Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Versie: 26 mei 2008

2 2

3 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Inhoudsopgave I. Inleiding Doelstelling Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Doelstelling van het fonds Herverzekering Aansluiting van vennootschappen bij het fonds... 4 II. Hoofdlijnen van de pensioenregelingen...5 Inleiding PR Prepensioenregeling bij de PR PR PR III. Financiële opzet Waardering activa Waardering Passiva Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) Voorzieningen WAO-hiaat Eigen vermogen Premiebeleid Toeslagbeleid...17 IV. Uitvoering beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Strategisch en tactisch beleggingsbeleid Overwegingen keuze beleggingscategorieën Beleggingsorganisatie Implementatie van het strategisch beleggingsbeleid Risicobeheer bij de vermogensbeheerder Renterisico Verantwoord beleggen en het stembeleid Rapportageverplichting...22 V. Financiële sturingsmiddelen Eigen vermogen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Kortingsbeleid...24 VI. De uitvoeringsorganisatie Inleiding Taken bestuur Uitbesteding Bevoegdheden Taakverdeling Communicatieplan Operationele beheersingsmaatregelen Beleidsmatige beheersingsmaatregelen Managementinformatie Controlemechanismen Klachten- en geschillenregeling Goed pensioenfondsbestuur Gedragscode Compliance officer Deskundigheid...30 VII. Ondertekening

4 VIII. Bijlagen...32 Bijlage 1 Organigram...32 Bijlage II Minimaal Vereist Eigen Vermogen...33 Bijlage III Vereist Eigen Vermogen...34 Bijlage IV Procedures bij vermogenstekorten, -overschotten en premieachterstand...36 Bijlage V Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

5 I. Inleiding 1. Doelstelling Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet, in het bijzonder: paragraaf 9 van het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen; hoofdstuk 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet. In de statuten van het fonds is bepaald dat de uitvoering van de pensioenreglementen geschiedt volgens de ABTN. Deze ABTN wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld en wordt, indien deze wijziging behoeft, door middel van een besluit van het bestuur gewijzigd. De ABTN geeft een beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregelingen. Ook wordt ingegaan op de organisatiestructuur, het interne beheersingssysteem, het beleggingsbeleid en de financiële sturingsmiddelen die het fonds ter beschikking heeft. Deze ABTN is door het bestuur goedgekeurd in de bestuursvergadering van 3 april Doelstelling van het fonds Het fonds heeft ten doel de pensioenovereenkomst uit te voeren op basis van de uitvoeringsovereenkomst. Het fonds tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen. 3. Herverzekering Alle uit de pensioenregelingen voortvloeiende verplichtingen worden in eigen beheer gehouden. Voor het overlijdensrisico (kortlevenrisico) en het arbeidsongeschiktheidsrisico met betrekking tot de (gehele of gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is een herverzekeringsovereenkomst gesloten. Als herverzekeraar treedt op de Algemene Levensherverzekering Maatschappij NV (Swiss Re) te Amstelveen. De herverzekeringsovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2007 en heeft als einddatum 31 december De overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend verlengd met een periode van drie jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor de beëindigingsdatum per aangetekende brief opzegt. Voor zowel het overlijdensrisico als het arbeidsongeschiktheidsrisico is een proportionele herverzekeringsovereenkomst gesloten. Voor het overlijdensrisicokapitaal geldt een eigen behoud van een kapitaal van ,-- per aanspraakgerechtigde en voor het arbeidsongeschiktheidsrisico geldt een eigen behoud van een rente van 7.500,-- per aanspraak gerechtigde. Het eigen behoud is het deel van het risicokapitaal respectievelijk de risicorente wat het fonds voor eigen risico neemt. Er is een 3-jarige gecombineerde winstdelingsregeling van toepassing voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico tezamen. Deze geldt als het premievolume in drie jaar de grens van 3

6 ,-- overschrijdt. Bij een positief resultaat is het winstaandeel voor het fonds 50%. Een negatief resultaat is voor rekening van de herverzekeraar. Het fonds heeft uit het verleden nog een aantal kleine pensioenverzekeringen herverzekerd bij Nationale-Nederlanden en Centraal Beheer Achmea. Bij Nationale-Nederlanden zijn het polissen met aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Deze aanspraken worden in mindering gebracht op de reglementaire aanspraken. Bij Centraal Beheer betreft het een aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 4. Aansluiting van vennootschappen bij het fonds Als vennootschappen zijn aangesloten bij het fonds: Equens Nederland B.V. en PaySquare B.V. Beide vennootschappen hebben met het fonds een uitvoeringsovereenkomst gesloten. In voorkomende gevallen beslist het bestuur over aansluiting en uittreding van vennootschappen en rechtspersonen en de hieraan te stellen condities. 4

7 II. Hoofdlijnen van de pensioenregelingen Inleiding De pensioenregelingen van het fonds zijn vastgelegd in 4 pensioenreglementen (hierna te noemen: 'de reglementen'): 1. het reglement PR1999 van Stichting Pensioenfonds Equens; 2. het reglement voor prepensioen van Stichting Pensioenfonds Equens; 3. het reglement PR2001 van Stichting Pensioenfonds Equens; 4. het reglement PR2006 van Stichting Pensioenfonds Equens. 1. PR1999 De PR1999 is een gesloten regeling. Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2005 deelnemer was aan de PR1999 en geboren is vóór 1 januari Vanaf 1 januari 2001 treden geen nieuwe deelnemers toe. De pensioenregeling is een zogenaamde collective defined contribution regeling (CDC-regeling), dat wil zeggen dat de vennootschappen voor een vooraf vastgestelde periode een vaste bijdrage betalen aan het fonds. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Soort regeling Eindloonregeling (A) (Geïndexeerde) middelloonregeling (B) Deelnemers Medewerkers geboren vóór 01/01/1950, die per 31/12/2005 reeds deelnemer waren. Pensioenaanspraken Levenslang ouderdomspensioen Alleenstaandenpensioen Nabestaandenpensioen Nabestaanden overbruggingspensioen Wezenpensioen Pensioenjaren Vanaf 25 jaar of later Salarisgrens per maand (1 januari 2007) jaarlijks verhoogd met de loonindex 5

8 Pensioenopbouwpercentage (%) < salarisgrens: 2% > 1,642 x salarisgrens: 1,75% > salarisgrens en < 1,642 x salarisgrens: naar rato tussen 1,75% en 2%. Pensioengrondslag (PG) A: 12 x maandsalaris + vakantietoeslag + 13 e maand B: beoordelingstoeslag vorig jaar, ploegentoeslag, bonus, inkomen m.b.t. uren boven 36. Standaard pensioendatum De 1 e dag van de maand volgend op de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt Aftrek wegens AOW Ongehuwden: ,21 (1 januari 2007) Gehuwden: ,44 (1 januari 2007) Ouderdomspensioen A PGA *pp% * pensioenjaren -/- gehuwdenaftrek AOW * 2,5% * pensioenjaren pp% ligt tussen 1,75 en 2%, afhankelijk van de hoogte van het salaris Ouderdomspensioen B Opbouw per jaar: PGB * 1,75% Alleenstaandenpensioen 2,5% * pensioenjaren t/m 31/12/2000 * (gehuwden AOW -/- ongehuwden AOW) Uitgesloten zijn pensioenjaren waarover nabestaandenpensioen is toegekend Nabestaandenpensioen 75% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Nabestaandenoverbruggingspensioen 20% * nabestaandenpensioen (uitkering vanaf overlijden tot uiterlijk 65 jaar) Wezenpensioen 14% * ouderdomspensioen (uitkering tot 18 jaar of uiterlijk 27 jaar) Arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling naar rato Uitruil Nabestaandenpensioen (opgebouwd vanaf 01/01/2001) Vervroeging/uitstel Vervroeging tot niet eerder dan 57 jaar, uitstel tot max. 67 jaar Deeltijdpensionering Mogelijk, niet eerder dan vanaf 57 jaar Variabel pensioen Hoog-laag en laag-hoog is gemaximeerd Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Actieven: loonindex Inactieven: CBS prijsindex huishoudens Uitbetaling pensioen 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Financiering Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 22,5% * (PGA + PGB) per jaar Werknemersbijdrage Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 2% * van de pensioengrondslag per jaar 6

9 2. Prepensioenregeling bij de PR1999 De prepensioenregeling is een gesloten regeling. Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2000 in dienst was, deelnemer is in de PR1999 en geboren is vóór 1 januari Vanaf 1 januari 2001 treden geen nieuwe deelnemers toe. De pensioenregeling is een CDC-regeling, de premie is onderdeel van de premie van de PR1999. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Soort regeling Eindloonregeling Deelnemers Degenen die deelnemen in de PR1999 Pensioenjaren Vanaf 25 jaar of later Standaard prepensioendatum De 1 e dag van maand volgend op het bereiken van de 62-jarige leeftijd Einddatum De maand volgend op de maand waarin de 65- jarige leeftijd wordt bereikt Pensioengrondslag 12 x vaste maandsalaris, vakantietoeslag en 13 e maand. Alsmede beoordelingstoeslag, ploegentoeslag, bonus, inkomen m.b.t. uren boven 36 per week. Hoogte 2,0271 x pensioenjaren x grondslag Vervroeging/uitstel Vervroeging tot niet eerder dan 57 jaar, uitstel tot maximaal 65 jaar. Arbeidsongeschiktheid Vrijstelling premiebetaling naar rato van het percentage Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Inactieven: CBS prijsindex huishoudens Uitbetaling prepensioen 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Financiering De premie is inbegrepen in de totale premie PR1999. Werknemersbijdrage De premie is inbegrepen in de werknemersbijdrage PR PR2001 De PR2001 is een gesloten regeling. Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2005 deelnemer was aan de PR2001 en geboren is vóór 1 januari Vanaf 1 januari 2006 treden geen nieuwe deelnemers toe. 7

10 De pensioenregeling is een CDC-regeling. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Basisregeling (Geïndexeerd) middelloon Deelnemers Medewerkers geboren vóór 01/01/1950, die per 31/12/2005 reeds deelnemer waren. Standaard pensioendatum 62 jaar Pensioenaanspraken Levenslang ouderdomspensioen Tijdelijk ouderdomspensioen Levenslang nabestaandenpensioen Wezenpensioen Pensioengevend inkomen Vast jaarsalaris + vakantietoeslag + 13 e maand + beoordelingstoeslag vorig jaar + ploegentoeslag + bonus vorig jaar + inkomen m.b.t. uren boven 36 uur per week Franchise Per : ,-- Basis maximaal pensioengevend inkomen ,--, (2007) Basis pensioengrondslag (A) Gemaximeerd pensioengevend inkomen -/- franchise Basis ouderdomspensioen Per jaar: 2% * pensioengrondslag A Basis tijdelijk ouderdomspensioen 2,5% * pensioenjaren * laatste franchise (uitkering Basis nabestaandenpensioen 75% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Basis wezenpensioen 14% * ouderdomspensioen (uitkering tot 18 jaar of maximaal 27 jaar) Uitruil Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (opgebouwd vanaf 01/01/2001) Excedentregeling en regeling variabel (Geïndexeerde) middelloonregeling inkomen Standaard pensioendatum 62 jaar Variabel inkomen Beoordelingstoeslag + ploegentoeslag + bonus + inkomen m.b.t. uren boven 36 uur per week Pensioengrondslag (B) Pensioengevend inkomen -/ (2007) Pensioengrondslag (C) Variabel inkomen Ouderdomspensioen Per jaar: 1,875% * (PGB + PGC) (incl. NP) Per jaar: 2,25% * (PGB + PGC) (excl. NP) 8

11 Nabestaandenpensioen 75% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Wezenpensioen 14% * nabestaandenpensioen (uitkering tot 18 jaar of maximaal 27 jaar) Uitruil Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Financiering Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 22,5% * pensioengevend inkomen per jaar Werknemersbijdrage Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 2% * (PGA + PGB + PGC) per jaar Gekozen pensioendatum Tussen 57 en 67 jaar. Deeltijdpensionering Niet eerder dan de maand nadat men 57 is geworden Variabel pensioen Lagere pensioen niet minder dan 75% van het hogere Arbeidsongeschiktheid Vrijstelling van premiebetaling naar rato van het percentage Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Actieven: o.b.v. loonindex Inactieven: o.b.v. CBS prijsindex huishoudens Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Uitbetaling 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) 4. PR2006 Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2005 deelnemer was in de PR1999 of de PR2001 en geboren is op of na 1 januari Tevens zijn alle werknemers met een datum indiensttreding op of na 1 januari 2006 deelnemer. De pensioenregeling is een zogenaamde collective defined contribution regeling (CDC-regeling), dat wil zeggen dat de vennootschappen voor een vooraf vastgestelde periode een vaste bijdrage betalen aan het fonds. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Soort regeling Deelnemers Pensioenaanspraken (Geïndexeerd) middelloon Werknemers geboren ná 01/01/1950 en alle werknemers in dienst na 01/01/2006 Levenslang ouderdomspensioen Levenslang partnerpensioen Wezenpensioen 9

12 Pensioengevend inkomen Vast jaarsalaris, vakantietoeslag, 13 e maand, variabel inkomen Variabel inkomen Beoordelingstoeslag, ploegentoeslag, bonus, inkomen m.b.t. uren boven 36 per week. Franchise Per 01/01/2007: , jaarlijks aan te passen Pensioengrondslag Pensioengevend inkomen -/- franchise Ouderdomspensioen Per jaar: 2,15% * pensioengrondslag Partnerpensioen 70% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Wezenpensioen 14% * ouderdomspensioen (uitkering tot 18 of maximaal 27 jaar) Arbeidsongeschikt Premievrijstelling naar rato van percentage Vervroeging of uitstel Tussen 57 en 70 jaar Deeltijdpensionering Vanaf 57 jaar, 25%, 50% of 75%. Uitruil Ouderdoms- en partnerpensioen Hoog-laag en laag-hoog Maximaal 10 jaar en verhouding 100:75 Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Actieven: loonindex Inactieven: CBS prijsindex huishoudens Financiering Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 22,5% * pensioengevend inkomen per jaar Werknemersbijdrage Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 2% * pensioengrondslag per jaar Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Uitbetaling 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) 10

13 III. Financiële opzet In dit hoofdstuk wordt de financiële opzet van het fonds uiteengezet. Ingegaan wordt op de waarderingsgrondslagen van het vermogen en de pensioenverplichtingen, als ook de uitgangspunten voor het premiebeleid en het toeslagbeleid. Uitgangspunt bij de financiële opzet is de wet- en regelgeving zoals beschreven in: De Pensioenwet. Het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen. De Regeling Pensioenwet. De Regeling Parameters Pensioenfondsen. De beleidsregels Toeslagenmatrix. 1. Waardering activa De waardering van de activa vindt als volgt plaats: zakelijke waarden: op basis van beurswaarde (actuele waarde). Voor fondsen waarvoor geen beursnotering beschikbaar is, wordt uitgegaan van de geschatte opbrengstwaarde; obligaties en onderhandse leningen: op basis van beurswaarde. Voor beleggingen waarvoor geen beursnotering beschikbaar is, wordt uitgegaan van de geschatte opbrengstwaarde; deposito s: op basis van nominale waarde. 2. Waardering Passiva Voor de reservering van de opgebouwde, respectievelijk toe te kennen pensioenrechten, houdt het fonds de volgende voorzieningen aan: 2.1 Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) De pensioenaanspraken en pensioenrechten worden in eigen beheer gehouden. De VPV is gelijk aan de contante waarde van de reglementaire op de balansdatum opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten. Voor arbeidsongeschikte deelnemers is de VPV gelijk aan de bereikbare pensioenaanspraken. De VPV is inclusief de contante waarde van de toegekende toeslagen op de (opgebouwde) pensioenaanspraken en pensioenrechten. Deze toeslagen worden op het moment van toekenning volledig gefinancierd. De aanspraak op de premievrijgestelde voortzetting van de pensioenopbouw wordt gefinancierd op het moment dat en voor zover deze vrijstelling ten gevolge van intreding van arbeidsongeschiktheid wordt toegekend. De vaststelling van de VPV vindt plaats op basis van marktwaardering. De technische grondslagen, methoden en veronderstellingen zijn daarbij als volgt: Generatietafels De sterftekansen zijn gebaseerd op de AG-generatietafels GBM/GBV , zonder leeftijdscorrecties. De sterftekansen op de balansdatum in het eerste boekjaar (2007) worden 11

14 ontleend aan de gegevens in de 6 e kolom (2005/2010). De sterftekansen worden i.v.m ervaringssterfte gecorrigeerd met correctiefactoren, waarbij voor de aanspraak- en pensioengerechtigde en verzorgde verschillende tabellen worden gebruikt. De correctietabel is geslachtsafhankelijk. De sterftekansen voor wezen worden verwaarloosd. De generatietafels worden, in beginsel, periodiek door het bestuur aangepast. Dit na eventueel advies van de actuaris. Rekenrente De rekenrente wordt vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur op de balansdatum zoals deze gepubliceerd wordt door De Nederlandsche Bank. Kosten Met toekomstige kosten (na pensioeningang) wordt rekening gehouden door een excasso-opslag van 2% op de netto VPV. Bepaling leeftijden en looptijden De leeftijden en looptijden worden vastgesteld in jaren en maanden nauwkeurig. De leeftijd op de berekeningsdatum wordt bepaald als het verschil tussen de eerste van de maand van de berekeningsdatum en de eerste van de maand waarin de geboortedatum van de aanspraak- en pensioengerechtigde valt. De toekomstige looptijden zijn, voor zover van toepassing, gelijk aan het verschil tussen de pensioengerechtigde leeftijd en de leeftijd op de berekeningsdatum. Leeftijd verzorgde Aangenomen wordt dat het leeftijdsverschil tussen de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de verzorgde drie jaar is (leeftijd man minus leeftijd vrouw). Partnerpensioen Voor de reservering van het partnerpensioen wordt het zogenaamde onbepaalde partner-systeem toegepast. Dit wil zeggen dat voor iedere deelnemer, ongeacht de burgerlijke staat of eventuele samenleving in de zin van het pensioenreglement, een partnerpensioen wordt verzekerd. Hierbij worden de volgende verwachte partnerfrequenties (dat is het percentage van (gewezen) deelnemers dat verondersteld wordt gehuwd te zijn dan wel samenleeft in de zin van het pensioenreglement) toegepast. X en Y zijn hierin de leeftijden van de (gewezen) deelnemers. Mannen 0 Als x minder dan 18 jaar is 0,07 * x 1,25 Als x 18 jaar of meer is, doch minder dan 20 jaar 0,052 * x 0,635 Als x 20 jaar of meer is, doch minder dan 25 jaar 0,022 * x + 0,115 Als x 25 jaar of meer is, doch minder dan 30 jaar 0,032 * x 0,185 Als x 30 jaar of meer is, doch minder dan 35 jaar 0,002 *x * ,005 Als x 35 jaar of meer is, doch minder dan 40 jaar 0,925 Als x 40 jaar of meer is, doch minder dan 62 jaar 1 Als x = 65 resp. 62 jaar 12

15 Vrouwen 0 Als y minder dan 18 jaar is 0,1 * y 1,495 Als y 18 jaar of meer is, doch minder dan 20 jaar 0,082 * y 1,135 Als y 20 jaar of meer is, doch minder dan 25 jaar 0,002 * y + 0,865 Als y 25 jaar of meer is, doch minder dan 30 jaar 0,008 * y * ,165 Als y 30 jaar of meer is, doch minder dan 35 jaar 0,002 * y * ,955 Als y 35 jaar of meer is, doch minder dan 40 jaar 0,875 Als y 40 jaar of meer is, doch minder dan 62 jaar 1 Als y = 65 resp. 62 jaar Op de pensioeningangsdatum kan de (gewezen) deelnemer het partnerpensioen uitruilen voor een ouderdomspensioen. Dit recht op uitruil geldt niet voor het bijzonder partnerpensioen. Het recht op uitruil geldt ook niet voor het partnerpensioen dat betrekking heeft op pensioenjaren vóór 1 januari De partnerfrequentie is in dit laatste geval op 65 respectievelijk 62 jaar voor mannen 0,925 en voor vrouwen 0,875. Voor de gewezen deelnemers op blijft het tot die datum gehanteerde bepaalde man/vrouw-systeem van toepassing. Wezenpensioen a. Niet ingegaan Voor (gewezen) deelnemers wordt de jaarlijkse netto risicopremie per 1.000,-- verzekerd wezenpensioen gesteld op 48,-- voor mannelijke en op 24,-- voor vrouwelijke (gewezen) deelnemers. b. Ingegaan De looptijd van de toekomstige uitkeringen wordt verondersteld gelijk te zijn aan: (27-z) * 2/3 als z >= 18 jaar en 24-z als z < 18 jaar. z is hierin de leeftijd van de wees op de berekeningsdatum. Uitkeringswijze Alle pensioenuitkeringen worden in 12 gelijke maandelijkse bedragen uitgekeerd. 2.2 Voorzieningen WAO-hiaat Tot 1 januari 2006 kende het fonds een WAO-hiaat pensioen. Ter dekking van toegekend pensioen uit hoofde van het WAO-hiaatpensioen is een voorziening getroffen voor deelnemers die op 1 januari 2006 arbeidsongeschikt waren in de zin van de WAO. De voorziening is gelijk aan de contante waarde van de toegekende pensioenen. Hiervoor gelden dezelfde actuariële grondslagen die gehanteerd worden voor de vaststelling als omschreven in paragraaf 2.1. Jaarlijks wordt interest bijgeschreven op basis van het gemiddelde rentepercentage op interbancaire deposito s met een looptijd van 24 maanden. 13

16 2.3 Eigen vermogen In deze paragraaf wordt ingegaan op de bepaling van het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen. Ook wordt ingegaan op de situatie dat het fonds een eigen vermogen heeft dat lager is dan het minimaal vereist vermogen (onderdekking) of lager dan het vereist eigen vermogen (reservetekort). Minimaal vereist eigen vermogen Het minimaal vereist eigen vermogen is gelijk aan het wettelijk minimum vereist vermogen, zoals vastgelegd in het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen (zie bijlage II). Ieder jaar wordt in het actuarieel rapport een nadere onderbouwing van de berekening van het minimaal vereist eigen vermogen uitgewerkt. Als het eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen is er sprake van een dekkingstekort. Het bestuur moet dan een korte termijn herstelplan opstellen om binnen maximaal drie jaar uit een situatie van een dekkingstekort te komen. Om dit te bereiken heeft het bestuur een aantal middelen ter beschikking. Deze zijn omschreven in de procedure bij vermogentekort respectievelijk -overschot (zie bijlage IV). Hierin is ook de volgorde van de inzet van de middelen omschreven alsmede de procedure die dan gevolgd moet worden. Vereist Eigen Vermogen Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken om met een zekerheid van 97,5 procent te voorkomen dat het pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder vermogen beschikt dan de Voorzieningen Pensioenverplichtingen. Dit vereist eigen vermogen wordt (in beginsel) vastgesteld met behulp van een standaardmodel zoals omschreven in het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen. Het model is uitgewerkt in de vaststelling van een zestal risico s (zie bijlage III). Ieder jaar wordt in het actuarieel rapport een nadere onderbouwing van de berekening van het vereist eigen vermogen uitgewerkt. Volgens de continuïteitsanalyse van 29 februari 2008 komt het vereist eigen vermogen op 18% van de VPV. De benodigde dekkingsgraad komt daarmee uit op 118%. Als het eigen vermogen lager is dan het vereist eigen vermogen is er sprake van een reservetekort. Het bestuur moet dan een lange termijn herstelplan opstellen om binnen maximaal vijftien jaar uit een situatie van een dekkingstekort te komen. Om dit te bereiken heeft het bestuur een aantal middelen ter beschikking. Deze zijn omschreven in de procedure bij vermogenstekort respectievelijk -overschot (zie bijlage IV). Hierin is ook de volgorde van de inzet van de middelen omschreven alsmede de procedure die dan gevolgd moet worden. Continuïteitsanalyse Het fonds maakt minimaal éénmaal in de drie jaar een continuïteitsanalyse. Het doel van deze analyse is om na te gaan hoe de financiële positie van het fonds zich ontwikkelt gegeven: het bestaande premie- en toeslagenbeleid; een realistische set van aannames voor de toekomst. 14

17 Voor de invulling van de aannames zal het fonds zich richten naar de voorschriften die DNB hiervoor heeft gegeven. De uitkomsten van de analyse sluit zo veel mogelijk aan bij de beleidsregels hieromtrent van DNB. Met een continuïteitsanalyse geeft het fonds inzicht in: 1. de ontwikkeling van de financiële positie op lange termijn; 2. de bepalende factoren voor de financiële positie op de lange termijn; 3. de financiële risico s en de kans op het moeten nemen van noodmaatregelen; 4. de inzet en toereikendheid van de sturingsinstrumenten om de financiële lange termijn risico s te beheersen; 5. de verwachtingen over de toeslagverlening; 6. de aannames met betrekking tot financiële rendementen, inflatie-ontwikkeling en bestandsontwikkeling. Het fonds maakt in 2008 voor het eerst een continuïteitsanalyse. 3 Premiebeleid In de uitvoeringsovereenkomsten tussen Equens Nederland B.V. respectievelijk PaySquare B.V. en Stichting Pensioenfonds Equens is bepaald dat zij het fonds jaarlijks een premie ter beschikking stellen. Premiebijdrage Jaarlijks wordt een bruto premie ter beschikking gesteld ter grootte van 22,5% van de som van het pensioengevend inkomen van alle deelnemers aan de in de pensioenreglementen omschreven pensioenregelingen, rekening houdend met de geldende parttimefactoren. De vastgestelde bijdrage is verschuldigd vanaf 1 januari 2007 en geldt tot 1 januari De werknemers zijn een eigen bijdrage verschuldigd ter grootte van 2% van de pensioengrondslag (pensioengevend inkomen minus de voor het betreffende pensioenreglement geldende franchise). In de hierboven genoemde bruto premiebijdrage is deze eigen bijdrage inbegrepen. Met het voldoen van de hiervoor genoemde jaarlijkse premie hebben de vennootschappen aan al hun verplichtingen uit hoofde van het pensioenreglement jegens het fonds voldaan. De financiële positie van het fonds zal niet kunnen leiden tot een verhoging dan wel een verlaging van de genoemde jaarlijkse premie. De vennootschappen betalen jaarlijks in januari aan het fonds een voorschotpremie met betrekking op het dan ingegane jaar. De vennootschappen betalen vervolgens jaarlijks op basis van een in het tweede kwartaal door het fonds aangeleverde, gespecificeerde nota een voorlopige premie onder aftrek van de voorschotpremie. De vennootschappen betalen ten slotte 6 maanden na afloop van het betreffende jaar de definitieve premie onder aftrek van de voorlopige premie. Bij de premieberekening wordt voor het pensioengevende inkomen elk kwartaal het gemiddelde genomen van het pensioengevende inkomen op de eerste en op de laatste dag van dat kwartaal. 15

18 Alle tussen het fonds en de vennootschappen over en weer verschuldigde bedragen worden geboekt op een door het fonds ten name van de vennootschappen geopende rekening courant met valutadatum 1 januari. Over het negatieve saldo van de rekening courant wordt door de vennootschappen aan het fonds interest vergoed respectievelijk over het positieve saldo van de rekening courant door het fonds aan de vennootschappen vergoed van 0,5% per maand. Het fonds en de vennootschap kunnen in onderling overleg overeenkomen om van verrekening van interest af te zien. De vennootschappen hebben bevoegdheid bij ingrijpende wijziging van omstandigheden hun bijdragen hetzij tijdelijk, hetzij definitief te verminderen of geheel te staken. Wanneer de vennootschappen voornemens zijn over te gaan tot uitoefening van het verminderen of geheel staken van haar bijdragen, pleegt zij hieromtrent vooraf overleg met het bestuur, en informeert zij vooraf schriftelijk de deelnemers. Het bestuur zal in dat geval vervolgens onverwijld de herverzekeraar(s) en degenen wier pensioenrecht of pensioenaanspraak daardoor wordt getroffen, schriftelijk in kennis stellen van de daaraan verbonden gevolgen en de eventueel aan te brengen wijzigingen in het pensioenreglement. Feitelijke en kostendekkende premie Volgens de voorschriften van DNB dient jaarlijks door de certificerend actuaris getoetst te worden of de feitelijk te ontvangen premie minimaal gelijk is aan de kostendekkende premie. Bij de berekening van de kostendekkende premie worden de actuariële veronderstellingen gehanteerd die ook bij de bepaling van de VPV worden gebruikt. Het bestuur mag besluiten om de feitelijke premie te toetsen aan een zogenaamde gedempte premie in plaats van de kostendekkende premie. In dit geval wordt de rekenrente gebaseerd op het verwacht rendement of een voortschrijdend gemiddelde van het rendement uit het verleden. Gelet op het karakter van de pensioenregeling (CDC-regeling), waarin de nieuwe pensioenaanspraken worden ingekocht op basis van de in dat jaar geldende marktrente maakt het bestuur geen gebruik van deze mogelijkheid. Hieronder wordt eerst ingegaan op de feitelijke premie en de kostendekkende premie. Daarna wordt ingegaan op de toets of de feitelijke premie minimaal gelijk is aan de kostendekkende premie. De feitelijke premie is hierboven omschreven. Er bestaat geen specifieke opslag voor de toeslagverlening. De kostendekkende premie bestaat, conform de eisen uit de Pensioenwet, uit de volgende elementen: 1. De kosten voor de opbouw van de pensioenaanspraken in het boekjaar (coming service). Hierin zijn begrepen de risicopremies voor het nog niet gefinancierde deel van het bereikbare 16

19 nabestaandenpensioen dat wordt toegekend bij overlijden in actieve dienst en de risicopremie voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. 2. Een opslag voor uitvoeringskosten. Deze opslag is gebaseerd op de verwachte jaarlijks door het fonds te betalen uitvoeringskosten, verminderd met de jaarlijks over de uitkeringen vrijvallende excassokosten. 3. Een solvabiliteitsopslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen. Deze opslag wordt in beginsel gebaseerd op de strategische beleggingsmix. 4. een opslag voor de financiering van de onvoorwaardelijke toeslagverlening, met inachtneming van de geformuleerde ambitie en de afgesproken wijze van financieren. Ieder jaar wordt in het actuarieel rapport een nadere onderbouwing van de berekening van de feitelijke premie en de kostendekkende premie uitgewerkt. 4. Toeslagbeleid Het bestuur streeft naar een jaarlijkse toeslag van de opgebouwde aanspraken van de deelnemers in de middelloonregelingen, de premievrije aanspraken van de gewezen deelnemers en van de ingegane pensioenen. De jaarlijkse toeslagen hebben een voorwaardelijk karakter. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de toeslagen worden toegekend. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt geen bestemmingsreserve gevormd. Op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers wordt aldus jaarlijks per 1 januari een voorwaardelijke toeslag verleend van maximaal de loonindex. De loonindex is gelijk aan de procentuele stijging van de CAO-salarisschalen over de periode oktober-oktober. Op de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van de gewezen deelnemers wordt aldus jaarlijks per 1 januari een voorwaardelijke toeslag verleend van maximaal de prijsindex. De prijsindex is gelijk aan de procentuele stijging van de CBS-prijsindex voor alle huishoudens over de periode oktober-oktober. De toeslag zal in principe worden opgeschort als de dekkingsgraad van het fonds, vastgesteld op marktwaarde, onder de 110% (ondergrens) daalt of als door de toekenning van de toeslag de dekkingsgraad onder 110% zou dalen. Zodra de dekkingsgraad boven de 125% uitkomt (bovengrens), worden alle pensioenaanspraken en pensioenrechten volledig verhoogd. De toeslag zal bij een dekkingsgraad tussen de ondergrens en de bovengrens in, voor hetzelfde percentage naar rato van de loonindex worden toegekend voor actieven en naar rato van de prijsindex worden toegekend voor de inactieven. Indien op enig moment wordt besloten om geen toeslag te verlenen, zal een later alsnog toekennen van de toeslag niet leiden tot een uitbetaling met terugwerkende kracht, tenzij het bestuur anders bepaalt. De dekkingsgraad zoals bedoeld in de toeslagentabel wordt bepaald door het vermogen van het fonds te delen door de voorziening pensioenverplichtingen. Deze dekkingsgraad wordt per 1 december van enig jaar vastgesteld op basis van de dan beschikbare gegevens. Voor de bepaling van het vermogen worden tevens de kosten voor de toeslag van het volgende jaar in aanmerking genomen. 17

20 IV. Uitvoering beleggingsbeleid 1. Beleggingsbeleid Het fonds draagt er zorg voor dat de bezittingen van het fonds, tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de reglementaire verplichtingen. Voorts is bepaald dat de beleggingen van de daartoe beschikbare gelden door het bestuur geschieden op solide wijze. Onder een solide beleggingsbeleid verstaat het bestuur het volgende: het bestuur heeft de beleggingsbeginselen vastgelegd in een verklaring (bijlage V); het bestuur onderbouwt het jaarlijks te voeren beleggingsbeleid en legt daarover rekenschap af aan het Verantwoordingsorgaan, de Visitatiecommissie en de toezichthouders; het bestuur evalueert het gevoerde beleggingsbeleid jaarlijks, of zoveel vaker als de actuele situatie dit noodzakelijk maakt en stelt het beleggingsbeleid indien nodig bij; het bestuur gaat hierbij uit van financiële projecties die gebaseerd zijn op realistische en consistente veronderstellingen, gebaseerd op ALM-studies die ten minste éénmaal per drie jaar worden geactualiseerd. 2. Strategisch en tactisch beleggingsbeleid Lange termijn beleid De strategische mix tussen de beleggingscategorieën is als volgt vastgesteld: Strategische asset mix: Vastrentende waarden: 60% Zakelijke waarden: 30% Onroerend goed: 5% Hedge funds: 5% Met betrekking tot het beleggingsbeleid zijn de kernpunten: beperking van renterisico dat ontstaat door de mismatch van verplichtingen (lang) en vastrentende portefeuille (kort) en beperking van de beleggingsrisico s door een bredere mix van beleggingscategorieën en zo veel als praktisch mogelijk is het afdekken van het valutarisico. 3. Overwegingen keuze beleggingscategorieën Beleggingen in aandelen genereren op lange termijn de hoogste opbrengst. Rendement is echter wel gekoppeld aan risico. Het fonds belegt op lange termijn, waarbij de liquiditeitsbehoefte in verband met de uit te keren pensioenen goed ingeschat dient te worden, ter voorkoming van (gedwongen) verkoop van effecten. Hierbij is betrokken dat het fonds een sterke groei doormaakt. Op basis van een ALM-studie is het belegd vermogen in zakelijke waarden gesteld op 30%. Daarnaast wordt voor 5% belegd in onroerend-goed-beleggingsfondsen en voor 5% in (funds-of) hedgefunds. Het resterende belang van 60% wordt belegd in vastrentende waarden. 18

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting Pensioenfonds Equens Stichting Pensioenfonds Equens Actuariële en bedrijfstechnische nota Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Vaststelling actuariële en bedrijfstechnische nota... 1 1 Beleidsuitgangspunten... 2 2 Hoofdlijnen organisatie

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-01-2008 Bijlage 1 01-01-2008 2 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, Wolters

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst UITVOERINGSOVEREENKOMST HAGEE STICHTING, hierna te noemen "de stichting", gevestigd te Amstelveen, en hierna te noemen "de werkgever", gevestigd te Amstelveen, hieronder

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0117 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf Tabellenboek 2017 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2017 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015)

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie