Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen"

Transcriptie

1 Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen 2007, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Gelderland, worden overgenomen of worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief, fax of . Zorgbelang Gelderland Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen ook als zij door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Wij willen dit bereiken door: ervaringskennis van zorggebruikers te verzamelen, collectieve belangen te behartigen, informatie te verstrekken over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod, klachten op te vangen en knelpunten in het zorgaanbod te signaleren. Om haar doelen te bereiken werkt Zorgbelang Gelderland samen met ruim 400 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. Colofon Redactie Karien Dijkstra, Sebo Woldringh en Joke Stoffelen Eindredactie Joke Stoffelen Ontwerp omslag tva! reclame & communicatie Doetinchem Druk omslag Drukkerij Trioprint Nijmegen 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 Leerlingenvervoer Wat zegt de wet? Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief 10 2 Wet maatschappelijke ondersteuning Wat zegt de wet? Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief 14 3 Zittend ziekenvervoer Wat zegt de wet? Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief 17 4 Andere vervoersvormen Valys: bovenregionaal vervoer AWBZ-vervoer: vervoer naar dagbesteding of dagactiviteiten UWV-vervoer: vervoer naar hoger onderwijs of werk Wsw-vervoer: vervoer naar de sociale werkvoorziening Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief 20 5 Aanbevelingen vanuit cliëntenperspectief Veiligheid Kwaliteit Betaalbaarheid Informatie Toegankelijkheid Beleving en bejegening Betrouwbaarheid Betrekken van gebruikers en burgers Beschikbaarheid en bereikbaarheid Samenwerking verantwoordelijken 26 Bijlage: voorbeelden spel- en omgangsregels 27 Literatuur 29 3

4 4

5 Voorwoord Het vervoer voor mensen met een beperking is momenteel een lappendeken van regelingen, vervoerssystemen en verantwoordelijkheden. De verschillende vervoerssystemen kennen een eigen regeling, financieringsstroom, eindverantwoordelijke, etc. Daarnaast zijn er in Gelderland ook verschillende regiotaxi-systemen. Een combinatie van al deze regelingen is nauwelijks mogelijk en de informatie over deze vervoersmogelijkheden is versnipperd. Met deze notitie willen we de speciale vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking in beeld brengen en beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief toevoegen. Zorgbelang Gelderland komt op voor de belangen van alle burgers met een zorgvraag. Dat doen we onder meer door prestatiecriteria, visiedocumenten, manifesten en verklaringen op te stellen. Samen met ervaringsdeskundigen vanuit de verschillende doelgroepen en hun vertegenwoordigers, is deze notitie opgesteld. Het doel van deze notitie is dat lokale belangenbehartigers deze kunnen gebruiken bij het opkomen voor de belangen van mensen met een beperking. Zij kunnen deze notitie op de volgende wijzen gebruiken: Voor het verdiepen en op de plaatselijke situatie toespitsen van hun eigen visie; Voor het geven van adviezen aan de gemeente en provincie over dit onderwerp; Voor het beoordelen van beleid op dit onderwerp. Wij hopen dat deze notitie zowel voor lokale belangenbehartigers als voor de diverse overheden en betrokkenen van nut kan zijn bij het ontwikkelen van een goed vervoersbeleid voor mensen met een beperking. Zorgbelang Gelderland Arnhem, april

6 6

7 Inleiding Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn en de welvaart in Nederland. Het biedt mensen kansen om deel te nemen aan de samenleving, om naar school te gaan en om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zonder goede mogelijkheden voor mensen om zich te verplaatsen is deelname aan de maatschappij vrijwel uitgesloten. Ook voor mensen met een beperking. Er zijn trends die van invloed zijn op de mobiliteit van mensen met een beperking. Toename van mobiliteit Mensen zijn zich de laatste decennia vaker, langer, verder én om meer verschillende redenen gaan verplaatsen. Ook mensen met een beperking nemen deel aan deze trend. In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is participatie van burgers een kernwoord. Om te kunnen participeren is het noodzakelijk dat men mobiel is en zich kan verplaatsen. Emancipatie van mensen met een beperking Mensen met een beperking eisen hun plek op in de samenleving. Wetgeving ondersteunt hen daarbij. De Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken (WGBH/CZ) verbiedt discriminatie van mensen met een handicap. Door een wetswijziging is het per 1 januari 2006 zelfs strafbaar. Vermaatschappelijking van zorg Instellingen bieden steeds vaker woonvormen die kleinschalig in de wijk worden gesitueerd en dagactiviteiten in algemene voorzieningen als een buurthuis of wijkcentrum. De grenzen tussen instelling en samenleving vervagen. Deze vermaatschappelijking van zorg wordt soms ook wel aangeduid als extramuralisering. Inrichting van de openbare ruimte Door schaalvergroting komen winkels, banken, scholen en andere diensten verder van de consumenten af te liggen. Door de geografische spreiding van wonen, werken en recreëren moeten mensen zich kris-kras door een steeds groter gebied verplaatsen. Het kost mensen met een beperking meer moeite om zich te verplaatsen. Lopen is vaak geen optie en zij zijn afhankelijk van hulp en begeleiding. Mensen zijn hierdoor gedwongen aangewezen op een van de vele vervoerssystemen. Toegankelijk openbaar vervoer In de nota Mobiliteit spreekt de overheid de intentie uit om het spoormaterieel in 2030 en het busmaterieel in 2010 zoveel mogelijk toegankelijk te hebben voor mensen met een functiebeperking. In het Nationaal Mobiliteitsberaad in april 2006 is afgesproken dat in 2010 de belangrijkste haltes (bijna 50% van het totaal) optimaal toegankelijk moeten zijn gemaakt. Daarnaast worden de kansen om het doelgroepenvervoer te bundelen onderzocht in diverse pilots. Dat biedt wellicht de mogelijk om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de organisatie van het doelgroepenvervoer af te stemmen. De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de haltes aan de provinciale wegen. Met het Stappenplan toegankelijk openbaar vervoer worden de haltes aan provinciale wegen aangepast wat betreft reisinformatie, hoogte en breedte van het perron en hellingsbanen. De gemeenten in Gelderland zijn verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de OVhaltes aan de gemeentelijke wegen. Een evaluatie van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer wijst uit dat het tempo van de aanpassing omhoog moet om in 2010 aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. 7

8 Vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking Mensen met een beperking hebben weinig zeggenschap over wat voor hen passend vervoer is. Binnen de huidige regelingen wordt er teveel uitgegaan van de bestaande mogelijkheden. En deze bestaande vervoersmogelijkheden zijn aanbodsgericht. De overheid is verantwoordelijk voor openbaar vervoer dat voor alle burgers bruikbaar, bereikbaar en toegankelijk is. Dit is nu niet de dagelijkse realiteit, waardoor mensen met een beperking aangewezen zijn op verschillende vervoerssystemen: Leerlingenvervoer, Wvg/Wmovervoer, Zittend Ziekenvervoer, Valys, AWBZ-vervoer, UWV-vervoer, en Wsw-vervoer. Elke regeling kent verschillende criteria, verantwoordelijken, informatieloketten, eigen bijdrageregelingen, etc. Deze alternatieve vervoersvormen mogen mensen met een beperking niet op kosten jagen en dienen niet duurder te zijn dan de algemene openbaar vervoersmogelijkheden. Met deze notitie willen we de speciale vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking in beeld brengen en algemene beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief schetsen. 8

9 1 Leerlingenvervoer Elke dag gaan kinderen naar school: te voet, met de fiets, met de bus of ze worden gebracht met de auto. Wanneer een school wat verder weg is, kunnen ouders gebruik maken van het zogenaamde leerlingenvervoer. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. De gemeente zorgt voor een financiële vergoeding of voor aangepast vervoer. 1.1 Wat zegt de wet? De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor passend vervoer voor alle kinderen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het recht op leerlingenvervoer is vastgelegd in drie wetten: de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op voortgezet onderwijs (WVO) en is niet gekoppeld aan de Wmo. Bij leerlingenvervoer is er sprake van raamwerk-wetgeving en dit betekent dat de gemeenten beleidsvrijheid hebben. Volgens de wet is passend vervoer voor veel leerlingen openbaar vervoer. Voor leerlingen die geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, zoals kinderen met lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen, wordt een uitzondering gemaakt. Burgemeester en wethouders hebben in bijzondere gevallen de bevoegdheid om ten gunste van de ouders, of ten gunste van de leerling, af te wijken van de regeling. Verschillende leerlingen en verschillende wetgeving Er zijn verschillende vormen van onderwijs voor kinderen met beperkingen. Dat betekent ook dat er verschillende wetten wel / niet van toepassing zijn. Een overzicht: Speciaal basisonderwijs Leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand bezoeken deze scholen en hebben te maken met de WPO of de WVO. School voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen en onderwijsinstellingen worden in vier clusters onderverdeeld: kinderen met visuele beperkingen, kinderen met auditieve beperkingen en spraak- of taalmoeilijkheden, zeer moeilijk lerende kinderen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen. Zij allen hebben te maken met de WEC. Deze wet kent een ruimere bepaling voor leerlingenvervoer, zoals een vergoeding voor weekend- en vakantievervoer voor leerlingen die in een internaat of pleeggezin verblijven. Voor ouders van deze leerlingen geldt geen eigen bijdrage, drempelbedrag of inkomensgrens. Beleidsruimte gemeenten en eigen bijdragen De gemeente kan maatregelen nemen om de kosten voor leerlingenvervoer te beperken door: Een kilometernorm te hanteren, waarbij als wettelijke bovengrens 6 kilometer geldt. Gemeenten mogen vanzelfsprekend ook onder deze 6 kilometer leerlingenvervoer regelen of betalen; is de afstand tot de school meer dan 6 kilometer dan moet de gemeente leerlingenvervoer regelen; Een leeftijdsgrens te hanteren; met uitzondering van leerlingen met een beperking; Een drempelbedrag te hanteren voor ouders met een inkomen boven een bepaald bedrag. Aan ouders van kinderen met een beperking mag géén drempelbedrag worden opgelegd; Een financiële ouderbijdrage te vragen aan ouders van kinderen die een school voor basisonderwijs bezoeken die meer dan 20 kilometer van de woning is gelegen. De 9

10 hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen. Aan ouders van kinderen met een beperking mag géén bijdrage worden gevraagd; Het vervoer anders te organiseren door bijvoorbeeld overstapplaatsen in te voeren; Vervoer van leerlingen te combineren of door vervoersvormen te combineren; Samen te werken met gemeenten in de regio. Indicatiestelling De gemeente neemt een besluit over de individuele aanvraag voor een vergoeding voor leerlingenvervoer (een schriftelijke beschikking) aan de hand van criteria die zijn vastgesteld in haar verordening Leerlingenvervoer. 1.2 Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief Stel een leerlingenadviesraad in per gemeente. Ouders en betrokkenen bij het leerlingenvervoer lopen vaak tegen individuele problemen op. Problemen op het gebied van de reistijden, onveilige situaties, gebrek aan of geen begeleiding tijdens de reis, de hoogte van de eigen bijdrage, verkeerde indicatiestelling, het invoeren van opstapplaatsen, etc. Binnen een adviesraad voor het leerlingenvervoer worden de gezamenlijke belangen behartigd van de leerlingen die met het leerlingenvervoer vervoerd worden. Gezamenlijk zullen de gemeente, de ouders, de vervoerder en de scholen naar adequate oplossingen moeten zoeken. Gezamenlijk doel zou moeten zijn dat leerlingen vlug en veilig van en naar school vervoerd kunnen worden. In een adviesraad kunnen naast ouders of wettelijk vertegenwoordigers, ook vertegenwoordigers zitting hebben, bijvoorbeeld van belangenorganisaties of scholen, die door de ouders worden voorgedragen. Zo n adviesraad is geen wettelijke verplichting. Het is wenselijk dat er een verbinding is tussen de leerlingenadviesraad en de Wmoraad in een gemeente. De landelijke projectgroep Adviesraden Leerlingenvervoer 1 geeft in januari 2006 een notitie uit met aanbevelingen rondom leerlingenvervoer: o Kinderen met beperkingen zouden tot 12 jaar recht moeten hebben op aangepast vervoer. Na 12 jaar zouden individuele situaties zorgvuldig beoordeeld moeten worden door een deskundige. Het wettelijk uitgangspunt dat passend vervoer in principe openbaar vervoer is, gaat voor veel leerlingen met beperkingen niet op. Leerlingen met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke beperkingen en/of motorische of zintuiglijke beperkingen zijn in de regel niet in staat om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Het verzorgen van begeleiding (wat in de praktijk op de ouders neerkomt) betekent een onevenredig hoge belasting voor deze ouders. Naast de zware belasting vanwege hun kind met een beperking, hebben de ouders vaak de zorg en begeleiding naar school voor meer kinderen in het gezin. Aanvullend hierop: maak leerlingenvervoer ook mogelijk voor leerlingen met psychische of psychiatrische problemen. 1 Daarin hebben zitting : de Federatie van Ouderverenigingen, Vereniging van Nederlandse Katholieke Ouders, de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag, OUDERS&COO, de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de Verenigde VerkeersVeiligheid Organisatie 3VO 10

11 o o Met de Kwaliteitsmeter Leerlingenvervoer 2 worden concrete elementen aangedragen om heldere kaders te scheppen voor reistijd, begeleiding en kwaliteit. Kinderen met een beperking of handicap zouden ook gebruik moeten kunnen maken van het leerlingenvervoer indien zij gebruik maken van geïndiceerde vormen van logeeropvang, weekendopvang, vakantieopvang, crisisopvang, etc. Veel leerlingen hebben te maken met diverse vervoersregelingen (vanuit gemeente en vanuit zorg), die niet op elkaar zijn afgestemd. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip. 2 zie 11

12 12

13 2 Wet maatschappelijke ondersteuning De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft gemeenten de opdracht voorzieningen voor burgers met beperkingen te organiseren, waardoor zij in staat zijn om zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel. Op deze wijze moeten zij in de gelegenheid worden gesteld om medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Gemeenten moeten hiervoor vervoersvoorzieningen aanbieden. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een collectieve vervoersvoorziening aan te bieden, een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget (Pgb). De gemeenten zullen niet zomaar kiezen uit één van deze drie mogelijkheden, maar rekening houden met de Wvgjurisprudentie die er is. De Wet voorziening gehandicapten (Wvg) gaat met ingang van 1 januari 2007 over in de Wmo. 2.1 Wat zegt de wet? De gemeente dient, ter compensatie van de beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, drie mogelijkheden voor vervoersvoorzieningen aan te bieden: 1. Algemene vervoersvoorziening Veel gemeenten zijn nu al aangesloten bij een CVV-systeem (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer). Burgers met een indicatie kunnen meestal gebruik maken van de regiotaxi tegen een gereduceerd tarief of men krijgt een vervoersvergoeding voor de extra kosten. Elke gemeente bepaalt zelf de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het regiotaxi-kaartje voor deze burgers. Dit kan dus per gemeente verschillen. Verder geldt het primaat van het collectief vervoer. Dit betekent dat iemand die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer allereerst in aanmerking komt voor collectief vervoer in plaats van de andere vervoersvoorzieningen. 2. Een individuele vervoersvoorziening in natura Burgers komen in aanmerking voor een individuele voorziening, zoals een aanpassing in de auto of een scootmobiel. 3. Een persoonsgebonden budget (Pgb) Voor een Pgb komt iemand alleen in aanmerking als het vervoersprobleem niet kan worden opgelost met een algemene voorziening. Als er een collectief vervoerssysteem in een gemeente is, hoeft er geen Pgb te worden verstrekt. De gemeente heeft een compensatieplicht. De gemeente compenseert de beperkingen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De norm hierbij is het functioneren van iemand die geen voorzieningen nodig heeft. Daarvoor kunnen de ICF-richtlijnen gebruikt worden. ICF staat voor International Clasification of Functioning, Disability and Health. 3 Gemeenten werken samen in regionaal of provinciaal verband. Gezamenlijk besteden zij de regiotaxi aan of zij kopen dit in bij de provincie. Daarmee komt de verantwoording voor uitvoering bij een derde partij. Dit ontslaat de gemeente niet van de eindverantwoording voor voorzieningen voor burgers in haar gemeente. Veel gemeenten zullen zich bij het vaststellen van de Wmo-beleidsregels (het verstrekkingenboek) laten leiden door Wvg-jurisprudentie en de modelverordening van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten): 3 De ICF ordent de aspecten van het menselijk functioneren die een verband met een gezondheidsprobleem kunnen hebben en definieert verscheidene met gezondheid samenhangende componenten. 13

14 Het loopafstands-criterium is maximaal 800 meter. Dit betekent dat burgers in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening als men geen 800 meter (al dan niet met hulpmiddelen en in een redelijk tempo) kan afleggen. Burgers met een zeer beperkte loopafstand, maximaal 100 meter, komen in aanmerking voor voorzieningen voor zowel de korte, als de lange afstand. o Toelichting: Bij de korte afstand kan worden gedacht aan voorzieningen als een scootmobiel of een driewielfiets. Voor de lange afstand wordt uitgegaan van alternatieven voor het openbaar vervoer, zoals de regiotaxi. Alleen collectief vervoer is voor hen geen adequate oplossing. Alleen in uitzonderlijke situaties (die worden beschreven in het verstrekkingenboek) wordt collectief vervoer als niet adequaat gezien. De omvang in kilometers die moet worden geboden bedraagt tot kilometer per jaar. Tenzij men kan aantonen dat de vervoersbehoefte hoger is, of lager als men ook de beschikking heeft over bijvoorbeeld een scootmobiel. Eigenbijdrageregeling Gemeenten kunnen een eigen bijdrage heffen, maar hoeven dit niet te doen. Zij zijn vrij in het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage en de criteria tot het heffen ervan, binnen de grenzen die het Rijk stelt. De hoogte van de eigen bijdrage is ook afhankelijk van de eigen bijdrage die men betaalt voor de AWBZ. De optelsom van al die eigen bijdragen mag niet hoger zijn dan een maximum bedrag. De hoogte hiervan is voor iedereen anders en is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Deze grenzen zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (nummer 450), zie ook Indicatiestelling Gemeenten stellen de criteria vast om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening in de verordening Individuele Voorzieningen. In beleidsregels (het verstrekkingenboek) worden deze criteria concreet vastgelegd. Een indicatie kan een voorwaarde zijn om in aanmerking te komen voor de drie mogelijke vervoersvoorzieningen. Een gemeente kan de indicatie zelf stellen of laten uitvoeren door een indicatieorgaan, afhankelijk van de gemeentelijke besluitvorming hierover. Beperkingen bij het toekennen van een vervoersvoorziening Gemeenten zullen zich richten op sociaal vervoer en daarmee wordt bedoeld het vervoer in het kader van het leven van alledag in de directe woon- of leefomgeving. Voor vervoer voor andere doeleinden zullen zij verwijzen naar andere regelingen, zoals regelingen voor vervoer in verband met werk, therapie, dagbehandeling / dagopvang, bezoek aan medische behandelaars, onderwijs en vervoer voor cliënten van AWBZ-instellingen (zie de betreffende regelingen in deze notitie). Door de grote beleidsvrijheid van gemeenten worden burgers geconfronteerd met een bepaalde mate van rechtsongelijkheid. 2.2 Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief Stel de algemene vervoersvoorzieningen en regelingen beschikbaar voor meer doelgroepen door limitering van loopafstand achterwege te laten en vraaggericht te werken. o Veel mensen met een psychische, verstandelijke, visuele of auditieve beperking worden door de huidige praktijk met de 800-metergrens beperkt in hun maatschappelijke deelname, doordat hun beperkingen op deze wijze niet aantoonbaar zijn. Veel mensen kunnen bijvoorbeeld wel 800 meter lopen, maar 14

15 niet zelfstandig reizen. Daarnaast hebben mensen met een chronische psychische beperking vaak te maken met een fluctuerend ziektebeeld. Het komt voor dat gemeenten verwijzen naar oplossingen in de vorm van een therapie. Dit biedt deze mensen geen of slechts een tijdelijke oplossing. Daarnaast moet de gemeente niet op de stoel van een arts willen plaatsnemen. Maak geen onderscheid tussen mensen die in een AWBZ-instelling wonen en mensen die zelfstandig wonen. o In de meeste Wmo-verordeningen zal een onderscheid worden gemaakt tussen sociaal vervoer voor mensen die zelfstandig wonen en mensen die in een AWBZ-instelling wonen. Geredeneerd wordt dat het sociale leven van deze mensen zich grotendeels binnen de instelling afspeelt. Deze zienswijze sluit niet meer aan bij de huidige ontwikkelingen, waarbij instellingen zogenaamde geëxtramuraliseerde woonvormen in de wijk hebben en instellingsbewoners steeds vaker aangewezen zijn op voorzieningen in de wijk voor hun dagelijkse boodschappen, sociale contacten en recreatieve activiteiten. Bij het heffen van een eigen bijdrage is de gemeente verplicht rekening te houden met de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg; de zogenaamde anticummulatieregeling. Daarnaast kunnen mensen geconfronteerd worden met meer eigen bijdragen (bijvoorbeeld voor zittend ziekenvervoer) en zou de gemeente rekening moeten houden met de kans op een ongewenste kostenstapeling. Mensen met beperkingen en ouderen worden tijdens het reizen vaak begeleid door bekenden uit hun eigen netwerk. Maak het mogelijk dat zij de reiskosten van deze vrijwillige begeleiders kunnen vergoeden. Wijs hen ook op de mogelijkheden van een NS-begeleiderskaart. Houd rekening met de afstand tussen de woning en algemene voorzieningen zoals een regionaal ziekenhuis of een dagbehandelingscentrum voor mensen met visuele beperkingen. Pas de limitering van het aantal kilometers daarop aan. Zie ook de regeling Zittend Ziekenvervoer. 15

16 16

17 3 Zittend Ziekenvervoer Op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben mensen onder bepaalde omstandigheden recht op zittend ziekenvervoer. Het doel is om patiënten het vervoer naar en van hun medische behandeling te bieden. Het ministerie van VWS is systeemverantwoordelijk (en beleidsverantwoordelijk) voor deze wet. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. 3.1 Wat zegt de wet? Sinds de regeling Zittend Ziekenvervoer op 1 juni 2004 is ingevoerd, komen vier groepen van patiënten in aanmerking voor deze regeling: nierdialysepatienten; radiotherapie- en chemokuurpatiënten; visueel gehandicapten; rolstoelgebruikers. Indicatiestelling Een behandelend arts moet vaststellen of iemand tot één van deze groepen behoort. Vervolgens moeten deze patiënten zich tot hun zorgverzekeraar wenden om te zien of zij in aanmerking komen voor een vervoersvergoeding. De zorgverzekeraar stelt vast voor welke vergoeding men in aanmerking komt: eigen vervoer, openbaar vervoer met of zonder begeleiding, taxivervoer met of zonder begeleiding of geen vergoeding. Er is een hardheidsclausule toegevoegd. Bij de toepassing hiervan maken de zorgverzekeraars een afweging tussen het belang van de regeling en het individu 4. Verder is het mogelijk dat de zorgverzekeraars zelf afspraken maken met een taxibedrijf. Patiënten kunnen dan niet zelf bepalen met welk taxibedrijf ze vervoerd willen worden. Door invoering van deze regeling komen minder mensen in aanmerking voor een financiële vergoeding en is de vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar. Voor mensen met mobiliteitsbeperking die niet behoren tot de vier patiëntgroepen, verwijst minister Hoogervorst 5 naar andere regelingen als de gehandicaptenparkeerkaart en andere vervoersvoorzieningen zoals de Wmo/Wvg-regelingen. 3.2 Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief Gemeenten ondersteunen mensen die buiten de regeling Zittend Ziekenvervoer vallen met de mogelijkheid van bijzondere bijstand. Binnen de Wmo-vervoersregeling wordt rekening gehouden met het vervoer naar ziekenhuizen en specialisten voor mensen die buiten de regeling Zittend Ziekenvervoer vallen, zoals mensen met beperkingen en ouderen. Tips Dring er bij de zorgverzekeraar op aan dat een medisch adviseur de aanvraag behandelt in plaats van een willekeurige medewerker. Stuur een medische verklaring van specialist of huisarts naar de beoordelaar van de aanvraag. 4 Brief (CZ/EZ ) van Minister H. Hoogervorst aan Tweede Kamer. 5 Brief (CZ/GGZ ) van Minister H. Hoogervorst aan Tweede Kamer. 17

18 Maak gebruik van de mogelijkheden die de hardheidsclausule kan bieden. Het kan soms een mogelijkheid geven om toch in aanmerking te komen voor deze regeling. Het komt voor dat zorgverzekeraars de regelingen ruim interpreteren en meer mensen en doelgroepen een vervoersvergoeding toekennen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de richtlijnen en mogelijkheden. 18

19 4 Andere vervoersvormen Mensen met een beperking worden geconfronteerd met meer vervoerssystemen, zoals Valys, AWBZ-vervoer en vervoer naar het werk of hoger onderwijs. 4.1 Valys: bovenregionaal vervoer Valys is een landelijk systeem van bovenregionaal vervoer en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. Valys is bedoeld voor sociaal recreatieve uitstapjes op bovenregionale afstanden. Bovenregionaal betekent dat de bestemming óf het vertrekpunt van de reis op meer dan vijf openbaar vervoer-zones van het woonadres ligt; voor kortere afstanden moet men de regiotaxi gebruiken. Reizigers krijgen een persoonlijk kilometerbudget toegewezen. Dat kan een laag budget zijn van 750 km per jaar of een hoog budget van kilometer per jaar. Alleen mensen die niet in staat zijn met de trein te reizen, kunnen voor dit hogere aantal kilometers in aanmerking komen. Zij moeten een aparte indicatie aanvragen en hieraan zijn kosten verbonden. Verder moeten mensen zelf het deel van de reis met openbaar vervoer regelen; Valys zorgt voor het vervoer van en naar het treinstation. Men kan er ook voor kiezen om van deur tot deur te reizen. Het kilometerbudget is dan sneller verreist, want alleen de taxikilometers tellen voor het budget, niet de kilometers die per trein worden afgelegd. Landelijke patiëntenorganisaties voeren momenteel een juridische strijd tegen deze kilometerbudgetten. 4.2 AWBZ-vervoer: vervoer naar dagbesteding of dagactiviteiten De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) biedt vervoer van en naar AWBZdagbesteding (het woon-werk-vervoer). Het doel is mensen die ondersteunende of activerende begeleiding ontvangen gedurende een dagdeel in een AWBZ-instelling, vervoer van en naar de instelling te bieden. Die dagbesteding en het vervoer worden georganiseerd door de zorginstellingen. Binnen de AWBZ-regelingen kan een cliënt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (Pgb), waarbij hij een budget krijgt om zelf zorg en ook vervoer in te kopen. De vervoersvergoeding is minimaal 5,- per dagdeel met een maximum van 25,- per week. Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) stelt de indicatie en neemt ook het besluit. Bij indicatie wordt onderzocht: het belang en de noodzaak van zorg, de medische noodzaak van vervoer en of betrokkene wel / niet in staat is zelfstandig regulier OV of eigen vervoer te gebruiken. Voor het vervoer naar AWBZ-dagbesteding geldt géén eigen bijdrage. 4.3 UWV-vervoer: vervoer naar hoger onderwijs of werk Het UWV (Uitvoering werkgevers verzekeringen) helpt mensen met een beperking om naar school of werk te gaan met vervoersvergoedingen of aanpassingen. Voor jongeren en volwassenen die beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs, volwassen onderwijs volgen of werken, vergoedt het UWV de vervoerskosten. Ouders met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de aanpassing van hun fiets of auto, zodat zij hun kinderen naar school kunnen brengen. Voor jongeren en volwassenen die onderwijs volgen en/of werken zijn er vergoedingsregelingen voor vervoer of aanpassing van fiets of auto. Daarnaast kan het UWV de vervoersvergoeding voor vervoer tussen woning en onderwijsplek uitbreiden met privé-kilometers. Om voor deze vergoedingen in aanmerking te komen, moet men contact opnemen met het UWV. 19

20 4.4 Wsw-vervoer: vervoer naar de sociale werkvoorziening Werknemers van de sociale werkvoorzieningen (Wsw) ontvangen een vergoeding voor de vervoerskosten van woon-werkverkeer. Bij hen wordt een eigen bijdrage geheven met uitzondering van werknemers die hierdoor beneden het niveau van het minimumloon uitkomen. De werkgever bepaalt of men in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding. 4.5 Beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief Voor de beoordelingscriteria vanuit cliëntenperspectief verwijzen wij u naar hoofdstuk 5. 20

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen Vervoersmogelijkheden voor gehandicapten zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Factsheet Vervoer. Inleiding. Vervoer in de AWBZ

Factsheet Vervoer. Inleiding. Vervoer in de AWBZ Factsheet Vervoer Inleiding Met de overheveling van begeleiding en dagbesteding naar de gemeente wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor het vervoer naar dagbesteding. In deze factsheet zetten we eerst

Nadere informatie

Verklaring over de Wmo van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en belangenbehartigers in Gelderland

Verklaring over de Wmo van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en belangenbehartigers in Gelderland Verklaring over de Wmo van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en belangenbehartigers in Gelderland Verklaring over de Wmo van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en belangenbehartigers

Nadere informatie

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer februari 2010 Zorgbelang Gelderland Alle

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Wmo 2015 citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld bij besluit van Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel, afdeling Samenleving Auteur: N.

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer Op grond van artikel 28a van de Verordening leerlingenvervoer heeft het college de bevoegdheid om nadere beleidsregels op te stellen. Deze beleidsregels

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer

Aanvraag leerlingenvervoer Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2013-2014 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Het formulier a.u.b. volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. Houdt

Nadere informatie

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Wij vragen u, voordat u het formulier invult, de toelichting te lezen. Denkt u eraan het formulier volledig in te vullen en de verplichte bijlagen

Nadere informatie

Brochure Zittend ziekenvervoer. \ Zo regelt u dat bij Azivo

Brochure Zittend ziekenvervoer. \ Zo regelt u dat bij Azivo Brochure Zittend ziekenvervoer \ Zo regelt u dat bij Azivo Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013 Mei 2013 1. Inleiding De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 Algemeen Voor toekenning van bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Graag het formulier volledig invullen en aankruisen indien van toepassing.

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Schooljaar: Lees vóór het invullen de toelichting (pagina

Nadere informatie

Vraagafhankelijk vervoer

Vraagafhankelijk vervoer Ontwerp notitie Vraagafhankelijk vervoer een voorstel voor aanpassing van het vergoedingensysteem voor de vervoerskosten van mensen met een beperking augustus 2006 Gemeente Lopik Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; overwegende dat; het ten behoeve van een praktische uitvoering van het leerlingenvervoer wenselijk is beleidsregels vast te stellen; enkele

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 2016 1 Inhoudsopgave Wat is zittend ziekenvervoer? 3 Wanneer en hoe krijgt u een vergoeding? 4 Wat mag u verwachten? 6 Eigen bijdrage en eigen risico 7 Wat kunt u doen bij klachten?

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Adres (indien anders dan aanvrager):

Adres (indien anders dan aanvrager): AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER VOOR Scholen voor regulier basis- en voortgezet onderwijs Speciale scholen voor basis- en voortgezet onderwijs Scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar:

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen bij de afdeling

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015 Burgemeester en wethouders van Cuijk; gelet op artikel 24 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015 waarin wordt bepaald dat het college

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen

Nadere informatie

Veilig vervoer met de rolstoel: dat kan beter!

Veilig vervoer met de rolstoel: dat kan beter! Veilig vervoer met de rolstoel: dat kan beter! In Nederland maken ruim 70 duizend mensen gebruik van een rolstoel. Voor het vervoer over grotere afstanden maken zij vaak gebruik van collectief vervoer

Nadere informatie

Evaluatie herijking leerlingenvervoer

Evaluatie herijking leerlingenvervoer Evaluatie herijking leerlingenvervoer Inleiding Bij de behandeling van het raadsvoorstel herijking leerlingenvervoer op 22 maart 2011 is toegezegd in 2012 te komen met een evaluatie/rapportage over de

Nadere informatie

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 Tabel verschillen en wijzigingen Verordening leerlingenvervoer Gemeente Nieuwkoop Verordening leerlingen vervoer gemeente Nieuwkoop 2004 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Nieuwkoop 2011 Artikel

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Vervoer 2014

Interpolis ZorgActief Vervoer 2014 Interpolis ZorgActief Vervoer 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 1 Tegemoetkoming in de kosten Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te

Nadere informatie

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer

Toetsmatrijs Taxi Doelgroepenvervoer Opgesteld door: CCV Categorie: i Doelgroepenvervoer Categoriecode: TD Toetsvorm: raktijkexamen Dekkingsgraad toetstermen: 100 % Cesuur: De kandidaat moet een voldoende hebben behaald voor het examen om

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe Schooljaar

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe Schooljaar Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe Schooljaar 2016-2017 1. Gegevens leerling Achternaam en voornamen Roepnaam Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 (GB ) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 (GB ) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 069 Naam Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit

Nadere informatie

Voorzieningen voor het volgen van onderwijs

Voorzieningen voor het volgen van onderwijs werk.nl uwv.nl Voorzieningen voor het volgen van onderwijs Vergoedingen en hulpmiddelen voor leerlingen en studenten met een ziekte of handicap Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie.

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen bij de afdeling Klant

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 1 januari 2017 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het vervoer daar naartoe. In deze folder

Nadere informatie

Vergoeding van onze hulpmiddelen

Vergoeding van onze hulpmiddelen Vergoeding van onze hulpmiddelen De medische hulpmiddelen die Focal levert worden in in het algemeen vergoed. Vergoeding kan evenwel vanuit verschillende bronnen plaats vinden. Vanuit welk wettelijk recht

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2011 / 2012

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2011 / 2012 Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2011 / 2012 Wanneer dit formulier invullen? Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap. Overige informatie Dit formulier

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden 2012 Inleiding Op 10 juli 2012 heeft de gemeenteraad de verordening leerlingenvervoer gemeente Coevorden 2012 vastgesteld. Gemeenten zijn wettelijk verplicht

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2013 / 2014

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2013 / 2014 Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2013 / 2014 Wanneer dit formulier invullen? Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding voor het leerlingenvervoer van en naar school. Overige informatie

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregels leerlingenvervoer Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de (pleeg)ouders*. Deze verantwoordelijkheid kunnen

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren zittend ziekenvervoer tegemoetkoming in de kosten Wanneer u door uw (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist, maakt u wellicht reiskosten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer Antwoorden op vragen In de gemeente Renswoude kunnen sommige kinderen onder bepaalde omstandigheden vervoerd worden

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels Handleiding Cliëntenvervoer InteraktContour Informatie en regels Waarom deze handleiding? Connexxion Taxi Services verzorgt het groepsvervoer voor InteraktContour. Dit vervoer is bestemd voor cliënten

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Introductie In deze brochure vindt u informatie over hoe het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Speciaal Onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Speciaal Onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Speciaal Onderwijs Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Form 000044 [versie april 2013] Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Wat zijn de spelregels voor Connexxion Taxi Services en de chauffeurs/taxibedrijven?

Wat zijn de spelregels voor Connexxion Taxi Services en de chauffeurs/taxibedrijven? Waarom dit handboekje? Met dit handboekje willen wij u informeren over de spelregels en voorwaarden van het collectieve vervoer van cliënten. SDW heeft de organisatie van het collectieve cliëntenvervoer

Nadere informatie

Moties AOV/Ouderenunie

Moties AOV/Ouderenunie Onderzoek naar aanleiding van twee ingediende moties met betrekking tot voorzieningen voor gehandicapten Sociale Dienst Dordrecht Afdeling Zorg Piet van der Meijden maart 2004 11 Inleiding In de gemeenteraad

Nadere informatie

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Op stap met Valys Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Wat kunt u met Valys? Op familiebezoek of een dagje erop uit? Als u een mobiliteitsbeperking heeft, is dat met alleen

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar

Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar 2016-2017 Algemeen Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende verklaringen kunt u opsturen naar: Gemeente Boxmeer T.a.v.: Afdeling Welzijn

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden Wmo-informatieblad Vervoersvoorzieningen voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Voor wie? Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden zoals openbaar vervoer,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs. Let op! Als u dit formulier met pen invult, graag in blokletters invullen!! Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal)

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vervoer 2013. Wat er geregeld en vergoed wordt

Vervoer 2013. Wat er geregeld en vergoed wordt Vervoer 2013 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Tegemoetkoming in de kosten Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te bezoeken? Uw basisverzekering

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Maart 2009.

Gemeente Lopik. Maart 2009. Evaluatie van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV, regiotaxi) gezien in het kader van de vervoersvoorzieningen die de gemeente Lopik biedt aan mensen met een beperking. Gemeente Lopik. Maart 2009.

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Deze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 Inhoudsopgave p. 4 De Regiotaxi Limburg: Regels in vogelvlucht p. 4 Wat is de Regiotaxi Limburg? p. 4 Voor wie is de Regiotaxi Limburg?

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen RegioTaxi Noord-Groningen 2011 Even geen bus of trein beschikbaar? Neem dan de Regiotaxi! ntdekhet v Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum 1 www.ovbureau.nl

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie