestart. Dit is samen met de acties rond thuiscomposteren belangrijk voor de preventie van fruit- tuin- en keukenafval. Ook de herhaalde verspreiding van de anti-reclamesticker kan veel papierafval voorkomen. De gemeente kan ook een belasting heffen op de streekbladen die ongevraagd worden gebust. De gemeente Ruiselede haalt de laagste score qua inzameling van restafval in het IVIO gebied. Wat in deze gemeente kan, kan wellicht ook in de andere gemeenten in onze regio. Als er minder restafval is, betekent dat meestal dat er beter gesorteerd wordt. De totale afvalberg mag echter ook niet meer stijgen. Een goed middel is het principe van de vervuiler betaalt toe te passen. Gezinnen die minder afval produceren, betalen dan ook minder. Wat meteen ook de afvalkost voor de gemeente vermindert. Het opruimen van zwerfvuil is een gemeentelijke kopzorg terwijl er eigenlijk bij de verpakkingsproducenten moet aangeklopt worden om dit probleem aan de basis op te lossen. Belangrijk is dat de gemeente communiceert over zijn jaarlijkse zwerfvuil actie en ook de focus legt op de dagdagelijkse snelle verwijdering door de gemeentelijke diensten. Naast sensibilistatie is ook handhaving noodzakelijk. AANDACHT VOOR INSPRAAK Door het verdwijnen van de Vlaamse samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten, worden de milieujaarprogramma s en de milieuraden niet meer verplicht in de volgende bestuursperiode. De gemeenten dienen in hun meerjarenplanning dan ook op te nemen dat de milieuraad voortgezet wordt, al of niet in combinatie met de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Dit kan de democratische werking van de gemeente versterken. Zo geven we als voorbeeld de gemeente Ardooie, waarvan AMAR, de Ardooise Milieuraad maandelijkse samenkomsten heeft. Het is ook één van de oudste milieuraden (sinds 1989) in onze regio. Veel vrijwilligers maken tijd vrij om er deel van uit te maken. Het hangt in sterke mate van het bestuur af of de milieuraad zinvol kan werken of niet. Pg. 4 van 10

5 Evaluatie en lokale dossiers RUISELEDE Sinds 2007 belooft de gemeente Ruiselede samen met ons te streven naar een jaarlijks project voor de Dag van de Natuur. Voorbije jaren deden wij bijna elk jaar een of meerdere gezamenlijke projecten. De gemeente was toen al voor de opmaak van een gezamenlijke folder waarin zowel routes langs de Vorte Bossen, het Parochieveldbos en enkele trage wegen zouden opgenomen worden. In 2012 wordt dit gerealiseerd. Er is dit jaar ook een grote happening gepland in samenwerking met de gemeente. De heroprichting van de milieuraad werd beloofd en is intussen een goedwerkend geheel. Verder werd de waterbeheersing en het zoneringsplan als topprioriteit naar voor gebracht door en zijn de werken tegen overstromingen grotendeels afgewerkt. Enig minpuntje is hier dat gronden uit de gegraven bufferbekkens soms een bestemming kregen in een andere vallei. De gemeente was in 2007 nog sceptisch over haar toetreding tot het Regionaal Landschap Houtland, maar trad uiteindelijk toch toe, met positieve gevolgen voor voornamelijk de kleine landschapselementen in de gemeente. Opvolging inrichting waterspaarbekken Poekebeek Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Projecten Dag van de Natuur met ons bestendigen 100 % maaien en afvoeren van de bermen Ondertekenen biodiversiteitscharter WINGENE De gemeente Wingene organiseert reeds vele jaren projecten op de Dag van de Natuur. De vele km wegbermbeplanting, die daarvan het resultaat zijn, hebben een merkbare positieve invloed op het Wingense landschap. In 2007 gaf de gemeente te kennen dat ze in de toekomst verder projecten op de Dag van de Natuur met ons ging organiseren. Spijtig genoeg werd deze traditie in 2011 onderbroken. We vragen dat de gemeente terug aanknoopt met de traditie en projecten rond kleine landschapselementen organiseert op de Dag van de Natuur. Jaar na jaar stijgt het aantal km berm dat gemaaid en afgevoerd wordt. We stellen voor om voortaan alle bermen te maaien en af te voeren. De handhaving van de bermen is voor verbetering vatbaar. Niettegenstaande de duidelijke informatie in het infoblad van Wingene zijn er elk jaar mensen die de bermen platsproeien en wordt ook nog al te dikwijls smurrie en stenen op de soms natuurrijke bermen gegooid na onderhoud door aannemers. Over de groenschermen rond bedrijven die te miniem aangelegd worden, is in de milieuraad regelmatig gediscussieerd. Uiteindelijk is hier weinig aan veranderd. De huidige regeling waarbij dit enkel afgedwongen wordt wanneer een bouwaanvraag gedaan wordt, helpt niet voor de andere bedrijven. De komst van een paar grote mestverwerkingsbedrijven in landbouwzone in Wingene maakte ons extra attent. Het aantal mestverwerkingsbedrijven in inmiddels gestabiliseerd, echter bestaande problemen rond geurhinder e.d. zijn niet opgelost. Pg. 5 van 10

6 Rond energie stelden we voor dat de gemeente zelf initiatief ging nemen om windturbines op gemeentelijke grond te plaatsen, wat ze ook deed. Verder werd de voorbije jaren energie bespaard in gemeentelijke gebouwen, bij verlichting en zonnepanelen voorzien waar het kon. De gemeente zal een ha bos verwerven via VLM in Zwevezele in het kader van de landinrichting. Positief is eveneens dat ontbossingen voortaan in de milieuraad ter bespreking komen. We vragen dat zoveel mogelijk milieu- en natuurthema s tijdig op de agenda van de milieuraad komen. De vertegenwoordiging vanuit de natuurverenigingen in de milieuraad van Wingene zal uitgebreid worden met een zitje voor Natuurpunt Gulke Putten. Windturbines visie concreet realiseren 100 % wegbermen maaien en afvoeren Biodiversiteitscharter ondertekenen Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen Energiebesparing isolatie: gemeenschappelijke aankoop stimuleren WIELSBEKE In 2007 was er in Wielsbeke een geheel nieuwe meerderheid. We stelden toen onze Dag van de Natuur voor, intussen zijn er enkele bosuitbreidingen doorgegaan in Ooigem in samenwerking met de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos. De boscompensatie voor het verdwijnen van het Leiebos na de aanleg van de containerkade is intussen een feit. In 2008 werd een vroeg morgen wandeling georganiseerd met de Gezinsbond en sindsdien waren er meerdere wandelingen in samenwerking. De gemeente wil het goede voorbeeld geven voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Intussen zijn ook projectontwikkelaars voor bio-energie en windturbines op de oude Leiearm D Hooie neergestreken. De gemeente vind de gezondheid van haar inwoners belangrijk met betrekking tot de fijn stof problematiek. Positief is dat de gemeente het verlengde van de oude Leiearm aan ons reservaat een groene bestemming gaf, en nu start met het uithalen van steenbrokken uit die oude Leiearm. Opvolging Waregem-Wielsbeke stadsbos Blijvende aandacht voor luchtkwaliteit Biodiversiteitscharter ondertekenen Pg. 6 van 10

7 OOSTROZEBEKE In 2008 liet de burgemeester weten dat de gemeente het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan verder wilde ontwikkelen. Langs de Mandel wilde de gemeente eigendommen verwerven, en dat is intussen gelukt. Dit jaar wordt het Mandel landschapsproject ingewandeld in samenwerking met ons. Rond het parkgebied De Visscherie is er nog steeds geen vooruitgang. De gemeente deed met ons geen projecten in het kader van de Dag van de Natuur, ze plant wel geboortebomen met de Gezinsbond. Dit jaar is er een gezamenlijke activiteit voor de huiszwaluwen, elk jaar wordt er geteld door NP De Torenvalk. De gemeente heeft werk gemaakt van de aanleg van fietspaden, gekoppeld aan het opleggen van routes voor vrachtwagens, een plus voor verkeersveiligheid. Het biomassaproject van Spano/Aspiravi is gestart. De gemeente vind de gezondheid van haar inwoners belangrijk met betrekking tot de fijn stof problematiek. Rond de nabestemming natuur van de Kleiputten aan de Vinkhoek is er menig positief overleg geweest van de gemeente met de eigenaar, de natuurvereniging, milieuraad en de gewestelijke overheden. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan verder uitwerken Ondertekening biodiversiteitscharter Blijvende aandacht voor luchtkwaliteit Kleiputten nabestemming natuur opvolgen Mandelvallei verdere acties herwaardering MEULEBEKE De gemeente verdedigde in 2008 de plannen voor aanleg van een dijk en een spaarbekken tegen overstromingen. Intussen is het spaarbekken af, maar nog steeds niet natuurlijk ingekleed. De dijk is nog niet afgewerkt. Intussen zagen we daar al motocrossers oefenen, wat niet de bedoeling kan zijn. Wij hielden toen een pleidooi voor een landschappelijke inpassing in de Devebeekvallei. De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd onder voorwaarde dat het Agentschap Natuur & Bos betrokken werd in dit project, maar concreet is hier nog niets van terechtgekomen. Ook de recreatieve mogelijkheden langs trage wegen werden niet gerealiseerd. Wij benadrukken in dit verband de mogelijkheden om de zwakke weggebruiker vanuit de Kadzandwijk veilig en vlot naar de Tieltstraat te leiden. We willen ook meer aandacht voor bedrijfsinkleding in dit gebied. Het grootste natuurpotentieel situeert zich in de vallei van de Devebeek, nabij de Veldbossen en het gebied de Paanders/Hulsvelde. Deze laatste resten open gebied staan verder onder zeer sterke druk van andere functies. Het bouwdossier in de Kerkemeersen is intussen een feit. Gelukkig is een bufferbekken, parkzone en doorgang voorzien, die het geheel wat verzachten. Positief is dat de gemeente bereid is om bepaalde bermen met interessante flora op een ecologische manier te beheren. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan: realisatie Herstel trage wegen, fietsroutes (Devebeekvallei/omgeving t Veld) Heraanplanting gekapte bomenrijen (Devebeekvallei/Hulsvelde): initiatief nemen 100 % wegbermen maaien en afvoeren en ecologisch beheer Pg. 7 van 10

8 Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Opvolging bezwaar Gemeentelijk structuurplan plus uitvoeringsplannen PITTEM Tijdens ons gesprek in 2008 bleek dat de gemeente het terrein aan de Zwartegatbeek wilde aanplanten. Eind 2011 was dit een voltreffer van een Dag van de Natuurproject dat samen met ons werd uitgevoerd en waarop een 130-tal vrijwilligers aanwezig waren. De gemeente deed al of niet in samenwerking met de provincie diverse werken om toekomstige wateroverlast te vermijden. Wat soortenbescherming betreft, heeft de gemeente in de kerk in Egem een kerkuilenbak laten hangen in samenwerking met ons. Rond de bescherming van huis- en boerenzwaluwen zijn er geen concrete voorstellen gedaan van onze kant. In 2008 werd ook van start gegaan met het 100 % maaien en afvoeren van het bermmaaisel, een succes dat jaar na jaar herhaald wordt. Huis- en boerenzwaluwen werking versterken Herstel trage wegen, aanplantingen Devebeekvallei Ondertekening biodiversiteitscharter Egemse Veldekens werking versterken DENTERGEM Begin 2008 was er sprake van het inrichten van de hoeve aan de Baliekouter als natuureducatieve ruimte. Na een grondige renovatie wordt hier dit jaar de laatste hand aan gelegd. Behalve de gebruikelijke geboortebomen op de Dag van de Natuur is er sinds 2008 een doorbraak. De gemeente Dentergem besliste om de uitbreiding van de Meikensbossen, een project van het Agentschap Natuur en Bos, niet langer actief tegen te gaan. Sindsdien zijn er in samenwerking met ons meerdere bosuitbreidingen geweest op onze Dag van de Natuur. De gemeente is niet in de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse gewest gestapt, heeft nog steeds geen gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, maar heeft nu wel een volwaardige stedenbouwkundige ambtenaar. De gemeente Dentergem heeft heel wat mooie plekjes waarvan de Baliekouter, de Meikensbossen en de valleien van Mandel en oude Mandel uitschieters zijn. Daarom werd gepleit om trage wegen en kleine landschapselementen in ere te herstellen en te verfraaien om zo het wandelen en fietsen in eigen streek nog aangenamer te maken. De gemeente is intussen gestart met het openstellen van sommige trage wegen. Er is een wandellus tussen de Baliekouter en het centrum. De gemeente stapte ook in het Leader project Re-creation of the landscape, wat de werking rond trage wegen en kleine landschapselementen in het gebied Poelberg-Meikensbossen nog zal versterken. Inspraak in uitbouw en exploitatie natuureducatief centrum Baliekouter Opmaak gemeentelijk natuurontwikkelingsplan/ondertekenen biodiversiteitscharter Instap gemeente Dentergem in provinciaal ondersteuningsplan kleine landschapselementen Uitbreiden van het premiestelsel voor milieu- en natuurvriendelijke maatregelen Betere inspraak via opstarten milieuraad Pg. 8 van 10

9 Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen 100 % wegbermen maaien en afvoeren en ecologisch beheer ARDOOIE In 2007 bleek het landschapsproject in het centrum van Ardooie, destijds door ons uitgetekend, nog niet gerealiseerd. Het groene landschapsproject langs de Berlingmolenstraat liep eveneens vertraging op, maar zal nu ook in 2012 afgerond zijn. Dit kadert tevens in de preventie van overstromingen. De provincie maakte een beheerplan voor het provinciaal domein t Veld. Een Dag van de Natuurproject samen met de gemeente is in de voorbije jaren niet gerealiseerd. De bermen rond het Veld worden gemaaid en afgevoerd, dit % bermen kan hoger. Positief is dat de gemeente een volwaardige milieuambtenaar in dienst nam. Wegbermen 100 % maaien en afvoeren Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen Realiseren Dag van de Natuurproject in samenwerking met ons LICHTERVELDE Sinds 2010 werken wij ook in de gemeente Lichtervelde. Meteen kon al in 2011 het biodiversiteitscharter met Natuurpunt ondertekend worden. Daarin staan heel wat actiepunten die de gemeente zal opnemen. Zo is er een jaarlijkse paddenactie waar we dit jaar aan meewerkten. In 2011 was er een eerste zwaluweninventaris, in samenwerking met de landbouwraad werden ook kunstnesten opgehangen. De jaarlijkse tuinvogel telactie van Natuurpunt begin februari werd extra in de kijker gezet door een demovoederplaats te realiseren in samenwerking met het Stad-Land-schap. Het charter heeft echter niet kunnen beletten dat een waardevolle berm langs de trekvogel telstek aan de Heihoek in het voorjaar 2012 teloorgegaan is door de omzetting van weiland naar akkerland door een landbouwer. Opvolgen actiepunten biodiversiteitscharter Sensibilisatie landbouwers omtrent natuurmaatregelen Pg. 9 van 10

10 TIELT In 2007 waren de schepenen en burgemeester te vinden voor een opwaardering van het gebied van de Poelberg, vooral wat kleine landschapselementen en trage wegen betreft. Door de recente start van het Leader project Re-creation of the landscape met medewerking van de stad Tielt, hopen wij hier nu versneld werk van te maken. Toen werden ook de vele ophogingen van lager gelegen gronden aangeklaagd, problematiek die duidelijk actueel blijft. Dit bleek tijdens onze zoektocht vorig jaar naar het lelijkste plekje van de regio. De stad bleef een hele tijd achter met het installeren van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen maar is nu toch aan een inhaalbeweging bezig. Wat windturbines betreft heeft de stad echter weinig visie en neemt vooral een afwachtende houding aan naar de provincie toe. De zwerfvuilacties van de stad kennen een jaarlijks succes sinds ook scholen naast verenigingen betrokken zijn. Wat het speelbos betreft blijft de stad vooral gaan voor de locatie aan de ringweg. In functie van de aanleg werden al kappingen gedaan, aanplanting gebeurt nog in Wij zien meer potenties voor het nieuwe speelbos aan de oude spoorweg. Wat verkeer betreft pleitten wij in 2007 voor aanleg zone 30 in het centrum, wat in het voorjaar 2012 een feit werd. Er werd gewacht om de markt verkeersvrij te maken op de aanleg van de zuidoostelijke ringweg. Via een referendum in 2010 is met de actiegroep Spel op de markt geprobeerd om de markt verkeersvrij te maken, maar de meerderheid van de Tieltenaren stemden tegen. Speelbos oude spoorweg zo snel mogelijk realiseren met onze inspraak Mobiliteit: vrachtwagens uit het centrum weren/maatregelen fietsverkeer Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen Biodiversiteitscharter ondertekenen Inspraak en participatie verhogen via betere werking milieuraad Wegbermen 100 % maaien en afvoeren Pg. 10 van 10

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden september 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden september 2014 Bulletin van Vragen en Antwoorden september 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden Carl Vereecke, gedeputeerde

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 April 2011 Versie 2.2 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 H1 Inleiding. 7 1.1 Aanleiding.. 7 1.2 Definitie.. 7 1.3 Doelstelling. 8 1.4 Leeswijzer... 8 H2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids:

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids: 19 Mens en natuur 2 Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011 Leerdoelen De natuurgids: ziet in dat de mens onlosmakelijk deel uitmaakt van de natuur maar tegelijk een heel bijzondere plaats inneemt

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie

Nawoord: Franstalig overzicht actualiteit Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. PAS: herstructurering en herstelbeheer. dossier

Nawoord: Franstalig overzicht actualiteit Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. PAS: herstructurering en herstelbeheer. dossier DRIEMAANDELIJKS // MAART - APRIL - MEI LANDELIJK VLAANDEREN VZW // NR. 66 Nawoord: Franstalig overzicht actualiteit Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dossier PAS: herstructurering en herstelbeheer

Nadere informatie

Debat Algemene Ledenvergadering Start Maatregelenfase Natura 2000 Aanspreekpunt privaat beheer

Debat Algemene Ledenvergadering Start Maatregelenfase Natura 2000 Aanspreekpunt privaat beheer DRIEMAANDELIJKS // JUNI - JULI - AUGUSTUS LANDELIJK VLAANDEREN VZW // NR. 64 Debat Algemene Ledenvergadering Start Maatregelenfase Natura 2000 Aanspreekpunt privaat beheer Gert Bogaerts 2 - nr. 64 l De

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

Leader+ Brugse Ommeland

Leader+ Brugse Ommeland foto DdK Leader+ Brugse Ommeland plattelandsontwikkeling in perspectief Leader+ Brugse Ommeland plattelandsontwikkeling in perspectief Inhoudstafel VOORWOORD LEADER Een communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede

Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Mireille de Heer, Dorien Brunt en Céline Hoon april - mei 2012 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie