SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2011 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE 2007-2013 UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2011 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN"

Transcriptie

1 SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2011 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN STICHTING OPLEIDINGSFONDS VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE OVP Onderstaande Uitvoeringsregeling Procesindustrie 2011 (hierna: Uitvoeringsregeling) is onder meer gebaseerd op: Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2009, nr. R&P/RA/2009/17756, tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds , citeertitel Subsidieregeling ESF (herzien). Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (Publicatieblad van de Europese Unie L 210 van 31 juli 2006). De volledige tekst van de Subsidieregeling ESF en de Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn te vinden op de website van het Agentschap SZW ( Op deze website zijn ook alle andere relevante wetteksten te vinden. Aanvraaginformatie is te vinden op de OVP website De uitvoering van de regeling staat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (vanaf nu te noemen OVP) bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de procesindustrie (AWVN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen). De dagelijkse uitvoering van de regeling is door het bestuur opgedragen aan de secretaris, die wordt bijgestaan door de OVPorganisatie. Situaties waarin de regeling niet voorziet, worden voorgelegd aan het bestuur van OVP. De uitspraak van het bestuur is bindend. OVP is te allen tijde gebonden (en daarmee dus ook bedrijven en de uitvoerders) aan nadere interpretaties en aanwijzingen afkomstig van hogere autoriteiten, zoals het Agentschap SZW, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Europese Commissie. Ook het bestuur van OVP kan nadere richtlijnen afgeven, waaraan bedrijven en uitvoerders gebonden zijn. Bij de afgifte van de eindbeschikking zal worden uitgegaan van de op dat moment vigerende regelgeving. Hoewel bij het opstellen van de Uitvoeringsregeling de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kan OVP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Ook kan OVP niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door acties die op grond van deze Uitvoeringsregeling worden gepleegd en gevolgtrekkingen die op grond van deze Uitvoeringsregeling worden gemaakt. Daarnaast kan OVP nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van nadere interpretaties of aanwijzingen van hogere autoriteiten. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

2 Artikel 1 definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Aanvraagtijdvak: een door OVP vastgesteld tijdvak, als bedoeld in artikel 4, waarbinnen aanvragen voor projectsubsidie kunnen worden ingediend; b. Bedrijf: de rechtspersoon aan wie OVP krachtens deze regeling projectsubsidie verleend; c. Bestuur OVP: werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de procesindustrie (AWVN, FNV Bondgenoten, VNCI en CNV Vakmensen); d. Brutoloon: bruto salaris, inclusief eindejaarsuitkering of 13 e maand, exclusief vakantiegeld, exclusief aanvullende werkgeverslasten; e. CREBO: het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs; f. Eindbeschikking: het na indiening van de einddeclaratie definitief vastgestelde en toegewezen subsidiebedrag; g. ESF-tool: door OVP beschikbaar gestelde webbased applicatie om ESF-aanvragen en realisatiegegevens in te dienen (zie h. Laaggekwalificeerd: een opleiding hebbend tot en met MBO-4 niveau; i. Minister: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; j. Procedure Erkenning van Verworven Competenties (EVC-procedure): geheel van processtappen en gehanteerde instrumenten waarmee de verworven competenties van deelnemers worden beoordeeld, door een erkende aanbieder, ten opzichte van een specifieke landelijke standaard; k. Projectsubsidie: de subsidie, als bedoeld in artikel 7; l. Projectvoorstel: een samenhangend geheel van activiteiten met betrekking tot de in artikel 3, eerste lid, genoemde onderwerpen; m. Subsidietoekenning: de voor het bedrijf gereserveerde projectsubsidie op grond van het door het bedrijf ingediende en door OVP beoordeelde projectvoorstel; n. Uitvoerder: de organisatie die in opdracht van het bedrijf activiteiten in het kader van het projectvoorstel uitvoert (in de regel een scholingsinstituut of ontwikkelaar); o. Uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling Procesindustrie, die periodiek door het bestuur van OVP wordt vastgesteld. Artikel 2 inleidende bepaling OVP is door de Minister aangewezen om krachtens de regeling ESF uitvoering te geven aan de voorliggende Uitvoeringsregeling voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de procesindustrie. Bedrijven kunnen binnen de Uitvoeringsregeling projectvoorstellen indienen ter subsidiëring van daarvoor in aanmerking komende activiteiten. Artikel 3 aard van de projecten 1. Een project dat voor subsidie in aanmerking komt, heeft tot doelstelling het vergroten van de inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt. Voor de aanvragen geldt dat het expliciet moet gaan om het vergroten van de inzetbaarheid van laaggekwalificeerde werknemers. 2. Een project komt uit hoofde van deze Uitvoeringsregeling slechts voor subsidie in aanmerking indien: a. het project past binnen het doel, bedoeld in artikel 3, lid 1; b. het project past binnen het doel dat is opgenomen in de statuten van OVP; Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

3 c. het project een duur van ten hoogste 18 maanden heeft, geteld vanaf de datum volledigheid van het Agentschap SZW; d. het project gericht is op een in het CREBO register opgenomen opleiding, dan wel op een daarmee gelijk te stellen opleiding, die in de procesindustrie als extra kwalificatie voor de arbeidsmarkt wordt erkend, een civiel effect heeft en algemeen toegankelijk is 1 en door het Agentschap SZW algemeen erkende opleidingen; e. het project niet mede wordt gefinancierd uit andere structuurfondsen of communautaire initiatieven; en f. de projectresultaten om niet beschikbaar worden gesteld aan de minister of door hem aangewezen derden. 3. Daarnaast komen in ieder geval voor subsidie in aanmerking projecten gericht op het testen van deelnemers met het oog op het vaststellen van reeds verworven competenties (EVC). Artikel 4 aanvraagtijdvakken 1. De mogelijkheid tot het indienen van projectvoorstellen bestaat slechts gedurende door het Bestuur vastgestelde aanvraagtijdvakken gelegen in de jaren 2007 tot en met Binnen het eerstvolgende aanvraagtijdvak van OVP in het jaar 2011 kunnen bedrijven projectvoorstellen indienen voor individuele aanvragen op 6 januari (vanaf 9:00 uur) tot en met 21 januari. Projectvoorstellen worden middels de webbased ESF tool van OVP ingediend. Alvorens een aanvraag in te dienen, moeten bedrijven zich registreren en een account aanvragen via de website van OVP. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van OVP. Ten aanzien van het indienen van aanvragen voor deelname aan de branchegerichte ESF aanvraag van OVP worden bedrijven nader geïnformeerd via de website: 3. Voor opvolgende jaren zullen de aanvraagtijdvakken steeds liggen in de periode januari. Exacte data en projectperiodes worden op de website van OVP gepubliceerd Buiten de gestelde tijdvakken kunnen geen aanvragen in behandeling worden genomen. Indien een aanvraagtijdvak wordt geopend of wijzigingen in aanvraagtijdvakken plaatsvinden, wordt hiervan door het bestuur mededeling gedaan in het OVP periodiek, de website van OVP en/of via een mailing aan bij OVP aangesloten bedrijven. Tevens zullen via deze publicaties mededelingen worden gedaan over de voorwaarden waaraan bedrijven en projecten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen en eventuele limitering en verdeling van beschikbare subsidiegelden. 1 Ten aanzien van opleidingen die niet zijn opgenomen in het CREBO register dient middels het door het OVP ontwikkelde Beoordelingsinstrument OVP erkenning opleidingen bij OVP te worden aangevraagd is vooralsnog het laatste tijdvak in de prorammaperiode dat Actie D in zijn huidige vorm zal worden geopend, omdat het totale budget voor Actie D met deze laatste openstelling naar verwachting volledig zal worden benut. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

4 Artikel 5 de indiening van projectvoorstellen 1. Een projectvoorstel wordt ingediend onder gebruikmaking van de webbased ESF tool die daartoe door OVP ter beschikking worden gesteld via de website van OVP. 2. Alleen projectvoorstellen die vergezeld gaan van de gevraagde en ondertekende verklaringen en bijlage worden in behandeling genomen. De verklaringen betreffen de 'verklaring medefinanciering' en de 'algemeen akkoordverklaring'. De bijlage betreft de AO/IB. Artikel 6 weigering van projectsubsidie Een projectvoorstel komt niet voor subsidie in aanmerking indien: a. een projectvoorstel niet voldoet aan de bij en krachtens deze Uitvoeringsregeling gestelde eisen, zowel qua vorm als inhoud; b. onvoldoende zekerheid bestaat dat de projectadministratie van het bedrijf aan de in artikel 11 gestelde administratievoorschriften voldoet; c. onvoldoende zekerheid bestaat over de financiering van de totale noodzakelijkerwijs ten behoeve van de uitvoering van het project te maken kosten; d. de kosten van het project niet in een redelijke verhouding staan tot de daarvan te verwachten resultaten; e. het project reeds uit andere hoofde wordt gefinancierd ten laste van Europese subsidieprogramma's of andere publieke gelden. Artikel 7 toekenning van projectsubsidie 1. De toekenning van projectsubsidie betreft de projectactiviteiten, zoals vastgelegd in het projectvoorstel en goedgekeurd door de Minister. 2. In de toekenning wordt het maximum bedrag bepaald dat aan subsidie tegemoet kan worden gezien. Bij de bepaling van dit bedrag wordt uitgegaan van de in het projectvoorstel begrote kosten, met dien verstande dat in de beschikking tot subsidieverlening kostenposten buiten beschouwing gelaten kunnen worden dan wel op een lager bedrag kunnen worden vastgesteld, voor zover de desbetreffende uitgaven redelijkerwijs niet noodzakelijk geacht kunnen worden voor de uitvoering van het project. 3. Aan de toekenning tot verlening van projectsubsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, voor zover deze noodzakelijk zijn ter waarborging van een juiste uitvoering van het project dan wel het behoud van een goed inzicht in de voortgang van het project. Artikel 8 subsidiehoogte De in de toekenning vermelde subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, doch ten hoogste het maximum bedrag dat is vastgesteld in de toekenning. Onder specifieke omstandigheden kan de subsidie bij aanvragen oplopen tot 45% en verlaagd worden naar 35% van de subsidiabele kosten. 3 3 De verlaging van de subsidie heeft betrekking op alle aanvragen die in vanaf f1 oktober 2010 bij het Agentschap SZW door OVP zijn ingediend. Voor nadere toelichting zie Subsidieregeling ESF (herzien), bijlage 1, toelichting op artikel D8 Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

5 Artikel 9 subsidiabele kosten 1. Uitsluitend de volgende additionele, noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project toe te rekenen kosten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover deze na indiening van de subsidieaanvraag door of op het verzoek van het bedrijf werkelijk zijn gemaakt en ten laste van het bedrijf zijn gebleven en die zijn betaald uiterlijk binnen zes weken na het indienen van de einddeclaratie: a. Ten behoeve van de aanbodgerichte aanvragen van OVP: I. Kosten ten aanzien van opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau zoals opgenomen in de brancheaanvraag alsmede kosten ten aanzien van EVC procedures; b. Voor individuele aanvragen: I. Kosten ten aanzien van opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau alsmede kosten ten aanzien van EVC procedures; II. Kosten van ontwikkeling van opleidingen, cursussen en trainingen tot en met MBO-4 niveau tot een maximum van 10% van de in de toekenning opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende kosten; III. Kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten tot een maximum van 15% van de in de eindbeschikking opgenomen, voor subsidie in aanmerking komende directe kosten op grond van de onderdelen I, II en III. c. Per schooljaar binnen de projectperiode kan een bedrag van euro als opleidingskosten voor een BBL leerling worden opgenomen voor aanvragen die door OVP zijn ingediend bij het AGSZW vanaf 1 oktober Met het vaststellen van deze standaardprijs is rekening gehouden met de kosten voor begeleiding, boeken en wettelijk cursusgeld, ontwikkeling etc. Ter verantwoording dient de ESF deelnemersadministratie de volgende bewijsstukken te bevatten: I. De toepasselijke beroepspraktijkvormingsovereenkomst, II. Loonstrook deelnemer van de laatste scholingsmaand in het ESF-traject, III. Behaald diploma of bewijsstuk van het ROC waaruit blijkt dat de leerling gedurende een schooljaar de betreffende opleiding heeft genoten Als projectkosten blijven buiten beschouwing: a. Kosten gemaakt voor de datum van volledigheid van de subsidieaanvraag zoals bepaald door het Agentschap SZW wat betreft individuele aanvragen en kosten gemaakt buiten de projectperiode van de aanbodgerichte aanvragen; b. kosten voor bedrijfsspecifieke opleidingen, EHBO cursussen en BHV cursussen; c. kosten van inkomensvervangende betalingen of uitkeringen aan deelnemers, niet zijnde loonbetalingen; d. loonkosten van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen, welke zijn aangegaan of bekostigd in het kader van de Wet Werk en Bijstand of de Wet investeren in jongeren; e. loonkosten van een persoon die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening een dienstverband met de gemeente dan wel met een reguliere werkgever heeft; f. verletkosten van projectdeelnemers; g. kosten van adviseurs, uitvoerders en onderuitvoerders die zijn bepaald als percentage van de totale kosten van het project, of als percentage van de te ontvangen subsidie of de omzet; 4 Het op een andere wijze berekenen van de scholingskosten voor BBL leerlingen is voor subsidieaanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2010 bij het AGSZW door OVP niet meer toegestaan (artikel IB lid 4). Er kunnen géén andere directe kosten meer worden opgevoerd voor BBL-trajecten. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

6 h. overige in de van toepassing zijnde Handleiding Projectadministratie ESF genoemde niet-subsidiabele kosten. 3. Indien kosten voor een activiteit betrekking hebben op een periode die niet gelijk is aan de projectperiode en/of betrekking hebben op zowel ESF-deelnemers als niet ESF-deelnemers, moeten de kosten naar rato worden toegerekend aan het project. 4. Om aan te tonen dat de externe kosten ten aanzien van subsidiabele activiteiten niet bovenmatig zijn, dient de marktconformiteit van deze kosten aangetoond te worden. De keuze voor een bepaalde procedure rondom het aantonen van marktconformiteit is afhankelijk van het feit of de organisatie die inkoopt aanbestedingsplichtig is of niet. Daarnaast wordt gekeken naar de hoogte van de aankoopprijs. Indien er geen verplichting tot aanbesteding is, dan gelden de volgende opties: a. Gunning uit de hand: tot opdrachtwaarde b. Benchmarkprocedure: van tot opdrachtwaarde c. Transparante offerteprocedure: vanaf Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Handleiding Projectadministratie. 5. De voor subsidie in aanmerking komende interne kosten van het bedrijf kunnen uitsluitend worden verantwoord op basis van een vaste opslag van 32% bovenop het brutoloon (exclusief vakantiegeld). De individuele loonkosten per uur moeten als volgt worden berekend: (Brutoloon in een jaar * 1,32) / aantal werkbare uren in een jaar Artikel 10 bevoorschotting 1. OVP zal ten behoeve van aanvragen voor projectsubsidie uit hoofde van onderhavige Uitvoeringsregeling niet automatisch overgaan tot het uitkeren van tussentijdse voorschotten aan aanvragende bedrijven. Op verzoek kunnen voorschotten worden uitgekeerd mits is voldaan aan de door OVP gestelde criteria. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kwaliteit van de projectadministratie, de gerealiseerde kosten tot op het moment van aanvragen van het voorschot en de realisatie van eventuele eerdere ESF-projecten. Daarbij dienen de bedrijven een bankgarantie te overleggen aan OVP. 2. Na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van subsidie zoals door OVP ingediend bij het Agentschap SZW, kan het Agentschap SZW overgaan tot het verlenen van een voorschot tot maximaal 100% van de in de eindbeschikking opgenomen maximum subsidiebedrag. Het project kan dan nog in een steekproef vallen van het Ministerie van Financiën welke optreedt als Audit autoriteit in het kader van ESF. Pas als een eventuele controle door het Ministerie van Financiën is afgerond, geeft het Agentschap SZW een definitieve beschikking af. Dit kan betekenen dat er mogelijk nog een korting op de ESF-subsidie wordt doorgevoerd. Artikel 11 administratie 1. Het bedrijf houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot uitvoering van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. De administratie bestaat uit een projectadministratie, waaronder begrepen een deelnemersadministratie, en een financiële administratie, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

7 2. De projectadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van deelnemers en uren, dan wel in termen van geleverde producten of diensten. 3. De financiële administratie geeft inzicht in de subsidiabele kosten, de inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend. 4. De administratie is zodanig opgezet dat deze voldoende waarborgen biedt voor correcte en adequate tussentijdse rapportages. 5. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede controle op de juiste naleving van de subsidievoorwaarden door het bedrijf. 6. De administratie is voor controle beschikbaar op één locatie. 7. Bij de vastlegging van de gegevens worden in ieder geval de eisen in acht genomen die in de van toepassing zijnde Handleiding Projectadministratie ESF , ter zake worden gesteld. 8. Het bedrijf bewaart alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project tot en met 31 december Van bewijsstukken wordt het originele stuk, dan wel een voor authentiek gewaarmerkte versie van het originele stuk bewaard. 9. Het bedrijf verstrekt desgevraagd aan door OVP, de minister, dan wel door de Europese Commissie daartoe aangewezen personen inzage in of informatie uit de administratie. Tevens verstrekt hij de voornoemde personen desgevraagd informatie over de voortgang van het voor subsidie in aanmerking gebrachte project. 10. Bedrijven die deelnemen aan de branchegerichte aanvragen dienen de kosten te administreren via de webbased ESF tool en onderbouwende stukken periodiek toe te zenden aan OVP. Artikel 12 rapportage 1. Uiterlijk 1 december van elk kalenderjaar dient het bedrijf het burgerservicenummer, dan wel bij het ontbreken daarvan het sociaal-fiscaalnummer, van alle deelnemers aan het project van dat betreffende kalenderjaar aan OVP te verschaffen, gebruikmakend van het daartoe door OVP voorgeschreven formulier. 2. Indien er tussentijds bijzondere omstandigheden optreden, die de voortgang van het project substantieel wijzigen of die anderszins belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het recht op subsidie of het behalen van de projectresultaten, doet het bedrijf hiervan onverwijld mededeling aan OVP. 3. Indien verlangd door OVP en zoals blijkt uit de toekenning en de overeenkomst dient het bedrijf een tussenrapportage in. Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

8 Artikel 13 einddeclaratie Bedrijven die een individuele aanvraag hebben ingediend, dienen uiterlijk binnen 2 maanden na beëindiging van het project een verzoek in om definitieve vaststelling van het subsidiebedrag waarop aanspraak bestaat middels de door OVP voorgeschreven formulieren, inclusief een BSN rapportage. Voor bedrijven die deelnemen aan branchegerichte aanvragen, welke worden geadministreerd via de webbased ESF-tool, wordt automatisch een eindrapportage gegenereerd en voor akkoord aan de deelnemende bedrijven voorgelegd. Artikel 14 subsidievaststelling De hoogte van het uiteindelijke subsidiebedrag wordt schriftelijk aan het bedrijf medegedeeld, nadat OVP de definitieve subsidievaststelling heeft ontvangen van de subsidieverstrekker. Zie ook artikel 10, tweede lid. Artikel 15 publiciteit en evaluatie 1. Het bedrijf informeert de door hem ingeschakelde uitvoerders en de deelnemers aan projecten dat zij deelnemen aan een door het Europees Sociaal Fonds gesubsidieerd project en verleent medewerking aan door de minister georganiseerde publicitaire en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers en het grote publiek. 2. Het bedrijf draagt er zorg voor dat op briefpapier, deelnemerscertificaten, en alle overige op het project en de uitvoering daarvan betrekking hebbende documenten, duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat het project cofinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds ontvangt. 3. Het bedrijf draagt er zorg voor dat een embleem van de Europese vlag aanwezig is op al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het project, en dat dit embleem voldoet aan de daarvoor voorgeschreven instructies betreffende kleurgebruik en afmetingen. 4. Het bedrijf draagt er zorg voor dat op al het publiciteitsmateriaal in ieder geval de term Europees Sociaal Fonds aanwezig is, en dat, indien het publiciteitsmateriaal daarvoor ruimte biedt, tevens melding wordt gemaakt van de leuze: Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst. 5. Het bedrijf verleent medewerking aan het opstellen van evaluatierapporten met betrekking tot deze regeling, en draagt, indien het gesubsidieerde project niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, er zorg voor dat de feitelijke uitvoerder van het project deze medewerking verleent. 6. Indien het bedrijf niet voldoet aan het eerste tot en met het vijfde lid wordt de vast te stellen subsidie met 5% verlaagd. Artikel 16 intrekking beschikking tot subsidieverlening 1. Een toekenning van projectsubsidie kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en op basis daarvan uitgekeerde bedragen kunnen worden teruggevorderd: Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

9 a. indien het bedrijf bij zijn projectvoorstel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, en de subsidie bij juiste of volledige informatie, niet zou zijn verleend dan wel tot een lager bedrag zou hebben geleid; b. in geval het project wordt uitgevoerd in afwijking van het projectvoorstel, voor zover de subsidieverlening daarop was gebaseerd; c. indien de doelstellingen van het project ten gevolge van nalatigheid van het bedrijf niet of slechts ten dele worden gerealiseerd; d. indien het bedrijf een van de voorschriften vervat in de artikelen 11 tot en met 15 van deze Uitvoeringsregeling niet naleeft. 2. Intrekking en terugvordering krachtens het eerste lid, onder b, vindt niet plaats, indien de afwijking vooraf aan OVP is voorgelegd, en deze daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 17 beroep en bezwaar Indien het bedrijf het niet eens is met de door OVP afgegeven toekenning of eindbeschikking dan wel een gemotiveerde weigering van de aanvraag of gemotiveerde intrekking van de beschikking kan binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van OVP. Deze zal het bezwaar op haar eerstvolgende reguliere bestuursvergadering in behandeling nemen en schriftelijk binnen 4 weken nadat de vergadering heeft plaatsgevonden de beslissing kenbaar maken. Deze beslissing is bindend. Artikel 18 - citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Procesindustrie Den Haag, 10 maart 2011 VASTGESTELD DOOR: BESTUUR STICHTING OPLEIDINGSFONDS VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE OVP Subsidieregeling ESF Uitvoeringsregeling Procesindustrie versie maart

SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN

SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE 2007-2013 UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN STICHTING OPLEIDINGSFONDS VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

(Gewijzigde) verordening Subsidieregeling ESF-projecten Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, gemeente Alkmaar

(Gewijzigde) verordening Subsidieregeling ESF-projecten Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 68579 30 mei 2016 (Gewijzigde) verordening Subsidieregeling ESF-projecten Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, gemeente Alkmaar Nr. De raad van

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12998 31 augustus 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 augustus 2009, nr.

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA) Slingelaan 1 7001EA DOETINCHEM 7001EA1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 6. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 6. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 6 Toekomstgerichte (op)scholing voor medewerkers Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 6 versie 5 15-9-2015 1/12 Inhoud Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2006 Directie Arbeidsmarktbeleid, nr. AM/ESM/06/100794, tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Toelichting op projectadministratie

Toelichting op projectadministratie Toelichting op projectadministratie 2010ESFN411 - Aanbod Augustus 2011 versie 1.0 Postbus 601 6710 BP Ede SOL brengt mensen T+31 (0)318 en 648 middelen 750 beweging Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus 520 3440 AM WOERDEN Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag stichting OOMT Postbus 491 3990GG HOUTEN 3990GG491 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Artikel 1.2. Doel van de regeling

Artikel 1.2. Doel van de regeling ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van overheidswege is gegeven als bedoeld in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht; Implementatieverordening: de Commission regulation setting out

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag Agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgetegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers T. a. v. Postbus 627 3440AP WOERDEN

Nadere informatie

Op 27 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Zorg Zeeland.

Op 27 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Zorg Zeeland. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag ViaZorg T.a.v. de heer J. Naafs Stationspark 2 4462DZ GOES 4462DZ2 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering

Nadere informatie

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP) Postbus 24090 2490AB DEN HAAG 2490AB24090 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016 A 2016 Organisatie: Gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Stap 1: Projectgegevens 2 Stap 2: Omschrijving projectactiviteiten 3 Stap 3: Projectcoördinatie en -administratie 5 Stap 4: Inkomsten uit activiteiten

Nadere informatie

2990AE201. Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus AE BARENDRECHT

2990AE201. Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus AE BARENDRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus 201 2990AE BARENDRECHT 2990AE201 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Hieronder volgt een overzicht van de vragen die zijn gesteld door de aanwezigen tijdens de Voorlichtingsbijeenkomst AMIF op 17 februari 2017. Vraag 1:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat 69 218 RP ZOETERMEER 218RP69 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingen in de Metalektro Sectorplan Metalektro Regeling: Cofinanciering Sectorplannen Looptijd Sectorplan Metalektro: 1 september 2014 31 augustus 2016 Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte Stichting Hoofdafdeling Bedrijfsvoering Postbus 93249 2509 AE Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 4334 www.agentschapszw.nl Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting DMperspectief Stationsweg 78 2991CM BARENDRECHT 2991CM78 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630

ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630 ECLI:NL:RVS:2009:BJ2630 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 15-07-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200808561/1/H2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ]) [Versie geldig vanaf: 05-02-2006] Staatscourant 16-12-2005, 251. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/05/102561,

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3 e tijdvak Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Drenthe Postbus 122 9400AC ASSEN 9400AC122 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen 2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen Artikel 1 Toepassing Dit reglement is per 1-1-2017 van toepassing op de sectoren: Glastuinbouw, Paddenstoelenteelt, Dierhouderij, Open Teelten (onderverdeeld

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân.

Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 1998,nr. De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..., nr..., gelet op artikel 105a1/105a2 van de Wet op het basisonderwijs, artikel 102a1/102a2 van de Interimwet

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân.

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 2744 24 oktober 2014 Regeling van 22 oktober 2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

Projectuitvoeringsovereenkomst

Projectuitvoeringsovereenkomst Projectuitvoeringsovereenkomst Rotterdam boeit, bindt, bouwt, borgt in 2008-2011 Preambule: Deze projectuitvoeringsovereenkomst is opgesteld om het door het Regionale Platform Onderwijsarbeidsmarkt Voortgezet

Nadere informatie

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Nationale Politie Postbus 238 3970AE DRIEBERGEN 3970AE238 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Leidraad Projectadministratie

Leidraad Projectadministratie Leidraad Projectadministratie Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. 7 juli 2016 Inhoud Inleiding...3 Algemeen...3 Comply

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

Datum 13 januari 2017 Betreft Gewijzigde beschikking subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2017

Datum 13 januari 2017 Betreft Gewijzigde beschikking subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2017 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mob T.a.v... Postbus 586 9700 AN GRONINGEN Afdeling Uitvoering

Nadere informatie

2594AV12. MKB den Haag T.a.v... Bezuidenhoutseweg AV DEN HAAG

2594AV12. MKB den Haag T.a.v... Bezuidenhoutseweg AV DEN HAAG > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag MKB den Haag T.a.v... Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV DEN HAAG 2594AV12 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Europees Vluchtelingenfonds (EVF) juli 2012 Kenmerk: BZK/PEF/EVF07-2012

Algemene Voorwaarden Europees Vluchtelingenfonds (EVF) juli 2012 Kenmerk: BZK/PEF/EVF07-2012 Algemene Voorwaarden Europees Vluchtelingenfonds (EVF) juli 2012 Kenmerk: BZK/PEF/EVF07-2012 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle subsidies

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie