Informatie uit wiki Onderwijslogistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie uit wiki Onderwijslogistiek"

Transcriptie

1 Informatie uit wiki Onderwijslogistiek Deze reader bevat informatie uit de wiki Onderwijslogistiek. Deze wiki is niet meer online. De informatie is deels verouderd en bevat niet-werkende links. Op de volgende pagina staat de inhoudsopgave van dit document.

2 1. Home Onderwijslogistiek, een containerbegrip Architectuur Standaarden Terminologie in de logistiek Waardeketen Plannen voor SIG Onderwijslogistiek SIG EduStandaard Verbeteragenda Onderwijslogistiek Verbeterpunten toptien Groslijst verbeterpunten Onderwijslogistiek Masterclass Haal meer uit onderwijslogistiek Programma Documenten Deel uw ervaring Verbeteragenda Thema's Inrichting onderwijslogistieke procesketen Onderwijsstandaardisatie Flexibilisering van het onderwijs Informatiearchitectuur

3 Home Onderwijslogistiek gaat over de organisatie van onderwijs. Het is de verzamelnaam voor een scala aan processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maken dat het onderwijs van hogescholen en universiteiten gestroomlijnd kan verlopen. Onderwijslogistiek is voor vrijwel alle instellingen een actueel thema. Onderwerpen van deze Wiki: Onderwijslogistiek, een containerbegrip Masterclass: Haal meer uit onderwijslogistiek Deel uw ervaring Verbeteragenda Onderwijslogistiek, een containerbegrip Onderwijslogistiek is de verzamelnaam voor een scala aan processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maken dat het onderwijs van hogescholen en universiteiten gestroomlijnd kan verlopen. Denk hierbij aan de volgende onderwijslogistieke processen: Inschrijven van studenten Beschrijven van het onderwijsaanbod: aanbod van opleidingen, cursussen en trainingen en het toegankelijk maken van deze informatie Planning en roostering Begeleiden van studenten: zowel bij de instelling als op de stageplek Voortgangsmanagement: volgen van het leerproces en de competentieontwikkeling van studenten Toetsen en examineren Hogescholen en universiteiten willen meer en meer flexibel opereren in hun onderwijslogistiek. De huidige trend in onderwijsland is vraaggestuurd onderwijs. De student anno nu formuleert steeds vaker zijn eigen leervragen. Hiervoor ontwerpt hij in meer of mindere mate zijn eigen leerroute, bijvoorbeeld bij het competentiegerichte onderwijs. De variatie neemt toe in het onderwijsaanbod van opleidingen, cursussen en trainingen. Instromende studenten hebben verschillende vooropleidingen, achtergronden en verlangens: instellingen moeten daarom rekening houden met vrijstellingen en evc s (eerder verworven competenties) en met specifieke wensen met betrekking tot aard en inhoud van het onderwijs. Studenten kunnen steeds vaker op verschillende momenten in het studiejaar instromen. Studenten willen in het buitenland studeren. Flexibiliteit in onderwijslogistieke processen vereist specifieke ICT-ondersteuning. Onderwijslogistiek is voor vrijwel alle instellingen een actueel thema. Daarom richt SURF haar aandacht hier prominent op. Onderwijslogistieke processen raken de aandachtsgebieden en de activiteiten van ICT en bedrijfsvoering, met name rondom architectuur, standaarden, governance en implementatie. Bij veel activiteiten van het platform ICT en Bedrijfsvoering van SURF ligt de focus dan ook op onderwijslogistiek. Architectuur Nederlandse hogeronderwijsinstellingen willen docenten, studenten en onderzoekers optimaal ondersteunen. Het vraagt veel van een hogeschool of universiteit om bedrijfsvoering, (software)applicaties maar ook technische systemen zo in te richten dat deze optimale ondersteuning mogelijk is. Dit is niet eenvoudig voor een onderwijsinstelling omdat de variëteit in interne doelgroepen groot is: denk aan (internationale) studenten, docenten, lectoren en hoogleraren. Instellingen willen hen steeds meer individueel maatwerk bieden in vorm, plaats en tijdstip van het onderwijs en onderzoek. Zo kunnen zij hun doelgroepen zo goed mogelijk bedienen. Naast interne doelgroepen kennen instellingen ook veel externe partijen waarmee zij samenwerken, zoals DUO/IB-groep, NVAO, VSNU en HBO-raad. Een optimale aansluiting bij de processen en informatie die door deze partijen wordt geleverd leidt tot een verhoging van de efficiency binnen de eigen instelling.

4 Onze informatiesamenleving wordt steeds complexer. Dit merken onderwijsinstellingen ook. Enige grip op de organisatie is daarom noodzakelijk. Architectuur biedt handreikingen. Architectuur beschrijft de samenhang tussen de strategische doelen, de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening en welke (software)applicaties gebruikt worden ter ondersteuning hiervan. Door inzicht in de architectuur kunnen instellingen snel en flexibel omspringen met wijzigingen in processen. Ook helpt het bij aanschaf van nieuwe systemen en applicaties. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in wet- en regelgeving die leiden tot aanpassing van de processen die weer kunnen leiden tot wijzigingen in applicaties. Of denk aan nieuwe technische ontwikkelingen die leiden tot de aanschaf van nieuwe applicaties. Een hogeschool of universiteit die haar architectuur heeft beschreven, kan beter de consequenties van een wijziging inschatten én uitvoeren. Standaarden Zie ook: Standards (ENG) Onderwijsinstellingen kunnen niet zonder een optimale uitwisseling van informatie. Zonder goede afspraken kunnen student- en opleidingsinformatie niet worden uitgewisseld. Standaarden zijn bij uitstek het middel om deze uitwisseling tot stand te brengen. Standaarden zijn strenge afspraken binnen instellingen en tussen instellingen onderling, over de vorm waarin de informatie wordt aangeboden en opgeslagen. Als instellingen informatie over een opleiding (opleidingsinformatie) uitwisselen dan is het bijvoorbeeld verplicht de officiële naam en de duur van de opleiding te vermelden. Maar het gaat bij standaardiseren ook om het afstemmen van processen en procedures. Om bijvoorbeeld een centrale inschrijfvoorziening mogelijk te maken, is het nodig dat de inschrijfprocedures van de verschillende instellingen op elkaar afgestemd (gestandaardiseerd) zijn. Het gebruik van standaarden biedt vele mogelijkheden. Door de verbeterde uitwisselingsmogelijkheden kun je informatie een keer opslaan en meerdere malen gebruiken. Een student hoeft zich bijvoorbeeld slechts eenmaal in te schrijven. Vervolgens wisselt de centrale administratie zijn gegevens uit met de decentrale systemen op de faculteiten. Omdat op voorhand afspraken zijn gemaakt over de vorm van de informatie, is er geen extra bewerking nodig voordat je zijn gegevens in een ander systeem inleest. Het voorkomen van deze bewerkingsslag bespaart tijd, geld en fouten. Terminologie in de logistiek Logistiek staat voor het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van goederenstromen én de wetenschap hierover. Een korte definitie van logistiek is: de juiste dingen (of personen), op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten. Logistieke dienstverleners bieden vaak diensten aan onder de noemer Supply Chain Management. Zij bedoelen hiermee dat ze een klant de verantwoordelijkheid voor een deel van de goederenstroom uit handen kunnen nemen. Supply Chain Management (SCM) of productieketen wordt ook wel integraal ketenbeheer genoemd. SCM gaat uit van het principe dat door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leverancies en afnemers een betere functionaliteit van een bepaald bedrijf in de keten ontstaat. Bijvoorbeeld in de horeca kan er minder afval ontstaan door een accurater inkoopproces. Waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De gehele keten van activiteiten geeft het product meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen. Het is van belang dit concept van de waardeketen te onderscheiden van de kostenopbouw bij de uitvoering van activiteiten. Dit concept is in 1985 voor het eerst beschreven door Michael Porter. De waardeketen deelt een bedrijf op in zijn strategisch relevante activiteiten om inzicht te krijgen in het kostengedrag en de bestaande en potentiële

5 bronnen van differentiatie. Een bedrijf verwerft concurrentievoordeel door deze strategisch belangrijke activiteiten goedkoper of beter uit te voeren dan zijn concurrenten. Waardeketen De waardeketen voor het onderwijsproces omvat de volgende activiteiten: Onderwijsaanbod ontwikkelen: curriculum, metadata in de onderwijscatalogus, studiegids OER opstellen (opleidings en examen reglement per opleiding) Studenten werven Studenten Inschrijven studenten Plannen: inzet van docenten, ruimten en leermaterialen Roosteren Publiceren en communiceren van het rooster en wijzigingen daarop Studenten opleiden Studenten beoordelen Studenten volgen Studenten diplomeren Contacthouden met alumni Dit in nauwe releatie met personeelsadministratie, studentenadministratie (SIS), ruimtebeheer en materialenbeheer. Plannen voor 2013 In het Jaarplan zijn activiteiten opgenomen voor veranderingen en verbeteringen op korte en lange termijn. Lange termijn: Visie ontwikkeling over veranderingen in het hoger onderwijs bestel en de consequenties voor primaire processen Gemeenschappelijke onderwijscatalogus (standaardisatie metadata) Standaarden voor uitwisselen van onderwijsgegevens

6 Korte termijn: Oprichten van een nieuwe SIG Onderwijslogistiek en ondersteuning van de bestaande SIG Edustandaard Kennisdisseminatie over onderwijslogistiek Benchmark: volwassenheid van de onderwijslogistieke procesketen in relatie met studiesucces ICT-ondersteuning van onderwijslogistieke processen Architectuurbijdrage aan project Regie in de Cloud Beleid opstellen over communicatie van onderwijsgegevens binnen en tussen onderwijsinstellingen. SIG Onderwijslogistiek Algemeen doel van een Special Interest Group is het leveranciers-onafhankelijk uitwisselen van ervaringen en goodpractices bij plannen, roosteren en uitwisseling van onderwijsinformatie. Activiteiten zullen worden afgestemd met de werkgroep Onderwijslogistiek van het CIO-beraad (in oprichting). In het eerste kwartaal van 2013 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de oprichting van een SIG Onderwijslogistiek. Na presentatie van enkele praktijkvoorbeelden, bepalen de aanwezigen welke thematiek als eerste zal worden opgepakt en in welke werkvorm. Afhankelijk van de interesse van deelnemers zal een aantal werkgroepen worden opgericht en gefaciliteerd met minimaal twee bijeenkomsten per jaar, bijvoorbeeld: Werkgroep Onderwijscatalogus Werkgroep Architectuur en Business Proces Management rond planning en roosteren Werkgroep Communicatie van onderwijsinformatie via mobiele apparatuur (in samenwerking met SURFconext). Wilt u worden uitgenodigd voor de oprichtingsbijeenkomst? Laat het ons weten via mail Rik van Sommeren of M arjan Vernooy. SIG EduStandaard EduStandaard is een samenwerkingsverband van SURF, Kennisnet en direct belanghebbenden bij de (door)ontwikkeling en het beheer van standaarden, toepassingsprofielen en vocabulaires. SURF en Kennisnet hebben de ambitie om het beheer van gemaakte afspraken binnen de onderwijssector bij EduStandaard onder te brengen. Deelnemen aan EduStandaard kan door lid te worden van de Special Interest Groep (SIG) EduStandaard. In de SIG EduStandaard zijn de volgende werkgroepen actief: Werkgroep Metadata Werkgroep Gebruik leermateriaal (in oprichting) Werkgroep Identifier

7 Werkgroep Begrippenkader en vocabulaires Werkgroep Authenticatie & autorisatie, persoonsgegevens en profielinformatie Wie interesse heeft voor participatie in een van de werkgroepen, kan contact opnemen met Rik van Sommeren of Marjan Vernooy. Verbeteragenda Onderwijslogistiek Onderwijslogistiek staat al enkele jaren hoog op de agenda van SURF platform ICT en Bedrijfsvorming en het belang van Onderwijslogistiek wordt alom onderschreven. Welke activiteiten willen de instellingen in hoger onderwijs en onderzoek graag samen in SURF-verband oppakken om te komen tot een betere onderwijslogistiek? Om hier achter te komen, start SURF de Verbeterage nda Onderwijslogistiek. In de onlangs gehouden SURFacademy masterclass 'Haal meer uit onderwijslogistiek' is een eerste verbeteragenda opgesteld. Het CIO-beraad heeft deze verbeterpunten besproken en er nieuwe aan toegevoegd. Ook de discussie tijdens de druk bezochte presentatie op SISlink 2012 gaf nieuwe input. Aan de hand van gesprekken op instellingen worden de prioriteiten op de agenda voortdurend bijgesteld. Graag nodigen wij u uit om uw eigen wensen aan deze lijst toe te voegen en aan te geven wat voor u een hoge prioriteit heeft. U kunt uw punten toevoegen aan de groslijst. Ze komen vanzelf bovendrijven als andere bezoekers er een hoge prioriteit aan geven. Ook kunt u rechtstreeks reageren op de Verbeterpunten toptien. Verbeterpunten toptien Gebruik 'Add Comment' voor uw bijdrage aan deze discussie. Graag in uw reactie aangeven welke verbeterpunten u aanspreken en welke mogelijkheden u ziet voor gezamenlijk oppakken in SURF verband. Verbeterpunt Specifieke SURF-activiteiten binnen dit verbeterpunt A Benchmarken onderwijslogistieke prestaties (kosten, procesindicatoren, middelen). Apart en samen voor HO en WO. 1. Benchmark uitvoeren in samenwerking met de 3. SIG Onderwijslogistiek (en promovendus). B ICT als kritische factor voor procesondersteuning Onderwijslogistiek. 2. Studie naar kansen en obstakels bij de integratie van systemen en de mogelijke rol van middleware (werkgroep in SIG Onderwijslogistiek? CIO-werkgroep Architectuur?).

8 C Ontwikkelen van een centrale ond erwijscatalogus of studiegids als basis voor onderwijslogistieke processen. 3. SIG Onderwijslogistiek oprichten en faciliteren met daarin een werkgroep Onderwijscatalogus/Studiegids. Doel van de SIG is leveranciersonafhankelijk ervaringen uitwisselen met collega's van andere instellingen, ontwikkelen van een gezamenlijke kennisbasis en deelnemen in SURF-projecten Onderwijslogist ie. Doel van de werkgroep is het standaardiseren van informatie over opleidingen en vakken (in samenwerking met Studiekeuze 123). D Technische afspraken voor het publiceren van roosterinformatie, vakinformatie en dergelijke voor communicatie via apps op mobiele apparatuur. 4. Samen met SURFnet-Conext een bijeenkomst organiseren die kan leiden tot de oprichting van een werkgroep Technische standaarden 3. SIG Onderwijslogistiek. E Het belang van de kwaliteit van onderwijslogistiek op de agenda van hoger management en besturen krijgen. 5. Publiceren over Onderwijslogistiek (in samenwerking met de 3. SIG Onderwijslogistiek). F Ontwikkelingen onderwijslogistiek volgen en zo mogelijk beïnvloeden: wetgeving, internationale wetgeving, visiedeskundigen. 6. Kennisontwikkeling rond het begrip Onderwijslogistiek. Oppakken in 3. SIG Onderwijslogistiek en 5. Publiceren G Keurmerk ontwikkelen voor systemen voor het onderwijs, criteria bewaken, pakketten krijgen een predicaat. Leveranciers bij elkaar brengen, pakketten op elkaar afstemmen. 7. Inventariseren van systemen en mogelijkheden voor een keurmerk. H Opleiding voor Onderwijslogistiek medewerker. 8. Definitie van vereiste competenties op terrein van ICT, processen en architectuur. I Voorlichting: bewustwording van de problematiek en mogelijkheden van roosteren cq onderwijslogistiek. zie 5. Publiceren

9 J Business Process Management: procesbeschrijving Onderwijslogistiek. 9. Domein Onderwijslogistiek met hoge prioriteit oppakken in werkgroep Architectuur. K Inventariseren en verbinden van bestaande modellen in instellingen en ketenpartners Oppakken als onderdeel van 1. Architectuur en 6. Kennisontwikkeling L vult u aan? M Gebruik 'Add Comment' voor uw bijdrage aan deze discussie. Graag in uw reactie aangeven welke verbeterpunten u aanspreken en welke mogelijkheden u ziet voor gezamenlijk oppakken in SURF verband. Groslijst verbeterpunten Onderwijslogistiek Wat zou u samen met andere instellingen onder coördinatie van SURF willen aanpakken om onderwijslogistiek in uw instelling te verbeteren? Denk mee en zet in een commentaar welke punten volgens u tot de topdrie van gewenste activiteiten behoren. Elke week zal de Verbeteragenda Onderwijslogistiek worden geactualiseerd op basis van de toegevoegde commentaren. Ook nieuwe activiteiten zijn welkom Samenwerking bevorderen Bewustwording problematiek en mogelijkheden Ontwikkelingen onderwijslogistiek (wetgeving, internationale wetgeving, visiedeskundge) Voorbeelden van best en worst casussen Inventariseren / verbinden bestaande modellen inclusief ketenpartners Kwaliteit van onderwijslogistiek op bestuurlijk niveau Proces denken stimuleren op verschillende niveaus Leveranciers bij elkaar brengen, pakketten op elkaar afstemmen Keurmerk ontwikkelen voor systemen voor het onderwijs net als dat je dat hebt voor het bedrijfsleven, criteria bewaken (door SURF?), pakketen krijgen een predicaat (keurmerk) Concurrentie tussen schools/faculteiten proberen te vermijden Centraal zorgen voor onderwijs en opleidingsfaciliteiten Streven naar Finland / ROC-model OCW-sturing op logistiek Centraal onderwijslogistiek op de agenda van management en bestuur zetten Ontwikkelen van onderwijscatalogus als basis voor OL processen Standaard definities voor procesbeschrijvingen Uniformiteit, tegengaan van versnippering De docent meer macht geven Versimplifiseer het onderwijs Opleiding voor onderwijslogistiek medewerker Landelijke aanbesteding logistiek onderwijs systeem Gebruik maken van vaste weekformats qua tijd Plannen in dagdelen in plaats van uren, docenten in dagdelen clusteren (voorbeeld Landstede) Begrenzing van studievoortgang opheffen, geheel eigen curriculum vaststellen door studenten (in plaats van jaargangen) Definitie onderwijscatalogus informatie standaard Onderwijslogistiek vanuit het geheel, het kan! Leg verantwoordelijkheden en oplossingsmogelijkheden voor het rooster bij het docententeam Inrichting van een bureau onderwijslogistiek (per instelling) Kaderen van bovenaf en binnen die kaders vrijheid, mits het resultaat de hogere kaders achter cultuuromslag en thinking out of the box ondersteunt. Gezamenlijk oppakken: samenhangende Architectuur en standaardisatie van processtappen in Business Process Management

10 Duurzaamheid: beperken van reisbewegingen van docenten en studenten. De rol van middleware bij integratie van systemen Kennis ontwikkeling rond onderwijslogistiek en dat doorvertalen naar mogelijk onderwijsaanbod Benchmarken onderwijslogistieke prestaties (kosten, procesindicatoren, middelen) Verschillen en overeenkomsten onderwijslogistiek in HBO / WO duiden. Gebruik 'Add Comment' hieronder om uw mening te geven over bovenstaande verbeterpunten of toevoegen van nieuwe ideeën voor verbetering van Onderwijslogistiek. Masterclass Haal meer uit onderwijslogistiek Woensdag 11 april & donderdag 10 mei 2012 // SURF, Utrecht Creatieve oplossingen voor een robuuste en studentgerichte organisatie van het onderwijs in hogescholen en universiteiten Op woensdag 11 april en donderdag 10 mei 2012 organiseert SURFacademy de tweedaagse masterclass Haal meer uit Onderwijslogistiek voor het senior management in hogescholen en universiteiten. Onderwijslogistiek ga at over de organisatie van onderwijs: planningsprocessen, roostering en de organisatorische uitvoering daarvan. De variatie is groot. Van een enkel massaal hoorcollege, een serie practica met technisch instrumentenatrium, tot en begeleidingsgesprek tussen mentor en student. Veranderende rollen Een traditioneel rooster bindt een bepaalde docent aan een bepaalde groep studenten voor bepaalde lesuren aan elkaar in een bepaalde ruimte. Maar de rol van een docent verschuift steeds meer naar die van begeleider, vakinhoudelijk expert en sparringpartner, en dat stelt andere eisen aan het rooster. Studenten krijgen meer verantwoordelijkheid om hun eigen portfolio aan kennis en kunde samen te stellen. Oplossingsrichtingen Experimenten rondom onderwijslogistiek berusten vaak op het versimpelen van een of meer variabelen in het roosterproces. Bijvoorbeeld een rooster voor een groep docenten met eigen verantwoording om de contacttijd onderling te verdelen. Of een rooster waar docenten aan groepen studenten worden gekoppeld zonder vooraf de ruimte vast te leggen. De deal met docenten is dan: strakkere regels rond de ene variabele en meer ruimte en verantwoording om de overgebleven variabelen zelf in te vullen. Een goed rooster is het resultaat van het samenbrengen van verschillende variabelen: docent, student, leermiddelen, leerinhoud, werkvormen, leerruimte en tijd. In deze masterclass bespreken we verschillende oplossingsrichtingen, en hoe uw instelling de eerste stappen kan zetten naar de ideale eindsituatie. Verdieping In de masterclass verdiept u zich in de inrichting van de onderwijslogistieke procesketen plus knelpunten, vormen van onderwijsstandaardisatie en vormen van flexibilisering bij diverse opleidingen en de informatievoorziening in relatie tot de onderwijslogistieke procesketen. Op de tweede dag worden enkele praktijkcases gepresenteerd. Verbeteragenda De uitkomst van de masterclass is een gemeenschappelijk denkkader over onderwijslogistiek en een verbeteragenda met acties om gezamenlijk onder regie van SURF op te pakken. Als blijvend instrument voor communicatie over onderwijslogistiek is deze wiki opgezet. Programma Na het inschrijven voor de Masterclass benaderen wij u per mail met het verzoek om voorafgaand aan de masterclass informatie te geven over projecten en programma s op uw instelling die de onderwijslogistiek beïnvloeden en eventueel een oplossing kunnen bieden voor ondervonden knelpunten. Zijn er bijvoorbeeld projecten rond samenwerking tussen studierichtingen binnen een instelling of tussen instellingen, loopt er een

11 traject voor herinrichting van de propedeuse fase of experimenteert uw instelling met flexibilisering van het onderwijs? Uw bijdragen kunt u plaatsten in het besloten gedeelte van de wiki Onderwijslogistiek, waarvoor u een inlogcode ontvangt. Voor het volledige gedetailleerde programma klikt u hier Docent Dr. Peter van t Riet is lector ICT en Onderwijsvernieuwing aan de hogeschool Windesheim. In die rol houdt hij zich bezig met onderwerpen als standaardisatie, onderwijslogistiek, ketenintegratie en ICT-governance in het onderwijs. Peter gaf eerder masterclasses over Onderwijslogistiek onder auspiciën van de HBO-raad. De masterclass is bedoeld voor senior verantwoordelijken voor onderwijslogistiek, zoals directeuren onderwijs(logistiek), onderwijscoördinatoren, informatiemanagers of de directeur ICT. Nog vragen? Neem contact op met: - Marjan Vernooy-Gerritsen ( - Rik van Sommeren ( Flyer: Download hier de flyer van de Masterclass Programma Download hier het programma in PDF Organisatie: dr. Marjan Vernooy-Gerritsen en ing. Rik van Sommeren, platform ICT en Bedrijfsvoering SURF Docent:dr. Peter van t Riet, lector ICT en Onderwijsinnovatie Hogeschool Windesheim PROGRAMMA DAG 1 (woensdag 11 april) 09:30 uur Ontvangst met koffie 10:00 uur Kennismakingsronde 11:00 uur Onderwijslogistiek in de praktijk Wat verstaan we onder onderwijslogistiek en waar lopen we in ons werk tegenaan? Aan de orde komen de keten van plannings- en roosterprocessen en ondervonden hindernissen in de organisatie, de procesinrichting en de ICT-ondersteuning uur Lunch uur Alternatieve procesketens en oplossingsrichtingen voor knelpunten in de onderwijslogistiek met groepsopdracht. 15:00 uur Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd roosteren Welke vormen van flexibilisering komt u tegen bij de verschillende opleidingen in uw instelling? We behandelen procesketens voor flexibel onderwijs, nut en noodzaak van onderwijsstandaarden en de consequenties voor informatievoorziening en ICT-ondersteuning.

12 16:00 uur Voorbereiding mini-survey in groepen Kies een van de vier onderstaande thema s of breng een eigen thema in. Per thema worden twee basisvragen geformuleerd die door alle groepsleden zullen worden onderzocht. 16:45 uur Korte evaluatie van de dag 17:00 uur Sluiting MINI-SURVEY Onderzoek in je eigen instelling een van onderstaande thema s en maak een korte rapportage in maximaal drie dia s: De inrichting van de onderwijslogistieke procesketen plus knelpunten bij twee geheel verschillende opleidingen. Vormen van onderwijsstandaardisatie bij diverse opleidingen. Vormen van flexibilisering van het onderwijs bij enkele opleidingen. De informatiearchitectuur in relatie tot de onderwijslogistieke procesketen. Vrij te kiezen thema. In het besloten deel van de wiki Onderwijslogistiek wordt voor de thema s ruimte gemaakt om de basisvragen, extra vragen en rapportages te verzamelen. PROGRAMMA DAG 2 (donderdag 10 mei) 09:30 uur Ontvangst met koffie 10:00 uur Uitkomsten van de mini-surveys Terugkoppeling van onderzoeksresultaten en inventarisatie van mogelijke verbeteringen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. 11:30 uur Verbeteragenda Onderwijslogistiek Welke verbeterpunten kunnen landelijk worden aangepakt onder regie van SURF uur Lunch uur Presentatie "OnderwijsRotonde" van Dennis van Oeveren - Kadermanager Onderwijslogistiek & Innovatie ROC Landstede uur Presentatie "Verhoging kwaliteit onderwijslogistiek" van Marcel Laks - Chief Logistic Officer Hogeschool Utrecht

13 15.30 uur Evaluatie en vervolgafspraken (oprichten SIG, SURFspace, wiki Onderwijslogistiek, SISlink conferentie) 16:30 uur Sluiting en borrel Een dag na afloop ontvangt u per mail een oproep om het evaluatieformulier over deze masterclass in te vullen. Documenten Deelnemerslijst Masterclass Presentatie Sheets Peter van 't Riet - Dag 1 Roosteropdracht - Dag 1 Inventarisatie Hot-issues in Onderwijslogistiek - Dag 1 Aantekeningen Masterclass - Dag 1 Presentaties Deelnemers (allemaal) - Dag 2 Presentatie Marcel Laks (HU) - Dag 2 Presentatie Dennis van Oeveren (Landstede) - Dag 2 Aantekeningen Masterclass - Dag 2 Deel uw ervaring Wij willen voorafgaand aan de Masterclass graag informatie verzamelen over projecten en programma s die onderwijslogistiek raken binnen uw instelling. Bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten tussen studierichtingen van een instelling, of tussen twee of meer instellingen, herinrichting van de propedeuse of een experiment flexibilisering onderwijs. Post onder in de comments uw ervaringen, programma's en projecten over Onderwijslogistiek, vergeet daarbij niet uw naam en instelling te vermelden. Deze informatie gebruiken wij als imput voor de Masterclass. Om com ments te kunnen plaatsen moet u eerst inloggen. De inloggegevens heeft u per mail ontvangen. Verbeteragenda Verbeterpunten in de ochtend, na presentaties deelnemers: Samenwerking bevorderen Bewustwording problematiek en mogelijkheden Ontwikkelingen onderwijslogistiek (wetgeving, internationale wetgeving, visiedeskundge) Voorbeelden van best en worst casussen Kwaliteit van onderwijslogistiek op bestuurlijk niveau Proces denken stimuleren op verschillende niveaus Leveranciers bij elkaar brengen, pakketten op elkaar afstemmen Keurmerk ontwikkelen voor systemen voor het onderwijs net als dat je dat hebt voor het bedrijfsleven, criteria bewaken (door SURF?), pakketen krijgen een predicaat (keurmerk) Concurrentie tussen schools/faculteiten proberen te vermijden Centraal zorgen voor onderwijs en opleidingsfaciliteiten Streven naar Finland / ROC-model OCW-sturing op logistiek Centraal onderwijslogistiek op de agenda van management en bestuur zetten Ontwikkelen van onderwijscatalogus als basis voor OL processen Standaard definities voor procesbeschrijvingen Uniformiteit, tegengaan van versnippering De docent meer macht geven Versimplifiseer het onderwijs Opleiding voor onderwijslogistiek medewerker

14 Welke punten van de verbeteragenda hebben de hoogste prioriteit volgens deelnemers masterclass, en kunnen door SURF opgepakt worden: Deelnemers geven aan welke van de hierboven genoemde punten voor de verbeteragenda volgens hem/haar het belangrijkste zijn. Van belangrijk naar minder belangrijk: Opleiding voor Onderwijslogistiek medewerker (10 stemmen) Centraal de kwaliteit van onderwijslogistiek op de agenda van besturen en management krijgen (7 stemmen) Ontwikkelingen onderwijslogistiek volgen en zo mogelijk beïnvloeden: wetgeving, internationale wetgeving, visiedeskundigen (6 punten) Keurmerk ontwikkelen voor systemen voor het onderwijs, criteria bewaken, pakketten krijgen een predicaat (4 stemmen) Ontwikkelen van een centrale onderwijscatalogus als basis voor onderwijslogistieke processen (3 stemmen) Leveranciers bij elkaar brengen, pakketten op elkaar afstemmen (2 stemmen) Bewustwording van de problematiek en mogelijkheden van roosteren cq onderwijslogistiek (1 stem)... uit nieuwe verbeterpunten Verbeterpunten einde van de dag: a. Landelijke aanbesteding logistiek onderwijs systeem b. Gebruik maken van vaste weekformats qua tijd c. Plannen in dagdelen in plaats van uren, docenten in dagdelen clusteren (voorbeeld Landstede) d. Begrenzing van studievoortgang opheffen, geheel eigen curriculum vaststellen voor studenten (in plaats van jaargangen) e. Definitie onderwijscatalogus informatiestandaard f. Onderwijslogistiek vanuit het geheel, het kan! g. Leg verantwoordelijkheden en oplossingsmogelijkheden rooster bij het docententeam h. Inrichting van een bureau onderwijslogistiek i. Kaderen van bovenaf en binnen kaders vrijheid, mits het resultaat hogere kaders achter cultuuromslag en thinking out of the box ondersteunt Thema's 1. Inrichting onderwijslogistieke procesketen Birgitta & Tineke 2. Onderwijsstandaardisatie Claudia, Hugo, Bert-Jan Onderwijsinstellingen kunnen niet zonder een optimale uitwisseling van informatie. Zonder goede afspraken kunnen student- en opleidingsinformatie niet worden uitgewisseld. Standaarden zijn bij uitstek het middel om deze uitwisseling tot stand te brengen. Standaarden zijn strenge afspraken binnen instellingen en tussen instellingen onderling, over de vorm waarin de informatie wordt aangeboden en opgeslagen. 3. Flexibilisering van het onderwijs Johnny, Servaas, Willem De huidige trend in onderwijsland is vraaggestuurd onderwijs. De student anno nu formuleert steeds vaker zijn eigen leervragen. Hiervoor ontwerpt hij in meer of mindere mate zijn eigen leerroute, bijvoorbeeld bij het competentiegerichte onderwijs. Daarnaast is er steeds meer variatie in het onderwijsaanbod. Instromende studenten hebben verschillende vooropleidingen, achtergronden en verlangens: instellingen moeten daarom rekening houden met vrijstellingen, eerder verworven competenties en met specifieke wensen met betrekking tot aard en inhoud van het onderwijs. Studenten kunnen ook steeds vaker op verschillende momenten in het

15 studiejaar instromen en studenten willen graag een tijdje in het buitenland studeren. Allen zaken die met de flexibilisering van het onderwijs te maken hebben. 4. Informatiearchitectuur Edo, Hans, Bertus, Wiebe Onze informatiesamenleving wordt steeds complexer. Dit merken onderwijsinstellingen ook. Grip op de organisatie is daarom noodzakelijk. Architectuur biedt handreikingen. Architectuur beschrijft de samenhang tussen de strategische doelen, de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening en welke (software)applicaties gebruikt worden ter ondersteuning hiervan. Door inzicht in de architectuur kunnen instellingen snel en flexibel omspringen met wijzigingen in processen. Ook helpt het bij aanschaf van nieuwe systemen en applicaties. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in wet- en regelgeving die leiden tot aanpassing van de processen die weer kunnen leiden tot wijzigingen in applicaties. Of denk aan nieuwe technische ontwikkelingen die leiden tot de aanschaf van nieuwe applicaties. Een hogeschool of universiteit die haar architectuur heeft beschreven, kan beter de consequenties van een wijziging inschatten én uitvoeren. Architectuur is te beschouwen als een onderdeel van de enterprisearchitectuur en wordt vaak opgesteld voor een informatiekundige in de rol van informatiearchitect.

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten

Jaarplan special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart #SIG_OL tijdens bijeenkomsten Jaarplan 2014 special interest group onderwijslogistiek (SIG OL) maart 2014 #SIG_OL tijdens bijeenkomsten www.surfspace.nl/onderwijslogistiek/ 1 1. Inleiding Een special interest group (SIG) is een kennisgemeenschap

Nadere informatie

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek

Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek 28 februari 2013 #SIG_OL // WiFi: AA7349FCF8 Startbijeenkomst SIG Onderwijslogistiek Twitter: #SIG_OL www.surf.nl/onderwijslogistiek http://www.surfspace.nl/ WiFi:

Nadere informatie

Triple A Encyclopedie

Triple A Encyclopedie Triple A Encyclopedie Van referentiekader naar concrete toepassingen Utrecht, 29 juni 2011 Eric Jongepier Resultaten: encyclopedie Encyclopedie van functionele ontwerpen Gestart vanuit een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Welkom 7-10-2013. SIG onderwijslogistiek Amersfoort, 4 oktober 2013. Kerngroep SIG Onderwijslogistiek

Welkom 7-10-2013. SIG onderwijslogistiek Amersfoort, 4 oktober 2013. Kerngroep SIG Onderwijslogistiek Welkom Kerngroep SIG Onderwijslogistiek o Gert Idema Inholland o Anton Ebbers- HU o Brigitte Klompenhouwer HS Leiden o Cees van Gent VU o Fred Jonker WUR o Marjan Vernooy SURF o Rachid Ouamar Inholland

Nadere informatie

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Onderwijslogistiek voor flexibel CGO

Onderwijslogistiek voor flexibel CGO voor flexibel CGO Presentatie voor: sambo/cgo Congres Plaats: Amsterdam Datum: 11 februari 2010 Dr. S.P. (Peter) van t Riet Lector ICT en Onderwijsinnovatie Hogeschool Windesheim Zwolle 1. Lectoraat ICT

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Studentgericht roosteren

Studentgericht roosteren Studentgericht roosteren Presentatie voor:.. Plaats:.. Datum:.. Dr. S.P. (Peter) van t Riet Lector ICT en Onderwijsinnovatie Hogeschool Windesheim Zwolle Pieken in het rooster Lesdag deeltijdopleidingen

Nadere informatie

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking SOP 2-daagse Diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs, 30 juni 2017 Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

SIS 2010: van inschrijfsysteem naar Onderwijs 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen

SIS 2010: van inschrijfsysteem naar Onderwijs 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: van inschrijfsysteem naar Onderwijs 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen Ter introductie / 3 Minisymposia Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

Aantekeningen Werkgroep Visie

Aantekeningen Werkgroep Visie Aantekeningen Werkgroep Visie 9 januari 2015 Aanwezig: Peter Hogenhuis, Rachid Ouamar (voorzitter), Kees van Wijngaarden, Theo Bakker, Ellen van der Aar, Peter Hollants, Gert Idema, Carien van Horne, Rudy

Nadere informatie

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken?

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Marieke Nicolaij Adviseur Informatiemanagement Mp.nicolaij@noorderpoort.nl Martijn Broekhuizen Informatiemanager Twitter: @awini Ma.broekhuizen@noorderpoort.nl Inhoud

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN

VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN VU MATCHING THEMADAG 'MATCHING EN TOELATING SIG ONDERWIJSLOGISTIEK, 31-10-2014, WAGENINGEN Marjolein Paap, m.paap@vu.nl, projectleider Matching & Studievoortgang Gwen de Bruin, g.o.de.bruin@vu.nl, beleidsmedewerker

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie Matching bij de UU Sjors van der Beek Projectleider administratieve en technische implementatie 1 Inhoud Matching bij de UU Het matchingsproces Ontstaansgeschiedenis Matching en onderwijslogistiek 2 Matching

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Special interest Group voor Serious Gaming, Virtuele Werelden & Simulaties gericht op HBO & WO Auteur: Erik Ploeger januari 2015 1 Inhoudsopgave 02 Hoofdstuk

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN Introductie Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Onderwijslogistiek? Trend, maar levert het iets op? Theo Osse, Ab Ovo 010-286 15 33

Onderwijslogistiek? Trend, maar levert het iets op? Theo Osse, Ab Ovo 010-286 15 33 Onderwijslogistiek? Trend, maar levert het iets op? Theo Osse, Ab Ovo 010-286 15 33 Inhoud Digitalisering jaarrekening onderwijsinstellingen (EFJ) Voorbereiden invoering Peoplesoft HR Schonen administraties

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Agenda Flexibiliteit Opzet audit Turbulentie in de omgeving en Flexibiliteitsmix Flexibliteitsmatrix Mogelijkheden voor flexibiliteit: primaire

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek.

Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Positionering en concretisering van de Netwerkschool in de onderwijsontwikkeling van het cluster Techniek. Vanuit het streven naar beter en dus effectiever onderwijs, maar ook naar betekenisvoller en aantrekkelijker

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

SaNS 2011: nagenoeg klaar

SaNS 2011: nagenoeg klaar SaNS 2011: nagenoeg klaar SISLINK 2011, 24 juni 2011 Hans Janssen, Productmanager SaNS Expertisecentrum Agenda Toch nog even uitleg wat SaNS is Stand van zaken op 24 juni 2011 Wat is er gerealiseerd binnen

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Studiekeuzechecks binnen de G5

Studiekeuzechecks binnen de G5 Onderwijs & Innovatie Studiekeuzechecks binnen de G5 Lectorale Rede Dr. F. Rutger Kappe Haarlem, 23 maart 2017 Carlijn Knuiman, lectoraat studiesucces Carlijn.Knuiman@inholland.nl #LRStudiesucces @Studiesuccesinh

Nadere informatie

Online samenwerken: discussie 1

Online samenwerken: discussie 1 Online samenwerken: discussie 1 in hoeverre zijn Hall s criteria door Nestor vervuld (of überhaupt van belang)? grote beschikbaarheid: geschikt voor verschillende soorten gebruikers scaleerbaarheid: toepasbaar

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov Uitkomsten survey Hamptonga.gov Respons 27 ingevulde surveys Wat zou de belangrijkste meerwaarde van een SIG Blended Learning voor jou zijn? theorievorming onderzoeksresultaten uitwisselen gezamenlijk

Nadere informatie

Bijeenkomst Brabantse Deal

Bijeenkomst Brabantse Deal Bijeenkomst Brabantse Deal 2 juni 2016 Het programma Wanneer Wat Wie 14:30 Opening Dagvoorzitter / Murk Peutz 14:40 Toelichting op het proces; - Waar staan we nu? - Het nieuwe voorstel Pierre Hobbelen

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Kick-off kwalificatiestructuur

Kick-off kwalificatiestructuur Kick-off kwalificatiestructuur Programma's van Eisen Bas Kruiswijk Bianca Buts Amersfoort 5 maart 2014 Agenda Onze opdracht Vertrekpunt: van hotspots naar drie thema s Thema s plus wijzigingen per thema

Nadere informatie

Bespreking vraagstukken in parallelle sessies

Bespreking vraagstukken in parallelle sessies Verslag ROC-UP!-Conferentie 8 november 2012 Donderdag 8 november 2012 is er met Directies en MT-leden in het Bouwlab van de locatie Gare du Nord een ROC-Up!-Conferentie gehouden. ROC-UP! staat voor Uniformering

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO

Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Visie op DLWO E-merge expertmeeting over DLWO Nico Juist,Hogeschool Leiden / SURF Leiden, 22 April 2014 Wat is een DLWO? De digitale leer- en werk omgeving georganiseerd door een instelling voor Hoger

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

CGO en onderwijslogistiek

CGO en onderwijslogistiek CGO en onderwijslogistiek Vereenvoudigen van onderwijslogistiek door bouwen aan flexibiliteit Lean: een manier van kijken, geen toverdrank Kees Mens, Clem Schouten 11 februari 2010 Verleden: A Engels Nederlands

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor de interface tussen PeopleSoft Campus Solutions en Syllabus Plus

Een pragmatische aanpak voor de interface tussen PeopleSoft Campus Solutions en Syllabus Plus Een pragmatische aanpak voor de interface tussen PeopleSoft Campus Solutions en Syllabus Plus Ludwig Geers, Universiteit van Tilburg Sebastiaan Vermeulen, Universiteit van Tilburg Introductie Spreker Ludwig

Nadere informatie

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Martijn Broekhuizen Informatiemanager Noorderpoort Chantal van Minnen Hoofd Studentzaken Noorderpoort 15.000 MBO 1.000 Educatie 1.000

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verlengen levensduur of echt vernieuwen?

Verlengen levensduur of echt vernieuwen? Nieuwe generatie SIS op basis van SOA/SaaS Verlengen levensduur of echt vernieuwen? Leo Essink Gerrit Lauwers 9/21/07 E d u c u s i s e e n j o i n t v e n t u r e v a n S t o a s L e a r n i n g e n T

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD)

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Actieteam Onderwijs- & Onderzoeksondersteuning Voorbereidingsgroep ELO-EUR Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Student life cycle: Ondersteuning onderwijsadministratie

Nadere informatie

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede.

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. 34 Intervisiebijeenkomsten op de stageschool Werken en verwerken op de

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Werkatelier Integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict Van Antwoord naar een nieuw archetype

Werkatelier Integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict Van Antwoord naar een nieuw archetype Native Consulting biedt een 2-daagse praktische en interactieve workshop over de integrale gemeentelijke visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict. De afgelopen jaren hebben

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Analyse groepsmanagement

Analyse groepsmanagement Analyse groepsmanagement Bob Hulsebosch & Arnout van Velzen 28-9-2015 @ SURFnet Utrecht Research based advice Identity software Value through innovation digitalization in networks of organizations Identity,

Nadere informatie

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg TEAMMONITOR VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie Teamontwikkeling in de zorg Zelforganisatie en meer autonome teams in de zorg (thuiszorg, wijkteams, gehandicapten-, jongeren en ouderenzorg,

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie