BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 17 DECEMBER 2008 MERCREDI 17 DECEMBRE 2008 BELANGRIJK BERICHT AVIS IMPORTANT Op 1 februari 2006 verandert de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit is het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat vanaf 1 februari 2006 de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics change sur un grand nombre de points. C est la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA répondre à un certain nombre de conditions. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als 1. U als federale overheidsdienst uw teksten doorstuurt via de JEPP-toepassing (www.jepp.be). 2. U, als niet-federale aanbestedende dienst, gebruik maakt van de online-formulieren die de volgende weken gemeenschappelijk aangeboden zullen worden door JEPP en het BDA. De gebruikers van de JEPP modules kunnen de toepassing ook gebruiken om berichten naar het Europees Publicatieblad te versturen. 3. U, als aanbestedende dienst, gebruik maakt van een andere toepassing die de gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aanlevert aan het BDA of aan JEPP. Aanbieders van dergelijke diensten worden verzocht om contact op te nemen met het Bulletin der Aanbestedingen om na te gaan of de structuur van hun berichten overeenstemt met de door het BDA verwachte structuur. Vanaf 1 juni 2006 zal hiervoor enkel nog de voor het Europese Publicatieblad geldende norm, zijnde de XML DTD 2.0, in aanmerking komen. De periode tussen 1 februari 2006 en 31 mei 2006 moet dus beschouwd worden als een overgangsfase om de bestaande systemen aan te passen. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous vous trouvez dans un des cas suivants 1. Vous êtes une autorité fédérale et vos textes sont envoyés via l application fédérale JEPP (www.jepp.be). 2. Vous n êtes pas une autorité fédérale mais vous utilisez un formulaire on-line qui dans les prochaines semaines seront présentés collectivement par JEPP et le BDA. Les utilisateurs des modèles de JEPP peuvent aussi utiliser l application pour l envoi des avis au Journal officiel des Communautés européennes. 3. En tant que pouvoir adjudicateur, vous utilisez une autre application qui livre les données au BDA ou à JEPP sous une forme structurée ou groupée. Les représentants de ces services prendront contact avec le Bulletin des Adjudications pour examiner si la structure de leurs avis correspond à celle du BDA ou à elle attendue par le BDA. A partir du 1 er juin 2006 seule entrera encore en vigueur la norme valable du Journal officiel des Communautés européennes comme le XML DTD 2.0. La période comprise entre le 1 er février 2006 et le 31 mai 2006 doit donc être considérée comme une phase transitoire pour l adaptation des systèmes actuels.

2 32732 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan het geldende tarief van 1,50 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als 1. Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. 2. Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. 3. Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-Formaat die u kan aanvragen via Pulicatiefrequentie Vanaf 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. wekelijks op vrijdag. Uw berichten zullen aanzienlijk sneller gepubliceerd worden. Nieuwe modellen Vanaf 1 februari 2006 veranderen dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van uw berichten. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nog vragen? Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Voor vragen betreffende JEPP en de XML DTD 2.0 kan u terecht bij de cel e-procurement van de Federale Overheidsdienst P&O, t.a.v. Christian Henrard, per telefoon ( ) of per La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée au tarif de 1,50 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si 1. Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. 2. Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. 3. Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication A partir du 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraîtra chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés très rapidement. Nouveaux modèles A partir du 1 er février 2006, changeront aussi les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Des questions supplémentaires? Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. Pour toutes les questions relatives à JEPP et au XML DTD 2.0 vous pouvez contacter la cellule e-procurement du Service fédéral P&O, et adresser vos demandes à Christian Henrard, par téléphone ( ) ou par

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Verkoopkantoor Bureau de vente Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2006 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op woensdag 2 januari dinsdag 8 januari vrijdag 2 mei maandag 10 november De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden 1. bij afhaling aan het loket - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2006 le Bureau de vente sera également fermé mercredi 2 janvier mardi 8 janvier vendredi 2 mai lundi 10 novembre Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer 1. Lors du retrait au guichet - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C.

4 32734 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Verwerving, Everestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) MICHIELS Peter Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Het kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen., Wetstraat 51 - bus 7, 1040 Brussel, België Tel , fax Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Meerjarige opdracht van leveringen ( ) - betreffende de Aankoop van verfprodukten en diverse voor het onderhoud van de infrastructuur. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. NUTS-code BE II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van verfprodukten en diverse voor het onderhoud van de infrastructuur. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Verf, vernis en mastiek II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-I/A - Directorate General Material Resources - Division Procurement - Section infrastructure - Sous-section Acquisitions, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact MEESSEN Michaël mil.be) Tél , fax Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques., Rue de la Loi 51 - boîte 7, 1040 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché de fournitures pluriannuel ( ) - relatif à l Acquisition de produits peintures et dérivés pour l entretien de l infrastructure. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Code NUTS BE II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Acquisition de produits peintures et dérivés pour l entretien de l infrastructure. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Peintures, vernis et mastics II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non.

6 32736 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 16/03/2009; voltooiing 31/12/2012 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Het bedrag van de borgtocht is bepaald op 5 % van de berekeningsbasis van de borgtocht. De berekeningsbasis van de borgtocht stemt overeen met het geraamde jaarlijkse bedrag van de opdracht, exclusief BTW. In geval het bedrag van de oorspronkelijke opdracht meer dan 20% wijzigt, zal de borgtocht hieraan worden aangepast (bv. de geraamde hoeveelheden kunnen variëren van het ene jaar tot het andere). III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is Zie bestek Par 6. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-I/A-9IA950-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 17/02/2009; tijdstip 1100 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 30,00 EUR Betalingstermijnen en -methode Zie voorwaarden verkoopkantoor IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 17/02/2009; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 17/02/2009; tijdstip 1100 Plaats Aanbestedingslokaal ; Kwartier Koningin Elisabeth - Blok 27 - Ingang C ; Everestraat, 1; 1140EVERE Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Openbare zitting II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 16/03/2009; jusqu au 31/12/2012 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Le montant du cautionnement est fixé à 5 % de l assiette du cautionnement. L assiette du cautionnement correspond au montant annuel estimé du marché, hors TVA. En cas de modification de plus de 20% du montant initial du marché, le cautionnement sera adapté (par ex. les quantités estimées varient d une année à l autre). III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir CSCh Par 6. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-I/A-9IA950-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 17/02/2009; heure 1100 Documents payants oui, prix 30,00 EUR Conditions et mode de paiement Voir conditions bureau de vente IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 17/02/2009; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 17/02/2009; heure 1100 Lieu Local des adjudications ; Quartier Reine Elisabeth - Bloc 27 - Entrée C ; Rue d Evere 1;1140EVERE Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Séance publique

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen De leveringstermijn bedraagt maximaal 3 werkdagen ingaand daags na de dag van de maandelijkse gedeeltelike bestelling en 1 werkdag voor dringende bestellingen (punctuele bestellingen). Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 20 januari 2009 om 1000 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het hier navolgende adres Kwartier Koningin ELISABETH Blok 4D 2de verdieping lokaal 4 D, 2.10 Everestraat, EVERE De begindatum van het contract (Zie Par II 3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht) is alleen ter informatie en heeft geen contractuele verbintenis. Het bestek is gratis te downloaden via https//enot.public procurement.be. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Binnen de 60 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de gewraakte beslissing. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Le délai de livraison est au maximum de 3 jours ouvrables à dater du lendemain de la date de commande partielle mensuelle et de 1 jour ouvrable pour les commandes urgentes (commandes ponctuelles). Afin d éviter toute ambiguïté relative au CSCh, le Pouvoir adjudicateur organisera le 20 janvier 2009 à heures une réunion d information préalable à laquelle tous les candidats soumissionnaires sont invités, à l adresse suivante Quartier Reine ELISABETH Bloc 4D 2ème étage local 4D2.10 Rue d Evere, EVERE La date de début du contrat (Voir Par II 3) Durée du Marché ou délai d exécution) est donné àtitre informatif et n a aucune valeur contractuelle. Le CSCh est gratuit si téléchargé du site via https//enot.public procurement.be VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Dans les 60 jours calendrier à compter du lendemain de la décision incriminée. VI.5) Date d envoi du présent avis 15/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST, BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SERVICE PUBLIC FEDERAL, AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 brussel, België, t.a.v. van der plaetsen michele (P&C3) Tel. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten.

8 32738 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Brussel NUTS-code BE1 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) levering van kranten en tijdschriften voor het hoofdbestuur en de diplomatieke posten II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Drukkerij- en aanverwante diensten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Vooraankondiging Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Andere eerdere aankondigingen Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie Ref / Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. FOD BuZa-P&C3/2008/21851 Titel livraison de revues et journaux V.1) Datum van gunning van de opdracht 27/11/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Partner Press, Klein Eilandstraat 1, 1070 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.2) Nadere VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Rechtbanken van Brussel, Poelaertplein, 1000 Brussel, België VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - DG Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Bauduin Anne Catherine Tel. +32 (0) , fax +32 (0) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - DG Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Mevrouw Flore Antoine Tel. +32 (0) , fax +32 (0) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - DG Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Mevrouw Flore Antoine Tel. +32 (0) , fax +32 (0) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Ontwerperopdracht voor de renovatie van de sociale woningen St-Lazarushof op het grondgebied van Sint- Jans-Molenbeek Dienstenopdracht Oproep tot kandidaatstelling II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 12 NUTS-code BE1 N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Service Public Fédéral Mobilité et Transports - DG Mobilité et Sécurité routière - Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Bauduin Anne Catherine Tél. +32 (0) , fax +32 (0) Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Service public fédéral Mobilité et Transports - DG Mobilité et Sécurité routière - Direction Infrastructure de Transport, Rue du Gouvernement provisoire 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Madame Flore Antoine Tél. +32 (0) , fax +32 (0) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus Service public fédéral Mobilité et Transports - DG Mobilité et Sécurité routière - Direction Infrastructure de Transport, Rue du Gouvernement provisoire 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Madame Flore Antoine Tél. +32 (0) , fax +32 (0) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Mission d auteur de projet pour la rénovation des logements sociaux Cour Saint-Lazare à Molenbeek-Saint-Jean - Marché de services - Appel à candidature II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 12 Code NUTS BE1

10 32740 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De onderhavige opdracht heeft als doel een ontwerper aan te wijzen met het oog op de renovatie van de appartementsgebouwen gelegen in de Sint-Lazarushof 1 tot 80, de Edmond Bonehillstraat 31 tot 109 en de Louis De Gunststraat 1 tot 119, op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Bedrag van de borgtocht 5% van het goedgekeurde bedrag van de opdracht zonder BTW. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is Impliciete verklaring op erewoord in verband met de persoonlijke toestand van de inschrijver Door het enkele feit van zijn deelneming aan de onderhavige procedure verklaart de inschrijver op zijn woord van eer dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 69 van het Koninklijk Besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en in het bijzonder de volgende punten 1 dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, dat voor hem geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of dat hij niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3 dat hij, niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 dat hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5 dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van KB van ; 6 dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7 dat hij zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le présent marché a pour objet la désignation d un auteur de projet en vue de la rénovation des immeubles à appartements sis Cour St-Lazare, 1 à 80, Rue Edmond Bonehill, 31 à 109 et Rue Louis De Gunst, 1 à 119, sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d architecture, d ingénierie et de planification II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Montant du cautionnement 5% du montant approuvé du marché, hors TVA III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Déclaration sur l honneur implicite relative à la situation personnelle du soumissionnaire Par le seul fait de sa participation à la présente procédure, le soumissionnaire atteste sur l honneur qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion visés à l article 69 de l Arrêté Royal du relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et particulièrement les points suivants 1 qu il n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2 qu il n a pas fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3 qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4 qu en matière professionnelle, il n a pas commis de faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5 qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 69bis de l AR du ; 6 qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7 qu il ne s est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Voor er een definitieve beslissing wordt genomen betreffende de toewijzing van de opdracht zal het Bestuur de juistheid van deze impliciete verklaring op eer nagaan voor de enige inschrijver van wie de offerte de best geklasseerde is. Hiervoor zal het Bestuur informatie kunnen inwinnen rechtstreeks bij de andere bevoegde besturen of de betrokkene inschrijver ondervragen, die binnen de aangewezen termijn de gevraagde inlichtingen of documenten zal moeten bezorgen aan de hand waarvan zijn persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Indien er naar aanleiding van deze controles wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op eer niet met de persoonlijke situatie van de inschrijver overeenkomt met de limietdatum van de ontvangst van de offertes zal hij van de opdracht kunnen worden uitgesloten. Dit zal ook het geval zijn wanneer de persoonlijke situatie van de inschrijver in de loop van de procedure niet meer met zijn impliciete verklaring op eer overeenstemt. In het geval van tijdelijke vereniging is deze bepaling van toepassing op ieder lid van de vereniging. III.2.2) Economische en financiële draagkracht 1. Een verklaring op eer die aantoont dat de kandidaat gemiddeld voor de laatste drie jaren een jaarlijkse omzet van tenminste buiten BTW in gelijkaardige prestaties (architectuuropdrachten) heeft geboekt. 2. Een bewijs van verzekering tegen beroepsfouten over te maken aan de Directie, met relevante minimumdekking voor het betrekkelijke project. III.2.3) Vakbekwaamheid Teneinde zijn technische capaciteit aan te tonen om de onderhavige opdracht uit te voeren voegt de inschrijver bij zijn kandidatuurdossier 1. De volgende referenties Referentie 1 De kandidaat dient een referentie van de volledige renovatie te verschaffen die in de loop van de laatste 3 jaren wordt opgeleverd met betrekking tot een appartementengebouw die vergelijkbare eigenschappen vertoont aan die van de gebouwen bedoeld door onderhavige opdracht. Referentie 2 De kandidaat dient een referentie van renovatie of restauratie te leveren, in de loop van de laatste 5 jaren met betrekking tot een gebouw van de jaren («modernist»). Voor de deze referentie dienen de werken tenminste te worden begonnen op de datum van de neerlegging van de kandidatuurdossiers. Voor elke van de 2 voorgestelde referenties zal de kandidaat duidelijk en uitvoerig in een nota van maximum 4 bladzijden A4 aanwijzen - De referentienaam; - De referentie-inhoud (doeleinde van de opdracht, de delen van opdracht die effectief door de kandidaat worden uitgevoerd); - Het onderwerp van de referentie het aantal betroffen woningen, het bouwjaar, het type renovatie (ruwbouw, speciale technieken, afwerking), de specificiteiten van de renovatie en zijn vergelijkingspunten met de gebouwen die het voorwerp van onderhavige oproep tot kandidaten maakt; - Bedragen buiten BTW respectief de opdracht van projectontwerper en van de werken aansluitende op de opdracht; - De structuur van de ploeg belast met het project (met vermelding van de interventiesector van iedereen met inbegrip van de onderaannemers); Avant toute décision définitive relative à l attribution du marché, l Administration vérifiera l exactitude de cette déclaration sur l honneur implicite pour le seul soumissionnaire dont l offre est la mieux classée. Pour ce faire, l Administration pourra se renseigner directement auprès des autres administrations compétentes ou interroger le soumissionnaire concerné, qui devra, dans le délai indiqué fournir les renseignements ou documents demandés et permettant de vérifier sa situation personnelle. Si, à la suite de ces vérifications, il est constaté que la déclaration implicite sur l honneur ne correspondait pas à la situation personnelle du soumissionnaire à la date limite de réception des offres, il pourra être exclu du marché. Il en sera de même si, au cours de la procédure, la situation personnelle du soumissionnaire ne correspond plus à sa déclaration sur l honneur implicite. En cas d association momentanée, la présente disposition est applicable à chaque membre de l association. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 1. Une déclaration sur l honneur attestant que le candidat a réalisé en moyenne, pour les trois dernières années, un chiffre d affaires annuel d au moins S HTVA, en prestations similaires (missions d architecture). 2. Une preuve d assurance pour risques professionnels à transmettre à la Direction, avec une couverture relevante pour le projet dont question. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Pour démontrer sa capacité technique à réaliser le présent marché, le soumissionnaire joint à son dossier de candidature 1. Les références suivantes Référence 1 Le candidat doit fournir une référence d une rénovation complète, réceptionnée au cours des 3 dernières années, d un immeuble à appartements présentant des caractéristiques comparables (logement social ou moyen) à celles des bâtiments visés par la présente mission. Référence 2 Le candidat doit fournir une référence de rénovation ou de restauration, au cours des 5 dernières années, d un immeuble des années («moderniste»). Pour cette référence, les travaux doivent au moins être commencés à la date du dépôt des dossiers de candidature. Pour chacune des 2 références présentées, le candidat indiquera de manière claire et détaillée, dans une note de maximum 4 pages A4 - le nom de la référence ; - le contenu de la référence (l objectif de la mission, les parties de mission effectivement réalisée par le candidat) ; - l objet de la référence le nombre de logements concernés, l année de construction du bâtiment, le type de rénovation (gros œuvre, techniques spéciales, parachèvement), les spécificités de la rénovation et ses points de comparaison avec les immeubles qui font l objet du présent appel à candidats ; - montants hors T.V.A. respectivement du marché d auteur de projet et des travaux consécutifs à la mission ; - la structure de l équipe en charge du projet (avec mention du secteur d intervention de chacun, y compris des sous-traitants) ;

12 32742 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - De inschrijvers dient te specificeren op welk(e) stadium(/a) hij in de referentie optrad, hiervoor heeft hij de keuze tussen * het goedkeuringsstadium van het voorproject; * het indieningstadium van stedenbouwkundige vergunning; * het stadium van toewijzing van de werken; * het uitvoeringsstadium van de werken; * het stadium van de voorlopige oplevering of van de definitieve oplevering, met vermelding van de datum; - De uitvoeringsplaats van de werken; - De bouwheer met vermelding van de contactpersoon(/ personen) en zijn(/hun) gegevens; - De documenten voorzien in art. 71, 2 van het KB van (getuigschriften van goede uitvoering); - De relevantie van de voorgestelde referentie ten opzichte van onderhavige opdracht. De kandidaat voegt voor elke referentie een visuele voorstelling die het onderwerp van zijn interventie op de voorgrond stelt. Deze documenten dienen verplicht bij de akte van kandidaatstelling te worden gevoegd. Bij gebrek aan een van deze vereiste documenten houdt de bouwheer zich het recht voor om de kandidaat niet te selecteren. 2. Het curriculum vitae van het projecthoofd en de leden van het bureau van de kandidaat. De diploma s, titels, realisaties, publicaties,... alsook de interventiesector van iedereen in het kader van de opdracht. Deze ploeg zal tenminste een architect, een ingenieur in stabiliteit en een ingenieur in speciale technieken (bij voorkomend geval in onderaanneming of in tijdelijke vereniging). III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen Beoogd minimumaantal 5 en maximumaantal 7 Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden De beoordeling van de kandidaten zal niet enkel gebeuren in functie van de intrinsieke en specifieke kwaliteiten van de documenten die in punt III.2.3 hierboven worden gevraagd, maar ook in vergelijking met het geheel van documenten van de ingediende kandidaturen. De kandidaten (minimum 5 en maximum 7) die de referenties indienen die het best afgestemd zijn op de te gunnen opdracht en die het best beantwoorden aan de verwachtingen van de aanbestedende overheid zullen worden geselecteerd. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling - le candidat doit préciser à quel(s) stade(s) il est intervenu dans la référence, pour ce faire, il a le choix entre - le stade d approbation de l avant-projet ; - le stade d introduction de permis d urbanisme ; - le stade de l attribution des travaux ; - le stade d exécution des travaux ; - le stade de la réception provisoire ou de la réception définitive, avec mention de la date ; - le lieu d exécution des travaux ; -lemaître d ouvrage avec mention de la (des) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées; - les documents prévus à l art. 71., 2 de l A.R. du (les certificats de bonne exécution) ; - la pertinence de la référence présentée par rapport au présent marché ; Le candidat joint pour chaque référence une présentation visuelle pertinente, mettant en évidence l objet de son intervention. Ces documents sont à joindre obligatoirement à l acte de candidature. En l absence de l un des documents exigés, le maître d ouvrage se réserve le droit de ne pas sélectionner le candidat. 2. Le curriculum vitae du chef de projet et des membres du bureau du candidat Les diplômes, titres, réalisations, références, publications,... ainsi que le secteur d intervention de chacun dans le cadre du marché. Cette équipe devra au moins comprendre un architecte, un ingénieur stabilité et un ingénieur en techniques spéciales (le cas échéant en sous-traitance ou en association momentanée). III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d opérateurs invités à soumissionner ou à participer Nombre minimal envisagé 5 et nombre maximal 7 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats L évaluation des candidats se fera non seulement en fonction des qualités intrinsèques et spécifiques des documents demandés au point III.2.3 ci-dessus, mais aussi en comparaison avec l ensemble des documents des candidatures remises. Les candidats (minimum 5 et maximum 7) remettant les références les plus en adéquation avec le marché àpasser et répondant le mieux aux attentes du pouvoir adjudicateur seront sélectionnés. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst FOD MV-DVI F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 23/01/2009; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen De kandidaturen moeten ingediend worden op vrijdag 23 januari 2009 vóór 10u00 in twee exemplaren (een origineel en een kopie) en in twee gesloten omslagen bij de Directie (onthaalsecretariaat van de Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel) ter attentie van de heer ir. H. De Smedt-Jans (Directeur) met aan de buitenkant de vermeldingen (1.) «Kandidatuurstelling - Dienstenopdracht Ontwerperopdracht voor de renovatie van sociale woningen Sint-Lazarushof op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek Dienstenopdracht Oproep tot kandidaten (2.), alsook de gegevens van de kandidaat. Er zal geen openbare opening van de kandidatuurdossiers plaatsvinden. Alle kandidaten zullen tijdig ingelicht worden over de analyse van de kandidatuurdossiers. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bijzonder bestek krijgen en zullen verzocht worden om een offerte in te dienen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. +32 (0) Internetadres VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 15/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur FOD MV-DVI F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 23/01/2009; heure 1000 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Les candidatures doivent être introduites le vendredi 23 janvier 2009 avant 10h00 en deux exemplaires (un original et une copie) et dans deux plis fermés auprès de la Direction (secrétariat d accueil de la Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles) à l attention de Monsieur ir. H. De Smedt-Jans (Directeur) et portant à l extérieur les mentions (1.) «Dépôt de candidature - Marché de services Mission d auteur de projet pour la rénovation des logements sociaux «Cour St-Lazare» à Molenbeek-Saint-Jean Marché de services Appel à candidature (2.), ainsi que les coordonnées du candidat. Il n y aura pas d ouverture publique des dossiers de candidature. Tous les candidats seront informés en temps opportun de l analyse des dossiers de candidature. Seuls les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial de charges et seront invités à remettre offre. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 (0) Adresse internet VI.5) Date d envoi du présent avis 15/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) HOLDING NMBS, Patrimonium District Centrum, H-PA CE1 sectie 33., Fonsnylaan 47B, 1060 Brussel, België N Avis de marché - Secteurs spéciaux Services Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact HOLDING SNCB, Patrimoine District Centre, H-PA CE1 section 33., Avenue Fonsny 47B, 1060 Bruxelles, Belgique

14 32744 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Contactpunt(en) HOLDING NMBS, Patrimonium District Centrum, H-PA CE1 sectie 33., t.a.v. Mme Roanne Magits Tel. (32-2) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst b-holding.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres HOLDING NMBS, Partimonium District Centrum, H-PA CE1 sectie 33., Fonsnylaan 47b, 1060 Brussel, België, t.a.v. R. Detournay Tel. (32-2) , fax (32-2) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres HOLDING NMBS, Patrimonium District Centrum, H-PA CE1 s 33, Fonsnylaan 47b, 1060 Brussel, België, t.a.v. Filip Bonne Tel. (32-2) , fax (32-2) I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Schoonmaak van spoorwegstations Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Luxemburg, Brussel- Congres, Brussel Shuman en Etterbeek gedurende de periode van 01/03/2009 tot en met 28/02/2013 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 14 Belangrijkste plaats van dienstverlening Spoorwegstations gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NUTS-code BE100 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Schoonmaak tijdens de nacht door 14 schoonmakers, verdeeld in ploegen, van voor het publiek toegankelijke plaatsen in het station. Schoonmaak van de inkomhallen, van de vaste trappen, van de roltrappen en van de perrons. Schoonmaak van de wachtzalen. Schrobben van vloeroppervlakken. Verwijderen van allerlei vervuiling, zwerfvuil, stickers... II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Reinigingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Point(s) de contact HOLDING SNCB, Patrimoine District Centre, H-PA CE1 section 33., à l attention de Mme Roanne Magits Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//roanne. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues HOLDING SNCB, Patrimoine District Centre, H-PA CE1 section 33., Avenue Fonsny 47b, 1060 Bruxelles, Belgique, à l attention de R. Detournay Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus HOLDING SNCB, Patrimoine District Centre, H-PA CE1 s 33, Avenue Fonsny 47b, 1060 Bruxelles, Belgique, à l attention de Filip Bonne Tél. (32-2) , fax (32-2) I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Nettoyage des gares du chemin de fer Bruxelles-Nord, Bruxelles- Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles- Congres, Bruxelles-Shuman en Etterbeek, pendant la période de 01/03/2009 jusqu au 28/02/2013 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 14 Lieu principal de prestation Gares du chemin de fer situées dans la région de Bruxelles - Capitale Code NUTS BE100 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Nettoyage pendant la nuit par 14 nettoyeurs, divisés en équipes, de sites accesibles au public. Nettoyage des hall d entrée, des escaliers fixes, des escalateurs, des asenceurs, des quaix et des salles d attente. Nettoyage à la brosse des sols. L enlèvement de déchets divers, détritus non ramassées, stickers... II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 48 mois (à compter de la date d attribution du marché).

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen De voorziene reglementering wordt toegepast. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is In staat zijn professionele kwaliteitsgaranties te kunnen voorleggen, gestaafd door kwaliteitscertificaten uitgereikt door een professioneel orgaan, de norm ISO of een ander professioneel orgaan (ABSU...). Een referentielijst kunnen voorleggen betreffende schoonmaak uitgevoerd voor openbare besturen of grote ondernemingen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 58/12/1/08/3 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 14/01/2009; tijdstip 1200 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands, Frans Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés La réglementation prévue est d aplication. III.2) Conditions de participation. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Savoir produire des garanties de qualité professionelles, justifiées par des certificats de qualité accordés par une organe professionelle, la norme ISO ou une autre organe connue (UGBN...). Produire une liste de références concernant des services de nettoyage effectués pour des services publics ou des grandes entreprises. III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 58/12/1/08/3 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 14/01/2009; heure 1200 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais, Français Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere Deze publicatie betreft in de eerste plaats een kandidatuurstelling, waarbij we aan de firma s vragen om ons een presentatiemap over te maken. De weerhouden firma s zullen nadien uitgenodigd worden hun beste prijs over te maken. De weerhouden firma zullen het bestek ontvangen via aangetekende zending. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres Cette publication concerne en première lieu une demande de pose de candidatures, nous demandons aux firmes de nous envoyer un dossier de présentation. Nous inviterons après les firmes retenues à nous envoyer leur meilleur prix. Les firmes retenues receveront le cahier des charges par envoi recommandée. VI.5) Date d envoi du présent avis 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

16 32746 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Holding Directie Patrimonium, Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) ir Frank Thyssen Tel. (32-11) , fax (32-11) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Station Leuven - Leveren en plaatsen fietsrekken in fietsenstalling Tiensevest II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Station Leuven, Tiensevest NUTS-code BE242 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) De opdracht omvat - leveren en plaatsen van fietsrekken type NMBS (+/ plaatsen), zowel met enkelzijdige als met dubbele opstelling; - verplaatsen van tijdelijke fietsrekken (ev. met hierin gestalde fietsen). II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Assemblagestructuren en delen daarvan II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. RSZ-bijdragen moeten tijdig betaald zijn. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is en waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De aannemer dient aan te tonen dat hij ingeschreven is in de kruispuntbank der ondernemingen. III.2.3) Vakbekwaamheid. Bewijs dat men voldoet aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie F klasse 2 of hoger. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 58/22/2/08/31 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 15/01/2009 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat 33, Brussel 1040, België Tel. (32-2) Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van gegadigden Opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn Diensten Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, t.a.v. Aankoop & Contractmanagement, Gert Van den Dries, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, tel (0) , fax + 32 (0) Internetadres I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling; Nationale Loterij. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.3. Diensten II.3.1. Aard van de opdracht van diensten categorie van diensten 22. N Avis relatif à l établissement d une liste de candidats sélectionnés Marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Loterie Nationale, société anonyme de droit public, à l attention de achat & gestion des contrats, Gert Van den Dries, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, tél (0) , fax + 32 (0) Adresse internet I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être envoyéesla même qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public; Loterie Nationale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.3. Services II.3.1. Type de marché de services catégorie de services 22.

18 32748 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.3.2. Beschrijving van de diensten Voor een aantal gesponsorde evenementen wenst de Nationale Loterij host(ess)teams in te schakelen voor de verkoop van krasloten. De opdracht bestaat uit o.a. het inschakelen van host(ess)teams waarvan de missie bestaat uit sampling of hardselling (verkopen) van krasloten en andere marketingactiviteiten op verschillende evenementen; het inschakelen van een coördinator onsite (ter plaatse) voor het begeleiden van de host(ess)teams. II.3.3. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.4. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten evenementen, verspreid over het Belgisch grondgebied. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit 1 De naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een rechtspersoon betreft, haar beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een rechtspersoon betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijk zetel, contactpersoon, ondernemingsnummer. 2 Het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een erkende financiële instelling heeft geopend. 3 De nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel door de inschrijver tewerkgesteld. III.1. Juridische situatie (gevallen van uitsluiting), vereiste bewijsstukken 4 Een getuigschrift uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt en geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen of niet in overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgeving en reglementeringen, en dat hij ook niet het voorwerp is van een dergelijke procedure. 5 Een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en voor hem geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is, of geen voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen (punten III.1.4 en III.1.5 voor België één attest uitgereikt door de Rechtbank van Koophandel). 6 Een attest van de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de belastingen (directe en indirecte belastingen) en taksen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (voor België voor directe belastingen model 276 C2 geleverd door de sectie directe belastingen van het invorderingsbureau; voor indirecte belastingen een attest van betaling van de BTW-sectie van het invorderingsbureau). II.3.2. Description des services Pour un nombre d événements sponsorisés, la Loterie Nationale souhaite faire appel à des équipes d hôte(sse)s pour la vente de billets à gratter. Le marché comporte notamment les éléments suivants le recours à des équipes d hôte(sse)s dont la mission consite au «sampling» ou au «hardselling» (vendre) des billets à gratter et à effectuer d autres activités de marketing lors de différents événements. Le recours à un coordinateur onsite (sur place) pour l encadrement des équipes d hôte(sse)s. II.3.3. Nomenclature Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal descripteur principal II.4. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services événements répartis sur tout le territoire belge. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise 1 Le nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social. 2 Le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d un établissement financier. 3 La nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire. III.1. Situation juridique (cas d exclusion), références requises 4 un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales. 5 Un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de proveance dont il résulte que le soumissionnaire n a pas fait l aveu de sa faillite, n est pas en instance de liquidation, qu aucune procédure visant à lui accorder le concordat judiciaire n est en cours et qu il ne fait pas l objet d autres procédures de même nature existant dans les législations et réglementations nationales (points III.1.4 et III.1.5 pour la Belgique une (1) attestation délivrée par le Tribunal du commerce). 6 Un certificat récent délivré par l instance compétente dont il résulte que le soumissionnaire s est acquitté de ses obligations en matière de paiement de ses impôts (impôts direct et indirect) conformément à la législation du pays où il est établi (pour la Belgique pour les impôts directs modèle 276 C2 délivré par le secteur des contributions directes du bureau de recouvrement; une attestation de paiement de la T.V.A. délivrée par le secteur T.V.A. du bureau de recouvrement).

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2. Sociale zekerheid Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan EUR zonder BTW ja. De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken 7 Het bewijs waar blijkt dat de inschrijver een verzekering tegen beroepsrisico s heeft gesloten. 8 De kandidaat moet enkel jaarrekeningen over de afgelopen drie jaar verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet- en verlies en winstcijfers over de afgelopen drie jaar mee te delen (een positief nettobedrijfskapitaal (in balanstermen (29/58-29)/(42/ /3), een financieel risico in relatieve termen van groter of gelijk aan twintig percent (20 %) (in balanstermen (10/15)/(10/49)x100); een positieve cashflowdekking van minimum tien percent (10 %) (in balanstermen 70/67-67/ /-631/4+/-635/7)/(10/49-10/15)). 9 Een verklaring waaruit de totale jaaromzet blijkt, die werd verwezenlijkt gedurende de laatste drie boekjaren (de omzet moet betrekking hebben op de activiteiten van de gegadigde, die gerelateerd zijn aan de inhoud van de opdracht waarover deze selectieleidraad gaat). 10 Een attest inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Dat attest moet opgemaakt zijn uiterlijk de dag voor de opening van de kandidaturen. Uit dit attest moet blijken dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal te rekenen vanaf de dag van de opening van de kandidaturen. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken 11 Een lijst van de bedrijfsactiviteiten en bekwaamheidsdomeinen van de kandidaat. Hieruit moet blijken dat hij concrete ervaring heeft inzake elk van de onderdelen van de opdracht (sampling, hardselling (verkoop), inschakelen van een coördinator onsite (ter plaatse) voor het begeleiden van de host(ess)teams, beheer van een kassa). 12 De referentieopdrachten van de gegadigde, met name op het gebied dat het onderwerp is van de onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Dit deel moet minstens drie relevante opdrachten (sampling, hardselling (verkoop), beheer van een kassa, inschakelen van een coördinator onsite (ter plaatse) voor het begeleiden van de host(ess)teams) van de gegadigde bevatten (als minimum wordt gesteld tussen tienduizend euro ( EUR) en zestigduizend euro ( EUR), excl. BTW per referentie) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht met vermelding van minimum volgende informatie omschrijving van de opdracht, het bedrag, datum van uitvoering. De referentieopdrachten worden ondersteund door getuigschriften van goede uitvoering met de vermelding of ze werden uitgevoerd volgens de regels van het vak en of ze tot een goed eind werden gebracht. 13 De kandidaat moet een verklaring geven dat hij beschikt over een voldoende groot bestand van host(essen)s, die voldoen aan de taakomschrijving van deze opdracht (rekening houdend met +/- tachtig (80) evenementen, +/- twee (2) à zes (6) host(essen) per evenement, +/- acht (8) à twaalf (12) werkuren per evenement, evenementen van meerdere dagen of één (1) dag, evenementen die tegelijkertijd plaatsvinden). III.2. Sécurité sociale Le montant estimé du marché excède EUR hors T.V.A. oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations. III.3. Capacité économique et financière, références requises 7 Un document prouvant que le candidat est assuré contre les risques professionnels. 8 Le candidat doit fournir uniquement les comptes annuels relatifs aux trois années écoulées si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le site internet de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. Les entreprises étrangères restent tenues de communiquer leurs bilans consolidés, leurs chiffres d affaires, leurs pertes et leurs bénéfices relatifs aux trois (3) années écoulées (un fonds de roulement net positif (en termes de bilan (29/58-29)/(42/ /3)), un risque financier en termes relatifs supérieur ou égal à vingt pour cent (20 %) (en termes de bilan (10/15)/(10/49)x100); un cash-flow positif de minimum dix pour cent (10 %) (en termes de bilan (70/67-67/ /-631/4+/-635/7)/(10/49-10/15)). 9 Une déclaration faisant état du chiffre d affaires total, enregistré au cours des trois derniers exercices (le chiffre d affaires doit avoir trait aux activités du candidat en rapport avec le contenu du marché qui fait l objet de la sélection). 10 En matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, le soumissionnaire joint une attestation à sa candidature ou la fait parvenir à la Loterie Nationale avant l ouverture des offres. Cette attestation doit être établie au plus tard avant le jour de l ouverture des candidatures. Cette attestation doit indiquer que le soumissionnaire à réglé ses obligations conformément aux dispositions légales du pays où il est établi jusqu à l avant-dernier trimestre calendrier écouléàcompter du jour de l ouverture des candidatures. III.4. Capacité technique, références requises 11 Une liste des activités de l entreprise et des domaines de compétente du candidat. Cette liste doit faire ressortir l expérience concrète du candidat pour chacun des éléments du marché (sampling, hardselling (vente), le recours à un coordinateur onsite (sur place) pour l encadrement des équipés d hôte(sse)s, gestion d une caisse). 12 Les marchés deréférence du candidat, notamment dans le domaine faisant l objet du présent appel ouvert à l expression d intérêt. Cette partie doit comprendre au moins trois (3) marchés significatifs du candidat (sampling, hardselling (vente), gestion d une caisse, le recours à un coordinateur onsite (sur place) pour l encadrement des équipes d hôte(sse)s (le minimum par référence a été fixé entre dix mille euros ( EUR) et soixante mille euros ( EUR hors T.V.A.)), lesquels ont été réalisés au cours des trois (3) dernièers années en reprenant au moins les éléments suivants description du marché, le montant, la date d exécution. Les marchés de référence seront étayés par des certificats de bonne exécution, lesquels mentionnent s ils ont été exécutés suivant les règles de la profession et s ils ont été menés à terme. 13 Le candidat doit déclarer disposer d un effectif suffisant d hôtes/d hôtesses pour la description de la tâche qu implique ce marché (compte tenu des éléments suivants +/- quatre-vingt (80) événements, +/- deux (2) à six (6) hôte(sse)s par événement, +/- huit (8) à douze (12) heures de travail par événement, des événements pouvant durer plusieurs jours ou une seule (1) journée, des événements pouvant avoir lieu simultanément).

20 32750 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van procedure beperkte offerteaanvraag. IV.2. Minimum en maximum aantal kandidaten dat de aanbestedende overheid van plan is te selecteren vijf, maximum vijf. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid OPERATIONS/RVDL/KH/GVDD/ 2008/25. IV.3.2. Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming 19 januari 2009, te 11 uur. IV.3.3. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag tot deelneming Frans, Nederlands. IV.3.4. Geldigheidsperiode van de lijst (maximum twaalf maanden) twaalf. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.1. Overige inlichtingen 1. Afdeling III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken, punten 11, 12 en 13 de kandidaat moet zijn ervaring bewijzen in sampling, hardselling (verkoop), andere marketingactiviteiten, inschakelen van een coördinator onsite (ter plaatse) voor het begeleiden van de host(ess)teams, beheer van een kassa. 2 Indien meer dan vijf (5) kandidaten voldoen aan de selectiecriteria, zullen enkel de vijf kandidaten met de grootste omzet tot de lijst van gegadigden toegelaten worden (de omzet moet betrekking hebben op de activiteiten van de gegadigde, die gerelateerd zijn aan de inhoud van de opdracht waarover deze selectieleidraad gaat). 3 De aandacht van de gegadigden wordt gevestigd op het doel van deze aankondiging, namelijk de samenstelling van een lijst van gegadigden die kunnen worden uitgenodigd om te reageren op specifieke offerteaanvragen. Zodoende wordt hen gevraagd de hiervoor verlangde inlichtingen (zie afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie) over te leggen. Alle documenten moeten in een lijst worden opgenomen. Onvolledige aanvragen tot deelneming kunnen van ambtswege worden uigesloten. Vooraleer de gegadigde voor een specifieke opdracht wordt geselecteerd, behoudt de opdrachtgevende dienst, teneinde een beter zicht te krijgen op de bekwaamheid van de gegadigde, het recht documentatie of nadere inlichtingen te vragen betreffende de diensten die de gegadigde kan aanbieden om te controleren of hij voldoet aan de preselectiecriteria die eigen zijn aan de betrokken opdracht. De geïnteresseerde gegadigden worden verzocht de voorwaarden van deze aankondiging te eerbiedigen en in dit stadium geen bijkomende inlichtingen te vragen. 4 Per uitgevoerde deelopdracht zal de geselecteerde kandidaat worden beoordeeld, via een beoordelingsfiche door een verantwoordelijke van de Nationale Loterij om tot een oordeel over de prestaties van de dienstverlener te komen. Op basis hiervan dienen correctieve acties te worden ondernomen. Bij gebreke kan de kandidaat worden geschrapt uit de lijst van gegadigden. 5 De aanvraag moet in een dubbele enveloppe worden ingediend. De twee enveloppen moeten gesloten zijn, de binnenste enveloppe moet de hiervoor vermelde begunstigde referentie vermelden, samen met de volgende woorden «Hostessteams - Niet te openen door de dienst verzending//a ne pas ouvrir par le service du courrier». Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure appel d offres restreint. IV.2. Nombre minimum et maximum de candidats que le pouvoir adjudicateur envisage de sélectionner cinq; maximum cinq. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur OPERATIONS/RVDL/KH/GVDD/2008/25. IV.3.2. Date limite de réception des demandes de participation 19 janvier 2009, à 11 heures. IV.3.3. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français, néerlandais. IV.3.4. Période de validité de la liste (maximum douze mois) douze. Section V. Renseignements complémentaires V.1. Autres informations 1. Section III.4. Capacité technique, pièces justificatives requises, points 11, 12 et 13 le candidat doit prouver qu il possède l expérience nécessaire dans le domaine du sampling, hardselling (vente), d autres activités de marketing, le recours à un coordinateur onsite (sur place) pour l encadrement des équipes d hôte(sse)s, gestion d une caisse. 2 Si plus de cinq candidats répondent aux critères de sélection, seuls les cinq (5) candidats qui ont le chiffre d affaires le plus élevé seront admis dans la liste de candidats sélectionnés (le chiffre d affaires doit avoir trait aux activités du candidat en rapport avec le contenu du marché qui fait l objet de la sélection). 3 Nous attirons l attention des candidats sur l objet du présent avis, à savoir la création d une liste de candidats pouvant être invités à réagir à des appels d offres spécifiques. C est pour cette raison que nous demandons à tous les candidats de communiquer les informations souhaitées (voir section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique). Tous les documents doivent être repris dans une liste. Les demandes de participation incomplètes pourront être exclues d office. Avant de sélectionner le candidat pour un marché spécifique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander les documentations ou renseignements plus proche relatifs aux services pouvant être offerts par le candidat dans les domaines qu il a spécifiés afin de s assurer de la compétence de ce dernier et contrôler s il répond aux critères de présélection du marché concerné. Les candidats intéressées sont priées de respecter les conditions du présent avis et de ne pas demander des renseignements supplémentaires à ce stade. 4 Le candidat sélectionné sera évalué par marché partiel réalisé, au moyen d une fiche d évaluation, par un responsable de la Loterie Nationale afin de pouvoir juger de ses prestations. Sur la base de cette évaluation, des actions rectificatives devront être entreprises. S il ne remplit pas cette obligation, le nom du candidat sera rayé de la liste. 5 La demande doit être introduite dans une double enveloppe. Les deux enveloppes doivent être fermées, l enveloppe intérieure doit mentionner les références du bénéficiaire et les mots suivants «équipes de hôte(sse)(s) - Niet te openen door de dienst verzending // A ne pas ouvrir par le service du courrier».

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep 1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE 1/ 7 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522551 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie