Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Versie: 26 mei 2008

2 2

3 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Inhoudsopgave I. Inleiding Doelstelling Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Doelstelling van het fonds Herverzekering Aansluiting van vennootschappen bij het fonds... 4 II. Hoofdlijnen van de pensioenregelingen...5 Inleiding PR Prepensioenregeling bij de PR PR PR III. Financiële opzet Waardering activa Waardering Passiva Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) Voorzieningen WAO-hiaat Eigen vermogen Premiebeleid Toeslagbeleid...17 IV. Uitvoering beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Strategisch en tactisch beleggingsbeleid Overwegingen keuze beleggingscategorieën Beleggingsorganisatie Implementatie van het strategisch beleggingsbeleid Risicobeheer bij de vermogensbeheerder Renterisico Verantwoord beleggen en het stembeleid Rapportageverplichting...22 V. Financiële sturingsmiddelen Eigen vermogen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Kortingsbeleid...24 VI. De uitvoeringsorganisatie Inleiding Taken bestuur Uitbesteding Bevoegdheden Taakverdeling Communicatieplan Operationele beheersingsmaatregelen Beleidsmatige beheersingsmaatregelen Managementinformatie Controlemechanismen Klachten- en geschillenregeling Goed pensioenfondsbestuur Gedragscode Compliance officer Deskundigheid...30 VII. Ondertekening

4 VIII. Bijlagen...32 Bijlage 1 Organigram...32 Bijlage II Minimaal Vereist Eigen Vermogen...33 Bijlage III Vereist Eigen Vermogen...34 Bijlage IV Procedures bij vermogenstekorten, -overschotten en premieachterstand...36 Bijlage V Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

5 I. Inleiding 1. Doelstelling Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet, in het bijzonder: paragraaf 9 van het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen; hoofdstuk 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet. In de statuten van het fonds is bepaald dat de uitvoering van de pensioenreglementen geschiedt volgens de ABTN. Deze ABTN wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld en wordt, indien deze wijziging behoeft, door middel van een besluit van het bestuur gewijzigd. De ABTN geeft een beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregelingen. Ook wordt ingegaan op de organisatiestructuur, het interne beheersingssysteem, het beleggingsbeleid en de financiële sturingsmiddelen die het fonds ter beschikking heeft. Deze ABTN is door het bestuur goedgekeurd in de bestuursvergadering van 3 april Doelstelling van het fonds Het fonds heeft ten doel de pensioenovereenkomst uit te voeren op basis van de uitvoeringsovereenkomst. Het fonds tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen. 3. Herverzekering Alle uit de pensioenregelingen voortvloeiende verplichtingen worden in eigen beheer gehouden. Voor het overlijdensrisico (kortlevenrisico) en het arbeidsongeschiktheidsrisico met betrekking tot de (gehele of gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is een herverzekeringsovereenkomst gesloten. Als herverzekeraar treedt op de Algemene Levensherverzekering Maatschappij NV (Swiss Re) te Amstelveen. De herverzekeringsovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2007 en heeft als einddatum 31 december De overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend verlengd met een periode van drie jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor de beëindigingsdatum per aangetekende brief opzegt. Voor zowel het overlijdensrisico als het arbeidsongeschiktheidsrisico is een proportionele herverzekeringsovereenkomst gesloten. Voor het overlijdensrisicokapitaal geldt een eigen behoud van een kapitaal van ,-- per aanspraakgerechtigde en voor het arbeidsongeschiktheidsrisico geldt een eigen behoud van een rente van 7.500,-- per aanspraak gerechtigde. Het eigen behoud is het deel van het risicokapitaal respectievelijk de risicorente wat het fonds voor eigen risico neemt. Er is een 3-jarige gecombineerde winstdelingsregeling van toepassing voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico tezamen. Deze geldt als het premievolume in drie jaar de grens van 3

6 ,-- overschrijdt. Bij een positief resultaat is het winstaandeel voor het fonds 50%. Een negatief resultaat is voor rekening van de herverzekeraar. Het fonds heeft uit het verleden nog een aantal kleine pensioenverzekeringen herverzekerd bij Nationale-Nederlanden en Centraal Beheer Achmea. Bij Nationale-Nederlanden zijn het polissen met aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Deze aanspraken worden in mindering gebracht op de reglementaire aanspraken. Bij Centraal Beheer betreft het een aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 4. Aansluiting van vennootschappen bij het fonds Als vennootschappen zijn aangesloten bij het fonds: Equens Nederland B.V. en PaySquare B.V. Beide vennootschappen hebben met het fonds een uitvoeringsovereenkomst gesloten. In voorkomende gevallen beslist het bestuur over aansluiting en uittreding van vennootschappen en rechtspersonen en de hieraan te stellen condities. 4

7 II. Hoofdlijnen van de pensioenregelingen Inleiding De pensioenregelingen van het fonds zijn vastgelegd in 4 pensioenreglementen (hierna te noemen: 'de reglementen'): 1. het reglement PR1999 van Stichting Pensioenfonds Equens; 2. het reglement voor prepensioen van Stichting Pensioenfonds Equens; 3. het reglement PR2001 van Stichting Pensioenfonds Equens; 4. het reglement PR2006 van Stichting Pensioenfonds Equens. 1. PR1999 De PR1999 is een gesloten regeling. Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2005 deelnemer was aan de PR1999 en geboren is vóór 1 januari Vanaf 1 januari 2001 treden geen nieuwe deelnemers toe. De pensioenregeling is een zogenaamde collective defined contribution regeling (CDC-regeling), dat wil zeggen dat de vennootschappen voor een vooraf vastgestelde periode een vaste bijdrage betalen aan het fonds. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Soort regeling Eindloonregeling (A) (Geïndexeerde) middelloonregeling (B) Deelnemers Medewerkers geboren vóór 01/01/1950, die per 31/12/2005 reeds deelnemer waren. Pensioenaanspraken Levenslang ouderdomspensioen Alleenstaandenpensioen Nabestaandenpensioen Nabestaanden overbruggingspensioen Wezenpensioen Pensioenjaren Vanaf 25 jaar of later Salarisgrens per maand (1 januari 2007) jaarlijks verhoogd met de loonindex 5

8 Pensioenopbouwpercentage (%) < salarisgrens: 2% > 1,642 x salarisgrens: 1,75% > salarisgrens en < 1,642 x salarisgrens: naar rato tussen 1,75% en 2%. Pensioengrondslag (PG) A: 12 x maandsalaris + vakantietoeslag + 13 e maand B: beoordelingstoeslag vorig jaar, ploegentoeslag, bonus, inkomen m.b.t. uren boven 36. Standaard pensioendatum De 1 e dag van de maand volgend op de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt Aftrek wegens AOW Ongehuwden: ,21 (1 januari 2007) Gehuwden: ,44 (1 januari 2007) Ouderdomspensioen A PGA *pp% * pensioenjaren -/- gehuwdenaftrek AOW * 2,5% * pensioenjaren pp% ligt tussen 1,75 en 2%, afhankelijk van de hoogte van het salaris Ouderdomspensioen B Opbouw per jaar: PGB * 1,75% Alleenstaandenpensioen 2,5% * pensioenjaren t/m 31/12/2000 * (gehuwden AOW -/- ongehuwden AOW) Uitgesloten zijn pensioenjaren waarover nabestaandenpensioen is toegekend Nabestaandenpensioen 75% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Nabestaandenoverbruggingspensioen 20% * nabestaandenpensioen (uitkering vanaf overlijden tot uiterlijk 65 jaar) Wezenpensioen 14% * ouderdomspensioen (uitkering tot 18 jaar of uiterlijk 27 jaar) Arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling naar rato Uitruil Nabestaandenpensioen (opgebouwd vanaf 01/01/2001) Vervroeging/uitstel Vervroeging tot niet eerder dan 57 jaar, uitstel tot max. 67 jaar Deeltijdpensionering Mogelijk, niet eerder dan vanaf 57 jaar Variabel pensioen Hoog-laag en laag-hoog is gemaximeerd Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Actieven: loonindex Inactieven: CBS prijsindex huishoudens Uitbetaling pensioen 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Financiering Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 22,5% * (PGA + PGB) per jaar Werknemersbijdrage Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 2% * van de pensioengrondslag per jaar 6

9 2. Prepensioenregeling bij de PR1999 De prepensioenregeling is een gesloten regeling. Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2000 in dienst was, deelnemer is in de PR1999 en geboren is vóór 1 januari Vanaf 1 januari 2001 treden geen nieuwe deelnemers toe. De pensioenregeling is een CDC-regeling, de premie is onderdeel van de premie van de PR1999. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Soort regeling Eindloonregeling Deelnemers Degenen die deelnemen in de PR1999 Pensioenjaren Vanaf 25 jaar of later Standaard prepensioendatum De 1 e dag van maand volgend op het bereiken van de 62-jarige leeftijd Einddatum De maand volgend op de maand waarin de 65- jarige leeftijd wordt bereikt Pensioengrondslag 12 x vaste maandsalaris, vakantietoeslag en 13 e maand. Alsmede beoordelingstoeslag, ploegentoeslag, bonus, inkomen m.b.t. uren boven 36 per week. Hoogte 2,0271 x pensioenjaren x grondslag Vervroeging/uitstel Vervroeging tot niet eerder dan 57 jaar, uitstel tot maximaal 65 jaar. Arbeidsongeschiktheid Vrijstelling premiebetaling naar rato van het percentage Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Inactieven: CBS prijsindex huishoudens Uitbetaling prepensioen 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Financiering De premie is inbegrepen in de totale premie PR1999. Werknemersbijdrage De premie is inbegrepen in de werknemersbijdrage PR PR2001 De PR2001 is een gesloten regeling. Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2005 deelnemer was aan de PR2001 en geboren is vóór 1 januari Vanaf 1 januari 2006 treden geen nieuwe deelnemers toe. 7

10 De pensioenregeling is een CDC-regeling. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Basisregeling (Geïndexeerd) middelloon Deelnemers Medewerkers geboren vóór 01/01/1950, die per 31/12/2005 reeds deelnemer waren. Standaard pensioendatum 62 jaar Pensioenaanspraken Levenslang ouderdomspensioen Tijdelijk ouderdomspensioen Levenslang nabestaandenpensioen Wezenpensioen Pensioengevend inkomen Vast jaarsalaris + vakantietoeslag + 13 e maand + beoordelingstoeslag vorig jaar + ploegentoeslag + bonus vorig jaar + inkomen m.b.t. uren boven 36 uur per week Franchise Per : ,-- Basis maximaal pensioengevend inkomen ,--, (2007) Basis pensioengrondslag (A) Gemaximeerd pensioengevend inkomen -/- franchise Basis ouderdomspensioen Per jaar: 2% * pensioengrondslag A Basis tijdelijk ouderdomspensioen 2,5% * pensioenjaren * laatste franchise (uitkering Basis nabestaandenpensioen 75% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Basis wezenpensioen 14% * ouderdomspensioen (uitkering tot 18 jaar of maximaal 27 jaar) Uitruil Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (opgebouwd vanaf 01/01/2001) Excedentregeling en regeling variabel (Geïndexeerde) middelloonregeling inkomen Standaard pensioendatum 62 jaar Variabel inkomen Beoordelingstoeslag + ploegentoeslag + bonus + inkomen m.b.t. uren boven 36 uur per week Pensioengrondslag (B) Pensioengevend inkomen -/ (2007) Pensioengrondslag (C) Variabel inkomen Ouderdomspensioen Per jaar: 1,875% * (PGB + PGC) (incl. NP) Per jaar: 2,25% * (PGB + PGC) (excl. NP) 8

11 Nabestaandenpensioen 75% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Wezenpensioen 14% * nabestaandenpensioen (uitkering tot 18 jaar of maximaal 27 jaar) Uitruil Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Financiering Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 22,5% * pensioengevend inkomen per jaar Werknemersbijdrage Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 2% * (PGA + PGB + PGC) per jaar Gekozen pensioendatum Tussen 57 en 67 jaar. Deeltijdpensionering Niet eerder dan de maand nadat men 57 is geworden Variabel pensioen Lagere pensioen niet minder dan 75% van het hogere Arbeidsongeschiktheid Vrijstelling van premiebetaling naar rato van het percentage Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Actieven: o.b.v. loonindex Inactieven: o.b.v. CBS prijsindex huishoudens Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Uitbetaling 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) 4. PR2006 Deelnemer is de werknemer die op 31 december 2005 deelnemer was in de PR1999 of de PR2001 en geboren is op of na 1 januari Tevens zijn alle werknemers met een datum indiensttreding op of na 1 januari 2006 deelnemer. De pensioenregeling is een zogenaamde collective defined contribution regeling (CDC-regeling), dat wil zeggen dat de vennootschappen voor een vooraf vastgestelde periode een vaste bijdrage betalen aan het fonds. Indien de financiële positie van het fonds volgens wettelijke normen onvoldoende is, zullen de op te bouwen en/of opgebouwde pensioenaanspraken evenredig worden verlaagd. Als de financiële positie daarna verbetert, kunnen de verlagingen worden hersteld. Kenmerken van de regeling: Soort regeling Deelnemers Pensioenaanspraken (Geïndexeerd) middelloon Werknemers geboren ná 01/01/1950 en alle werknemers in dienst na 01/01/2006 Levenslang ouderdomspensioen Levenslang partnerpensioen Wezenpensioen 9

12 Pensioengevend inkomen Vast jaarsalaris, vakantietoeslag, 13 e maand, variabel inkomen Variabel inkomen Beoordelingstoeslag, ploegentoeslag, bonus, inkomen m.b.t. uren boven 36 per week. Franchise Per 01/01/2007: , jaarlijks aan te passen Pensioengrondslag Pensioengevend inkomen -/- franchise Ouderdomspensioen Per jaar: 2,15% * pensioengrondslag Partnerpensioen 70% * ouderdomspensioen (uitkering vanaf overlijden) Wezenpensioen 14% * ouderdomspensioen (uitkering tot 18 of maximaal 27 jaar) Arbeidsongeschikt Premievrijstelling naar rato van percentage Vervroeging of uitstel Tussen 57 en 70 jaar Deeltijdpensionering Vanaf 57 jaar, 25%, 50% of 75%. Uitruil Ouderdoms- en partnerpensioen Hoog-laag en laag-hoog Maximaal 10 jaar en verhouding 100:75 Toeslagregeling Voorwaardelijk, geen reservevorming Actieven: loonindex Inactieven: CBS prijsindex huishoudens Financiering Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 22,5% * pensioengevend inkomen per jaar Werknemersbijdrage Premie vanaf 01/01/2007 t/m 31/12/2011: 2% * pensioengrondslag per jaar Beëindiging deelnemerschap Premievrij of waardeoverdracht Uitbetaling 12 x gelijk bedrag (incl. vakantietoeslag) 10

13 III. Financiële opzet In dit hoofdstuk wordt de financiële opzet van het fonds uiteengezet. Ingegaan wordt op de waarderingsgrondslagen van het vermogen en de pensioenverplichtingen, als ook de uitgangspunten voor het premiebeleid en het toeslagbeleid. Uitgangspunt bij de financiële opzet is de wet- en regelgeving zoals beschreven in: De Pensioenwet. Het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen. De Regeling Pensioenwet. De Regeling Parameters Pensioenfondsen. De beleidsregels Toeslagenmatrix. 1. Waardering activa De waardering van de activa vindt als volgt plaats: zakelijke waarden: op basis van beurswaarde (actuele waarde). Voor fondsen waarvoor geen beursnotering beschikbaar is, wordt uitgegaan van de geschatte opbrengstwaarde; obligaties en onderhandse leningen: op basis van beurswaarde. Voor beleggingen waarvoor geen beursnotering beschikbaar is, wordt uitgegaan van de geschatte opbrengstwaarde; deposito s: op basis van nominale waarde. 2. Waardering Passiva Voor de reservering van de opgebouwde, respectievelijk toe te kennen pensioenrechten, houdt het fonds de volgende voorzieningen aan: 2.1 Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV) De pensioenaanspraken en pensioenrechten worden in eigen beheer gehouden. De VPV is gelijk aan de contante waarde van de reglementaire op de balansdatum opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten. Voor arbeidsongeschikte deelnemers is de VPV gelijk aan de bereikbare pensioenaanspraken. De VPV is inclusief de contante waarde van de toegekende toeslagen op de (opgebouwde) pensioenaanspraken en pensioenrechten. Deze toeslagen worden op het moment van toekenning volledig gefinancierd. De aanspraak op de premievrijgestelde voortzetting van de pensioenopbouw wordt gefinancierd op het moment dat en voor zover deze vrijstelling ten gevolge van intreding van arbeidsongeschiktheid wordt toegekend. De vaststelling van de VPV vindt plaats op basis van marktwaardering. De technische grondslagen, methoden en veronderstellingen zijn daarbij als volgt: Generatietafels De sterftekansen zijn gebaseerd op de AG-generatietafels GBM/GBV , zonder leeftijdscorrecties. De sterftekansen op de balansdatum in het eerste boekjaar (2007) worden 11

14 ontleend aan de gegevens in de 6 e kolom (2005/2010). De sterftekansen worden i.v.m ervaringssterfte gecorrigeerd met correctiefactoren, waarbij voor de aanspraak- en pensioengerechtigde en verzorgde verschillende tabellen worden gebruikt. De correctietabel is geslachtsafhankelijk. De sterftekansen voor wezen worden verwaarloosd. De generatietafels worden, in beginsel, periodiek door het bestuur aangepast. Dit na eventueel advies van de actuaris. Rekenrente De rekenrente wordt vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur op de balansdatum zoals deze gepubliceerd wordt door De Nederlandsche Bank. Kosten Met toekomstige kosten (na pensioeningang) wordt rekening gehouden door een excasso-opslag van 2% op de netto VPV. Bepaling leeftijden en looptijden De leeftijden en looptijden worden vastgesteld in jaren en maanden nauwkeurig. De leeftijd op de berekeningsdatum wordt bepaald als het verschil tussen de eerste van de maand van de berekeningsdatum en de eerste van de maand waarin de geboortedatum van de aanspraak- en pensioengerechtigde valt. De toekomstige looptijden zijn, voor zover van toepassing, gelijk aan het verschil tussen de pensioengerechtigde leeftijd en de leeftijd op de berekeningsdatum. Leeftijd verzorgde Aangenomen wordt dat het leeftijdsverschil tussen de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de verzorgde drie jaar is (leeftijd man minus leeftijd vrouw). Partnerpensioen Voor de reservering van het partnerpensioen wordt het zogenaamde onbepaalde partner-systeem toegepast. Dit wil zeggen dat voor iedere deelnemer, ongeacht de burgerlijke staat of eventuele samenleving in de zin van het pensioenreglement, een partnerpensioen wordt verzekerd. Hierbij worden de volgende verwachte partnerfrequenties (dat is het percentage van (gewezen) deelnemers dat verondersteld wordt gehuwd te zijn dan wel samenleeft in de zin van het pensioenreglement) toegepast. X en Y zijn hierin de leeftijden van de (gewezen) deelnemers. Mannen 0 Als x minder dan 18 jaar is 0,07 * x 1,25 Als x 18 jaar of meer is, doch minder dan 20 jaar 0,052 * x 0,635 Als x 20 jaar of meer is, doch minder dan 25 jaar 0,022 * x + 0,115 Als x 25 jaar of meer is, doch minder dan 30 jaar 0,032 * x 0,185 Als x 30 jaar of meer is, doch minder dan 35 jaar 0,002 *x * ,005 Als x 35 jaar of meer is, doch minder dan 40 jaar 0,925 Als x 40 jaar of meer is, doch minder dan 62 jaar 1 Als x = 65 resp. 62 jaar 12

15 Vrouwen 0 Als y minder dan 18 jaar is 0,1 * y 1,495 Als y 18 jaar of meer is, doch minder dan 20 jaar 0,082 * y 1,135 Als y 20 jaar of meer is, doch minder dan 25 jaar 0,002 * y + 0,865 Als y 25 jaar of meer is, doch minder dan 30 jaar 0,008 * y * ,165 Als y 30 jaar of meer is, doch minder dan 35 jaar 0,002 * y * ,955 Als y 35 jaar of meer is, doch minder dan 40 jaar 0,875 Als y 40 jaar of meer is, doch minder dan 62 jaar 1 Als y = 65 resp. 62 jaar Op de pensioeningangsdatum kan de (gewezen) deelnemer het partnerpensioen uitruilen voor een ouderdomspensioen. Dit recht op uitruil geldt niet voor het bijzonder partnerpensioen. Het recht op uitruil geldt ook niet voor het partnerpensioen dat betrekking heeft op pensioenjaren vóór 1 januari De partnerfrequentie is in dit laatste geval op 65 respectievelijk 62 jaar voor mannen 0,925 en voor vrouwen 0,875. Voor de gewezen deelnemers op blijft het tot die datum gehanteerde bepaalde man/vrouw-systeem van toepassing. Wezenpensioen a. Niet ingegaan Voor (gewezen) deelnemers wordt de jaarlijkse netto risicopremie per 1.000,-- verzekerd wezenpensioen gesteld op 48,-- voor mannelijke en op 24,-- voor vrouwelijke (gewezen) deelnemers. b. Ingegaan De looptijd van de toekomstige uitkeringen wordt verondersteld gelijk te zijn aan: (27-z) * 2/3 als z >= 18 jaar en 24-z als z < 18 jaar. z is hierin de leeftijd van de wees op de berekeningsdatum. Uitkeringswijze Alle pensioenuitkeringen worden in 12 gelijke maandelijkse bedragen uitgekeerd. 2.2 Voorzieningen WAO-hiaat Tot 1 januari 2006 kende het fonds een WAO-hiaat pensioen. Ter dekking van toegekend pensioen uit hoofde van het WAO-hiaatpensioen is een voorziening getroffen voor deelnemers die op 1 januari 2006 arbeidsongeschikt waren in de zin van de WAO. De voorziening is gelijk aan de contante waarde van de toegekende pensioenen. Hiervoor gelden dezelfde actuariële grondslagen die gehanteerd worden voor de vaststelling als omschreven in paragraaf 2.1. Jaarlijks wordt interest bijgeschreven op basis van het gemiddelde rentepercentage op interbancaire deposito s met een looptijd van 24 maanden. 13

16 2.3 Eigen vermogen In deze paragraaf wordt ingegaan op de bepaling van het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen. Ook wordt ingegaan op de situatie dat het fonds een eigen vermogen heeft dat lager is dan het minimaal vereist vermogen (onderdekking) of lager dan het vereist eigen vermogen (reservetekort). Minimaal vereist eigen vermogen Het minimaal vereist eigen vermogen is gelijk aan het wettelijk minimum vereist vermogen, zoals vastgelegd in het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen (zie bijlage II). Ieder jaar wordt in het actuarieel rapport een nadere onderbouwing van de berekening van het minimaal vereist eigen vermogen uitgewerkt. Als het eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen is er sprake van een dekkingstekort. Het bestuur moet dan een korte termijn herstelplan opstellen om binnen maximaal drie jaar uit een situatie van een dekkingstekort te komen. Om dit te bereiken heeft het bestuur een aantal middelen ter beschikking. Deze zijn omschreven in de procedure bij vermogentekort respectievelijk -overschot (zie bijlage IV). Hierin is ook de volgorde van de inzet van de middelen omschreven alsmede de procedure die dan gevolgd moet worden. Vereist Eigen Vermogen Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken om met een zekerheid van 97,5 procent te voorkomen dat het pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder vermogen beschikt dan de Voorzieningen Pensioenverplichtingen. Dit vereist eigen vermogen wordt (in beginsel) vastgesteld met behulp van een standaardmodel zoals omschreven in het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen. Het model is uitgewerkt in de vaststelling van een zestal risico s (zie bijlage III). Ieder jaar wordt in het actuarieel rapport een nadere onderbouwing van de berekening van het vereist eigen vermogen uitgewerkt. Volgens de continuïteitsanalyse van 29 februari 2008 komt het vereist eigen vermogen op 18% van de VPV. De benodigde dekkingsgraad komt daarmee uit op 118%. Als het eigen vermogen lager is dan het vereist eigen vermogen is er sprake van een reservetekort. Het bestuur moet dan een lange termijn herstelplan opstellen om binnen maximaal vijftien jaar uit een situatie van een dekkingstekort te komen. Om dit te bereiken heeft het bestuur een aantal middelen ter beschikking. Deze zijn omschreven in de procedure bij vermogenstekort respectievelijk -overschot (zie bijlage IV). Hierin is ook de volgorde van de inzet van de middelen omschreven alsmede de procedure die dan gevolgd moet worden. Continuïteitsanalyse Het fonds maakt minimaal éénmaal in de drie jaar een continuïteitsanalyse. Het doel van deze analyse is om na te gaan hoe de financiële positie van het fonds zich ontwikkelt gegeven: het bestaande premie- en toeslagenbeleid; een realistische set van aannames voor de toekomst. 14

17 Voor de invulling van de aannames zal het fonds zich richten naar de voorschriften die DNB hiervoor heeft gegeven. De uitkomsten van de analyse sluit zo veel mogelijk aan bij de beleidsregels hieromtrent van DNB. Met een continuïteitsanalyse geeft het fonds inzicht in: 1. de ontwikkeling van de financiële positie op lange termijn; 2. de bepalende factoren voor de financiële positie op de lange termijn; 3. de financiële risico s en de kans op het moeten nemen van noodmaatregelen; 4. de inzet en toereikendheid van de sturingsinstrumenten om de financiële lange termijn risico s te beheersen; 5. de verwachtingen over de toeslagverlening; 6. de aannames met betrekking tot financiële rendementen, inflatie-ontwikkeling en bestandsontwikkeling. Het fonds maakt in 2008 voor het eerst een continuïteitsanalyse. 3 Premiebeleid In de uitvoeringsovereenkomsten tussen Equens Nederland B.V. respectievelijk PaySquare B.V. en Stichting Pensioenfonds Equens is bepaald dat zij het fonds jaarlijks een premie ter beschikking stellen. Premiebijdrage Jaarlijks wordt een bruto premie ter beschikking gesteld ter grootte van 22,5% van de som van het pensioengevend inkomen van alle deelnemers aan de in de pensioenreglementen omschreven pensioenregelingen, rekening houdend met de geldende parttimefactoren. De vastgestelde bijdrage is verschuldigd vanaf 1 januari 2007 en geldt tot 1 januari De werknemers zijn een eigen bijdrage verschuldigd ter grootte van 2% van de pensioengrondslag (pensioengevend inkomen minus de voor het betreffende pensioenreglement geldende franchise). In de hierboven genoemde bruto premiebijdrage is deze eigen bijdrage inbegrepen. Met het voldoen van de hiervoor genoemde jaarlijkse premie hebben de vennootschappen aan al hun verplichtingen uit hoofde van het pensioenreglement jegens het fonds voldaan. De financiële positie van het fonds zal niet kunnen leiden tot een verhoging dan wel een verlaging van de genoemde jaarlijkse premie. De vennootschappen betalen jaarlijks in januari aan het fonds een voorschotpremie met betrekking op het dan ingegane jaar. De vennootschappen betalen vervolgens jaarlijks op basis van een in het tweede kwartaal door het fonds aangeleverde, gespecificeerde nota een voorlopige premie onder aftrek van de voorschotpremie. De vennootschappen betalen ten slotte 6 maanden na afloop van het betreffende jaar de definitieve premie onder aftrek van de voorlopige premie. Bij de premieberekening wordt voor het pensioengevende inkomen elk kwartaal het gemiddelde genomen van het pensioengevende inkomen op de eerste en op de laatste dag van dat kwartaal. 15

18 Alle tussen het fonds en de vennootschappen over en weer verschuldigde bedragen worden geboekt op een door het fonds ten name van de vennootschappen geopende rekening courant met valutadatum 1 januari. Over het negatieve saldo van de rekening courant wordt door de vennootschappen aan het fonds interest vergoed respectievelijk over het positieve saldo van de rekening courant door het fonds aan de vennootschappen vergoed van 0,5% per maand. Het fonds en de vennootschap kunnen in onderling overleg overeenkomen om van verrekening van interest af te zien. De vennootschappen hebben bevoegdheid bij ingrijpende wijziging van omstandigheden hun bijdragen hetzij tijdelijk, hetzij definitief te verminderen of geheel te staken. Wanneer de vennootschappen voornemens zijn over te gaan tot uitoefening van het verminderen of geheel staken van haar bijdragen, pleegt zij hieromtrent vooraf overleg met het bestuur, en informeert zij vooraf schriftelijk de deelnemers. Het bestuur zal in dat geval vervolgens onverwijld de herverzekeraar(s) en degenen wier pensioenrecht of pensioenaanspraak daardoor wordt getroffen, schriftelijk in kennis stellen van de daaraan verbonden gevolgen en de eventueel aan te brengen wijzigingen in het pensioenreglement. Feitelijke en kostendekkende premie Volgens de voorschriften van DNB dient jaarlijks door de certificerend actuaris getoetst te worden of de feitelijk te ontvangen premie minimaal gelijk is aan de kostendekkende premie. Bij de berekening van de kostendekkende premie worden de actuariële veronderstellingen gehanteerd die ook bij de bepaling van de VPV worden gebruikt. Het bestuur mag besluiten om de feitelijke premie te toetsen aan een zogenaamde gedempte premie in plaats van de kostendekkende premie. In dit geval wordt de rekenrente gebaseerd op het verwacht rendement of een voortschrijdend gemiddelde van het rendement uit het verleden. Gelet op het karakter van de pensioenregeling (CDC-regeling), waarin de nieuwe pensioenaanspraken worden ingekocht op basis van de in dat jaar geldende marktrente maakt het bestuur geen gebruik van deze mogelijkheid. Hieronder wordt eerst ingegaan op de feitelijke premie en de kostendekkende premie. Daarna wordt ingegaan op de toets of de feitelijke premie minimaal gelijk is aan de kostendekkende premie. De feitelijke premie is hierboven omschreven. Er bestaat geen specifieke opslag voor de toeslagverlening. De kostendekkende premie bestaat, conform de eisen uit de Pensioenwet, uit de volgende elementen: 1. De kosten voor de opbouw van de pensioenaanspraken in het boekjaar (coming service). Hierin zijn begrepen de risicopremies voor het nog niet gefinancierde deel van het bereikbare 16

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 januari 2014 2014-12 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 juli 2015 2015-06 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een door

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn)

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 maart 2014 I. INLEIDING... 2 II. DE PENSIOENREGELING... 3 II.1. AANSLUITING

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013 ABTN 2013-1 STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD 1. INLEIDING...1 2 ORGANISATIE, BEHEER EN INTERNE CONTROLE...2 2.1. De organisatie van het Pensioenfonds...2 2.2. Beheersmaatregelen en interne controle...3

Nadere informatie

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord pag. 4 2. Inleiding pag. 5 2.1 Het fonds 2.2 Doel van deze nota 2.3 Nagestreefde mate van detaillering

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij 11 juni 2015 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1 HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement voor prepensioen van Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement prepensioen 27 augustus 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...1 Artikel 2 Deelnemerschap...2 Artikel 3 Pensioenaanspraken...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie