MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s"

Transcriptie

1 MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN REGIO TIELT Inleiding en thema s Met dit memorandum kiest Natuurpunt De Torenvalk voor enkele prioritaire thema s waar elke gemeente de komende zes jaar werk kan van maken. We kiezen voor een haalbaar memorandum voor de diverse gemeenten in ons werkingsgebied. In het eerste deel belichten wij vijf thema s waarbij één van onze gemeenten telkens een voorbeeld is voor de andere gemeenten. Het tweede deel bestaat uit een korte evaluatie van de voorbije zes jaar per gemeente en welke lokale dossiers wij wensen dat de gemeente opneemt de komende jaren. Deel 1 Thema s Groen en bos Integraal waterbeleid Energie Verkeer en recreatie Aandacht voor inspraak Deel 2 Evaluatie en lokale dossiers Ruiselede Wingene Wielsbeke Oostrozebeke Meulebeke Pittem Dentergem Ardooie Lichtervelde Tielt GROEN EN BOS Iedereen heeft wel eens nood aan verpozing in het groen. Daar meer groen, natuur en bos in de regio onze belangrijkste streefdoel is, willen we de komende zes jaar de gemeenten nog meer overtuigen om hier tijd en geld in te steken. We streven ernaar om in elke gemeente een overeenkomst (charter) voor meer biodiversiteit (meer soorten planten en dieren) te maken. Om de biodiversiteit te verhogen kan de gemeente infoavonden organiseren rond meer biodiversiteit in de tuin. In de gemeentelijke groenzones volop kiezen voor bijen- en vlindervriendelijke planten en struiken. De gemeente kan een voorbeeld stellen door het inzaaien van groene stroken met bijen/vlindervriendelijk zaaigoed. Met de gemeente Lichtervelde tekenden we een biodiversiteitscharter in Dit is de eerste gemeente in onze regio. Het spreekt vanzelf dat we ook andere gemeenten over de streep willen trekken. De ondertekening betekent immers de start van hernieuwde aandacht voor natuur in de gemeente. Ontvangerstraat Tielt & Natuurpunt De Torenvalk vzw is erkend als regionale milieuvereniging door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

2 De gemeente kan actief investeren in aankoop, beheer en openstelling van groen- en natuurgebieden en bos. Dit kan door zelf gronden aan te kopen en/of Natuurpunt te ondersteunen bij de aankoop of beheer van natuurgebieden. Als voorbeeld geven we de gemeente Ruiselede die ons natuurgebied de Vorte Bossen steunt. Er is ook het gemeentebos Parochieveld, toegankelijk voor wandelaars. Door de gemeentelijke inspanningen van de vorige jaren is het gemeentebos stelselmatig uitgebreid en nu is het in totaal 23 ha groot. Recent werd ook het landschapspark Disveld in Doomkerke aangekocht. De meeste gemeenten beheren de wegbermen, door deze te maaien tegen half juni, en soms nog een tweede maal in september. Het maaisel wordt echter niet steeds afgevoerd zoals wettelijk verplicht is. Als het maaisel blijft liggen, wordt de berm voedselrijker en meer ongewenste planten zoals netels en distels profiteren ervan. Stelselmatig wordt het percentage bermen dat gemaaid en afgevoerd wordt wel groter in de meeste gemeenten. Als voorbeeldgemeente denken we aan de gemeente Pittem, die sinds % van zijn bermen maait en afvoert conform het bermbesluit. Dit niettegenstaande de 1/3 e hogere kostprijs, die echter op termijn zal gecompenseerd worden door minder groeikrachtige bermen, dus minder maaisel af te voeren en meer biodiversiteit. In praktisch elke gemeente is er een beleid dat de aanleg van kleine landschapselementen zoals hagen, poelen, knotwilgen, bomenrijen e.d. stimuleert bij de burger. Toch zien we dat er ook nog veel van die kleine landschapselementen verdwijnen. De natuur in landbouwgebied gaat er zo op achteruit. Ook in de kernen kan een actief beleid rond groen de leefomgeving aangenamer maken. Bomen en struiken worden soms ondoordacht gekapt en/of niet heraangeplant. Om het natuurbeleid in de gemeente zichtbaar te maken naar de burger toe, kan de gemeente overwegen rond een bepaalde soort een actieplan uit te werken. NP De Torenvalk is vooral actief rond torenvalken, steenuilen, kerkuilen, huiszwaluwen en padden in de diverse gemeenten. Het is de bedoeling dat de gemeente één van deze of een andere soort adopteert, deze beschermt en er rond communiceert. Als voorbeeld denken we aan de gemeente Oostrozebeke, die over de huiszwaluwen in haar gemeente een educatieve folder uitgaf voor de scholen. Bij de grote huiszwaluwenkolonie aan de achterkant van het gemeentehuis werd een educatief paneel geplaatst. Samen met ons worden er activiteiten georganiseerd om de huiszwaluw in de kijker te plaatsen. De nood aan speelruimte in het groen voor de jeugd is groot. De gemeenten kunnen ervoor zorgen dat er voldoende ruimte voorzien is voor avontuurlijk speelgroen of een speelbos. Als voorbeeld denken we aan de gemeente Meulebeke, die in 2009 officieel de uitbreiding van het Kapellebos en Kabouterbos (2,2 ha) inhuldigde. Het nieuwe speelbos ligt in de buurt van het bivakhuis De Miere en paalt aan de sportvelden van het domein Ter Borcht. Om schade door overmatige recreatie te voorkomen, werd een toegankelijkheidsreglement goedgekeurd voor beide speelbosjes. INTEGRAAL WATERBELEID Wie ooit water in zijn woning kreeg door overstromingen, snakt naar maatregelen om dit te voorkomen. Dat begrijpen we maar al te goed. De meeste gemeenten in onze regio zochten en zoeken een antwoord op de overstromingen die dikwijls plaatselijk optreden na een korte of langere periode van zware regenval. Het antwoord bestaat meestal uit de aanleg van wateropvangbekkens die het overmatige water moeten bufferen. Dit gebeurde inmiddels al in Meulebeke, Pittem, Ardooie en Ruiselede. De aanleg van een kunstmatig bufferbekken is hierbij maar één van de oplossingen. Volgens NP De Torenvalk dient meer gedaan aan het herstel van de watersystemen. Buffering kan ook op natuurlijke wijze door bestaande weilanden die nu al overstromen in de winter te behouden als buffer, dit zoveel mogelijk bovenstrooms. Indien er toch kunstmatige bufferbekkens worden Pg. 2 van 10

3 ingericht, dient ook de natuurlijke inkleding van die bufferbekkens meteen meegenomen in de plannen. Ophogingen in valleigebieden kunnen niet meer, zodat overstroombare gebieden minstens behouden kunnen blijven. Soms wordt de grond die vrijkomt bij het graven van bufferbekkens, elders op een lagergelegen valleigrond gestort, wat vanzelfsprekend dweilen is met de kraan open. Het is ook belangrijk om vooraf een grondige studie uit te voeren die alle mogelijkheden voor infiltratie, buffering en berging nagaat. Op basis van die studie kan de gemeente in samenspraak met de waterschappen dan ingrepen plannen langs de volledige loop van de beek. Waar afvoer belangrijk is worden de beken voldoende onderhouden. Er wordt maximaal geopteerd voor een ecologisch verantwoord maaibeheer van de oevers. Ruimingen worden enkel toegepast waar noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen. ENERGIE De stijgende energieprijzen spelen u en ik parten. Energiebesparing kan opgedreven worden, zonder comfortverlies, en het is ook nog goed voor de portemonnee. De gemeenten kunnen de burgers stimuleren om over te stappen naar een goedkopere, maar groene energieleverancier. Ze kunnen zelf het goede voorbeeld geven en actief communiceren naar de burger via website, gemeentelijk infoblad, loket, De gemeente kan zelf acties zoals samen aankoop van isolatiemateriaal, groene elektriciteit, milieuvriendelijke brandstoffen, zodat de drempel verlaagt om hieraan te beginnen. In sommige gemeenten in de regio krijgen bouwers en verbouwers persoonlijk bouwadvies om hun bouw- en renovatieplannen in energiebesparende richting bij te sturen. De gemeente toont het goede voorbeeld door voor het eigen patrimonium te kiezen voor energiebesparende renovatie. Door het plaatsen van zonnecellen en zonneboilers voor de eigen gebouwen geeft de gemeente eveneens het goede voorbeeld. De gemeente selecteert in overleg met de bevolking een geschikte locatie voor windprojecten. De inwoners krijgen de mogelijkheid om financieel in het windmolenproject te participeren. Als voorbeeld geven we de gemeente Wingene die het klimaatcharter ondertekende en ook sinds 2009 actief op zoek gaat naar een geschikte locatie voor windturbines. Het grondgebied van Wingene is echter door de provincie niet aangeduid als zoekzone, niettegenstaande de potenties en het gemeentelijk initiatief. Er werden in de gemeenteraad randvoorwaarden vastgelegd voor de komst van windturbines. VERKEER EN RECREATIE Iedereen droomt van een verkeersveilige omgeving, waar het goed om wonen en werken is. Via een aangepaste inrichting van de wegen, het stimuleren van autoluwe kernen bv via zone 30 en vergroten van voorzieningen voor fietsers en voetgangers, kan elke gemeente hiertoe bijdragen. Sommige gemeenten weerden ook het zwaar vervoer uit de kernen. Zo probeerde de gemeente Wielsbeke die heel wat grote en verspreide bedrijven op zijn grondgebied telt, maatregelen te nemen om dit vrachtverkeer beter te sturen, en zo de leefbaarheid in de gemeente te verhogen. Over wegenwerken die de verkeersveiligheid ten goede komen wordt een open communicatie gevoerd. Pg. 3 van 10

4 Verschillende gemeenten deden ook inspanningen om het recreatief wandelen en fietsen te bevorderen. In 2010 gaven we zelf een wandelbrochure uit met elf wandelingen, bijna in elke gemeente van de regio. Hiermee willen we ook de mogelijkheden van de trage wegen (voetwegen, buurtwegen) als onderdeel van toeristisch-recreatieve lussen op ons grondgebied in de kijker stellen. Sommige trage weken kunnen immers worden hersteld. Als voorbeeld geven we de stad Tielt, die op toeristisch-recreatief gebied de laatste jaren toch wel wat initiatieven nam. Zo werd via een Europees Leaderproject gekozen om de Poelbergsite te renoveren en een educatief karakter te geven. Samen met Westtoer en Natuurpunt De Torenvalk werden verschillende wandelingen en fietstochten georganiseerd en onlangs ging ook het Leader samenwerkingsproject Re-creation of the landscape van start. De gemeente Dentergem maakte de laatste jaren werk van het openstellen van enkele trage wegen, om zo wandelverbindingen te maken tussen bijvoorbeeld het centrum van Wakken en het provinciaal domein Baliekouter. De geplande mountainbike route naar en door de Baliekouter vinden we minder geslaagd. In het provinciaal domein Baliekouter wordt gewerkt aan de renovatie van de hoeve als natuureducatief centrum. AFVAL Wat betreft het gemeentelijk afvalbeheer, dient de prioriteit te gaan naar het voorkomen van afval. Zo zijn er in de meeste gemeenten kippenacties van start gegaan. We denken aan Lichtervelde, Ardooie, Ruiselede Pittem, Wingene, Dentergem, Na verloop van tijd kan het succes van deze acties geëvalueerd worden, en nieuwe kippenacties opgestart. Dit is samen met de acties rond thuiscomposteren belangrijk voor de preventie van fruit- tuin- en keukenafval. Ook de herhaalde verspreiding van de anti-reclamesticker kan veel papierafval voorkomen. De gemeente kan ook een belasting heffen op de streekbladen die ongevraagd worden gebust. De gemeente Ruiselede haalt de laagste score qua inzameling van restafval in het IVIO gebied. Wat in deze gemeente kan, kan wellicht ook in de andere gemeenten in onze regio. Als er minder restafval is, betekent dat meestal dat er beter gesorteerd wordt. De totale afvalberg mag echter ook niet meer stijgen. Een goed middel is het principe van de vervuiler betaalt toe te passen. Gezinnen die minder afval produceren, betalen dan ook minder. Wat meteen ook de afvalkost voor de gemeente vermindert. Het opruimen van zwerfvuil is een gemeentelijke kopzorg terwijl er eigenlijk bij de verpakkingsproducenten moet aangeklopt worden om dit probleem aan de basis op te lossen. Belangrijk is dat de gemeente communiceert over zijn jaarlijkse zwerfvuil actie en ook de focus legt op de dagdagelijkse snelle verwijdering door de gemeentelijke diensten. Naast sensibilistatie is ook handhaving noodzakelijk. AANDACHT VOOR INSPRAAK Door het verdwijnen van de Vlaamse samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten, worden de milieujaarprogramma s en de milieuraden niet meer verplicht in de volgende bestuursperiode. De gemeenten dienen in hun meerjarenplanning dan ook op te nemen dat de milieuraad voortgezet wordt, al of niet in combinatie met de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Dit kan de democratische werking van de gemeente versterken. Zo geven we als voorbeeld de gemeente Ardooie, waarvan AMAR, de Ardooise Milieuraad maandelijkse samenkomsten heeft. Het is ook één van de oudste milieuraden (sinds 1989) in onze regio. Veel vrijwilligers maken tijd vrij om er deel van uit te maken. Het hangt in sterke mate van het bestuur af of de milieuraad zinvol kan werken of niet. Pg. 4 van 10

5 Evaluatie en lokale dossiers RUISELEDE Sinds 2007 belooft de gemeente Ruiselede samen met ons te streven naar een jaarlijks project voor de Dag van de Natuur. Voorbije jaren deden wij bijna elk jaar een of meerdere gezamenlijke projecten. De gemeente was toen al voor de opmaak van een gezamenlijke folder waarin zowel routes langs de Vorte Bossen, het Parochieveldbos en enkele trage wegen zouden opgenomen worden. In 2012 wordt dit gerealiseerd. Er is dit jaar ook een grote happening gepland in samenwerking met de gemeente. De heroprichting van de milieuraad werd beloofd en is intussen een goedwerkend geheel. Verder werd de waterbeheersing en het zoneringsplan als topprioriteit naar voor gebracht door en zijn de werken tegen overstromingen grotendeels afgewerkt. Enig minpuntje is hier dat gronden uit de gegraven bufferbekkens soms een bestemming kregen in een andere vallei. De gemeente was in 2007 nog sceptisch over haar toetreding tot het Regionaal Landschap Houtland, maar trad uiteindelijk toch toe, met positieve gevolgen voor voornamelijk de kleine landschapselementen in de gemeente. Opvolging inrichting waterspaarbekken Poekebeek Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Projecten Dag van de Natuur met ons bestendigen 100 % maaien en afvoeren van de bermen Ondertekenen biodiversiteitscharter WINGENE De gemeente Wingene organiseert reeds vele jaren projecten op de Dag van de Natuur. De vele km wegbermbeplanting, die daarvan het resultaat zijn, hebben een merkbare positieve invloed op het Wingense landschap. In 2007 gaf de gemeente te kennen dat ze in de toekomst verder projecten op de Dag van de Natuur met ons ging organiseren. Spijtig genoeg werd deze traditie in 2011 onderbroken. We vragen dat de gemeente terug aanknoopt met de traditie en projecten rond kleine landschapselementen organiseert op de Dag van de Natuur. Jaar na jaar stijgt het aantal km berm dat gemaaid en afgevoerd wordt. We stellen voor om voortaan alle bermen te maaien en af te voeren. De handhaving van de bermen is voor verbetering vatbaar. Niettegenstaande de duidelijke informatie in het infoblad van Wingene zijn er elk jaar mensen die de bermen platsproeien en wordt ook nog al te dikwijls smurrie en stenen op de soms natuurrijke bermen gegooid na onderhoud door aannemers. Over de groenschermen rond bedrijven die te miniem aangelegd worden, is in de milieuraad regelmatig gediscussieerd. Uiteindelijk is hier weinig aan veranderd. De huidige regeling waarbij dit enkel afgedwongen wordt wanneer een bouwaanvraag gedaan wordt, helpt niet voor de andere bedrijven. De komst van een paar grote mestverwerkingsbedrijven in landbouwzone in Wingene maakte ons extra attent. Het aantal mestverwerkingsbedrijven in inmiddels gestabiliseerd, echter bestaande problemen rond geurhinder e.d. zijn niet opgelost. Pg. 5 van 10

6 Rond energie stelden we voor dat de gemeente zelf initiatief ging nemen om windturbines op gemeentelijke grond te plaatsen, wat ze ook deed. Verder werd de voorbije jaren energie bespaard in gemeentelijke gebouwen, bij verlichting en zonnepanelen voorzien waar het kon. De gemeente zal een ha bos verwerven via VLM in Zwevezele in het kader van de landinrichting. Positief is eveneens dat ontbossingen voortaan in de milieuraad ter bespreking komen. We vragen dat zoveel mogelijk milieu- en natuurthema s tijdig op de agenda van de milieuraad komen. De vertegenwoordiging vanuit de natuurverenigingen in de milieuraad van Wingene zal uitgebreid worden met een zitje voor Natuurpunt Gulke Putten. Windturbines visie concreet realiseren 100 % wegbermen maaien en afvoeren Biodiversiteitscharter ondertekenen Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen Energiebesparing isolatie: gemeenschappelijke aankoop stimuleren WIELSBEKE In 2007 was er in Wielsbeke een geheel nieuwe meerderheid. We stelden toen onze Dag van de Natuur voor, intussen zijn er enkele bosuitbreidingen doorgegaan in Ooigem in samenwerking met de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos. De boscompensatie voor het verdwijnen van het Leiebos na de aanleg van de containerkade is intussen een feit. In 2008 werd een vroeg morgen wandeling georganiseerd met de Gezinsbond en sindsdien waren er meerdere wandelingen in samenwerking. De gemeente wil het goede voorbeeld geven voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Intussen zijn ook projectontwikkelaars voor bio-energie en windturbines op de oude Leiearm D Hooie neergestreken. De gemeente vind de gezondheid van haar inwoners belangrijk met betrekking tot de fijn stof problematiek. Positief is dat de gemeente het verlengde van de oude Leiearm aan ons reservaat een groene bestemming gaf, en nu start met het uithalen van steenbrokken uit die oude Leiearm. Opvolging Waregem-Wielsbeke stadsbos Blijvende aandacht voor luchtkwaliteit Biodiversiteitscharter ondertekenen Pg. 6 van 10

7 OOSTROZEBEKE In 2008 liet de burgemeester weten dat de gemeente het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan verder wilde ontwikkelen. Langs de Mandel wilde de gemeente eigendommen verwerven, en dat is intussen gelukt. Dit jaar wordt het Mandel landschapsproject ingewandeld in samenwerking met ons. Rond het parkgebied De Visscherie is er nog steeds geen vooruitgang. De gemeente deed met ons geen projecten in het kader van de Dag van de Natuur, ze plant wel geboortebomen met de Gezinsbond. Dit jaar is er een gezamenlijke activiteit voor de huiszwaluwen, elk jaar wordt er geteld door NP De Torenvalk. De gemeente heeft werk gemaakt van de aanleg van fietspaden, gekoppeld aan het opleggen van routes voor vrachtwagens, een plus voor verkeersveiligheid. Het biomassaproject van Spano/Aspiravi is gestart. De gemeente vind de gezondheid van haar inwoners belangrijk met betrekking tot de fijn stof problematiek. Rond de nabestemming natuur van de Kleiputten aan de Vinkhoek is er menig positief overleg geweest van de gemeente met de eigenaar, de natuurvereniging, milieuraad en de gewestelijke overheden. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan verder uitwerken Ondertekening biodiversiteitscharter Blijvende aandacht voor luchtkwaliteit Kleiputten nabestemming natuur opvolgen Mandelvallei verdere acties herwaardering MEULEBEKE De gemeente verdedigde in 2008 de plannen voor aanleg van een dijk en een spaarbekken tegen overstromingen. Intussen is het spaarbekken af, maar nog steeds niet natuurlijk ingekleed. De dijk is nog niet afgewerkt. Intussen zagen we daar al motocrossers oefenen, wat niet de bedoeling kan zijn. Wij hielden toen een pleidooi voor een landschappelijke inpassing in de Devebeekvallei. De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd onder voorwaarde dat het Agentschap Natuur & Bos betrokken werd in dit project, maar concreet is hier nog niets van terechtgekomen. Ook de recreatieve mogelijkheden langs trage wegen werden niet gerealiseerd. Wij benadrukken in dit verband de mogelijkheden om de zwakke weggebruiker vanuit de Kadzandwijk veilig en vlot naar de Tieltstraat te leiden. We willen ook meer aandacht voor bedrijfsinkleding in dit gebied. Het grootste natuurpotentieel situeert zich in de vallei van de Devebeek, nabij de Veldbossen en het gebied de Paanders/Hulsvelde. Deze laatste resten open gebied staan verder onder zeer sterke druk van andere functies. Het bouwdossier in de Kerkemeersen is intussen een feit. Gelukkig is een bufferbekken, parkzone en doorgang voorzien, die het geheel wat verzachten. Positief is dat de gemeente bereid is om bepaalde bermen met interessante flora op een ecologische manier te beheren. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan: realisatie Herstel trage wegen, fietsroutes (Devebeekvallei/omgeving t Veld) Heraanplanting gekapte bomenrijen (Devebeekvallei/Hulsvelde): initiatief nemen 100 % wegbermen maaien en afvoeren en ecologisch beheer Pg. 7 van 10

8 Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Opvolging bezwaar Gemeentelijk structuurplan plus uitvoeringsplannen PITTEM Tijdens ons gesprek in 2008 bleek dat de gemeente het terrein aan de Zwartegatbeek wilde aanplanten. Eind 2011 was dit een voltreffer van een Dag van de Natuurproject dat samen met ons werd uitgevoerd en waarop een 130-tal vrijwilligers aanwezig waren. De gemeente deed al of niet in samenwerking met de provincie diverse werken om toekomstige wateroverlast te vermijden. Wat soortenbescherming betreft, heeft de gemeente in de kerk in Egem een kerkuilenbak laten hangen in samenwerking met ons. Rond de bescherming van huis- en boerenzwaluwen zijn er geen concrete voorstellen gedaan van onze kant. In 2008 werd ook van start gegaan met het 100 % maaien en afvoeren van het bermmaaisel, een succes dat jaar na jaar herhaald wordt. Huis- en boerenzwaluwen werking versterken Herstel trage wegen, aanplantingen Devebeekvallei Ondertekening biodiversiteitscharter Egemse Veldekens werking versterken DENTERGEM Begin 2008 was er sprake van het inrichten van de hoeve aan de Baliekouter als natuureducatieve ruimte. Na een grondige renovatie wordt hier dit jaar de laatste hand aan gelegd. Behalve de gebruikelijke geboortebomen op de Dag van de Natuur is er sinds 2008 een doorbraak. De gemeente Dentergem besliste om de uitbreiding van de Meikensbossen, een project van het Agentschap Natuur en Bos, niet langer actief tegen te gaan. Sindsdien zijn er in samenwerking met ons meerdere bosuitbreidingen geweest op onze Dag van de Natuur. De gemeente is niet in de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse gewest gestapt, heeft nog steeds geen gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, maar heeft nu wel een volwaardige stedenbouwkundige ambtenaar. De gemeente Dentergem heeft heel wat mooie plekjes waarvan de Baliekouter, de Meikensbossen en de valleien van Mandel en oude Mandel uitschieters zijn. Daarom werd gepleit om trage wegen en kleine landschapselementen in ere te herstellen en te verfraaien om zo het wandelen en fietsen in eigen streek nog aangenamer te maken. De gemeente is intussen gestart met het openstellen van sommige trage wegen. Er is een wandellus tussen de Baliekouter en het centrum. De gemeente stapte ook in het Leader project Re-creation of the landscape, wat de werking rond trage wegen en kleine landschapselementen in het gebied Poelberg-Meikensbossen nog zal versterken. Inspraak in uitbouw en exploitatie natuureducatief centrum Baliekouter Opmaak gemeentelijk natuurontwikkelingsplan/ondertekenen biodiversiteitscharter Instap gemeente Dentergem in provinciaal ondersteuningsplan kleine landschapselementen Uitbreiden van het premiestelsel voor milieu- en natuurvriendelijke maatregelen Betere inspraak via opstarten milieuraad Pg. 8 van 10

9 Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen 100 % wegbermen maaien en afvoeren en ecologisch beheer ARDOOIE In 2007 bleek het landschapsproject in het centrum van Ardooie, destijds door ons uitgetekend, nog niet gerealiseerd. Het groene landschapsproject langs de Berlingmolenstraat liep eveneens vertraging op, maar zal nu ook in 2012 afgerond zijn. Dit kadert tevens in de preventie van overstromingen. De provincie maakte een beheerplan voor het provinciaal domein t Veld. Een Dag van de Natuurproject samen met de gemeente is in de voorbije jaren niet gerealiseerd. De bermen rond het Veld worden gemaaid en afgevoerd, dit % bermen kan hoger. Positief is dat de gemeente een volwaardige milieuambtenaar in dienst nam. Wegbermen 100 % maaien en afvoeren Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen Realiseren Dag van de Natuurproject in samenwerking met ons LICHTERVELDE Sinds 2010 werken wij ook in de gemeente Lichtervelde. Meteen kon al in 2011 het biodiversiteitscharter met Natuurpunt ondertekend worden. Daarin staan heel wat actiepunten die de gemeente zal opnemen. Zo is er een jaarlijkse paddenactie waar we dit jaar aan meewerkten. In 2011 was er een eerste zwaluweninventaris, in samenwerking met de landbouwraad werden ook kunstnesten opgehangen. De jaarlijkse tuinvogel telactie van Natuurpunt begin februari werd extra in de kijker gezet door een demovoederplaats te realiseren in samenwerking met het Stad-Land-schap. Het charter heeft echter niet kunnen beletten dat een waardevolle berm langs de trekvogel telstek aan de Heihoek in het voorjaar 2012 teloorgegaan is door de omzetting van weiland naar akkerland door een landbouwer. Opvolgen actiepunten biodiversiteitscharter Sensibilisatie landbouwers omtrent natuurmaatregelen Pg. 9 van 10

10 TIELT In 2007 waren de schepenen en burgemeester te vinden voor een opwaardering van het gebied van de Poelberg, vooral wat kleine landschapselementen en trage wegen betreft. Door de recente start van het Leader project Re-creation of the landscape met medewerking van de stad Tielt, hopen wij hier nu versneld werk van te maken. Toen werden ook de vele ophogingen van lager gelegen gronden aangeklaagd, problematiek die duidelijk actueel blijft. Dit bleek tijdens onze zoektocht vorig jaar naar het lelijkste plekje van de regio. De stad bleef een hele tijd achter met het installeren van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen maar is nu toch aan een inhaalbeweging bezig. Wat windturbines betreft heeft de stad echter weinig visie en neemt vooral een afwachtende houding aan naar de provincie toe. De zwerfvuilacties van de stad kennen een jaarlijks succes sinds ook scholen naast verenigingen betrokken zijn. Wat het speelbos betreft blijft de stad vooral gaan voor de locatie aan de ringweg. In functie van de aanleg werden al kappingen gedaan, aanplanting gebeurt nog in Wij zien meer potenties voor het nieuwe speelbos aan de oude spoorweg. Wat verkeer betreft pleitten wij in 2007 voor aanleg zone 30 in het centrum, wat in het voorjaar 2012 een feit werd. Er werd gewacht om de markt verkeersvrij te maken op de aanleg van de zuidoostelijke ringweg. Via een referendum in 2010 is met de actiegroep Spel op de markt geprobeerd om de markt verkeersvrij te maken, maar de meerderheid van de Tieltenaren stemden tegen. Speelbos oude spoorweg zo snel mogelijk realiseren met onze inspraak Mobiliteit: vrachtwagens uit het centrum weren/maatregelen fietsverkeer Ophogingen in relatie tot in stand houden valleigebied/aandacht voor integraal beekbeheer en grachten Stimuleren en deskundig onderhoud kleine landschapselementen/selectief met kapvergunningen Biodiversiteitscharter ondertekenen Inspraak en participatie verhogen via betere werking milieuraad Wegbermen 100 % maaien en afvoeren Pg. 10 van 10

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

Landinrichting Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid

Landinrichting Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Landinrichting Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Milieuraad Torhout 02/12/2013 Projectleider Eva Verstraete 1 Inhoud Het inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Maatregelen rond mobiliteit Maatregelen

Nadere informatie

Zon. 19 april 2015: viering 25 jaar Vorte Bossen. Doomkerke (Ruiselede)

Zon. 19 april 2015: viering 25 jaar Vorte Bossen. Doomkerke (Ruiselede) Zon. 19 april 2015: viering 25 jaar Vorte Bossen Doomkerke (Ruiselede) Naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van het natuurgebied Vorte Bossen in Ruiselede organiseerde Natuurpunt De Torenvalk een viering

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

1. Aankoop grond in Reukens

1. Aankoop grond in Reukens Advies van GNOP-commissie voor de uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot de uitbouw en verbetering van een ecologisch netwerk binnen de gemeente Aartselaar. Het oprichten van een GNOP-commissie

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Infovergadering 26 november 20142014

Perceelswerken NU! Infovergadering 26 november 20142014 Perceelswerken NU! Infovergadering 26 november 20142014 Welkom WAT? Subsidies voor pachters, gebruikers en eigenaars Landbouwpercelen in het Vrijgeweid Verbeteringen op het vlak van waterhuishouding, toegankelijkheid

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni Natuur en Bos in mijn gemeente

Milieutrefdag 4 juni Natuur en Bos in mijn gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Natuur en Bos in mijn gemeente Natuurbeheer in Vlaanderen Natuurgebieden in Vlaanderen Vlaamse natuurreservaten Erkende natuurreservaten: in het bijzonder van terreinbeherende

Nadere informatie

Code goede natuurpraktijk

Code goede natuurpraktijk Code goede natuurpraktijk Praktijkvoorbeelden waterlopenbeheer Maarten Van Aert Afdeling Operationeel Waterbeheer Inhoud CGNP en beheer van waterlopen Planmatige aanpak onderhoud Praktijkvoorbeelden Maaibeheer

Nadere informatie

Aanleg natuurpark. overmeers

Aanleg natuurpark. overmeers Aanleg natuurpark overmeers 1 Ruimtelijk Structuurplan Gent Groenstructuur ESHER 22/01/2008-3 Ruimtelijk Structuurplan Gent Groenstructuur situering natuurpark Overmeers ESHER 22/01/2008-4 2 wettelijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

Een enthousiaste bedrijfsvoering

Een enthousiaste bedrijfsvoering Maatwerk voor akkervogels EEN INTEGRAAL VERHAAL Vandaag zijn er veel minder akkervogels dan vroeger. Daarom gaan we samen aan de slag. Iedereen draagt zijn steentje bij: landbouwers, jagers, de Vlaamse

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Speelbos Roeselare

Zondag 22 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Speelbos Roeselare Zondag 22 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Speelbos Roeselare Geachte gedeputeerde Decorte, Geachte burgemeester Martens, schepenen, mandatarissen,

Nadere informatie

Kinderen en jongeren staan open voor natuur, dat weet ik maar al te. goed. Wie het geluk heeft om tussen het groen op te groeien, kent de

Kinderen en jongeren staan open voor natuur, dat weet ik maar al te. goed. Wie het geluk heeft om tussen het groen op te groeien, kent de Zaterdag 27 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Plantdag project Speelgroen Tover jouw terrein om tot een groen avontuur Geachte burgemeester

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Landinrichtingsplan onthaalinfrastructuur Bulskampveld. Infoavond Doomkerke Ma. 2 febr. 2015 Frank Debeil, Vlaamse Landmaatschappij

Landinrichtingsplan onthaalinfrastructuur Bulskampveld. Infoavond Doomkerke Ma. 2 febr. 2015 Frank Debeil, Vlaamse Landmaatschappij Landinrichtingsplan onthaalinfrastructuur Bulskampveld Infoavond Doomkerke Ma. 2 febr. 2015 Frank Debeil, Vlaamse Landmaatschappij Inhoud presentatie Landinrichtingsproject Bulskampveld Landschapspark

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie Project Trage wegen Ingelmunster Visie Juni 2008 1.1 Beleidsvisie trage wegen 1.1.1 Algemeen De visie voor het beleidsplan bestaat erin, rekening houdend met de landbouw-economische aspecten, de oorspronkelijke

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

ontwerp natuurpark overmeers

ontwerp natuurpark overmeers ontwerp natuurpark overmeers ontwerp natuurpark overmeers voorstudie GSP.00.150-NC: Natuurcompensatie Gent Sint-Pieters Ontwerpopdracht voor het inrichten van een natuurpark Fris in het Landschap ism

Nadere informatie

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Ter Beke ontwerp mei 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

VERKIEZINGSMEMORANDUM 2012

VERKIEZINGSMEMORANDUM 2012 VERKIEZINGSMEMORANDUM 2012 Vereniging Natuurpunt vzw Afdeling Hechtel-Eksel VOLHOUDEN 1.Jobs in natuur De mogelijkheden voor minder kansrijke mensen op de arbeidsmarkt tot een zinvolle job in onderhoud

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Zeeuwse bermen steeds bonter

Provincie Zeeland. Zeeuwse bermen steeds bonter Provincie Zeeland Zeeuwse bermen steeds bonter Een ecologisch beheerde berm ziet er aantrekkelijk uit. Vooral wandelaars en fietsers genieten daarvan. Het is u vast wel eens opgevallen in het voorjaar

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

Duurzame energie in Lennik

Duurzame energie in Lennik Duurzame energie in Lennik Op zoek naar mogelijkheden voor duurzame energie in Lennik met speciale aandacht voor de mogelijkheden van windenergie in Lennik 1 Waarom duurzame energie? 1 Streek voorbereiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= ~ - =~~ Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling

Nadere informatie

Focus op trage wegen in Ouwegem Evaluatiebundel

Focus op trage wegen in Ouwegem Evaluatiebundel Focus op trage wegen in Ouwegem Evaluatiebundel Jouw gegevens Naam:... Adres:...... Telefoon:... E-mail:... Ik vertegenwoordig volgende organisatie:... Ik bezocht de trage wegen in de periode: zomer /

Nadere informatie

Tieltse KSO-scholen: DBR, HRP, SJI, STR, VTI 2013

Tieltse KSO-scholen: DBR, HRP, SJI, STR, VTI 2013 Tieltse scholen 3de graad 2de graad 1ste graad Te voet Met de wagen Met de fiets Met de bus Met de bromfiets Met de trein Te voet Met de wagen Met de fiets Met de bus Met de bromfiets Met de trein Tieltse

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Telefoon:

Naam:... Adres:... Telefoon: Trage wegen in Zottegem (deelgemeenten: Strijpen en Velzeke) Evaluatiebundel Jouw gegevens Naam:... Adres:...... Telefoon:... E-mail:... Ik vertegenwoordig volgende organisatie:... Ik bezocht de trage

Nadere informatie

Masterplan voor de Vallei van de Oude Kale tussen Nevele en Merendree (versie januari 2016)

Masterplan voor de Vallei van de Oude Kale tussen Nevele en Merendree (versie januari 2016) Masterplan voor de Vallei van de Oude Kale tussen Nevele en Merendree (versie januari 2016) Naar aanleiding van gesprekken tussen Natuurpunt, de gemeente, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Waterwegen

Nadere informatie

Groen in Gent. voor elk wat wilds

Groen in Gent. voor elk wat wilds Groen in Gent voor elk wat wilds Groen in Gent - voor elk wat wilds Wat is het groenstructuurplan? Wat staat er in? Wat kan jij doen? Wat pakken we eerst aan? Wat is het groenstructuurplan? Je kan verschillende

Nadere informatie

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid ~. J'~- \i ~ - )~x- =~~= Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domeinbos Meikensbos, gelegen

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota Project Trage wegen Ingelmunster Startnota Juni 2007 1 PROJECT TRAGE WEGEN 3 1.1 Reden tot opmaak 3 1.2 Projectteam 3 1.3 Naar een actuele inventaris 3 1.3.1 Opmaken van een basiskaart 3 1.3.2 Opzoeken

Nadere informatie

Welkom op onze activiteiten

Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF APRIL 2015 - Welkom op onze activiteiten Vrijdag 17 april 2015 om 14.00 uur Geocachetocht Wil je op zoek naar schatten in de natuur? Kom dan zeker naar onze geocachezoektocht. Rond de Katershoeve

Nadere informatie

Natuurpunt voorstellen gemeenteraadsverkiezingen 2018

Natuurpunt voorstellen gemeenteraadsverkiezingen 2018 Natuurpunt voorstellen gemeenteraadsverkiezingen 2018 stad Antwerpen Inhoud Rode draad: meer natuur voor iedereen! 2 1. Aankoopsubsidiebudget voor aankoop natuurgebieden in Antwerpen 2 2. Aanleggen van

Nadere informatie

Stroomgebied Koude Beek. visie en beheer 11/03/2013

Stroomgebied Koude Beek. visie en beheer 11/03/2013 Stroomgebied Koude Beek visie en beheer 11/03/2013 Inhoud Facelift Koude Beek 1998-2008 ad-hoc werkgroep Koude Beek (2008) Aanleiding Visie: functietoekenningen Koude Beek Beheerplan vallei van de Koude

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Focus op trage wegen in Voeren, deelgebied Remersdaal Evaluatiebundel

Focus op trage wegen in Voeren, deelgebied Remersdaal Evaluatiebundel Focus op trage wegen in Voeren, deelgebied Remersdaal Evaluatiebundel Jouw gegevens Naam:... Adres:...... Telefoon:... E-mail:... Ik vertegenwoordig volgende organisatie:... Ik bezocht de trage wegen in

Nadere informatie

Infovergadering herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkesbeek

Infovergadering herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkesbeek Infovergadering herinrichting Hessepoelbeek en Wouwendonkesbeek Didier Soens, directeur Rudi Vasseur, projectingenieur Dienst Integraal Waterbeleid 1 Inleiding Situering Hessepoelbeek/Wouwendonksebeek

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017 Infovergadering woongebied Gitsestraat 6 maart 2017 Agenda 1. Welkom en inleiding 2. Algemene situering 3. Thema Mobiliteit 4. Thema Waterhuishouding/-beheersing 2 2. Algemene situering Afbakening regionaalstedelijkgebied

Nadere informatie

Meer weten? Ontdek het binnenin! Landinrichting Groenpool Vinderhoutse Bossen. Toekomstvisie. Samenwerking. Waarom een Groenpool Vinderhoutse Bossen?

Meer weten? Ontdek het binnenin! Landinrichting Groenpool Vinderhoutse Bossen. Toekomstvisie. Samenwerking. Waarom een Groenpool Vinderhoutse Bossen? Landinrichting Groenpool Meer weten? Ontdek het binnenin Waarom een Groenpool Vinderhoutse Bossen? Toekomstvisie Korte termijnprojecten Samenwerking NIEUWSBRIEF 1 I oktober 2012 Waarom een Groenpool? Oud

Nadere informatie

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren 16 mei 2013 Vragen die ik zal beantwoorden: - Wat? - Waarom? - Wat betekent dat voor mij? - Wie en Hoe concreet? - Hoeveel kost

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone

Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone Vrijdag 19 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²: Boomplantactie Gentse Kanaalzone Welkom in de Gentse Kanaalzone! Het gebied rond de Gentse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

INRICHTING & BEHEER EN STARING ADVIES

INRICHTING & BEHEER EN STARING ADVIES EN STARING ADVIES Inrichtingsplan Om de ecologische hoofdstructuur te realiseren moeten er nog vele hectares landbouwgrond omgevormd worden in bos en natuur. Om tot een duurzame inrichting te komen moeten

Nadere informatie

Het programma. Achtergronden (2) Achtergronden (1) Wat presenteren we vandaag? Informatieavond Gemeente Stein. Waarom werken aan landschap?

Het programma. Achtergronden (2) Achtergronden (1) Wat presenteren we vandaag? Informatieavond Gemeente Stein. Waarom werken aan landschap? Het programma Informatieavond Gemeente Stein 29 oktober 2012 Maaslandcentrum, Elsloo Inleiding en achtergronden Deel 1: Scharberg-Julianaweg-Reekstraat O.a. terugkoppeling n.a.v. informatieavond op 5 september

Nadere informatie

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Groene gemeente 24-11-16 Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Ecologisch Educatief Groene gemeente Economisch Recreatief Gezondheid Groen speelweefsel Wat? Waarom? Waar en hoe? Ideeën en

Nadere informatie

Vandaag zie ik hier voor mij landbouwers, bewoners, mensen uit het. bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid Een unieke

Vandaag zie ik hier voor mij landbouwers, bewoners, mensen uit het. bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de overheid Een unieke Woensdag 7 juli 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR ECO²-project en Convenant Groen Raamwerk Gentse kanaalzone Mijnheer de gouverneur, Mijnheer de burgemeester,

Nadere informatie

subsidieoverzicht voor Trage wegen 24/05/2016

subsidieoverzicht voor Trage wegen 24/05/2016 subsidieoverzicht voor Trage wegen 24/05/2016 Overzicht 1. subsidie voor trage wegenplan 2. subsidie naambordjes buurt- en voetwegen 3. subsidie bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie!

Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie! Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie! Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie! De Winning, een sociaal economie bedrijf, heeft als doel het creëren van tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Werken aan de Risschotseloop

Werken aan de Risschotseloop Werken aan de Risschotseloop Infovergadering - 9/10/2014 1-8/10/2014 Inhoud Aanleiding Historiek Doel Werken Omleiding Risschotseloop Verkeersingrepen Recreatieve infrastructuur Bos- en natuurbeheer Planning

Nadere informatie

Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit. Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009.

Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit. Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009. Minaraad Wichelen Werkgroep Biodiversiteit Verslag vergadering BIODIVERSITEIT dd 13 november 2009. Aanwezig: Michaël Crapoen, Jo Van der Fraenen, Hans Vereecken, Kristin Van de Velde Op de vergadering

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Prioriteiten doelen

Prioriteiten doelen Prioriteiten 2015: 14 doelen Prioriteiten 2015 14 doelen Doel 1 Focus op beheerde natuur.gebieden als sterkhouders van koestersoorten en biodiversiteit. Brede sensibilisatie rond natuur.gebieden en het

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag

Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag Woensdag 9 februari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag Geachte schepenen, burgemeesters, Geachte aanwezigen,

Nadere informatie

Bufferstroken Tienen Aanplantproject

Bufferstroken Tienen Aanplantproject Bufferstroken Tienen Aanplantproject Agenda Inleiding kader - historiek Overzicht locaties 1. Kleinbeek 2. Kaasweg 3. Daelhemstraat 4. Moutsborn 5. Tomveld Timing Partners - initiatiefnemers Stad Tienen

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 30 november

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK RICHTINGGEVEND DEEL LEGENDE netwerk van valleigebieden: groene dragers van de open ruimte open ruimte gebied structurerend voor natuur en landschap structureel landbouwgebied structureel landbouwgebied

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst

Resultaten Vragenlijst Resultaten Vragenlijst - Aanpassing dienstverlening van De Lijn (meer bussen, bussen moeten DOOR Smeerebbe- Vloerzegem i.p.v. erlangs) - Organiseren van sport- en culturele activiteiten - Activiteiten

Nadere informatie

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur 166/183 43-03/26000512 13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur De gewenste verkeer- en vervoersstructuur is de gewenste samenhang tussen alle ruimten in de gemeente die min of meer gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Integrale projecten in het Demerbekken. Integraal waterbeleid in en rond Hasselt

Integrale projecten in het Demerbekken. Integraal waterbeleid in en rond Hasselt Integrale projecten in het Demerbekken Integraal waterbeleid in en rond Hasselt 1 Integrale Projecten in het Demerbekken 2 In het begin was er 3 4 5 6 1. Integraal waterbeleid & integrale projecten 4 x

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap Samenwerking Voor Agrarisch Landschap context beheer van oeverzones constructie van de maaier SVAL en doelstellingen Project naar aangepast oeverbeheer ideeën en participatie Vande Ryse Luc Samenwerken

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos I Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domeinbos Uitlegger, gelegen op het grondgebied van de gemeente Kapellen

Nadere informatie