LEERGANG PENSIOENRECHT NIEUWSBRIEF. Nr. 6. Prof. dr. Yves Stevens en Kim De Witte. Inschrijven voor de. leergang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERGANG PENSIOENRECHT NIEUWSBRIEF. Nr. 6. Prof. dr. Yves Stevens en Kim De Witte. Inschrijven voor de. leergang 2010-2011"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U. Leuven LEERGANG PENSIOENRECHT NIEUWSBRIEF Nr. 6 Prof. dr. Yves Stevens en Kim De Witte Inschrijven voor de leergang kan online Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 35. INHOUDSTAFEL 1. EHRM: niet-indexatie van staatspensioen is geen inbreuk op het eigendomsrecht Hof van Justitie: discriminatie op grond van deeltijdse tewerkstelling Grondwettelijk Hof: gelijke behandeling bij de toekenning van de IGO Hof van Cassatie: 80% regel binnen en buiten de onderneming Lagere rechtspraak Impliciet akkoord eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst Overeenkomst tot verdere aanvullende pensioenopbouw na brugpensionering Opzegging van de arbeidsovereenkomst bij conventioneel brugpensioen Werkgeversbijdragen aanvullend pensioen: deel van de verbrekingsvergoeding Les avantages résultants du règlement de l assurance de groupe après transfert d entreprises Verjaringstermijn in aanvullende pensioenen (1) Verjaringstermijn in aanvullende pensioenen (2) Berekening vakantiegeld voor rechthebbenden rustpensioen Cumulatiebeperking vergoeding arbeidsongeval en pensioen Belgische rechtsleer %-grens: was de wetsaanpassing niet nodig? Lifecat Buitenlandse rechtsleer Verfassungsrechtliche Bedenken gegen aktuellen Beitragsbescheid Pensionssicherungsvereins las 19: Auswirkungen auf die Praxis der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen Gelezen in het Belgisch Staatsblad Wijziging 80%-grens Aanpassing DECAVA: Socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op brugpensioen Paritair Observatorium Aanvullende Pensioenen PC electriciteit en gas Officieuze coördinaties in het Duits van pensioenwetgeving Overzicht sectorpensioenen Pensioenpremies van uitzendarbeid voor verschillende sectoren Administratieve circulaires Belastbaarheid in België van door Nederlandse vennootschap uitgekeerde vergoeding Vrijstelling roerende voorheffing inkomsten uit overeenkomst beheer voor eigen rekening IBP Parlementaire vraag: overdracht vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen RVP dienstnota s /17 -

2 Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U. Leuven LEERGANG PENSIOENRECHT NIEUWSBRIEF Nr. 6 Prof. dr. Yves Stevens en Kim De Witte 12. RSVZ: jaarverslag PDOS: statistieken overheidspensioenen Commissie voor Verzekeringen Commissie aanvullende pensioenen CEIOPS Nieuwe Life & Benefits EUROPE: Green paper: Towards adequate, sustainable and safe European pension systems Zweden Australia Singapore Pensioenopinies: verdere opbouw bij brugpensioen: een kwalificatie als individuele pensioentoezegging? EHRM: NIET-INDEXATIE VAN STAATSPENSIOEN IS GEEN INBREUK OP HET EIGENDOMSRECHT Dertien Britten, die thans buiten het Verenigd Koninkrijk wonen in landen waarmee het Verenigd Koninkrijk geen bilaterale afspraken heeft gemaakt op het terrein van de sociale zekerheid, hebben een deel van hun leven in het Verenigd Koninkrijk gewoond en gewerkt en premies afgedragen aan het National lnsurance Fund. Het staatspensioen dat onder andere ten laste van dit fonds wordt uitbetaald, wordt voor de Britse inwoners geïndexeerd en waardevast gehouden, terwijl de buiten het Verenigd Koninkrijk wonende Britten dit pensioen ontvangen zonder enige vorm van indexatie. Indexatie vindt echter wel plaats wanneer deze Britten in een land wonen waarmee het Verenigd Koninkrijk wederzijdse afspraken heeft gemaakt op het terrein van de sociale zekerheid en waarbij de indexatie van het staatspensioen een onderdeel vormt van de gemaakte afspraken. Artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM biedt alleen bescherming voor bestaande bezittingen en geeft niet het recht om bezittingen dan wel rechten in eigendom te verkrijgen. Aangezien de Britse nationale wetgeving geen recht op indexatie toekent aan uitkeringsgerechtigden die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen, kan geen inbreuk gemaakt worden op dit recht waardoor een beroep op art. 1 Eerste Protocol niet kan slagen. Dit neemt niet weg dat art. 1 Eerste Protocol wel in samenhang gezien kan worden met art. 14 EVRM. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt evenwel dat de verzoekers die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen in landen waarmee geen wederzijdse afspraken zijn gemaakt op het terrein van de sociale zekerheid, en dus ook geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het indexeren van het staatspensioen, niet in een vergelijkbare situatie verkeren als de inwoners van het Verenigd Koninkrijk dan wel de inwoners van een ander land waarmee het Verenigd Koninkrijk wel wederzijdse afspraken heeft gemaakt op dit terrein. Nu geen sprake is van vergelijkbare gevallen, kan ook geen sprake zijn van discriminatie en het overschrijden van het bepaalde in art. 14 EVRM iuncto art. 1 van het Eerste Protocol. EHRM 16 maart 2010, nr /05, Carson e.a. vs VK. 2. HOF VAN JUSTITIE: DISCRIMINATIE OP GROND VAN DEELTIJDSE TEWERKSTELLING Bepaalde personeelsleden van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij Alitalia werken in - 2/17 -

3 zogenaamde verticale cyclische deeltijdarbeid. Dit wil zeggen dat zij enkele weken of maanden per jaar werken. Hun CAO voorziet wegens de aard van het werk enkel in verticale deeltijdse arbeid. Deze werknemers verwijten het INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) een verschillende behandeling van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid en werknemers die hebben gekozen voor de zogenaamde horizontale formule (tewerkstelling gedurende het hele jaar, maar met verminderde arbeidsduur). Deze laatste werknemers zouden voor een gelijke arbeidsduur een gunstigere pensioenopbouw kennen. keuze van de wetgever om een geleidelijke uitbreiding door te voeren van het aantal categorieën van IGO-gerechtigde vreemdelingen, zijn er volgens het Hof sterke overwegingen die een redelijke verantwoording bieden voor het feit dat van de vreemdelingen die tot geen enkele van de categorieën behoren bedoeld in artikel 4, 1 tot 5 van de wet op de IGO, een voldoende sterke band met België wordt vereist (de categorieën in art. 4, 1 tot 5 zijn: 1 de Belgen, 2 de personen die onder toepassing vallen van de EG Verordening 1408/71, 3 de staatlozen, 4 de vluchtelingen en 5 de onderdanen van een land waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten). Het Hof van Justitie oordeelt dat de raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, gehecht aan richtlijn 97/81/EG, wat ouderdomspensioenen betreft, aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling die de nietgewerkte tijdvakken van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid niet meetelt voor de berekening van de pensioendiensttijd, tenzij deze verschillende behandeling is gerechtvaardigd om objectieve redenen. HvJ 10 juni 2010, C-395/08 en C-396/ GRONDWETTELIJK HOF: GELIJKE BEHANDELING BIJ DE TOEKENNING VAN DE IGO De wet van 22 maart 2001 maakt het recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) voor vreemdelingen afhankelijk van de voorwaarde dat een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend. Deze voorwaarde is niet vereist wanneer het om personen van Belgische nationaliteit gaat. Het Grondwettelijk Hof diende zich uit te spreken over de vraag of deze voorwaarde in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 191 van de Grondwet, met artikel 14 van het EVRM en met artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM. Rekening houdend met, enerzijds, het nietcontributieve karakter van de IGO en, anderzijds, de Het feit dat ten aanzien van hen een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens de Belgische regeling als voorwaarde wordt vereist, is volgens het Hof niet discriminatoir. GH 10 juni 2010, nr. 69/ HOF VAN CASSATIE: 80% REGEL BINNEN EN BUITEN DE ONDERNEMING Krachtens artikel 59 WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2001, worden de werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood als beroepskosten aangemerkt op voorwaarde dat de wettelijke en extrawettelijke toekenningen n.a.v. de pensionering, uitgedrukt in renten, niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste normale bruto jaarbezoldiging, en worden berekend naar de normale duur van een beroepswerkzaamheid. Dezelfde wetsbepaling verleent aan de Koning de bevoegdheid om de voorwaarden en de wijze van toepassing van dit artikel te bepalen. Krachtens artikel 35 KB WIB92 zijn de voormelde werkgeversbijdragen aftrekbaar in zoverre ze toekenningen vestigen die gelijk staan met een jaarrente waarvan het bedrag, aangevuld met het wettelijk pensioen, niet hoger is dan 80 pct. van de normale bruto jaarbezoldiging van de werknemers tijdens het betreffende jaar, vermenigvuldigd met een breuk met als teller het in de onderneming - 3/17 -

4 werkelijk gepresteerde en het er nog te presteren aantal jaren van de normale duur van de beroepswerkzaamheid en als noemer het aantal jaren van de normale duur van de beroepswerkzaamheid. Deze grens geldt niet voor bijdragen die gestort zijn om werknemers die bij de onderneming een onvolledige loopbaan hebben, een pensioen toe te kennen berekend in verhouding tot een langere duur van beroepswerkzaamheid dan die welke zij bij de onderneming zullen vervullen, op voorwaarde dat die bijdragen slaan op maximaal 10 jaar van een vroeger wettelijk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of op maximaal 5 jaar van een tot de normale pensioenleeftijd nog uit te oefenen beroepswerkzaamheid en dat het aldus in aanmerking genomen aantal jaren het aantal jaren van de normale duur van hun beroepswerkzaamheid niet overtreft. Door de invoering van voormeld artikel 35 KB WIB92 heeft de Koning, op grond van de hem door artikel 59 WIB92 verleende machtiging, voor de aftrekbaarheid van de werkgeversbijdragen een onderscheid gemaakt tussen de jaren gepresteerd in en deze buiten de onderneming, en hiermee een voorwaarde voor de aftrekbaarheid bepaald binnen de aan de Koning verleende bevoegdheid. De Koning heeft aldus door de invoering van voormeld artikel 35 de hem door artikel 59 WIB92 toegekende bevoegdheid niet overschreden. Het middel faalt naar recht. bij de onderneming. De vereiste band met de uitoefening van de beroepswerkzaamheid is niet aanwezig voor de periode waarin de betrokken werknemer een beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend bij andere ondernemingen dan degene die aanspraak maakt op het recht op aftrek. Gelet op de algemene aftrekbaarheidvoorwaarde waarin artikel 49 WIB92 voorziet, heeft de Koning wettig de aftrek van werkgeversbijdragen kunnen berekenen op grond van het aantal dienstjaren gepresteerd buiten de onderneming. Ook dit middel faalt naar recht. Cass. 20 mei 2010, F N, 5. LAGERE RECHTSPRAAK 5.1. Impliciet akkoord eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst De werknemer was aangesloten bij een groepsverzekering. De werkgever zette van 1 september 2003 tot en met 31 december 2004 eenzijdig de betaling stop voor het luik pensioen. De eenzijdige van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst staat gelijk met de onmiddellijke beëindiging van die overeenkomst. Zij geeft uiting aan de wil om de overeenkomst zoals die bestond niet langer uit te voeren. Dit geldt eveneens voor een tijdelijke wijziging. Krachtens artikel 35 KB WIB92 is de aftrekbaarheid van de werkgeversbijdragen beperkt op grond van het aantal dienstjaren gepresteerd bij de onderneming, waarbij de jaren gepresteerd buiten de onderneming beperkt zijn tot maximaal 10 jaar. De verschillende behandeling van de aftrekbaarheid voor prestaties buiten de onderneming ten opzichte van deze binnen de onderneming die de bijdragen heeft gestort ten behoeve van zijn werknemers, is objectief en redelijk verantwoord. Er bestaat immers in de context van artikel 49 WIB92 een objectief en redelijk verband tussen, enerzijds, de graad van aftrekbaarheid van de werkgeversbijdrage voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, en, anderzijds, het aantal jaren beroepswerkzaamheid Uit het geheel van de elementen eigen aan de zaak besluit het Hof evenwel dat de werknemer het eens was met de beslissing van de werkgever om tijdelijk, wegens economische redenen de betaling van de bijdragen op te schorten overeenkomstig het wijzigingsbeding in de groepsverzekeringsovereenkomst. Arbh. Brussel 25 mei 2010, A.R. nr. 2009/AB/52142, niet gepubliceerd Overeenkomst tot verdere aanvullende pensioenopbouw na brugpensionering Bij de brugpensionering van een werknemer wordt een overeenkomst met de werkgever ondertekend, waarin een clausule wordt opgenomen die bepaalt - 4/17 -

5 dat de werkgever de volledige bijdrage in de groepsverzekering zal blijven doorbetalen tot de leeftijd van 65 jaar is bereikt, zodat er geen kapitaalverlies is aangaande het uit te keren bedrag op 65 jarige leeftijd. Na verscheidene maanden uitvoering betwist de werkgever de verplichting tot betaling van de bijdragen voor het aanvullend pensioen. De zaak komt voor de rechtbank waar de werkgever aanvoert dat de overeenkomst absoluut nietig is. Het zou hier immers gaan over een individuele pensioentoezegging (IPT), dewelke volgens de WAP enkel en alleen mag gebeuren als er een aanvullend pensioenstelsel is voor alle werknemers in de onderneming (quod non in casu) Werkgeversbijdragen aanvullend pensioen: deel van de verbrekingsvergoeding Tijdens zijn tewerkstelling was de werknemer aangesloten bij het voorzorgsplan van de werkgever. Na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst stelt de ex-werknemer dat de werkgeversbijdragen voor de pensioen-, overlijdens- en invaliditeitsdekking dienen te worden opgenomen in de berekeningsbasis van de uitbetaalde opzeggingsvergoeding. De werkgever daarentegen houdt zich aan de letterlijke betekenis van de in het pensioenreglement gebruikte bewoordingen om werkgeversbijdragen niet in de berekeningsbasis op te nemen, stellende dat een beschermingsvergoeding niet hetzelfde is als een verbrekingsvergoeding. Het Arbeidshof oordeelt dat het hier niet gaat over een IPT en zelfs als dat zo zou zijn, dat de nietigheid dan niet weerhouden moet worden. De werkgever dient de volledige bijdragen (werkgevers- en werknemersbijdragen) voor de verdere opbouw van het aanvullend pensioen van de werknemer tot de leeftijd van 65 jaar te betalen. Arbh. Antwerpen 21 juni 2010, A.R. nr. 2009/268, niet gepubliceerd Opzegging van de arbeidsovereenkomst bij conventioneel brugpensioen Een bediende die brugpensioen aanvraagt en een opzeggingstermijn van een aantal maanden voorstelt is niet door dit aanbod gebonden, zelfs als het door de werkgever is aanvaard. Het akkoord is immers niet gesloten door de aanvaarding van het gedane voorstel, aangezien de bediende zijn instemming met een overeenkomst over de duur van de opzeggingstermijn niet vóór de betekening van het ontslag kon betuigen. Hetzelfde geldt wanneer hij later en op geen enkel tijdstip uitdrukkelijk de wil heeft geuit om af te zien van een langere opzeggingstermijn dan hem werd betekend. Arbh. Luik 29 juni 2009, Oriëntatie 2010, afl. 6, De rechtbank oordeelt dat volgens de bewoordingen en de geest van het pensioenreglement de periode gedekt door de naar aanleiding van de verbreking van de arbeidsovereenkomst toegekende vergoeding, in aanmerking dient te worden genomen voor de berekening van het extralegaal pensioenkapitaal. De werkgever dient derhalve alle noodzakelijke uitkeringen dienaangaande te verrichten aan het pensioenfonds. Arbrb. Brussel, 25 juni 2010, A.R. nr. 671/09, niet gepubliceerd. Zie ook Arbh. Brussel 22 april 2008, A.R. nr , niet gepubliceerd Les avantages résultants du règlement de l assurance de groupe après transfert d entreprises Les travailleurs occupés dans trois entités d origine ont été transférés vers la nouvelle entité conformément à la CCT 32 bis. La nouvelle entité a continué d appliquer toutes les conditions de travail en vigueur à l égard des travailleurs des trois sociétés d origine. Le tribunal considère qu il n y a pas de violation de la CCT 32 bis, qui impose le maintien des droits des travailleurs, mais n impose pas, même si elle le permet bien entendu, l ajustement des droits de tous les travailleurs après la fusion au statut le plus favorable avant fusion. - 5/17 -

6 Le tribunal est conscient que dans un monde économique et social idéal, une nivellement des conditions de travail par le haut lors d une fusion d entreprise est un objectif louable, à quel que niveau que l on se place, mais qui se heurte à la réalité socio-économique. En toute hypothèse, cet objectif louable ne constitue aucunement une obligation juridique dans notre système juridique, qui impose seulement le maintien des droits des travailleurs, ni plus, ni moins. Le tribunal estime que l article 20 de la loi du 5 décembre 1968 et l article 7 de la CCT 32bis n exluent pas que le nouvel employeur après fusion puisse tenir compte de l origine professionnelle (appartenance à l entreprise avant fusion) comme critère de distinction entre deux ou plusieurs catégories de travailleurs, cela impliquant des conditions de travail différentes sur la base des conventions collectives de travail applicables avant la fusion dans les entreprises originaires. Le tribunal estime que la différence de traitement de ces deux catégories de travailleurs comparables est opérée sur base d un critère objectif et raisonnablement justifié. Il n est donc pas établi que l employeur ne respecte pas le principe de non discrimination visée par l article 14 de la loi du 28 avril Arbrb. Luik 10 februari 2010, 3 de kamer, nr. de répertoire 1971, niet gepubliceerd Verjaringstermijn in aanvullende pensioenen (1) Een werknemer beschouwt de stopzetting van de betaling van de pensioenbijdragen zonder dat hij daarvan op de hoogte werd gesteld als een contractuele tekortkoming en meent dat de contractuele aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art Burgerlijk Wetboek in het gedrang is. En indien de contractuele aansprakelijkheid niet wordt weerhouden, steunt de werknemer zijn vordering op de buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van art 1382 Burgerlijk Wetboek. Het Hof oordeelt dat in de mate de vordering gesteund is op de contractuele aansprakelijkheid wegens het niet betalen van bijdragen in de groepsverzekering en het niet informeren van de werknemer, deze vordering verjaard, nu bij het inleiden van de vordering meer dan 5 jaar was verstreken was sinds de stopzetting van de betaling en de inbreuk op de informatieplicht. Het hof is van oordeel dat de werknemer geen grond aanwijst voor de extra contractuele aansprakelijkheid, onderscheiden van de contractuele tekortkoming. Het stopzetten van de toekenning van het loonsvoordeel en het niet informeren van een werknemer daarvan is een contractuele tekortkoming vanwege de werkgever, noch wijst hij een schade aan die onderscheiden is van deze die uit de contractuele tekortkoming voortvloeit. Arbh. Brussel 18 mei 2010, A.R. nr. 2006/AB/49186, niet gepubliceerd Verjaringstermijn in aanvullende pensioenen (2) Le point de départ de la prescription annale de l'action de l'employé en paiement d'un capital de pension complémentaire coïncide avec la date d'échéance de la police stipulant ce capital, et non avec celle de la cessation du contrat de travail. Le capital de pension complémentaire ne produit d'intérêts au taux légal qu'à dater de la mise en demeure adressé par l'employé à l'employeur. Arbrb. Brussel 16 maart 2010, J.T. 2010, Berekening vakantiegeld voor rechthebbenden rustpensioen Artikel 56, 1, 2 de lid van het KB van 21 december 1967 bepaalt dat het vakantiegeld en de aanvullende toeslag in het jaar volgend op het jaar waarin het rustpensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat, slechts wordt toegekend in verhouding tot het aantal maanden gedurende welke de gerechtigde het pensioen heeft genoten tijdens het jaar waarin het is ingegaan. - 6/17 -

7 Art. 56, 1 van het KB van 21 december 1967 maakt evenwel geen onderscheid tussen een rustpensioen berekend op de eigen beroepsloopbaan en een rustpensioen waarop iemand als feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e) gerechtigd is op basis van de beroepsloopbaan van de andere echtgeno(o)t(e). Eiseres genoot in 2008 gedurende 12 maanden een rustpensioen: van januari 2008 t/m augustus 2008 de helft van het gezinspensioen van haar toenmalige echtgenoot berekend op basis van zijn beroepsloopbaan, en van september 2008 t/m december 2008 een eigen rustpensioen. Het onderscheid tussen een eigen rustpensioen (berekend op de eigen beroepsloopbaan) en een rustpensioen als feitelijk gescheiden echtgenote berekend op basis van de beroepsloopbaan van de echtgenoot) wordt in art. 56, 1 van het KB van 21 december 1967 niet gemaakt. Art. 56, 1 heeft het enkel over een rustpensioen. Eiseres is dan ook voor 2009 gerechtigd op een volledig vakantiegeld (12/12den) als alleenstaande aangezien zij gedurende het volledige jaar 2008 een rustpensioen heeft genoten. Arbrb. Veurne 27 mei 2010, A.R. nr. 09/328/A, niet gepubliceerd Cumulatiebeperking vergoeding arbeidsongeval en pensioen Het bedrag van de eventueel geïndexeerde jaarlijkse vergoedingen of renten, waarop de getroffene van een arbeidsongeval nog aanspraak kan maken als hij tevens een rust- of overlevingspensioen ontvangt, wordt verminderd met het gedeelte van de waarde van de rente dat in kapitaal werd uitgekeerd. De rechtbank is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling moet gelezen worden als de niet-geïndexeerde waarde van de rente en dat deze lezing en de toepassing van de wettelijke bepalingen geen schending met zich brengen van de grondwettelijke bepalingen inzake gelijkheid en non-discriminatie zoals ze vervat zijn in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Arbrb. Antwerpen 15 oktober 2009, De Verz. 2010, afl. 371, , met noot G. Hullebroeck. 6. BELGISCHE RECHTSLEER %-grens: was de wetsaanpassing niet nodig? Bijdragen voor een extralegaal pensioen zijn maar aftrekbaar in de mate dat de wettelijke en extralegale pensioenen samen niet meer bedragen dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging (in de zin van art. 60 iuncto 59 WIB 1992). De wetgever heeft eind vorig jaar beslist de basisregels inzake (o.m.) back service in de wet zelf op te nemen (art. 59, 1, al. 2 en 3 WIB 1992 zoals met ingang van aanslagjaar 2010 toegevoegd door de wet van 22 december 2009 houdende 'fiscale en diverse bepalingen'). Bij KB van 2 juni 2010 is het KB/WIB 1992 nu aan deze wetswijziging aangepast (o.m. opheffing van art. 35, 3, al. 3 KB/WIB 1992 met ingang van aanslagjaar 2010). Een recent artikel in Fiscoloog werpt de vraag op of deze wetswijziging wel nodig was. X, 80%-grens: was de wetsaanpassing niet nodig?, Fiscoloog 2010, afl. 1210, Lifecat 2010 De editie 2010 van Lifecat, een naslagwerk levensverzekering, is verschenen. Het geeft een overzicht van de levensverzekeringstechniek en het juridisch kader. Dit jaar gaat speciale aandacht naar meer transparantie in aanvullende pensioenen en naar de verzekeringstechnische consequenties van de keuzes bij onderschrijving. P. Baekeland, Lifecat 2010, 7. BUITENLANDSE RECHTSLEER 7.1. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen aktuellen Beitragsbescheid Pensionssicherungsvereins Die Finanzierung des Pensionssicherungsvereins (PSV) ist in die Kritik geraten. Die sprunghaft gestiegenen Beitragssätze auf 14,2 Promille haben eine Diskussion um die Rechtmäßigkeit der PSV- - 7/17 -

8 Beitragbescheids in Gang gesetzt. Grund für den sprunghaften Anstieg waren 817 Unternehmensinsolvenzen mit einem Rekordschadensvolumen von vier Milliarden Euro im Jahr Auch der Staatssekretär des BMAS Andreas Storm räumte jüngst ein, dass die Diskussion um eine gerechtere Verteilung der PSV- Finanzierung geführt werden müsse, obwohl sich der PSV als Insolvenzschutz für Betriebsrenten im vergangenen Jahr bewährt habe. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den aktuellen Beitragsbescheid. J. Joussen, Verfassungsrechtliche Bedenken gegen den aktuellen Beitragsbescheid des Pensionssicherungsvereins im Lichte der bisherigen Rechtsprechung, Betriebs-Berater 2010, afl. 24, las 19: Auswirkungen auf die Praxis der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen Nachdem er bereits für den Herbst 2009 und anschließend für das erste Quartal 2010 angekündigt worden war, hat der IASB am den Entwurf zur Änderung der Bilanzierung van leistungsorientierten Pensionsplänen veröffentlicht. Die Kommentierungsfrist läuft bis zum Der nachfolgende Beitrag stellt die wichtigsten Veränderungen des Entwurfs gegenüber der bisherigen Fassung des IAS 19 in seinen Auswirkungen auf die Unternehmen dar. Im Einzelfall hat die Reform des IAS 19 signifikante Auswirkungen sowohl auf das Eigenkapital als auch auf die GuV-Erfolgsgrößen (EBIT, Jahresüberschuss), löst aber - so die Autoren - nicht die generellen methodischen Probleme. Für bilanzierende Unternehmen könne dies ebenso wie für die Adressaten der Abschlüsse bedeuten, dass die Auswirkungen eines veränderten IAS 19 zu einer Modifikation des bisherigen Pensions- und Assetmanagements führen. Ch. Mehlinger, N. Seeger, ED las 19: Auswirkungen auf die Praxis der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen, Betriebs-Berater 2010, afl. 25, GELEZEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD 8.1. Wijziging 80%-grens De wetgever heeft aan de Koning de bevoegdheid gegeven om de "voorwaarden en de wijze van toepassing" van deze zgn. '80 %-grens' te bepalen. In uitvoering hiervan heeft de Koning (onder meer) vastgelegd in welke mate bijdragen voor een zogenaamde 'back service' (voorbije jaren) kunnen worden betaald (art. 35 KB/WIB 1992). In de praktijk is de vraag gesteld of de Koning bij het formuleren van deze regels op sommige punten zijn bevoegdheid niet te buiten is gegaan. Om die reden heeft de wetgever eind vorig jaar beslist de basisregels inzake (o.m.) back service in de wet zelf op te nemen (art. 59, 1, al. 2 en 3 WIB 1992 zoals met ingang van aanslagjaar 2010 toegevoegd door de wet van 22 december 2009 houdende 'fiscale en diverse bepalingen'). Bij KB van 2 juni 2010 is het KB/WIB 1992 nu aan deze wetswijziging aangepast (o.m. opheffing van art. 35, 3, al. 3 KB/WIB 1992 met ingang van aanslagjaar 2010). KB van 2 juni 2010 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de begrenzing van de als beroepskosten aftrekbare bijdragen en -premies voor de vorming van een aanvullend pensioen, B.S. 8 juni Aanpassing DECAVA: Socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op brugpensioen Het KB van 29 maart 2010 dat uitvoering geeft aan de regeling in hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) bevat bepalingen die voorzien in lagere bijdragen op het brugpensioen, indien de werkgever erkend werd als onderneming in moeilijkheden vanaf 15 oktober Deze verlaagde percentages gelden niet voor andere ondernemingen die als dusdanig werden erkend. Het KB van 13 juni 2010 stelt een gelijke regeling in voor alle ondernemingen in moeilijkheden. Het KB voorziet eveneens in gelijke mechanismen om het minimale bedrag aan bijdragen te bepalen en in - 8/17 -

9 gelijke forfaitaire bijdragen indien de werkgever geen aangifte doet. KB van 13 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, B.S. 25 juni Paritair Observatorium Aanvullende Pensioenen PC electriciteit en gas De CAO van 14 mei 2009, gesloten in het PC voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de oprichting van een Paritair Observatorium Pensioenen voor de personeelsleden op wie de CAO van 2 december 2004 met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 van toepassing is, werd algemeen verbindend verklaard. Een Paritair Observatorium voor de Pensioenen wordt opgericht in de schoot van het paritair comité. Het Observatorium wordt samengesteld uit 13 patronale leden en 13 syndicale leden. Het Observatorium heeft als doel de observatie van diverse elementen inzake de aanvullende pensioenen, zoals de hypothesen over de evolutie van de lonen, van de wettelijke pensioenen en de levensverwachtingstabellen. Deze observaties zullen desgevallend naar een herziening van de parameters leiden. Het Observatorium heeft tevens als doel de controle van de individuele dossiers van de werknemers vertrokken tijdens het jaar, als zij dit individueel aanvragen, om na te gaan of de nieuwe formule tenminste een resultaat oplevert gelijk aan de oude formule vermeerderd met 1 pct. Indien dit niet het geval is, zal de individuele berekening van de werknemer gecorrigeerd worden. Het Observatorium kan het onderzoek vragen van één of meerdere gelijkwaardige gevallen. KB van 22 december 2009 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de oprichting van een Paritair Observatorium Pensioenen voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 van toepassing is, B.S. 17 juni Officieuze coördinaties in het Duits van pensioenwetgeving Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Officieuze coördinatie in het Duits, B.S. 3 juni Wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Officieuze coördinatie in het Duits, B.S. 10 juni Overzicht sectorpensioenen van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2009 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2009, B.S. 7 juli KB van 28 april 2010 waarbij algemeen verbindend van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2e pijler, B.S. 16 juni van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2009 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler", B.S. 6 juli Pensioenpremies van uitzendarbeid voor verschillende sectoren KB van 17 maart 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve - 9/17 -

10 arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten voor de terugwinning van metalen, B.S. 22 juni KB van 17 maart 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid, B.S. 4 juni KB van 17 maart 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de notarisbedienden, B.S. 4 juni KB van 17 maart 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten voor het vermakelijkheidsbedrijf, B.S. 4 juni KB van 17 maart 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector voor het garagebedrijf, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector voor de landbouw, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector voor de zeevisserij, B.S. 22 juni /17 -

11 uitzendkrachten in de sector voor de elektriciens: installatie en distributie, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector van het koetswerk, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel, B.S. 22 juni uitzendkrachten in de sector van de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, B.S. 22 juni ADMINISTRATIEVE CIRCULAIRES 9.1. Belastbaarheid in België van door Nederlandse vennootschap uitgekeerde vergoeding Uit de voorgelegde stamrechtovereenkomst blijkt dat de periodieke uitkeringen die op basis van die overeenkomst zullen worden uitbetaald, voldoen aan de definitie van artikel 18, 7, van het DBV België/Nederland (hierna de Overeenkomst). Cfr. nummer 70 van de administratieve circulaire AFZ/2004/0313 van 28 april 2004 geldt in dat geval als uitgangspunt dat de periodieke uitkeringen belastbaar zijn in de woonplaatsstaat, in toepassing van artikel 18, 1, subparagraaf a, van de Overeenkomst. De periodieke uitkeringen kunnen in aanmerking komen voor de bronstaatheffing zoals bepaald in artikel 18, 2, van de Overeenkomst op voorwaarde dat de euro grens wordt overschreden. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat Nederland zowel als woonplaatsstaat als bronstaat moet worden aangemerkt. België kan bijgevolg geen heffingsbevoegdheid m.b.t. de periodieke uitkeringen worden toegekend op basis van artikel 18 van de Overeenkomst. Voorafgaande beslissing nr van 30 maart 2010, Fisconetplus, recente wijzigingen dd. 10 juni Vrijstelling roerende voorheffing inkomsten uit overeenkomst beheer voor eigen rekening IBP Een organisme voor financiering van pensioenen (OFP) wil een deel van zijn activa in beheer geven aan een verzekeraar, met een verzekeringswaarborg van het type tak 21, die een gewaarborgd inkomen biedt. Concreet zal het OFP een overeenkomt sluiten met de verzekeraar inzake beheer voor eigen rekening van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. In het kader van die overeenkomst zal een deel van de activa van het OFP aan de verzekeraar worden gestort. De inkomsten die het OFP zal verkrijgen in het kader van deze overeenkomst zijn voor de Rulingcommissie geen interesten in de zin van artikel 19 1, 3 WIB 1992 (inkomsten uit levensverzekeringen) maar wel opbrengst van een schuldvordering in de zin van artikel 19, 1, 1 WIB De geïnvesteerde activa zullen immers in eigendom overgaan van het OFP naar de verzekeraar waarbij het OFP een schuldvordering zal uitdrukken op zijn balans t.o.v. de verzekeraar. Onmiddellijk aansluitend hierbij beslist de Rulingcommissie dat het OFP de kwalificatie van beroepsbelegger heeft in de zin van artikel 105, 3, b) KB/WIB 1992 waardoor de interesten die het verkrijgt dus ook mits attestering een volledige vrijstelling genieten van de inning van de roerende voorheffing onder artikel 107 2, 9, c) KB/WIB Voorafgaande beslissing nr van 15 december 2009, T.F.R. 2010, afl. 384, /17 -

12 10. PARLEMENTAIRE VRAAG: OVERDRACHT VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN Artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet dat de bijdragen van het RIZIV in het kader van de sociale voordelen van de medische beroepen moeten worden gestort in een "sociaal Vrij Aanvullend Pensioen". Een van de kenmerken van het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) is de vrije keuze van de aangeslotene, en om de vrije keuze te bewaren tussen de verschillende pensioeninstellingen en de concurrentie tussen die instellingen ten volle te laten spelen voorziet dit artikel erin dat een zelfstandige zijn pensioenovereenkomst kan stopzetten en een nieuwe sluiten bij een andere instelling. Daarbij heeft hij de keuze om: zijn reeds opgebouwde reserves bij de eerste pensioeninstelling te laten waar ze op gereduceerde basis verder blijven evolueren tot op de pensioenleeftijd of om ze over te dragen naar de pensioeninstelling bij wie hij de nieuwe pensioenovereenkomst heeft gesloten. Die mobiliteit geldt voor alle overeenkomsten "Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen", en die vrije overgang werd ook fiscaal bekrachtigd doordat artikel 364ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de overdracht van de reserve niet als een afkoop beschouwd, wanneer het gaat om afkoopwaarden, gevormd door artikel 52, 7bis bedoelde bijdragen. Deze verwijzing slaat echter niet expliciet op de afkoopwaarden, gevormd door de toelagen van het RIZIV. Betekent dit dat de overdracht van deze laatste wel als een afkoop of een toekenning wordt beschouwd, of is de overdracht van die afkoopwaarden evenmin een toekenning of betaling? Vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen antwoordt dat de kapitalen of afkoopwaarden die zijn gevormd door premies of bijdragen die door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden betaald voor overeenkomsten in uitvoering van de regeling van sociale voordelen voorzien in artikel 54 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen worden niet in artikel 364ter, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 beoogd, zodat de overdracht van dergelijke kapitalen of afkoopwaarden naar een soortgelijke pensioenovereenkomst als een betaling of toekenning moet worden aangemerkt. Vraag nr. 280 van de heer Verherstraeten dd , Vr. en Antw., Kamer, , nr. 104, RVP DIENSTNOTA S De RVP vaardigde volgende dienstnota s uit: - Dienstnota 2010/09: Uitbreiding ambtshalve onderzoek / polyvalentie. Koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde (BS van 5 februari 2010); - Dienstnota 2006/18: Uitvoering van titel III van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. 12. RSVZ: JAARVERSLAG 2009 Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) heeft zijn jaarverslag 2009 gepubliceerd. In 2009 bedroeg het aantal aangesloten zelfstandigen , een stijging met 1,16% tegenover Vooral het aantal zelfstandigen in bijberoep is toegenomen (3,11% meer dan in 2008). Ook het aantal pensioentrekkers neemt toe. Het jaarverslag kan worden gedownload op de website van het RSVZ. Bron: 13. PDOS: STATISTIEKEN OVERHEIDSPENSIOENEN Op de website van de PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector) kan men statistieken over de overheidspensioenen raadplegen. Deze zijn nu aangevuld met de gegevens van De statistieken gaan zowel over de rust- als overlevingspensioenen en worden voorgesteld in - 12/17 -

13 kruistabellen. Ze bevatten gegevens gerangschikt per geboortejaar, inkomensschijf, arrondissement en gewest, met vermelding van het aantal gepensioneerden, geslacht en gemiddeld pensioenbedrag. De statistieken maken ook onderscheid tussen gepensioneerden die enkel een loopbaan hebben in de overheidssector en diegenen met een gemengde loopbaan. Er zijn ook gegevens opgenomen over de totale pensioenuitgaven per beleidsniveau en de reden van pensionering. Bron: 14. COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN Op de website van de CBFA verscheen volgend advies van de Commissie voor Verzekeringen: Advies C/2010/4 over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit en over het ontwerp van circulaire van de CBFA betreffende de afhouding op de aanvullende voorziening bedoeld in artikel 31, 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. Bron: 15. COMMISSIE AANVULLENDE PENSIOENEN De Commissie voor aanvullende pensioenen bracht advies nr. 32 uit over de gestandaardiseerde presentatiewijze van de pensioenfiche. Dit advies is raadpleegbaar op de website van de CBFA. Bron: 16. CEIOPS Op de CEIOPS website verscheen het Spring 2010 Report on the financial conditions and financial stability of the insurance and occupational pension fund sectors in the EU/EEA. Bron: 17. NIEUWE LIFE & BENEFITS In Life & Benefits 2010/6 lezen we: - Staatswaarborg van euro verplicht vanaf In 2008 introduceerde de regering, naar het beeld van de regeling voor bankdeposito's, ook voor sommige tak 21-levensverzekeringen een staatswaarborg van euro (zie Life & Benefits, 2009, nr.1, p.1). Die beschermingsregeling is vandaag nog facultatief. Vanaf 2011 wordt ze echter verplicht. P. Van Eesbeeck licht één en ander toe. - Pensioeninstelling kan aansprakelijk zijn voor discriminatie. Na een procedureslag van enkele jaren heeft het Arbeidshof van Luik op 2 februari 2010 een belangwekkend arrest geveld (te raadplegen op De uitspraak stelt een verzekeraar aansprakelijk voor het onvoldoende waakzaam zijn voor mogelijke discriminaties in een pensioenreglement. Volgens het Arbeidshof had de pensioeninstelling de werkgever moeten wijzen op mogelijke discriminatiegevaren. Y. Stevens stelt een aantal vragen bij dit arrest en geeft als tip mee dat pensioeninstellingen best hun reglementen screenen op mogelijke discriminatieclaims en hun klanten hierover informeren. - Reparatiewet hakt knoop door. Er zijn ZO van die onduidelijkheden in de wetgeving waar iedereen over spreekt, maar niemand goed weg mee weet en die jaren blijven aanslepen. Tot de overheid ze uit de wereld helpt. Dat gebeurde onlangs voor de VAPZ-overeenkomsten in de Wet houdende diverse bepalingen van 28 april 2010 (Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010), althans voor twee knelpunten. Meer bepaald de kwestie of de 3,55%-Riziv-bijdrage al dan niet verschuldigd is op VAPZ-pensioenuitkeringen en de vraag of een zelfstandige ook na zijn 65 ste VAPZ-bijdragen mag storten. L. Vereycken legt de nieuwe regeling uit. - Premietaksen vermijden, het kan. Om vrijgesteld te kunnen worden van de 4,4 % premietaks moeten sectorpensioenregelingen een zogenaamd 'sociaal pensioenstelsel' zijn, dat een solidariteitsluik bevat. Zo staat het letterlijk in het fiscale luik van de Wet aanvullende pensioenen (WAP). Een standpunt van de fiscale - 13/17 -

14 administratie is echter veel minder streng voor de meeste sectorale pensioenstelsels. P. Roels licht de zaak toe. 18. EUROPE: GREEN PAPER TOWARDS ADEQUATE, SUSTAINABLE AND SAFE EUROPEAN PENSION SYSTEMS The recent financial and economic crisis has aggravated and amplified the impact of the severe trend in demographic ageing. Setbacks in economic growth, public budgets, financial stability and employment have made it more urgent to adjust retirement practices and the way people build up entitlements to pensions. Following a decade of reforms that have altered pension systems in most Member States, there is now a need to thoroughly review the EU framework. Demographic ageing has been faster than previously expected and the recent financial and economic crisis had a dramatic impact on budgets, capital markets and companies. There have also been deep structural changes such as new intergenerational balances, shifts from Pay-As-You- Go (PAYG) to funded pensions and the shift of more risks to individuals. This Green Paper launches a European debate through extensive and early consultation on the key challenges facing pension systems and how the EU can support Member State efforts to deliver adequate and sustainable pensions. The Paper takes an integrated approach across economic, social and financial market policies and recognizes the links and synergies between pensions and the overall Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. EC, Green paper: Towards adequate, sustainable and safe European pension systems, Brussels, COM(2010) 365/3, 36p. See also the accompanying document: Commission staff working document, EU legislation, coverage and related initiatives, Brussels, SEC(2010) 830, 35p. 19. SWEDEN On May 1, Sweden s AP7, which manages assets of the mandatory individual premium pension accounts, replaced its premium choice and default funds with low-cost equity and fixed income funds. Savers with accounts in the now-defunct funds about 2.6 million participants in the old default fund and around 100,000 participants in the premium choice fund had their account balances automatically transferred to a new government default fund with a generational (lifecycle) structure. The government had expressed dissatisfaction with the defunct funds long-term performance and believes the change in AP7 s mandate will provide those who do not select their own funds with better pensions in the long run. In addition, under new rules, all premium pension accountholders will be charged an administrative fee for shifting their investments between approved funds. For active investors, the new funds managed by AP7 represent low-cost government alternatives to private-sector investment options. A participant may select among three separate portfolios, each with a different level of risk exposure (low, medium, and high). The previous default fund, available only to participants who did not choose a fund, operated as a global share fund, with equal risk exposure at all ages; active investors could not select the fund as an investment option or choose to opt back in once they left the fund. Under the new default arrangement, individuals who do not make an investment choice are invested 100 percent in equities until they reach age 55, after which time they are gradually moved into fixed income investments. Sweden s state pension system is financed by combined employer/employee contributions of 18.5 percent of an employee s earnings 16 percent to pay-as-you-go notional accounts and 2.5 percent to premium pension individual accounts. Contributions to the premium pension accounts may be invested in up to five mutual funds selected by each participant from nearly 800 government-approved private funds. - 14/17 -

15 On January 1, 2010, the Swedish Pension Agency replaced the Swedish Insurance Agency as the state pension administrator, and the Premium Pension Authority, which had been established in 2000 to manage the individual premium pension plan accounts, was abolished. The government expects the new organizational structure to help cut waste and improve customer service. Bron: SSA, International Update, June AUSTRALIA On May 2, the government announced changes to the country s mandatory occupational pension system (superannuation) to help raise the level of retirement savings, which include increasing the employer s contribution rate, raising the age limit on employers mandatory contributions, and establishing tax rebates for low-income workers. The government predicts that by 2035, these measures could add some A$500 billion (US$407 billion) to superannuation savings, which currently equal more than A$1 trillion (US$815 billion). One measure gradually raises the superannuation guarantee, the employer s mandatory contribution to an employee s account, from the current 9 percent of wages to 12 percent, beginning in The contribution rate will increase by 0.25 percent per year for the first two years and by 0.50 percent per year from 2015 to As a result, an average worker who is currently aged 30 is expected to have an additional A$108,000 (US$88,000) in a superannuation account at retirement. Another measure requires employers to make superannuation guarantee contributions beginning July 1, 2013 for workers up to age 75. Currently, employer contributions are mandatory until a worker reaches age 70 and voluntary until they reach age 75. (Participation for the self-employed is voluntary.) In addition to increasing savings, this measure is designed to encourage older workers to remain in the labor force. The government estimates that about 33,000 employees could benefit. A third measure will provide some 3.5 million lowincome workers with an annual government tax rebate of up to A$500 (US$407) deposited into a superannuation account beginning July This measure supplements the government matching contributions (co-contributions) to workers who earn up to A$62,000 (US$50,523) per year and make voluntary contributions to a superannuation account. Up until last year, the co-contribution was 150 percent of a worker s contribution, up to a maximum of A$1,500 (US$1,222). However, a temporary measure introduced last year to lower the co-contribution rate to 100 percent (up to a maximum of A$1,000 or US$815) is now permanent and co-contribution thresholds are frozen at the current levels for the next 2 years. Bron: SSA, International Update, June SINGAPORE On May 1, the government of Singapore announced that it will gradually increase the employer contribution rate to the state-run Central Provident Fund (CPF) by 1 percent in two steps: 0.5 percent on September 1, 2010, and an additional 0.5 percent on March 1, Currently, employers contribute 14.5 percent of earnings for most employees, and employees contribute 20 percent of earnings. (Contribution rates are based on an employee s age, with lower rates for employees aged 51 or older). According to the government, the contribution rate increase is made possible by the strong economic rebound in Singapore; recent forecasts by the Ministry of Trade and Industry project growth in the gross domestic product of 7 percent to 9 percent for The CPF is a publicly managed defined-contribution system that is mandatory for most workers. Contributions are allocated into four separate individual accounts: (1) an Ordinary Account (OA), which can be used to finance the purchase of a home, approved investments, CPF insurance, and education; (2) a Special Account (SA), which is principally for old-age needs; (3) a Medisave Account (MA), which pays for hospital treatment, medical benefits, and approved medical insurance; and (4) a Retirement Account (RA), which finances - 15/17 -

16 retirement. At age 55, CPF members must set aside a minimum sum of S$117,000 (US$83,227) from the OA and SA to fund the RA, with any remainder being available for withdrawal. Withdrawals from the MA are also possible at age 55 on funds greater than the Medisave minimum sum of S$32,000 (US$22,763). (The Medisave minimum sum will increase to S$34,500 (US$24,541) on July 1). Finally, funds in the RA can be used to purchase a life annuity or to make programmed withdrawals from age 62 (increasing gradually to age 65 by 2018). Bron: SSA, International Update, June Nummer 6 afgesloten op 8 juli Deze niet periodieke nieuwsbrief is verbonden aan de leergang pensioenrecht en wordt in functie van recente ontwikkelingen opgesteld. Het doel is de studenten te informeren over de allerlaatste ontwikkelingen in het pensioenrecht in zijn meest ruime benadering. De nieuwsbrief is verwijzend en moet de studenten op pad zetten naar nieuwe bronnen. De redactie berust integraal bij Yves Stevens en Kim De Witte. Zowel studenten als docenten in de leergang pensioenrecht zijn vrij om suggesties te geven naar de inhoud. Reacties zijn welkom of - 16/17 -

17 PENSIOENOPINIES bedenkingen bij recente evoluties Verdere opbouw bij brugpensioen: een kwalificatie als individuele pensioentoezegging? Op 21 juni 2010 velde het Arbeidshof van Antwerpen een interessant arrest (zie nr. 5.2.). Het feitenrelaas is eenvoudig maar tamelijk uitgebreid. Op 1 juni 2006 gaat een werknemer met brugpensioen. De werkgever en werknemer spreken nog enkele begeleidende elementen af. Zo krijgt de werknemer nog een bonus en is er de overdracht van de bedrijfswagen. Ook over het aanvullend pensioen wordt één en ander op papier gezet. Partijen komen overeen dat: De werkgever zal de volledige bijdrage in de groepsverzekering blijven doorbetalen tot de leeftijd van 65 jaar is bereikt. Zodat er geen kapitaalverlies is aangaande het uit te keren bedrag op 65 jarige leeftijd. Deze overeenkomst wordt een tijdje (7 maanden) uitgevoerd. Begin 2007 laat de werkgever echter weten dat de bijdragen (persoonlijke en werkgeversbijdragen) ten laste zijn van de werknemer en dat de overeenkomst betrekking heeft op de aansluiting. Dit wordt betwist door de werknemer op basis van de overeengekomen tekst. De werkgever blijft echter niet bij de pakken zitten. De werkgever houdt namelijk de bijdragen voor het aanvullend pensioen in van de brugpensioenvergoeding van de werknemer. Het aanvullend complement wordt met andere woorden verminderd met de aanvullende pensioenbijdragen. De werknemer trekt naar de Arbeidsrechtbank en daarna naar het Arbeidshof. Het Arbeidshof geeft de werknemer gelijk en veroordeeld de werkgever tot het betalen van zowel de werknemersbijdragen als de werkgeversbijdragen. Het zijn de verschillende redeneringen die in het arrest naar voor komen die boeiend zijn. Zo pleit de werkgever namelijk dat de overeenkomst absoluut nietig is. Volgens de werkgever moet de overeenkomst namelijk gekwalificeerd worden als een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals voorzien in de WAP. Dit soort toezegging mag enkel en alleen gebeuren als er een aanvullend pensioenstelsel is voor alle werknemers in de onderneming. Aangezien dat er niet is, is de overeenkomst absoluut nietig volgens de werkgever. Het Arbeidshof veegt dit van tafel door enerzijds te stellen dat het geen IPT is en anderzijds door te stellen dat de overeenkomst geen ongeoorloofd voorwerp heeft. Verder merkt het Hof op dat zelfs indien het om een IPT zou gaan dan nog de sanctie niet de absolute nietigheid zou zijn. Heeft het Arbeidshof gelijk? Dat is een moeilijke vraag. Het Arbeidshof gaat namelijk niet in op de kwalificatievraag. Wat voor overeenkomst is het? Het is m.i. duidelijk dat het om de toezegging van een aanvullend pensioen gaat. Aangezien het niet over een collectieve toezegging gaat, moet het wel over een individuele gaan. Sinds de WAP is er immers een juridische typedwang op de aanvullende pensioenen. Toezeggingen zonder kwalificatie zijn uit den boze. Het Arbeidshof loopt met een boog om de basisvraag heen. Maar wat is dan de sanctie? De WAP is strafrechtelijk gesanctioneerd, maar dat maakt niet dat alle bepalingen automatisch van openbare orde zijn en overal de absolute nietigheid als sanctie geldt. Daarenboven stelt zich de vraag over het gevolg van een absolute nietigheid. Want als de werkgever absolute nietigheid inroept, dan heeft hij zelf minstens ook niet correct gehandeld door het brugpensioencomplement in te houden. Ze geven dan zelf uitvoering aan de nietige overeenkomst. Daar staan in het kader van de brugpensioenreglementering ook weer sancties op. Daarenboven kunnen er ook vragen gesteld worden bij de fiscale kwalificatie van dit alles. Het gaat ofwel om een groepsverzekeringspremie die niet op basis van het reglement betaald wordt, ofwel om een individuele toezegging die niet volgens de regels tot stand kwam. In beide gevallen schept dit fiscale problemen. Er zijn door dit arrest duidelijk meer vragen dan antwoorden bijgekomen voor de rechtsleer. Het zou boeiend zijn om te weten wat bijvoorbeeld het Hof van Cassatie hierover meent. YS - 17/17 -

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U.Leuven http://law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/ Onderwerp Nieuwsbrief nr. 6 Leergang Pensioenrecht Prof. dr. Yves Stevens en Kim De Witte Datum Juni 2010

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Vervoerskosten... 3 Werkkledij...

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Pensioenpremie... 3 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave)

Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave) Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave) Houdende de toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht (Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht mr. Ludo Vermeulen Inleiding Wettelijk pensioen werknemers zelfstandigen ambtenaren en huwelijksvermogensrecht Aanvullend pensioen Arbitragehof 26 mei 1999

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies Betreft Aangifte-instructies DB2P Datum 14/01/2013 Versie ZS 01.00 1. Inleiding 1.1. Algemeen Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/004 BERAADSLAGING NR 11/003 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Dienst Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013 Personenbelasting Belastingstelsel van het aanvullend

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 1 Premie bij pensionering... 3 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding... 4 Verblijfsvergoedingen van het rijdend

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WAT MOET U DOEN?... 3 Het aanvullend pensioen chemie... 3 Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie?... 3 Hoe moet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 18. de dato. 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 18. de dato. 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 18 de dato 13 februari 2007 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden;

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden; BIJLAGE 3 AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE TECHNISCHE NOTA Hoe de gelijkwaardigheid van een aanvullend ondernemingspensioenstelsel met het aanvullend sectoraal pensioenstelsel chemie toetsen? 1. Berekenen van

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Trends, 06.06.2013 Is een lage rente (

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie